Implementering af strategier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af strategier"

Transkript

1 BRASK Management Consulting Implementering af strategier en checkliste til bestyrelsen og direktionen af Jørgen Brask August 2005 Denne checkliste bygger på modeller og undersøgelser af strategiimplementeringens problemstillinger tolket og set i lyset af mine praktiske erfaringer fra løsning af strategiske udviklingsopgaver i skandinaviske virksomheder. n indledes med refleksioner over begrebet implementering og tendenser i lederes og medarbejderes præferencer og afsluttes med en gennemgang af mulige blokeringer, som ledere oplever hos medarbejderne og hos sig selv i forbindelse med gennemførelse af forandringer i virksomheden. Formålet med checklisten er således at bidrage til, at ledere skærper opmærksomheden mod strategiimplementeringens problemstillinger og dermed opnår en større sikkerhed for, at virksomheden når sine mål. 1. Om implementering Begrebet implementering anvendes ofte som synonym for gennemførelse i sammenhæng med, at beslutninger om typisk større forandringer eller strategiske aktiviteter bliver omsat til handling. Men begrebet implementering dækker mere end selve gennemførelsen. Begrebet dækker også iværksættelse, realisering og virkeliggørelse og er således et mere rummeligt begreb. Iværksættelse retter sig mod selve beslutningsprocessen og kan i sig selv være en omfattende del, når de praktiske konsekvenser af beslutningen skal falde på plads. Realisering knytter sig til kommunikationsprocessen, der følger efter iværksættelsen, hvor tanker og planer skal forankres i organisationen og hos den enkelte og omsættes til handlinger, der følger virksomhedens vertikale hierarki og har indflydelse på virksomhedens horisontale funktioner og processer. Gennemførelsen er fasen i implementeringsarbejdet, hvor forandringerne er forstået og accepteret, og hvor organisationen og den enkelte tænker og handler i overensstemmelse dermed, dvs. forandringerne er blevet til ny hverdag. Virkeliggørelsen er tilstanden, hvor resultaterne viser sig i et omfang, hvor visioner og planer veksles til et udbytte for virksomheden og dens interessenter. Derfor er implementering en dynamisk proces, der kræver en sikker styring for at nå de planlagte resultatmål.

2 2. Blokeringer og præferencer Eksterne såvel som interne blokeringer kan påvirke den dynamiske proces. Blandt de eksterne er f.eks. fusioner i kunde- og leverandørleddet, uventede konkurrentreaktioner, konjunkturelle udsving, kriser og politiske beslutninger. De interne blokeringer knytter sig til den generelle modstand mod forandringer, som kan være af vekslende styrke fra almindelig usikkerhed og træghed til manglende accept og direkte obstruktion, såvel på gruppe- som individniveau. Blokeringer kan også findes i beslutningstagerens adfærd som en funktion af dennes personlighed, erfaringer og aktuelle situation, privat som arbejdsmæssigt. Disse blokeringer kan være udslagsgivende, hvis de optræder som blokeringer for den personlige gennemslagskraft. I øvrigt et fænomen, som oftest fortrænges eller ses helt bort fra, når ledere på alle ledelsesniveauer møder modstand mod forandringer. Strategiimplementering indeholder en væsentlig dimension mere ledelsens forståelse for medarbejdernes præferencer og prioriteringer. Derfor skal implementeringens iværksættelse, realisering, gennemførelse og virkeliggørelse også ses i sammenhæng med tendenserne i medarbejdernes syn på arbejdsliv, karriere og fritid. F.eks. blandt yngre ledere er der i dag en større opmærksomhed mod en ligevægt mellem privat- og arbejdsliv. Dette kræver, at virksomhedens øverste beslutningstagere skaber arbejdsvilkår, hvor fleksibilitet kan sikre opfyldelse af såvel karriereambitioner som kravene, et moderne familieliv stiller. Imidlertid er denne balance meget dynamisk, idet specielt yngre ledere har høje og skiftende målsætninger helt afhængigt af deres aktuelle situation og muligheder, som ikke nødvendigvis svinger synkront med virksomhedens. Kortlægningen af vilkårene for succesrig strategiimplementering rummer således elementer, der rækker fra virksomhedens planlægnings-, beslutnings- og kommunikationsprocesser til det enkelte individs personlige situation, ressourcer og præferencer. I forbindelse med iværksættelsen af strategiimplementeringen, specielt hvis ændringerne er store og omfatter mange personer i virksomheden, kan det således være en fordel at have gennemført en tilstandsanalyse i virksomheden, som dækker såvel de efterfølgende nævnte elementer i strategiimplementeringen som medarbejdernes præferencer. 3. Elementer i strategiimplementering Visionsforståelse Mindre end 5% af medarbejderne forstår strategien og har ikke fået information om, hvad strategien betyder for medarbejderens hverdag. 1. Er der udarbejdet en missions- og visionsbeskrivelse med en tolkning i hverdagstermer, som underbygger mål og strategier på en forståelig måde for alle? 2. Er der tilrettelagt en kommunikationsstrategi og plan, hvori der er taget stilling til tilhørernes forudsætninger, behov, præferencer, mulige barrierer, og hvad de tænder på har professionelle kommunikationseksperter været taget med på råd? 2

3 3. Har ledelsen selv tolket strategiplanen og prøvet at sætte sig i tilhørerens sted og fortalt dens indhold til hinanden og lært deraf? 4. Er der udarbejdet et præsentationsmateriale, der gennem ordvalg og illustrationer appellerer til tilhørerens lyst til at høre og se er AV-mulighederne udnyttet optimalt? 5. Er præsentationen iscenesat, har indlægsholderen været gennem en generalprøve gerne optaget på video - og efterevalueret? 6. Har der efter første præsentation iflg. kommunikationsplanen været efterevalueret? Har ledelsen sikret sig, at budskaberne er trængt igennem er planen evt. blevet justeret? 7. Har ledelsen evt. udnævnt ambassadører i organisationen, som skoles/informeres om, hvorledes dialogen om strategiplanen og dens betydning for organisationen og den enkelte holdes i live? 8. Husk, når ledelsen ikke mere kan holde ud at sige det samme igen, så er det, fordi ledelsen ikke fornyer sin budskabsformidling 9. Vis respekt for at mange først forstår budskabet, når det giver mening for den enkelte i dennes arbejdssituation 10. Er der planlagt opfølgende identitetsskabende og værdiefterlevede aktiviteter, som understøtter strategiforståelsen? 11. Er der taget stilling til, hvorledes visionsforståelsen og strategiefterlevelsen måles, f.eks. i forbindelse med årlige medarbejdertilfredshedsanalyser? Ledelsessystemer I mere end 60% af virksomhederne er budgetter ikke afledt af strategien men følger vanlig budgetpraksis. 1. Munder strategiplanen ud i klart definerede strategiske aktiviteter, der f.eks. knyttes til et eller flere halvår i strategiperioden? 2. Er disse strategiske aktiviteter blevet døbt med et passende slogan, som kan bruges som fællesnævner og som opmærksomhedsskaber? 3. Fremgår det tydeligt af budgettet, at der er allokeret ressourcer til aktiviteten og er der regnet på cost/benefit af aktiviteterne? 4. Følges der særskilt op på de konti, der er etableret og justeres budgettet hvis nødvendigt i overensstemmelse med den f.eks. kvartalsvise opfølgning af de strategiske aktiviteter? 5. Gennemføres der konsekvent korrigerende handlinger, og kommunikeres disse entydigt igennem de organisatoriske niveauer? 6. Hvis de allokerede ressourcer er udtryk for en væsentlig investering, synliggøres det så tydeligt i organisationen, og bruges det som løftestang til strategiimplementeringen? Ledelsesprocessen Mere end 85% af lederne bruger mindre end en time om måneden til at tale strategi, og kun få ledere følger systematisk op på vedtagen strategi. 1. Er opfølgning på strategiplanen lagt ind som et fast punkt på agendaen i det/de relevante strategiske mødefora typisk bestyrelsesmøder, direktionsmøder, ledergruppemøder? 2. Er konsekvenserne for det taktiske niveau i virksomheden vurderet og kommunikeret og tilsvarende for det operationelle niveau? 3. Er der udpeget en vagthund i ledergruppen for forskellige temaer, der knytter sig til strategiens bæredygtighed, f.eks. tendensovervågning, konkurrentovervågning, overvågning af den interne strategiske moral m.v.? 3

4 4. Har man valgt en uformel coach-ordning, hvor f.eks. to personer i ledergruppen er hinandens engagerede og indlevende sparringpartner gerne f.eks. økonomiperson til produktionsperson? 5. Har ledergruppen f.eks. halvårligt taget en hel dag ud til opfølgning, evaluering og gensidig konstruktiv kritik af strategiefterlevelsen? 6. Har ledergruppen f.eks. en årlig seance, gerne med ekstern bistand, hvor man gør status på strategiplanen og får et styret modspil, så det sikres, at ledergruppen frigøres af den etablerede magtstruktur personerne imellem? 7. Gennemføres der strategiunderstøttende tiltag som f.eks. systematisk lederuddannelse på strategisk niveau? 8. Øges krav og forventninger til strategiprocessen og strategiplanens form og indhold sikres fornyelsen? 9. Tager direktion og bestyrelse initiativ til f.eks. en årlig strategiseance, hvor bestyrelsen bruges som idégiver og høringspart? 10. Søger direktionen med mellemrum inspiration fra f.eks. litteratur, kurser, sagkyndige fra branchen, kunder, leverandører, konkurrenter eller andre brancher? 11. Sikrer direktionen sig med mellemrum et professionelt og kritisk modspil fra eksterne rådgivere, f.eks. i forbindelse med nye eksterne og interne udfordringer en second opinion og en fortrolig samtalepartner? Personlige mål Mindre end 25% af lederne belønnes i forhold til strategien, såvel økonomisk som karrieremæssigt. 1. Er direktionens samlede gagepakke omfattet af incentives, der relateres direkte til resultatudviklingen? 2. Er funktionschefernes gagesystem omfattet af en variabel del/bonus, som er relateret til den del af dækningsbidragsudviklingen, den pågældende selv har indflydelse på? 3. Er der en direkte kobling mellem indsatsen og resultaterne af at implementere virksomhedens strategi og den enkeltes karrieremuligheder? 4. Er der taget hensyn til den nødvendige fleksibilitet i forhold til ledernes og medarbejdernes individuelle behov og ambitioner? 5. Er der en overskudsdelingspolitik, der kommer den enkelte til gode i forhold til opnåelse af f.eks. udvalgte succeskriterier i jobbet? 6. Er medarbejdersamtalesystemet koordineret med udvalgte succeskriterier og den enkeltes indsats i strategiefterlevelsen? 7. Er der allokeret midler til aktiviteter, hvor succesen dyrkes og identitetsfølelsen styrkes? 8. Afspejles resultatudviklingen, f.eks. i form af investering, i bedre fysiske rammer, bedre faciliteter på arbejdspladsen, kantineordning og andre tilfredshedsskabende personalegoder? 9. Modsvares investeringer i bedre fysiske rammer m.v. af krav og forventninger om øget effektivitet og tempo i strategiimplementeringen? 10. Gøres resultatet af strategiimplementeringen synlig, f.eks. gennem anvendelse af Balanced Score Card metoden eller andre relevante opfølgningsmetoder? 4

5 4. Blokeringer Blokeringer for den personlige gennemslagskraft Alle ledere oplever fra tid til anden at have vanskeligheder med at trænge igennem med budskaber og beslutninger og kan ofte henføre årsagen til egen personlige gennemslagskraft. Eksempler: Konfliktundgåelse Opfatter ordet konflikt som stærkt negativt ladet Oplever ubehag ved konflikter og interessemodsætninger Fejer konflikter ind under gulvtæppet og gyder olie på vandene Trækker sig tilbage i konfliktsituationer Ignorerer at uløste konflikter ofte vokser i intensitet og omfang Tillidsvægring Har svært ved at vise andre tillid Stoler kun på sig selv Er mistænksom overfor andres bagtanker og skjulte dagsordener Er skeptisk og tillukket overfor andres forslag og idéer Har en tendens til at overkontrollere andre Ressourceblindhed Har svært ved at se egne stærke sider og kompetencer Har svært ved at se andres stærke sider og kompetencer Har tendens til at nedvurdere sig selv Har et fastlåst billede af egen formåen og er blind over for potentialer og udviklingsmuligheder Husker fiaskoer og glemmer succesoplevelser Personlig magtvægring Viger tilbage for anvendelse af personlig gennemslagskraft Er bange for at virke aggressiv, dominerende og bedrevidende Er bange for at fremkalde modstand og misstemning Er bange for at blive upopulær Har svært ved at gå mod strømmen Fiaskofrygt Lille risikovillighed: er tilbøjelig til at undgå risikoen for nederlag for enhver pris Overdreven frygt for at mislykkes Holder sig til det sikre Er angst for ikke at være god nok Er bange for nye ukendte opgaver og udfordringer Vanebundethed Fokuserer på fortiden frem for på nye muligheder Er bange for forandringer Føler sig usikker uden faste metoder og systemer Håndhæver eksisterende regler som universelle sandheder og stiller ikke spørgsmålstegn ved gængse måder at gøre tingene på Manglende kreativitet, nytænkning og idéudvikling Ingen leder kan sige sig fri for at være belastet af en eller flere af ovennævnte blokeringer. 5

6 Derfor er det en god personlig strategi at vurdere ændringsmængden i afstanden mellem den nuværende situation og den aktuelle strategiplans mål og nøje vurdere, hvilke barrierer man kan forvente at støde imod både i omgivelserne og hos sig selv. Kendskabet til barriererne og en veludviklet selvindsigt giver et overskud til at tilrettelægge sin personlige implementeringsstrategi. 5. Perspektivering Når man tænker på, hvor mange strategiprocesser, der udløste en kortvarig euforisk stemning og derefter vendte tilbage til almindelig hverdag, så burde det være en konkurrencefordel at være god til strategiimplementering, specielt hvis implementeringen følges af en dynamisk opmærksomhed mod strategiernes bæredygtighed og ikke mindst implementerbarhed. I en konkurrencemæssig verden, hvor forandringerne sker med stigende hast og hvor alle har lige adgang til teknologi, viden, kapital og ressourcer, så er det i høj grad den menneskelige faktor, der gør forskellen. Derfor er et godt kendskab til, hvordan organisationer og individer reagerer på forandringer og til det enkelte individs præferencer, en værdifuld viden til at sikre en smertefri og effektiv strategiimplementering. Den praktiske konsekvens af dette kunne være, at direktionen så at sige er 1-2 år foran implementeringen og dermed virksomhedens garant for, at der bliver et langsigtet perspektiv i de kortsigtede beslutninger. I tilslutning til denne checkliste findes to artikler. Den ene: Strategisk diagnose et analyseværktøj til bestyrelsen og direktionen omtaler bestyrelsens og direktionens roller i forbindelse med fastlæggelse af mål og udarbejdelse af strategier for virksomheden. Den anden artikel: Valg af proces og metode et udviklingsværktøj til bestyrelsen og direktionen belyser aspekterne ved arbejdet med at tilrettelægge det strategiske udviklingsarbejde i virksomheden. 6. Om forfatteren Jørgen Brask har siden 1981, som medejer af Lisberg Management A/S, beskæftiget sig med strategisk udvikling og ledelse som konsulent og som underviser på Handelshøjskolen i København og hos Henley Management College. I 2001 overtog Aston Group A/S managementdelen af Lisberg Management, som siden 2003 er videreført af Right Kjaer & Kjerulf A/S. Jørgen Brask fungerer nu i eget regi som ledelsesrådgiver i et netværk af samarbejdspartnere. Referencer: Gary Hammel Center of Leader Excellence Brask Management Consulting Peder Oxes Vej 3 DK-2960 Rungsted Kyst Telefon:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Strategiarbejdet 5.4. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse. 1. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse

Strategiarbejdet 5.4. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse. 1. Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse Strategiarbejdet Strategiarbejdet Fra strategisk planlægning til strategisk ledelse af cand.oecon, certificeret management konsulent (CMC), direktør Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, Dragsted

Læs mere

Forretningsgrundlag, strategi og

Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og Forretningsgrundlag, strategi og forretningsplan de udviklingsorienterede ledelsesinstrumenter af Åge Dragsted, aage@dragsteddevelopment.dk, cand.oecon., certificeret management

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag

Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag Strategien bestyrelsens ledelsesgrundlag af cand.oecon. Åge Dragsted, CMC, aage@dragsteddevelopment.dk og cand.oecon. Bent Høgsted, bent@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker

Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Strategisk analyse og udvikling i Thy-Mors Energi A/S med ValueMaker af Jens Böhme, direktør for konsulentvirksomheden Acore, jbo@acore.com 1. Indledning Strategi

Læs mere