Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, 1987. Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi."

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Uddannelse Niels Riis Bygherre- og myndighedsrådgivning inden for naturgenopretning, naturpleje, restaurering af vandløb og etablering af vådområder, herunder planlægning, projektering, teknisk/miljømæssig konsekvensvurdering samt byggeledelse. Dansk 1959 Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi. Polsk sprog og kultur, propædeutisk prøve, Syddansk Universitet HD i Organisation, Syddansk Universitet 2007 Nøglekvalifikationer Niels er FRI-rådgiver og har igennem 27 år oparbejdet en stor erfaring i projektledelse for mange offentlige og private bygherrer indenfor planlægning, dokumentation, udredning, præsentation, projektering, udbud og anlægsledelse af projekter for vandløbsrestaurering, vådområder og naturgenopretning. Han har ledet og udført en lang række af hydrologiske studier, vandkemiske undersøgelser, beregninger af næringssaltomsætning og hydrauliske konsekvensberegninger. Har opnået en stor ekspertise indenfor naturforvaltning, vandløbsret og vandløbsadministration. Niels har erfaring med populationsøkologiske studier og naturbeskyttelse indenfor herpetologi og ornitologi i Danmark og internationalt. Han har løst opgaver med organisation, personaleledelse, forhandling, coaching og vidensledelse, strategi, budget, salg, markedsføring samt information og formidling. Sprog Tale Læse Skrive Engelsk Udmærket Perfekt Udmærket Tysk Godt Udmærket Rimeligt Fransk Rimeligt Godt Rimeligt Polsk Rimeligt Rimeligt Basalt Tillidsposter Dansk Ornitologisk Forenings internationale udvalg, næstformand DOF Travel, rejseleder og turguide Syn- og skønsmand ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed FRI-Rådgiver i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI C:\FIRMA\CVer\Niels Riis CV da.doc

2 2 / 13 Beskæftigelsesoversigt NaturRådgivningen A/S COWI A/S Direktør og rådgivende biolog Seniorprojektleder, seniorspecialist og fagkoordinator for naturgenopretningsog vandløbsopgaver Kampsax A/S Kontorleder for Miljø- og Geoteknik aktiviteterne på Fyn og i Sydjylland Kampsax Geodan/ Kampsax Consult A/S Hedeselskabet, Miljø- og Energidivisionen Hedeselskabet, Miljøteknisk afdeling Leder af miljøafdelingen i Odense og Sydjylland Sektionsleder i landskab og recipientafdelingen. Konstitueret kontorleder 1992 Sagsbehandler på vandløbs- og naturopgaver 1987 Kommunekemi A/S Deklarationsbehandler Odense Universitet Hjælpelærer Udvalgte arbejdsopgaver 2014 Forundersøgelse og projektforslag for 4 vandplanindsatser ved spærringer og rørlægninger i Puge Mølle Å-systemet, Assens Kommune Projektforslag til natur- og miljøprojekter med naturgenopretning af 140 ha i Odby Sø og et vådområde i Sundkær ved Oddesund. Struer Kommune Projektforslag til renovering af diger efter stormflod i to pumpelag på Falster, inkl. undersøgelse af muligheder for uddigning. A/S Valnæsgaard Tekniske og hydrologiske undersøgelser med projektforslag til LIFE projekt i højmosen Storelung, Faaborg-Midtfyn Kommune Teknisk forundersøgelse og projektforslag for vandplanindsatsen med fjernelse af spærring ved Skovbjerg Ålegård i Rind Å, Herning Kommune Teknisk forundersøgelse og projektforslag for vandplanindsatsen med fjernelse af spærringer ved Svennesmølle og Kornbæk på Als for Sønderborg Kommune Teknisk forundersøgelse og projektforslag for etablering af et 110 ha vådområde langs Hellegård Å for Holstebro Kommune.

3 3 / Forundersøgelse og projektforslag for forbedret hydrologi i landets 3. største højmose, Stenholt Mose for Silkeborg Kommune Planlægning af projekt for genskabelse af den 335 ha store Søborg Sø ved Græsted i samarbejde med bestyrelsen for Landvindingslaget Søborg Sø og Gribskov Kommune. Sponsoreret af Aage V. Jensen Naturfond Rådgivning i aktuelle vandløbssager. Assens Kommune Detailprojekt, udbud og tilsyn for restaurering af det offentlige vandløb Sørenden med genslyngning og etablering af 950 m gydebanker og stenstryg. Odense Kommune Teknisk forundersøgelse og projektforslag for etablering af vådområde i Birkkær Landvindingslag for Holstebro Kommune Teknisk forundersøgelse og projektforslag for vandplanindsatsen med fjernelse af spærring ved Vojensgård i Vojens Bæk, Haderslev Kommune Teknisk forundersøgelse og projektforslag for vandplanindsatsen med fjernelse af spærringer ved prinsessesøerne i Hejremose Bæk og i karpedammen ved Gråsten Slot. Sønderborg Kommune Udarbejdelse af teknisk forundersøgelse og projektforslag til et natur- og miljøprojekt for et 595 ha stort område i Bøtø Nor på Falster. Guldborgsund Kommune Rådgivning af Norddjurs Kommune i relation til ansøgning om fortsat tørveindvinding i Fuglsø Mose Projekter til forbedring af hydrologien på Tunderup Sletten og i Rørsøen. Guldborgsund Kommune, Corselitze og Aalholm godser Naturgenopretning af Gyldensteen Strand på Nordfyn som fjord, sø og eng. Bygherrerådgivning med projektforslag, myndighedsansøgninger og forhandlinger med involverede parter samt projektering, udbud og byggeledelse med anlægsarbejder på den 626 ha store ejendom. Aage V. Jensen Naturfond Formidling og videreudvikling af genopretningen af Filsø i Vestjylland med planlægning og projektering af vandhuller, en ekstra ø, stisystemer, veje og udsigtstårne med myndighedsansøgninger, udbud og byggeledelse udført for Aage V. Jensen Naturfond Udarbejdelse af 4 projekter til indsats efter vandplanen i Gudenå-systemet, inkl. et 575 m langt omløbsstryg ved Hammer Mølle. Vejle Kommune Skitseprojekt for genskabelse af den 130 ha store Birkesø i Lille Vildmose og bistand med rådgiverudbud. LIFE-projekt Lille Vildmose og Naturstyrelsen.

4 4 / Tilsyn og byggeledelse med etableringen af faunapassage i Hårby Å ved Køng Mølle i form af et 365 m langt omløbsstryg. Assens Kommune Projektering, udbud og tilsyn med 1. etape af efterbehandlingen af Purker Fenner i Lille Vildmose med flytning af m 3 jord. Aalborg Kommune Udarbejdelse af projekter til etablering af kontinuitet ifølge vandplanen ved spærringer i Rolles Mølleå, Rold Bæk og Maglehøj Bæk. Kolding Kommune Projektering, udbud og tilsyn med etablering af to nye parkeringspladser og renovering af en 3. på tørvebund i Lille Vildmose. Aage V. Jensen Naturfond Udarbejdelse af tre projekter efter vandplanen til genskabelse af god økologisk tilstand i Tibberup Å og Bunds Å. Furesø Kommune Analyse af vandstandsforholdene i Lillesø Fenner og Grøn-fenner i Lille Vildmose til brug for genvækstforsøg med Sphagnum. Naturstyrelsen Himmerland Projekt til sikring af vandstandsforholdene og dermed de rige arkæologiske fund i den centrale del af Kongemosen i Åmosen. Kulturstyrelsen Risikovurderinger af fosforudvaskning fra 4 vådområdeprojekter i Vejle og Langelands kommuner med i alt 74 prøvetagninger og analyser P-ådalsprojekt i vandløbet Gjæven ved Hellesø syd for Flyndersø med vandløbsopmåling, fosfor-risikovurdering i et 9 ha stort undersøgelsesområde, projektforslag og konsekvensvurdering. Udført for Holstebro Kommune Udarbejdelse af teknisk forundersøgelse og løsningsforslag med konsekvensvurderinger for et 27 ha stort vådområdeprojekt langs Vester Nebel Å og sidetilløbet Varmkær Grøft ved Gravens-Ågård. Udført for Vejle Kommune Naturgenopretningsprojekt for det 565 ha store område Høstemark Fenner og Mou Fenner i Lille Vildmose med projektbeskrivelser til myndighedsbehandlingen, detailprojektering samt udbud og byggeledelse af anlægsarbejder for at fastholde det aktuelt høje vandspejlsniveau i området og til dels hæve det. LIFE Lille Vildmose projektets Action C5 og C7. Udført for Aalborg Kommune Etablering af 19 vandstandsmålestationer i skove, højmoser og afgravet højmose i Lille Vildmose og Holmegårds Mose samt ved afløbet fra Husby Sø baseret på dataloggere. Udført for Aage V. Jensen Naturfond, Naturstyrelsen Aalborg, Naturstyrelsen Storstrøm og Holstebro Kommune Projekt til naturforbedringer i den 144 ha store afgravede højmose Horreby Lyng med omgivende landbrugsarealer udført for Guldborgsund Kommune Udarbejdelse af forundersøgelser og projektforslag, myndighedsansøgninger, detailprojekt og udbudsmateriale for den ny Filsø på 915 ha omgivet af 300 ha genoprettede naturområder. Anlægsarbejdet omfattede over m 3 jord og m 3 grus, sten og beton. Søen blev Danmarks 6. største sø. Bygherre-

5 5 / 13 rådgivning med konsekvensvurderinger, projektledelse, VVM redegørelse og offentlig fremlæggelse (8,5 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Udarbejdelse af forundersøgelser og projektforslag for genskabelse af Gyldensteen Strand som en 214 ha stor fjord ved uddigning og naturgenopretning af yderligere 400 ha ferske vådområder, enge og overdrev i Gyldensteens Inddæmning, på Langø og i Ore Strands Inddæmning på Nordfyn. Bygherrerådgivning med konsekvensvurderinger, projektledelse, offentlig fremlæggelse og VVM-redegørelse (6,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Opstart af udarbejdelsen af vandløbsregulativer i Fredensborg Kommune Kontrol af vandføringsevnen på 414 stationer i de fynske vandløb. Projektledelse (1,0 mmd). De 8 fynske kommuner Projektleder for udarbejdelse af teknisk/biologisk forundersøgelse af vådområdeprojekter for Elkær ved Selde og Fiskbæk Å ved Hjarbæk Fjord med projektområder på i alt 180 ha, samt tekniske forarbejder til vandløbsrestaureringsprojekt. Limfjordsrådet, Skive og Viborg kommuner (2,0 mmd) Udarbejdelse af en teknisk forundersøgelse med skitseprojekt for vandstandshævning i højmosen Brandstrup Mose efterfulgt af rådgivning, projektering og udbud (2,0 mmd), Viborg Amt og Skov- og Naturstyrelsen Projektleder for udarbejdelse af vådområdeprojekter for landvindingslagene Lilleåen og Felsted Kog Enge ved Storå med projektarealer på tilsammen 280 ha (1,0 mmd) for Holstebro Kommune Projektleder for udarbejdelse af efterbehandlingsplaner og naturgenopretningsprojekter for områder med degraderet højmose i Smidie-fenner, Purkerfenner, Høstemark-fenner og Porsemosen i Lille Vildmose (2,0 mmd). Aalborg Kommune Projektleder ved projektering og tilsyn med gennemførelse af højmoseprojekterne i Lille Vildmose (3,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Projektleder ved udarbejdelse af grønne driftsplaner for Tofte Skov og Høstemark Skov i Lille Vildmose på 2400 ha med retablering af naturlig hydrologi (5,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond 2010 Rådgivning af Vandoplandsstyregruppe Randers Fjord med udarbejdelse af projektskitser, kvælstofberegninger og omkostningseffektivitet til vandoplandsplanen for Gudenåen og Randers Fjord (0,5 mmd). Gudenåkomiteen Tekniske bidrag til vandløbsrestaureringer og hydraulisk dokumentation i projekter for Losbyelva i Lørenskog Elvepark og Hovinbekken igennem Bjerkedalen Park (0,5 mmd). Lørenskog Kommune, Bjørbekk & Lindheim Landskabsarkitekter, Oslo Kommune og COWI Norge A/S.

6 6 / Skitseprojektering og detailprojektering af naturgenopretning i Lammesø Inddæmningen og på Mellemstykket ved Ølundgård (2,5 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Forundersøgelse og projekt for vandstandshævning i Henninge Nor på Langeland som grundlag for videreførelse af fredningssag med naturgenopretning af 205 ha (0,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyn Detailprojektering og udbud af vådområdeprojekt for Råsted Lilleå og Bavnbæk i Storå-systemet (0,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland Projektledelse, skitseprojektering, hydraulisk dokumentation og udbudsmateriale for nedlæggelse og genopretning af Kongsvad Mølle Å ved Kongsvad Mølle Dambrug (1,5 mmd), Skov- og Naturstyrelsen Himmerland Projektledelse, skitseprojektering og konsekvensvurdering af et projekt til naturforbedring i Kolding Å og omkring Åkær Å under den særlige vand- og naturindsats (2,5 mmd). Kolding Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Projektledelse for udarbejdelse af driftsplan for det ha store vådområde Vejlerne (3,0 mmd). Aage V. Jensen Naturfond Udarbejdelse af masterplan for naturgenopretning af tørvegravningsområderne i Mellemområdet i Lille Vildmose omfattende arealer på ca ha, inkl. skitseprojektering af løsninger (3,0 mmd). Aage V. Jensens Fonde Projektering og udbud af projekt til genslyngning af 3 km af Odense Å ved Nr. Broby (2,0 mmd), Skov- og Naturstyrelsen Fyn Projektledelse, skitseprojektering og konsekvensvurdering af et projekt til naturforbedring i Gamborg Nor på Vestfyn under den særlige vand- og naturindsats (1,0 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt Projektledelse og dimensionering af en 1000 meter lang faunapassage med 8,0 m faldhøjde i Vester Nebel Å uden om Ferup Sø, som fører 63 % af den oprindelige vandføring tilbage til Kolding Å fra vandkraftværket Harteværket (1,0 mmd). Vejle Amt Gennemførelse af projektrevision, detailprojektering, udbud og anlægsledelse for etablering af et 160 ha stort vådområde med en 100 ha stor engsø i Tim Enge ved Stadil med tilhørende afværgeforanstaltninger i form af to nye pumpestationer mm (1,5 mmd). Ringkjøbing Amt Udredning og beskrivelse af påvirkningerne af højmoserne i Lille Vildmose fra afvanding og tørvegravning. Udarbejdelse af masterplan med skitseprojekt for naturforbedring til sikring af gunstig bevaringsstatus i nordvesteuropas største højmoseområder på ha (4,0 mmd). Aage V. Jensens Fonde Udarbejdelse af to teknisk/biologiske forundersøgelser for etablering af et 67 ha stort vådområde og naturområde ved genslyngning af 5 km af Ganer Å om-

7 7 / 13 kring og nord for Skjern by samt detailprojektering, udbud og anlægsledelse af det første projekt. (3,0 mmd). Ringkjøbing Amt Udarbejdelse af skitseprojekt for fuld faunapassage i form af omløbsstryg omkring to opstemninger med 5,5 m faldhøjde i Hårby Å gennem Hårby by samt detailprojektering, udbud og anlægsledelse (2,5 mmd). Fyns Amt Analyse af opgaver på natur- og miljøområdet omfattet af kommunalreformen med forslag til organisering heraf i Odense Kommune, ekspertrådgivning (0,5 mmd). Odense Kommune Undersøgelse af mulighederne for reduktion af kvælstofudvaskningen til Ringkjøbing Fjord ved vandstandshævning i vinterhalvåret i landvindingsoplandene omkring fjorden med et areal på ca ha, projektleder (1,5 mmd). Ringkjøbing Amt Projektleder for skitseprojektering af en faunapassage i Odense Å igennem Munke Mose i Odenses bymidte i form af omløbsstryg eller parallelstryg med sideoverfald indpasset i eksisterende park og arkitektur (0,5 mmd). Fyns Amt Detailprojektering, udbud og tilsyn ved etablering af et vådområde i Holts Mølledam ved Vindinge Å (0,5 mmd). Fyns Amt Udarbejdelse af reviderede vandløbsregulativer i Faaborg Kommune Udarbejdelse af naturprojekt for 48 ha tidligere slambassiner og et rørlagt vandløb ved Kallø Graa på Lolland, skitseprojekt, myndighedsansøgninger, ledelse af projektering og tilsyn (1,5 mmd). Aage V. Jensens Fonde Projektleder for en analyse af natur og miljøforhold i området vest for Odense Havn (0,5 mmd). Odense Kommune, Odense Vandselskab og Fyns Amt Projektleder ved udarbejdelse af 4 scenarier for den fremtidige naturtilstand i Lille Vildmose efter naturgenopretning med henblik på at sikre gunstig bevaringsstatus for aktiv højmose. Konsekvensberegninger og visualiseringer udført på grundlag af laserscanning af et ha stort område. Udarbejdet i samarbejde med naturgenopretningsgruppen under pilotprojekt Nationalpark Lille Vildmose (1,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Buderupholm Statsskovdistrikt Udarbejdelse af licitationsmateriale og afholdelse af EU-udbud for vandløbsvedligeholdelsen i en 4-årig periode (projektleder 1,0 mmd). Hvidebæk, Bjergsted, Gørlev, Tornved og Kalundborg kommuner Detailprojektering og anlægsledelse ved renovering af 1800 meter havdiger og etablering af saltvandsindtag til forbedring af naturgenopretningen på øen Vigelsø i Odense Fjord (1 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt Projektleder af teknisk/biologisk forundersøgelse af 1030 ha for et vådområdeprojekt langs 10 km af Stavids Å ved Odense med genskabelse af 5,7 km nye slyngninger og et påvirket areal på 100 ha (1,0 mmd). Fyns Amt.

8 8 / Projektleder ved udarbejdelse af en teknisk forundersøgelse af mulighederne for tørveindvinding og naturgenopretning i Purker-Smidie-fennerne i Lille Vildmose som grundlag for regionplanlægning (1,0 mmd). Nordjyllands Amt Projektleder for detailprojektering, vandløbsprojekt, udbud og tilsyn ved gennemførelse af et vådområdeprojekt under Vandmiljøplan II på 70 ha ved genslyngning af 2,4 km af den øvre del af Grejs Å (1,5 mmd). Vejle Amt Projektleder for skitse- og detailprojektering, udbud og tilsyn ved etablering af en faunapassage ved Hesselager Mølle i Stokkebækken (0,5 mmd). Fyns Amt Vorup Enge ved Gudenå. Hydrogeologisk undersøgelse af grundvandsforhold i og omkring bebyggelsen i Vorup Enge ved Randers. Projektering af digebeskyttelse og pumpeafvanding af et kolonihaveområde. Udbud og anlægsledelse for etablering af et 106 ha stort vådområde ved åbning af 1,7 km diger mod Gudenå (projektleder 2,5 mmd). Århus Amt Projektleder af teknisk/biologisk forundersøgelse af 920 ha for et vådområdeprojekt langs 12 km af Odense Å med genskabelse af 9,6 km gamle slyngninger og et påvirket areal på 407 ha (2,0 mmd). Fyns Amt Projektleder for etablering af et 26 ha stort vådområde på Munkemaen i bynært område ved Odense Kanal (0,5 mmd). Odense Kommune Projektleder for detailprojektering, udbud og tilsyn ved gennemførelse af 2 vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II på tilsammen 118 ha i Lekkende Maglemose og Gødstrup Enghave for Storstrøms Amt (1,0 mmd) Projektleder for detailprojektering, udbud og tilsyn ved gennemførelse af 2 vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II på tilsammen 81 ha ved Geddebækken og langs Sandholt Møllebæk på Midtfyn (1,0 mmd). Fyns Amt Projektleder af en omfattende undersøgelse af Holmegaards Mose på Sydsjælland som det faktuelle grundlag for en igangværende fredningssag baseret på laserscannet terrænmodel samt hydrologiske og botaniske studier (projektleder 1,0 mmd). Danmarks Naturfredningsforening Ledelse af projektering og offentligt udbud og anlægsledelse af et vådområdeprojekt langs Odense Å med genskabelse af 4 km gamle slyngninger og flytning af m 3 jord og sten. (projektleder 2,0 mmd). Fyns Amt Udførelse af forundersøgelser, detailprojektering, udbud og anlægstilsyn for etablering af et 60 ha stort vådområdeprojekt med genslyngning af 1,6 km af Nagbøl Å og tilløb syd for Lunderskov (projektleder 2,5 mmd). Vejle Amt Restaurering af diger, erosionsbeskyttelse, hydrologisk databehandling og, biologiske vurderinger af gennemført naturgenopretning på øen Vigelsø i Odense Fjord med opstilling og præsentation af løsningsmodeller (projektleder 1,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt.

9 9 / Gennemførelse af teknisk/biologiske forundersøgelser, skitse-projektering og konsekvensvurderinger for etablering af 14 forskellige vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II. Med projekterne etableres kvælstoffjernelse i nyanlagte vådområder på tidligere landbrugsjord. Projektområderne udgør hver fra 15 til 230 ha: Hemmet Bæk/Skuldbøl Enge, Strande Enge, Rydbjerg Mose/- Venner Å og Herningsholm Å i Ringkjøbing Amt; Henninge Nor/Snaremose Sø, Sandholt Møllebæk, Geddebækken v/arreskov Sø, Vindinge Å/Rønningesøgård, Puge Mølle Å og Hundstrup Å/Rødkilde i Fyns Amt; Skvatten i Tubæksystemet, Gødstrup Enghave/Porsmose, samt Lekkende Maglemose i Storstrøms Amt og Løvenborgs Enge i Vestsjællands Amt (projektleder 15 mmd) Udarbejdelse af skitse- og detailprojekt med konsekvensvurdering af miljøeffekter for faunapassager i form af sten- og grusstryg ved Tarup Mølle i Vindinge Å og Viby Mølle i Viby Å, incl. udbudsmateriale og anlægstilsyn (projektleder 2,0 mmd). Fyns Amt Revision af vandløbsregulativerne for 17 fynske amtsvandløb med en samlet længde på 189 km, incl. opmåling, vandføring- og vandstandsmålinger, hydrauliske beregninger og tekstudarbejdelse (projektleder 3,0 mmd). Fyns Amt Anlægstilsyn og supplerende projektering under etablering af et 60 ha stort vådområde under VMP II i Karlsmosen ved Egeskov Gods på Sydfyn. (projektleder 1,5 mmd). Fyns Amt Syns- og skønsmand for Østre Landsret i retssag mellem Christian Moltke, Bregentved mod Karsten Rønnows Tegnestue ApS og Crone og Koch Rådgivende Ingeniører A/S. 0,5 mmd. Klient: Adv. Plesner, Svane og Grønborg Udarbejdelse af skitse- og detailprojekt samt konsekvensvurdering af miljøeffekter for etablering af faunapassager i form af stryg ved 4 spærringer i tilløb til Sallinge Å, incl. udbud og anlægsledelse (projektleder 1,0 mmd). Fyns Amt Udarbejdelse af skitse- og detailprojekt med konsekvensvurdering for faunapassage i form af sten- og grusstryg i et 510 m langs omløb omkring reguleringsanlæg i Vejrup Å ved Bullerup (projektleder 1,0 mmd). Fyns Amt Forundersøgelses mission til provinserne Maputo og Gaza i Mozambique og udarbejdelsen af projektforslag for bathymetriske opmålinger og GIS-baserede sedimentations studier af 280 km 2 store flodreservoirer Corumana, Macarretane, Massingir and Pequenos Libombos (1,0 mmd). Nordisk Udviklingsfond Udarbejdelse af licitationsmateriale og afholdelse af EU-udbud for vandløbsvedligeholdelsen i en 4-årig periode (projektleder 1,0 mmd). Hvidebæk, Bjergsted, Gørlev, Tornved og Kalundborg kommuner Projekt for genskabelse af den nordlige del af Søborg Sø på Søborggård ved Græsted. Opmåling, tekniske registreringer og skitseprojektering for naturgenopretning af ca. 90 ha pumpe-afvandede landbrugsarealer i det tidligere søområde (1,0 mmd). Aage V. Jensens Fonde.

10 10 / Tekniske forundersøgelser, skitseprojekt og konsekvensvurderinger af et vandløbsrestaureringsprojekt for 4 km af Narewka floden i Polen på grænsen til Hviderusland. Projektet omfattede arkivsøgninger, forhandlinger med lokale myndigheder i begge lande, en VVM-vurdering efter polsk lovgivning og afholdelse af et internationalt 2-dages seminar om vandløbsrestaureringsprojekter. Miljø- og Energiministeriet, DANCEE (projektleder 4,5 mmd) Udførelse af forundersøgelser, dimensionering, detailprojektering, udbud og tilsyn med anlægsopgaver til etablering af den 30 ha store sø, Sundet ved Faaborg i forbindelse med ny omfartsvej. Skov- og Naturstyrelsen og Fyns Amt (projektleder 1,5 mmd) Ølundgård ved Odense Fjord. Skitseprojektering og konsekvensberegninger af to projekter til etablering af i alt 85 ha oversvømmede og fugtige enge på landbrugsarealer afvandet med pumpestationer. Endvidere detailprojektering af afværgeanlæg med pumpestationer, diger, omlægning af dræn, nye vejføringer etc. (projektleder og byggeleder 5 mmd). Aage V. Jensens Fonde 1999 Gudenå-systemets øvre del. Udarbejdelse af beregningsmetode til kortlægning af potentielle erosionsområder ud fra Kampsax digitale højdemodel og gennemførelse af beregninger med henblik på udpegning af egnede MVJ-aftaler langs højt målsatte vandløb, hvor terrænhældninger øger risikoen for stor fosforudvaskning (1,0 mmd). Vejle Amt Odense Å og Tørringe Bæk. Tekniske og biologiske forundersøgelser med opmåling, jordbundsanalyser og arealregistrering, skitseprojektering og konsekvensvurdering samt beregning af kvælstoffjernelse for et VMPII vådområdeprojekt med genslyngning af 5 km af Odense Å og 1 km sidetilløb, incl. 120 ha ådal (projektleder 1,5 mmd). Fyns Amt Skitseprojektering og konsekvensberegninger for en faunapassage med 3 m vandspejlsfald ved mølleanlæg i Kongshøj Å udformet som et 460 m langt omløbsstryg inkl. ombygning af frisluse til overløbsbygværk og en ny vejbro (projektleder, designer, hydrauliker og byggeleder 2,5 mmd). Fyns Amt Forureningsundersøgelse, oprensning og permanent afværgeanlæg med grundvandssænkning til bekæmpelse af olieforurening under eksisterende industrivirksomhed og frigivelse af grund til nybyggeri (projekterende 1,0 mmd). Ribe Jernindustri A/S 1998 Gudenå ved Vorup Enge. Skitseprojektering og konsekvensberegninger af en nedlæggelse af Vorup Enge Landvindingslag i Randers ved åbning af diget mod Gudenåen, genskabelse af åens oprindelige indlandsdelta naturgenopretning af 110 ha vådområder (alle rådgivningsydelser 2,0 mmd). Århus Amt Skitseprojekt, konsekvensberegninger og offentlig fremlæggelse af projekt til naturgenopretning ved genslyngning af 1850 m af Græse Å og etablering af 20 ha våde enge som led i fredningssag for Langsø (1,0 mmd). Frederiksborg Amt.

11 11 / Projektering, udbud og tilsyn med oprensning af olie/benzin-forurening og demontering af olieinstallationer på to tidligere benzinsalg i Knudshoved Færgehavn (2,0 mmd). Oliebranchens Miljøpulje Beregning af konfliktgrænser i relation til jordbrugets afvandingsbehov for et 2150 ha stort areal baseret på beregninger af den aktuel sommervandføringsevne i 63 km fynske amtsvandløb (1,5 mmd), Fyns Amt Udvikling og implementering af MapInfo-applikationen Eng-GIS til automatiserede beregninger af konfliktgrænser for afvanding af landbrugsarealer ved naturgenopretning, vådområdeprojekter eller vejanlæg (1,0 mmd) Udbudsbetingelser og afholdelse af licitation over vandløbsvedligeholdelse i Billund og Glamsbjerg kommuner (0,6 mmd) Dimensioneringsansvarlig og projekteringsleder for nyt vandfordelingsanlæg med 60 m sideoverfald og 250 m stenstryg til sikring af vandudskiftningen i Nyborgs voldgravsanlæg og faunapassagen igennem Vindinge Å. Inkl. konsekvensberegninger af ny vandfordeling (2,0 mmd). Fyns Amt Projekter til etablering af bevandingsanlæg for kvælstoffjernelse i våde enge langs amtsvandløbet Hundstrup Å (projektleder 1,0 mmd). Fyns Amt Forarbejder, udredninger og scenarieplanlægning af et projekt for naturgenopretning af Odense Ådal på en 25 km lang reguleret strækning med et opland på km² og med henblik på genskabelse af hidtidige slyngninger og etablering af våde enge til kvælstoffjernelse, inkl. en hvidbog (projektledelse, litterære og historiske udredninger samt manuskriptskrivning 6 mmd). Fyns Amt Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer for kommunevandløbene i følgende kommuner: Odense, Årslev, Ryslinge, Egebjerg, Faaborg, Haarby, Assens, Glamsbjerg, Vissenbjerg, Årup, Ejby, Sydals, Højer, Brørup, Holsted og Billund. (Projektansvarlig, kvalitetssikring og delvist udførelse 16 mmd) Projektering af faunapassager i form af stenstryg med høller og gydepladser i vandløb til skabelse af fri faunapassage ved følgende spærringer med fra 0,6 til 5,0 m vandspejlsfald: Odense Å ved Nr. Broby, Odense Å ved Allerup I, Odense Å ved Allerup II, Odense Å ved Peberrodshuset, Lindved Å ved Blangstedgård, Lindved Å ved Killerup Mølle, Lindved Å ved Lindved Mølle, Vittinge Å ved Vittinge Mølle, Sallinge Å ved Findinge I, Sallinge Å ved Findinge II; Sallinge Å ved Sallingelunde, Sallinge Å ved Erikshåb, Hågerup Å ved Rodal, Hågerup Å ved Snarup, Silke Å ved Brahetrolleborg, Vejrup Å St. 2300, Vejrup Å St. 9700, Vindinge Å ved Bierne Mølle, Vindinge Å ved Mellem Mølle, Vindinge Å ved Holts Mølle, Vindinge Å i Sdr. Nærå, Vindinge Å ved Sdr. Nærå Mølle, Ørbæk Å ved Åvang Mølle, Stokkebækken ved Vormark Mølle, Stokkebækken ved Hesselager Mølle, Stokkebækken ved Gudbjerg Mølle, Puge Mølle Å ved Puge Mølle, Ryds Å ved Villestofte, Sværup Mølle Å, Lettebæk ved Lettebæk Vandmølle, Damhavebækken, Smidstrup Bæk nær Omme Å samt en fisketrappe i Holmehave Bæk ved Solevad Mølle. Anlægstilsyn i forbindelse med en række af de 23 gennemførte projekter. (24 mmd). Fyns Amt, Odense Kommune, Nationalmuseet og privatpersoner.

12 12 / Ansvarlig for udarbejdelse af nye regulativer til indførelse af skånsom vandløbspleje i 40 fynske amtsvandløb af 535 km længde, inklusive udarbejdelse af dokumentation og udførelse af hydrauliske beregninger (32 mmd). Fyns Amt Udførelse af terrænopmålinger og forundersøgelser samt udarbejdelse af skitseprojekter og/eller detailprojekteringer af naturgenopretninger i form af genskabte moser og våde enge og/eller sødannelser på følgende lokaliteter: Varnæs Stormose, Gråsten Nor, Rudkøbing Vejle, Påø Enge, Skovsgårds Voldgrave, Nørballe Nor, Fruens Vænge/Karskov ved Bøstrup, Neverkær Mose, Agernæs Fælled, Mellemstrand i Fjordmarken, Puge Mølle Å i Aborg Minde, Mose ved Regstrup, Stationsmosen i Ullerslev (6 mmd). Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Ullerslev Kommune, privatpersoner og Danmarks Naturfond Planlægning og dokumentation af konsekvenser ved naturgenopretning af den 800 ha store Frøslev-Jardelund Mose henover den dansk-tyske grænse, inkl. ændringer af 15 km vandløb, samt vandløbsprojekt og konsekvensredegørelse til behandling i grænsevandløbskommissionen og en VVM-vurdering efter tysk lovgivning. Ministeren for miljø og natur i landet Schleswig-Holstein, Kreis Schleswig-Flensburg, Sønderjyllands Amt, samt Skov- og Naturstyrelsen (2,5 mmd) Projektering af det efter afstrømningsopland (535 km²) hidtil største danske stryg af natursten i Odense Å ved Havhesten og Munke Mose nær Odenses bymidte. Fyns Amt og Odense Kommune (1,0 mmd) Planlægning, projektering og anlægstilsyn ved etablering af 70 ha vådområder i forbindelse med naturgenopretning af Viggelsø i Odense Fjord som naturreservat og besøgsmål (2,5 mmd). Skov- og Naturstyrelsen Indledende studier af de tekniske muligheder for etablering af kvælstofreduktion i de fynske vandløbs udløbszone mod havet (2,0 mmd). Fyns Amt Skitseprojektering, detailprojektering og anlægstilsyn ved etablering af ca. 4 km restaurerede vandløb, herunder vandfordeling, genslyngning, stryg, høller og en akvædukt. En udviklingsopgave der indgår i landskabsmuseet ved Hollufgård under Odense bys Museer (2,0 mmd). Udført for Fyns Amt og Odense Kommune Gudenå ved Klostermølle. Skitseprojekt til fisketrappe. Ansvarlig for dimensionering og vandfordelingsberegninger ved Riværket imellem Dødeå-strækningen og Klostermølle kanalen (0,5 mmd). Palsgård Statsskovdistrikt Publikationer Riis, N., 1983, Padder. Danmarks Naturfredningsforenings Forlag. København 1983 (32pp). Riis, N., Autecological Investigation of Rana dalmatina on Funen. Proc. 2nd Nordic Symposium on Herpetology. Gunneria 46: Riis, N., Springfrøen på Sydfyn - en autøkologisk undersøgelse af Rana dalmatina. Biologisk Institut, Odense Universitet (64 pp).

13 13 / 13 Briggs, L., Fog, K., Riis, N. og Wederkinch, E., Status for Bombina bombina in Denmark. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 64: Riis, N., The present distribution of Rana dalmatina and Rana temporaria in southern Scandinavia explained by a theory of competitive exclusion. Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 64: Riis, N., A field study of survival, growth, biomass and temperature dependence of Rana dalmatina and Rana temporaria larvae. Amphibia-Reptilia 12: Strandgaard, S. K., og Riis, N., Viggelsø - en ø under forvandling. VÆKST, Hedeselskabets tidsskrift 1/92: 3-4. Riis, N., Matthiesen, J. P. og Nielsen, P. V., Våde enge inden længe. VÆKST, Hedeselskabets tidsskrift 4/94: 2-6. Riis, N., Springfrøen (Rana dalmatina) vor sydlige forårsbebuder. I: Bevarelsen af Danmarks padder og krybdyr. Jubilæumsskrift for Nordisk Herpetologisk Forening: (Red.: Bringsøe, H. og Graff, H.), p.: Riis, N., Field studies on the ecology of the agile frog in Denmark". In: Ökologie und Schutz des Springfrosches (Rana dalmatina). RANA, Natur & Text in Brandenburg. Riis, N., Ecological and technical basis for the restoration of the Narewka River. In: Aktualna Problematyka Ochrony Mokradel. Materialy Seminaryjne 43. Falenty (1999). Ed. Dr. Wieslaw Dembek, p Riis, N. Sode, P. Wiberg-Larsen og A. D. Andreasen, Odense Å et vandløb under stadig forandring. Fyns Amt, Natur- og Vandmiljøafdelingen. 151 pp. Riis, N En nationalpark er kun begyndelsen Samspil mellem fugle og mennesker - demokrati og udvikling i Indonesien. I: DOF gør en forskel. Det internationale miljø- og udviklingsarbejde. Tillæg til Fugle og Natur :3-5. Riis, N. og S. N. Larsen, Kan man genoprette en højmose? Vand & Jord. nr. 1 (2004), p Riis, N Rødrygget tornskade problemer ude og hjemme. Fugle og Natur : Riis, N Vores trækfugle skal beskyttes i Afrika, Fugle og Natur, :8-11. Aaby, B., og Riis, N., Lille Vildmoses natur i fortid og nutid. I: Tofte Skov og Mose Status 2012 (Red. P. Hald-Mortensen), p

Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, 1987. Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi.

Cand. scient. i Biologi og Kemi, Biologisk Institut, Odense Universitet, 1987. Speciale i ferskvandsbiologi og konkurrencebetinget økologi. Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Uddannelse Niels Riis Bygherre- og myndighedsrådgivning inden for naturgenopretning, naturpleje, restaurering af vandløb og etablering af vådområder,

Læs mere

Curriculum Vitae. Navn. Niels Riis. Speciale

Curriculum Vitae. Navn. Niels Riis. Speciale Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet Fødselsår Uddannelse Niels Riis Bygherre og myndighedsrådgivning om naturgenopretning, naturpleje, restaurering af vandløb og moser samt etablering af vådområder,

Læs mere

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Holger Petersen Dansk 1957 Biolog Biolog Siden 2003 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Vandområdeplanlægning Integreret

Læs mere

PETER BØNLØKKE ADAMSEN

PETER BØNLØKKE ADAMSEN PETER BØNLØKKE ADAMSEN Chefrådgiver Peter har gennem en årrække fungeret som projektleder i forbindelse med rådgivning indenfor naturgenopretningsprojekter. Det er projekter, der har omfattet lige fra

Læs mere

FRA VANDPLAN TIL INDSATS

FRA VANDPLAN TIL INDSATS FRA VANDPLAN TIL INDSATS Vandplaner i kommunerne FRA VANDPLAN TIL INDSATS Med vedtagelse af de danske vandplaner i december 2011 skal kommunerne udarbejde handle planer for implementering af vandplanernes

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

MADS BØG GRUE. Ingeniør

MADS BØG GRUE. Ingeniør MADS BØG GRUE Ingeniør Mads Bøg Grue har erfaring i modellering af overfladevand, tilsynsarbejde, håndtering og anvendelse af data i MapInfo i MapInfo, herunder højdemodeller. Modellering af hydrodynamik

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Effekt af vådområder på kort og lang sigt

Effekt af vådområder på kort og lang sigt Effekt af vådområder på kort og lang sigt Brian Kronvang og Carl Christian Hoffmann Bioscience, Aarhus Universitet BKR@BIOS.AU.DK AARHUS AU UNIVERSITET DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI PLANTEKONGRESSEN

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen

3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER. Pia Boisen Hansen 3 MYNDIGHED OG VANDPROJEKTER Pia Boisen Hansen DISPOSITION Baggrund Forhistorie og udvikling Alling Ådal projekt og eksempler Kastbjerg Ådal projekt og eksempler Gode råd BAGGRUND Biolog, Randers Kommune

Læs mere

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen

LIFE LILLE VILDMOSE. Introduktion til projektområde og delprojekter. Roar S. Poulsen Aalborg Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen LIFE LILLE VILDMOSE Introduktion til projektområde og delprojekter Roar S. Poulsen Aalborg Kommune LIFE - Lille Vildmose - introduktion til projektområdet Lille Vildmose Rammerne: Oprindelse Udstrækning

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2004 Nakkebølle. Inddæmning set mod øst, september 2003. Anlægsarbejdet blev afsluttet i august

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Den Særlige Vand og Naturindsats

Den Særlige Vand og Naturindsats Den Særlige Vand og Naturindsats Miljømilliarden Politisk aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti DEN af 3. SÆRLIGE november VAND 2006 OG NATURINDSATS Forord For at bidrage

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling.

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling. Til Randers kommune Favrskov kommune Syddjurs kommune Norddjurs kommune Fussingø Statsskovdistrikt J.nr. SNS-434-00109 Ref. kjelj Den 20. marts 2007 Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Tre læringspunkter til kommende projektejer

Tre læringspunkter til kommende projektejer N-Vådområdeprojekt ved Odder Med kommunen som projektejer v/ Christian Petersen, Atkins/Odder Kommune P-vådområdeprojekt ved Silkeborg Fra en rådgivers vinkel v/ Rasmus Bang, Atkins Tre læringspunkter

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

LIFE70 Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016

LIFE70 Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016 LIFE70 Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016 Restaurering af sjældne våde naturtyper i Syddanmark Indhold Om LIFE projektet Motivation til at gå i gang med et LIFE projekt LIFE projektets

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb.

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet: Ændring af brinkerne på privat vandløb. Rasmus Lavrsen Bjergvejen 31 5792 Broby E-mail: sussiogbuhl@gmail.com Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Godkendelse efter vandløbsloven

Læs mere

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne

Landbrugets stemme. Vandløbsanalyserne. Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbsanalyserne Baggrund for, arbejdet med fremskaffelsen og resultaterne Vandløbs analyser Landbrugets stemme Fra 1970 2010 har Naturstyrelsen udtaget flere end 1 mio. analyser i danske vandløb. Naturstyrelsen

Læs mere

Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal

Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Anna Tauby, NIRAS Agenda Naturgenopretning og Klimatilpasning i Sillebro Ådal Klimaforandring i det positive lys Baggrund for projektet Klimaudfordringer

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

LIFE - 20 år for Danmarks natur

LIFE - 20 år for Danmarks natur LIFE - 20 år for Danmarks natur LIFE er et af EUs vigtigste finansielle instrumenter til støtte for miljøog naturbeskyttelsesprojekter i hele EU og en række nabolande. Siden 1992 har LIFE medfinansieret

Læs mere

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 Sorø Kommune Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BAGGRUND 1 2. PROJEKTBESKRIVELSE 3 3. PROJEKTETS KONSEKVENSER 5 1. BAGGRUND Sandlyng Mose er en tidligere

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter.

Forslag til vandløbsrestaurering i Vegen Å ved udvidelse af 2 eksisterende gyde- og opvækstområder for bl.a. laks, ørred, stalling og lampretter. Side 1/6 Sammenslutningen ved Storå v. John Balleby Munkbrovej 29 7500 Holstebro Dato: 26-01-2016 Sagsnr.: 06.02.03-P19-5-16 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Indhold Om LIFE70projektet Projekteksempler på genopretning og drift - af rigkærene ved Arreskov Sø - af områder til rigkær ved Brændegård Sø - af rigkærene

Læs mere

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015 Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej 26 9520 Skørping 10. juli 2015 Jordbro Å - Endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af vådområde Jordbro Å. Naturstyrelsen har den

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Lindenborg å udspring

Lindenborg å udspring Lindenborg å udspring Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Mariagerfjord Kommune Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, lancerede

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

JEPPE SIKKER JENSEN Seniorspecialist

JEPPE SIKKER JENSEN Seniorspecialist JEPPE SIKKER JENSEN Seniorspecialist Klimatilpasning og oversvømmelser. Naturgenopretning af vådområder, søer og vandløb, hydrologi, hydraulisk modellering, recipient- og spildevandsplanlægning, projektering

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune

Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel. v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Helhedsplanlægning for vandløbsoplande med Tubæk Å som eksempel v/ Paul Debois Vordingborg Kommune Tubæk Å 2013 Mern Å 2015 Lidt om Tubæk Å og opland. Tubæk Å opland 57 km2 Stærkt reguleret vandløbssystem.

Læs mere

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur

Odense Kommunes plan for biodiversitet. Lene Holm Kontorchef Park & Natur Odense Kommunes plan for biodiversitet Lene Holm Kontorchef Park & Natur Disposition Faktuelt om Odense Lokale mål Planlægning Handlinger Udfordringer Faktuelt Areal: 304,3 m 2 Landbrug: 14.500 ha i årlig

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

LIFE RigKilde Svenstrup Kær

LIFE RigKilde Svenstrup Kær Naturgenopretningsprojekt LIFE RigKilde Svenstrup Kær Jammerbugt Kommune igangsætter et større naturprojekt, der skal løfte naturværdien i Svenstrup Kær samt bedre vandløbskvaliteten i Svenstrup Å. Orkidé

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Vandløb, vådområder og klimatilpasning. Merkonom, Niels Brock, Danmark, 9/1996-5/1997 Organisation

Vandløb, vådområder og klimatilpasning. Merkonom, Niels Brock, Danmark, 9/1996-5/1997 Organisation BO CHRISTENSEN Projektleder Vandløb, vådområder og klimatilpasning FØDSELSDATO 10. marts 1950 NATIONALITET Dansk FAMILIEFORHOLD Gift UDDANNELSE Cand. scient., Københavns Universitet, Danmark, 9/1968-6/1974

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg www.faaborgmidtfyn.dk fmk@faaborgmidtfyn.dk Tlf. 72 530 530 Dato: 08-03-2016 Sagsnummer: 06.02.03-P20-2-15 Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version Lerkenfeld Å Forundersøgelse i kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv lancerede den tidligere regering Grøn Vækst pakken. Et af målene under Grøn vækst er at

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune

Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune December 2008 j.nr. 06.02.00-P24-5-08 Forslag

Læs mere

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang.

Forslag om vandløbsregulering i Stokvad Bæk ved udlægning af gydegrus, rydning af pil, etablering af rørbro og sandfang. Side 1/6 Holstebro Kommune Natur og Miljø Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 13-07-2016 Sagsnr.: 06.02.10-P19-2-15 Henv. til: Jakob Larsen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7798 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Godkendelse af projekt Vådområde Felsted Kog efter reglerne i vandløbsloven.

Godkendelse af projekt Vådområde Felsted Kog efter reglerne i vandløbsloven. Holstebro den 11. maj 2015 Godkendelse af projekt Vådområde Felsted Kog efter reglerne i vandløbsloven. Projektbeskrivelse. Vådområdeprojekt Felsted Kog udgør en vigtig del af den statslige vandplan om

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Til Kolding Kommune Dokumenttype Lodsejerresumé Dato 29. juni 2011 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

LISE PRÆSTEGAARD Projektleder

LISE PRÆSTEGAARD Projektleder LISE PRÆSTEGAARD Projektleder Miljøvurderinger (VVM og SMV), offentlig miljøadministration, udviklings bistand i praksis (længerevarende projekter), vandløbsøkologi, akvakultur. FØDSELSDATO 29. april 1966

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Medhjælperskema: Udsætningsplan for Fynske Vandløb. Uge:31

Medhjælperskema: Udsætningsplan for Fynske Vandløb. Uge:31 skema: Udsætningsplan for Fynske Vandløb (ne vil blive kontaktet dagen/aften før med henblik på at aftale tidspunkt og Uge:31 d. 28. juli d. 29. juli 09-03, 09-05, 09-06, 09-07, 09-08 09-01: lebæk 09-02:

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Birger Munter (BM), Frants Bernstorff-Gyldensteen (FBG), Kim Johansen (KJ)

Birger Munter (BM), Frants Bernstorff-Gyldensteen (FBG), Kim Johansen (KJ) Referat fra møde i Det Grønne Råd den 14. maj 2012 Dato 21. maj 2012 Til stede: Afbud: Birgitte Hammeleff (BH), Dan Mortensen (DM), Egon Møller Sørensen (EMS), Hans Kristian Nielsen (HKN), Jens Bækkelund

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere