Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015"

Transkript

1 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens arbejde Styregruppeaftalen understøtter effektiv ledelse af projekter Projekter går på tværs af organisationen og stiller særlige krav til styring Styregruppen er ansvarlig for succesfuld realisering af projektet Styregruppen er afhængig af relevant og retvisende ledelsesinformation 1.2 Styregruppens roller og ansvar Styregruppen er sammensat af tre ledelsesmæssige roller Rolle: Styregruppeformand Rolle: Seniorbruger(e) Rolle: Seniorleverandør(er) Styregruppens opgaver og ansvar ift. styringsgrundlag 1.3 Udarbejdelse af styregruppeaftalen Styregruppens specifikke roller i dette projekt (bilag 1) Operationelle retningslinjer for styregruppens arbejde (bilag 2) 2.Materiale til projektlederen til forberedelse Tips og tricks til forberedelse af mødet Side 2

3 1. Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens arbejde Release v. 2.2 marts 2015

4 STYREGRUPPEAFTALEN UNDERSTØTTER EFFEKTIV LEDELSE AF PROJEKTER Uklarhed om styregruppens roller, ansvar og samarbejde medfører ineffektive styregrupper Ministeriernes projektkontor har derfor udarbejdet en styregruppeaftale, der skal sikre klarere rammer for styregruppens arbejde Aftalen skal sikre bedre ledelsesmæssig støtte til projekterne og sikre, at styregruppen gør sig de rigtige overvejelser i ledelsen af projektet Styregruppeaftalen er en obligatorisk del af risikovurderingen i Itprojektrådet Styregruppeaftalen indeholder Forside med succeskriterier og principper (til underskrift) Bilag 1: Beskrivelse af generelle og specifikke roller og ansvar Bilag 2: Operationelle retningslinjer for styregruppens arbejde Side 4

5 PROJEKTER GÅR PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN OG STILLER SÆRLIGE KRAV TIL STYRING Projekter omfatter ofte forandringer i flere dele af organisationen Linjeorganisationen er ikke velegnet til styring af tværgående forandringer Projekter styres derfor ved hjælp af en særlig ledelsesstruktur og projektmodel LEDELSESSTRUKTUR PROJEKTMODEL Et projekter er en midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer iht. realisering af en business case Den fællesstatslige it-projektmodel Side 5

6 STYREGRUPPEN ER ANSVARLIG FOR SUCCESFULD REALISERING AF PROJEKTET Styregruppen har det overordnede ansvar for projektets vellykkede realisering. Styregruppen bør optræde som et samlet ledelsesorgan, som løbende overvåger projektets fremdrift, forbrug og leverancer, og som med beslutninger og godkendelser fastholder projektets fokus på målet. Den fællesstatslige it-projektmodel Fokusområder for styregruppen: Skaber projektet mest mulig værdi så hurtigt og billigt som muligt? Er projektet robust? Er projektet forudsigeligt? Styregruppen skal løbende balancere og prioritere modsatrettede hensyn Omfang/scope Er projektet styret? Er projektet ledet? Er der ændringer i projektgrundlaget? Ressourcer/ økonomi Tid I styregruppeaftalen beskrives projektets succeskriterier og prioritering af omfang/scope, ressourcer/økonomi og tid. Side 6

7 STYREGRUPPEN ER AFHÆNGIG AF RELEVANT OG RETVISENDE LEDELSESINFORMATION Stil krav til indhold og kvalitet af ledelsesinformation Fremdriftsorienteret ledelsesrapportering Burn rate og earned value betragtninger Samlet risikovurdering på projektet Afvigelseshåndtering hvordan retter vi op? Kvalificerede beslutninger forudsætter gode beslutningsoplæg Oplægget bør kunne præsenteres på selve mødet på én slide Hvad der skal besluttes Konsekvenser af beslutningen Væsentlige alternativer og eventuelle fravalg Oplægget skal være afstemt med centrale beslutningstagere inden mødet. Side 7

8 1. Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.2 Styregruppens roller og ansvar Release v. 2.2 marts 2015

9 STYREGRUPPEN ER SAMMENSAT AF TRE LEDELSESMÆSSIGE ROLLER Styregruppedeltagerne har ansvar for hvert sit område i realiseringen af projektet Styregruppeformanden sikrer varetagelse af de samlede forretningsmæssige interesser Seniorbrugeren sikrer varetagelse af brugernes interesser FORRETNING OG STRATEGI Seniorleverandøren er ansvarlig for at overholde forpligtelser ift. aftalte leverancer Et velfungerende projekt er afhængig af, at styregruppen løbende forebygger og løser konflikter mellem de forskellige interesser ift. projektet I tilfælde af uenighed er formandens stemme afgørende De enkelte roller er mere udførligt beskrevet i de følgende slides og i styregruppeaftalen Seniorleverandør(er) Seniorbruger(e) BEHOV/KRAV Styregruppeformand LØSNINGER Side 9

10 ROLLE: STYREGRUPPEFORMAND Primære ansvarsområder: Lede styregruppen og styregruppemøderne og sikre fremdrift i projektet Sikre nødvendige rammebetingelser for projektet (sammen med styregruppen) samt sikre fokus og retning for projektet Ansvar for business case og fokus på gevinstrealisering i samarbejde med seniorbrugeren Kvalitetssikre projektets forretningsinteresser (at projektet kan overholde tid og økonomi samt levere et slutprodukt, der kan anvendes til at realisere gevinsterne) Balancere organisationens, seniorbrugerens og seniorleverandørens krav Projektets samlede talerør i organisationen Sparring/mentoring af projektlederen Rollen kan ikke deles af flere personer Side 10

11 ROLLE: SENIORBRUGER(E) Primære ansvarsområder: Repræsentere brugernes interesser og træffe beslutninger på deres vegne Ansvar for tildeling af relevante brugerressourcer fra de berørte afdelinger Definere forventninger/krav til projektets leverancer og sikre, at disse er både nødvendige og tilstrækkelige til at realisere gevinsterne Sikre at de mulige gevinster identificeres og beskrives Ansvar for implementering og idriftsættelse, herunder ansvar for ændringer i forretningen og sikre stabilitet ved overgangen fra projekt til almindelig drift Sikre at gevinsterne realiseres og fastholdes Rollen kan deles af flere personer, hvis projektet berører flere afdelinger eller organisationer. Side 11

12 ROLLE: SENIORLEVERANDØR(ER) Primære ansvarsområder: Repræsentere leverandørernes (både interne og eksterne) interesser i projektet Ansvar for at overholde forpligtelser ift. leverancer, kvalitet og tidsplan som aftalt i projektet Sikre realisme i design og udvikling af projektets produkter Sikre at de nødvendige interne og eksterne leverandørressourcer (kompetencer) stilles til rådighed Forestå kvalitetssikring for at sikre overholdelse af seniorbrugernes krav til kvalitet Løse konflikter der vedrører leverandørkrav Rollen kan deles af flere personer, hvis projektet har flere leverandører. Side 12

13 STYREGRUPPENS OPGAVER OG ANSVAR IFT. STYRINGSGRUNDLAG (1/2) Projektmodellen indeholder en række styringsdokumenter, der skal godkendes af eller udarbejdes med bistand fra styregruppen Fase Materiale Formand Seniorbruger Seniorleverandør Analyse Materiale til Itprojektrådet Projektinitieringsdokument (PID) Business case Ansvar for identifikation og estimering af omkostninger til leverancer (f.eks. it- /driftsomkostninger) Kvalitetssikre planen ift. leverandørmæssige behov Gevinstrealiseringsplan Øvrige styringsdokumenter Ansvar for det samlede materiales rigtighed og fuldstændighed Sikre udarbejdelse af samlet ramme og grundlag for projektet Sikre udarbejdelse af samlet business case afstemt med forretningens strategiske mål Kvalitetssikre planen ift. forretningsmæssige interesser Sikre udarbejdelse af samlet ramme og grundlag for projektet Sikre eksplicitering af forretningsmæssige behov ift. eksempelvis implementering og anvendelse Sikre eksplicitering af forretningsmæssige behov ift. eksempelvis implementering og anvendelse Ansvar for identifikation og estimering af gevinster samt omkostninger til implementering Udarbejdelse af planen Sikre eksplicitering af forretningsmæssige behov ift. eksempelvis implementering og anvendelse Sikre eksplicitering af behov ift. leverancer (f.eks. it- /driftsleverancer) Sikre eksplicitering af behov ift. leverancer (f.eks. it- /driftsleverancer) Sikre eksplicitering af behov ift. leverancer (f.eks. it- /driftsleverancer) Side 13

14 STYREGRUPPENS OPGAVER OG ANSVAR IFT. STYRINGSGRUNDLAG (2/2) Styregruppen kan med fordel udarbejde tilsvarende overblik over projektfaglige leverancer (fx procesanalyser, kravspecifikation mv.) Fase Materiale Formand Seniorbruger Seniorleverandør Gennemførelse Projektafslutningsrapport Kvalitetssikre, at alle relevante behov er imødekommet Sikre at forretningsmæssige behov er imødekommet Sikre at behov ift. leverancer er imødekommet Realisering Gevinstrealiseringsrapport Kvalitetssikre at gevinster er Udarbejdelse af rapporten - realiseret Løbende Styringsdokumenter Sikre at projektets samlede styringsgrundlag løbende opdateres Løbende kvalitetssikring af styringsgrundlag Løbende kvalitetssikring af styringsgrundlag og er retvisende Faseovergangsrapport Kvalitetssikre, at alle relevante behov er imødekommet Sikre at forretningsmæssige behov er imødekommet Sikre at behov ift. leverancer er imødekommet Afvigelses- /ændringsanmodning Sikre at projektet fortsat er i tråd med strategiske mål Sikre at forretningsmæssige behov er imødekommet Sikre at behov ift. leverancer er imødekommet Side 14

15 1. Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.3 Udarbejdelse af styregruppeaftalen Release v. 2.2 marts 2015

16 STYREGRUPPENS SPECIFIKKE ROLLER I DETTE PROJEKT (BILAG 1) Styregruppeaftalen beskriver det generelle ansvar for de enkelte styregrupperoller Hvilke konkrete opgaver eller ansvarsområder er der i dette projekt, som skal tildeles et medlem af styregruppen? De specifikke opgaver indsættes i styregruppeaftalens bilag 1 (lysegrå felter) Side 16

17 OPERATIONELLE RETNINGSLINJER FOR STYREGRUPPENS ARBEJDE (BILAG 2) Styregruppeaftalen beskriver krav til styregruppens arbejde, fx: Mødefrekvens Standarddagsorden Dokumentation Selvevaluering af styregruppen Desuden skal der fastlægges krav til tidsfrister, form, kvalitet mv. til materiale til behandling i styregruppen. I bilag 2 beskrives krav til fx: Beslutningsoplæg Statusrapportering Referater/beslutningslog Side 17

18 2. Materiale til projektlederens forberedelse Release v. 2.2 marts 2015

19 TIPS OG TRICKS TIL FORBEREDELSE AF MØDET Overvej hvordan styregruppedeltagerne hver især bedst kan bidrage til projektets succes Er der særligt risikofyldte elementer, som styregruppedeltagerne kan håndtere? Hvordan anvendes deltagernes viden, kompetence og position bedst i ledelsen af projektet? Tal de enkelte roller igennem med styregruppedeltagerne (se slides fra præsentationen) Lav et udkast til aftalen og drøft den med styregruppedeltagerne (minimum styregruppeformanden) inden styregruppemødet Vær præcis i beskrivelsen af de enkelte deltageres roller og ansvar Sørg for at styregruppemedlemmerne har opgaver og ansvar udenfor styregruppemøderne Aftal rollefordeling i mødet med styregruppeformanden Udsend udkast til aftalen til deltagerne inden mødet Tilpas materialet med præsentationen af styregruppeaftalen til projektets behov Sørg for at styregruppen har mindst en halv time til drøftelsen og færdiggørelse af aftalen Side 19

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen

Vejledning. Sammensætning af projektorganisationen Vejledning Sammensætning af projektorganisationen Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 SÅDAN ETABLERES ROLLEBESKRIVELSERNE... 1 1.3 SÅDAN ANVENDES PROFILERNE I ET KONKRET PROJEKT...

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) Januar 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret

Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Vejledning om risikostyring og anvendelse af risikoregisteret Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 DEFINITION OG FORMÅL... 1 1.2 PLACERING I IT-PROJEKTMODELLEN / PROGRAMMODELLEN... 2 2 PRINCIPPER

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program

Startpakke til programledelsen. - Vejledning til fasen identificering af program Startpakke til programledelsen - Vejledning til fasen identificering af program Januar 2014 Indhold LÆSEVEJLEDNING... 3 1. OVERBLIK OVER STARTPAKKEN... 5 2. INTRODUKTION TIL STARTPAKKEN... 8 2.1 HVORNÅR

Læs mere

Vejledning til programmodellen

Vejledning til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Vejledning til programmodellen August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 2. ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN... 7 2.1 KRAV TIL ANVENDELSE AF PROGRAMMODELLEN...

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel

Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel Vejledning til samspil mellem standardkontrakter og statens it-projektmodel guide til valg og brug af kontrakter i it-projekter Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...1 2. Præsentation af Statens it-projektmodel...3

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Introduktion til PRINCE2

Introduktion til PRINCE2 logo er et varemærke tilhørende OGC. Introduktion til PRINCE2 Særtryk af de to første kapitler i PRINCE2 manualen Kopiering er ikke tilladt 1 INTRODUKTION PRINCE (PRojects IN Controlled Environments) er

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere