Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien. Eksistentialisme, forandringer og ledelse. Af Vibe Strøier"

Transkript

1 Den eksistentielle psykologi i organisationspsykologien Eksistentialisme, forandringer og ledelse Af Vibe Strøier Denne artikel sætter fokus på den inspiration som den eksistentielle psykologi kan give til organisationspsykologien med et særligt fokus på lederskabets udfordringer og lederens personlige udvikling. Det sker med begreber hentet fra den eksistentielle filosofi og psykologi. De eksistentielle filosoffer har en stor spændvidde. Fra de religiøse filosoffer (Buber og Kierkegaard) i den ene ende, til ateisterne (Sartre og Camus) i den anden. Fra de filosoffer der vægter individualiteten (Kierkegaard; Nietzsche) til filosoffer, der fastholder relationer som det vigtigste (Buber; Heidegger). Hvor forskellige de eksistentialistiske filosoffers fokus end er, er de enige om en ting. Nemlig at eksistentialismen drejer sig om den menneskelige eksistens. Ordet eksistere har sine rødder i det latinske ex- istere, som betyder at holde ud, at dukke op, at komme til stede. Den eksistentielle psykologis kerne er med udgangspunkt i filosofien at udforske, beskrive, afklare og forstå tilværelsens udfordringer. Helt overordnet rummer eksistentialismen en række filosofiske begreber, som i den eksistentialistiske forståelse kan beskrive de almene livsvilkår, vi mennesker lever under. Disse begreber kaldes de ontologiske begreber. I dette kapitel fokuserer vi på de fire sådanne ontologiske begreber: Kastethed, frihed, forbundethed og angst. Hvordan disse almene vilkår kommer til udtryk, er forskelligt fra menneske til menneske. Heidegger bruger begrebet ontisk om det enkelte konkrete menneskes eksistens indenfor disse grundvilkår. Det ontiske aspekt er altså hvordan den enkelte leder lever med sin kastethed, sin frihed, sin forbundethed, sin angst.. Her undersøges det levede liv: Håb og tvivl, medgang og modgang, sorg og glæde. Med den eksistentielle tilgang betragtes lederskabet således på en gang meget alment filosofisk og samtidig helt konkret. 1

2 I det følgende tager jeg fat i en række af de ontologiske begreber, som jeg har fundet tankevækkende for de ledere, jeg arbejder sammen med, ikke kun i forhold til de psykologiske processer i deres organisationer, men også i forhold til dem selv. Jeg har udvalgt en række cases, der illustrerer disse begreber. Historierne er hentet fra ledere med meget forskellig ledelsesmæssig erfaring og ansvarsområder. Kapitlet rummer fire afsnit. Hvert af de fire afsnit har et eksistentielt begreb som omdrejningspunkt, nemlig kastethed, frihed, forbundethed og angest, og den filosof, der er afsættet for at diskutere det: Heidegger, Sartre, Buber og Kierkegaard. Jeg har tilstræbt den samme struktur i hvert afsnit. Først introduceres begrebet og den pågældende filosof. Dernæst belyses disse begreber gennem beskrivelser af nogle af de overordnede udfordringer, som ledere møder i denne tid. Sluttelig eksemplificeres de eksistentielle begreber gennem helt konkrete små udpluk af lederes beretninger. Kastethed Kastethed er et begreb, der stammer fra filosoffen Martin Heidegger ( ). Heidegger interesserer sig i hele sit forfatterskab for spørgsmålet om meningen med vores eksistens; hvad han kalder værens mening. Et af de Heideggerske begreber, som vækker mest genklang i forhold til ledelse, er begrebet kastethed. Heidegger benytter begrebet kastethed om det forhold, at vi mennesker altid kastes ind i eksistens. Og hvad mener han med det? Jo, fra livets begyndelse kastes vi mennesker ind i en situation, som vi ikke har valgt. Vi har ikke selv valgt de forældre vi får, og heller ikke den bestemte sociale, kulturelle, økonomiske og historiske kontekst vi fødtes ind i. Når Heidegger bruger begrebet kastethed, er det for at give associationer til et terningkast. Der er ligesom når man kaster en terning, der er ikke nogen grund til at vi er født ind i en situation og ikke en anden. Vi er blot kastet ind i en bestemt krop, en bestemt tid, en bestemt kultur. I denne kastethed forsøger vi som mennesker gennem hele vores liv at skabe mening, i det liv vi har fået. Denne kastethed udgør de eksistensvilkår, som er rammerne for vores valg. Heidegger udtrykker det på den måde, at de valg vi måtte have, altid er i en gruppering af kastede vilkår, hvis tilstedeværelse 2

3 hverken kan vælges eller kontrolleres fuldt ud. Vores kastethed bliver derfor vores ikke- valgte grundlag for vores valgfrihed (Spinelli 2008: 83, Cooper 2011: 42). Vores kastethed giver både vilkår vi ikke kan styre udenom, men også muligheder. Muligheder er en tidsmæssig kontekst: Mulighederne er der ikke endnu, men de kan komme. Det er kun mennesket, der har muligheder og valg, og for Heidegger er det den radikale forskel mellem mennesker og andre væsener. Eksistensen er en bevægelse, siger Heidegger. Og en mulighed. Og hvad mener han så med det? Når eksistensen er en bevægelse, er mennesket altid allerede i gang med at eksistere i en af sine muligheder. Heidegger udfordrer en kausal, deterministisk forståelse af tid. Sædvanligvis tænker vi på tid som fortid, nutid og fremtid, med nutiden som rykkende fra hvad der har været, til hvad der kommer til at være. For Heidegger begynder alting med fremtiden. Vi applicerer ikke kun vores fortid til vores nutid, men vi bruger den til at bevæge os mod fremtidige mål og muligheder. At eksistensen er bevægelse betyder anderledes sagt, at den er mulighed. Den eksisterende er allerede i gang med at eksistere i en af sine muligheder. Hvad mennesket er og hvori det er åbent for sig selv er altid en mulighed, som den enkelte enten i de fleste tilfælde er kommet i, fordi han er vokset op i den eller har slumpet sig til, eller som han i de sjældne tilfælde - er kommet i, fordi han har afgjort sig for den. Denne ejendommelighed, at den eksisterende kun er til, i det han er kastet ud i eller har kastet sig ud i den ene eller den anden af sine muligheder, kalder Heidegger at være forud for sig selv (Heidegger 1927; dansk oversættelse 2007: 32). Mange ledere nikker genkendende til denne ide om kastethed, hvis man applicerer den på ledelsesopgaverne og de rammer, som mange ledere har haft de senere år. Der har i både privat og offentlig regi været en høj grad af central styring i de senere år. Organisationerne er mere og mere opbygget med koncernlignende strukturer. Der styres fra centralt hold stramt på økonomi, og der har været et stadigt stigende krav om ledernes evne til at kunne styre på mange forskellige parametre: Økonomi, IT, kvalitet, medarbejdertilfredshed, 3

4 kundetilfredshed og meget, meget mere. De effektivitetsfremmende politiske og strategiske tiltag har også medført valg af bestemte metoder, som beskrives og udvikles fra centralt hold i organisationen, f.eks. patientpakker på sygehusene eller læreplaner i daginstitutionerne. (Ove K. Pedersen 2011, Klaudi 2009, Greve 2007). Derudover er der stadig mange, mange organisationsforandringer, fusioner, nedlæggelser og sammenlægninger. (Strøier 2006) Denne stærke Top- down - styring har været en del af vilkårene for ledelse i de senere år. Disse vilkår, kommende udefra uden at man som leder selv har haft direkte indflydelse på dem, rammes netop godt ind af begrebet kastethed. Mange mellemledere bliver mange gange konfronteret med denne kastethed. De står med en kastethed, en række ting de skal implementere, og retningslinjer der skal følges. Forhold som de ikke kan rokke ved, og som de bestemt også mange gange rent faktuelt ikke har haft indflydelse på. Men det er den ramme, hvori de skal lede. Særligt ledere med en stærk fagprofessionel baggrund står ofte med dilemmaer i forhold til denne meget stramme styring. På den ene side udgør den de rammer de er forpligtede af, og på den anden side kan de ofte stå som fagprofessionelle og være dybt, dybt uenige i disse rammer. Dette dilemma mellem kastetheden, det man ikke selv har valgt, og de værdier man selv har med, det man selv synes ville være bedre at gøre som leder, oplever jeg hele tiden i blandt ledere. Denne kastethed stiller også hele tiden dem selv på spil: Hvordan skal, kan jeg bedst formidle nogle rammer jeg måske dybest set heller ikke selv bryder mig om? En afsnitslæge fra psykiatrien udtrykte det således: Mit lederskab giver mig hele tiden nogle gevaldige udfordringer. På den ene side skal jeg loyalt understøtte de politiske beslutninger om at nedlægge senge, og samtidig er mit fagprofessionelle jeg i oprør mod disse beslutninger. Så hvordan skal jeg agere i dette lederskab? Dette dilemma spekulerer jeg hele tiden over. Her følger en beretning om kastetheden. [Tekstboks begynd] Jeg søgte et lederjob, hvor man skulle bruge en person med en stærk faglighed inden for en bestemt terapeutisk retning, nemlig det kognitive, idet man fra den øverste ledelse på stedet havde besluttet at optage flere patienter med angsttilstande. Under optagelsessamtalen virkede både ledere og medarbejdere 4

5 meget engagerede i dette projekt, og jeg glædede mig til at kunne kommer til at bruge min viden i en ledelsesposition. Men da jeg begyndte at lægge planer for uddannelse og kompetenceudvikling af teamet, var stemningen helt mat og uden engagement. Særligt to af de medarbejdere jeg opfattede som fagligt stærke, og som jeg havde hørt godt om fra anden side, var næsten helt umulige for mig at få en kontakt med. Jeg besluttede at lave et kompetenceudviklingsudvalg, hvor de to medarbejde sad med som formand og næstformand, men møderne var uden energi og blev ofte aflyst. De første møder gik dog rigtig, rigtig godt. Særligt de to stærke medarbejdere var meget engagerede. Så inviterede jeg hele afdelingen med på en konference i kognitiv terapi, hvor det lykkedes for mig at få dem med til en meget favorabel pris. Jeg glædede mig til at fortælle gruppen det, men stemningen var ualmindelig dårlig til det møde. Ingen glade ansigter og jubelråb som jeg havde regnet med og slet ingen taknemlighed. Tværtimod. Der var flere, der sagde, at de følte sig meget krænkede og meget lidt anerkendte af mig, eftersom jeg egenrådigt havde disponeret over uddannelsespengene, og det fik jo store konsekvenser for de kurser, de så kunne tage i det de arbejdede med, nemlig systemisk og narrativt familieterapi. De antydede også, at jeg kun var interesseret i at mele min egen kage. Jeg besluttede at gå til ledelsen og bad om et møde med den chef, jeg refererede til. Han havde været leder der i mange år. I starten af samtalen var han venlig, imødekommende og forstående, men efterhånden gik det op for mig, at ideen om at udvikle den kognitive terapi bestemt heller ikke var hans kop te. Det gik op for mig, at det var en ide, der var påduttet ham ovenfra, som han sagde. Hans råd til mig var at tage det stille og roligt og se tiden an. Så ville jeg nok få et bedre forhold til de fleste af pædagogerne. Måske skulle jeg benytte tiden til at sætte mig lidt mere ind i den narrative tankegang. Da jeg gik fra ham, følte jeg mig helt alene og havde helt mistet pusten i forhold til det engagement, jeg havde haft i begyndelsen i dette job. Da jeg kom tilbage på afdelingen, kom de to unge psykologer, der var på afdelingen, hen til mig. De havde været der i kort tid. De fortalte, at de jo ligesom mig havde søgt hertilfor at kunne arbejde med det kognitive og angsttilstande, men at de blev helt ignoreret i gruppen. Deres måde at reagere på havde været at iværksætte en række faglige 5

6 dialoger, hvor det var meningen at man skulle tale om fordele og ulemper ved den ene eller den anden terapeutiske retning. Det var helt mislykkedes. Skellene mellem de to psykologer og pædagogerne blev blot endnu mere skarpe. Møderne udartede sig til kampe hvor psykologerne talte om evidens og forskning, og pædagogerne rystede på hovedet og talte om at man ikke kan måle menneskelighed og betydningen af relationer. Jeg er langsomt ved at blive klar over, at disse konflikter jo lige præcis er det jeg har lederansvaret for. Det er min ledelsesmæssige kastethed, som ingen kan tage fra mig. Efter det er blevet klart for mig, ser jeg mit lederskab i et andet lys. [Tekstboks slut] Frihed Frihed er et centralt begreb hos Jean Paul Sartre ( ), en anden af det 20. århundredes store filosoffer. Det første vigtige princip i Sartres eksistentialisme er, at mennesket ikke er andet, end hvad det gør sig selv til. Hos mennesket går eksistensen forud for essensen, påstår Sartre. Og hvad betyder det, at eksistensen går forud for essensen? Jo, at mennesket først eksisterer og viser sig i verden og bagefter definerer sig selv. Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv til. Der er ikke nogen menneskelig natur, for da der hos Sartre ingen Gud er til at udtænke den menneskelige natur, er vi fra først af intet. Vi bliver til efterhånden, og vi bliver hvad vi selv gør os til. Helt centralt for Sartre står mennesket som et væsen der kan leve i benægtelsen, af det der er nu og forestille sig noget andet. Når vi er dømt til frihed, lever vi netop ved at have projekter, som skaber mening i vores liv. Mennesket er fra først af et projekt, som oplever sig selv som subjektivt, i stedet for noget mos, noget råddenskab eller et blomkålshoved. Der eksisterer ikke noget som helst forud for dette projekt. Og den første opgave for eksistentialismen må være at sætte ethvert menneske i besiddelse af det, det er, og lade hvile på det, det fulde ansvar for dets eksistens. (Sartre 1997: 48) Dersom eksistensen går forud for essensen, kan man aldrig forklare noget ved at henholde sig til en given og fastlagt natur, siger Sartre (Sartre 1997 s. 57) Med 6

7 andre ord: Der er ingen determinisme, mennesket er frit. Og han fortsætter: Det er det, jeg giver udtryk for, når jeg siger, at mennesket er fordømt til at være frit. Dømt, fordi han ikke har skabt sig selv, og frit, fordi han, når han engang er kastet ind i verden, er ansvarlig for alt det, han gør. (Sartre 1997: 57) Men friheden stiller krav, og den forpligter. Kravet er, at vi selv må vælge vores liv. Da det oprindelige valg kommer af en fri beslutning, er det enkelte menneske alene ansvarlig for sig selv. I dette valg ligger en moralsk og etisk forpligtigelse. Sartres eksistentialistiske filosofi indvarsler, at mennesket i sit moralske valg forpligter sig i forhold til hele menneskeheden. Når jeg vælger moralsk, vælger jeg for hele menneskeheden. (Sartre 1997: 24) Menneskets frihed bliver således det eneste udgangspunkt for livets sandhed og falskhed. Der er, siger Sartre, ikke en mening, der ligger uden for den menneskelige virkelighed. Mange nægter i kortere eller længere perioder at se dette frihedens vilkår i øjnene. De flygter fra dette grundlæggende eksistentielle vilkår ved at klamre sig til den tilfældige plads de har fået i tilværelsen eller ved at se sig som udefra betinget. Herved er der en stor sammenhæng mellem eksistentiel angst og det oprindelige valg. Angst, siger Sartre, er angst for intet, det vil sige angsten for at blive konfronteret med at vi selv må skabe mening, at vi selv må tage vores frihed og at vi selv må være ansvarlig for vore handlinger. Sartre siger meget provokerende, at vi mennesker er dømt til frihed. Men han siger også, at frihed altid er frihed i en bestemt situation, og at det kun er ud fra et valg af et fremtidigt mål, at det sted vi befinder os nu får mening og afslører de muligheder for forandring, det rummer. I forrige afsnit talte jeg om begrebet kastethed, forstået som de vilkår vi som mennesker på bestemte tidspunkter altid er situeret i. Som også Heidegger påpeger, optræder vores valgmuligheder altid i en situeret, interrelationel kontekst, og derfor er vores kastethed det ikke- valgte grundlag for vores valgfrihed. Tager vi ikke vores livsvalg alvorligt, kommer vi nemt til at leve i ond tro. At være i ond tro er at benægte bestemte kendsgerninger, at lade som om noget er tilfældet som ikke er det. I bund og grund er ond tro at reducere vores mange muligheder til en virkelighed, som vi så foregiver, er det eneste vi kan gøre. Det 7

8 er nærmest helt umuligt for os at være åbne i forhold til tilværelsens enorme kompleksitet. Der er faktisk et valg, vi ikke har, og det er ikke at vælge fordi det ikke at vælge i sig selv repræsenterer et valg. Spinelli (2011) påpeger, at vi kan undertrykke de erfarede udfordringer ved på en eller anden måde at benægte deres tilstedeværelse eller omdirigere udfordringerne til et sted, hvor de ikke er så vanskelige at håndtere. Det er her, konfronteret med friheden, at lederen møder realiteten og åbent må forlige eller ikke forlige sig med de valg, den frihed der kan ligge i magten og det ansvar, der følger med at tage beslutninger i ledelse. Hvordan skal man knytte medarbejderne til sig? Hvad med dem der er fjendtlige og mistænksomme på grund af den nye ledelse? Skal man sikre det store fællesskab, eller er der mindre magtkampe, der må tages ved at afvæbne visse? For nogle ledere er det ved konfrontationen med friheden, at den første tids hvedebrødsdage slutter. Det er her organisationen kan kalde på beslutninger, som ikke alle medarbejdere nødvendigvis vil bryde sig om. Det er også i denne fase, at lederens evne til at tage beslutninger og træffe valg kommer på prøve. Nogle ledere træffer for mange og for hurtige beslutninger og mister medarbejderne i denne hastighed, andre nøler for længe og lader derfor uforvarende konflikter blive til bål, fordi de undviger svære beslutninger. Denne fase er et tidspunkt hvor mange ledere kan risikere at mærke tvivlen og dæmonerne, der følger tvivlen. Her er man på et sted, hvor man er klar over, at man skal rykke med de forandringer, der er nødvendige for organisationen. Men samtidig mærker man tvivlen. Er det nu også den rigtige vej? Mange ledere tvivler her i denne fase på sig selv: Magter jeg det? Har jeg kompetencer nok? Er det den rigtige vej jeg fører organisationen? Kan jeg magte det ansvar der ligger i at vise en retning? Orker jeg den modstand der vil komme? Kan jeg tåle at føle mig alene i perioder? Lettelsen kommer for de fleste i erkendelsen af, at man har påtaget sig en opgave, nemlig at lede. Når det bliver klarere, at det er det, der er opgaven og 8

9 ikke nødvendigvis at have et svar på, hvor man skal ende, og hvad de rigtige mål er, indtræder der tit en beslutsomhed og determinerethed hos mange ledere. Så opgaven ligger over en, og man må selv vælge, hvad man vil lade sig forpligtige af. Her følger en beretning om friheden. [Tekstboks begynd] Jeg blev i mit lederskab mere og mere klar over, at en del af de ydelser som afdelingen satte stor pris på ville overgå til nogle andre i løbet af en periode, og at vi til gengæld skulle kunne rumme et meget tungere klientel. Når jeg talte om det med medarbejderne, var det som om, de ikke hørte efter. Jeg talte for døve ører. Denne trussel havde ligget over dem i mange år, var der en der sagde, og det blev aldrig rigtig til noget. Jeg var selv meget i tvivl i denne periode. Skulle jeg bare lade dagligdagen tage mig og mit lederskab og kaste mig over driften, hvor der var rigeligt at lave. Eller skulle jeg seriøst gå i gang med en længevarende strategi, hvor jeg lavede planer for afdelingen med tungere klientel, kigge på kompetencerne, gennemanalysere vores økonomi og inddrage medarbejdere og interessenter? Jeg holdt en ferie på en uge, og midt i ferien blev det klart for mig, at det at lave denne ændring jo lige præcis var mit lederansvar og det, mit job gik ud på. Det var en stor lettelse for mig. Der ville komme andre ændringer efter denne, og det var det, der var min gerning. Denne tanke gav mig en stor frihed til at dele mine tanker med mine medarbejdere, men også at kunne sætte en ramme for det, der skulle ske. Det gik op for mig, at det jo var organisationens ve og vel og den gruppe af svage borgere vi skulle lave det bedste for. Mine medarbejdere havde jo et valg. De kunne sige: Det vil jeg gerne, hvad skal jeg lære - og vælge at deltage aktivt i processen. De kunne også sige: De tunge brugere er ikke noget for mig. Jeg må et andet sted hen. Men jeg ville gerne støtte dem i den periode, de tvivlede. Det var en ledelsesmæssig opgave at hjælpe dem med at afklare deres valg. [Tekstboks slut] Forbundethed Martin Buber ( ) er en østrigsk født jødisk filosof, som især er kendt for sine betragtninger om forbundethed og adskilthed. Bubers hovedværk Jeg og 9

10 Du er en særpræget lille bog, der reflekterer over Jeg og Du- forholdet. I begyndelsen til bogen slår hanfast, at der kun er to mulige relationer mellem mennesker: Jeg- Du og Jeg- Det. Bubers pointe er, at vi er uløseligt forbundet med verden og vore medmennesker, og at denne forbundethed gennemtrænger alt i vores tilværelse. Et menneske skal ikke først finde sig selv, før vedkommende kan være noget for den Anden. For Buber eksisterer der ikke noget Jeg, der er isoleret. Når vi siger jeg sker det altid i relation til et Det eller et Du. Derfor kalder Buber Jeg- Det og Jeg- Du for grundord. I samme øjeblik jeg relaterer mig til nogen (Du) eller til noget (Det), forholder jeg mig til en relation på den ene eller den anden måde: jeg kan ikke ikke- relatere mig. Man kan som et Jeg nærme sig den Anden på to forskellige måder. Man kan nærme sig den Anden som en ting, altså en Jeg- Det holdning, eller i en Jeg- Du holdning. I samme moment jeg forholder mig til nogen eller noget forholder jeg mig til relationen, og i denne proces skaber jeg også mig selv på den ene eller den anden måde. I Jeg- Du relationen gør jeg ikke nogen til en genstand. I Jeg- Det relationen forholder jeg mig til den Anden, som jeg forholder mig til en ting, afgrænset med en bestemt beskrivelse både af tingens væsen og dens brug. Et Det har en grænse, et Du er uden og i konstant bevægelse og proces. I en Jeg- Du relation viser begge eller alle parter en evne til at opleve den Anden i en relation ; uden at ville forme den Andens andethed, samtidighed med at jeg heller ikke giver afkald på mit eget nærvær og min egen andethed, I en Jeg- Det relation tingsliggør jeg den Anden ved enten ikke at ville acceptere den Andens andethed eller ved at ville bruge dialogen med ham til mit formål. Denne forbundethed er altså uundgåelig og et eksistentielt vilkår der kan komme tiludtryk både som jeg du relationer og som jeg- det relationer. andethed. Samhørighedens modpol er adskiltheden. Et af eksistensens grundvilkår er at vi mennesker også lever i adskilthed. Til trods for min forbundenhed til verden, til trods for mine tætte relationer til andre mennesker, er jeg fundamentalt helt alene om at være mig og helt alene om at leve det særlige liv, som er mit. Karsten Borg Hansen har beskrevet dialektikken mellem adskilthed og samhørighed sådan (2009: 61): 10

11 Eksistensen er ikke absolut, men relativ i forhold til den verden, som den skiller sig ud fra og grundlæggende er en del af. Der er ikke andre end mig til at være mig og til at leve det liv, som er mit, men jeg lever det i forhold til en verden, som er mig givet, og som jeg netop ikke har valgt det være sig min familie, det land, jeg er født i, eller universet som helhed. Paradoksalt nok er det sådan, at det ikke bare er gennem min skillen mig ud, at jeg for alvor bliver mig, men det er også den, der bringer mig i udveksling med verden. Det er, når jeg markerer mig, at andre får mulighed for at få øje på mig og reagere på mig. Omvendt er det også gennem erkendelsen af samhørigheden og accepten af min afhængighed af den verden, jeg lever i, at jeg kommer i kontakt med min reelle individualitet og styrke, som jo netop er hentet fra verdenen. En rigtig vigtig del af et lederskab for de fleste ledere er at kunne håndtere de store positionsskift, det betyder at flytte sig fra at være kollega til at blive leder eller fra at lede medarbejdere til at lede ledere. Her har jeg fokus på det at skifte fra kollega til leder. Ofte går skiftet langsommere for lederen selv end for de personer, vedkommende skal lede. Man skal vænne sig til, at jævnbyrdige kollegaer nu bliver til medarbejdere i en hierarkisk relation; man skal vænne sig til, at de taler om en og kommenterer ens motiver og handlinger, og man bliver adskilt fra et kollegialt fællesskab, uden at man nødvendigvis tilbydes et andet trygt fællesskab. Mange ledere kan føle sig meget alene i denne første fase af deres lederskab. Her er en beretning om denne bevægelse mellem forbundethed og adskilles, som jeg har fået fortalt i en ledercoaching: [Tekstboks begynd] Jeg blev udpeget af mine kollegaer til at overtage et lederskab i en periode, fordi vores leder var sygemeldt. Det viste sig imidlertid, at hun ikke vendte tilbage. Jeg blev opfordret til at søge stillingen og fik den. Efter jeg formelt nu var leder og ikke bare vikar, var der mange ting, der ændrede sig for mig. Det var, som om mine tidligere kollegaer trak sig væk fra mig. Jeg blev ikke længere involveret i stor og småt fra deres liv. Jeg gik en dag forbi et lokale, hvor de sad og holdt pause, og da 11

12 jeg nærmede mig, kunne jeg høre de talte om mig og nogle beslutninger, jeg havde meldt ud på et personalemøde. Det var mærkeligt for mig, at de sad og talte om mig som leder. Det var jeg slet ikke vant til, og jeg havde heller ikke tænkt over, at det nu var mig, der blev talt om, og mine motiver og handlinger, der blev vendt og drejet. Jeg spekulerede over, om jeg skulle gå ind i lokalet, men kom til den konklusion, som jeg mener, er meget vigtig, at de måtte have lov til at tale frit om mig. Da jeg passerede og gik videre var det et stort skridt for mig, for det gik med al tydelighed op for mig hvor stort et tab, jeg led ved ikke at være del af et kollegialt fællesskab. Det gik også op for mig, at jeg i stedet måtte søge et ledelsesmæssigt fællesskab, og jeg har derfor arrangeret at vi er tre afsnits- sygeplejersker, der får ledelsessupervision sammen. Det har været en god ide. [Tekstboks slut] Angst Søren Kierkegaard ( ) regnes som den største danske filosof og som en af hovedskikkelserne i eksistentialismen og en af den danske guldalders hovedpersoner. Han kritiserer det 19. århundredes kristendom for mangel på passion og argumenterer for, at mennesket må finde sig egen subjektive sandhed og på denne måde finde vejen til Gud. Igennem Kierkegaards forfatterskab træder en fordring frem om at træde i karakter som menneske. At blive menneske er ikke noget, man er, men noget man bliver igennem de valg, man træffer. Vi er alle givet en gave og en opgave, siger Kierkegaard. Gaven er livet, som vi har fået. Opgaven er at tage det liv, vi har fået, og gøre det til vores eget. For at gøre livet til sit eget må man forpligtige sig. Man må vælge, hvad man vil stå for, og lade sig forpligte af det. Kierkegaard siger det sådan, at man må finde sin bestemmelse gennem sine valg. Hvis man ikke gør det, vælger man alligevel, nemlig ikke- valget. Det bliver så bare omstændigheder og tilfældigheder, der vælger for os. Og det er her angsten kommer ind. For netop dette at vælge er ikke uproblematisk. Kierkegaard taler om den angst man kan få ved valgene. Johannes Sløk påpeger i sin bog om eksistentialisme (1983), at det er Kierkegaards fortjeneste at have opdaget angsten som en større foreteelse, end den er studeret i psykologi og psykiatri. Kierkegaard beskriver angsten som 12

13 noget andet end frygt, en distinktion som stadig bruges i psykologien i dag. Frygt er én reaktion på en udefrakommende konkret fare, der i en eller anden forstand truer os. På den måde er frygten meningsfuld, den sætter kroppen i alarmberedskab. Frygten er noget, der bliver fremkaldt og forårsages af det ydre, der truer os. Frygten har en graduering: man kan blive mere eller mindre bange. Angsten er et andet fænomen. Det mest iøjnefaldende ved angsten er at den er indholdsløs. Angsten har ingen genstand. Angsten dukker op indefra. Angstbegrebet hos Kierkegaard er det, hvori noget væsentligt ved vores eksistens kommer til syne. Vi kan ikke undvige angsten som en grundlæggende faktor. Men denne angst driver også mennesket til at tage tilværelsen på sig, og i frihedens navn give den et indhold. Frihed og angst bliver derfor to sider af samme sag. Kierkegaard skelner mellem to svimmelhedsskabende former for angst. Angsten for det onde og angsten for det gode. Angsten for det onde handler om, at man frygter at komme til at vælge det forkerte eller på grund af sin egen fejhed og svaghed ikke at følge sin egentlige vilje. Her dukker fortvivlelsen op, når mennesket bliver borte fra sig selv og kommer til kort over for fordringen. Det fortaber sig i hændelserne og forholdene. Angsten for det gode kalder Kierkegaard også for det dæmoniske. Her er mennesket fanget i et selvbedrag, der lammer evnen til at gøre det gode, mennesket vil. Angsten for, at det gode ikke er godt nok, kan stække vore handlinger. Dette sagt, bør det også nævnes, at glæden er til stede i Kierkegaards værker Der er i vor tid store, store forventninger til ledere. På mange måder er de blevet vor tids helte Disse meget store krav betyder for mange ledere, at de får taget for meget på deres egne skuldre. De stiller store krav om præstation og lever i en konstant tvivl om det er godt nok hvad de gør. Den Kierkegaardske tvivl er blevet en del af lederskabet i dag. Sociologen Zygmunt Bauman siger det på den måde, at betingelserne for forandringer ændrer sig hurtigere end vi kan nå at konsolidere os i rammer og rutiner (Bauman 2005). Dermed er tvivlen blevet en sikker følgesvend i lederskabet. Både den tvivl, der nærer, og den der nager. Her følger en beretning fra en leder, der har lært at forlige sig med tvivlen. 13

14 [Tekstboks begynd] Beretning om angst I den senere tid har jeg været rigtig glad for mit lederskab. Jeg føler, at jeg igen har fået en ordentlig ærlig relation til mine medarbejdere. Jeg er også blevet meget bedre til at stille krav til mine ledere opadtil. Jeg er meget mere indstillet på at gå i dialog med dem, men også at stille krav til dem. Det er som om jeg har fået en større tillid til mine medmennesker og har lært at indse, at jeg også har mine fejl og mangler, så jeg ikke behøver at være så kontrollerende og dominerende. Samtidig er det for alvor gået op for mig, hvor vigtigt det er, at jeg er i en dialog med mine medarbejdere og ikke forsøger at manipulere dem et bestemt sted hen. Men jeg har opnået en modenhed, så jeg bedre kan udstille min tvivl i mange situationer, uden at jeg føler jeg mister autoritet og styring. Jeg er også begyndt at åbne mig mere op mod verden uden for min afdeling. Jeg har faktisk meldt mig til en stor faglig konference som jeg glæder mig meget til. [Tekstboks slut] Afslutning Heidegger skelner mellem to former for relatering: I den ene overtager vi den anden persons udfordringer for dem og giver dem tilbage til dem, når opgaverne er løst. Dermed kan den anden blive en person, der er domineret og afhængig, selvom dominansen er tavs og skjult for vedkommende. I den anden relation hjælper vi den anden med at adressere deres egne udfordringer og projekter og hjælper til at åbne for deres muligheder for at være under og i de givne omstændigheder. Det er denne sidste relatering, som den eksistentielle psykologi hele tiden kan minde os om, er lederskabets opgave. Litteraturliste: Bauman, Zygmunt (2005): Liquid Life. Polity Press Borg Hansen, Karsten (2009): Den ligeværdige dialog. Dansk Psykologisk Forlag 14

15 Boss, Medard (1994) Existential Foundations of Medicine & Psychology. Jason Aronson Brinkmann Svend & Eriksen, Cecilie.(2005) Selvrealisering. Klim Buber, Martin. Jeg og du.(1997) Hans Reitzels Forlag Cohn, Hans W. (2002): Heidegger and the Roots of Existential Therapy. Continuum. Cooper, Mick. (2011) Eksistentielle terapier. Dansk Psykologisk Forlag Dahl Rendtorff, Jacob (1998). Jean- Paul Satres filosofi. Hans Reitzels Forlag Deurzen- Smith, Emmy Van (1997) Eksistentielle dimensioner i psykoterapi. Hans Reitzels Forlag Deurzen- Smith, Emmy Van(1988) Eksistentiel Samtale og terapi. Reitzels Forlag Fell. Joseph P. Heidegger and Sartre (1979) Columbia University Press Frankl, Viktor E. (1993). Psykologi og Eksistens. Gyldendal Greve, Carsten (2007). Offentlig ledelse og styring. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Heidegger, Martin. (2007) Væren og tid. Forlaget Klim Heidegger, Martin. (2009). Sproget og ordet. Hans Reitzels Forlag Husserl, Edmund.(1997) Fænomenologiens ide. Hans Reitzels Forlag Jacobsen, Bo. (1998) Eksistens psykologi. Hans Reitzels forlag Jacobsen, Bo Invitation to Existential Psychology. John Wiley & Sons 200 Klaudi Klausen, Kurt(2009) Strategisk ledelse. De mange arenaer. Syddansk Universitetsforlag Rèe, Jonathan.(1999) Heidegger. Routledge, New York Satre, Jean- Paul(1946) Eksistentialisme er en humanisme. Kronos Sartre, Jean- Paul(1995) Fordømt til frihed. Eksistentialistiske tekster. Det lille forlag Sode Funch, Bjarne & Jacobsen, Bjarne & La Cour, Peter. (2006) Livstemaer i eksistenspsykologisk betydning. Hans Reitzels forlag Spinelli, Ernesto: (2008) Eksistentiel psykoterapi i praksis Reitzels forlag Sløk, Johannes. (1983)Eksistentialisme. Munksgaard Strøier, Vibe. (2006) Fusionernes oxymoroner. Erhvervspsykologi volume 4. nummer 2 15

16 Strøier, Vibe(2008)Supervision og eksistentiel psykologi i Perspektiver på supervision red. Af Jakob Hassing Pedersen. Dansk Psykologisk Forlag 2008 Strøier, Vibe (2011) Grønspættebogen. Dansk Psykologisk Forlag 2012 Svare, Helge. (2006)Den gode samtale. Pax Forlag Oslo Thielst, Peter(1994) Livet forstås baglæns men må leves forlæns. Gyldendal

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk

KORREKTUR. kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk Vibe Strøier Frygtløs ledercoaching mellem kastethed og frihed En eksistentielfænomenologisk tilgang Indledning Mange proceskonsulenter og organisationspsykologer har individuel ledercoaching som en vigtig

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis?

Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion. Hvad gør vi i praksis? Tværfagligt samarbejde til gavn for inklusion Hvad gør vi i praksis? Samtaleformer - mødeformer Fokus på enighed Fokus på forskellighed Mange historier Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det levede

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD

MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kirstine Andersen MINDRE MANAGEMENT, MERE KIERKEGAARD 24 CITATER FRA KIERKEGAARD OG LEDELSE 1. Ledelse

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer

Anerkendelse. og selverkendelse INTERVIEW. En helhedstænkning om relationer karakteriserer INTERVIEW Anerkendelse og selverkendelse En helhedstænkning om relationer karakteriserer norske Anne-Lise Løvlie Schibbyes psykoterapi. I et personligt interview til Psykolog Nyt forener hun filosofi,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning

Indholdsfortegnelse. Indledning Indholdsfortegnelse Indledning 7 Kapitel 1 Distance og involverethed i eksistensfilosofi og livsfilosofi Kierkegaard Heidegger Løgstrup Eksistensfilosofi contra livsfilosofi Ensidigheden hos Heidegger

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Innovationsprocesmodel

Innovationsprocesmodel Innovationsprocesmodel Koncepter Konceptudfolder Ikke-viden Hofnar Viden Vidensdetektiv Relationer Gartner Dagens ord Selv i den største granitblok er der en lille sprække Ludwig Wittgenstein Den motiverende

Læs mere

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ Ph.d. og filosof, Emily Hartz Certificeret systemisk coach og konsulent, Frederik Fredslund-Andersen JERES ERFARINGER MED MUS Et kort møde med sidemanden om emnet:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede?

- Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? Synopsis i Etik, Normativitet og Dannelse. Modul 4 kan. pæd. fil. DPU. AU. - Kan Lévinas etik danne grundlag for et retfærdigt etisk møde med den enkelte prostituerede? 1 Indhold: Indledning side 3 Indhold

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor

Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Case i DOL valg modulet: Strategisk ledelse i den offentlige sektor Tag lederskabet når du kan ledelse af xxxx xxxx Tegn: 12326 Afleveringsdato: 19. november 2014. Opgaven må gerne anvendes til undervisningsmateriale.

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hvad bruger den excellente leder sin tid på?

Hvad bruger den excellente leder sin tid på? Hvad bruger den excellente leder sin tid på? De fleste ledere, jeg taler med, bruger en stor del af ugen på deres arbejde. Mange af dem forklarer det med, at det er en del af jobbet og, at det jo er det,

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner. 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner. 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af Sognepræst Henning Wehner 78 Lucia - 276 / 136,104,121 80 3.s.i advent 14.december 2014 Dom kl.10 Matt 11,2-10 Temaet for gudstjenesten her på 3.søndag i advent er

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Af Claus Elholm Andersen, dansk lektor, University of Minnesota, Minneapolis, USA

Af Claus Elholm Andersen, dansk lektor, University of Minnesota, Minneapolis, USA Den eksistentialistiske kop kaffe Eksistentialisme i globaliseringens tid. Af Claus Elholm Andersen, dansk lektor, University of Minnesota, Minneapolis, USA Da jeg forleden morgen, som enhver anden, stod

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før.

Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Kald 3 - The Power of why. I dag skal vi tale om HVORFOR du ønsker det, du ønsker. Og vi skal tale om det på en måde, som du måske ikke har tænkt over det før. Derfor er det super vigtigt, at du har god

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Positiv Psykologivejleder baseret på egne mål og læring med kurset

Positiv Psykologivejleder baseret på egne mål og læring med kurset Positiv Psykologivejleder baseret på egne mål og læring med kurset Jeg bliver tit spurgt, hvad jeg vil bruge det til altså min uddannelse til Lifecoach, som PPV også er en del af. Til det kan jeg kun svare,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej

når man får ét spørgsmål med to svarmuligheder ja eller nej Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde:»mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Forslag til spørgeark:

Forslag til spørgeark: Forslag til spørgeark: Tekst 1 : FAIDON linieangivelse 1. Hvad er dialogens situation? 2. Hvad er det for en holdning til døden, Sokrates vil forsvare? 3. Mener han, det går alle mennesker ens efter døden?

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG

ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG ETISK REFLEKSION I DEN FAGLIGE HVERDAG FRA ETISK REFLEKSION TIL KONKRET HANDLING ved Rita Nielsen Foredrag ved SER s 20 års jubilæum maj 1 Etik ved Rita Nielsen ETIK: sæd/skik/sædvane/levelære HOLDNING/TEORI/ERKENDELSE

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg

Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg Det eksistentielle i det religiøse Tro som fænomen blandt døende Hanne Bess Boelsbjerg Spørgsmål Hvordan søges eksistentielle vilkår lindret gennem religiøs tro? Hvordan er det muligt at støtte en religiøs

Læs mere

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28.

3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 3.s. i Fasten d.27.3.11. Luk.11,14-28. 1 Det hænder, præsten synes, at teksterne til en søndag er så svære at komme ind i, så menigheden burde have udleveret et åndeligt brækjern. Ordene er vanskelige

Læs mere

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er.

1 Indledning. Erkendelsesteori er spørgsmålet om, hvor sikker menneskelig viden er. Indhold Forord 7 1. Indledning 9 2. Filosofi og kristendom 13 3. Før-sokratikerne og Sokrates 18 4. Platon 21 5. Aristoteles 24 6. Augustin 26 7. Thomas Aquinas 30 8. Martin Luther 32 9. 30-årskrigen 34

Læs mere

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag

Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Modul 3: Ægteskab på tværs af tro og kulturer -Om at nde et fælles værdigrundlag Hvad skal denne tekst bruges til? Selvom I har gennemgået modulet mundtligt, kan teksten være god at læse igennem, fordi

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi CV Navn Vibe Strøier - født 1955 Titel Erhvervspsykolog Autoriseret cand. Psych. Specialist og Supervisor i Arbejds- og Organisationspsykologi Specialist og Supervisor i Psykoterapi Karriere 2011 - Partner

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere