Elsker, elsker ikke., - institutionsmedarbejderen mellem kærlighed og magt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elsker, elsker ikke., - institutionsmedarbejderen mellem kærlighed og magt"

Transkript

1 Elsker, elsker ikke., - institutionsmedarbejderen mellem kærlighed og magt Af Inge Schoug Larsen Hvordan skaber man muligheder for modmagt, når magten tager karakter af forførelse? Når magten siger: Jamen, jeg stiller bare muligheder til rådighed. Jeg skal jo bare facilitere, at I kan give noget til arbejdspladsen. Jeg vil gerne hjælpe Jer til, at I kan udvikle Jer fagligt og personligt. 1 Ordets magt Sådan spørger Niels Åkerstrøm Andersen i artiklen Medarbejderen i kærlighedens tegn. Spørgsmålet er interessant fordi det stiller skarpt på et forhold, som mange medarbejdere på institutionsområdet og i den offentlige sektor generelt dagligt oplever, men ofte har svært ved at handle over for. I spørgsmålet ligger også forklaringen på hvorfor modmagten udebliver, nemlig at der er tale om en magtform, der klæder sig ud som kærlighed. Det er en magt, der taler et kærligt sprog og anvender nogle umiddelbart kærlige handleformer. Et langt stykke hen af vejen er de sikkert også ment kærlige. For det er ikke kun medarbejderne, der forføres af den aktuelle ledelssesstil. Det gør arbejdsgiverne også. De er ofte så integreret i strukturen og tænkningen i organisationen, at de har svært ved at se (selv-)kritisk på den ledelse, de udøver. Når Karlebo Kommune f.eks. kalder deres udvikling af organisationen for Let Love Rule, så afspejler det en selvforståelse, der langt fra reflekterer det modsætningsfyldte i på en gang at skulle lede og elske. At det selv samme projekt i folkemunde kom til at hedde La hovederne rul, fortæller med den sorteste ironi, at der ikke alene er tale om kærlige handlinger i ledelsen af den offentlige sektor. Ord som forandringsparathed, omstilling, engagement, udvikling, livslang læring, værdibaseret ledelse er ord, der bruges flittigt for tiden. Ord, der alle signalerer noget positivt. Honnør-ord, kalder Niels Åkerstrøm Andersen dem. Man kan stort set ikke andet end at stille sig op og ærbødigt gøre honnør over for dem. For de lover kun medgang og ære. Hvem vil ikke gerne lære hele livet, udfolde alle sine kompetencer og få justeret sine værdier, så de klangfuldt og harmonisk indgår i samspillet med kollegaerne? Problemet er at sådanne honnør ord ikke indeholder nogen modbegreber. Og dermed ingen mulighed for kritik. Hvordan erklærer man sig imod forandring og omstilling? Hvordan siger man nej tak til læring og kompetenceudvikling? Ordene har ligesom deres eget liv, de smyger sig blidt rundt om os og fører os med, og selvom vi mærker en stigende uro, tvivl og træthed ved den konstante bevægelse mod noget nyt, er det svært at pege præcist på, hvor det gik galt hvor kravene blev for store eller for mange. Når vi taler om værdiledelse, så lyder det tit så varmt og omfavnende og vi skal passe på hinanden, osv. Men i realiteternes verden, der er det kun til en vis grænse, og hvis du ikke lever op til de normer, der er, så er det ud af klappen. Og det kan folk blive ganske forbavsede over, at det er det, det handler om. ( ) Altså, der ligger et eller andet bedrag i de her bløde værdier. Og i virkeligheden så er de benhårde. Men det er politisk korrekt. Sådan udtrykker en mellemleder sin oplevelse af ledelsesretorikken i dag. 2 Når magten på denne måde iklæder sig kærlighedens dragt, får den også kærlighedens spilleregler. 1 Åkerstrøm Andersen, N,, Bovbjerg,

2 En af dem er, at man er parat til at medtænke partneren i alle livssituationer. At man kan se verden, som den anden ser den. Lade sit perspektiv farve af den andens perspektiv. For institutionsmedarbejderen betyder det, at man skal leve op til kommunens værdier og målsætninger. Også selv om de går på tværs af - eller er i direkte modsætning til - andre værdier og behov. Som f.eks. når kommunen vælger at satse stærkt på udviklingen af Den rummelige daginstitution og samtidig undlader at reagere på nødråb fra institutionerne om mange børn med store sociale og følelsesmæssige problemer. Her gælder det for medarbejderne om at kunne skelne skidt fra kanel og se, hvor partneren vil hen og følge med. I kærlighedens regime, som Niels Åkerstrøm Andersen kalder denne særlige magtform, er man først en god medarbejder, når man bidrager til organisationens målopfyldelse: Man må hele tiden vise sin kærlighed, ellers dør den. Det gør man ved at tage initiativer, og initiativernes væsentligste mål er at blive ved med at producere begejstring for forandringsprocesserne. 3 Forandringens forbandelse Og forandringsprocesser er der mange af. Det er nok et af de mest karakteristiske træk ved offentlig ledelse som den udøves i dag det evige forandringspres, der lægges på medarbejderen. I rapporten Fokus på arbejdsmiljø og ledelse i Karlebo Kommune udtrykker en pædagog sin oplevelse af dette således: "Det, som jeg oplever( ) er, at nu siger de, at vi skal gøre sådan og sådan, og der bliver kastet en bold i luften, og nogle gange bliver den grebet og andre gange ikke. Som oftest falder den på gulvet. De har nogle enorme visioner om, hvordan tingene skal være, og så kommer de og siger: Nu skal I gøre sådan og vælter en masse ting ned over på os. Vi får aldrig lov til at gøre nogle ting færdige og få et resultat at se, før de kommer med nye tiltag, og det frustrerer mig. Det er i princippet godt nok med nye ideer, men lad os lige blive færdige, før der kommer en ny." 4 Ofte ser den enorme trang til forandring at hænge sammen med en meget ambitiøs topledelse. Fænomenet har fået sit eget navn: Change-aholics hedder de, disse ledere som i handlekraften og omstillingsparathedens navn driver medarbejderne ud i en tilstand, hvor målsætninger, ansvarsfordeling og tidshorisont flyder sammen i en mudderpøl af stress og forvirring. 5. Det er amerikaneren Eric Abrahamson, der har opfundet ordet, og han definerer det som en situation hvor så mange bølger af forandringer er skyllet gennem organisationen, at næsten ingen ved, hvilke ændringer de er i gang med at implementere og hvorfor. 6 Pædagogikken får åndenød For at følge med de stadige forandringer, så må man befinde sig i en konstant forandringsproces. Være på vej et andet sted hen end der, hvor man er lige nu. For mange pædagoger og institutionsledere er dette meget frustrerende. God pædagogik handler i høj grad om at kunne dvæle ved øjeblikket at fordybe sig i det, man er i gang med. I en hverdag præget af mange og stadig vekslende krav oplever mange pædagoger og ledere at de mister grebet om faget. At de langsomt dekvalificeres af de stadige skift og omstillinger. Som en 3 Åkerstrøm Andersen, 2002, p Larsen, Inge Schoug: Nordskilde, H. 6 Abrahamson, E

3 pædagog beskriver det i Karlebo undersøgelsen: Og når jeg endelig kan sætte mig ned sammen med ungerne, ved jeg ikke, hvad jeg skal lave, for det hele kører rundt " At være en forandringsparat medarbejder kan betyde, at man må kaste sin faglighed overbord. Pædagogiske erfaringer, metoder og teorier mister gyldighedsværdi fordi noget nyt og andet presser sig på oven fra i organisationen. Præstationskrav øges og nye tankesæt holder sine indtog. Derved bliver aflæring lige så vigtig som læring i den moderne organisation. 7 Man skal vær indstillet på at aflære, såvel som at lære. Ellers er man ikke rigtig parat. Når de eftertragtede kompetencer er åbenhed, forandringsvillighed og samarbejde, så bliver personlighedstræk som forsigtighed, eftertænksomhed og flid nærmest betragtet som inkompetence eller modstand. Derved sættes traditionelle pædagogiske dyder og værdier ud af spil. For mange pædagoger og ledere opleves det som at miste sit grundlag. Og det har sin pris. Antallet af medarbejdere, der går psykisk eller fysisk ned, er stigende både i det private erhvervsliv og i det offentlige. Det pædagogiske område er ikke undtaget. En kærlighedspagt Den medarbejder der ikke er under udvikling, er under afvikling er der et citat fra managementlitteraturen, der siger. Og det bliver jo såre rigtigt. Det er den enkeltes eget ansvar at kunne følge med. Organisationen lægger tilrette, men som medarbejder må man selv gribe mulighederne for udvikling og udfoldelse. Og gør man ikke det, er man i fuld gang med at ekskludere sig selv. Man er kun interessant for organisationen i den udstrækning, man følger med og giver et tilpas med- og modspil. For meget af det ene eller det andet straffes med eksklusion. Den bedste begrundelse for fyring i dag, er mangel på engagement. I teorien om Den Lærende Organisation taler man om en pagt mellem medarbejder og arbejdsgiver: Essensen af denne pagt er, at organisationen forpligter sig på den fulde udvikling af hver enkelt ansat, og en modsvarende forpligtethed over for organisationen fra den ansattes side. 8 Belønningen er selvudvikling og selvrealisering. Arbejdet skal opleves personligt interessant og tilfredsstillende og give medarbejderen lyst til at engagere sig. 9 Det organisationen får til gengæld, er medarbejderen med hud og hår. Med indre og ydre. For det er ikke længere nok at levere sin arbejdskraft. I dag skal medarbejderen også yde med det indre man skal have fælles værdier og fælles tankesæt. Der tales sågar om fælles viljer. Vi skal ville det samme, medarbejder og arbejdsgiver, ellers er det ikke et rigtigt lykkeligt kærlighedsforhold. Det gnidningsløse arbejdsforhold Arbejdsforholdet hviler således på en antagelse om, at der i moderne organisationer er mindre grad af interessemodsætninger mellem arbejdsgiver og arbejdstager. At vi reelt har fælles interesser og behov. I 70 erne introducerede Erica Jong fænomenet, Det gnidningsløse knald, som udtryk for at manden og kvinden var blevet så lig hinanden, at erotikken var blevet ufarlig, konfliktfri og gnidningsløs. På samme måde kan man sige, at arbejdsforholdet i dag så vidt muligt skal forløbe gnidningsfrit. Det gør det vældig svært at tale om rettigheder og arbejdsbetingelser. Hvordan skal 7 Åkerstrøm Andersen, N. 2002, p Senge. P.W Bovbjerg,

4 man forhandle arbejdstid og arbejdsvilkår, når tanken er, at vi i bund og grund vil det samme? Ellers er der tale om et brud på kærlighedsforholdet og det straffes. Ved sanktioner, ved kulde eller ved ikke at blive inddraget i relevante sammenhænge. I mange kommuner hviler der en stor usikkerhed i gruppen af institutionsledere, fordi man fra forvaltningens side selekterer blandt lederne. De mest forandringsvillige og engagerede ledere inddrages i særligt spændende forløb og får mere indflydelse end de mindre fremsynede. En leder udtrykker det således: "Der bliver lagt op til konkurrence blandt institutionerne. Det er med at hytte sit eget skind og promovere sig selv, - sørge for at sælge sin vare." 10 Også løn fortolkes som symbol på kærlighed. Tillæg, f.eks. i form af resultatløn, kan gives som tegn på, at organisationen holder af medarbejderen. Den særlige indsats honoreres med en særlig godtgørelse. I nogle kommuner kan en sådan godtgørelse være helt op til kr. Den form for kærlighedsytringer gør det endnu vanskeligere at distancere sig og holde hovedet koldt. På den måde sker der også en individualisering af arbejdsforholdet. På sigt gør det det vanskeligt at forhandle arbejdsvilkår og sætte fælles problemer på dagsordenen. En del kommuner vægrer sig da også ved at involvere de faglige organisationer eller andre parter, der ved deres mellemkomst afslører at forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver ikke er så gnidningsfrit endda. At der er rettigheder at varetage og interesser, der går i forskellig retning. Inddragelse og dialog For at undgå konflikterne bliver den helt centrale ledelsesoperation inddragelse. Medarbejderen skal inddrages og have ansvar. Det forudsætter dialog mellem ledelse og medarbejder og for at få det, må ledelsen træde ned fra sin trinhøjere status i organisationen, og i stedet blive første blandt ligemænd 11. Ledelse og medarbejdere skal stå på horisontal linje og have et fælles ansvar for organisationens drift og udvikling. Dette ser man bl.a. i bestræbelserne på organisere sig med så få ledelseslag som muligt. Ofte lykkes det ganske dårligt at etablere denne horisontale dialog. Mange pædagoger og institutionsledere oplever det kunstigt og fejlagtigt, når der skal samtales på lige linje. Når man nærmer sig sagens kerne, børnene og pædagogikken, slår det tydeligt igennem at magtens sprog ikke er identisk med medarbejderens sprog. Man forstår faktisk ikke hinanden. Der bruges de samme ord, men ofte med helt forskelligt betydningsindhold. "De (forvaltningsledelsen) kan det der med, hvordan udvikling skal ske, men de glemmer at kigge på det som mennesker. Hvad er det for nogle menneskelige ting, der sker - en anelse psykologi ville være rigtig godt, så de fik en fornemmelse af, hvad det handler om." 12 Det betyder også at kløften mellem de pædagogiske medarbejdere og ledelsen langsomt uddybes. Mange steder er der nået en grænse for hvor meget forandring og udvikling, man kan rumme på institutionerne. En træthed breder sig i systemet. Det bliver en vigtig opgave for forvaltningerne at tage hånd om denne træthed. En væsentlig årsag til trætheden er, at der trods de mange honnør ord 10 Schoug Larsen; I Åkerstrøm Andersen, N. & Born, A Schoug Larsen, I

5 og glade budskaber, er mangel på reel indflydelse. Der gives ansvar, men ikke indflydelse på de beslutninger, der virkelig betyder noget for arbejdstilfredsstillelsen og arbejdsglæden. Det handler bl.a. om retten til at fuldføre sit arbejde. At gøre ting færdige og se resultater af sin indsats. At kunne argumentere fagligt imod en ledelsesmæssig beslutning og blive hørt. At institutionerne får lov at fungere i et system baseret på pædagogiske værdier frem for økonomiske og driftsmæssige. Og det er vel det kærligheden i bund og grund handler om: At blive værdsat for at være den man er, og ikke for den, man kunne blive. Inge Schoug Larsen er cand. Psych., uddannet fra Københavns Universitet i Har specialiseret sig organisationspsykologi og pædagogisk psykologi. Er ansat som ledelsesansvarlig konsulent i BUPL Frederiksborg Amt. Litteratur Abrahamson, Eric: Change Without Pain: How Managers Can Overcome Initiative Overload, Organizational Chaos an Employmee Burnout. Harvard Business School Press Andersen, Niels Åkerstrøm & Born, Asmund: Kærlighed og omstilling. Medarbejderens perfektionering i den offentlige sektor. Seminaroplæg. Andersen, Niels Åkerstrøm: Medarbejderen i kærlighedens tegn. I: IP.R. Frederiksen m.fl. (red): Magt, passion og kommunikation, Dafolo Forlag, 2002 Bovbjerg, Kirsten Marie: En ny arbejdsetik under følsomhedens regime. Kritisk Debat 15/ Larsen, Inge Schoug: Fokus på arbejdsmiljø og ledelse i Karlebo Kommune. BUPL Frederiksborg 2003 Nordskilde, Henrik: Når ledelse bliver en forbandelse. Center For Ledelse. Netartikel Senge. P.W.: Den femte disciplin. Den lærende organisations teori og praksis. KLIM, 1999 Tynnel, J.: Det er min egen skyld - nyliberale styringsrationaler inden for Human Ressources Management, i: Tidsskrift for Arbejdsliv, 4. årgang, nr. 2,

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed

Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed Kapitel 3 Korpsånd og kærlighed - - - Elsk din arbejdsplads som dig selv, kunne et af arbejdslivets bud lyde i øjeblikket. I løbet af 1980 erne og 1990 erne er det blevet moderne at være motiveret, engageret,

Læs mere

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi

Ukritisk. på personlig udvikling. Selvrefleksion. er en nødvendighed. For- og bagsider af. selv-teknologi Offentlig Ledelse 01 U d g i v e t i s a m a r b e j d e m e l l e m H K / Ko m m u n a l S o c i a l p æ da g o g e r n e Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g 10 Ukritisk fokus på personlig

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Dette er fjerde bind i serien, og under forberedelse er: Standardisering i arbejdslivet redigeret af Malene Friis Andersen & Lene Tanggaard

Dette er fjerde bind i serien, og under forberedelse er: Standardisering i arbejdslivet redigeret af Malene Friis Andersen & Lene Tanggaard Umyndiggørelse Hensigten med serien MODERNE ARBEJDSLIV er at sætte fokus på den betydning, vores arbejdsliv har for os som ledere, som medarbejdere og som mennesker. Arbejdslivet giver os glæde og tilfører

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv

Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Sy v råd til ledere om at skabe t rivsel i det grænseløse arbejdsliv Ledelse uden grænser Syv råd til ledere om at skabe trivsel i det grænseløse arbejdsliv Væksthus for Ledelse og

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere