Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsskolens udviklingskontrakt 2014"

Transkript

1 Ungdomsskolens udviklingskontrakt Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede forandringer for 2014 virkeliggøres og koordineres i hele organisationen. Direktionen varetager den overordnede ledelse af organisationen og af kontraktholder. Direktionen delegerer ledelses-, styrings- og udviklingsopgaver i forhold til den daglige drift til kontraktholder. Kontraktholder har dermed fuld kompetence til at træffe faglige, økonomiske og administrative beslutninger inden for eget kontraktområde. Det er dermed kontraktholders ledelsesopgave at sikre, at indsatser og aktiviteter i det lille fællesskab (arbejdspladsen) og i det store fællesskab (Skanderborg Kommune) bidrager til virkeliggørelse af Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede forandringer for I forhold til varetagelse af den nævnte ledelsesopgave refererer kontraktholder Knud Stange til direktionen ved direktør Henning Haahr Pedersen. I denne relation gælder det samtidigt, at direktionen delegerer kompetence til at varetage en række af de overordnede og tværgående ledelsesopgaver til fagchefen på børn- og ungeområdet. Det gælder f.eks.: Lederudvikling og ledelsestilsyn, herunder medarbejderudviklingssamtale samt ansættelse og afskedigelse af kontraktholder, Koordinering af drifts- og udviklingsopgaver, som går på tværs af flere kontraktholdere, Igangsættelse af tværgående udviklingsopgaver, som går på tværs af flere kontraktholdere, Facilitering af videndeling og inspiration til gavn for det store fællesskab, Dialog med kontraktholder i forbindelse med udarbejdelse af kontraktmål, udkast til kontrakt med direktionen og opfølgning på kontraktmål. I relationen mellem kontraktholder og direktionen gælder videre, at direktionen har delegeret kompetence til at varetage ledelsestilsyn vedrørende økonomistyring til økonomichefen samt kompetence til at varetage ledelsestilsyn vedrørende sygefravær og udmøntning af overenskomster til HR/løn- og personalechefen. Kontraktholders budget og budgetforudsætninger fremgår af den administrative budgethåndbog. Fagchefen, økonomichefen og HR/løn- og personalechefen er forpligtede til at koordinere varetagelsen af deres respektive tilsynsopgaver. 1

2 2. Udviklingskontraktens mål og opfølgning for 2014 Direktionen har vedtaget tre obligatoriske kontraktmål vedr.: Nedbringelse af sygefravær, der formuleres i samarbejde med HR/Personalechefen Implementering af Skanderborg Kommunes ledelsesgrundlag med de 6 lederprofiler Reduktion af det daglige energiforbrug Kontraktmål udover de 3 obligatoriske mål afspejler højt prioriterede områder hos kontraktholder og/eller det samlede børn- og ungeområde. A. Nedbringelse af sygefravær Der skal være ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær. Skanderborg Kommune har generelt et højere sygefravær end andre kommuner, og HovedMED-udvalget har besluttet, at der på alle arbejdspladser skal være særligt fokus på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværsdata for 2012 viser, at der er et lavt sygefravær (3,3 %) i kontraktområdet. Dette er væsentligt under det gennemsnitlige sygefravær i fagområdet (4,5 %) i Skanderborg Kommune. Det er positivt, at kontraktområdet ligger under det gennemsnitlige sygefravær. Dette skaber en forventning om, at kontraktområdet forsætter arbejdet med den effektfulde forebyggede indsats for at fastholde et lavt sygefravær. HR/Personalechefen afrapporterer forløbsanalyse af sygefraværet fordelt på kontraktsteder til direktionen efter 1. og 2. halvår B. Implementering af Skanderborg Kommunes ledelsesgrundlag med de 6 lederprofiler Skanderborg Kommunes ledelsesgrundlag integreres i kontraktholders daglige ledelsesarbejde. Det anvendes som redskab f.eks. i forbindelse med MUS, og det er en kraftig påmindelse om kontinuerligt at arbejde med ledelsesgrundlagets 3 innovationsspor: at omsætte Byrådets politik, forandringer mv. til virkelighed, uden nødvendigvis at omsætte f.eks. alle relevante forandringer i et kontraktmål, at gøre tankegangen bag kommunen 3.0 til en del af fagligheden og holdningen til arbejdet i hverdagen, og at gennemføre effektiviseringer, uden at kvalitet eller arbejdsmiljø påvirkes negativt. Kontraktholder understøtter udvalgenes politikkontrol af politikker, forandringer, standarder og bevillinger. Dette koordineres af fagchefen / økonomichefen. C. Reduktion af det daglige energiforbrug Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2 % om året. 2

3 På baggrund af de månedligt indtastede måleraflæsninger af el-, vand- og varmeforbrug i Omega (hos nogen sker det automatisk), kan kontraktholder holde øje med eget energiforbrug og sammenligne sig med andre tilsvarende kontraktholdere. En gang årligt udarbejdes et samlet CO2-regnskab for hele organisationen. Fagsekretariatet Børn & Unge har yderligere formuleret to obligatoriske kontraktmål for 2014: D. Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer og E. Inklusion. D. Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer Alle skoler sætter fokus på udvikling af det pædagogiske læringsmiljø, så det understøtter muligheder og forventninger i forhold til inklusion og i forhold til en længere og anderledes skoledag. Samarbejde med foreningslivet indgår i arbejdet med en længere og anderledes skoledag. Alle skoler udarbejder på baggrund af pædagogisk didaktiske overvejelser en plan for tilpasning af det pædagogiske læringsmiljø. D.1. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø på Skanderborgskolen: at Skanderborgskolen bliver udbyder af et kommende EUD10-tilbud i Skanderborg Kommune Forslaget til erhvervsskolereformen omfatter en kommunal forpligtigelse til at oprette en særlig erhvervsrettet 10. klasse, EUD10, som målrettet skal forberede eleverne til en erhvervsuddannelse gennem undervisning i dansk, engelsk og matematik med samtidig introduktion til erhvervsuddannelsernes fire nye hovedområder. Forslaget vedr. EUD10 flugter på væsentlige områder det eksisterende lovgrundlag for heltidsundervisning, hvorfor en placering af EUS10 på Skanderborgskolen synes helt naturlig. D.2. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø på Skanderborgskolen: 3

4 at Skanderborgskolen tilbyder kompetencegivende undervisning i praktisk/kreative fag Som supplement til undervisningen målrettet folkeskolens afgangsprøver vil Skanderborgskolen udvikle det allerede eksisterende tilbud om kompetencegivende undervisning i de praktisk/kreative fag. Formålet med dette praktiske afsæt i undervisningen er at øge elevernes motivation for indlæring af teoretisk stof og samtidig give eleverne en række praktiske færdigheder, som kvalificerer i forhold til en senere erhvervsuddannelse. Til formålet indhentes inspiration i undervisningsmateriale fra bl.a. erhvervsskolerne og undervisningsministeriets FastholdelsesTaskforce. De opnåede færdigheder dokumenteres i form af lokalt udarbejdede prøve- og kursusbeviser, som udleveres sammen med det almindelige prøvebevis for 9. og 10. klasse. Opfølgningen vil omfatte en kvantitativ opgørelse af gennemførte undervisningsforløb samt en måling af elever og forældres tilfredshed med tiltaget. D.3. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø på Skanderborgskolen: at Skanderborgskolen indleder samarbejde med folkeskolerne om understøttende undervisning målrettet elever, som vil profitere af et alternativt undervisningsmiljø Indførslen af en økonomisk incitamentsstruktur mhp. fastholdelse af eleverne i 7., 8. og 9. klasse i et folkeskoletilbud kombineret med folkeskolereformens krav om elevernes 35 timers tilstedeværelse på skolen må formodes at blive en væsentlig udfordring for nogle elever. Skanderborgskolen vil derfor i skoleåret 2014/15 tilbyde særligt udfordrede folkeskoleelever at deltage i skolens valgfagsundervisning m.m. Tilbuddet søges indarbejdet i visitationsudvalgets vifte af handlemuligheder. I opfølgningen vil indgå en undersøgelse af tilfredsheden blandt elever, forældre, samarbejdende folkeskoler samt visitationsudvalget. 4

5 D.4. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø på Jeksendalskolen: at der som supplement til den almindelige idrætsundervisning indarbejdes et bevægelsesbånd i skemaet man-tors kl som supplement til den almindelige idrætsundervisning Kontraktmålet følger direkte af folkeskolereformens krav om, at motion og bevægelse skal indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. I opfølgningen indgår en registrering af de gennemførte aktiviteter samt en lærerfaglig vurdering af, om der bør ske ændringer i aktivitetens omfang og indhold. D.5. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø på UCS10: at undervisningstiden på UCS10 udvides til 35 klokketimer/ugen 10. klasse er ikke omfattet af folkeskolereformen, og tilbuddet er således også fremover omfattet af et minimumskrav om 29 lektioner/ugen. Hvis undervisningstiden ikke udvides, vil 10. klasse risikere at fremstå som et mindre kvalificeret tilbud, idet kommende elever har modtaget undervisning i 35 klokketimer/ugen på 7., 8. og 9. klassetrin og derfor vil have en naturlig forventning om at få samme tilbud i 10. klasse. Hertil kommer, at en udvidelse af undervisningstiden vil give mulighed for en yderligere kvalificering af eleverne i forhold til deres optagelse på og gennemførsel af en ungdomsuddannelse. 5

6 I opfølgningen vil indgå en måling af elever og forældres tilfredshed med det udvidede tilbud samt en vurdering af, i hvilket omfang det udvidede tilbud har medvirket til yderligere at kvalificere eleverne til deres ungdomsuddannelse. D.6. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø på UCS10: at der indgås samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelserne om at udbyde studieretningsfag Den udvidede undervisningstid (se D5) vil give mulighed for at udbyde studieretningsfag 2 x 3 timer om ugen, hvor eleverne får en forsmag på hhv. de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne jfr. erhvervsskolereformens fire hovedområder. Studieretningsfagene vil have følgende hovedformål: at give eleverne bedre mulighed for at afklare deres valg af ungdomsuddannelse at kvalificere eleverne (også de svageste) i forhold til deres kommende ungdomsuddannelse at motivere flere af de dygtige elever til at vælge en erhvervsuddannelse (jfr. erhvervsskolereformen) I opfølgningen indgår en opgørelse af antallet af etablerede samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelserne, ungdomsuddannelsernes tilfredshed med samarbejdet, elever og forældres tilfredshed med tilbuddet samt en vurdering af, i hvilket omfang studieretningsfagene har givet det ønskede udbytte i forhold til ovennævnte hovedformål. 6

7 D.7. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø i fritidsundervisningen: at der sker en fortsat udvikling af skolepakkerne som element i folkeskolernes understøttende undervisning Ungdomsskolen har fra og med indeværende skoleår tilbudt skolepakker til folkeskolernes 7., 8. og 9. klasser. Udover tilbud om etablering af lokale lektiecaféer og førstehjælpskurser har pakkerne fokus på at give eleverne outdoor-oplevelser, som ellers kan være vanskelige at gennemføre i folkeskoleregi bl.a. på grund af skærpede sikkerhedskrav. Skolepakkerne sigter imod at være udfordrende og kompetenceudviklende for den enkelte elev og samtidig fremmende for det sociale fællesskab i klassen. Ungdomsskolen står for hele det praktiske arrangement, hvilket gør skolepakkerne meget lette at gå til og samtidig gør det muligt for klassens lærere at fokusere på relationsarbejdet med eleverne under den konkrete aktivitet. I opfølgningen indgår en undersøgelse af folkeskoleelever og -læreres tilfredshed med skolepakkerne. D.8. Udvikling af det pædagogiske læringsmiljø i fritidsundervisningen: at der sker en afsøgning af samarbejdsmulighederne med folkeskolerne om den understøttende undervisning Ungdomsskolen vil ligesom en lang række andre institutioner og foreninger m.v. kunne yde et positivt bidrag til den understøttende undervisning i folkeskolen f.eks. ved udlån af materialer og faciliteter, ved formidling af undervisere og ved direkte deltagelse i undervisningen. Af praktiske hensyn begrænses samarbejdet til at omfatte skoler i et til to skoledistrikter. 7

8 I opfølgningen indgår en kvantitativ opgørelse af samarbejdsprojekter fordelt på kategorier samt en undersøgelse af parternes tilfredshed med samarbejdet. E. Inklusion Medarbejdere i dagtilbud, skoler og klubber indgår i efter- og videreuddannelse, så arbejdet med inklusion styrkes. E.1. Inklusion Skanderborgskolen og Jeksendalskolen at et gennemført skoleforløb på Skanderborgskolen og Jeksendalskolen har positiv effekt på elevernes mulighed for inkludering i et normalmiljø ved optagelse på og gennemførelse af et efterskoleophold/en ungdomsuddannelse eller alternativt ved fast beskæftigelse/selvforsørgelse Kontraktmålet er en videreførelse fra 2013 og er baseret på en antagelse om, at den vigtigste og største effekt af skolernes indsats i forhold til inklusion vil vise sig, når eleverne har forladt skolerne. Opfølgningen vil ske i samarbejde med UU. For de elever, der har forladt skolerne efter skoleårene 2012/13 og 2013/14 opgøres elevernes fremmøde, resultater ved de afsluttende prøver i maj/juni, valg af efterskole, ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse. Herudover undersøges på opfølgningstidspunktet, om eleverne stadig er indskrevet på de valgte efterskoler og ungdomsuddannelser, eller om de stadig er i anden beskæftigelse. 8

9 E.2. Inklusion UCS10 at inklusionen af tidligere specialklasseelever i UCS10 har positiv effekt målt på, at eleverne fastholdes i undervisningstilbuddet, at de består hhv. FSA-/FS10 prøverne, og at de optages på og gennemfører en ungdomsuddannelse Kontraktmålet er en videreførelse fra Opfølgningen vil ske i samarbejde med UU. Opfølgningen omfatter elever fra årgang 2011/12 og 2012/13. I opfølgningen indgår statistik over elevernes fremmøde, resultater ved de afsluttende prøver i maj/juni samt valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Herudover undersøges på opfølgningstidspunktet, om eleverne stadig er indskrevet på de valgte ungdomsuddannelser. E.3. Inklusion Klubområdet Efter- og videreuddannelse for medarbejdere på fritids-/klubområdet Der er tidligere hovedsagelig gennemført efter- og videreuddannelse af de timelønnede medarbejdere på rent undervisningsfaglige områder. Efter- og videreuddannelsen tænkes gennemført ved f.eks. ved at lade inklusion indgå som obligatorisk emne i en kommende lokal klubmedarbejderuddannelse for nye medarbejdere og ved at tilbyde underviserne på fritidsområdet kurser i Corporate Learning i et inklusionsperspektiv Udover en rent kvantitativ evaluering vil opfølgningen omfatte deltagernes egen vurdering af kvalitet i og udbytte af efter- og videreuddannelsen. 9

10 3. Opfølgning Opfølgningen - på de politisk besluttede forandringer, som alle kontraktholdere på børn- og ungeområdet som minimum forventes at virkeliggøre - indgår i den politikkontrol, som udvalgene varetager på vegne af Byrådet. Opfølgningen på øvrige kontraktmål sker senest i forbindelse med børn- og ungeområdets lærings- og kontraktdialog ultimo Denne opfølgning formidles til det politiske udvalg i de tilfælde, hvor det kan understøtte politikkontrollen. 4. Underskrifter Skanderborg, den 5. december Henning Haahr Pedersen direktør Knud Stange Leder af Ungdomsskolen 10

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere