b. 1. Projektets formål, organisering mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b. 1. Projektets formål, organisering mv."

Transkript

1 Aktstykke nr. 161 Folketinget (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen af et nyt it-system til understøttelse af klagesagsbehandlingen og ejendomsvurderingsprocessen inden for en samlet økonomisk ramme, inkl. renter, på i alt 96,4 mio. kr. (PL-2015). It-projektet er en del af et større program, som har til formål at udvikle det fremtidige ejendomsvurderingssystem, der udover it-systemet omfatter datagrundlag, vurderingsmodeller og -processer samt eventuel en ny lovgivning mv. Udgiften i 2015 på 1,8 mio. kr. afholdes af den på Departementet fastsatte bevilling på 205,9 mio. kr. b. 1. Projektets formål, organisering mv. Projektets formål It-projektets primære formål er et kvalitetsløft, og it-systemet skal understøtte muligheden for fremadrettet at kunne udarbejde offentlige vurderinger med en bedre træfsikkerhed af grunde og ejendomme, der udgør grundlaget for opkrævning af grundskyld, dækningsbidrag (virksomheder) og ejendomsværdiskat, der aktuelt genererer et årligt provenu til staten og kommunerne på ca. 40 mia. kr. Herudover skal it-systemet kunne sikre en effektiv håndtering af klager over ejendomsvurderingerne for årene , som har baseret sig på de videreførte 2011-/2012-vurderinger. Den nuværende lovgivning forudsætter således, at der i 2018 åbnes op for muligheden for at klage over de videreførte 2011-vurderinger, og der er derfor behov for at påbegynde udviklingen af et nyt it-system, som kan understøtte klagesagsbehandlingen. Hertil kommer, at de nuværende planer forudsætter, at de første dele af it-systemet for udarbejdelsen af nye vurderinger over ejerboliger allerede sættes i produktion primo april 2017 med vurderingstermin i oktober 2017 og med udsendelse af vurderinger ultimo marts En sådan tidsplan forudsætter, at udviklingen af it-systemet snarest skal påbegyndes. Udviklingen af it-systemet vil ske parallelt med afklaring af en række juridiske og forretningsmæssige forhold, som er afgørende for, at systemet kan udvikles med den rette funktionalitet, og at det understøtter de krav, der stilles til de fremtidige ejendomsvurderinger. AN012182

2 2 Nærværende aktstykke er derfor teknisk i den forstand, at det skal sikre igangsættelse af de grundlæggende tekniske funktionaliteter i et nyt ejendomssystem, mens de mere specifikke og vurderingsmæssige funktionaliteter afhænger af indholdet af en endelig politisk aftale og som følge heraf en eventuel ny lovgivning om det fremtidige ejendomsvurderingssystem. Finansudvalget vil blive orienteret i forlængelse af en endelig fastlæggelse af de mere specifikke og vurderingsmæssige funktionaliteter af it-systemet. Den nuværende situation Rigsrevisionen har med Beretning om den offentlige ejendomsvurdering fra august 2013 udtalt kritik af Skatteministeriets forvaltning af ejendomsvurderingerne. Den tidligere regering nedsatte på baggrund heraf et uafhængigt ekspertudvalg (Engbergudvalget), der havde til formål at komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten i ejendomsvurderingerne kunne forbedres. Ekspertudvalget præsenterede i sin rapport fra september ) en række nye vurderingsmetoder og overordnede principper for det fremtidige ejendomsvurderingssystem. Udvalget pegede endvidere på, at datakvaliteten på en række centrale områder bør forbedres, og at der bør etableres et nyt it-system blandt andet til at understøtte forbedrede og mere effektive klageprocesser. De nuværende it-systemer til ejendomsvurdering udgør et sammensat og forældet systemkompleks, der er baseret på diverse knopskydninger af it-systemer leveret af blandt andet KMD, IBM og CSC. De ældste dele af systemerne er fra erne. De tre hovedsystemer er udviklet af de nævnte leverandører, der også hver især vedligeholder systemerne. Det er derfor også de tre leverandører, der har indsigten i systemernes opbygning og tekniske funktionaliteter, mens SKATs viden herom er meget begrænset. SKAT har derfor i dag en meget stor afhængighed af leverandørerne, der yderligere forstærkes af, at det er tre uafhængige parter, der skal koordineres med ved ændringer. Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål Projektet skal udvikle et nyt it-system, som kan understøtte standardiserede og automatiserede vurderings- og klageprocesser, og dermed bidrage til at sikre et kvalitetsløft af ejendomsvurderingerne. Projektet har sekundært til formål at implementere en eventuel ny lovgivning. Et nyt it-system udgør i den forbindelse en forudsætning for at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem, der er enkelt, gennemskueligt og omkostningseffektivt. Udviklingen af det nye it-system vil således ske parallelt med den politiske afklaring, og tilgangen til it-udviklingen vil derfor være agil, så løbende tilpasninger kan gennemføres, jf. nærmere nedenfor om organisering af arbejdet. Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen It-systemet skal medvirke til at sikre enkle og omkostningseffektive sagsbehandlingsprocesser, herunder sikre en effektiv håndtering af det betydelige antal klager, som kan forventes, når der åbnes for klageadgangen over de videreførte 2011-/2012-vurderinger. De primære slutbrugere er sagsbehandlerne i SKAT og Skatteankestyrelsen, der forestår den primære vurderings- og klagehåndteringsopgave. Sagsbehandlerne får stillet et nyt it-system til rådighed, der bidrager til at sikre mere ensartede ejendomsvurderinger via mere regelbaserede og systemunderstøttede sagsbehandlingsprocesser med adgang til diverse støtteværktøjer. It-systemet skal endvidere sikre en ressourceeffektiv klagesagsbehandling og bidrage til en lettere og mere direkte kommunikation mellem myndighederne og ejendomsejerne.

3 3 Situationen, hvis projektet ikke gennemføres Såfremt der ikke udvikles et nyt it-system, vurderer Skatteministeriet, at det ikke vil være muligt at udvikle og implementere mere standardiserede vurderings- og klageprocesser, der kan sikre en enkel, ensartet og gennemsigtig sagsbehandling. Skatteministeriet vurderer således, at det vil kunne medføre betydelige økonomiske konsekvenser for arbejdet med de fremtidige vurderinger og den efterfølgende klagebehandling, såfremt der ikke udvikles et nyt it-system. Skatteministeriet vurderer endvidere, at kun meget begrænsede dele af den eksisterende funktionalitet vil kunne genbruges, da funktionaliteten i de nuværende it-systemer er forældet og umoderne, jf. ovenfor. GIS-systemet er dog en selvstændig komponent, som giver sagsbehandlerne en kortbaseret præsentation af ejendomme, vurderinger og salgspriser, grundværdiområder, lokalkorrektionsområder, niveauer mv. GIS-løsningen er en af de mere tidssvarende dele af det systemkompleks, der understøtter SKATs ejendomsvurdering, og GIS vurderes derfor evt. at være en mindre komponent, der kan genbruges. Det skal dog afklares nærmere som led i udviklingsarbejdet. Et væsentligt tiltag til at reducere et kommende ressourceforbrug er, at der etableres en effektiv systemunderstøttelse af vurderings- og klageprocesserne, ligesom en forøgelse af kvaliteten og gennemsigtigheden af vurderingerne forventes at ville kunne reducere ejendomsejernes tilskyndelse til at klage. Endelig vil omlægningen af systemlandskabet på ejendomsområdet hos andre myndigheder indebære, at de nuværende vurderingssystemer ikke umiddelbart kan hente de nødvendige data fra 2017 og derfor ikke vil kunne levere ejendomsvurderinger. Organisering af projektet Skatteministeriet etablerede i forlængelse af Engbergudvalgets anbefalinger et nyt Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (herefter ICE ), der har fået til opgave at udvikle et nyt administrationsgrundlag for udarbejdelse af ejendomsvurderinger, herunder et nyt it-system. Arbejdet i ICE er blevet forankret i en styregruppe bestående af repræsentanter fra Skatteministeriets departement, SKAT og Skatteankestyrelsen. Siden etableringen af ICE i oktober 2014 er der ansat knap 60 medarbejdere, der er organiseret i fem fagkontorer, herunder et systemkontor, under ledelse af en programchef. ICE har derudover tilknyttet eksterne konsulentfirmaer, der bistår med specialistviden inden for it-udvikling, programstyring, model- og dataarbejde. Strategien for tilvejebringelse af det nye it-system har været, at det som udgangspunkt skal udvikles agilt via et udbud og kontrakt med en ekstern leverandør, dog kombineret med en forudgående udvikling af en teknisk prototype af vurderingssystemet. Udviklingen af prototypen har skullet bidrage til tekniske og forretningsmæssige afklaringer og til en afklaring af, om egenudvikling er et reelt og realistisk alternativ til et udbud af udviklingsopgaven af den samlede it-løsning hos en ekstern leverandør. Den 1. marts 2015 iværksatte ICE derfor efter planen et intensivt forløb med teknisk prototyping. Udviklingsenheden har i foråret 2015 gennemført et vellykket prototyping-forløb, og det er derfor vurderet, at it-projektet mest hensigtsmæssigt kan gennemføres som egenudvikling med udbud af afgrænsede funktionaliteter. ICE har hidtil arbejdet efter en ambitiøs tidsplan med udsendelse af nye ejendomsvurderinger for ejerboliger i 2018 og øvrige ejendomme i Tidsplanen er som følge af sin høje kompleksitet og mange afhængigheder forbundet med risiko for forsinkelser. Samlet set vurderer Skatteministeriet, at tidsplanen er stram, men fortsat realistisk. Der vil dog løbende være behov for opfølgning og evt.

4 4 konsolidering af tidsplanen, særligt på erhvervsområdet, hvor Engbergudvalget konstaterede væsentlige udfordringer vedrørende data. De nuværende planer forudsætter, at de første dele af it-systemet (for ejerboliger) sættes i produktion primo april 2017 med vurderingstermin i oktober 2017 og med udsendelse af vurderinger ultimo marts Hertil kommer, at der i 2018 vil skulle påbegyndes behandling af nye klagesager. En sådan tidsplan forudsætter, at udviklingen af it-systemet snarest skal påbegyndes. 2. Udgifter ved projektet Det skal indledningsvis oplyses, at ICE ikke har kunnet udarbejde en business case på nuværende tidspunkt. Under hensyntagen til it-projektets særlige forudsætninger og karakter blev det derfor aftalt med Statens It-projektråd, at risikovurderingen af ICE kunne ske på baggrund af projektinitieringsdokumentet og Skatteministeriets eget styringsmateriale. Statens It-projektråd har dog anbefalet, at der snarest muligt etableres et økonomisk beslutningsgrundlag, og Finansudvalget vil blive orienteret herom i forlængelse af en endelig fastlæggelse af itsystemets mere specifikke og vurderingsmæssige funktionaliteter. Skatteministeriet har endvidere ikke anvendt faseopdelingen i den statslige it-projektmodel, hvilket blandt andet er en konsekvens af, at den samlede udvikling af det nye it-system fra idéfase til gennemførelsesfase sker parallelt med de forretningsmæssige afklaringer, herunder udarbejdelsen af en eventuel ny lovgivning. Nedenstående opgørelse af udgifter afspejler denne fremgangsmåde. Skatteministeriet anser dog idéfasen som afsluttet med Engbergudvalgets afgivelse af rapport. Udgifterne til udvalget er ikke medtaget i nedenstående udgiftsopgørelse. Tilsvarende gennemføres analyse- og anskaffelsesfaserne løbende og til dels parallelt. Udgifterne til disse faser indgår ligeledes ikke i nedenstående udgiftsopgørelse, men udgifterne til den pr. 1. marts 2015 iværksatte prototyping og efterfølgende yderligere tekniske afklaringer mv. frem til påbegyndelse af gennemførelsesfasen vil udgøre i alt 4,1 mio. kr. Der er hovedsageligt tale om årsværksrelaterede udgifter. Ved Finansudvalgets tilslutning til nærværende aktstykke vil gennemførelsesfasen blive påbegyndt. I nedenstående udgiftsbaserede budget på i alt 81,7 mio. kr., jf. tabel 1, indgår alene de samlede udgifter til it-systemudviklingen i gennemførelsesfasen, og budgettet dækker perioden fra systemudviklingen forventes påbegyndt den 1. oktober 2015 frem til, at den sidste del af systemet er implementeret og overgået til drift 1. april Budgettet er udarbejdet på baggrund af konkrete skøn over de enkelte poster. Der knytter sig fortsat en usikkerhed hertil som følge af, at de samlede krav til systemet endnu ikke er specificeret fuldt ud, jf. også ovenfor under projektets formål, organisering mv., hvor der er angivet en række uafklarede forhold, der kan have indflydelse på de samlede omkostninger. Finansudvalget vil få forelagt et nyt akstykke om udviklingen af it-systemet, såfremt afklaring af disse forhold medfører, at projektets samlede økonomi eller tidsplan forrykkes i et omfang, så det kræver Finansudvalgets tilslutning for at fortsætte projektet. Tabel 1. Udgiftsbaseret budget Mio. kr., 2015-priser I alt Årsværk 3,3 13,8 13,8 13,8 3,4 48,0 Hardware og licenser 1,2 3,4 3,4 3,4 0,9 12,4 Konsulenter 0,6 6,2 6,2 0,7 0,2 13,9 Risikopulje 7,4 7,4

5 5 I alt 5,2 23,4 23,4 17,9 11,9 81,7 De enkelte poster i budgettet er fastsat konkret med udgangspunkt i kendte priser for interne årsværk, konsulenter samt hardware og licenser, og budgettet vurderes derfor inden for rammerne af den givne tidsplan at være forholdsvis robust. Risikopuljen på 10 pct., svarende til 7,4 mio. kr., er fastsat under hensyntagen hertil og vurderes at afspejle projektets risiko. Det omkostningsbaserede budget på i alt 96,4 mio. kr. er i vist i nedenstående tabel 2. Tabel 2. Omkostningsbaseret budget Mio. kr., 2015-priser I alt Aktiverbare udgifter, afskrivninger 0,0 0,0 4,6 5,5 7,4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 5,8 61,9 Ikke-aktiverbare udgifter 1,2 3,4 3,4 3,4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 I alt eks. Renter 1,2 3,4 8,0 8,9 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 5,8 81,7 Renter 0,2 1,2 1,8 1,9 2,4 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,3 14,7 I alt 1,4 4,6 9,8 10,8 18,0 9,9 9,5 9,2 8,7 8,3 6,1 96,4 Note: Risikopuljen på 7,4 mio. kr., jf. tabel 1 med udgiftsbaseret budget, indgår i Ikke-aktiverbare projektudgifter på i alt 8,3 mio. kr. for Skal risikopuljen udmøntes, vil det formentlig vedrøre aktiviteter, der skal aktiveres. Der knytter sig en usikkerhed til de fremtidige udgifter til drift af it-systemet, men erfaringsmæssigt udgør de årlige driftsomkostninger ca. 10 pct. af de samlede udviklingsomkostninger. De konkrete driftsomkostninger vil dog først kunne fastlægges i takt med, at de samlede krav til systemets funktionalitet er blevet afklaret. 3. Gevinster ved projektet Som anført ovenfor, har Skatteministeriet fravalgt at udarbejde en business case, og dermed er der ikke opgjort gevinster via business casen. Skatteministeriet har dog identificeret en række økonomiske såvel som ikke-økonomiske gevinster. Økonomiske gevinster Som ovenfor anført, er projektets primære formål ikke effektivisering men kvalitetsløft. Der er dog identificeret et betydeligt, men endnu ikke kvantificeret, potentiale for at øge den fremtidige produktivitet knyttet til vurdering og klagehåndtering via en effektiv systemunderstøttelse af arbejdsgangene, men da de økonomiske gevinster, som nævnt, ikke er kvantificerede, er der ikke anvendt den almindelige tabel i it-aktstykker ved beskrivelsen af gevinster. Produktivitetsstigningen vil kunne modvirke ophobningen af sagspukler samt medvirke til at fastholde acceptable sagsbehandlingstider. Hertil kommer, at de løbende udgifter til drift og vedligeholdelse må forventes at blive mindre ved et nyt og moderne it-system. Dette kan dog ikke kvantificeres nærmere på nuværende tidspunkt, da det afhænger af de endelige krav til systemets funktionalitet mv., jf. ovenfor. Ikke-økonomiske gevinster Skatteministeriet har identificeret en række ikke-økonomiske gevinster, hvoraf de fem vigtigste er: 1. Forbedret accept fra ejendomsejere af ejendomsvurderinger og klageafgørelser og over tid forbedret kundetilfredshed.

6 6 2. Højere medarbejdertilfredshed i SKAT og Skatteankestyrelsen og dermed også forventelig mere effektive og mindre syge medarbejdere. 3. Færre genoptagelsessager over tid som følge af færre fejl. 4. Færre klager (over tid) som følge af konsistente, gennemsigtige og veldokumenterede ejendomsvurderinger. 5. Kortere sagsbehandlingstid som følge af digitalt understøttet vurderingsgrundlag, regelbaseret og systemunderstøttet ejendomsvurdering med bedre støtteværktøjer til vurderingen. 4. Risikoprofil It-projektet indgår som en del af et overordnet program, der omfatter en række forskellige og indbyrdes afhængige projekter, og it-projektet er underlagt en meget ambitiøs tidsplan. It-projektets risikoprofil vurderes derfor at være høj, jf. også nedenfor om risikovurderingen fra Statens It-projektråd. Skatteministeriet finansierer selv gennemførelsesfasen, og det er ministeriets vurdering, at en risikopulje på 10 pct. af de samlede budgetterede udviklingsudgifter afspejler projektets risiko, jf. ovenfor under udgifter ved projektet. Skatteministeriet har identificeret følgende væsentlige risici i forhold til it-projektet: Tab af kompetencer Udviklingen af it-systemet sker fortrinsvis via egenudvikling og afgang af centrale udviklings-medarbejdere udgør dermed en væsentlig risiko. Øvrige projekter i ICE forsinkes It-projektets fremdrift afhænger af, at der foretages de nødvendige juridiske og forretningsmæssige afklaringer og at tilvejebringelsen og konsolideringen af data samt udviklingen af modeller mv. forløber som forudsat. En forsinkelse heraf kan have kritiske konsekvenser for udviklingen af it-systemet. Systemtilretninger i SKAT forsinkes Forud for implementeringen og idriftsættelsen af det nye it-system vil det være nødvendigt, at der foretages en række integrationer til og tilretninger af SKATs eksisterende systemer, som skal modtage data fra det nye system. En forsinkelse heraf vil have kritiske konsekvenser i forhold til at kunne udarbejde og udsende vurderinger som forudsat. Datafordeler forsinkes En forsinket udfasning af det kommunale Ejendomsstamregister kan indebære, at der skal udvikles integrationer til dette system i stedet for til Datafordeleren, hvilket udgør en risiko. 5. Behandling i Statens It-projektråd It-projektet har været forelagt Statens It-projektråd, og rådet har den 22. juli 2015 vurderet ICE som et samlet projekt som havende høj risiko. Nærværende aktstykke omhandler dog alene udviklingen at et nyt it-system. Den høje risikovurdering er en naturlig konsekvens af den ambitiøse tidsplan og projektets mange afhængigheder, der skal afklares parallelt, og hvor bl.a. en politisk aftale og en eventuel ny lovgivning endnu ikke ligger fast, jf. nærmere nedenfor. Rådet ser dog positivt på den store ledelsesopbakning, der er til projektet, hvor centrale chefer i ministeriet er aktivt involveret. Ledelsens bevågenhed og involvering anses for at være helt afgørende for at sikre en succesfuld gennemførelse af projektet. Rådet bemærker også positivt, at ICE sty-

7 7 ringsmæssigt på flere områder har udarbejdet god dokumentation, bl.a. statusrapporter og leveranceplaner. Generel vurdering Det er rådets projektfaglige vurdering, at ICE kan reducere projektets risici, hvis man revurderer tidsplanen, afsætter tid til sekventiel afvikling af flere aktiviteter samt tid til at imødekomme uforudsete hændelser. Det er også Skatteministeriets vurdering, at tidsplanen er meget stram med risiko for forsinkelser på grund af høj kompleksitet og mange afhængigheder mv. Denne usikkerhed er en af bevæggrundene for, at der er valgt en agil udviklingsstrategi, da opgaver og afhængigheder i projektet ikke kan kortlægges fra start og igangsættes sekventielt, da politiske og praktiske løsninger afdækkes løbende og påvirker hinanden. Den agile udviklingsstrategi kan til en vis grænse imødegå disse risici ved parallelle forløb og opstart af delopgaver, før kravene er kendte. Som nævnt ovenfor, vurderer Skatteministeriet, at tidsplanen er ambitiøs, men realistisk. Tidsplanen fastholdes derfor umiddelbart, men der vil ske en løbende opfølgning herpå og evt. en konsolidering heraf navnlig i lyset af dataudfordringerne på erhvervsområdet. Rådets anbefalinger (kursiv) og Skatteministeriets bemærkninger hertil fremgår nedenfor. Anbefaling nr. 1: Afdækning af samlet projekt- og driftsøkonomi Rådet peger på, at ICE ikke har afdækket totaløkonomien i projektet, og anbefaler, at den samlede projekt- og driftsøkonomi, herunder afledte omkostninger hos andre statslige myndigheder og kommuner, snarest muligt afdækkes. Det er korrekt, at der ikke p.t. er et fuldt overblik over de samlede udgifter til et fremtidigt ejendomsvurderingssystem. Der er dog igangsat eller planlagt igangsættelse af relevante analyseaktiviteter, der skal skabe et sådant overblik, jf. nærmere nedenfor. Derimod vurderer Skatteministeriet, at der er et fuldt overblik over omkostningerne til udvikling af det nye it-system. Anbefaling nr. 2: Bedre styringsgrundlag It-projektrådet anbefaler, at der styres direkte på afhængigheder og kritisk vej mellem leverancer, og at der til brug for dette udarbejdes et bedre styringsgrundlag. Skatteministeriet er enig i, at det er centralt at have løbende fokus på de tværgående afhængigheder og vurderer, at de primære afhængigheder allerede er identificeret, og opfølgningen herpå er igangsat sammen med en kortlægning af kritisk vej. I takt med at de enkelte hovedopgaver igangsættes og nedbrydes, vil yderligere tværgående afhængigheder blive identificeret og inddraget i styringsarbejdet. Anbefaling nr. 3: Organisatorisk kompleksitet nedbringes Rådet anbefaler, at den organisatoriske kompleksitet nedbringes. Skatteministeriet er enig i, at den organisatoriske kompleksitet som udgangspunkt skal holdes på et så lavt niveau som muligt. ICE har overvejet, hvorvidt anbefalingen giver anledning til ændringer, men har valgt at fastholde den nuværende organisering af hensyn til at sikre et stærkt fagligt miljø omkring de fem kontorer og en tværgående opgaveløsning i de enkelte projekter. Anbefaling nr. 4: Opprioritering af arbejdet med interessenthåndtering Rådet anbefaler, at arbejdet med interessenthåndtering opprioriteres.

8 8 Skatteministeriet er enig i, at arbejdet med interessenthåndtering er centralt, og arbejdet vil være højt prioriteret fremadrettet. Anbefaling nr. 5: Igangsættelse af arbejdet med forandringsledelse Rådet anbefaler, at arbejdet med forandringsledelse igangsættes straks, og at det sikres, at projektet har de rigtige ressourcer til opgaven. Skatteministeriet er ligeledes enig i, at forandringsledelse er en vigtig opgave, og arbejdet igangsættes i efteråret 2015, hvor Skatteministeriet også vil rekruttere en dedikeret projektleder til løsning af opgaven. Anbefaling nr. 6: Mere aktiv risikostyring Rådet anbefaler, at der iværksættes en mere aktiv risikostyring. Til brug herfor anbefaler rådet, at der udarbejdes en aktiv strategi for risikostyring og evt. anvendes early indicators, samt udpeges en dedikeret risikomanager. Skatteministeriet kan tilslutte sig anbefalingen om at opprioritere arbejdet og vil udpege en risikomanager. Anbefaling nr. 7: Afdækning af eksisterende ejendomsvurderingssystem Rådet anbefaler, at mulige anvendelser af det eksisterende ejendomsvurderingssystem afdækkes, og anfører, at der i det fremsendte materiale ikke er set dokumentation for, at hele eller dele af det eksisterende system ikke kan benyttes. Skatteministeriet har beskrevet overfor rådet, hvorfor det vurderes, at det nuværende system ikke kan anvendes. Det er også anført, at Skatteministeriet vil være opmærksom på, om dele af de gamle systemer kan genbruges, herunder hvorledes historiske data mest hensigtsmæssigt kan gemmes og i øvrigt anvendes. Som nævnt ovenfor, udgør de nuværende it-systemer et komplekst og forældet systemkompleks baseret på diverse knopskydninger af it-systemer leveret af blandt andet KMD, IBM og CSC. De ældste dele af systemerne er fra erne. Det af regeringen nedsatte Ekspertudvalg om ejendomsvurderinger anførte således: SKATs eksisterende systemkompleks udgøres af systemer, der løbende er blevet tilpasset den historiske udvikling på vurderingsområdet siden 1970 erne. Samlet set har systemerne en meget kompleks indbyrdes afhængighedsstruktur. Data sendes på kryds og tværs mellem de 3 hovedleverandører CSC, KMD og IBM samtidigt med, at der trækkes på dele af andre myndigheders registre og databaser, der også varetages i regi af de nævnte leverandører. Deloitte Consulting har efterfølgende gennemført en yderligere analyse af det nuværende systemmiljø i SKAT Ejendom, og på denne baggrund har Skatteministeriet vurderet, at det er nødvendigt at udvikle et nyt it-system til understøttelse af de nye ejendomsvurderinger. Anbefaling nr. 8: Vedligehold og videreudvikling af it-systemet Rådet anbefaler, at der igangsættes tiltag, der kan fremme kvaliteten af vedligehold og videreudvikling af det kommende ejendomsvurderingssystem. Vedligeholdelse og videreudvikling af det nye system vil blive sikret i forbindelse med, at systemet idriftsættes og i tæt sammenhæng med udviklingen af systemet.

9 9 Samlet business case for ICE Rådet ønsker, at Skatteministeriet snarest og senest efter en eventuel lovvedtagelse i foråret 2016 indsender en samlet business case for projektet. Business casen er til brug for fastlæggelse af baseline, som ICE kan rapportere på i de halvårlige statusrapporteringer til rådet. ICE vil foretage en vurdering af de administrative konsekvenser ved implementering af det nye ejendomsvurderingssystem, og senest efter en endelig fastlæggelse af de mere specifikke og vurderingsmæssige funktionaliteter af it-systemet vil der blive udarbejdet en tilpasset business case under hensyntagen til projektets særlige karakter og vilkår, hvor formålet er et kvalitetsløft af ejendomsvurderingerne, der udgør grundlaget for opkrævning af ejendomsskatter på godt 40 mia. kr. årligt. Review af ICE Rådet anser det for fornuftigt, at der, som aftalt mellem Finansministeriet og Skatteministeriet, gennemføres et review af ICE med fokus på organisationens modenhed. Finansministeriet og Skatteministeriet er i nærmere dialog om tilrettelæggelse af ovenstående review, og rådet vil blive orienteret om den videre proces. 6. Specifikation af udgifter i indeværende finansår Udgiften i 2015 på 1,8 mio. kr. afholdes af den på Departementet fastsatte bevilling på 205,9 mio. kr. Udgifterne fra 2016 og frem afholdes indenfor Skatteministeriets eksisterende bevillingsrammer. Samtidigt forhøjes lånerammen i Skatteministeriets departement med 30,0 mio. kr. til i alt 50,0 mio. kr., som overføres fra SKATs låneramme, der nedjusteres tilsvarende. Lånerammen forhøjes som følge af udviklingen af it-systemet. 7. Tidsplan for fremtidige orienteringer Udviklingen af det nye it-system sker primært ved egenudvikling, og der orienteres derfor ikke om resultatet af et gennemført udbud. Tabel 3. Tidsplan for fremtidige orienteringer Aktivitet Dato Orientering efter endelig fastlæggelse af it-projektets økonomiske konsekvenser/profil, herunder efter fastlæggelse af de mere specifikke og vurderingsmæssige funktionaliteter af it-systemet 2. kvartal 2016 Orientering i forbindelse med idriftsættelse af 1. fase samt projektstatus i øvrigt 2. kvartal 2017 Orientering i forbindelse med idriftsættelse af 2. fase samt projektstatus i øvrigt 2. kvartal 2018 Orientering i forbindelse med idriftsættelse af 3. fase samt projektstatus i øvrigt 2. kvartal 2019 Orientering om projektets drift og effekter et år efter overgang til fuld drift 2. kvartal 2020 c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes med primært egenudvikling af it-systemet. d. Projektet har været forelagt Statens It-projektråd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.

10 10 e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at igangsætte egenudvikling af et itsystem til understøttelse af de fremtidige ejendomsvurderinger. Den samlede økonomiske ramme for projektet er 96,4 mio. kr. inkl. renter. Udgiften i 2015 på 1,8 mio. kr. afholdes af den på Departementet fastsatte bevilling på 205,9 mio. kr. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 8. september 2015 Til Finansudvalget. KARSTEN LAURITZEN / Kristian Hertz

11 1) Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg. September

12 12 Bilag Afdelingschef Andreas Berggreen Skatteministeriet 22. juli 2015 Anbefalinger til Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger Kære Andreas Berggreen It-projektrådet har på anmodning fra Skatteministeriet den 14. juli risikovurderet Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE). It-projektrådet har tidligere behandlet Ejendomsvurderingsprojektet - it-system til understøttelse af de nye ejendomsvurderinger under ICE, hvortil særskilte anbefalinger er givet på dialog-møde med Skatteministeriet 3. juni It-projektrådet betragter ICE som et samlet projekt. Risikovurderingen af ICE er efter aftale med It-projektrådet sket på baggrund af Skatteministeriets eget styringsmateriale, der i væsentlig grad afviger fra den materialepakke, Rådet normalt modtager som fyldestgørende grundlag for risikovurderingen. Anbefalingerne til ICE afspejler materialets natur, og er overordnede anbefalinger. ICE vurderes som havende høj risiko. It-projektrådet vurderer et projekts risikoprofil baseret på tilrettelæggelse, tid, omkostninger og gevinster. For ICE har It-projektrådet ikke set en fyldestgørende fremstilling af omkostninger og gevinster, hvilket bidrager til at øge risikoprofilen for projektet. It-projektrådet har fået oplyst, at det er aftalt mellem Skatteministeriet og Finansministeriet, at der skal laves et review af ICE med fokus på organisationens modenhed og en handlingsplan for forbedring. Itprojektrådet er enig i, at der skal udføres et sådant review og ønsker at modtage reviewets konklusioner og handlingsplan ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at forberede en ny vurderingslov og udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget. ICE er organiseret med en programleder, fem underliggende kontorer med kontorchefer, otte tværgående projekter med projektledere, 31 delprojekter med delprojektledere samt anvender agile udviklingsmetoder i it-udviklingen. It-projektrådet vil gerne fremhæve den store ledelsesopbakning, der er til projektet, hvor både departementschef og centrale chefer i ministeriet er aktivt involveret. Ledelsens bevågenhed og involvering anses for at være helt afgørende for at sikre en succesfuld gennemførelse af dette projekt. It-projektrådet bemærker også positivt, at ICE styringsmæssigt på flere områder har udarbejdet god dokumentation, bl.a. statusrapporter og leveranceplaner. Skatteministeriet udvikler it-delen i ICE efter agile metoder. It-projektrådet erfarer, at designet af den agile organisation og processer er udarbejdet med baggrund i best practice fra anerkendte frameworks. Repræsentanter fra både it og forretning sidder fysisk sammen i projektet, hvilket er en stor fordel, da medarbejderne får fælles sprog og kan løse mindre problemer hurtigere. It-projektrådet vil imidlertid også gerne understrege, at ICE står overfor en række udfordringer, der medfører store risici. Et helt centralt element er den eksternt givne tidsplan for projektet. Tidsplanen medfører, at mange af aktiviteterne i ICE løber parallelt og opstarter, før kravene er kendte. De mange parallelle aktiviteter giver store indbyrdes afhængigheder i ICE og driver omkostningerne for projektet op. Symptomatisk for den svære opgave med styring af afhængigheder er videre, at ICE ikke har dokumente-

13 13 ret styringsopgaven. It-projektrådet har derfor haft svært ved at danne sig et overblik over projektets styring af afhængigheder. Usikkerheden forbundet med om ICE igangsætter de rigtige aktiviteter indenfor model-, proces- og systemudviklingen forstærkes af, at der på indeværende tidspunkt ikke foreligger en politisk godkendelse af de normer og vurderingsmetoder, som det kommende vurderingssystem baserer sig på. En politisk behandling forventes i sensommeren Den endelige lovgivning planlægges først færdigbehandlet i forsommeren Da kravene således endnu ikke er fastlagte bør ICE gives mulighed for at revidere tidsplan, omkostningsniveau og organisering. Herved kan en realistisk projektafvikling i overensstemmelse med fastlæggelsen af de overordnede rammer og beslutninger fordres. Samlet set er det It-projektrådets projektfaglige vurdering, at ICE kan reducere projektets risici, hvis man revurderer tidsplanen og afsætter tid til sekventiel afvikling af flere aktiviteter samt tid til at imødekomme uforudsete hændelser. Hertil bør det samlede omkostningsniveau for ICE, hvis implementering har potentielle store afledte omkostninger, afdækkes i forbindelse med beslutningen om at fortsætte aktiviteterne i ICE. It-projektrådet har følgende anbefalinger til Skatteministeriet i forbindelse med risikovurdering af ICE: 1. It-projektrådet anbefaler, at den samlede projekt- og driftsøkonomi, herunder afledte omkostninger hos andre myndigheder og kommuner, snarest muligt afdækkes. ICE har på nuværende tidspunkt kun et overblik over de omkostninger, som udviklingsaktiviteterne i projektet kommer til at drive internt i Skatteministeriets departement primært bestående af udgifter til årsværk og eksterne konsulenter. Gevinster hos ICE, andre myndigheder og kommuner er ikke afdækket eller estimeret, og der er ikke er udpeget ansvarlige for at høste gevinster. ICE har ikke analyseret totaløkonomien i projektet som følge af udvikling og drift af et nyt ejendomsvurderingssystem, fx afledte omkostninger i andre ministerier som følge af projektudgifter til videreudvikling af registre (herunder totale omkostninger for samarbejdsaftaler), afledte omkostninger til sikring af datakvalitet i andre ministerier og kommuner, afledte omkostninger til øget drift i andre ministerier og kommuner, omkostninger til etablering og drift (driftsorganisation) i Skatteministeriet og falde-bort omkostninger ved udfasning af eksisterende systemer, herunder den nuværende it-understøttelse af ejendomsvurdering. Som følge af at den samlede økonomi for projektet ikke er afdækket, er gevinsterne for projektet ikke identificeret og opgjort, og arbejdet med gevinstrealiseringsplanen igangsættes først i It-projektrådet finder, at ICE snarest muligt skal etablere et samlet økonomisk beslutningsgrundlag, herunder også en opgørelse af gevinster i alle berørte sektorer og ministerier. Det er It-projektrådets erfaring, som understøttes af bl.a. Rigsrevisionens beretning om Fælles Medicinkort, at et økonomisk styringsgrundlag er centralt for at understøtte beslutninger i ICE, at det er fundament for kontrol med omkostningsdrivere samt at det er grundlag for, at tiltag til løbende at sikre de opstillede gevinster hele tiden har ledelsesmæssigt fokus. 2. It-projektrådet anbefaler, at der styres direkte på afhængigheder og kritisk vej mellem leverancer, og at der til brug for dette udarbejdes et bedre styringsgrundlag. It-projektrådet erfarer, at ICE består af mange delprojekter og mindre opgaver, hvor koordinerende møder på projekt- og programniveau skal lette styringen af afhængigheder Det er It-projektrådets erfaring, at afvikling af mange parallelle aktiviteter, som tilfældet er for ICE, kræver et eksplicit fokus og en meget aktiv styring af afhængigheder. En mindre forsinkelse i et delprojekt kan have afledte effekter til afhængige leverancer og medføre en samlet kritisk forsinkelse af projektet. Hertil kommer, at konsekvensforsinkelser driver omkostninger. ICE bør derfor, eventuelt ved at indarbejde afhængigheder i leveranceplaner, styre eksplicit på effekterne af forsinkede leverancer på tværs af

14 14 projektet. ICE bør identificere og fastlægge den kritiske vej for leverancer i projektet, så forsinkelser med effekt på centrale milepæle hurtigt kan identificeres og mitigerende handlinger igangsættes. 3. It-projektrådet anbefaler, at den organisatoriske kompleksitet nedbringes. ICE er styringsmæssigt organiseret i fire dimensioner: Kontorer, projekter, delprojekter og agile trains. Det er It-projektrådets vurdering, at den valgte organisering giver et øget overhead til den løbende koordination samt giver et ledelsesmæssigt ressourcetræk, som risikerer at tage fokus og ledelsesenergi ud af delprojekterne. Rådet ser et stort overlap mellem ansvarsområder for kontorer og for hovedprojekter. ICE kan med fordel organisere sig i enten kontorer eller projekter, og dermed opnå en bedre udnyttelse af ressourcer. Hertil anbefaler It-projektrådet, at der allokeres fuldtidsprojektledere og projekt-ressourcer til delprojekterne i ICE. Der er mange delprojekter i ICE, hvor der ikke er allokeret en fuldtidsprojektleder eller fuldtidsressourcer. Dette fragmenterer indsatsen og øger risikoen for manglende fremdrift. 4. It-projektrådet anbefaler, at arbejdet med interessenthåndtering opprioriteres. Mange af interessenterne til ICE har indflydelse på og varetager opgaver, der er centrale for projektet. It-projektrådet finder det vigtigt, at ICE får en aktiv interessenthåndtering og ledelsesmæssigt opprioriterer arbejdet. Her fremhæves boligejerne, som har en stor interesse i systemet, og hvorfra der imødeses en stor klagesagspukkel. Det er derfor centralt at tænke processer og it-understøttelse fra boligejernes perspektiv, således at håndtering af denne målgruppe ikke bliver en stor omkostningsdriver. Der bør identificeres en ansvarlig for den løbende interessenthåndtering som også kan agere kontaktpunkt, og der skal udarbejdes entydige samarbejdsaftaler, der sikrer incitamenter for centrale aktører samt at partnere har de nødvendige ressourcer til at løfte opgaverne. Hertil bør udarbejdes en strategi for brugerinddragelse af fremtidige målgrupper i relevante aktiviteter i ICE. 5. It-projektrådet anbefaler, at arbejdet med forandringsledelse igangsættes straks, og at det sikres, at projektet har de rigtige ressourcer til opgaven. ICE angiver i det fremsendte materiale, at opgaven med forandringsledelse først igangsættes til oktober 2015, samt at den ansvarlige, som forventes at løfte denne opgave, også skal drive den fremtidige driftsorganisation. ICE afhænger designmæssigt af forretningsressourcernes indsigt, og det fremtidige system vil have en signifikant effekt på de processer og arbejdsgange, som skal varetages i SKAT og Skatteankestyrelsen. Forandringsledelsesopgaven er derfor vigtig at igangsætte allerede nu, så det sikres, at organisationen klargøres til at varetage ejendomsvurderinger i fremtiden. Et yderligere argument er, at der i forbindelse med forandringsledelsen kan identificeres behov og krav, som har betydning for udarbejdelsen af lov og it-system. Det er heller ikke It-projektrådets erfaring, at der kompetencemæssigt er overlap mellem de kompetencer, der er nødvendige for at drive en stor forandring og de kompetencer, der skal til for at lede en driftsorganisation. It-projektrådet anbefaler derfor, at ICE sikrer sig adskilte specialistkompetencer til disse to opgaver. 6. It-projektrådet anbefaler, at der iværksættes en mere aktiv risikostyring. Risikostyring er en central del af styregruppens ansvarsområde og sikring af den løbende fremdrift i projektet. Skatteministeriet bør udarbejde en aktiv strategi for risikostyring, og evt. anvende "early indicators" for risici for en mere proaktiv styring. Hertil anbefaler It-projektrådet, at der for at sikre fokus i den løbende projektfremdrift, udpeges en dedikeret risikomanager med ansvar for løbende opfølgning, identifikation af mitigerende handlinger samt opfølgning på udførelsen af disse handlinger. 7. It-projektrådet anbefaler, at mulige anvendelser af det eksisterende ejendomsvurderingssystem afdækkes. ICE ønsker at nyudvilde et ejendomsvurderingssystem baseret på, at det eksisterende system

15 15 dels kan dateres 30 år tilbage, dels består af flere leverandører, hvorfor videreudvikling er dyrt og koordinationstungt. It-projektrådet anerkender, at der kan identificeres udfordringer i det eksisterende ejendomsvurderingssystem som følge af bl.a. flere leverandører og forældet kodesprog samt at systemets brugergrænseflade ikke er tidssvarende. It-projektrådet har imidlertid i det fremsendte materiale ikke set dokumentation for, at hele eller dele af det eksisterende system ikke kan benyttes. Dette kan være enten som kørende system eller som infrastruktur for historiske data, som dermed kan være et kortsigtet risikominimerende tiltag for ICE. It-projektrådet anbefaler, at det snarest afdækkes, om der findes anvendelsesmuligheder for det eksisterende system, der kan bidrage til at nedbringe de samlede risici for ICE. 8. It-projektrådet anbefaler, at der igangsættes tiltag, der kan fremme kvaliteten af vedligehold og videreudvikling af det kommende ejendomsvurderings system. It-projektrådet konstaterer, at Skatteministeriet vælger at egenudvikle og opbygge interne ressourcer til it-udvikling Skatteministeriet bør allerede nu imødese vedligehold og videreudvikling af det kommende ejendomsvurderingssystem. Det er It-projektrådets vurdering, at Skatteministeriet kan have svært ved at skabe et fagmiljø for it-ressourcer og dermed fastholde specialiserede it-kompetencer i fremtiden. Der bør derfor iværksættes mitigerende tiltag som fx etablering af dialog med de eksisterende it-leverandører på markedet, således at det bedst mulige fundament for den fremtidige udvikling på systemet sikres. Der skal til de halvårlige statusrapporteringer til It-projektrådet indmeldes baseline for projektet. It-projektrådet bemærker, at ICE på nuværende tidspunkt ikke har etableret en samlet business case for projektet, der ud over egne projektudgifter også skal indeholde driftsomkostninger på 0- og 1-scenarie, risici, afledte omkostninger som følge af bl.a. kvalificering af data hos andre myndigheder og kommuner, samt gevinster. ICE kan derfor ikke på det foreliggende grundlag gives en baseline, som projektet kan rapportere på til de halvårlige statusrapporteringer. ICE skal til de kommende statusrapporteringer indsende en skriftlig status til sekretariatet for It-projektrådet og projektet vil indgå i Rådets portefølje, men vil ikke blive tildelt trafiklys. It-projektrådet ønsker at ICE, snarest når det samlede økonomiske grundlag foreligger og senest efter lovvedtagelsen i maj 2016, indsender en samlet business case for projektet til brug for fastlæggelse af baseline. Projektet afsluttes formelt ved statusrapportering til It-projektrådet og ved fremsendelse af projektafslutningsrapport. Efter et års drift indsendes desuden gevinstrealiseringsrapport. Ved spørgsmål til risikovurderingen, kan I kontakte undertegnede eller Sarah Kirkeby Danneskiold- Samsøe på eller Dette brev er også sendt til departementschef Jens Brøchner i Skatteministeriet. Med venlig hilsen Birgit Nørgaard Næstformand for It-projektrådet Digitaliseringsstyrelsen - Landgreven 4 - Postboks København K

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 17. september 2015 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.

Afgjort den 2. marts Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2016-17 Afgjort den 2. marts 2017 Tidligere fortroligt aktstykke I af 2. marts 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30. maj 2017 111 Skatteministeriet.

Læs mere

StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz. Implementering af nye ejendomsvurderinger

StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz. Implementering af nye ejendomsvurderinger StyringsAgenda 2015 Programchef Kristian Hertz Implementering af nye ejendomsvurderinger 1. Baggrund Tilliden til ejendomsvurderingerne er svækket Tegning: Roald Als, Politiken, 10. september 2014. 2 1.

Læs mere

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker. Juli 2017 Retningslinjer for udformning af it-aktstykker Juli 2017 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Budgetvejledningen fastsætter i pkt. 2.2.18 regler for håndtering af statslige it-projekter. Denne

Læs mere

Om Statens It-projektråd. Version 1.3

Om Statens It-projektråd. Version 1.3 Om Statens It-projektråd Version 1.3 Januar 2016 Læsevejledning 4. januar 2016 Version 1.3 Hvem henvender vejledningen sig til? Vejledningen henvender sig til statslige myndigheder, der skal gennemføre

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

Afgjort den 15. maj 2014

Afgjort den 15. maj 2014 Aktstykke nr. 168 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 15. maj 2014 Tidligere fortroligt aktstykke K af 30. april 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. september 2015.

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013

Statens IT-projektråd. Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 Statens IT-projektråd Eventdag for it-projektledere d. 3. oktober 2013 1 Krav til statslige it-projekter Alle it-projekter skal følge den fælles it-projektmodel, itprojekter over 10 mio. skal endvidere

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

/2016. Juni 2017

/2016. Juni 2017 18/2016 Rigsrevisionens beretning om Skatteministeriets styring af økonomien i udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237

Læs mere

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1.

BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME. Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. BEVILINGSPROCES FOR PROJEKT/PROGRAMMER - NYT PROJEKTSTYRINGSREGIME Stinne Henriksen, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen 1. december 2011 1 PROGRAM 1. Præsentation af digitaliseringsstyrelsen/ministeriernes

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 114 Beskæftigelsesministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at afholde

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Notat Hovedcentret Strategi og udvikling Projektkontoret 13. juni 2008 J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 2 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 1. Indledning Finansudvalget besluttede

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Afgjort den 18. september 2014

Afgjort den 18. september 2014 Aktstykke nr. 93 Folketinget 2015-16 Afgjort den 18. september 2014 Tidligere fortroligt aktstykke Q af 18. september 2014. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 2. maj 2016. 93 Skatteministeriet.

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker

Retningslinjer for udformningen af it aktstykker Retningslinjer for udformningen af it aktstykker September 2012 Retningslinjer for udformningen af it-aktstykker Nyt kapitel 1. Formål Med Budgetvejledning 2011 punkt 2.2.18 It-projekter er der indført

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 56 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fødevareministeriet, den 3. december 2013. 56 a. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012

Afgjort den 7. juni 2012 Aktstykke nr. 167 Folketinget 2014-15 (2. samling) Afgjort den 7. juni 2012 Tidligere fortroligt aktstykke O af 29. maj 2012. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 25. september 2015.

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 118 Folketinget Bilag. Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2016-17 Bilag 118 Justitsministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt it-system

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Inspiration fra Danmark: Erfaringer

Inspiration fra Danmark: Erfaringer Den fællesstatslige Business casemodel Inspiration fra Danmark: Erfaringer Maj 2011 med obligatorisk statslig itprojektmodel Storsamling Oslo, d. 29. januar 2013 Specialkonsulent Peter Jynberg Haas 1 Statens

Læs mere

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12.

Afgjort den 13. marts 2014. Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. Aktstykke nr. 53 Folketinget 2014-15 Afgjort den 13. marts 2014 Tidligere fortroligt aktstykke H (2013-14). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse den 12. november 2014. 53 Finansministeriet.

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

En anderledes tilgang til forandringer i Skatteministeriet

En anderledes tilgang til forandringer i Skatteministeriet Lotte Bomgaard Kontorchef, Implementeringscenter for ejendomsvurdering Onsdag d. 7. oktober 2015 En anderledes tilgang til forandringer i Skatteministeriet Disclaimer Regeringen har ikke taget endelig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006.

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 af 24. maj 2006. Finansudvalget Aktstk. 151 - Svar på 9 Spørgsmål 7 Offentligt j.nr. 06-052864 Dato : Til Folketingets Finansudvalg Ad Aktstk. 151 SKATs it-systemer, igangsættelse af fase 2 Hermed sendes svar på spørgsmål

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter

Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter Om Rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter (hvad kendetegner disse) Konferencen Gode offentlige it-projekter August 2017 Erik Andreasen It-projektrådets arbejde - Vurdere risikoprofilen for statslige

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7.

Jeg vil i det følgende besvare de 3 spørgsmål samlet. Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø. - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 652 Offentligt Tale 4. maj 2015 J.nr. 15-1267148 Samrådsspørgsmål Z, Æ og Ø - Tale til besvarelse af spørgsmål Z, Æ og Ø den 7. maj 2015 Spørgsmål

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016.

Aktstykke nr. 74 Folketinget Afgjort den 31. marts Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. Aktstykke nr. 74 Folketinget 2015-16 Afgjort den 31. marts 2016 74 Skatteministeriet. København, den 16. marts 2016. a. Skatteministeriet skal hermed anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at den totaløkonomiske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning

Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Projektkatalog (Project Dossier) - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. HVAD ER PROJEKTKATALOGET (PROJECT DOSSIER)?... 1 2. FORMÅLET MED PROJEKTKATALOGET... 1 3. HVEM MODTAGER PROJEKTKATALOGET?... 1 4. UDARBEJDELSE

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 18. juni 2009. Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 18. juni 2009 Skatteministeriet. Skatteministeriet, den 8. juni 2009. 110 a. Skatteministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017.

Aktstykke nr. 109 Folketinget Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2016-17 109 Skatteministeriet. København, den 30. maj 2017. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at it-projektet ekapital fortsættes med

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs systemmodernisering August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2014 om SKATs systemmodernisering Skatteministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer. April 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs forvaltning af restancer April 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2014 om SKATs forvaltning af restancer

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere