Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen"

Transkript

1 Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt ansvar Principper inden for følgende områder Kommunikation MED-organisation Udvælgelse af ledere og medarbejdere Uddannelse og kompetenceudvikling Løn- og ansættelsesvilkår Tilpasning af personaleressourcer MÅL Gennemførelse af organisationsforandringen opleves som en ligeværdig og udviklende proces for virksomhederne og de ansatte til gavn for opgaveløsningen.

2 Indhold: Indledning... s. 3 Kommunikation.. s. 4 MED-organisationen. s. 5 Udvælgelse af ledere og medarbejdere s. 5 Uddannelse og kompetenceudvikling. s. 7 Løn- og ansættelsesvilkår... s. 7 Tilpasning af personaleressourcer s. 8 Bistand til processen s. 9 Side 2

3 Indledning Mål og værdier m.v. For at Region Hovedstaden kan imødekomme borgernes behov og forventninger må der til stadighed ske en dynamisk udvikling af regionens virksomheder. Nødvendige organisationsforandringer er derfor en del af dagligdagen. I øjeblikket står vi over for organisationsforandringer på hospitals- og psykiatriområdet som følge af den kommende hospitalsplan og psykiatriplan. Målet for de personalepolitiske principper for implementering af større organisationsforandringer er at skabe fundamentet for, at processerne med gennemførelsen af de enkelte organisationsforandringer opleves som ligeværdige og giver mulighed for en god udvikling af virksomheden og de ansatte til gavn for patienterne, uddannelse og forskning. Værdierne bag de personalepolitiske principper er fastholdelse/udvikling af opgaveløsningen. viden og kompetencer. medarbejderne. godt arbejdsmiljø. fleksibilitet. lokalt ansvar. De personalepolitiske principper omfatter både lederne og medarbejderne og principperne sætter fokus på, at godt samarbejde mellem lederne og medarbejdere herunder samarbejdet i MED-organisationen er bærende for forandringsprocessen ligesom relevante interessenter, eksempelvis tillidsrepræsentanter og faglige organisationer, skal inddrages i processerne på rigtig tid og sted. De personalepolitiske principper har alene fokus på implementeringsprocessen, og dermed den proces som skal gennemføres i virksomhederne når beslutningen om en større organisationsforandring er taget f.eks. når hospitalsplanen og psykiatriplanen er besluttet af regionsrådet. De personalepolitiske principper erstatter ikke de regler, rettigheder m.v., der følger af lovgivning, overenskomster, øvrige aftaler, regulativer, vedtægter, MED-aftalen og lignende, men er tænkt som et supplement hertil. De mest relevante regler er gengivet på en god og overskuelig måde i håndbogen Omstillingsprocesser med fokus på personaleforhold. Denne håndbog findes på Region Hovedstadens hjemmeside En fusion skaber en helt ny enhed. En enestående chance for at revurdere de eksisterende rutiner og tænke nyt. Alle parter behøver derfor ikke at få lige meget igennem før de stilles tilfredse. Øvelsen består i, at ophæve de mentale skel mellem dem og os og blive i stand til at se fremad frem for tilbage. Det kræver mod, vilje og overskud til at tænke nyt fra både leder og medarbejderside. Side 3

4

5 MED-organisationen Et afgørende parameter for en god proces er, at MED-organisationen herunder sikkerhedsorganisationen involveres aktivt så både ledere og medarbejdere føler sig medinddraget og velinformeret, og dermed har mulighed for at blive konstruktive medspillere. Det skal drøftes i MED-organisationen, hvordan beslutningerne skal føres ud i livet, således at ledere og medarbejdere i fællesskab sikrer en klar og forståelig plan for de lokale processer og procedurer. Arbejdsmiljøet sikres inddraget i drøftelserne gennem bl.a. arbejdsmiljørepræsentanterne. At have tillidsrepræsentanterne/arbejdsmiljørepræsentanterne/faglige organisationer med som aktive samarbejdspartnere kan gøre processen smidigere og være med til at skabe tryghed og tillid hos medarbejderne. Herudover kan det eksempelvis være nødvendigt at inddrage tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter/faglige organisationer der, hvor MED-organisationen ikke har den formelle forhandlingsret. Ved organisationsforandringer på tværs af virksomhederne vil det være naturligt at etablere en fælles projektorganisation herunder et fællesskab mellem de berørte MED-udvalg f.eks. som en følgegruppe. Der skal laves en tids- og procesplan for MED-organisationens inddragelse omkring gennemførelsen af den enkelte organisationsforandring, med udgangspunkt i nedennævnte principper. Personalepolitiske principper MED-organisationen Medinddragelse fra start til slut Tid til drøftelse afstemt med effektiv beslutningsproces. Arbejdsmiljøet inddrages i drøftelserne Udvælgelse af ledere og medarbejdere Ledelsesstrukturen vil normalt blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af selve organisationsforandringen eller hurtigst muligt derefter. Når ledelsesstrukturen er lagt fast og det dermed er besluttet hvor mange og hvilke lederstillinger, som den nye organisation skal omfatte vil processen omkring udvælgelsen af lederne blive iværksat hurtigst muligt. For at sikre ligeværdighed i udvælgelsen af ledere, vil der blive tilrettelagt en åben proces baseret på interessetilkendegivelse f.eks. med interne stillingsopslag, som kan søges af ledere i det pågældende område/afdeling. Det kan efter en konkret vurdering besluttes at enkelte lederstillinger besættes ved eksternt opslag. Side 5

6 Ved stillingsopslag etableres der ansættelsesudvalg. Der skal i ansættelsesudvalget være repræsentanter fra de fusionerende enheder ligesom medarbejderrepræsentanter skal inddrages. Når lederstillingerne er besat, skal der gennemføres en god proces for medarbejderne, som berøres af forandringerne og som skal indgå i ledelsens samlede vurdering i relation til de fremtidige opgaver. I forbindelse med etablering af en god proces for de medarbejdere der berøres af forandringerne, skal der tages nødvendige hensyn til de (tidligere) ledere, der ikke er kommet i betragtning til en (ny) lederstilling. Ligeværdighed skal også være det bærende princip i forhold til medarbejderne, der berøres af forandringerne ingen har særlig fortrinsret på grund af deres oprindelige ansættelsessted. Målet er, at fastholde alle medarbejderne og bruge deres kompetencer bedst muligt til udvikling af virksomhederne. Der tilrettelægges en proces så Kvaliteten i den ønskede opgaveløsning sikres og optimeres. Medarbejderne ikke skal søge deres egen stilling. Målet er at medarbejderne følger opgaven/funktionen. Medarbejderne får mulighed for at fremsætte ønsker til geografien når opgaven/funktionen deles mellem flere virksomheder. Medarbejdernes nuværende kompetencer og udviklingspotentiale anvendes optimalt. Den samlede personalesammensætning anvendes bedst muligt. Nærmeste lederniveau vil normalt forestå processerne omkring udvælgelse af ledere og medarbejdere og medarbejderne inddrages omkring fastlæggelsen af proceduren for den konkrete fordelingsproces, som skal bygge på nedennævnte principper. Side 6

7 Personalepolitiske principper udvælgelse af ledere og medarbejdere Kvalitetssikring og optimering af opgaveløsningen Ligeværdighed Optimal anvendelse af kompetencerne Ligeværdighed og åben proces ved besættelse af lederstillinger baseret på interessetilkendegivelse Medarbejderne skal ikke søge deres egen stilling. Målet er at medarbejderne følger opgaven/funktionen. Medarbejderne får mulighed for at fremsætte ønsker til geografien når opgaven/funktionen deles mellem flere virksomheder. Uddannelse og kompetenceudvikling I forbindelse med gennemførelsen af større organisationsforandringer skal der indenfor alle områder/afdelinger laves en gennemgang af uddannelsesforpligtigelserne så det sikres at alle i gangsatte uddannelsesforløb gennemføres, samt at medarbejdere der får nye opgaver kvalificeres til varetagelsen af disse. Der skal sikres en hurtig fusion af de enkelte områder/afdelinger, så der ikke etableres opdelinger baseret på historiske geografiske forhold. Fusion skal understøttes af fornøden efteruddannelse og videreuddannelse samt initiativer, der understøtter sammensmeltning af forskellige kulturer. Personalepolitiske principper Uddannelse m.m. I gangsatte uddannelsesforløb respekteres Kompetenceudvikling gennemføres Fusion understøttes bl.a. med, efteruddannelse og videreuddannelse Løn- og ansættelsesvilkår Organisationsforandringer kan ske i form af nye opgaver, højere eller lavere grad af specialisering, ny titel, mere eller mindre ansvar osv. Det er ønsket at løn- og ansættelsesvilkårene også baseres på ligeværdighed f.eks. vil der ikke blive etableret prøvetid ved overflytning til det nye område/afdeling og det uanset om der sker flytning mellem virksomhederne. Tilsvarende vil eksempelvis al anciennitet, herunder opsigelses- og jubilæumsanciennitet blive bevaret ved omflytningen/overflytningen. Side 7

8 En række af disse forhold vil ikke kræve forudgående, særlig aftale mellem Region Hovedstaden og de faglige organisationer. Omvendt vil der også være forhold, særligt omkring løn og pension, hvor en aftale mellem regionen og de faglige organisationer vil være påkrævet. Der vil blive taget initiativ til, at der tilrettelægges en proces, der kan tilvejebringe den nødvendige aftalemæssige afklaring. Udgangspunktet vil her være, at den enkelte medarbejder bevarer sin netto-løn, dvs. løn eksklusive pension og arbejdstidsbestemte tillæg, jf. principperne i aftale om løngaranti for ansatte omfattet af strukturreformen. I visse tilfælde vil en tilpasning af lokalt aftalte tillæg forekomme hensigtsmæssig, hvorfor en ændring af lønnens sammensætning kan blive en konsekvens heraf. Ovenstående gælder også for ansatte på særlige vilkår, eksempelvis medarbejdere ansat i skåne-/fleksjob. Personalepolitiske principper Løn- og ansættelsesvilkår Der etableres ikke ny prøvetid ved overflytning til anden virksomhed. Optjent anciennitet bevares. Der udfærdiges ikke feriekort ved overflytning til anden virksomhed men optjent og opsparet ferie overføres. Omsorgsdage overføres. Aftalt tjenestefrihed, orlov m.v. opretholdes uændret. Tilgodehavende overarbejde/afspadsering overføres såfremt udbetaling ikke aftales konkret. Der tilrettelægges en proces, der kan tilvejebringe den nødvendige aftalemæssige afklaring omkring løn og pension. Tilpasning af personaleressourcer Målet er bedre anvendelse af personaleressourcer ikke afskedigelser. Regionen vægter derfor højt, at der som udgangspunkt ikke vil blive afskediget personale ved f.eks. ændringer af afdelingsadresser i forbindelse med gennemførelsen af hospitalsplanen, i det der samlet set i regionen er brug for de mange kompetencer som personalet er i besiddelse af. I store forandringsprocesser som dem der er på vej i regionen vil mulige overtallige personaleressourcer normalt kunne afvikles gennem omplaceringer og naturlig afgang. Side 8

9 Medarbejderne vil så vidt muligt få tilbudt anden stilling i virksomheden eller inden for virksomhederne i Region Hovedstaden ligesom der kan gives mulighed for uddannelse, opskoling, seniorpolitiske tiltag, eller andre foranstaltninger. Afskedigelser søges afværget. bl.a. ved ansættelsesstop Ansættelsesstop iværksættes efter en ledelsesmæssig beslutning truffet på baggrund af en konkret vurdering og efter forudgående drøftelse i MED-organisationen. Personalepolitiske principper Tilpasning af personaleressourcer Naturlig afgang Omplaceringer/stillingstilbud - i videst muligt omfang - i virksomheden eller regionens øvrige virksomheder Målet er bedre anvendelse af personaleressourcer ikke afskedigelser. Afskedigelser søges afværget. bl.a. ved ansættelsesstop efter konkret vurdering. Bistand til processen Værktøjer CV-værktøjer Værktøjer til kompetenceafklaring Omstillingsprocesser med fokus på personaleforhold. findes på De første 100 dage samt Når vi flytter sammen. Findes på Fusionshåndbogen udarbejdet af region Hovedstaden. Findes på Hotline/konsulentbistand Mulighed for at ringe til en hotline med spørgsmål i forhold til processen. Mulighed for konsulentbistand til gennemførsel af de lokale processer Mulighed for coaching-samtaler til personlig kompetenceafklaring Jf. i øvrigt liste med opmærksomhedspunkter Opmærksomhedspunkter Kommunikation Lav en kommunikationsplan en kommunikationsplan om forandringer indeholder f.eks. en beskrivelse af o formål o vigtigste målgrupper o forandringernes hovedbudskaber o forslag til konkrete aktiviteter (møder, fælles arrangementer, intranet, nyhedsbreve, værktøjskasser til ledere, artikler i personaleblade m.m.) o konkret tidsplan med angivelse af hvornår og hvordan, der kommunikeres i forhold til forandringsprojektets tidsplan Side 9

10 o ansvars- og opgavefordeling hvem gør hvad hvornår Koordinerer kommunikationsindsatsen mellem de relevante afdelinger. Sørg for at den relevante kommunikation når helt ud i alle led. Lyt til medarbejderne og inddrag dem i processen Gør ledere, der er tættest på medarbejderne, til nøglepersoner i forandringskommunikation Skab mange muligheder for at snakke om forandringerne Kommuniker de vigtigste budskaber mange gange og ad mange kanaler Kommuniker tidligt og ofte også selvom der ikke er nyt at berette Gør kommunikationen konkret Vær åben om usikkerhed og ting, der ikke er afklaret MED-organisationen. Afklar hvilken rolle MED skal spille i processen. Afgør hvornår MED skal inddrages og om der skal nedsættes underudvalg. Lav en tids- og procesplan for MED-organisationens inddragelse. Afklar om der skal etableres et fællesskab mellem MED-udvalg på flere virksomheder Afklar hotline/konsulentfunktion Udvælgelse af ledere og medarbejdere Lav en oversigt over alle ledere og medarbejdere, der bliver direkte berørt. Indhent interessetilkendegivelser / iværksæt internt stillingsopslag for lederne. o Inddrag alle relevante ledere. o Nedsæt ansættelsesudvalg ved interne stillingsopslag. Offentliggør de nye ledere overfor medarbejderne. o Tilbagemelding til de ledere, der ikke bliver ledere i den nye organisation. Fastlæg proceduren for den konkrete fordelingsproces af medarbejdere, herunder en tidsplan. o Udgangspunktet er at den enkelte medarbejder følger opgaven/funktionen. o Beslut hvordan det skal offentliggøres overfor den enkelte. Gør proceduren kendt for den enkelte medarbejder. Indhent medarbejderønsker til geografi, når opgaven/funktionen deles mellem flere virksomheder. Uddannelse Lav en oversigt over igangsatte uddannelsesforløb. Afdæk behov for af kompetenceudvikling/efteruddannelse i forhold til evt. nye opgaver. Løn og ansættelsesvilkår Lav en oversigt for hver enkelt medarbejder med relevante personlige data. Tilpasning af personaleressourcer Side 10

11 Afdæk hurtigt, hvor der er medarbejdere, der ikke umiddelbart kan placeres. Afklar hvordan andre placeringsmuligheder skal afdækkes. Indhent detaljeret oplysninger om den pågældende. Etabler hurtigt en dialog med pågældende Side 11

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb

lederen og medarbejderen i fællesskab vurderer ansættelsesforholdet inden prøvetidens udløb 1 Afskedigelse Det er fsb's mål, at afskedigelser så vidt muligt undgås. Sker der afskedigelse, er målet, at den gennemføres under hensynstagen til både medarbejderens og fsb's interesser - uanset årsagen.

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere