Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart"

Transkript

1 Rapport om Social indenfor luftfart Status marts 2015

2

3 3 Rapport om Social Forord Transportministeren nedsatte i juni 2013 en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra luftfartserhvervet, de faglige organisationer samt relevante ministerier. Arbejdsgruppen havde til opgave, at udarbejde en redegørelse vedrørende social dumping. Arbejdsgruppen blev nedsat under Rådet for Dansk Luftfart, som er et samarbejdsforum mellem Transportministeriet og alle dele af luftfartsbranchen. Arbejdsgruppen afleverede en redegørelse til Rådet for Dansk Luftfart i april Redegørelsen er senere oversat til engelsk og fremsendt til Kommissionen samt EU's medlemslande og EØS-landene. Redegørelsen fra april 2014 om social dumping en blev behandlet på møde i Rådet for Dansk Luftfart den 5. maj Det blev på mødet besluttet, at arbejdsgruppen skulle fortsætte arbejdet med henblik på at overvåge og vurdere udviklingen inden for luftfarten nøjere i relation til social dumping/regelshopping og fremkomme med konkrete og gennemarbejdede løsningsforslag. Arbejdsgruppen skulle arbejde videre med de problemstillinger og forslag til initiativer, der blev rejst i ovennævnte redegørelse. Man har på denne baggrund arbejdet videre ad de 3 spor som redegørelsen var bygget op over 1. EU-sporet, hvor der på grundlag af EU-regelsættene kræves initiativer på EU niveau 2. Det nationale spor, hvor Danmark selv kan tage initiativer til at modvirke social dumping, samt 3. Sikring af, at der ikke sker bevidst omgåelse af reglerne Denne rapport skal således ses i sammenhæng med og forlængelse af den i april 2014 afgivne redegørelse om social dumping en. Formålet med nærværende rapport er derfor overfor Rådet dels at redegøre for de tiltag og initiativer, der har været siden maj 2014 vedrørende social dumping/regelshopping og dels fremkomme med forslag til mulige initiativer, bl.a. i relation til EU. I nærværende rapport gives først et opdateret resume af redegørelsen fra april 2014 samt luftfartsbranchens overordnede udvikling. Der redegøres herefter for danske initiativer i forhold til EU siden redegørelsen fra april 2014 samt hvad der er gennemført nationalt med henblik på at modvirke social dumping/regelshopping. Derefter orienteres om de initiativer, der er taget af EU i forhold til social dialog og social dumping/ regelshopping og. arbejdsgruppen finder, der skal være de overordnede mål med de i denne rapport overfor Kommissionen fremsatte forslag. Endelig foreslås, at tiltagene i EU-sporet så vidt muligt realiseres gennem en lex luftfart.

4

5 5 Rapport om Social Indhold 1 Resumé 7 2 Redegørelsen fra april Resumé af redegørelsen fra Arbejdsgruppens udgangspunkter Social dumping Luftfartens udvikling Nye beskæftigelsesformer Sammenhæng mellem nye forretningsmodeller, beskæftigelsesvilkår og social dumping/regelshopping Redegørelsens forslag til initiativer 11 3 Danske initiativer i forhold til EU Indledning Konkrete initiativer der allerede er igangsat Arbejdsgiverbegreb og lovvalg i relation til social sikring Flyvesikkerhed 13 4 Nationale danske tiltag mv Indledning Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Irland SKATs indsatsprojekter vedrørende flypersonale m.v Administration og kontrol i Danmark 15 5 Udmeldinger og initiativer fra EU Indledning Kommissionens programerklæring Konkrete initiativer fra Kommissionen Igangsatte arbejder fra Kommissionen 17 6 Det fortsatte arbejde Indledning EU-sporet 19 7 EU-lovgivning 21

6

7 7 Rapport om Social 1 Resumé Som anført i forordet er denne rapport en opfølgning på arbejdsgruppens redegørelse fra april 2014 om social dumping, hvorfor den også må ses i sammenhæng hermed. Der gives i kapitel 2 en kortfattet beskrivelse af indholdet og de initiativer, arbejdsgruppen foreslog i ovennævnte redegørelse. Det drejer bl.a. om ansættelses-og virksomhedsmodeller samt udviklingen sbranchen, herunder fremkomsten af lavprisselskaber. Endvidere skal anføres, at social dumping alt overvejende må karakteriseres som lovlig regelshopping, hvor luftfartsselskaber benytter sig af forskelle i medlemslandenes regelsæt og fortolkning af EU-regler. Der redegøres for danske initiativer i forhold til EU i kapitel 3. Dels om dansk deltagelse i og præsentation af redegørelsen og forslagene i denne på møder i bl.a. EU-regi. Endvidere redegøres for de konkrete initiativer, der allerede er igangsat. Det vedrører arbejdsgiverbegrebet i relation til social sikring, som på baggrund af den danske henvendelse er på dagsordenen i den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Ordninger i EU. Målet er at opnå en fælles opfattelse i EU-landene af arbejdsgiver/arbejdstager begreberne. Endvidere har EASA på baggrund af dansk henvendelse og efter ønske fra Kommissionen igangsat en analyse om de ny virksomheds-, forretnings- og ansættelsesmodellers mulige påvirkning af flyvesikkerheden. I kapitel 4 redegøres for nationale danske tiltag. Det drejer sig dels om dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande, herunder den reviderede aftale med Irland, og dels SKATs indsatsprojekter vedrørende flyvende personel. I kapitel 5 redegøres for initiativer fra Kommissionen. Det fremgår af Kommissionen programerklæring, som Kommissionens formand fremlagde for Europaparlamentet i juli 2014, at den nuværende nye kommission vil prioritere indsatsen mod social dumping. We have to fight against social dumping and we will do it, sagde formanden bl.a. Også Transportkommissæren og kommissæren for beskæftigelse og sociale forhold har bebudet initiativer, herunder at de i fællesskab afholder en konference om social dumping i maj Endelig har Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (DG MOVE) bestilt et studie, hvor også problemstillingerne i forhold til social dumping skal spille en fremtrædende rolle. Arbejdsgruppen forslag til det videre arbejde i forhold til EU redegøres der for i kapitel 6. Det gælder det fortsatte arbejde med, at deltage i arbejdet med at sikre en ens fortolkning og administration af arbejdsgiverbegrebet i EU, at følge og aktivt deltage i arbejdet i EASA vedrørende flyvesikkerhed, at sikre alle ansatte ret til social sikring i et EU-land, at få etableret en mere entydig, sikker og fast definition af hjemmebasebegrebet i forbindelse med social sikring mv., at sikre, at alle luftfartøjer underkastes tilsyn af arbejdsmiljøet ombord på flyene og at dette sker efter ensartede regler og retningslinjer. Under hensyn til konkurrencesituationen mellem EU luftfartsselskaber og 3.-landes luftfartsselskaber opfordrer arbejdsgruppen endvidere Kommissionen til at iværksætte et arbejde med henblik på at sikre EU luftfartsselskabernes konkurrenceevne i forhold til 3.-landes luftfartsselskaber, og dermed også beskæftigelsen i EU ved flyvninger til og fra 3.-lande. Endelig redegøres i kapitel 7 for, hvorledes arbejdsgruppen forestiller sig at initiativerne kan gennemføres i EU. Det foreslås, at initiativerne implementeres i en særlig EU-

8 8 Rapport om Social lex luftfart, dvs. så vidt muligt i et regelsæt alene gældende for luftfart (Et i EU såkaldt targeted aviation regulation initiatives ). Dette især på baggrund af luftfartens særegne forhold og karakter og for ikke at risikere at skabe uforudsete problemer og uhensigtsmæssigheder i de regelsæt, der gælder for andre industri- og erhvervsgrene.

9 9 Rapport om Social 2 Redegørelsen fra april 2014 I dette kapitel gives et resume af arbejdsgruppens redegørelse fra april 2014, inklusive en opdateret beskrivelse af luftfartsbranchen. 2.1 Resumé af redegørelsen fra Arbejdsgruppens udgangspunkter Arbejdsgruppen tog udgangspunkt i, at luftfarten er et internationalt og grænseoverskridende erhverv, der opererer på tværs af landegrænser både i EU og i verden som helhed, at der med EU s liberalisering af luftfarten er skabt muligheder for EUselskaber til at operere frit indenfor det samlede europæiske luftfartsmarked, samt udviklingen gennem de seneste år, herunder fremkomsten af point to point luftfartsselskaber populært kaldet lavprisselskaber - samt udviklingen af nye organisationsog forretningsmodeller en. Endvidere vurderede arbejdsgruppen 4 nye såkaldt transnationale ansættelseskonstruktioner en og beskæftigelsesvilkårene i forbindelse hermed og med udgangspunkt heri en række regelsæt og forhold som disse nye forhold en har betydning for i forhold til det, der potentielt må karakteriseres som social dumping Arbejdsgruppen konstaterede samtidig, at social dumping en især knytter sig til shopping mellem landenes regelsæt. Både de nye organisationsformer, ansættelses- og beskæftigelsesvilkår samt rekrutteringsformer, synes som oftest lovlige og i overensstemmelse med gældende EU-regler i form af direktiver og forordninger. Dog stødte arbejdsgruppen også på eksempler på forhold i forbindelse med ansættelseskonstruktioner og rekrutteringsformer, der tendere mod at være bevidst udnyttelse af utilsigtede forskelle i regler og implementering heraf i medlemslandene. Med udgangspunkt heri gennemgik arbejdsgruppen indenfor udvalgte områder de nationale regelsæt og EU-regelsættene og vurderede dem i forhold til, hvad der måtte opfattes som ikke tilsigtede uhensigtsmæssigheder i relation til bl.a. medarbejdernes sociale rettigheder, arbejdsgiveransvar og arbejdsgiverforpligtelser. Endvidere var arbejdsgruppen i sammenhæng hermed opmærksom på regelsættenes og ansættelsesvilkårenes betydning for konkurrencen mellem luftfartsselskaberne både i et globalt perspektiv og i et EU perspektiv, og under hensyntagen til arbejdskraftens fri bevægelighed og den frie etableringsret og markedsadgang indenfor EU. Endelig overvejede arbejdsgruppen om de nye ansættelses- og organisationskonstruktionerne mv. kan have indflydelse på medarbejdernes arbejdsmiljø ombord på flyene samt flyvesikkerheden (safety) Social dumping Social dumping beskriver som oftest en situation, hvor udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark, har løn- og arbejdsforhold under normalt dansk niveau. Der kan også være tale om, at udenlandske virksomheder ikke overholder danske love og regler. Inden for luftfart var det arbejdsgruppens opfattelse, at social dumping og muligheden herfor især knytter sig til regelshopping, hvor EU-luftfartsselskaber lovligt tilrettelægger ansættelseskonstruktioner, ansættelsesvilkår, selskabsopbygning og forretningsforhold på baggrund af forskelle mellem landenes love og regler, herunder forskelle i medlemslandenes implementering, forståelse og administration af EU regelsættene. Arbejdsgruppen kom således frem til, at social dumping skyldes dels forskelle i EU medlemslandenes lovgivning og regelsæt i øvrigt i forhold til ansættelsesretlige forhold, arbejdstagerrettigheder, arbejdsgiverforpligtelser, sociale rettigheder mv., samt såvel forskellig implementering af direktiver, som fortolkning og admini-

10 10 Rapport om Social stration af forordninger og direktiver, herunder bl.a. forskellig opfattelse i medlemslandene af f.eks. arbejdsgiveransvaret og arbejdsgiverbegrebet i relation til social sikring og skat. Social dumping opstår derfor som oftest ved at EU luftfartsselskaber tilrettelægger ansættelseskonstruktioner, ansættelsesvilkår og selskabsopbygning i forhold til forskelle mellem medlemslandenes regelsæt, herunder implementering, opfattelse og administration af EU-regelsættene, hvorfor det mere dækkende kan betegnes som regelshopping Luftfartens udvikling Luftfarten er et internationalt og grænseoverskridende erhverv, der opererer på tværs af landegrænser både i EU og i verden som helhed. I årene åbnede liberaliseringen og den markedsmæssige deregulering i EU for nye forretningsmodeller og aktører, der fandt andre måder end de traditionelle at differentiere sig på (low cost, point to point selskaber mv.). Dette har været en fordel for alle parter, idet det har betydet et langt større udbud af differentierede produkter og lavere priser for forbrugerne, hvilket har medført stor vækst en i EU. Denne udvikling er fulgt op af en konvergens mellem de forskellige forretningsmodeller, hvorfor konkurrencen på omkostninger er blevet skærpet. Med liberaliseringen og fremkomsten af point to point selskaberne blev konkurrencen intensiveret, i særdeleshed med prisen som den afgørende differentieringsfaktor, hvilket har givet meget store udfordringer for netværksselskaberne. Point to point selskaberne har endvidere etableret baser (hjemmebaser) i flere lufthavne i byer rundt om i Europa, hvor flyene overnatter og personalet formelt tiltræder og afslutter tjenesten. Tillige har de ikke som netværksselskaberne - opbygget HUB`s med komplekse faciliteter i de enkelte lufthavne, hvorfor de meget hurtigt kan flytte deres ruter (produktionsapparat) til andre lufthavne, hvis dette vurderes at være mere hensigtsmæssigt og rentabelt. Sideløbende med denne udvikling er sket andre nye tiltag fra luftfartsselskabernes side. Luftfartsselskaberne både de traditionelle luftfartsselskaber og point to point selskaberne - har i dag i meget stort omfang udbudt hjælpefunktionerne, hvorfor man i en vis udstrækning kan tale om virtuelle luftfartsselskaber, dvs. luftfartsselskaber som stort set alene står for billetsalget, tilrettelæggelse af flyvningerne og i sidste ende har det samlede ansvar for alle de sikkerhedsmæssige og operationelle forhold. Øvrige ydelser køber de af andre virksomheder. Samtidig er det blevet meget mere almindeligt, at luftfartsselskaberne leaser deres fly i stedet for at eje dem. En tendens, der tillige har gjort sig gældende er fremkomsten af transnationale luftfartsselskaber. Der er således i EU opstået og udviklet nye og lovlige selskabsstrukturer og forretningsmodeller, hvor et moderselskab har en EU-licens (hovedlicens) med tilhørende AOC (Air Operating Certificate) i et EU-land og opretter datterselskaber med EU-licens og AOC i et eller flere andre medlemslande, hvori også personale ansættes eller rekrutteres igennem, evt. via rekrutteringsbureauer, der kan være placeret i 3. lande Nye beskæftigelsesformer Siden 2008 har antallet af og variationerne i såkaldt transnationale ansættelser i luftfarten været stigende. Disse nye ansættelsesformer skaber bekymring hos både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, da de vurderer, at konsekvenserne af disse ansættelser blandt andet er en øget ulige konkurrence, fordi selskaberne fralægger sig bl.a. sine arbejdsgiverforpligtigelser, f.eks. i relation til sociale goder og pension. Samtidig er der tale om ansættelsesformer, der langt fra ligner dem, der er normalen i bl.a. Danmark og de fleste EU-lande.

11 11 Rapport om Social Flere luftfartsselskaber er også begyndt at anvende rekrutteringsbureauer (i nogle tilfælde er de oprettet som datterselskaber) lokaliseret i et eller flere EU lande og/eller i 3. lande, igennem hvilke en del af luftfartsselskabernes personale bliver rekrutteret. Nogle selskaber benytter også såkaldt self employed personale, det vil sige, at f.eks. en pilot opretter et personligt ejet selskab med sig selv som eneste ansatte. Pilotens selskab kan være placeret i et hvilket som helst land både indenfor og udenfor EU. Derefter udlejer piloten sig gennem dette selskab til et luftfartsselskab Sammenhæng mellem nye forretningsmodeller, beskæftigelsesvilkår og social dumping/regelshopping Arbejdsgruppen vurderede, at de nye ansættelseskonstruktioner kombineret med luftfartsselskabernes mulighed for at etablere datterselskaber, hjemmebaser og anvende rekrutteringsbureauer samt værkstedfaciliteter mv. i forskellige lande, giver luftfartsselskaberne mulighed for, indenfor lovgivningens rammer, at regel-shoppe mellem landene alt efter hvor det er mest fordelagtigt for selskabet. Dette i relation til skat, lønninger, arbejdstid og arbejdsforhold i øvrigt samt krav til arbejdsmiljøet og arbejdsgiverforpligtelser i relation til bl.a. sociale forpligtelser og pension. Sådanne ansættelseskonstruktioner skaber derfor en kompleksitet og uigennemskuelighed og dermed usikkerhed for den enkelte om, hvilke regelsæt, der gælder i ansættelsesforholdet. Hertil kommer så, at med forskellene i medlemslandenes fortolkning af EU regler om social sikring kan der opstå tvivl for såvel medarbejdere som medlemslandene om, hvilket land, der skal afholde udgifterne til sociale ydelser. 2.2 Redegørelsens forslag til initiativer I redegørelsen fra april 2014 blev foreslået, at der skulle iværksættes initiativer indenfor 3 hovedspor med henblik på at begrænse mulighederne for social dumping/regelshopping mest muligt. Spor 1: EU-sporet - Sikre ensartet implementering, administration og fortolkning af EU-regler. Arbejdsgruppen anbefalede, at Danmark skulle arbejde konstruktivt og målrettet på at sikre en ensartet implementering, administration og fortolkning af EU regler. Det arbejde fandt arbejdsgruppen kunne ske ved, at reglerne formuleres mere entydige, eller ved at arbejde for at regler af betydning for luftfartsområdet, hvor det er muligt, fastsættes som forordninger i stedet for direktiver. Arbejdsgruppen nævnte i den sammenhæng 6 mulige områder, det kunne være relevant at se på. Det drejede sig om EU-regelsættene om social sikring, om formidlingsvirksomheder, om self employed, om hjemmebasebegrebet, om arbejdsmiljø ombord på flyene samt om flyvesikkerhed (safety). Spor 2: Det nationale spor Undgå danske regler, der understøtter mulighederne regelshopping/forum shopping Arbejdsgruppen fandt, at danske regler der understøtter regelshopping, både kan være regler, der tiltrækker udenlandske virksomheder til Danmark, og regler der i Danmark er indrettet således, at det er mere attraktivt for virksomheder, at regelshopping udenfor Danmark. Arbejdsgruppen fandt kun et forhold, det umiddelbart var relevant at se på, nemlig beskatning af luftfartspersonale i international lufttrafik (dobbeltbeskatningsoverenskomster). Spor 3 - Sikre, at der ikke sker bevidst omgåelse af regler Arbejdsgruppen anbefalede, at luftfartsbranchens aktører selv skulle påtage sig opgaven med at få afprøvet mulige omgåelser af reglerne fagretsligt eller ved domstolene, for derved at få stadfæstet en retspraksis.

12 12 Rapport om Social Dette fandt arbejdsgruppen kunne være relevant f.eks. i forhold til uenighed om værneting og lovvalg i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt hvis en vikars rettigheder efter EU-direktivet eller den danske vikarlov bliver brudt. Endvidere fandt arbejdsgruppen, at det kunne overvejes at man fra myndighedsside iværksætte kontrolforanstaltninger, som det f.eks. kendes indenfor vognmands- og byggebranchen. 3 Danske initiativer i forhold til EU 3.1 Indledning Som tidligere anført og også beskrevet i redegørelsen om social dumping indenfor luftfart fra april 2014 knytter social dumping sig især til de muligheder, der er for at luftfartsselskaberne kan regelshoppe og derved udnytte forskelle i medlemslandenes implementering, administration og fortolkning af EU-reglerne. Der er derfor behov for initiativer fra Kommissionens side, idet det er Kommissionen, der er tillagt initiativretten i EU. På baggrund heraf er arbejdsgruppens redegørelse som anført i engelsk oversættelse fremsendt til Kommissionen og samtlige medlemslande, inkl. EØS-landene. Efterfølgende har Transportministeren tillige rejst problematikken overfor ministerkolleger i EU. Endvidere har Trafikstyrelsen på møder i relevante EU-fora præsenteret redegørelsen og de problemstillinger, den rejser, med opfordring til Kommissionen om at arbejde videre med disse og fremkomme med løsningsforslag, der kan minimere mulighederne for regelshopping. Det drejer sig bl.a. om EU-møder om social dialog på luftfartsområdet og møde i den såkaldte `Advisory Committee on application of the legislation on access for Community air carriers to intra-community air routes`, der er en komite underdg MOVE. På sidstnævnte møde præsenterede Trafikstyrelsen redegørelsen og gjorde rede for hovedindholdet af de danske forslag til løsninger. På dette møde blev fra dansk side bl.a. peget på, at i forhold til initiativer vedrørende EU-regelsættene er det nødvendigt at opdele initiativerne i dels initiativer, som kan løse problemstillingerne i forhold til flyvninger internt i EU og dels initiativer, som kan løse problemstillingerne i forhold til flyvninger til og fra tredjelande. Det er på EU-plan muligt at fastsætte ens krav for luftfartsselskaber, som flyver mellem to EU-lande. På flyvninger til og fra tredjelande konkurrerer EUluftfartsselskaberne med tredjelandes luftfartsselskaber, som ikke er underlagt den samme regulering som EU-luftfartsselskaberne. På flyvninger til og fra tredjelande må derfor ses på andre løsningsforslag på regelshopping -problematikken end de løsningsforslag, som bliver udarbejdet for flyvninger internt i EU. Dette både for at sikre, at EU-luftfartsselskaberne kan konkurrere effektivt med tredjelandes luftfartsselskaber og for at sikre beskæftigelsen serhvervene i EU. 3.2 Konkrete initiativer der allerede er igangsat Arbejdsgiverbegreb og lovvalg i relation til social sikring Social sikring omfatter sygesikring og sygedagpenge, social pension og ATP, børne- og ungeydelsen, arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsskadeforsikring mv.

13 13 Rapport om Social EU koordinerer social sikring for flyvende personale i EF-forordning 883/2004. En person ansat som flyvende personale kan kun være omfattet af ét lands regler om social sikring ad gangen. Dette gælder selv om personen udfører arbejde i flere lande. Der er forskellig praksis i EU landene i forhold til vurderingen af, hvem den egentlige arbejdsgiver er. Det kan udspringe fra de sproglige forskelle, sammenblanding af EUkoordineringsregler med den nationale lovgivning i det pågældende land mv. Det kan medføre usikkerhed om, hvem der skal afholde arbejdsgivers forpligtelser over for den ansatte. Resultatet kan derfor være, at arbejdsgivers forpligtelser bliver afholdt i to lande eller at de ikke bliver afholdt i noget land. Udfordringen opstår især, når luftfartsselskaber enten ansætter personale gennem et rekrutteringsbureau eller ansætter såkaldt self-employed personale, som eventuelt er hjemhørende i et andet medlemsland end luftfartsselskabet, og hvor personen eventuelt efterfølgende bliver udstationeret i et tredje medlemsland. Det kan i sådanne situationer være svært at gennemskue, hvilket lands lovgivning, der skal dække den beskæftigede, samt hvem der er ansvarlig for, at den beskæftigede er socialt dækket. På denne baggrund og i overensstemmelse med anbefalingerne i redegørelsen fra april 2014 har Danmark derfor fremsendt en note vedrørende arbejdsgiverbegrebet i relation til social sikring/arbejdsgiverbidrag m.v. til den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger i EU. I noten sættes fokus på ovennævnte uhensigtsmæssighed, og det foreslås, at der i forhold til social sikring skal være en ens fortolkning af begrebet arbejdsgiver, som beskæftiger. Det betyder i forhold til luftfart, at hvis en person reelt arbejder for et luftfartsselskab, skal luftfartsselskabet anses som dennes arbejdsgiver i forhold til lovvalg om social sikring uanset ansættelsesform. Den danske note blev præsenteret ved det formelle møde i den Administrative Kommission for koordinering af sociale sikringsordninger, som afholdtes i Bruxelles oktober 2014 og notens indhold blev inddraget i mandatet til Kommissionens arbejdsgruppe, som skal behandle udvalgte emner på socialsikringsområdet, som kræver en dybere analyse og fælles forståelse i medlemslandene. Mandatet blev godkendt ved det formelle møde i den Administrative Kommission i december Kommissionen har indbudt til, at interesserede lande nominerer deres repræsentanter til gruppen, så arbejdet kan komme i gang hurtigst muligt. Danmark deltager i dette arbejde. Kommissionens arbejdsgruppe, der bl.a. skal behandle spørgsmålet om arbejdsgiverbegrebet har afholdt første møde i starten af februar 2015, hvor rammerne for gruppens arbejde blev aftalt. Gruppen skal mødes igen 13. marts 2015, hvor de indholdsmæssige diskussioner indledes, herunder diskussionen om arbejdsgiverbegrebet. Som tidligere oplyst skal i tilknytning hertil anføres, at det er arbejdsgruppens opfattelse, at de danske myndigheder gennem kontrolforanstaltninger/tilsyn med luftfartsselskaberne i forhold til det danske forslag fungerer efter hensigten. Både indenfor social sikring og skat bliver der i hvert enkelt tilfælde taget stilling til de konkrete omstændigheder i sagerne, bl.a. måden personen er ansat på, og hvordan kontrakten er udformet sammenholdt med de faktiske arbejdsforhold. På denne måde afgør de danske myndigheder konkret om der er tale om en selvstændig erhvervsdrivende eller om der foreligger et arbejdsgiver/arbejdstager forhold Flyvesikkerhed På nuværende tidspunkt har luftfartsmyndighederne ingen indikationer på, at de luftfartsselskaber, som anvender fleksible bemandings- og ansættelsesordninger, har et lavere sikkerhedsniveau end andre luftfartsselskaber. De gældende flyvesikkerhedsregler er imidlertid udarbejdet i en tid, hvor luftfartens virksomhedskonstruktioner, forretningsmodeller og beskæftigelses- og ansættelsesforhold var fundamentalt anderledes end nu. Med fremkomsten af såkaldt virtuelle luft-

14 14 Rapport om Social fartsselskaber er opstået en ny situation, hvor store dele af produktionen, vedligeholdelse af fly mv. varetages af underleverandører. Sikkerhedsansvaret for de enkelte dele af produktionen er dermed også placeret hos disse underleverandører, mens ansvaret for det samlede sikkerhedsniveau fortsat er hos luftfartsselskaberne. På denne baggrund og i forlængelse af anbefalingerne i redegørelsen fra april 2014 har Danmark rettet henvendelse til EASA med forslag om at EASA skulle iværksætte kvalitative og kvantitative undersøgelser af, hvorvidt de flyvesikkerhedsmæssige reglers udformning i forhold til safety modsvarer udviklingen i virksomhedskonstruktioner, forretningsmodeller og besætningskulturer, samt vurdere om denne udvikling udgør eller kan udgøre en risiko for flyvesikkerheden. Samtidig med Danmarks henvendelse til EASA tog Kommissionen selv et initiativ og bad EASA nedsætte en arbejdsgruppe om New Business Models in Aviation. Arbejdsgruppen skal i en forundersøgelse vurdere de sikkerhedsmæssige problemer, der kan knytte sig til de nye forretningsmodeller. Når forundersøgelsen er afsluttet skal der tages stilling til det videre arbejde. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra 11 lande samt Kommissionen. Danmark er repræsenteret i arbejdsgruppen. Der har på nuværende tidspunkt været afholdt 2 møder i arbejdsgruppen, og der er planlagt nyt møde ultimo marts Ved første og andet møde blev der fokuseret på at identificere New Business Models samt potentielle risici vedrørende disse virksomhedskonstruktioner. Der arbejdes med at kortlægge, om nuværende lovgivning er dækkende, samt hvilke udfordringer disse virksomheder giver de nationale myndigheder. På agendaen til mødet ultimo marts vil være anbefalinger til løsninger af disse udfordringer. Det forventes, at der ligger en færdig anbefaling fra arbejdsgruppen medio Nationale danske tiltag mv. 4.1 Indledning Luftfarten er i udgangspunktet international og grænseoverskridende. Regelsættene der regulerer luftfarten er derfor også i vidt omfang internationalt aftalt i ICAO. Hertil kommer så liberaliseringen af luftfarten i EU, de foran nævnte problemstillinger i tilknytning og konsekvenserne heraf. Det er således grundlæggende disse forhold, som betinger mulighederne for regelshopping. Råderummet nationalt er derfor meget snævert i forhold til at begrænse mulighederne for social dumping eller regelshopping og knytter alene an til de forhold, der ikke er EU reguleret. I Danmark er det fortrinsvis skatteforholdene Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Irland Flertallet af de danske dobbeltbeskatningsoverenskomster er udformet således, at Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark (dvs. typisk bosat i Danmark), af lønindkomst fra arbejde om bord på fly i international trafik for et luftfartselskab fra det andet aftaleland. Danmark har dog enkelte ældre overenskomster, der er udformet på en måde, så Danmark ikke kan beskatte lønindkomsten i disse situationer. Den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst var et eksempel herpå. Efter denne overenskomst kunne lønindkomst ved arbejde om bord på fly i international trafik for et luftfartselskab, hvis virkelige ledelse har sæde i Irland, kun beskattes i Irland. Dette kunne medføre, at irske luftfartsselskaber fik en konkurrencefordel frem for danske luftfartsselskaber.

15 15 Rapport om Social Danmark og Irland blev sidste år enige om en protokol til ændring af den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst og underskrev den 22. juli 2014 en protokol til den dansk-irske dobbeltbeskatningsaftale. Protokollen medfører, at Danmark kan beskatte lønindkomst til luftfartspersonale, der er bosiddende i Danmark og arbejder om bord på fly i international trafik, uanset om de arbejder for et dansk eller irsk luftfartsselskab. Der er fradrag i den danske skat for en eventuel irsk skat af lønindkomsten. Protokollen trådte i kraft den 23. december 2014 og har virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere. Herudover vil det danske udgangspunkt ved forhandling af nye og genforhandling af eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster fortsat være at følge princippet i OECD s modeloverenskomst for så vidt angår beskatning af lønindkomst ved arbejde udført om bord på fly i international trafik SKATs indsatsprojekter vedrørende flypersonale m.v. SKAT nedsatte i efteråret 2013 analyseprojektet Globalisering 2013 Flypersonale, som blev afsluttet i foråret Projektet har undersøgt efterretteligheden hos flypersonale. Der er fortsat fokus på denne indsats, der forventes afsluttet inden sommerferien 2015, og som er forankret under SKATs driftsopgave Sikring af mandtal for personlige skattebetalere i Danmark. I foråret 2014 har SKAT herudover nedsat analyseprojektet Flybranchen, der skal undersøge efterretteligheden i flybranchen i bred forstand, herunder ansættelsesforhold og ansættelsesformer for personale i flybranchen. Projektet beskæftiger sig ikke med problemstillinger vedrørende social dumping, der er blevet analyseret i projektet Globalisering Flypersonale. Projektet forventes afsluttet den 31. marts Administration og kontrol i Danmark For at sikre, at der ikke sker bevidst omgåelse af reglerne, kræves det som udgangspunkt, at der er konsekvenser for de luftfartsselskaber, som bevidst forsøger at omgå reglerne. Dette kan ske ved myndigheders kontrolforanstaltninger/tilsyn og ved, at arbejdsmarkedets parter fører faglige konflikter, forhandling, voldgift eller anlægger sager ved det fagretlige eller civile retssystem. Der har endnu ikke i Danmark været konkrete initiativer på dette område. På det arbejdsretlige område er der endnu ikke foretaget konkrete initiativer, da det i arbejdsgruppen er tilkendegivet, at piloter, kabinepersonale m.v. ikke vil stå frem og føre en sag af frygt for at miste deres nuværende (eller eventuelt fremtidige) job. Samtidig er det som oftest sådan, at de faglige organisationer ikke har en tilstrækkelig retslig interesse til at kunne føre en sag, idet de ikke er aftale/overenskomstpart i forhold til f.eks. udenlandske luftfartsselskaber. Myndighedernes kontrolforanstaltninger/tilsyn vurderes dog at fungere efter hensigten. I Danmark bliver både inden for afgørelser om social sikring og skat i hver enkelt sag taget stilling efter de konkrete omstændigheder i sagen. Ved ansøgning om dansk social sikring bliver det f.eks. undersøgt på hvilken måde personen er hyret, samt hvordan kontrakten er udformet ved afgørelsen af, om der bl.a. er tale om en selvstændig erhvervsdrivende eller en arbejdstager. Der foreligger allerede mange konkrete afgørelser i sager, hvor virksomheds- og ansættelseskonstruktionerne i høj grad ligner de konstruktioner, der ses sområdet.

16 16 Rapport om Social 5 Udmeldinger og initiativer fra EU 5.1 Indledning Der er det seneste ca. halve år kommet flere udtalelser fra Kommissionen om social dialog og på det seneste også kommet konkrete udspil. Det drejer sig om Kommissionen programerklæring ved Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i forbindelse med den nye Kommissions tiltræden, samt udtalelser og initiativer fra Kommissær for Beskæftigelse og Sociale Forhold Marianne Thyssen og Transportkommissær Violetta Bulc. Endvidere har der i regi af Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (DG MOVE) været afholdt møde om social dialog på luftfartsområdet i den såkaldte `Advisory Committee on application of the legislation on access for Community air carriers to intra-community air routes`. Efterfølgende har DG MOVE iværksat en større undersøgelse af luftfartsbranchen, herunder også i relation til social dumping/forum shopping. 5.2 Kommissionens programerklæring Der er i den nuværende Kommission stor bevågenhed på de sociale forhold i EU. Således udtalte den nuværende formand for kommissionen Jean-Claude Juncker i programtale til Europaparlamentet den 15. juli 2014 bl.a.: Competitiveness is often confused with one-sided social regression but competitiveness is not achieved through social regression. Competitiveness is achieved by developing a broad range of approaches. Competitiveness is essential to make the European Union a more at-tractive location. A location for people, for investors. This includes the principle that the economy has to serve people and not the other way around. The economy must serve people. This means that internal marked provisions cannot be evaluated more highly than social provisions, which would otherwise just be minimum standards. The internal marked does not automatically have priority; social factors must also play a role I Europe. I am an enthusiastic supporter of the social marked economy. -Prosperity for all was what Ludwig Erhard said. Not Prosperity for the few. Prosperity for all must be maxim followed in both economic and social policies alike. In view of the crisis, people often say that the social marked economy has failed, but those who, out of greed profit, for money and for easy money, have disregarded the cardinal virtues of the social marked economy. The social marked economy can only work if there is social dialogue. Social dialogue suffered during the crisis years. Now it must be resumed at national and especially at European level. I would like to be a President of social dialogue. Senere i talen sagde Jean-Claude Juncker: Free movement of workers has always been one of the key-pillars of the internal marked. I will defend that principle. Free movement is an opportunity, not a threat. The rules will not be changed. It will be up to national authorities to fight against abuse or fraudulent claims. I will initiate a targeted review of the Posting of Workers directive and of its implementation. We have to fight against social dumping and we will do it.

17 17 Rapport om Social Konkrete initiativer fra Kommissionen Både kommissær for Beskæftigelse og Sociale Forhold Marianne Thyssen og transportkommissær Violetta Bulc har i forlængelse af Kommissionens programerklæring overfor Europa-Parlamentet udtalt sig meget positivt om den sociale dialog. Tilsvarende har Kommissionens næstformand Dombrovskis i en fællesudtalelse med kommissær Marianne Thyssen tilkendegivet, at This Commission is committed to re-launching and strengthening the dialogue with our social partners. Social dialogue at all levels is a prerequisite for the functioning of Europe`s social marked economy and crucial to promote both competitiveness and fairness. Endvidere har kommissær Marianne Thyssen og kommissær Violetta Bulc annonceret, at de vil afholde en såkaldt high-level konference i foråret, hvor social dumping både indenfor landtransport og luftfart skal drøftes og afdækkes. I lyset af ovenstående er det også forventningen, at Kommissionen i forbindelse med revision af luftfartspakken, som senest skal ske i 2016, men forventes her i 2015, som et element heri vil have øjnene rettet på den sociale dimension og social dumping/regelshopping. Endelig har Kommissionen i deres lovprogram meddelt, at de vil fremkomme med en omfattende strategi med henblik på forbedring af konkurrencevilkårene for europæiske luftfartsselskaber i forhold til luftfartsselskaber fra 3.-lande. I tilknytning hertil skal anføres, at Europa-Parlamentet er meget optaget af spørgsmålene omkring social dumping Igangsatte arbejder fra Kommissionen Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport (DG MOVE) har sammen med de europæiske pilotorganisationer fået udarbejdet en redegørelse om arbejdsbetingelser og ansættelsesforhold serhvervet. Redegørelsen, der er udarbejdet af Gent Universitet, fokuserer primært på atypiske ansættelsesforhold i lavprisselskaberne. Redegørelsen blev præsenteret på et møde i Paris primo februar 2015, hvor Danmark deltog i panel og dermed fik mulighed for at præsentere det danske arbejde og de danske synspunkter på social dumping og regelshopping. Endvidere afholdt DG MOVE som også tidligere nævntanført et møde i december 2014 om social dialog på luftfartsområdet i den såkaldte `Advisory Committee on application of the legislation on access for Community air carriers to intra-community air routes`, hvor Danmark var bedt om at præsentere sin rapport om social dumping i luftfarten. Komiteen er sammensat med regeringsrepræsentanter fra alle EU s medlemslande. Som opfølgning herpå har DG MOVE bestilt en redegørelse om beskæftigelse og arbejdsbetingelser i luftfart og lufthavne hos konsulentfirmaet SteerDaviesGleave. Redegørelsen skal være færdig i efteråret 2015.og dde foreløbige resultater vil blive præsenteret og drøftet på et møde arrangeret af DG MOVE i juni Af den af DG MOVE indgåede kontrakt med konsulentfirmaet fremgår, at baggrunden for bestillingen er, at The Commission wants to see `a socially responsible aviation sector` and intends to evaluate `the EU approach to jobs and working conditions across transport modes`. Videre anføres i kontrakten, at konsulenterne på baggrund af de tilvejebragte up-todate data skal:

18 18 Rapport om Social Analyze recent developments in terms of employment relationships (including the issue of multiple employers and home bases), working and social conditions in air transport (i.e. airlines) and airport operation and handling. By industry and category of worker (occupation, gender, age group, etc.), analyze developments in: incomes and training opportunities type of employment arrangements (recourse to part-time, temporary (agency) workers and other forms of atypical work, self-employment, etc.); union membership, the affiliation of companies to employers organizations and other social dialogue-related questions; and health and safety at work; Present an updated assessment of outsourcing (at least in air transport and airport operation and handling, including outsourcing to new or existing subsidiaries within the same company) and restructuring trends in airlines and their possible consequences for employment and working conditions. In particular, the contractor will illustrate airlines outsourcing practices by analyzing the operations of, and services provided by, different recruitment/temporary work agencies within and outside the EU. The contractor will also analyze the extent to which mobile workers and employees of transnational companies are still covered by a Collective Labour Agreement; and Present and analyze the various challenges linked to the multiplication of operational bases for taxation of labour, social security issues and law applicable to employment contracts. Illustrate these trends by presenting specific cases covering at least four airlines established in different countries and following different business models. Outsourcing trends should also be illustrated for at least three airport operators (including ground handling) of different types of airports in different countries. International temporary work agencies should also be interviewed. Som det fremgår af ovenstående udtalelser fra Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, kommissær Marianne Thyssen og kommissær Violetta Bulc samt de initiativer, der er taget fra Kommissionens side, herunder den af DG MOVE igangsatte analyse, erat der i den nuværende Kommission er meget fokus på den sociale dimension i EU. 6 Det fortsatte arbejde 6.1 Indledning I nærværende kapitel beskrives det videre arbejde og dermed den videre opfølgning på de problemstillinger, der er rejst i redegørelsen fra april Også her forfølges de 3 spor, som er nævnt tidligere i denne rapport: EU-sporet, det nationale spor og rets-sporet. Spor 1: EU-sporet. Det er glædeligt, at den nuværende Kommission synes at være meget opmærksom på de sociale forhold, herunder social dumping/forumshopping. Det viser både Kommissionens tiltrædelsesprogram mv. samt de tiltag, der er annonceret og den analyse DG MOVE har igangsat. Det må på denne baggrund forventes, at de udspil, der kommer fra Kommissionen i forbindelse med revision af luftfartspakken vil tage hånd om i hvert fald nogle af de problemstilling, vi fra dansk side har rejst i forhold til social dumping/forum shopping. Spor 2: Det nationale spor: Det er meget begrænset, hvad der kan gøres mere på det nationale spor, idet luftfart som tidligere anført er international og grænseoverskridende og stort set reguleret af internationale regelsæt og EU lovgivningen.

19 19 Rapport om Social Spor 3: Retssporet: Arbejdsgruppen opfordre til, at de faglige organisationer søger sager, hvor der mere eller mindre bevidst sker omgåelse af reglerne, afklaret gennem det fagretslige system eller ved domstolene. Samtidig opfordres de relevante myndigheder til at følge med i udviklingen af nye virksomhedskonstruktioner, forretningsmetoder og ansættelsesforhold med henblik på at modvirke at danske regler og fortolkningen og administrationen af EU-regler giver mulighed for social dumping/regelshopping. Endvidere opfordrer arbejdsgruppen til, at det fra myndighedsside på relevante områder overvejes at iværksætte kontrolforanstaltninger, som det f.eks. kendes indenfor vognmands- og byggebranchen. I det følgende vil alene blive fokuseret på initiativer i relation til EU. 6.2 EU-sporet Det er positivt at Kommissionen vil tage initiativer i forhold til social dumping og mulighederne for regelshopping. Det er derfor væsentligt, at man fra dansk side nøje følger med i Kommissionens initiativer og forslag og løbende gør opmærksom på de danske synspunkter og ønsker. Og i øvrigt i det omfang, der gives mulighed for det, fortsat deltager aktivt i processen. Ad. Arbejdsgiverbegrebet Arbejdsgruppen støtter Danmarks fortsatte arbejde i den Administrative Kommission med henblik på at sikre en ens fortolkning og administration af arbejdsgiverbegrebet baseret på de danske synspunkter og den danske forståelse af regelsættet. Ad. Lovvalg Selvom det lykkes at få tilslutning til definitionen af arbejdsgiverbegrebet i den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger i EU vil der stadig ifølge det, der oplyses af piloter og øvrige besætningsmedlemmer, kunne opstå tvivlstilfælde om lovvalget i forhold til social sikring mv. Samtidig kan der blive udviklet nye ansættelseskonstruktioner, som det ikke er muligt at tage højde for på nuværende tidspunkt. Det indebærer, at der i forlængelse heraf i nogle situationer kan opstå tvivl om hvilket lands love, der skal være gældende i relation til arbejdsgiveres forpligtelser overfor arbejdstager både i forhold til hvilket land arbejdsgiverafgifter mv. skal indbetales til, og efter hvilket lands regler den ansatte er socialt sikret mv. Dette synes især relevant i forbindelse med udstationeringer samt ansattes tilknytning til hjemmebaser. Arbejdsgruppen foreslår, at der overfor Kommissionen fortsat arbejdes for at få Kommissionen til at udarbejde initiativer med henblik på at sikre, at alle medarbejdere ved jobskifte, hjemmebaseskifte mv. er socialt sikret i et EU-land og samtidig får krav på at få oplysning om i hvilket EU-land, de er socialt sikret. Ad. Hjemmebasebegrebet Hjemmebasebegrebet for flyve- og kabinebesætningsmedlemmer er udviklet i forbindelse med flyvesikkerhed og er oprindelig i dette regelsæt defineret som en for besætningsmedlemmet af luftfartsforetagendet angivet lokalitet, hvor besætningsmedlemmet normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode, og hvor luftfartsforetagendet under normale omstændigheder ikke er ansvarlig for indkvartering af det pågældende besætningsmedlem. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 465/2012 af 22. maj 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 anføres følgende betragtning, som er en tilføjelse til ovenstående:

20 20 Rapport om Social For at lette anvendelsen af nærværende forordnings afsnit II på flyve- og kabinebesætningsmedlemmer er det berettiget at anvende begrebet hjemmebase som kriterium for fastlæggelsen af, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse på flyve- og kabinebesætningsmedlemmer. Den lovgivning, der finder anvendelse på flyve- og kabinebesætningsmedlemmer, bør dog forblive stabil, og princippet om hjemmebase bør ikke medføre hyppige ændringer af den lovgivning, der finder anvendelse, på grund af industriens arbejdsmønster eller sæsonpræget efterspørgsel. Hjemmebasebegrebet anvendes således på 2 vidt forskellige forhold: 1. Flyvesikkerhed Piloter og kabinebesætningers arbejdstid. 2. Social sikring Fastlæggelse af, hvortil arbejdsgiverafgifter mv. skal betales, og hvem der skal afholde de sociale udgifter til besætningerne. I forhold til social sikring, herunder i kombination med lovvalg knytter der sig særlige problemer i relationen til den nuværende definition af hjemmebase. Problemerne knytter sig især til reglerne om arbejde i flere lande samt medlemslandenes forskellige fortolkning af begrebet hjemmebase. Arbejdsgruppen foreslår på denne baggrund, at det understreges og der stadig presses på overfor Kommissionen for at få Kommissionen til at udarbejde en mere entydig og fast definition af hjemmebasebegrebet med udgangspunkt i, at de ansatte skal have en nærmere tilknytning til kun én hjemmebase. Samtidig skal der arbejdes for, at en sådan forankres i EU-landene, så der dermed sikres en ensartet fortolkning, administration og håndhævelse af begrebet. Ad. Flyvesikkerhed Danmark deltager aktivt i arbejdet i den i EASA-regi nedsatte arbejdsgruppe om mulige konsekvenser for flyvesikkerheden af luftfartsselskabernes nye forretningsmodeller og ansættelsesforhold mv. og vil til stadighed følge dette arbejde tæt. Fra dansk side vil arbejdet ligeledes blive fulgt nøje, og resultatet af forundersøgelsen og de mulige anbefalinger og forslag, der fremkommer fra arbejdsgruppen vil blive vurderet, ligesom der i forlængelse heraf vil blive taget stilling til eventuelle initiativer fra EU og/eller EASA. Ad. Arbejdsmiljø ombord på fly Arbejdsmiljøreglerne for besætninger ombord på fly er udformet i EU-direktiver og vedrører alene de egentlig arbejdsmæssige forhold, dvs. arbejdspladsens indretning mv. Trafikstyrelsen varetager alene det arbejdsmiljømæssige tilsyn for fly på dansk register. Tilsynet varetages, uanset hvor i verden et dansk registreret fly befinder sig. Der er i EU-regelsættene ingen krav i relation til udførelsen af tilsynet, dette hviler på nationale regelsæt. Trafikstyrelsen er bekendt med, at nogle lande alene fører tilsyn med egne luftfartsselskaber på destinationer i det pågældende land. Dette kan indebære, at der kan være situationer, hvor der ikke føres tilsyn med arbejdsmiljøet ombord på fly, når flyet er registreret i et medlemsland, men ikke flyver til og fra, det pågældende land. På denne baggrund anbefaler arbejdsgruppen derfor, at der i relation til EU skal stilles forslag om, at der skal udarbejdes ensartede retningslinjer inden for EU for tilsynet med arbejdsmiljøet om bord på fly. Retningslinjerne skal dels sikre, at alle fly i EU underkastes tilsyn af myndighederne og dels sikre, at tilsynet finder sted efter ensartede regler. I forbindelse med en evaluering af alle 24 arbejdsmiljødirektiver i 2013 meldte Danmark tilbage til Kommissionen, at regelændringer generelt ikke var nødvendige, men

Redegørelse fra arbejdsgruppen. ping indenfor luftfart

Redegørelse fra arbejdsgruppen. ping indenfor luftfart Redegørelse fra arbejdsgruppen om Social dum- ping indenfor April 2014 3 Redegørelse fra arbejdsgruppen om Social dumping indenfor Indhold Indhold Indhold 1 Indledning 5 1.1 Kommissorium 5 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Notat. Udarbejdet af Thilde Mortensen Waast, formand FPU. Skatteudvalget 2012-13 B 102 Bilag 1 Offentligt. 28. februar 2013

Notat. Udarbejdet af Thilde Mortensen Waast, formand FPU. Skatteudvalget 2012-13 B 102 Bilag 1 Offentligt. 28. februar 2013 Skatteudvalget 2012-13 B 102 Bilag 1 Offentligt Notat 28. februar 2013 Emne: Alternative ansættelser i dansk luftfart 2008-2013 Introduktion Gennem de seneste år har vi, der organiserer ansatte i luftfart

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Sideveje i Dansk Transport

Sideveje i Dansk Transport Sideveje i Dansk Transport Arbejdsliv, løn og levevilkår for bulgarske, rumænske og makedonske chauffører i Danmark og Vesteuropa. En rapport om arbejdskraftens fri bevægelighed på transportområdet. Efteråret

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 13. december 2005 222-54 ANC, lokaltlf. 2 43 87 3. Kontor Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. maj 1999 (24.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for 2169. samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12

Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 2015-53 Privatskoleelevers ret til at blive hørt før bortvisning eller udskrivning. Børnekonventionens artikel 12 Ombudsmanden havde behandlet to klager over, at elever på private grundskoler med ganske

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew Kampen for danske arbejdspladser! vs. Den danske model Af Anders Mark Jensen Hvem er undertegnede? Anders Mark Jensen (tidligere cabin crew) Næstformand, Flyvebranchens

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0128 Bilag 2 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til ændring af direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Initiativer mod social dumping 8. november 2012 1 Aftale om initiativer mod social dumping Nyt kapitel Med Aftaler om finansloven for 2012 er indsatsen mod

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt

Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Trafikudvalget L 13 - Bilag 4 Offentligt Supplerende grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om information til flypassagerer om det transporterende selskabs identitet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. maj 2013 Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU medlemsstaternes holdning med

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0422 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. oktober 2008 /jlh Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 2 Offentligt HØRINGSSVAR TIL FORSLAG AF EUROPA-PARLAMENTETS OG KOMMISSIONENS DIREKTIV OM HÅNDHÆVELSE AF DIREKTIV 96/71/EF OM UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE SOM

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål F om ændringer i forslag til servicedirektiv samt dansk forhandlingsposition.

Besvarelse af spørgsmål F om ændringer i forslag til servicedirektiv samt dansk forhandlingsposition. TALE Besvarelse af spørgsmål F om ændringer i forslag til servicedirektiv samt dansk forhandlingsposition. 13. november 2004 2003-224/14035-3 DEP-EBST Besvarelse i åbent samråd i Folketingets Erhvervsudvalg

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Indrapportering i luftfarten

Indrapportering i luftfarten Indrapportering i luftfarten Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Orientering om implementering af ny forordning v/patrick Liebgott, Fuldmægtig, Center for Luftfart Indrapportering i luftfarten

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen.

Indledningsvist skal Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) takke for muligheden for at fremkomme med vores bemærkninger til Grønbogen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V København den 15. juni 2011 Danmarks Rejsebureau Forenings høringssvar til Kommissionens høring vedrørende modernisering af direktiv om anerkendelse

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere