DJ på vej gennem forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ på vej gennem forandringer"

Transkript

1 DJ på vej gennem forandringer Hovedbestyrelsens skriftlige beretning til delegeretmødet 2015 Forandringerne af arbejdsmarkedet, forandringerne af arbejdsformerne, forandringerne af professionerne. Til sammen er de faglige organisationer udfordret på alle parametre det gælder også Dansk Journalistforbund (DJ). Som de fleste faglige organisationer er DJ til dels født ud af industrisamfundet. Det er nu erstattet af et videnssamfund med et totalt forandret arbejdsmarked. Der bliver stadig flere freelancere eller selvstændige, stempelurene er stort set afskaffet, og de daglige udfordringer omfatter alt fra etiske overvejelser til et arbejdsmiljø, der er godt presset af krav om mere produktivitet og flere nye forretningsmodeller. Alt sammen understreger det, at DJ i et stadigt højere forandringstempo skal kunne møde medlemmernes krav både fagpolitisk og i forhold til de mange professioner, som DJ dækker. En sådan løbende udvikling stiller store krav til en faglig organisation. DJ udvikler derfor i stadig højere grad politiske strategier, som bliver vedtaget af delegeretmøderne og dermed er forankret i medlemmernes behov og ønsker. Delegeretmødet 2009 vedtog en mediepolitisk strategi Diskussionen om offentlighedsloven førte i 2011 til en åbenhedsstrategi I 2013 blev tre nye strategier vedtaget, nemlig en freelance-, en globaliserings- og en ophavsretsstrategi. Resultaterne har været tydelige med klare fingeraftryk på eksempelvis den nye mediestøtte, forberedelsen til evalueringen af offentlighedsloven, udviklingen af en whistleblower-politik, overenskomstresultater på freelanceområdet, udviklingen af den nye DJ BIZ og oprettelsen af Forfatternes Forvaltningsselskab. Derfor vælger vi at fortsætte linjen med at fastlægge og forny strategier, så hele paletten af DJ s virkefelter bliver dækket af dette værktøj. Udfordringerne for freelancerne vokser Et af hovedpunkterne i freelancestrategien er at støtte den enkelte freelancer i at opbygge sin egen virksomhed. Det særlige uddannelsesprogram DJ BIZ er udviklet til dette formål. Støtten til de stadigt flere selvstændige er med til at vise DJ som en faglig organisation, der kan varetage medlemmernes interesser hele vejen gennem karrieren, både når det gælder det fagpolitiske, påvirkning af uddannelserne, mediepolitikken og fagenes udvikling. Når mere end 3000 medlemmer er freelancere eller selvstændige i en eller anden form, har vi også kimen til udviklingen af nye arbejdspladser. Freelancefællesskaber, iderigdom og nye arbejdsfelter inden for medier og kommunikation kan skabe nye job. Her skal DJ selvfølgelig være med helt fremme for at påvirke lovgivningen for selvstændige. Vi skal fremme en mediepolitik, hvor kreativiteten kan trives, eksempelvis i miljøer, hvor freelancere og selvstændige befinder sig i spændingsfeltet mellem journalistik, kunst og kultur. 1

2 Journalistik og kommunikation i et større fælles arbejdsmarked Der er masser af nytænkning både internt i medierne, i kommunikationsbranchen og i krydsfeltet mellem journalistik og kommunikation - se bare på udviklingen af de sociale medier. DJ skylder medlemmerne at være deres solide organisation i den udvikling, fordi DJ både skal være, hvor de nuværende job er, og hvor nye job vokser frem. DJ hverken kan eller skal ændre på den virkelighed, at journalistik og kommunikation bliver et stadig større fælles arbejdsmarked. Derimod har DJ en forpligtelse til at kunne give medlemmerne de bedste muligheder for service, råd og vejledning samt være med til at påvirke politikkerne på hele området. Det er der også markant opbakning til i den medlemsundersøgelse, som DJ gennemførte i efteråret Blandt andet derfor giver det god mening at fortsætte drøftelserne med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS). Det er den organisation, der bedst komplementerer DJ. Sammen kan vi dække hele medie- og kommunikationsområdet og dermed være den faglige organisation, der varetager alle medlemmers interesser inden for det samlede område, hvor vi åbent skal kunne håndtere både muligheder og risici. Det vil føre til en fortsat udvikling af kommunikationsetiske debatter samt en bedre forståelse af og sammenhæng mellem de forskellige kommunikationsfaglige professioner. Vi skal tilbyde DJ-medlemmerne stærkere netværk på det brede arbejdsmarked. To års arbejde med forslaget om en fusion med KS viser, at der er masser af potentiale i at udvikle samarbejdet mellem de to organisationer. Arbejdet har også vist, at det skal ske i et lavere tempo, hvilket afspejles i den fusionsredegørelse med anbefalinger, som delegeretmødet 2015 skal tage stilling til. Endnu bedre til aftaler Medlemsundersøgelsen fra september 2014 viser, at det er en afgørende opgave for DJ at indgå aftaler. Her har DJ s styrke til alle tider været, at vi kan indgå nære overenskomster, hvor de enkelte medlemmer klart kan se betydningen for sig selv. Vi kvitterer med en aftalestrategi, som kan fastholde og øge aftaledækningen. På dagbladsområdet har vi med freelancestrategien i baghånden og med et stort mod hos tillidsfolk og medlemmer rykket ved orlovsordninger, fået aftaler på plads for freelancere, også med takster, samt skabt incitamenter, der animerer mediehusene til at udvikle nye produkter inde i husene uden at lade sig friste til mere outsourcing. Resultatet kom prompte på Jyllands-Posten, der kvitterede med Finans.dk. Tilsvarende er vi fuldt opmærksomme på de tiltag, der i øjeblikket ses i flere mediehuse, hvor nye medier opstår især på onlineplatforme. Et andet nybrud er på vej i DR, hvor to overenskomster dækker samme område, og det ofte er DJmedlemmernes uddannelse, der afgør, hvilken overenskomst de dækkes af. Det er efter DJ s 2

3 opfattelse forældet syn på overenskomstdækning. Men vi skal selv være med til at løse problemet, og det kan vi gøre ved sammen med Dansk Magisterforening at sammenlægge DJ s og AC s overenskomster. Også dette kræver både mod og tid, men det er et eksempel på, hvorfor forandringer er nødvendige, hvis vi skal bevare styrken. DJ Kan udvikle aftaleområdet gennem nytænkning og især ved udvikling af aftaler, der understøtter gode arbejdsmiljøer, hvor fagene trives. Det kan dreje sig om at indgå helt nye aftaler eller at udvikle en stærk kontraktrådgivning, der kan sikre vores medlemmer de bedste løn- og arbejdsvilkår. Især på kommunikationsområdet er det nødvendigt at finde de rette redskaber til at indgå sådanne aftaler. Det kræver tæt samarbejde med andre forbund, ikke mindst KS. Nye vækstmuligheder i DJ s organisationsområde Aftaledækning medfører også en mere detaljeret kortlægning af det samlede medie- og kommunikationsarbejdsmarked og dermed også et bedre billede af de jobmuligheder, DJ s medlemmer har. Lige nu er medierne inde i en udvikling, hvor nye job opstår i forbindelse med både den teknologiske udvikling og de nye forretningsmodeller, der nødvendigvis skabes af medieudviklingen. Flere streaming-tjenester kommer til, og vi begynder at se vækstmuligheder i medielandskabet med nye indtjeningsmuligheder og mønstre. Med disse erfaringer og DJ s overenskomstarbejde i øvrigt har det været oplagt at udarbejde og fremlægge en egentlig aftalestrategi til delegeretmødet i En strategi, som skal være et afsæt til kommende aftaleforhandlinger. Vi har ofte set, hvordan vores årelange krav om efteruddannelse, freelanceaftaler, bedre beskyttelse ved belastet arbejdsmiljø o.l. har ført til resultater, når åbningerne har vist sig. Kravene til den enkelte om i højere grad at kunne tænke nyt og sætte i værk stiller også krav til uddannelserne. Her har medieområdet sammen med professionsbacheloruddannelsen i kommunikation et fortrin gennem et meget tæt samarbejde mellem uddannelse og virksomheder. Dette fortrin bør udnyttes til i langt højere grad at inddrage iværksættertankegangen i grunduddannelserne. Vi skal stille krav til hinanden Samfundets kompleksitet, de konstante forandringer og de øgede krav til journalisters og kommunikatørers kunnen fordrer grunduddannelser på et højere niveau. Vi skal selv turde stille flere krav til hinanden og dermed også kræve mere uddannelse. Det gælder både grunduddannelser, efteruddannelser og videreuddannelser. Samtidig må arbejdspladserne sikre det nødvendige grundlag i form af dels praktikpladser på ordentlige vilkår, hvor uddannelse er i centrum, dels den nødvendige oplæring samt efter/videreuddannelse for de uddannede. Netop dette har DJ sammen med arbejdsgiverne forberedt ved at videreudvikle Pressens Uddannelsesfond. Den nye ordning skal øge mulighederne for efteruddannelse og dermed også tiltrække flere fra mediebranchen til at tage del i og medansvar for ordningen. 3

4 På tilsvarende vis er det nødvendigt på kommunikationsområdet at forbedre både vilkår og muligheder for efteruddannelse. Dette kan gerne, hvis det er muligt, ske i samarbejde med PU, men kan også have andre former. På længere sigt må vi i DJ forberede os på, at udviklingen af uddannelserne i lagt højere grad vil ske på tværs af landegrænser i et skandinavisk eller snarere et nordeuropæisk regionalt uddannelsesmarked. Der er masser af grunde til, at DJ nu fremlægger en strategi på hele det samlede uddannelsesområde. Tilliden skal styre dagpenge- og beskæftigelsespolitik Hvis DJ og AJKS skal arbejde for bedre jobmuligheder til DJ s medlemmer, er vores bedste redskaber bedre uddannelser og en stor indsigt i det samlede mediearbejdsmarked. Det kræver så alt sammen et dagpengesystem, som er ubureaukratisk, renset for tåbeligheder og som til gengæld reflekterer den virkelighed, vores medlemmer i perioder uden job befinder sig i. Genoptjeningsperioden til dagpenge skal afspejle det reelle behov og derfor halveres til 26 uger. Dagpengemodtagerne skal mødes med respekt og i tillid til, at de er på vej til det næste job, men har brug for et sikkerhedsnet. De skal opleve, at de præcis som alle andre er mennesker med resurser. Vi har også en forventning om, at dagpengesystemet bliver forbedret, så det passer bedre til de nye arbejdsformer. Dette har DJ i tæt samarbejde med en række andre organisationer arbejdet for. Et tillidsskabende dagpengesystem skal først og fremmest kunne bære medlemmerne helskindede gennem en arbejdsløshedsperiode. Men det er også afgørende, at det slår til, når fyringerne rammer, eller når et pres på arbejdsmiljøet skaber usikkerheder. I takt med produktivitetsstigninger og kravene om, at den enkelte skal kunne gå på kompromis med indhold og kvalitet, opstår der alvorlige problemer med stress. Med den eksponering, der følger med i medie- og kommunikationsarbejdet, er arbejdet med kvalitet og troværdighed helt afgørende, og hvis det ikke bliver prioriteret på arbejdspladserne, øges usikkerheden. Fokus på kvalitet og troværdighed Op til delegeretmødet i 2013 satte DJ et massivt fokus på etik, kvalitet og troværdighed både i journalistikken og kommunikationen. Nye vejledende regler for god presseskik har stået sin prøve. DJ har fulgt op med endnu mere debat om vores etik, samtidig med at politikerne for tredje gang på tre år iværksatte en kampagne for at få medierne til at tage bedre vare på deres troværdighed. Tredje gang var baggrunden den særlige Nets-skandale, hvor fortrolige dankortoplysninger førte til historier i Se og Hør. En historie, som medierne selv afslørede. Dermed satte de en tyk streg under den selvjustits, som netop er grundlag for pressens selvregulering, der skal holde al anden regulering væk. Christiansborg-politikerne var betænkeligt tæt på en overskridelse af armslængdeprincippet, og nogen vil mene, at flere trådte over grænsen. DJ s opgave var i den kontekst at holde hovedet koldt og fortsætte med at levere redskaber til, at medlemmer, redaktioner og andre kan tage de nødvendige debatter for både at højne kvaliteten og øge troværdigheden gennem dialog om etiske dilemmaer. Arbejdet med de reviderede vejledende regler for god presseskik, DJ s klare 4

5 afstandtagen til betalte kilder og konstruktiv deltagelse i debatten om mediernes troværdighed har medvirket til, at selvreguleringen i Danmark er intakt. Der har været maksimal fokus på journalistikken, men også kommunikationsfaget kan pludselig havne i store etiske debatter, som det skete under Waterfront-skandalen. DJ har med den vedtagne kommunikationsetik et godt grundlag for at deltage aktivt i sådanne debatter, men der venter stadig grundlæggende diskussioner, som DJ i de kommende år skal medvirke til at iværksætte. Stærkere fagligheder Kommunikationsfaget udvikler sig, ikke blot med nye stillingsbetegnelser, men også med flere indgange til faget og med flere gråzoner mellem journalistik og kommunikation. Det gør det påtrængende, at DJ får en større faglighed på dette område. Det vil også være en forberedelse til at få det nævn for faget, som er blevet efterlyst. Det er nemlig helt afgørende, at læsere, lyttere og seere aldrig er i tvivl om, hvornår de har uafhængige journalistiske produktioner foran sig, og hvornår der er tale om kommunikation og information. Dette opdeling vil til alle tider være grundlag for intense diskussioner på tværs af DJ s medlemssammensætning, men det er også i dette krydsfelt af meningsudvekslinger, at vi udvikler organisationen på det samlede arbejdsmarked. Et af de redskaber, der understøtter troværdigheden, er ophavsretten, for også i den sammenhæng er ret og pligt er tæt forbundne. Det er gennem kombinationen af den ideelle og den økonomiske ophavsret, at den enkelte kan sikre sig mod misbrug af det producerede stof og dermed også kvalitetsstemple det, når det bliver bragt i medierne. I den forløbne periode har DJ derfor arbejdet for og fået nye aftaler med både DR og TV2 Danmark, fordi indhold sendes og leveres på så mange måder, at det rækker langt ud over den normale udsendelsesvirksomhed. Teknologien og den eksplosive udvikling af medieplatforme er en stor udfordring for netop ophavsretten. DJ har bidraget til løsninger gennem aftalelicenser, rundsumsaftaler og internationale samarbejder i et sådant omfang, at det både er muligt at håndhæve rettighederne i et forandret medielandskab og at øge det samlede vederlag, som DJ-medlemmerne retmæssigt har krav på. Internationale udfordringer Netop de internationale udfordringer er store, fordi medierne for længst er blevet grænseløse. Sammen med en lang række rettighedsorganisationer og Kulturministeriet lykkedes det for eksempel at få EU-kommissionen til at skrue direktivet for kollektive forvaltningsselskaber sammen på en måde, der også tilgodeså de aftalelicenser, som vederlagssystemet i stor udstrækning bygger på i Danmark. I de kommende år gælder det så det samlede ophavsretssystem, som den nye EUkommission har sat på sit arbejdsprogram. På alle områder bliver DJ s og medlemmernes vilkår i en international kontekst således af stadig større betydning. Alt imens vi hæger om den danske model, bliver vi udfordret så kraftigt, ikke mindst fra Bruxelles, at vi bliver nødt til at løfte blikket og deltage i udviklingen af det internationale arbejdsmarked og den måde, som vores professioner udvikler sig på ude i verden. 5

6 Forbedringerne af vilkårene for deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte er ikke sket på baggrund af den danske model, men fordi EU-direktiver har krævet det. Skridt for skridt bliver vi i Danmark indhentet af den europæiske tankegang. Det gælder eksempelvis også spørgsmålet om, hvorvidt der skal være lovbestemte mindstelønninger, hvilket i Danmark ses som en stor udfordring. DJ ikke bare kan, vi skal i samarbejde med relevante organisationer og dermed være med til at påvirke den internationale udvikling. Gennem Europæisk Journalist Forbund (EFJ) forsøger vi eksempelvis lige nu at få EUkommissionen og Europa-Parlamentet til at skabe et grundlag for, at freelancere ikke skal kunne tvinges til at afskrive sig deres rettigheder, når de skriver kontrakter. Gennem samarbejdet med Akademikernes Centralorganisation sikrer vi dansk indflydelse på påvirkningsarbejdet af arbejdsmarkedslovgivningen i Bruxelles. Medielandskabet kender ikke længere grænser På medieområdet har DJ gennem EFJ gode muligheder for at sætte dagsorden internationalt. EFJ har en tæt dialog med centrale aktører i både EU i Bruxelles, Europarådet i Strasbourg, UNESCO i Paris og OSCE i Wien. Gennem denne vifte af internationalt arbejde har DJ de seneste år deltaget i arbejdet for at sikre pluralismen i det europæiske medielandskab, fremme selvreguleringen, understrege betydningen af public service-radio og -tv samt skabe forståelse for, at der kan etableres mediestøtteordninger, som fuldt ud respekterer armslængdeprincippet. Den nye mediestøtte eller demokratistøtte, som DJ har været med til at bane vejen for, er med til at sikre, at både eksisterende og nyopståede medier har en grundlæggende økonomi til at levere unikt indhold til et mangfoldigt medielandskab. De første innovationsprojekter har også fået tilskud; en nyskabelse, som DJ skal følge tæt og gerne være med til at styrke i en tidlig evaluering, så vi sikrer den nødvendige løbende fornyelse af de danske medier. På samme måde er det vigtigt at forstå, at mediebilledet i Danmark ikke er en lukket enhed, men en del af et langt større marked. Derfor er det i dag mere relevant at betragte danske medier som en del af en international konkurrence, hvor det giver god mening at understøtte udviklingen af flere store og stærke danske medier, hvad enten det er public service eller private mediehuse. Udfordringen ligger i konkurrencen med de helt store aktører, der især styrer online-markedet. Safety er også en dansk udfordring Verden kommer tæt på, også når det gælder sikkerhed eller safety. Overgreb på og gidseltagning af danske journalister blev et helt aktuelt tema, og stadig flere oplever at komme i farezonen. Ytringsfriheden og dermed demokratiet blev angrebet frontalt den 7. januar 2015, da bladtegnere og journalister på det franske satiremagasin Charlie Hebdo var direkte mål i en terrorhandling. Det trak øjeblikkeligt spor tilbage til karikaturkrisen i Danmark for ti år siden og de efterfølgende trusler mod danske bladtegnere og JP/Politikens Hus. Angrebet havde en sådan karakter, at hele Europa omgående og meget stærkt viste sammenhold for ytringsfriheden og demokratiet. Risikoen for mediearbejdere også i Danmark rykkede tættere på, da en politisk motiveret mand begik et attentat mod henholdvis et offentligt møde og synagoen i Krystalgade. I begge tilfælde har journalister - 6

7 viser det sig været i potentiel livsfare, lige som de to episoder har givet anledning til nye vurderinger af trusselbilledet på de danske redaktioner. Det har alt sammen ført til, at DJ er fuld gang med at udvikle de redskaber, medlemmerne har brug for, når de enten selv rejser ud eller bliver sendt ud til krigs- og konfliktområder eller på anden måde bevæger sig ind i farefulde områder. Alle parter har en forpligtelse til at sørge for den bedst mulige sikkerhed. Det begynder på uddannelserne, og dernæst skal både arbejdspladser og organisationer kunne tilbyde de rette redskaber. I DJ har vi styrket indsatsen, så vi kan give medlemmerne en bedre vejledning, når de rejser til områder i konflikter, færdes i kriminelle miljøer eller kommer tæt på katastrofeområder. Derfor og fordi journalister har et fællesskab, der kræver solidaritet på verdensplan - skal vi i DJ fortsætte arbejdet med at hjælpe kolleger, der bliver forfulgt. Vi skal samtidig øge presset på regeringer og internationale organisationer for at komme af med straffrihed for at begå overgreb på journalister. Kun 7 procent af drab på journalister bliver ifølge UNESCO i dag opklaret. Det er beskæmmende og den alvorligste udfordring for pressefriheden. Også i dette arbejde er DJ stærkt engageret. Organiseringsarbejdet op i et højere gear Et stærkt DJ med den nødvendige fagpolitiske styrke stiller krav om en bred og tæt organisering af alle, der arbejder inden for vores samlede organisationsområde, samt af alle dem, der gennem deres studier forbereder sig til det. For at opnå en fortsat høj organiseringsprocent investerer DJ massivt i rekrutteringen. Konkurrencen om især at organisere de studerende er nemlig benhård, hvilket i sig selv er en god udvikling, for den viser, at der er et stort medlemspotentiale forude for de faglige organisationer. Det lover godt for fremtiden. DJ har gennem mange år haft markante studenterorganisationer, som har placeret os blandt de mest parate til den massive rekruttering af nye medlemmer, som finder sted i disse år i alle faglige organisationer. Vi kan ikke tilbyde lige så billige kontingenter som andre, skønt vi har tilpasset os. Men DJ kan tilbyde de bedste studenterorganisationer med den største indflydelse på det fag- og professionspolitiske arbejde. Det er en kombination, som er helt unik for DJ. Det har nu også ført til etableringen af Danske Mediestuderende som en paraplyorganisation af alle studenterforeningerne og dermed en yderligere styrkelse af deres arbejde. Nærhedsprincippet som DJ s styrke DJ s mange medarbejderforeninger, specialgrupper og specialforeninger er sammen med de geografiske kredse med til at skabe nærhed til medlemmerne. De skal gerne opleve DJ som et godt og naturligt ståsted, fagpolitisk som professionspolitisk. På baggrund af DJ s udvikling har de medlemmer, der til dagligt arbejder med uafhængig journalistik, etableret en interesseforening. Den er nu under omdannelse til en specialforening på linje med Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere, som begge har været dygtige til at tale deres fag. Når forskellene i faglighederne trives sammen med det fællesskab, der gør os stærke som forbund, udvikler vi bedst Dansk Journalistforbund. Derfor bliver arbejdet med DJ s mange grupper, kredse 7

8 og foreninger også et helt centralt grundlag i det organiserings- og rekrutteringsarbejde, der sikrer DJ s fortsatte udvikling. Det handler ikke kun om at blive større. Forbundets sammenhængskraft er lige så vigtig. Vi skal sørge for at fællesskabet er intakt, at alle oplever og identificerer sig med stærke fællesnævnere. Gi det lige en tanke, er en diskret DJ-kampagne, som med en række forskellige budskaber i interne medier og i Journalisten med jævne mellemrum minder os om, hvad vi er fælles om på tværs af fagene. DJ er rustet til fremtiden, vi kommer til at se ændringer af organisationer, og vi skal have modet til at se de nye muligheder for vores medlemmer. 8

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009 2007 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2007-2009 Dansk Journalistforbund, juni 2007 Grafisk produktion: Nanette Graphic Design Tryk: Datagraf. Oplag: 2000 Handlingsprogram 2007-2009 DJs mission

Læs mere

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Dansk Journalistforbund. Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2007 Dansk Journalistforbund Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 1 Indhold Et fælleskab med plads til forskelle, 3 Et fællesskab med plads til forskelle

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Den almindelige opfattelse i gruppen var, at et pressenævn ikke skal kunne idømme bøder og dermed fungere som en parallel domstol.

Den almindelige opfattelse i gruppen var, at et pressenævn ikke skal kunne idømme bøder og dermed fungere som en parallel domstol. Der blev peget på flere dilemmaer, der kan opstå ved at have flere faggrupper i samme forbund, f. eks. at der slet ikke er nogen debat, fordi man ikke længere vil tage stilling af frygt for at støde en

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen

Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens. v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen Handlekraft i TR/AMR-rollen, FOA Horsens v. Thomas Phillipsen Konsulent (cand.psych.) Perspektivgruppen RAMMESÆTNING Dagens formål Kurset har til hensigt at styrke jeres evne til at være handlekraftige

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ

Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ 2014 Dansk Journalistforbund medier & kommunikation Hvor hører jeg til? Hvor hører jeg til? Medarbejderforeninger, specialgrupper, kredse og specialforeninger i DJ Medarbejderforeninger, specialgrupper,

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel

Europa og den nordiske aftalemodel Europa og den nordiske aftalemodel Nordisk Faglig Kongres maj 2015 Ved professor, dr. jur. Jens Kristiansen Jens Kristiansen Europa og den nordiske aftalemodel En NFS-initieret rapport med økonomisk støtte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Freelanceundersøgelse 2010

Freelanceundersøgelse 2010 4 feb 10 Rapport Freelanceundersøgelse 2010 Dansk Journalistforbund december/januar 2010 Udarbejdet af Kirstine Baloti, faglig konsulent i DJ Indledning Henover jul og nytår 2009/2010 gennemførte DJ en

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker

Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre. Ole H. Sørensen, Forsker Jobkvalitet og HR-praksis i danske callcentre, Forsker Resultater fra GCC projektet: DK Verden Ens: Kønsfordeling, in/outbound, in-house/underleverandør, samtaletid Bedre: - løn, også relativt - indflydelse

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik 2012 Vejledende vilkår for freelancejournalistik Disse vilkår kan anvendes, hvor der ikke er indgået anden aftale med Dansk Journalistforbund. Alle takster er beregnet med henblik på at skabe reel lighed

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER

FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER FÅ EN FAGLIG MEDSPILLER... DANSKE FYSIOTERAPEUTER ... og 10 andre gode grunde til at blive medlem 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Fysioterapeuter: Du får fagbladet Fysioterapeuten 22 gange

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere