DJ på vej gennem forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJ på vej gennem forandringer"

Transkript

1 DJ på vej gennem forandringer Hovedbestyrelsens skriftlige beretning til delegeretmødet 2015 Forandringerne af arbejdsmarkedet, forandringerne af arbejdsformerne, forandringerne af professionerne. Til sammen er de faglige organisationer udfordret på alle parametre det gælder også Dansk Journalistforbund (DJ). Som de fleste faglige organisationer er DJ til dels født ud af industrisamfundet. Det er nu erstattet af et videnssamfund med et totalt forandret arbejdsmarked. Der bliver stadig flere freelancere eller selvstændige, stempelurene er stort set afskaffet, og de daglige udfordringer omfatter alt fra etiske overvejelser til et arbejdsmiljø, der er godt presset af krav om mere produktivitet og flere nye forretningsmodeller. Alt sammen understreger det, at DJ i et stadigt højere forandringstempo skal kunne møde medlemmernes krav både fagpolitisk og i forhold til de mange professioner, som DJ dækker. En sådan løbende udvikling stiller store krav til en faglig organisation. DJ udvikler derfor i stadig højere grad politiske strategier, som bliver vedtaget af delegeretmøderne og dermed er forankret i medlemmernes behov og ønsker. Delegeretmødet 2009 vedtog en mediepolitisk strategi Diskussionen om offentlighedsloven førte i 2011 til en åbenhedsstrategi I 2013 blev tre nye strategier vedtaget, nemlig en freelance-, en globaliserings- og en ophavsretsstrategi. Resultaterne har været tydelige med klare fingeraftryk på eksempelvis den nye mediestøtte, forberedelsen til evalueringen af offentlighedsloven, udviklingen af en whistleblower-politik, overenskomstresultater på freelanceområdet, udviklingen af den nye DJ BIZ og oprettelsen af Forfatternes Forvaltningsselskab. Derfor vælger vi at fortsætte linjen med at fastlægge og forny strategier, så hele paletten af DJ s virkefelter bliver dækket af dette værktøj. Udfordringerne for freelancerne vokser Et af hovedpunkterne i freelancestrategien er at støtte den enkelte freelancer i at opbygge sin egen virksomhed. Det særlige uddannelsesprogram DJ BIZ er udviklet til dette formål. Støtten til de stadigt flere selvstændige er med til at vise DJ som en faglig organisation, der kan varetage medlemmernes interesser hele vejen gennem karrieren, både når det gælder det fagpolitiske, påvirkning af uddannelserne, mediepolitikken og fagenes udvikling. Når mere end 3000 medlemmer er freelancere eller selvstændige i en eller anden form, har vi også kimen til udviklingen af nye arbejdspladser. Freelancefællesskaber, iderigdom og nye arbejdsfelter inden for medier og kommunikation kan skabe nye job. Her skal DJ selvfølgelig være med helt fremme for at påvirke lovgivningen for selvstændige. Vi skal fremme en mediepolitik, hvor kreativiteten kan trives, eksempelvis i miljøer, hvor freelancere og selvstændige befinder sig i spændingsfeltet mellem journalistik, kunst og kultur. 1

2 Journalistik og kommunikation i et større fælles arbejdsmarked Der er masser af nytænkning både internt i medierne, i kommunikationsbranchen og i krydsfeltet mellem journalistik og kommunikation - se bare på udviklingen af de sociale medier. DJ skylder medlemmerne at være deres solide organisation i den udvikling, fordi DJ både skal være, hvor de nuværende job er, og hvor nye job vokser frem. DJ hverken kan eller skal ændre på den virkelighed, at journalistik og kommunikation bliver et stadig større fælles arbejdsmarked. Derimod har DJ en forpligtelse til at kunne give medlemmerne de bedste muligheder for service, råd og vejledning samt være med til at påvirke politikkerne på hele området. Det er der også markant opbakning til i den medlemsundersøgelse, som DJ gennemførte i efteråret Blandt andet derfor giver det god mening at fortsætte drøftelserne med Forbundet Kommunikation og Sprog (KS). Det er den organisation, der bedst komplementerer DJ. Sammen kan vi dække hele medie- og kommunikationsområdet og dermed være den faglige organisation, der varetager alle medlemmers interesser inden for det samlede område, hvor vi åbent skal kunne håndtere både muligheder og risici. Det vil føre til en fortsat udvikling af kommunikationsetiske debatter samt en bedre forståelse af og sammenhæng mellem de forskellige kommunikationsfaglige professioner. Vi skal tilbyde DJ-medlemmerne stærkere netværk på det brede arbejdsmarked. To års arbejde med forslaget om en fusion med KS viser, at der er masser af potentiale i at udvikle samarbejdet mellem de to organisationer. Arbejdet har også vist, at det skal ske i et lavere tempo, hvilket afspejles i den fusionsredegørelse med anbefalinger, som delegeretmødet 2015 skal tage stilling til. Endnu bedre til aftaler Medlemsundersøgelsen fra september 2014 viser, at det er en afgørende opgave for DJ at indgå aftaler. Her har DJ s styrke til alle tider været, at vi kan indgå nære overenskomster, hvor de enkelte medlemmer klart kan se betydningen for sig selv. Vi kvitterer med en aftalestrategi, som kan fastholde og øge aftaledækningen. På dagbladsområdet har vi med freelancestrategien i baghånden og med et stort mod hos tillidsfolk og medlemmer rykket ved orlovsordninger, fået aftaler på plads for freelancere, også med takster, samt skabt incitamenter, der animerer mediehusene til at udvikle nye produkter inde i husene uden at lade sig friste til mere outsourcing. Resultatet kom prompte på Jyllands-Posten, der kvitterede med Finans.dk. Tilsvarende er vi fuldt opmærksomme på de tiltag, der i øjeblikket ses i flere mediehuse, hvor nye medier opstår især på onlineplatforme. Et andet nybrud er på vej i DR, hvor to overenskomster dækker samme område, og det ofte er DJmedlemmernes uddannelse, der afgør, hvilken overenskomst de dækkes af. Det er efter DJ s 2

3 opfattelse forældet syn på overenskomstdækning. Men vi skal selv være med til at løse problemet, og det kan vi gøre ved sammen med Dansk Magisterforening at sammenlægge DJ s og AC s overenskomster. Også dette kræver både mod og tid, men det er et eksempel på, hvorfor forandringer er nødvendige, hvis vi skal bevare styrken. DJ Kan udvikle aftaleområdet gennem nytænkning og især ved udvikling af aftaler, der understøtter gode arbejdsmiljøer, hvor fagene trives. Det kan dreje sig om at indgå helt nye aftaler eller at udvikle en stærk kontraktrådgivning, der kan sikre vores medlemmer de bedste løn- og arbejdsvilkår. Især på kommunikationsområdet er det nødvendigt at finde de rette redskaber til at indgå sådanne aftaler. Det kræver tæt samarbejde med andre forbund, ikke mindst KS. Nye vækstmuligheder i DJ s organisationsområde Aftaledækning medfører også en mere detaljeret kortlægning af det samlede medie- og kommunikationsarbejdsmarked og dermed også et bedre billede af de jobmuligheder, DJ s medlemmer har. Lige nu er medierne inde i en udvikling, hvor nye job opstår i forbindelse med både den teknologiske udvikling og de nye forretningsmodeller, der nødvendigvis skabes af medieudviklingen. Flere streaming-tjenester kommer til, og vi begynder at se vækstmuligheder i medielandskabet med nye indtjeningsmuligheder og mønstre. Med disse erfaringer og DJ s overenskomstarbejde i øvrigt har det været oplagt at udarbejde og fremlægge en egentlig aftalestrategi til delegeretmødet i En strategi, som skal være et afsæt til kommende aftaleforhandlinger. Vi har ofte set, hvordan vores årelange krav om efteruddannelse, freelanceaftaler, bedre beskyttelse ved belastet arbejdsmiljø o.l. har ført til resultater, når åbningerne har vist sig. Kravene til den enkelte om i højere grad at kunne tænke nyt og sætte i værk stiller også krav til uddannelserne. Her har medieområdet sammen med professionsbacheloruddannelsen i kommunikation et fortrin gennem et meget tæt samarbejde mellem uddannelse og virksomheder. Dette fortrin bør udnyttes til i langt højere grad at inddrage iværksættertankegangen i grunduddannelserne. Vi skal stille krav til hinanden Samfundets kompleksitet, de konstante forandringer og de øgede krav til journalisters og kommunikatørers kunnen fordrer grunduddannelser på et højere niveau. Vi skal selv turde stille flere krav til hinanden og dermed også kræve mere uddannelse. Det gælder både grunduddannelser, efteruddannelser og videreuddannelser. Samtidig må arbejdspladserne sikre det nødvendige grundlag i form af dels praktikpladser på ordentlige vilkår, hvor uddannelse er i centrum, dels den nødvendige oplæring samt efter/videreuddannelse for de uddannede. Netop dette har DJ sammen med arbejdsgiverne forberedt ved at videreudvikle Pressens Uddannelsesfond. Den nye ordning skal øge mulighederne for efteruddannelse og dermed også tiltrække flere fra mediebranchen til at tage del i og medansvar for ordningen. 3

4 På tilsvarende vis er det nødvendigt på kommunikationsområdet at forbedre både vilkår og muligheder for efteruddannelse. Dette kan gerne, hvis det er muligt, ske i samarbejde med PU, men kan også have andre former. På længere sigt må vi i DJ forberede os på, at udviklingen af uddannelserne i lagt højere grad vil ske på tværs af landegrænser i et skandinavisk eller snarere et nordeuropæisk regionalt uddannelsesmarked. Der er masser af grunde til, at DJ nu fremlægger en strategi på hele det samlede uddannelsesområde. Tilliden skal styre dagpenge- og beskæftigelsespolitik Hvis DJ og AJKS skal arbejde for bedre jobmuligheder til DJ s medlemmer, er vores bedste redskaber bedre uddannelser og en stor indsigt i det samlede mediearbejdsmarked. Det kræver så alt sammen et dagpengesystem, som er ubureaukratisk, renset for tåbeligheder og som til gengæld reflekterer den virkelighed, vores medlemmer i perioder uden job befinder sig i. Genoptjeningsperioden til dagpenge skal afspejle det reelle behov og derfor halveres til 26 uger. Dagpengemodtagerne skal mødes med respekt og i tillid til, at de er på vej til det næste job, men har brug for et sikkerhedsnet. De skal opleve, at de præcis som alle andre er mennesker med resurser. Vi har også en forventning om, at dagpengesystemet bliver forbedret, så det passer bedre til de nye arbejdsformer. Dette har DJ i tæt samarbejde med en række andre organisationer arbejdet for. Et tillidsskabende dagpengesystem skal først og fremmest kunne bære medlemmerne helskindede gennem en arbejdsløshedsperiode. Men det er også afgørende, at det slår til, når fyringerne rammer, eller når et pres på arbejdsmiljøet skaber usikkerheder. I takt med produktivitetsstigninger og kravene om, at den enkelte skal kunne gå på kompromis med indhold og kvalitet, opstår der alvorlige problemer med stress. Med den eksponering, der følger med i medie- og kommunikationsarbejdet, er arbejdet med kvalitet og troværdighed helt afgørende, og hvis det ikke bliver prioriteret på arbejdspladserne, øges usikkerheden. Fokus på kvalitet og troværdighed Op til delegeretmødet i 2013 satte DJ et massivt fokus på etik, kvalitet og troværdighed både i journalistikken og kommunikationen. Nye vejledende regler for god presseskik har stået sin prøve. DJ har fulgt op med endnu mere debat om vores etik, samtidig med at politikerne for tredje gang på tre år iværksatte en kampagne for at få medierne til at tage bedre vare på deres troværdighed. Tredje gang var baggrunden den særlige Nets-skandale, hvor fortrolige dankortoplysninger førte til historier i Se og Hør. En historie, som medierne selv afslørede. Dermed satte de en tyk streg under den selvjustits, som netop er grundlag for pressens selvregulering, der skal holde al anden regulering væk. Christiansborg-politikerne var betænkeligt tæt på en overskridelse af armslængdeprincippet, og nogen vil mene, at flere trådte over grænsen. DJ s opgave var i den kontekst at holde hovedet koldt og fortsætte med at levere redskaber til, at medlemmer, redaktioner og andre kan tage de nødvendige debatter for både at højne kvaliteten og øge troværdigheden gennem dialog om etiske dilemmaer. Arbejdet med de reviderede vejledende regler for god presseskik, DJ s klare 4

5 afstandtagen til betalte kilder og konstruktiv deltagelse i debatten om mediernes troværdighed har medvirket til, at selvreguleringen i Danmark er intakt. Der har været maksimal fokus på journalistikken, men også kommunikationsfaget kan pludselig havne i store etiske debatter, som det skete under Waterfront-skandalen. DJ har med den vedtagne kommunikationsetik et godt grundlag for at deltage aktivt i sådanne debatter, men der venter stadig grundlæggende diskussioner, som DJ i de kommende år skal medvirke til at iværksætte. Stærkere fagligheder Kommunikationsfaget udvikler sig, ikke blot med nye stillingsbetegnelser, men også med flere indgange til faget og med flere gråzoner mellem journalistik og kommunikation. Det gør det påtrængende, at DJ får en større faglighed på dette område. Det vil også være en forberedelse til at få det nævn for faget, som er blevet efterlyst. Det er nemlig helt afgørende, at læsere, lyttere og seere aldrig er i tvivl om, hvornår de har uafhængige journalistiske produktioner foran sig, og hvornår der er tale om kommunikation og information. Dette opdeling vil til alle tider være grundlag for intense diskussioner på tværs af DJ s medlemssammensætning, men det er også i dette krydsfelt af meningsudvekslinger, at vi udvikler organisationen på det samlede arbejdsmarked. Et af de redskaber, der understøtter troværdigheden, er ophavsretten, for også i den sammenhæng er ret og pligt er tæt forbundne. Det er gennem kombinationen af den ideelle og den økonomiske ophavsret, at den enkelte kan sikre sig mod misbrug af det producerede stof og dermed også kvalitetsstemple det, når det bliver bragt i medierne. I den forløbne periode har DJ derfor arbejdet for og fået nye aftaler med både DR og TV2 Danmark, fordi indhold sendes og leveres på så mange måder, at det rækker langt ud over den normale udsendelsesvirksomhed. Teknologien og den eksplosive udvikling af medieplatforme er en stor udfordring for netop ophavsretten. DJ har bidraget til løsninger gennem aftalelicenser, rundsumsaftaler og internationale samarbejder i et sådant omfang, at det både er muligt at håndhæve rettighederne i et forandret medielandskab og at øge det samlede vederlag, som DJ-medlemmerne retmæssigt har krav på. Internationale udfordringer Netop de internationale udfordringer er store, fordi medierne for længst er blevet grænseløse. Sammen med en lang række rettighedsorganisationer og Kulturministeriet lykkedes det for eksempel at få EU-kommissionen til at skrue direktivet for kollektive forvaltningsselskaber sammen på en måde, der også tilgodeså de aftalelicenser, som vederlagssystemet i stor udstrækning bygger på i Danmark. I de kommende år gælder det så det samlede ophavsretssystem, som den nye EUkommission har sat på sit arbejdsprogram. På alle områder bliver DJ s og medlemmernes vilkår i en international kontekst således af stadig større betydning. Alt imens vi hæger om den danske model, bliver vi udfordret så kraftigt, ikke mindst fra Bruxelles, at vi bliver nødt til at løfte blikket og deltage i udviklingen af det internationale arbejdsmarked og den måde, som vores professioner udvikler sig på ude i verden. 5

6 Forbedringerne af vilkårene for deltidsansatte og tidsbegrænsede ansatte er ikke sket på baggrund af den danske model, men fordi EU-direktiver har krævet det. Skridt for skridt bliver vi i Danmark indhentet af den europæiske tankegang. Det gælder eksempelvis også spørgsmålet om, hvorvidt der skal være lovbestemte mindstelønninger, hvilket i Danmark ses som en stor udfordring. DJ ikke bare kan, vi skal i samarbejde med relevante organisationer og dermed være med til at påvirke den internationale udvikling. Gennem Europæisk Journalist Forbund (EFJ) forsøger vi eksempelvis lige nu at få EUkommissionen og Europa-Parlamentet til at skabe et grundlag for, at freelancere ikke skal kunne tvinges til at afskrive sig deres rettigheder, når de skriver kontrakter. Gennem samarbejdet med Akademikernes Centralorganisation sikrer vi dansk indflydelse på påvirkningsarbejdet af arbejdsmarkedslovgivningen i Bruxelles. Medielandskabet kender ikke længere grænser På medieområdet har DJ gennem EFJ gode muligheder for at sætte dagsorden internationalt. EFJ har en tæt dialog med centrale aktører i både EU i Bruxelles, Europarådet i Strasbourg, UNESCO i Paris og OSCE i Wien. Gennem denne vifte af internationalt arbejde har DJ de seneste år deltaget i arbejdet for at sikre pluralismen i det europæiske medielandskab, fremme selvreguleringen, understrege betydningen af public service-radio og -tv samt skabe forståelse for, at der kan etableres mediestøtteordninger, som fuldt ud respekterer armslængdeprincippet. Den nye mediestøtte eller demokratistøtte, som DJ har været med til at bane vejen for, er med til at sikre, at både eksisterende og nyopståede medier har en grundlæggende økonomi til at levere unikt indhold til et mangfoldigt medielandskab. De første innovationsprojekter har også fået tilskud; en nyskabelse, som DJ skal følge tæt og gerne være med til at styrke i en tidlig evaluering, så vi sikrer den nødvendige løbende fornyelse af de danske medier. På samme måde er det vigtigt at forstå, at mediebilledet i Danmark ikke er en lukket enhed, men en del af et langt større marked. Derfor er det i dag mere relevant at betragte danske medier som en del af en international konkurrence, hvor det giver god mening at understøtte udviklingen af flere store og stærke danske medier, hvad enten det er public service eller private mediehuse. Udfordringen ligger i konkurrencen med de helt store aktører, der især styrer online-markedet. Safety er også en dansk udfordring Verden kommer tæt på, også når det gælder sikkerhed eller safety. Overgreb på og gidseltagning af danske journalister blev et helt aktuelt tema, og stadig flere oplever at komme i farezonen. Ytringsfriheden og dermed demokratiet blev angrebet frontalt den 7. januar 2015, da bladtegnere og journalister på det franske satiremagasin Charlie Hebdo var direkte mål i en terrorhandling. Det trak øjeblikkeligt spor tilbage til karikaturkrisen i Danmark for ti år siden og de efterfølgende trusler mod danske bladtegnere og JP/Politikens Hus. Angrebet havde en sådan karakter, at hele Europa omgående og meget stærkt viste sammenhold for ytringsfriheden og demokratiet. Risikoen for mediearbejdere også i Danmark rykkede tættere på, da en politisk motiveret mand begik et attentat mod henholdvis et offentligt møde og synagoen i Krystalgade. I begge tilfælde har journalister - 6

7 viser det sig været i potentiel livsfare, lige som de to episoder har givet anledning til nye vurderinger af trusselbilledet på de danske redaktioner. Det har alt sammen ført til, at DJ er fuld gang med at udvikle de redskaber, medlemmerne har brug for, når de enten selv rejser ud eller bliver sendt ud til krigs- og konfliktområder eller på anden måde bevæger sig ind i farefulde områder. Alle parter har en forpligtelse til at sørge for den bedst mulige sikkerhed. Det begynder på uddannelserne, og dernæst skal både arbejdspladser og organisationer kunne tilbyde de rette redskaber. I DJ har vi styrket indsatsen, så vi kan give medlemmerne en bedre vejledning, når de rejser til områder i konflikter, færdes i kriminelle miljøer eller kommer tæt på katastrofeområder. Derfor og fordi journalister har et fællesskab, der kræver solidaritet på verdensplan - skal vi i DJ fortsætte arbejdet med at hjælpe kolleger, der bliver forfulgt. Vi skal samtidig øge presset på regeringer og internationale organisationer for at komme af med straffrihed for at begå overgreb på journalister. Kun 7 procent af drab på journalister bliver ifølge UNESCO i dag opklaret. Det er beskæmmende og den alvorligste udfordring for pressefriheden. Også i dette arbejde er DJ stærkt engageret. Organiseringsarbejdet op i et højere gear Et stærkt DJ med den nødvendige fagpolitiske styrke stiller krav om en bred og tæt organisering af alle, der arbejder inden for vores samlede organisationsområde, samt af alle dem, der gennem deres studier forbereder sig til det. For at opnå en fortsat høj organiseringsprocent investerer DJ massivt i rekrutteringen. Konkurrencen om især at organisere de studerende er nemlig benhård, hvilket i sig selv er en god udvikling, for den viser, at der er et stort medlemspotentiale forude for de faglige organisationer. Det lover godt for fremtiden. DJ har gennem mange år haft markante studenterorganisationer, som har placeret os blandt de mest parate til den massive rekruttering af nye medlemmer, som finder sted i disse år i alle faglige organisationer. Vi kan ikke tilbyde lige så billige kontingenter som andre, skønt vi har tilpasset os. Men DJ kan tilbyde de bedste studenterorganisationer med den største indflydelse på det fag- og professionspolitiske arbejde. Det er en kombination, som er helt unik for DJ. Det har nu også ført til etableringen af Danske Mediestuderende som en paraplyorganisation af alle studenterforeningerne og dermed en yderligere styrkelse af deres arbejde. Nærhedsprincippet som DJ s styrke DJ s mange medarbejderforeninger, specialgrupper og specialforeninger er sammen med de geografiske kredse med til at skabe nærhed til medlemmerne. De skal gerne opleve DJ som et godt og naturligt ståsted, fagpolitisk som professionspolitisk. På baggrund af DJ s udvikling har de medlemmer, der til dagligt arbejder med uafhængig journalistik, etableret en interesseforening. Den er nu under omdannelse til en specialforening på linje med Pressefotografforbundet og Danske Bladtegnere, som begge har været dygtige til at tale deres fag. Når forskellene i faglighederne trives sammen med det fællesskab, der gør os stærke som forbund, udvikler vi bedst Dansk Journalistforbund. Derfor bliver arbejdet med DJ s mange grupper, kredse 7

8 og foreninger også et helt centralt grundlag i det organiserings- og rekrutteringsarbejde, der sikrer DJ s fortsatte udvikling. Det handler ikke kun om at blive større. Forbundets sammenhængskraft er lige så vigtig. Vi skal sørge for at fællesskabet er intakt, at alle oplever og identificerer sig med stærke fællesnævnere. Gi det lige en tanke, er en diskret DJ-kampagne, som med en række forskellige budskaber i interne medier og i Journalisten med jævne mellemrum minder os om, hvad vi er fælles om på tværs af fagene. DJ er rustet til fremtiden, vi kommer til at se ændringer af organisationer, og vi skal have modet til at se de nye muligheder for vores medlemmer. 8

DJ på vej. Forandringerne af arbejdsmarkedet, Forandringerne af arbejdsformerne, Forandringerne af professionerne.

DJ på vej. Forandringerne af arbejdsmarkedet, Forandringerne af arbejdsformerne, Forandringerne af professionerne. Hovedbestyrelsens skriftlige beretning til delegeretmødet 2015 DJ på vej Forandringerne af arbejdsmarkedet, Forandringerne af arbejdsformerne, Forandringerne af professionerne. Til sammen er de faglige

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Handlingsprogram 2013-2015

Handlingsprogram 2013-2015 2013 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2013-2015 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet journalistforbundet.dk

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen.

Ny udvikling i medierne på alle platforme og ikke mindst nye forretningsmodeller skal være med til igen at øge beskæftigelsen. Beretning 2009-11 Aldrig har vi været så mange medlemmer. Aldrig har vi været så mange forskellige medlemmer. Vi er over 15.000, hvilket er næsten en fordobling på 10 år. Selvom vi er blevet mange, så

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015

Fusionsredegørelse. Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS. April 2015 April 2015 Fusionsredegørelse Redegørelse for hovedbestyrelsens opklarende arbejde med henblik på en eventuel fusion af DJ og KS journalistforbundet.dk/fusionsredegorelse Fusionsredegørelse 2015 Indledning

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009

Dansk Journalistforbund. Handlingsprogram 2007-2009 2007 Dansk Journalistforbund Handlingsprogram 2007-2009 Dansk Journalistforbund, juni 2007 Grafisk produktion: Nanette Graphic Design Tryk: Datagraf. Oplag: 2000 Handlingsprogram 2007-2009 DJs mission

Læs mere

Mundtlig beretning 2013

Mundtlig beretning 2013 Mundtlig beretning 2013 Hvor er der et job? Hvordan kan jeg sikre mig en fortsat indkomst? Hvordan vil mine kvalifikationer blive bedømt i et hastigt forandret medie- og kommunikationslandskab? Sådanne

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Uddannelsesstrategi. Som vedtaget af delegeretmødet 2015

Uddannelsesstrategi. Som vedtaget af delegeretmødet 2015 Uddannelsesstrategi Som vedtaget af delegeretmødet 2015 1. Kvalitet og uddannelse hænger sammen DJ s ambition er at sikre den bedste uddannelse på ethvert niveau og i enhver krog af medie- og kommunikationsbranchen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Hvorfor DJ bør muliggøre, at ikke-overenskomstansatte mellemledere, der ikke er arbejdsgivere, kan forblive eller blive medlem af DJ.

Hvorfor DJ bør muliggøre, at ikke-overenskomstansatte mellemledere, der ikke er arbejdsgivere, kan forblive eller blive medlem af DJ. 30 mar 09 Notat Hvorfor DJ bør muliggøre, at ikke-overenskomstansatte mellemledere, der ikke er arbejdsgivere, kan forblive eller blive medlem af DJ. Der er mange gode grunde til, at DJ bør kunne organisere

Læs mere

Med jobbet i centrum. Danmark har en lovgivning, der i alt for høj grad bygger på kontrol...

Med jobbet i centrum. Danmark har en lovgivning, der i alt for høj grad bygger på kontrol... Hovedbestyrelsens skriftlige beretning 2011-2013 [side 3] Hovedbestyrelsen 2011-2013 [side 12] Beretninger fra udvalgene 2011-2013 [side 13] Nøgletal 2011-2013 [side 16] Indhold: Hovedbestyrelsens skriftlige

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet

Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Rapport fra Arbejdsgruppen om ydelser og indflydelse på kommunikationsområdet Medlemmer af gruppen: Cathrine Holm-Nielsen, KS, Astrid Dybkjær, DJ, Lars Elmsted, DJ, Danny Nørskov, KS, Mette Krabbe, KS,

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen

Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Høring om DR TV i fremtidens medielandskab Arbejdermuseet den 27. september 2001 Indledning v/ LO Formand Hans Jensen Det er en lidt speciel høring, der om lidt begynder her på Arbejdermuseet. Dels er

Læs mere

Dagsorden og forslag:

Dagsorden og forslag: Dagsorden og forslag: Delegeretmødet 28. og 29. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter side 2 2. Nedsættelse af udvalg side 2 3. Beretning side 2 3a. Fusionsredegørelse side 2 4. Årsregnskab 2013

Læs mere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere

tillidsfolkene for deres tålmodighed med mig og min måde at gøre tingene på. Held og lykke og må TP længe leve! Ja, så står jeg her og skal aflevere Jeg har været meget, meget glad for mine år i TP s bestyrelse, og det bliver meget svært for mig at slippe foreningsarbejdet. Men for ikke at slippe det helt, har jeg tilbudt bestyrelsen at være tovholder

Læs mere

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept

Indledning. Omverden. Værdikompas. Brand values. Samarbejdsnormer. Ledelsesnormer. Ledelseskoncept VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 VISION, VÆRDIER OG NORMER / 2009 3 Indledning Dette er en præsentation af Dansk Flygtningehjælps vision og organisationens samlede sæt af værdier og normer. Modellen arbejder

Læs mere

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD

REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD REDAKTIONELLE PRINCIPPER FOR MAGASINET FINANS - FINANSFORBUNDETS MEDLEMSBLAD 11. DECEMBER 2006 1. STRATEGISK MÅLSÆTNING FINANSFORBUNDET KOMMUNIKATIONSSTABEN Magasinet Finans er et værdibaseret blad, der

Læs mere

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram

Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram Drøftelse og vedtagelse af DM s arbejdsprogram 2017-2019 2 DM s arbejdsprogram: ændringsforslag 1 1 Det treårige arbejdsprogram er den overordnede, retningsgivende beskrivelse af de indsatsområder, som

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund 1 Fokusgrupper Dansk Journalistforbund Dansk Journalistforbund Fokusgrupper med almindelige og fagligt aktive medlemmer 2 Indhold Metode Overordnede konklusioner Medlemmerne om Dansk Journalistforbund

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt

Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Vi skaber overskud... - fagligt, økonomisk og personligt Når ildsjæle mødes... Idéen til TANDLÆGENET blev som alle andre rigtigt gode idéer skabt, fordi to visionære mennesker pludselig fandt ud af, at

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger

Etisk. Værdigrundlag. for socialpædagoger Etisk Værdigrundlag for socialpædagoger E t i s k v æ r d i g r u n d l a g f o r s o c i a l p æ d a g o g e r S o c i a l p æ d a g o g e r n e 2 Forord Socialpædagogernes Landsforbund vedtog på kongressen

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Tid til at se fremad

Tid til at se fremad Tid til at se fremad Handlingsprogram 2015-2017 Overenskomst- og aftalestrategi Freelancestrategi Ophavsretsstrategi Mediepolitisk strategi Åbenhedsstrategi Uddannelsesstrategi Ligestillingsstrategi Globaliserings-

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13

VALG AF DELEGEREDE. Delegeretmøde 13 VALG AF DELEGEREDE Delegeretmøde 13 1. BRUG DEMOKRATIET Her beskrives, hvordan der vælges delegerede til delegeretmødet. Reglerne for valg af delegerede fremgår af forbundslovene, bilag 5. Forbundslovene

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere