Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek"

Transkript

1 Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise Stæhr (IS), Bo Öhrström (BOE), Jakob Heide Petersen (JHP), Kasper Løvschall (KL), Karina Steffen (KS), Peder Lærke (PL) Afbud: Birte Christensen Dalsgaard (BCD), Ole Michaelsen (OM), Mogens Sandfær (MS) 1. Dagsorden JHP foreslog, at man drøftede det forslag vedrørende Rapid, som var fremsendt på vegne af Poul Erlandsen. Der var enighed om at det behandles under punktet vedrørende handlingsplanen. Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 9. oktober 2007 blev godkendt uden bemærkninger. 3. Tilbagemelding fra Styregruppens møde den 19. november BOE fremlagde styregruppens beslutninger fra styregruppemødet den 19. november med særligt fokus på behandlingen af ansøgninger. Han fortalte, at projekterne vedrørende Ezproxy, Danbib som ægte fælleskatalog og aftalemodeller for webservices alle blev godkendt. Sidstnævnte projekt skulle dog også arbejde med et fokus på mindre institutioner. Projektet vedrørende tilknytning af bibliotekstjenester til Shibboleth blev ligeledes godkendt. Der blev spurgt til ansøgningen vedrørende ITIL/DS 484, og BOE svarede, at man ikke havde nået denne på mødet, men at BOE vil afklare stillingtagen til ansøgningen med formanden for styregruppen. BOE fortalte, at de to ansøgninger vedrørende hhv. tidsskrifter og ebøger til databrønden ikke blev behandlet af styregruppen, fordi der allerede er afsat 1 mio. kr. til arbejdet med databrønden. Styregruppen havde en række forslag og spørgsmål i forbindelse med ansøgningerne, men der var enighed om, at sekretariatet bringer sagen videre. Der var enighed blandt medlemmerne i arkitekturgruppen om, at der ønskes større fremdrift i dette arbejde. AS spurgte, om projektet forventes at resultere i et udbud.. BOE svarede, at han mente, at man næppe kan undgå at lave et udbud. AC mente, at spørgsmålet om, hvorvidt man kan undgå et udbud vil det vise sig i løbet af afklaringsarbejdet. AC fortalte, at der i forbindelse med Primoprojektet er der lavet en protokol, som kan formidle 65 mio. artikler. DEFF Biblioteksstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Danmark Telefon Fax E-post

2 JHP påpegede, at det vel er vigtigt også at involvere Statsbiblioteket, så man er sikker på ikke at stå med en de facto løsning, der kun kan bruges af en part. AC svarede, at det ikke vil ske, fordi der tale om en midlertidig løsning, der kun skal køre et år. Han fremhævede, at den vil kunne bidrage med værdifulde erfaringer. KL tilføjede, at man også får erfaringer fra Ålborg. AS sagde at den nyetablerede forsideservice, de er lavet i samarbejde med DBC også giver brugbare erfaringer. KL fortalte om en workshop vedrørende opsamling af brugerdata arrangere af Leif Andresen fra Biblioteksstyrelsen. Perspektiver vedrørende samarbejde om opsamling af data fra tagging, anmeldelser, ratings bør også tænkes ind i samarbejdet om integreret søgning. BOE oplyste, at ansøgningen fra programgruppen Informationsforsyning vedrørende konferencesystemer blev støttet af styregruppen, som dog udtrykte bekymring for universiteternes ejerskab i forhold til projektet, hvorfor ansøger vil blive bedt om at inddrage repræsentanter fra universiteterne. Projektet vedrørende offentlig adgang til forskning blev ligeledes positivt modtaget af styregruppen. JHP forklarede, at projektet handler om, hvordan man får mere fuldtekstmateriale i de institutionelle arkiver. AC mente, at det bliver interessant, hvordan bibliotekerne får dette fuldtekstmateriale ind i deres systemer til integreret søgning. KL mente, at det er vigtigt at forklare den enkelte forsker, hvilke fordele der kan opnås gennem selvarkivering, herunder især at fremhæve den øgede eksponering af forskningen. JHP sagde, at de fleste universiteter endnu ikke har formuleret publiceringspolitikker. IS fortalte, at Syddansk Universitetsbibliotek starter med at tale med forskerne og få gang i samarbejdet, og at politikkerne først formuleres efterfølgende. PL vurderede, at eksponering og eksemplets magt er meget væsentlig. BOE tilføjede, at området diskuteres meget i internationale sammenhænge. Han fortalte, at CERN har sendt en henvendelse til Helge Sander om open access. Desuden henviste han til, at EU i februar udsendte en meddelelse om open access, som efterfølgende er blevet drøftet af Europaparlamentet. KL mente, at man med fordel kan skabe behovet gennem de gode eksempler, f.eks. ved at digitalisere og tilgængeliggøre hele bagkataloget for udvalgte forskere. BOE fortalte, at de to ansøgninger vedrørende e-science først besluttes endeligt på et kommende styregruppemøde. Styregruppen ønskede at støtte projektet vedrørende metadata for projektregistrering. Man ønskede dog, at ansøger sikrede, at Forskningsstyrelsen, Forskningsråd og universiteter er informerede om planerne. Desuden ønskede man en koordinering i forhold til professionshøjskolerne. I forhold til ansøgningen vedrørende støtte til udformningen af ansøgning om støtte til backfiles fra forskningsinfrastrukturpuljen fortalte BOE, at styregruppen havde forhøjet budgettet til kr. for at sikre bistand til udarbejdelse af en god ansøgning. 2

3 BOE fortalte at ansøgningen om støtte til pilotprojekt for indscanning til bogsøgning blev godkendt. Ansøgningen om støtte til projektet vedrørende levende billeder blev ligeledes imødekommet dog med en række forbehold. Ansøgningen vedrørende mobile medier fra programgruppen for mødet med brugeren blev ikke umiddelbart imødekommet, men BOE vil forsøge at bringe den videre sammen med formanden ved at tage et møde med ansøgerne. Styregruppen besluttede at støtte de fire foreslåede projekter inden for Knowledge Exchange. Der var kun to af disse ansøgninger, som indeholdt anmodning om direkte økonomisk støtte. Ansøgningen om støtte til konsolidering af bibliotekssystemer på Aarhus Universitet blev principielt godkendt af styregruppen. Man ønskede dog, at det endelige omfang af støtten blev aftalt i dialog mellem sekretariatet og ansøger. Endelig godkendte styregruppen indstillingen om en yderligere personressource til licensenheden. JHP fortalte, at man med disse dispositioner formentlig har brugt ca. 6-7 mio. kr. af de følgende års bevilling. AS fortalte, at arkitekturgruppen har noget i pipelinen, og han henviste til de igangværende projekter og til projekter i forlængelse af disse f.eks. vedrørende dokumentlevering og integreret søgning. 4. Præsentation af Arkitekturgruppens wiki KS præsenterede gruppens Wiki, der ligger på: https://infoshare.dtv.dk/twiki/bin/view/arkitekturmiddleware/webhome Hun fortalte, at hun allerede har lagt noget materiale ind, men at gruppen også i forbindelse med anvendelsen løbende skal tage stilling til principielle spørgsmål. Hun spurgte gruppen, om referater og bilag skal være offentligt tilgængelige. Gruppen var enige om, at det vil være udgangspunktet. Der var enighed om, at projekter lægges op opdelt efter handlingsplanens hovedpunkter. Derudover lægger man også ansøgninger og status offentligt tilgængeligt medmindre der er særlige forhold, der taler imod. Der var enighed om at bevare menupunktet aktivitetsplan, fordi man her vil kunne informere om aktiviteter i f.eks. DK-AAI og knowledge exchange. Menupunktet Interne dokumenter vil blive anvendt til forberedelse af ansøgninger. Endelig var der enighed om, at wiki en kan anvendes til at lave projekthjemmesider i mindre format. Der var også enighed om, at gruppens medlemmer kan tilføje yderligere punkter. 5. Gennemgang af handlingsplan og projektideer 2008 AS fortalte, at handlingsplanen blev præsenteret og drøftet uden problemer på styregruppemødet. Han understregede, at der fortsat et tale om et udkast, så der kan leveres kommentarer. AS gennemgik meget kort handlingsplanen. Han spurgte til de øvrige handlingsplaner og især Mødet med Brugeren. 3

4 JHP fortalte, at Møde med brugeren vil levere input om brugerønsker til de øvrige grupper og deltage i konkrete projekter. AS mente, at man f.eks. kunne få input om brugerønsker i forbindelse med integreret søgning. Desuden mente AS, at Møde med Brugeren kunne hjælpe arkitekturgruppen i forhold til formidlingsperspektivet, og at man eksempelvis kunne lave fælles temadage med programgruppen. KL mente, at arkitektur også har en brugervinkel, selvom det så ligger nogle trin nede. PL var principielt enig, men mente også, at det er vanskeligt at inddrage brugerne eller foretage den direkte kobling. Han påpegede, at man også må kunne forfølge teknologiske muligheder som brugerne ikke har set. KL erklærede sig enig, men understregede, at det er vigtigt at bevare brugerperspektivet. Han mente, at både adgangsstyring, integreret søgning og de mange forskellige former for dokumentlevering kunne drage nytte af samarbejdet med møde med brugeren. Desuden drøftede mødedeltagerne, at arkitekturgruppen måske kunne bidrage med overvejelser om sammenhæng mellem systemarkitektur (standardisering) og f.eks. sociale teknologier, sikring af genbrug af løsninger mv. Der var enighed om, at man i mødet med mødet med brugeren ville have fokus på integreret søgning, herunder usability, præsentation, rankering, anbefalingsservices, formidling mv. Desuden kunne man drøfte f.eks. adgangsstyring og dokumentlevering. Endelig ville anvendelse af sociale teknologier og agile development være oplagte diskussionsemner. Forespørgsel vedrørende RapidILL JHP præsenterede kontakten med Poul Erlandsen vedrørende dokumentleveringssystemet RapidILL. KL fortalte, at han havde set en tidligere præsentation af Rapid-systemet, hvor det ikke kunne integreres med andre systemer. Han oplyste at det kan systemet nu, hvilket gør det væsentlig mere interessant. KL mente, at det kunne være interessant at få testet systemet, hvis der kunne laves en testpod. Han mente, at man i givet fald ville kunne prøve det sammen med 3D-systemet. Han fortalte, at 3D-systemet kan integreres på et lavere niveau som webservice, men at det kræver mere ekspertise end anvendelse af Rapid. KL oplyste, at 3D-systemet er en mere åben og standardiseret version af DTV s system til dokumentlevering. AC spurgte, om man ikke kunne forestille sig, at 3D udvikles til at kunne det hele. KL svarede bekræftende, man han mente også, at det vil kræve noget videreudvikling, og at det ville være vanskeligt at favne alle fjernlånsbehov. 4

5 AS fortalte, at Statsbibliotekets e-kopi nok ville kunne integreres i Rapid. Han påpegede, at man i alt fald har beholdningsoplysninger. KL mente, at systemerne er forskellige, idet 3D fokuserer på automatisk leverance, mens RapidILL også i højere grad kan håndtere manuelle transaktioner. AS mente, at det ville være interessant at vide, om British Library og øvrige større dokumentleverandører kan kobles på. IS og PL meddelte, at de gerne vil være med i en dansk test. AC mente, at KB også vil være interesseret, fordi det er et område med stort udviklingspotentiale. KL mente, at man måske også skulle forsøge at få DBC med. KL ville dog gerne have nogle priser første, men mente også at der ville være muligt at fremskaffe. Der var enighed om, at KL kontakter Poul Erlandsen for at høre nærmere. AS konkluderede, at arkitekturgruppen er interesseret i en test med dansk pod, men at man ønsker en afklaring af inden for hvilke juridiske rammer og priser man kan foretage testen. AS mente, at det måske kunne være en ansøgning, der indsendes til styregruppen i april. AC mente at det ville være hensigtsmæssigt, hvis enten KL eller Poul Erlandsen kunne levere en beskrivelse af hvad et bibliotek skal kunne levere og hvordan man deltager, så der er noget at gå videre med internt. Mødedeltagerne lagde herefter plan for de kommende møder i gruppen: Torsdag den 6. marts kl hos Styrelsen for Bibliotek & Medier Torsdag den 3. april fredag den 4. april Netværksudflugt til arkitekturkonference jf. mail fra AS af 26. januar Tirsdag den 10. juni kl i Styrelsen for Bibliotek & Medier Torsdag den 4. september kl på Statsbiblioteket 6. Plan for arbejdet i Informationsforsyning herunder arbejdet med databrønd Planen for Informationsforsyning blev ikke drøftet. JHP oplyste, at der lægges vægt på, at alle interessenter er enige om processen for etableringen af databrønd. 7. Kort gensidig orientering - tilbagemelding og diskussion JHP orienterde om ITST s årlige arkitekturkonference Arkitektur i praksis modernisering, åbne standarder & governance efter reformerne den april 2008 på Radisson i Århus 8. Status på projekter Der blev givet en kort status på de projekter, som afsluttes ved årsskiftet: 3D projekt Basisprojekt Shibboleth 9. Eventuelt Der var intet til eventuelt 5

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek Beretning 2003 Det er ikke blot udtryk for accept af ny teknologi at to ud af tre udlån er elektroniske. Det indvarsler et paradigmeskift i forskning og undervisning.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts

Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Referat fra ULA-møde tirsdag d. 4. marts Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Bente Moesgaard Jørgensen (lokalklub 8), Finn Folkmann (lokalklub 9), Bjarne Andersen (lokalklub

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009

Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Referat Møde i e-handelsgruppen 20. maj 2009 Tilstede: Afbud: Flemming Beltoft, MySupply Peter Borresen, ebconnect Flemming Møller, Progator/gatetrade Sven Rasmussen, Preben Lauritsen, KMD Kasper Grøndahl

Læs mere

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF)

Rikke B. Ørum (Dansk Erhverv), Rita Jensen (Personalestyrelsen), Susanne Engstrøm (FTF) Mødereferat Møde i Arbejdsmiljørådet Mødedato 27. oktober 2010 Deltagere Formand: Leo Bjørnskov DA: Thomas Philbert Nielsen (DA), Anders Just Pedersen (DI), Mette Møller Nielsen (Dansk Byggeri) De offentlige

Læs mere

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Ole Bjørn Hansen, Danmarks miljøundersøgelser Martin Teilmann. Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Referat - UDKAST Møde: APU Dato: Mandag d. 2. februar 2009 Til stede: Martin Teilmann, AC Carsten Holm, Personalestyrelsen Marianne Rønnebæk, Københavns Universitet Hanne Rathsach, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3.

1 Godkendelse af dagsorden og referat. Dagsordenens punkt 6. til og med 9. blev rykket frem i forlængelse af punkt 3. Referat af møde i sektorstandardiseringsudvalget for e-handel den 26. januar 2006 Tilstede: Carsten Pedersen, Finansrådet Mogens Christensen, WM-data Per Kiilsholm, GS1 Denmark Jesper Henkel, Civitas Lena

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere