Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen. Gældende fra 1. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen. Gældende fra 1. oktober 2010"

Transkript

1 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. oktober 2010

2 2 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i sforsikring A/S. Forsikringstager, forsikrede, og ejer af forsikringen er den enkelte ansatte, som nævnt i 1, stk. 1. For hver oprettet forsikring udstedes en pensionsoversigt, som nærmere beskriver forsikringen. For forsikringen gælder de i lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler med senere ændringer indeholdte bestemmelser og dansk rets almindelige regler, medmindre andet er bestemt i aftalegrundlaget. Pensionsoversigten, forsikringsbetingelserne og medlemspjecen er en del af aftalegrundlaget for forsikringen. Alle oplysninger om forsikringsforhold vil blive behandlet fortroligt. Kapitel 1 Oprettelse og indbetaling 1 Forsikringens oprettelse og ikrafttræden Forsikringen oprettes ved indberetning fra en arbejdsgiver vedrørende betaling af bidrag for en eller flere ansatte i henhold til kollektiv overenskomst, kollektiv aftale eller lignende. Indberetning skal ske efter Industriens Pensions anvisninger. En arbejdsgiver, der efter stk. 1, er forpligtet til at indberette pensionsbidrag for en ansat til, kan, udover det i stk. 1 nævnte bidrag, også indberette bidrag til ekstrapension for den ansatte. Forsikringen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor forsikringen i henhold til overenskomst, aftale eller lignende udgør en obligatorisk del af ansættelsesforholdet. Dog tidligst fra begyndelsen af den periode første rettidige indberetning fra arbejdsgiveren vedrører. Hvis den ansatte, på det i stk. 1 nævnte tidspunkt, er ansat i fleksjob, optages den nye forsikrede i Industriens Pension med en særlig pensionsordning for ansatte i fleksjob. Industriens Pension fastsætter nærmere regler herfor. Hvis forsikringen oprettes med et kontant indskud, kan bestemme, at forsikringen først træder i kraft, når indskuddet er betalt. Stk. 6 En indbetaling til pension fra Fritvalgs Lønkonto vil blive placeret i ekstrapension. fastsætter nærmere regler herfor. Stk. 7 Forsikrede i kan indgå en aftale om selv at indbetale til ekstrapension. Indbetaling kan også ske via forsikredes arbejdsgiver i henhold til stk. 2.

3 fastsætter nærmere regler for indbetaling af bidrag til ekstrapension. Alle indbetalinger fra den forsikrede selv vil skattemæssigt blive behandlet som indskud. Stk. 8 Forsikrede kan indgå en aftale om, at en vis del af den obligatoriske indbetaling skal være til pensions- og forsikringsydelser på markedsrentevilkår. fastsætter, hvilken del af bidraget der kan anvendes til forsikring på markedsrentevilkår og til hvilke forsikringer. Ved indgåelse af en sådan aftale skal hele værdien af de omfattede forsikringer overgå til markedsrentevilkår. Stk. 9 fastsætter, hvilke dækninger som tilbydes på markedsrentevilkår. Indbetalinger til ekstrapension vil være til markedsrentevilkår, medmindre har besluttet andet. 2 Bidragsindbetaling Bidragene forfalder til betaling på det i ansættelsesforholdet aftalte lønudbetalingstidspunkt. Bidragene indbetales til Industriens Pension en gang månedligt. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 10. i måneden efter, at bidragene er forfaldne til betaling. For bidrag, som indbetales efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan der beregnes et rentetillæg samt et ekspeditionsgebyr, som det påhviler arbejdsgiveren at betale. Bidrag for den enkelte forsikrede skal indberettes ved angivelse af navn og CPR-nr. efter s anvisninger. Indstilles bidragsbetalingen, uden den arbejdsgiver, fra hvem der sidst er foretaget indberetning om bidragsindbetaling, har angivet en retmæssig grund til dette, rettes påkrav om bidragsbetaling til arbejdsgiveren. Hvis forsikrede er fratrådt den pensionsgivende stilling, finder bestemmelserne i 4 anvendelse. 3 Bidragsbetaling efter alderspensionering Hvis der bliver indbetalt bidrag i henhold til 1, stk. 1 eller 2, anvendes bidragene til forhøjelse af den livsvarige alderspension. 4 Bidragsbetalingens indstilling/ genoptagelse Indstilles bidragsbetalingen i henhold til 1, stk. 1, inden den forsikrede er fyldt 67 år eller har fået ret til invalidepension eller livsvarig alderspension, jf. 12, opretholdes forsikringsdækningen i fuldt omfang i 12 måneder (bidragsfri dækning) dog ikke udover den periode, der kan dækkes af den opsparede værdi, medmindre andet aftales, jf. stk. 2 og 4. Efter udløb af perioden med bidragsfri dækning overgår forsikringen til hvilende forsikring (fripolice) med nedsat forsikringsdækning, medmindre andet aftales, jf. stk. 2. Nedsættelse af forsikringsdækningen som følge af manglende bidragsbetaling sker efter meddelelse til forsikrede. Forsikrede kan efter fratræden og senest inden overgang til hvilende forsikring (fripolice) indgå aftale med om at opretholde forsikringsdækningen ved indbetaling af bidrag for egen regning. Industriens Pension fastsætter nærmere regler for indbetaling af bidrag for egen regning. Indstilles indbetalingen af bidrag for egen regning før det i pensionsoversigten fastsatte ophørstidspunkt, ændres forsikringen til hvilende forsikring (fripolice) med nedsat forsikringsdækning fra bidragsophør. Nedsættelse af forsikringsdækningen som følge af manglende bidragsbetaling sker efter meddelelse til forsikrede. Indstilles bidragsbetalingen i henhold til 1, stk. 1, inden den forsikrede er fyldt 67 år eller har fået ret til invalidepension eller livsvarig alderspension, jf. 12, og har forsikringen ikke opnået en af fastsat mindste værdi anmeldt til Finanstilsynet, ophæves forsikringen. Ophævelse af forsikringen som følge af manglende bidragsbetaling sker efter meddelelse med mindst en uges varsel til forsikrede. Forsikrede kan skriftligt meddele, at den bidragsfri dækningsperiode fravælges. Forsikringen ændres da til hvilende forsikring (fripolice) med nedsat forsikringsdækning med virkning fra den 1. i måneden efter, at har modtaget forsikredes meddelelse om fravalget. Bidragsbetalingen vil senere kunne genoptages efter samme regler, som gælder ved forsikringens oprettelse, jf. 1. Stk. 6 I perioden, hvor den forsikredes dækning bliver opretholdt på grund af bidragsfri dækning i henhold til stk. 1, bliver den forsikrede ikke omfattet af evt. ændringer af dækningerne i pensionsordningen. Stk. 7 Ved overgang til hvilende medlemskab i henhold til stk. 1 bortfalder en eventuel ret til invalidesum i henhold til 7, invalidepension og bidragsfritagelse i henhold til 8, dødsfaldssum i henhold til 13 og sum ved visse kritiske sygdomme i henhold til Forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme. Hvilende invalidepension kan være opretholdt for enkelte medlemmer, hvilket vil fremgå af den pensionsoversigt, der sendes til medlemmet efter overgang til hvilende dækning.

4 Kapitel 2 Forsikringsdækninger 5 Pensionsoversigt Der er ret til de ydelser, der fremgår af pensionsoversigten. De ydelser, der er ret til, samt størrelsen på ydelserne kan ændre sig, hvis de forudsætninger, der er anført i pensionsoversigten, ændrer sig, eller hvis ydelserne er på markedsrentevilkår, jf Valgfrie ydelser kan give medlemmerne i arbejdsmarkedspensionsordningen mulighed for individuelt at vælge størrelsen af de enkelte forsikringsdækninger inden for rammerne af de regler, bestyrelsen fastsætter. 7 Invalidesum Ret til invalidesum indtræder, når den forsikredes erhvervsevne efter forsikringens ikrafttræden før det fyldte 60. år på grund af sygdom eller ulykkestilfælde skønnes varigt nedsat med halvdelen eller mere af den fulde erhvervsevne. Det tidspunkt, hvor erhvervsevnen anses for varigt nedsat, er, når det er lægeligt dokumenteret, at erhvervsevnenedsættelsen er varig, og helbredstilstanden ikke kan forventes at blive bedre (skadestidspunktet). Forringelsen af erhvervsevnen bedømmes af under hensyn til den pågældendes helbredsmæssige forhold ud fra en ren lægelig vurdering. I det omfang udgifterne ikke dækkes af anden forsikring, betaler Industriens Pension alle udgifter i forbindelse med de helbredsoplysninger, som skønner nødvendige til bedømmelse af invaliditeten. Invalidesum kan ikke udbetales til personer, som tidligere har modtaget invalidesum fra. 8 Invalidepension og bidragsfritagelse Ret til invalidepension og/eller bidragsfritagelse indtræder, når den forsikredes erhvervsevne efter forsikringens ikrafttræden før det fyldte 60. år på grund af sygdom eller ulykkestilfælde skønnes varigt nedsat med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne. Det tidspunkt, hvor erhvervsevnen anses for varigt nedsat, er, når det er lægeligt dokumenteret, at erhvervsevnenedsættelsen er varig, og helbredstilstanden ikke kan forventes at blive bedre (skadestidspunktet). Forringelsen af erhvervsevnen bedømmes af under hensyn til den pågældendes helbredsmæssige forhold ud fra en ren lægelig vurdering. Retten til invalidepension og/eller bidragsfritagelse suspenderes, hvis der bliver indbetalt bidrag i henhold til 1, stk. 1, eller den forsikrede er ansat i et fleksjob. kan kræve dokumentation for, at forsikredes erhvervsevne er nedsat med halvdelen eller mere, og kan forlange de oplysninger, som anser for nødvendige til bedømmelse heraf. Endvidere er forsikrede forpligtet til at lade sig undersøge, eventuelt i forbindelse med hospitalsindlæggelse, af læger, der anvises af Industriens Pension. kan til enhver tid kræve dokumentation for, at forsikredes erhvervsevne er nedsat med 2/3 eller mere, og kan forlange de oplysninger, som anser for nødvendige til bedømmelse heraf. Endvidere er forsikrede forpligtet til at lade sig undersøge, eventuelt i forbindelse med hospitalsindlæggelse, af læger, der anvises af Industriens Pension.

5 I det omfang udgifterne ikke dækkes af anden forsikring, betaler alle udgifter i forbindelse med de helbredsoplysninger, som skønner nødvendige til bedømmelse af invaliditeten. Stk. 6 Genvindes erhvervsevnen i en sådan grad, at forudsætningen for ydelserne ikke længere er til stede, ophører retten til invalidepension og/eller bidragsfritagelse. Stk. 7 Bidragsfritagelsen gælder alene bidrag omfattet af 1, stk. 1. Stk. 8 I perioden, hvor den forsikredes dækning bliver opretholdt på grund af bidragsfritagelse i henhold til stk. 1, bliver den forsikrede ikke omfattet af evt. ændringer af dækningerne i pensionsordningen. 9 Alderssum Alderssum udbetales som et engangsbeløb. Retten til udbetaling af alderssum bortfalder ved forsikredes død. 10 Ratepension Ratepension udbetales månedligt i 10 år. Den forsikrede kan vælge en længere udbetalingsperiode, inden udbetalingen er begyndt. Udbetaling af ratepension skal senest begynde, når den forsikrede fylder 75 år, og sidste udbetaling må ikke ske efter, den forsikrede er fyldt 85 år. Hvis forsikrede afgår ved døden uden at have anmodet om udbetaling, kommer ratepensionen ikke til udbetaling. Hvis forsikrede afgår ved døden efter at have anmodet om udbetaling, kommer de resterende års ratepension til udbetaling til de efterladte. 11 Ophørende livrente Ophørende livrente udbetales månedligt i 10 år. Retten til ophørende livrente bortfalder senest, når den forsikrede afgår ved døden. 12 Livsvarig alderspension Livsvarig alderspension udbetales månedligt. Retten til den livsvarige alderspension bortfalder, når den forsikrede afgår ved døden. 13 Dødsfaldssum Dødsfaldssum udbetales til de efterladte, hvis forsikrede afgår ved døden uden at have anmodet om udbetaling af den livsvarige alderspension. Dækningen bortfalder dog senest, når den forsikrede fylder 67 år. 14 Opsparingssikring Opsparingssikring udbetales ved forsikredes død til de efterladte med en ydelse svarende til den opsparede værdi for den del, der er opsparingssikret. Opsparingssikringen kan udgøre mindre end den fulde værdi af det opsparingssikrede, når bidragsindbetalingen er indstillet, eller bidraget ikke er tilstrækkeligt til at dække opsparingssikringen. Ved invaliditet fastholdes opsparingssikringen på niveauet for den opsparede værdi af det opsparingssikrede på tidspunktet umiddelbart inden invaliditetens indtræden. Undtaget herfra er opsparing efter 21. I takt med at opsparingssikringen stiger, kan øvrige ydelser nedsættes, i det omfang betalingen hertil anvendes til opsparingssikringen. 15 Rateforsikring ved død Rateforsikring ved død kommer til udbetaling til de efterladte, hvis den forsikrede dør uden at have anmodet om udbetaling af ratepensionen. Rateforsikring ved død kan udbetales enten som et engangsbeløb eller i månedlige rater over 10 år. 16 Supplerende ydelse til efterladte Hvis den forsikrede dør, før den ophørende livrente er udbetalt, eller hvis den ophørende livrente ikke er udbetalt i mindst 5 år, kommer den supplerende ydelse til efterladte til udbetaling. Den supplerende ydelse til efterladte kommer til udbetaling månedligt. Udbetalingen af den supplerende ydelse til efterladte ophører, når den supplerende ydelse til efterladte og den ophørende livrente tilsammen har været udbetalt i 5 år. Den supplerende ydelse til efterladte ophører senest, når den forsikrede ville være fyldt 80 år. 17 Udbetaling af midler fra den Særlige Pensionsopsparing Overførte midler fra den Særlige Pensionsopsparing bliver udbetalt i henhold til den til enhver tid gældende lov.

6 Kapitel 3 Udbetaling 18 Ret til pensions- og forsikringsydelser Før udbetaling kan finde sted, oplyser hvilke beviser, der efter s skøn er nødvendige til dokumentation af retten til ydelser. Det påhviler den forsikrede eller sikrede på egen bekostning at fremskaffe denne dokumentation, jf. dog 7, stk. 3, og 8, stk. 4. Ret til udbetaling af helbredsbetingede ydelser er en personlig ret for forsikrede, der bortfalder ved forsikredes død. kan udbetale mindre forsikringsydelser som engangsbeløb efter reglerne i pensionsbeskatningslovens 29, stk. 3. Forsikringen ophører herefter. Små udbetalinger, der ikke overstiger en af fastsat mindste værdi, udbetales ikke. Afgifter og skatter, som det i henhold til gældende lov påhviler Industriens Pension at indbetale til myndighederne, fragår i udbetalingen. 19 Udbetaling ved alderspensionering Ydelser ved alderspensionering kan udbetales, når forsikrede efter det fyldte 60. år anmoder om det. Hvis forsikringen er oprettet den 1. maj 2007 eller senere, kan udbetaling tidligst ske, når den forsikrede når efterlønsalderen. Udbetaling af alderssum skal senest ske, når udbetalingen af den livsvarige alderspension begynder. Hvis den forsikrede ikke er fyldt 67 år, er det en betingelse for retten til udbetaling af ratepension, som ikke er ekstrapension, og udbetaling af livsvarig alderspension, at der ikke bliver indbetalt bidrag. 20 Udbetaling til de efterladte Hvis den forsikrede ikke ved en skriftlig henvendelse til Industriens Pension har indsat en eller flere personer som begunstigede, udbetales forsikringen til nærmeste pårørende, jf. forsikringsaftalelovens 105 a. Forsikrede kan selv indsætte en eller flere begunstigede efter eget valg til dødsfaldssummen, hvis forsikrede ønsker, udbetaling skal ske til andre end nærmeste pårørende. Forsikrede kan indsætte en eller flere af følgende personer som begunstigede til de øvrige udbetalinger ved død, hvis forsikrede ønsker, udbetaling skal ske til andre end nærmeste pårørende. De nærmeste pårørende er: Ægtefælle/registreret partner Fraskilt ægtefælle/tidligere registreret partner Navngiven person, som forsikrede bor sammen med på indsættelsestidspunktet eller dennes livsarvinger (børn, børnebørn etc.) Livsarvinger (børn, børnebørn etc.) Et pengeinstitut, finansieringsselskab eller lignende kan ikke som begunstiget få ret til udbetalinger fra, og en skriftlig meddelelse fra forsikrede om indsættelse af et pengeinstitut, finansieringsselskab eller lignende som begunstiget den 1. juli 2007 eller senere vil derfor i enhver henseende være ugyldig. Henvisningen i stk. 1 til 105 a gælder med virkning fra den 1. juli 2008 også for de forsikringer, der var i kraft ved udgangen af Hvis den forsikrede ikke ønsker, at udbetalingen skal ske til nærmeste pårørende, som angivet i 105 a i forsikringsaftaleloven, skal den forsikrede selv indsætte en særligt begunstiget. Udbetaling af den del af ratepensionen, der ikke er ekstrapension, og udbetaling af den livsvarige alderspension skal begynde på samme tidspunkt. Stedbørn og deres livsarvinger.

7 Kapitel 4 Øvrige bestemmelser 21 Pensions- og forsikringsydelser på markedsrentevilkår Pensions- og forsikringsydelser på markedsrentevilkår vil sige, at pensionsopsparingen er tilknyttet bestemte aktiver, der er udvalgt af Industriens Pension, og som ejes af Industriens Pension. Størrelsen på pensions- og forsikringsydelserne varierer i størrelse op og ned afhængig af markedsafkastet. Pensionsopsparingen tilskrives et afkast, der svarer til det markedsmæssige afkast af aktiverne med fradrag af skatter og afgifter, forsikringsdækninger og omkostninger. Industriens Pension har ret til at beregne sig gebyrer for udskrifter o.l. Afkastet kan være både positivt og negativt. Sammensætningen af aktiver foretages af og afhænger af forsikredes alder, så investeringen automatisk tilknyttes mindre risikable aktiver i takt med, at forsikrede nærmer sig pensionsalderen. kan til enhver tid ændre i sammensætningen af aktiver. Risikoen for tab er udelukkende den forsikredes, og påtager sig ikke noget ansvar for den af foretagne investeringssammensætning og den hermed forbundne investeringsrisiko. Udbetalingsperioden for ydelser på markedsrentevilkår kan forkortes, hvis pensionsopsparingen er brugt inden sidste planlagte udbetaling. 22 Pensions- og forsikringsydelser med bonusret Pensions- og forsikringsydelser, som ikke er på markedsrentevilkår, og som ikke er omfattet af 21, deltager i s bonusfordeling efter de til enhver tid gældende bonusregler, som fastsat af Industriens Pension og anmeldt til Finanstilsynet. 23 Regulering Invalidesum, sum ved kritisk sygdom og dødsfaldssum tegnes for et kalenderår ad gangen. Der er tale om etårige gruppelivsforsikringer, hvor ydelsernes størrelse, bidraget for dækningerne og vilkårene i øvrigt fastsættes en gang årligt af. For invalidepensioner gælder, at ydelsernes størrelse, bidraget for dækningerne og vilkårene i øvrigt løbende kan ændres. 24 Urigtige oplysninger Er nogen af de til afgivne oplysninger urigtige, gælder forsikringsaftalelovens regler, hvorefter forsikringsdækningen kan bortfalde helt eller delvist. 25 Indskrænkning i forsikringsdækningen Opstår der krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, gælder der særlige regler for forsikringsdækningen og præmieberegningen. Disse regler findes i et regulativ for krigsrisiko, der udleveres efter ønske. Deltagelse i anden krigstjeneste end nævnt i stk. 1 er aldrig omfattet af forsikringsdækningen. Forsikringsdækningen omfatter ikke dødsfald og invaliditet, der direkte eller indirekte er en følge af nuklear, kemisk eller biologisk terrorisme, og hvorved mindst 50 af Industriens Pensions forsikrede indenfor 72 timer omkommer eller invalideres. 26 Overførsel til og fra Industriens Pension Når forsikrede er indtrådt i arbejdsmarkedspensionsordningen i, kan værdien af en anden pensionsordning overføres til. kan fratrække beløb af den overførte opsparing til både at dække omkostninger i forbindelse med overførslen og for at sikre et nødvendigt overskud, så det bliver muligt at opbygge særlig bonushensættelse efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til Finanstilsynet af. Hvis forsikrede får ansættelse uden for de overenskomstområder, hvor har tegnet arbejdsmarkedspensionsordning, kan forsikringsværdien af pensionsordningen i overføres til en anden pensionsordning efter de til enhver tid gældende regler, der er anmeldt til Finanstilsynet af. Forsikringens værdi er ved overførsel fra forsikringens nettoreserve opgjort på det tekniske grundlag fratrukket et eventuelt forbrugt bonuspotentiale på fripoliceydelser og fratrukket omkostninger i forbindelse med overførsel af forsikringens værdi. Ved overførsel af forsikringens værdi overføres også forsikringens andel af særlige bonushensættelser på overførselstidspunktet. Uanset overførsel til andet pensionsinstitut kan den del af forsikringen, der ikke kommer fra ekstrapension, ikke genkøbes fra dette.

8 Stk. 6 Hvis har vurderet, at forsikrede opfylder betingelserne i 8, stk. 1, eller forsikrede er begyndt at få udbetalt livsvarig alderspension i henhold til 12, stk. 1, kan værdien af pensionsordningen ikke overføres til et andet pensionsselskab. 27 Dispositionsmuligheder Forsikringen kan ikke belånes, transporteres eller benyttes til sikkerhedsstillelse. Forsikringsaftaleloven 113 og 114 vedrørende livsforsikringsaftalers omsættelighed (negotiabilitet) finder ikke anvendelse på nærværende forsikringsaftale. Pensionsoversigten er derfor ikke et værdipapir, og besiddelse af pensionsoversigten medfører ikke nogen rettigheder over for. For samme forsikring kan udstedes flere pensionsoversigter, blandt andet ved ændring af forsikringen eller regulering af forsikringen. Bortkommer en pensionsoversigt, udstedes en ny uden mortifikation (ugyldiggørelse) af det bortkomne. Udbetaling af tilbagekøbsværdi og udbetaling af forsikringsydelser ved dødsfald eller pensionering/aftalt udbetalingstidspunkt sker til den/de berettigede uden indsendelse af pensionsoversigten. Genkøb af ordningen kan alene ske ved emigration. Dokumentation skal foreligge efter nærmere regler fastsat af. Ekstrapension kan dog genkøbes i henhold til Opsigelse af aftale om pensions- og forsikringsydelser på markedsrentevilkår Den forsikrede kan med et varsel på en måned med virkning fra den efterfølgende 1. skriftligt opsige aftalen om pensions- og forsikringsydelser på markedsrentevilkår, jf. 1, stk. 8. Virkningen af en opsigelse er, at ingen del af fremtidige indbetalinger af obligatorisk pensionsbidrag anvendes til pensions- og forsikringsydelser på markedsrentevilkår. Den ved aftalens opsigelse opgjorte opsparing bliver stående på markedsrentevilkår. 29 Opsigelse af aftale om ekstrapension Den forsikrede kan med et varsel på en måned med virkning fra den efterfølgende 1. skriftligt opsige aftalen om ekstrapension. Ved opsigelse af aftalen kan forsikrede overføre ekstrapension til en anden pensionsordning eller tilbagekøbe ekstrapensionen. Tilbagekøb kan ske efter nærmere regler fastsat af Industriens Pension og anmeldt til Finanstilsynet. Har pensionsopsparingen for forsikrede været under en af Industriens Pension fastsat grænse i en længere periode, ophører aftalen, og pensionsopsparingen udbetales til forsikrede efter fradrag af skatter og afgift til staten. Opsigelse af aftalen forhindrer ikke en arbejdsgiver i senere at indbetale til ekstrapension i henhold til 1, stk. 2 og 6 med den virkning, at forsikrede igen bliver omfattet af en aftale om ekstrapension. 30 Forældelse Krav på ydelser fra bortfalder på grund af forældelse 3 år efter, forsikrede fik viden om, at forsikringsbegivenheden var indtrådt. Kravet bortfalder dog senest 10 år efter, forsikringsbegivenheden indtrådte, uanset forsikredes viden om forsikringsbegivenheden. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om forældelse. 31 Klager og voldgift Klager over afgørelser truffet af kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Afgørelser truffet af Industriens Pension kan også indbringes for domstolene eller for en voldgiftsret efter reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift med senere ændringer. 32 Særlige regler for enkelte grupper Bestyrelsen kan beslutte, at enkelte grupper i pensionsordningen skal være omfattet af tillæg til forsikringsbetingelserne, hvorved ydelsessammensætningen og regelsættet kan fravige reglerne i de almindelige betingelser for arbejdsmarkedspensionsordningen.

9 Kapitel 5 Forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme 1 Oprettelse og ikrafttræden I tilknytning til for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen gælder med virkning fra 1. januar 2001 nedennævnte forsikringsdækninger, jf. 6. Den i pensionsoversigten fastsatte ret til udbetaling af en sum ved kritisk sygdom omfatter forsikringstagere i for hvem, der fra en arbejdsgiver indberettes betaling af bidrag i henhold til kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, eller som selv indbetaler bidrag fra 1. januar Den i de almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen 6 fastsatte mulighed for at indføre valgfrie ydelser gælder også for forsikringen ved visse kritiske sygdomme. Den i de almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen 32 fastsatte mulighed for at indføre særlige regler gælder også for forsikringen ved visse kritiske sygdomme. 2 Sygdomsdefinitioner Med kritisk sygdom forstås med de præciseringer og begrænsninger, der fremgår af A-N, følgende: A. Ondartet kræft En ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin s sygdom (stadium II-IV). Undtaget fra dækningen er alle former for hudkræft, herunder Kaposi s sarkom, men ikke malignt melanom (modermærkekræft). Endvidere undtager dækningen alle svulster, der ved den mikroskopiske (histologiske) undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft), såsom celleforandringer i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasi (CIN), alle stadier), carcinoma in situ, godartede blærepapillomer, stadium I af Hodgkin s sygdom og kronisk lymfatisk leukæmi. Endelig undtages svulster opstået som følge af infektion med humant immundefekt virus. Krav: Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). B. Blodprop i hjertet Akut tillukning af en eller flere kranspulsårer med nedsat/ophævet blodforsyning til et betydende område af venstre hjertekammermuskel, som skal medføre nedsat pumpefunktion. Diagnosen er baseret på følgende karakteristika: 1 Signifikant stigning i specifikke enzymer i blod forenelig med akut og betydende henfald af hjertemuskelvæv 2 Tilstedeværelse af typiske centrale brystsmerter 3 Ledsagende og relevante forandringer i elektrokardiogram. Karakteristika nr. 1 og enten 2 eller 3 skal være til stede, før diagnosen med sikkerhed kan stilles. Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. C. Bypass-opererede tilfælde af koronarsklerose og ballonudvidelse Angiografisk påvist forsnævring (>75 %) af en eller flere kranspulsårer med samtidig tilstedeværende symptomer (angina pectoris) og objektive forandringer (arbejds-ekg) foreneligt med nedsat blodforsyning til områder af venstre hjertekammermuskel, behandlet med ballonudvidelse af påviste forsnævringer diagnosticeret i forsikringstiden. Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene og/eller arterie crafts, udført hos personer med medicinsk intraktabel angina pectoris. Ballonudvidelse sidestilles med operation, forudsat den omfatter mindst en kranspulsåre, og i dette tilfælde skal operation være gennemført, før udbetaling kan ske. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er indstillet til operationen. D. Hjerteklapkirurgi Planlagt eller åben hjertekirurgisk behandling af medfødte eller erhvervede hjerteklapsygdomme med opstramning af eksisterende væv (plastikoperation) eller indsættelse af kunstige, mekaniske eller biologiske hjerteklapproteser. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er indstillet til operationen.

10 10 E. Slagtilfælde (hjerneblødning/blodprop i hjernen) En akut læsion i hjernen eller rygmarven, som medfører objektive symptomer af mere end 24 timers varighed og med blivende neurologiske udfaldssymptomer i form af lammelser, taleforstyrrelser eller intellektuel reduktion. Årsagen skal være et infarkt som følge af nedsat eller ophævet blodforsyning til områder i centralnervesystemet, opstået på trombotisk eller embolisk basis, eller en blødning i områder i centralnervesystemet eller dettes hinder, herunder blødning opstået på grund af traume. Undtaget fra dækningen er TCI og læsioner i hjernen eller rygmarven med symptomer af mindre end 24 timers varighed, uanset om der senere ved en skanning kan påvises ar i hjernen. Krav: Diagnosen skal være stillet på en relevant afdeling på et hospital eller sygehus. kan kræve, at diagnosen bliver bekræftet af en speciallæge i neuromedicin. F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (intrakranialt sakkulat aneurisme) Forsikrede, der på grundlag af en røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi), er på venteliste til eller har fået udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres. G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder (subsidiært i centralnervesystemet og dettes hinder), som ikke har kunnet fjernes helt ved operation, eller hvor der efter operation er følgetilstande, som er symptomgivende og medfører en méngrad på mindst 30 % efter en af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet tabel (méntabel 1996). Engangssummen udbetales først, når følgetilstanden kan vurderes. H. Multipel sklerose (dissemineret sklerose og ALS) Sikker bekræftet demyelinisationssygdom baseret på typiske kliniske neurologiske karakteristika og objektive forandringer fra synsnerve, hjernestamme eller rygmarv med en eller flere tidligere episoder med kompromitteret koordination og motorisk funktion og med persisterende symptomer mere end 6 måneder efter sidste anfald. Desuden dækkes amyotrofisk lateral sklerose. Krav: Diagnosen skal være stillet af en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling (specialist). I. Muskelsvind og neuromuskulære sygdomme En af følgende sygdomme: Limb-Girdle Muskeldystrofi, Myasthenia Gravis, Distal Muskelatrofi (Charcot-Marie- Tooth) og Becker Muskeldystrofi. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. J. AIDS En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med AIDS-virus. Krav: Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. K. Kronisk nyresvigt Nyresvigt i sidste fase, der viser sig på den måde, at begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritoneal- eller hæmodialyse iværksættes eller nyretransplantation. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er indstillet til operationen. L. Større organtransplantationer (hjerte, hjerte-lunge, lunger eller lever) Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, hjertelunge, lunger eller lever hos personer med intraktabelt organsvigt, hvor forsikrede er organmodtager. Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er indstillet til operationen. M. Blindhed Totalt permanent og irreversibelt tab af synsevne på begge øjne, hvor synstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. N. Døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. 3. Generelle betingelser Forsikringstiden er fastsat i de almindelige forsikringsbetingelser 1 4. Forsikringstiden ophører dog senest, når den forsikrede fylder 67 år, eller hvis den forsikrede forinden anmoder om udbetaling af den livsvarige alderspension. Det er en betingelse for udbetaling af dækning ved kritisk sygdom, at sygdommen er diagnosticeret i forsikringstiden. Diagnoser, der stilles før forsikringstidens begyndelse eller efter dens udløb, er ikke dækket. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende for retten til dækningen ved kritisk sygdom og ikke det tidspunkt, forsikringstageren får kendskab til diagnosen.

11 11 Hvis forsikrede indenfor de sidste 7 år har haft en diagnosticeret sygdom, der opfylder kravene til en af de diagnoser, der er nævnt i 2, litra A- N, dækker forsikringen ikke ved denne diagnose. Således dækker forsikringen ikke ved kræft, hvis forsikrede inden for de sidste 7 år har haft kræft, heller ikke selvom det var en anden form for kræftlidelse. Forsikringen dækker herudover ikke ved blodprop i hjertet ( 2, litra B), hvis forsikrede inden for de sidste 7 år har haft bypassopererede tilfælde af koronarsklerose eller ballonudvidelse ( 2, litra C) og omvendt. kan til enhver tid kræve dokumentation for, at forsikrede er kritisk syg og kan forlange de oplysninger, som anser for nødvendige til bedømmelse heraf. betaler udgifterne i forbindelse med de helbredsoplysninger, som Industriens Pension skønner nødvendige med henblik på at fastslå forsikringstagerens berettigelse til udbetaling. Når dækning ved kritisk sygdom er udbetalt, ophører retten til yderligere udbetaling i tilfælde af kritisk sygdom. Dette gælder også, selvom forsikringstageren på et senere tidspunkt på ny bliver forsikringstager. Stk. 6 Ret til udbetaling af engangssum ved kritisk sygdom bortfalder ved forsikringstagerens død. 4. Udbetaling Udbetaling af sum ved kritisk sygdom omfatter den forsikringssum, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret. 5. Regulering Forsikringen tegnes for et kalenderår ad gangen. Der er tale om en etårig gruppelivsforsikring, hvor summens størrelse, bidraget for dækningen og vilkårene i øvrigt fastsættes en gang årligt. Forsikringsbetingelserne kan ændres med virkning for allerede tegnede og fremtidige forsikringer.

12 12 Kapitel 6 s Sundhedsordning 1 Oprettelse s Sundhedsordning er et tillægsprodukt til Arbejdsmarkedspensionsordningen for såvel forsikrede og virksomheder omfattet af Arbejdsmarkedspensionsordningen som for forsikrede og virksomheder uden for Arbejdsmarkedspensionsordningen. Vilkårene for Industriens Pensions Sundhedsordning er derfor forskellige fra vilkårene for Arbejdsmarkedspensionen. Der er ret til s Sundhedsordning for forsikrede, som har fået meddelelse fra Industriens Pension om, at de har ret til Industriens Pensions Sundhedsordning på de af s fastsatte vilkår og med det indhold, som fremgår af meddelelsen til den enkelte forsikrede. 2 s Sundhedsordning Sundhedsprofil Sundhedsprofil giver ret til at få udarbejdet en personlig sundhedsprofil, samt at få individuel rådgivning om, hvordan sundhedstilstanden evt. kan forbedres. 3 s Sundhedsordning - basis I s Sundhedsordning yder tværfaglig behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller massør af skader og problemer i bevægeapparatet, herunder arm- og bensmerter og iskias samt hovedpine, der er opstået som følge af arbejdsrelateret belastninger. Ved bevægeapparatet forstås led, muskler og sener i ryg, skuldre, nakke, knæ, albuer og håndled. Endvidere omfatter Industriens Pensions Sundhedsordning også rådgivning såsom: Telefonisk krisehjælp fra psykolog i forbindelse med hændelser på arbejdspladsen, Telefonisk og webbaseret misbrugsrådgivning (alkohol, medicin, euforiserende stoffer), hvor misbruget er begrundet i hændelser på arbejdspladsen. 4 s Sundhedsordning udvidet s Sundhedsordning kan udvides til at omfatte konsultation eller udredning i privat regi hos speciallæge samt forundersøgelser, som er nødvendige for at stille diagnose og/eller foretage efterkontrol af en gennemført behandling, samt telefonisk og webbaseret vejledning om behandlingstilbud i det offentlige sundhedssystem mv. 5 Tværfaglig behandling Behandlingen ydes i samarbejde med en eller flere af udpegede leverandører, som står for behandlingen, og som fastlægger behandlingsforløbet. 6 Undtaget dækning Behandlingen i 3 omfatter ikke skader og problemer, der er opstået i fritiden eller under sportsudøvelse samt kosmetiske behandlinger eller behagelighedsbehandlinger. Den udvidede sundhedsordning i 4 omfatter ikke kosmetiske operationer, briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbetaling, behandling for barnløshed eller følger af graviditet og fødsel. Sygetransport, medicinsk behandling og akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestuesituationer) er ligeledes ikke omfattet. Det nærmere dækningsomfang er beskrevet i vilkårene for s Sundhedsordning. 7 Vilkår for s Sundhedsordning De nærmere vilkår for Industriens Pensions Sundhedsordning findes på kan for et eller flere overenskomstområder aftale andre vilkår for s Sundhedsordning, og hvis sådanne aftaler indgås, vil det fremgå af Ophør s Sundhedsordning ophører den 1. i måneden efter, at arbejdsgiveren har indstillet bidragsbetalingen for den forsikrede eller arbejdsgiveren har afmeldt forsikrede af s Sundhedsordning hos. Hvis forsikrede før sundhedsordningens ophør har aftalt et behandlingsforløb, har den forsikrede ret til at gennemgå behandling i op til 2 måneder efter sundhedsordningens ophør. 9 Præmiebetaling m.v. Reglerne for indberetning og indbetaling samt forfald m.v. af præmien til s Sundhedsordning følger de af fastsatte regler, der fremgår af vilkårene for s Sundhedsordning, og 2, stk. 2, i kapitel 1 er ikke gældende.

13 13 Kapitel 7 Ikrafttrædelse 1 Ikrafttræden Disse forsikringsbetingelser er vedtaget af s bestyrelse den 24. august 2010, og træder i kraft fra og med den 24. august Disse forsikringsbetingelser erstatter de tidligere gældende forsikringsbetingelser af 1. januar 2010 og er gældende for alle forsikringer, hvad enten de er oprettet før eller efter den 24. august 2010, indtil bestyrelsen beslutter andet.

14 Nørre Farimagsgade København K CVR-nr Telefon Telefax *2274

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2010 2 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005

Forsikringsbetingelser. Gældende fra 1. marts 2004 til 28. februar 2005 Forsikringsbetingelser Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen. Gældende fra 1. april 2012

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen. Gældende fra 1. april 2012 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. april 2012 2 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen. Gældende fra 1. april 2013

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen. Gældende fra 1. april 2013 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. april 2013 2 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012 Medlemspjece Gældende fra 1. april 2012 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald 8

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen De almindelige forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2016 INDHOLD ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRINGER I ARBEJDSMARKEDSPENSIONEN... 4 KAPITEL

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRINGER I ARBEJDSMARKEDSPENSIONEN... 4 KAPITEL

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen De almindelige forsikringsbetingelser

Læs mere

Medlemspjece Gældende fra 1. RNWREHU juni 30. til 2013 oktober 1. fra Gældende

Medlemspjece Gældende fra 1. RNWREHU juni 30. til 2013 oktober 1. fra Gældende Medlemspjece Gældende fra 1. 2013 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald 8 Ydelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for forsikringer i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gælder fra 1. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv 1. Plus Liv En gruppeforsikring for PFA Pensions kunder Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. juli 2017 for Plus Liv i PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2016 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015. Gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2017

Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2017 Pensionsvejledning Gældende fra 1. januar 2017 INDHOLD INDHOLD... 2 MEDLEM I INDUSTRIENS PENSION... 4 DIN ARBEJDSMARKEDSPENSION... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk... 6 VALGFRIE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Bilag ALM703 Almindelige forsikringsbetingelser (nr. 703) Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Forsikringsbetingelserne

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension

Pensionsregulativ for. 3 i 1 Pension Pensionsregulativ for 3 i 1 Pension for bibliotekarer ansat i (amts)kommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab, som er optaget i pensionsordningen pr. 1. januar 2006 eller senere. Betingelser for pensionsordningen

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser

PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december A Generelle betingelser PFA Pension's forsikringsbetingelser - 1. december 2005 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansielvirksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler

Generelle vilkår. for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Generelle vilkår for Kollektiv pensionsordning og Fleksibel pensionsordning Virksomhedsaftaler Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer...

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere