2. Lokalplanens forhold til anden planlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Lokalplanens forhold til anden planlægning"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Indledning 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplanens retsvirkninger 4. Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse 4 Udstykninger 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer 9 Servitutter 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11 Dispensation og påtaleret 12 Ophævelse af partiel byplanvedtægt 5. Kortbilag til lokalplanen Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Situationsplan Kortbilag 3: Adgangsforhold Kortbilag 4: Snit 9. november 1994 rev. 24. januar 1995 rev. 8. august

3 INDLEDNING Lokalplan nr for Kvickly omfatter Kvicklys butiksområde i Elmegade, samt 2 eksisterende passager der skal sikre sammenhæng mellem Kvickly og Kordilgade (gågadeområdet) og Sct. Jørgensbjerg. Med lokalplanen er det hensigten, at sikre den eksisterende butik Kvickly udviklingsmuligheder/udvidelsesmuligheder (til handels- og serviceformål). Der fastlægges en disposition for bebyggelsens og parkeringspladsens placering. Desuden fastlægges adgangsforhold for kørende og gående færdsel. For bebyggelsen fastlægges et byggefelt, der i forhold til den eksisterende bebyggelse giver mulighed for tilbygninger placeret på østfacaden, langs nordsiden af parkeringspladsen ind mod skråningen og på nordfacaden ved den eksisterende passage fra Kordilgade. Der fastlægges bestemmelser om bebyggelsens højde, der skal sikre at bebyggelse indpasses i området under hensyn til den tilgrænsende bebyggelse langs Nygade, Kordilgade og Sct. Jørgensbjerg. Det betyder, at der generelt fastlægges en lav bygningshøjde på 6 m og for en mindre del af bebyggelsen en højde på 8,5 m. Der gives dog mulighed for at enkelte mindre bygningsdele, f.eks. indgangspartier, kan gives en højde på 10 m. Den eksisterende passage gennem porten i Kordilgade 64 sikres til fortsat benyttelse som passage for gående færdsel mellem Kvickly og Kordilgade (gågadeom- rådet). Det offentlige vejareal Sct. Jørgensstræde sikres til fortsat benyttelse som passage for gående færdsel mellem Kvickly og Sct. Jørgensbjerg. Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse er at Kvickly ønsker at opføre nybyggeri, der omfatter: - opførelse af tilbygning på ca. 250 m2, hvoraf de ca. 100 m2 er salgsareal. Tilbygningen placeres på østfacaden. - opførelse af ca. 750 m2 specialbutikker, omfattende en tilbygning på ca. 100 m2 der placeres på østfacaden, samt en bygning på ca. 650 m2 der placeres ved nordsiden af parkeringspladsen. - opførelse af tilbygning på ca. 100 m2 til butiksformål, der placeres på nordfacaden ved den eksisterende passage fra Kordilgade. 2

4

5 Kvicklys samlede etageareal er i dag på 5001 m2. Bebyggelsesprocenten er på ca. 30 (set i forhold til det planlagte butiksområde). Kvicklys samlede salgsareal er i dag på ca m2, defineret som arealet bag kasseterminalen (udgør én detailhandelsenhed). Bageri, kiosk og radio/tvforretning indgår således ikke i arealopgørelsen. Detailhandelsenheden Kvickly s samlede salgsareal (defineret som arealet bag kasseterminalen) vil efter nybyggeriet udgøre ca m2 (nuværende salgsareal på ca m2 + nyt salgsareal på 100 m2). Herudover vil butiksarealet i området omfatte eksisterende og fremtidige specialbutikker adskilt fra detailhandelsenheden Kvickly. Lokalplanen er dog ikke til hinder for at detailhandelsenheden Kvickly s samlede salgsareal (defineret som arealet bag kasseterminalen) kan forøges ved ændret indretning af bygningen. Det udlagte byggefelt er generelt givet en størrelse der rummer det ønskede nybyggeri, men er dog enkelte steder gjort lidt større. Byggefeltets areal er på ialt ca m2. Kvickly har idag 186 kundeparkeringspladser. Uden for lokalplanområdet har Kvickly 36 personaleparkeringspladser. 3

6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Rammer for lokalplanlægning Lokalplanens område er i kommuneplanen beliggende inden for område 1.2E4 (hele område 1.2E4), område 1.1A2 (del af område 1.1A2, den eksisterende passage gennem porten i Kordilgade 64) og område 1.2A1 (del af område 1.2A1, Sct. Jørgensstræde). Lokalplanens område er beliggende i byzone. Lokalplanens delområde A er beliggende i område 1.2E4. Lokalplanens delområde B er beliggende i område 1.1A2. Lokalplanens delområde C er beliggende i område 1.2A1. Område 1.2E4 For område 1.2E4 er der fastsat følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Bebyggelsens art: Handels- og serviceformål, såsom salgsvirksomheder (herunder dagligvarebutikker), serviceerhverv og offentlige formål, der efter byrådets skøn har naturlig tilknytning til byens centrale områder. Etagebebyggelse og lav bebyggelse. Bebyggelsens om- Max. bebyggelses% for området under et: 50. fang og placering: Byggelinier fra vejmidte langs Elmegade. Mod nord: 11,5m. Etageantal og højde: Max. 2 etager. Andet: Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. 4

7 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.2E4. Område 1.1A2 og 1.2A1 Område 1.1A2 er planlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Område 1.2A1 er planlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område 1.1A2 og 1.2A1. (Rammebestemmelserne er ikke til hinder for de i lokalplanen indeholdte passager). Handel og privat service I kommuneplanen er målsætningen for handels- og serviceudviklingen bl.a.: - at handels- og servicevirksomheder i bykernen sikres udviklingsmuligheder, således at Kalundborg bys status som handelsby kan fastholdes og evt. styrkes. - at styrke centerområdet (gågadeområdet) ved at knytte områder, som idag ligger uden for centerområdet (først og fremmest varehusene Kvickly og Føtex) tættere til centerområdet. Målsætningen for handels- og serviceudviklingen giver sig bl.a. udtryk i følgende planhensigter: - Der udlægges områder til handel og service med mulighed for dagligvarebutikker, herunder på Kvicklys ejendom. - For at knytte Kvickly tættere sammen med gågaden søges etableret en ny passage fra Kvickly til Nygade/Kordilgade overfor Øen. Lokalplanen er givet et indhold i overensstemmelse med kommuneplanens målsætning for handels- og serviceudviklingen. Dog anvendes den eksisterende passage gennem porten i Kordilgade 64 som passage mellem Kvickly og Kordilgade (gågadeområdet), frem for at etablere en ny passage. Partiel byplan nr. 1 Partiel byplan nr. 1 for industri- og boligområde syd for Sct. Jørgensbjerg blev vedtaget af byrådet den 16.juni 1959, og godkendt af Boligministeriet den 12.marts

8 Partiel byplan nr. 1 udlægger området, der svarer til lokalplan nr s delområde A, til industriområde og etagebebyggelse. Partiel byplan nr. 1 ophæves inden for lokalplan nr s delområde A, og erstattes af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr. 48A-3 Lokalplan nr. 48A-3 for Kordilgadeområdet blev endeligt vedtaget af byrådet den 29.august Lokalplan nr. 48A-3 udlægger området, der svarer til lokalplan nr s delområde B, til blandet bolig og erhverv. Lokalplan nr. 48A-3 s bestemmelser er fortsat gældende inden for lokalplan nr s delområde B, men suppleres af lokalplan nr s bestemmelser, der skal sikre den nødvendige passage. Regionplan Vestsjællands Amt har i skrivelse af 3. juli 1995 oplyst, at Naturklagenævnet den 13. juni 1995 har meddelt følgende afgørelse om påklage af Tillæg 2 til Regionplan Retningslinier for detailhandel: Retningslinien om de regionale enheder i Regionplantillæg 2 må herefter anses for ugyldig. For de byområder, der i Regionplan benævnes regionale centre, må retningslinien om en maksimal butiksstørrelse på 3000 m² herefter fortsat være gældende, indtil den måtte blive ændret i overensstemmelse med reglerne i planlovens Tillæg 2 til Regionplan Retningslinier for detailhandel er således blevet ophævet og blevet afløst af bl. a. følgende retningslinie: I de regionale centre kan der etableres detailhandelsenheder på op til 3000 m² salgsareal. I det følgende er der redegjort for arealforhold for Kvickly, herunder Kvicklys ønsker om nybyggeri. Det fremgår heraf, at Kvicklys ønsker om nybyggeri kan finde sted i overensstemmelse med de nuværende retningslinier for detailhandel. 6

9 Kvicklys samlede etageareal er i dag på 5001 m2. Kvicklys samlede salgsareal er i dag på ca m2, defineret som arealet bag kasseterminalen (udgør én detailhandelsenhed). Bageri, kiosk og radio/tvforretning indgår således ikke i arealopgørelsen. Kvicklys ønsker om nybyggeri omfatter: - opførelse af tilbygning på ca. 250 m2, hvoraf de ca. 100 m2 er salgsareal. - opførelse af ca. 750 m2 specialbutikker. - opførelse af tilbygning på ca. 100 m2 til butiksformål. Detailhandelsenheden Kvickly s samlede salgsareal (defineret som arealet bag kasseterminalen) vil efter nybyggeriet udgøre ca m2. Herudover vil butiksarealet i området omfatte eksisterende og fremtidige specialbutikker adskilt fra detailhandelsenheden Kvickly. Det skal bemærkes, at lokalplanen ikke er til hinder for at detailhandelsenheden Kvickly s samlede salgsareal (defineret som arealet bag kasseterminalen) kan forøges ved ændret indretning af bygningen. Det udlagte byggefelt er generelt givet en størrelse der rummer det ønskede nybyggeri, men er dog enkelte steder gjort lidt større. Byggefeltets areal er på i alt ca m2. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, fastsat i henhold til planlægningsloven. Ifølge planlægningsloven skal der for de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med kystlandskabet, redegøres for bebyggelse og anlæg der påvirker kysten visuelt. Lokalplanområdet er beliggende i byzone, ca. 400 m fra Kalundborg Havn. Lokalplanområdet er adskilt fra kysten af de forskellige store anlæg på Kalundborg Havn (trafikanlæg, pakhuse m.v.). 7

10 Lokalplanområdet er beliggende i bykernen, omgivet af eksisterende bebyggelse. Lokalplanområdet er som den øvrige del af bebyggelsen i Elmegade lavt beliggende, set i forhold til den tilgrænsende randbebyggelse langs Nygade, Kordilgade og Sct. Jørgensbjerg. I lokalplanen fastsættes generelt en bygningshøjde på 6 m og for en mindre del af bebyggelsen en højde på 8,5 m. Dog gives der mulighed for at enkelte bygningsdele, f.eks. indgangspartier, kan gives en højde på 10 m. Det er vurderingen, at lokalplanområdets bebyggelse ikke indgår i de kystnære dele af byzonen, og ikke vil påvirke kysten visuelt. 8

11 Kalundborg kommune Lokalplan nr for Kvickly Lokalplanens retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentlige formål, kan af ejeren efter planlægningslovens 48 under visse forudsætninger kræves overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlægningslovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 9

12 Kalundborg kommune Lokalplan nr for Kvickly I henhold til planlægningsloven (lov nr. 388 af 6.juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: -at sikre den eksisterende butik Kvickly udviklingsmuligheder/ udvidelsesmuligheder (til handels- og serviceformål). -at fastlægge en disposition for bebyggelsens og parkeringspladsens placering. -at fastlægge adgangsforhold for kørende og gående færdsel. -at bevare eksisterende passager for at sikre sammenhæng mellem Kvickly og Kordilgade (gågadeområdet) og Sct. Jørgensbjerg. -at fastlægge bestemmelser, der sikrer at bebyggelse med hensyn til placering og højde indpasses i forhold til omgivelserne, herunder den tilgrænsende bebyggelse langs Nygade, Kordilgade og Sct. Jørgensbjerg. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, og omfatter følgende matr.nr.: 115-c, 118-f, 118-m, del af 121-a, 350-a, vejareal al Skt. Jørgens Stræde, Kalundborg bygrunde, samt alle parceller, der efter den 27. december 1994 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne A, B og C, som vist på kortbilag Lokalplanens område er beliggende i byzone. 10

13 3 Områdets anvendelse Delområde A 3.1 Området må kun anvendes til handels- og serviceformål, såsom salgsvirksomheder (herunder dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker), serviceerhverv og offentlige formål, der efter byrådets skøn har naturlig tilknytning til byens centrale områder. 3.2 Inden for området placeres parkeringsplads og varegård. Inden for området er beliggende et eksisterende benzinsalgsanlæg. Delområde B 3.3 Området (den eksisterende passage gennem porten) udlægges til passage for gående færdsel mellem delområde A og Kordilgade. 3.4 Området må i øvrigt anvendes i henhold til den for området gældende lokalplan nr. 48A-3. Delområde C 3.5 Området (det offentlige vejareal Sct. Jørgensstræde) skal fortsat kunne anvendes til passage for gående færdsel mellem delområde A og Sct. Jørgensbjerg. 4 Udstykninger 4.1 Yderligere udstykning må ikke finde sted uden byrådets tilladelse. Sammenlægning af forenklingshensyn må kun finde sted med byrådets tilladelse. 11

14 5 Vej, sti- og parkeringsforhold Delområde A 5.1 Parkeringspladsen placeres retningsgivende, som vist på kortbilag 2 og Varegården placeres retningsgivende, som vist på kortbilag 2 og Det eksisterende benzinsalgsanlæg er beliggende, som vist på kortbilag 2 og Vejadgang til parkeringspladsen placeres retningsgivende ved punkt a, som vist på kortbilag Vejadgang til varegården placeres retningsgivende ved punkt b, som vist på kortbilag 3. Varetilkørsel må desuden finde sted ved punkt c, som vist på kortbilag 3, eller andre af byrådet godkendte steder. 5.6 Vejadgang til det eksisterende benzinsalgsanlæg placeres retningsgivende ved punkt d, som vist på kortbilag Adgang for gående færdsel til området fra Elmegade placeres retningsgivende ved punkt e, som vist på kortbilag Gangforbindelser inden for området placeres retningsgivende, som vist på kortbilag 3. Delområde B 5.9 Passagen for gående færdsel mellem delområde A og Kordilgade (den eksisterende passage gennem porten) er placeret ved punkt f-f, som vist på kortbilag 3. Grundejere skal tåle, at der ad passagen er ret for offentligheden til færdsel til fods. 12

15 Delområde C 5.10 Passagen for gående færdsel mellem delområde A og Sct. Jørgensbjerg (det offentlige vejareal Sct. Jørgensstræde) er placeret ved punkt g-g, som vist på kortbilag 3. 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområde A 6.1 Bebyggelsen skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt (byggefelt 1 og 2). 6.2 Bebyggelsen skal respektere en byggelinie på 11,5 m fra vejmidte langs Elmegade. 6.3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 2 etager. 6.5 Butikslokaler (salgsarealer) må kun placeres i 1.etage (stueetagen). Dog kan der i begrænset omfang placeres butikslokaler (salgsarealer) i forbindelse med etablering af forskudt etage/balkon. Det nærmere omfang af butikslokaler (salgsarealer) i forskudt etage/balkon skal godkendes af byrådet. 6.6 Inden for byggefelt 1 må bebyggelsen ikke opføres i en højde der overstiger 6 m over naturligt terræn. Dog må enkelte bygningsdele, f.eks. indgangspartier, opføres i en højde på indtil 10 m over naturligt terræn. Den nærmere udformning af bygningsdele i højden mellem 6 m og 10 m over naturligt terræn skal godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde. 6.7 Inden for byggefelt 2 må bebyggelsen ikke opføres i en højde der overstiger 8,5 m over naturligt terræn. 13

16 Dog må enkelte bygningsdele, f.eks. indgangspartier, opføres i en højde på indtil 10 m over naturligt terræn. Den nærmere udformning af bygningsdele i højden mellem 8,5 m og 10 m over naturligt terræn skal godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde. 6.8 På kortbilag 4 er vist 2 snit med bebyggelsens højde (jfr. lokalplanens højdebestemmelser) set i forhold til bebyggelsen på Sct. Jørgensbjerg og Kordilgade. 6.9 Den eksisterende bebyggelse (Kareva) på matr.nr. 118-f, Kalundborg bygrunde, må nedrives Den eksisterende pumpestation på matr.nr. 350-a, Kalundborg bygrunde, må ændres til et underjordisk anlæg, og bygningerne må nedrives. Kalundborg Kommune skal (ved en deklaration) sikres nødvendig adgang til pumpestationen. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Delområde A 7.1 Anvendelse af materialer og farver til udvendige bygningssider og tagflader skal godkendes af byrådet. 7.2 Gangforbindelser (jfr. 5.8) der er beliggende inden for byggefeltet, kan udformes med glasoverdækning. 7.3 Skiltning skal udformes således, at den tilpasses bebyggelsens karakter. Skiltning må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 14

17 8 Ubebyggede arealer Delområde A 8.1 Gangforbindelser (jfr. 5.8) skal anlægges med en af byrådet godkendt belægning. 8.2 Parkeringspladsen skal indrettes, så den fremtræder med en vis træplantning (stammede træer). Beplantningen skal udføres og vedligeholdes i overensstemmelse med en af byrådet godkendt beplantningsplan. 8.3 Varegårdens udformning (afskærmning) skal godkendes af byrådet. 8.4 Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede, tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted. 8.5 Der udlægges areal til beplantning i områdets nordøstlige hjørne, som vist på kortbilag 2. Beplantningen skal fremtræde med en tæt bevoksning. Beplantningen skal udføres og vedligeholdes i overensstemmelse med en af byrådet godkendt beplantningsplan. 8.6 Ubebyggede arealer skal ved belægning/befæstelse, beplantning eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden skal overholdes. 8.7 Udvendig belysning af gangforbindelser og parkeringspladsen skal udføres med parklamper. Den udvendige belysning skal godkendes af byrådet. Delområde B 8.8 Passagen (jfr. 5.9) skal anlægges med en af byrådet godkendt belægning. 15

18 8.9 Udvendig belysning af passagen skal udføres med parklamper. Den udvendige belysning skal godkendes af byrådet. Delområde C 8.10 Passagen (jfr. 5.10) skal anlægges med en af byrådet godkendt belægning Udvendig belysning af passagen skal udføres med parklamper. Den udvendige belysning skal godkendes af byrådet. 9 Servitutter 9.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Delområde A 10.1 Det er en betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, at bebyggelsen tilsluttes Kalundborg Kommunes fjernvarmeforsyning. 11 Dispensation og påtaleret 11.1 Byrådet kan meddele dispensation fra nærværende lokalplan, jfr. planlægningslovens 19, stk Påtaleberettiget (i følge planlægningslovens 51) af nærværende lokalplan er alene Kalundborg Byråd. 12 Ophævelse af partiel byplanvedtægt 12.1 Partiel byplanvedtægt nr. 1 for industri- og boligområdet syd for Sct. Jørgensbjerg (vedtaget af byrådet den 16. juni 1959, godkendt af Bo- 16

19

20

21

22

23

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81-01 BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 81-ol for et område ved Jomfrustien, Toldbodgade og Østergade. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr Gefionscentret

Lokalplan nr Gefionscentret Lokalplan nr. 1.17 Gefionscentret INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Hvorfor lokalplan...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...4 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...5 Diverse

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co

LOKALPLAN NR. 107 % _,- --- BELLEVUES 1. i^la^v DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE ^VESTERGADE. pweysegangen \ * r -= «/ *r~ [ERNBANiGADE. SCHMELTZ 0 PLADS co CD DEGARDEN. ROSKILDE KOMMUNE % _,- --- BELLEVUES 1 ^VESTERGADE i^la^v pweysegangen \ * r -= «/ *r~ SCHMELTZ 0 PLADS co [ERNBANiGADE C/> LOKALPLAN NR. 107 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 1O7 for et område ved

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.04.2

Lokalplan nr. 1.04.2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.04.2 Området er beliggende øst for Lipperts Hotel ved hjørnet af Parkvej og Marievej Taastrup Offentligt formål - børneinstitution 18.07.1980 Kongsbak Informatik OMRADET

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR ESBJERG KOMMUNE RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR. 03.15 Dette lokalplantillæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ribe Kommune, i december 2006. Forslag

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere