Forandringsprocessen i Viborg Storkommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandringsprocessen i Viborg Storkommune"

Transkript

1 Forandringsprocessen i Viborg Storkommune Synopsis udarbejdet til faget Ledelse af forandringer på Århus Handelshøjskole 2005 Lavet af Gruppe 14: Afleveret til Mona Toft Mandsen, Institut for ledelse ved Handelshøjskolen i Århus Marianne Adelhardt Jensen Birgitte Bang Tonsgaard Jesper Pedersen Århus den 11/

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING VIBORG STORKOMMUNE DIAGNOSTICERING AF FORANDRINGEN Organisatorisk diagnosticering af fusionen til Viborg Storkommune Viborg Storkommunes procesplan og interventionstyper Viborg Storkommunes implementeringsstrategi MOTIVATION OG KOMMUNIKATION MIDDEL MOD MÅLET Motivation hos den enkelte medarbejder Betydningen af den interpersonelle kommunikation Mellemlederen som forandringsagent OPSAMLING OG PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 1: The Burke-Litwin Causal model BILAG 2: Køreplan for kommunesammenlægningen ved Kommunernes Landsforening og procesplan for Viborg Storkommune BILAG 3: Interaction between change agents and organisational members 1

3 1. Indledning Det offentlige system har siden midten af 1980 erne været præget af komplekse forandringsprocesser, herunder talrige fusioner og sammenlægninger (Haslebo 1998). Kommunalog strukturreform kan ses som en sværvægter i denne sammenhæng. Reformen handler nemlig ikke kun om struktur- og opgaveændringer. Den påvirker i stor stil både medarbejderes, lederes og borgeres dagligdag - også rent følelsesmæssigt. Som Senge har sagt det mennesker har ikke noget imod forandring de har noget imod at blive forandret (i Hildebrandt & Brandi 2005:39). Ifølge McCann & Gilkey (1988) skyldes 33 % af alle fejlslagne fusioner problemer med ledelse, menneskelige relationer og kultursammenstød. Denne synopsis har Viborg Storkommune som sin case - fusionen af fem små land- og en jysk storbykommune 1. Formålet er at diagnosticere den forandring som er forgået, foregår og skal foregå og dernæst diskutere samt komme med anbefalinger til implementeringsprocessen Synopsen er delt i to, hvor første del beskriver forandringen med udgangspunkt i diagnosticerings-, proces- og interventionstypemodeller fra Hayes (2002) 2. Anden del af synopsen har fokus på implementeringsprocessen, hvor vi argumenterer for at motivation og kommunikation bliver to centrale interventionsområder at arbejde med frem til storeflyttedag (1/1 2007) både ud fra en medarbejder og mellemledervinkel. 2. Viborg Storkommune diagnosticering af forandringen Der er fem forandringsdimensioner, som man skal tage højde for, når man diagnosticerer forandring: Drivkræfter, pres, intensitet, dybde og kompleksitet (svare til at stille spørgsmålene: Hvorfor, hvornår, hvor hurtigt, hvor meget og hvilke elementer) (Hayes 2002, Hildebrandt & Brandi 2005). Til helt overordnet at klassificere den konkrete forandringscase Viborg Storkommune har vi anvendt Nadler & Tushmans typologi (jf. figur 1). På den dimension vurderes forandringens dybde - inkrementel (transitionel) vs. diskontinuerlig (transformationel), mens den anden dimension udtrykker i hvor høj grad forandringen er forventet eller noget, man må reagere i forhold til. 1 Der skelnes ikke mellem fusion og sammenlægning i denne opgave. En fusion kan dog dække over to vidt forskellige begreber: en overtagelse, hvor en organisation bliver overtaget af en anden organisation og således bliver underlagt nye normer, strukturer og arbejdsopgaver eller en integration af forskellige selvstændige enheder, der tilsammen bliver til noget nyt og større. I Viborg Storkommunes tilfælde er der på officielt plan tale om en integration til en ny enhed men man kan sagtens forestille sig, at den største kommunes model (Viborg) bliver dominerende for den nye. 2 Hvor ikke andet er anført henvises til Hayes (2002). Alle modeller herfra forudsættes kendte af læseren og vil derfor ikke blive gennemgået i detaljer. 1

4 I forhold til Viborg Storkommune er der tale om en re-creation (genskabelse). For det første skabes ved fusionen en helt ny kommune, samtidigt med at forandringen er afgrænset til tidsperioden 31. dec til Figur 1, Nadler & Tushman 1995 (i Hayes 2002:8) 1. januar Dette taler således for en forståelse af forandringsprocessen som diskontinuerlig frem for inkrementel. For det andet er der tale om et reaktivt beslutningsgrundlag, da forandringsønsket ikke er selvskabt i kommunerne, men er en reaktion på vedtagelsen af strukturreformen i Folketinget. Set fra et nationalt politisk perspektiv er der nærmere tale om en anticipatory (forventet) forandring set som ændrede krav til fremtidens velfærdstat; mere komplekse og specialiserede opgaver og færre ressourcer at gøre det for. Man kan på den baggrund diskutere, hvorvidt fusionen af de 6 kommuner til Viborg Storkommune bør ses som en re-orientering frem for en re-creation. Men som ovenfor nævnt har Viborg Storkommunes ikke selv har taget initiativet til reformen og hertil kommer, at kommunens organisationsgrundlag (service af borgerne) ikke ændrer sig fundamentalt, men genskabes i den nye kommunale organisering. Set fra Viborg Storkommunes synsvinkel er derfor tale om en re-creation. 2.1 Organisatorisk diagnosticering af fusionen til Viborg Storkommune Til at beskrive forandringen nærmere benyttes Nadler & Tushman kongurensmodel (jf. figur 2), idet denne model tager højde for såvel eksterne som interne forhold, som drivkraft for forandring. Ud fra modellen ses, at sammenlægningen af de 6 kommuner til Viborg Storkommune vil påvirke alle organisatoriske del-elementer; opgaverne bliver flere og mere komplekse, hvilket nødvendiggør en ny form for ledelse og organisering af arbejdet, en opkvalificering af medarbejderne, ny IT teknologi hvilket igen spiller ind på den uformelle organisering af arbejdet. I Viborg Storkommunes tilfælde er der ikke en samlet organisation endnu - den er først på tegnebrættet. Derfor har vi valgt at redigere modellen en smule ved at indføre 6 strategier som 2

5 udtryk for forhandlingsprocessen frem mod en fælles strategi (se figur 2, note 1). Dertil kommer den feedback, der kommer fra borgerne i kommunen ikke direkte bliver til input til organisationen, men må omkring det politiske system først (se figur 2, note 3). Kongurensmodellen er interessant, fordi den viser betydningen af at arbejde efter en klar strategi og vision; at strategien bliver bæreplanet for forandringsprocessen, således at alle i processen kender målet og arbejder frem mod dette. Hvorledes kommunikation af strategi og vision skal foregå, udsiger modellen ikke noget om. Samtidigt er modellen meget generel og viser dermed ikke på hvilke niveauer, forandringen griber ind. Figur 2, efter Nadler og Tushman Kongurensmodel ( i Hayes 2002:83) Note 2: Viborg Storkommune fællesstrategi er ikke formuleret endnu grundet det politiske system, men den politiske styregruppe har udformet et udkast til en fælles vision, der spiller ind på strategien for organiseringen af den nye kommune: 1. Viborg kommune er til for borgernes skyld. Kommunen opleves som en serviceorienteret helhed. Med solidt rodfæste i den gode service, oplever borgerne at det er deres skoler, deres børnehaver, deres ældrecenter og deres rådhus. Borgerne skal vide, Viborg er deres kommune. 2. De borgerrettede ydelser leveres af en moderne organisation med plads til forskellighed. Vi har et decentralt selvstyre med lokalt ansvar til brugerstyrelser og ledere, men også en central styring med fokus på tværgående udvikling, helhed og effektivitet. 3. Den gode og effektive service skabes af gode arbejdsbetingelser for kommunens ledere og medarbejdere. Der vil bl.a. sige at de rette kompetencer og et betydeligt selvstændigt ansvar og spillerum i medarbejdernes daglige arbejde. (jf. referat fra den politiske styregruppe d ). For at klassificere de niveauer, hvor forandringen griber ind, benyttes The Burke-Litwin Causal Model of Organisational Performance and Change (Hayes 2002:84). Ud fra denne model bliver tydeligere at se, at fusioneringen til Viborg Storkommune er en transformationel 3

6 forandringsproces, hvor påvirkningen sker både på individ, gruppe og organisationsniveau (se figur 3 i bilag 1). Af modellen fremgår fx at strukturændringen gennem ændringer af opgaver og roller også vil påvirke den enkelte medarbejders motivation for arbejdet, hvilket vi vender tilbage til i afsnit Viborg Storkommunes procesplan og interventionstyper Det er vigtigt, at der udarbejdes en procesplan som et styringsredskab i forandringsprocessen. Den hjælper med at skabe overblik over hvilke tiltag og interventioner som er sket, som skal ske, og samtidig kan den benyttes til at tydeliggøre procesforløbet for alle involverede parter. Viborg Storkommunes politiske styregruppe har benyttet en model fra kommunernes landsforening og derudfra udarbejdet sin egen procesplan i tråd hermed (jf. bilag 2). Forandringsbehovet var erkendt, så forberedelsesfasen handlede primært om at finde ud af, hvem den enkelte kommune ønskede at blive lagt sammen med. Denne forhandlingsproces har helt sikkert haft sine politiske interessekampe. Cumming og Worleys (2001 i Hayes 2005:182) klassifikation af interventioner inden for fire områder; human proces, teknologisk/strukturelt, human resources samt det strategiske område kan give et overblik over benyttede interventioner i den konkrete case. Samtidigt tager inddelingen højde for, at interventioner inden for et område kan påvirke interventioner inden for at andet område. Nedenfor har vi derfor anvendt denne klassificering af interventioner fra casen. Indenfor human proces området har den politiske styregruppe i forberedelsesfasen udarbejdet en kommunikationsstrategi ud fra en interessentanalyse. Eftersom alle ansatte og andre eksterne interessenter menes at have adgang til internettet, valgte den politiske styregruppe denne informationskanal, så alle interessenterne i sammenlægningskommunerne får samme information på samme tid det gælder medarbejdere, borgere, presse m.fl. Dog har det vist sig at ikke alle har adgang til Internettet og dermed det interne personaleblad, der informere om processen frem mod Viborg Storkommune, giver portrætter af de nuværende kommunaldirektører og interviews med medarbejdere, om hvad de tænker, tror og mener om processen. Der er desuden lagt op til informations- eller fyraftensmøder, men det fremgår ikke, hvordan disse møder er foregået og om der er lagt op til dialog, hvor de implicerede parter bliver hørt og lyttet til og få luftet deres bekymringer og derved få klarhed over processen set fra deres synsvinkel. Der er også taget initiativ til frivillig medarbejderudveksling i de 6 kommuner for at skabe øget kendskab til hinanden og hinandens kulturer. 4

7 Lige nu står Viborg Storkommune midt i planlægningsfasen, hvor man forbereder de beslutninger, der først kan tages, når det politiske del af kommunalsystemet er på plads og har ansat en kommunaldirektør for storkommunen, som tilsammen udgør det beslutningskompetente organ sammenlægningsudvalget. Den politiske styregruppe har i denne fase fokus på strategiske interventioner. De har udarbejdet et forslag til Viborg Storkommunes vision, søsat planerne for etableringen af det nye rådhus og brandet den nye kommune via streamers til bilerne. Samtidigt har de nedsat arbejdsgrupper med repræsentanter fra kommunerne og amtet med henblik på at få klarlagt, hvilke arbejdsområder Viborg Storkommune i fremtiden skal varetage. Indenfor det tekniske/strukturelle interventionsområde er en større analyseproces af alle service og administrationssektorerne i de respektive kommunale forvaltninger igangsat for at se på mulighederne for harmonisering heraf (jf. bilag 2). Hvilket er helt i tråd med Hayes & Hyde procesforandringsmodel (i Hayes 2002:54). Dette arbejde foregår i tværgående arbejdsgrupper med repræsentanter (sektorchefer) fra de forskellige kommuner. På IT området har man allerede etableret en tværgående IT afdeling, hvilket er nødvendigt, hvis organisationen skal være driftsklar fra årsskifte 2006/2007. Indenfor human ressource området er der sat ind i forhold til træning af ansatte til det nye IT- og økonomisystem. Der er også lagt op til en større kompetenceafklaringsproces for alle medarbejdere via såkaldte flyttemus. Når forandringen er gennemført er det vigtigt at evaluere, om forandringen er opnået, hvilket Viborg Storkommunes procesmodel også lægger op til. Det fremgår dog ikke af procesmodellen, hvorvidt der tages højde for en løbende evaluering og feedback undervejs i forløbet (jf. Hayes & Hyde procesmodel i Hayes 2002:54). Cumming og Worleys (2001 i Hayes 2005:182) interventionstypemodel giver et overblik over hvilke områder, som er dækket, men tydeliggør imidlertid ikke på hvilket niveau organisation, gruppe, individ - en given intervention retter sig mod eller hvilken dybde, der ligger i interventionen. For at få et overblik over disse elementer kan Hayes tredimensionelle model med fordel benyttes (Hayes 2002:190). Hvis man ser Viborg Storkommunes foreløbige interventioner i forhold til den tredimensionelle model, fremgår det, at interventionerne er spredt ud på flere niveauer: På organisationsniveauet med udvikling af visionen og analyse af harmoniseringsmuligheder mellem kommunerne samtidigt med kompetenceafklaringer på det individuelle niveau. Det store problem er ikke mangel på initiativer, men vi stiller spørgsmålstegn 5

8 ved om kommunikation omkring det som skal ske, herunder visionen, samt motivationen til at arbejde for den nye kommune er skabt helt ude ved den enkelte ansatte. 2.3 Viborg Storkommunes implementeringsstrategi I dette afsnit vil vi vurdere implementeringsstrategien for Viborg Storkommune og komme med overordnede anbefalinger til, hvorledes den videre implementeringsproces kan gennemføres. Ledelse og visioner Kotter 8 trinsplan for forandringsprocesser taler stærkt for en top-down styret tilgang, hvor ledelsen som et af de første skridt udarbejder en klar og tydelig vision, der skal lede de implicerede igennem forandringerne. Den politiske styregruppe har som det første udarbejdet et foreløbigt udkast til vision for Viborg Storkommune. I den forbindelse har vigtige interessenter som politikerne, det tværgående samarbejdsudvalg for ledelse og medarbejdere samt ViborgEgnens Erhvervsråd været inddraget som sparringspartner. Visionen skaber et vigtigt fokus på de nye fælles opgaver i den kommende kommune. Således har denne mere top-down proces sin berettigelse i en planlagt forandring som en fusion. Kotter påpeger også vigtigheden af, at det er en magtfuld koalition, som former og kommunikerer visionen ud. Det fremgår ikke klart, hvordan kompetencefordelingen mellem de indbyrdes medlemmer af den politiske styregruppe for Viborg Storkommune er, og det er først op til det kommende sammenlægningsudvalg at tage de endelige beslutninger. Vi stiller derfor spørgsmålstegn ved, om der eksisterer en stærk nok koalition i Viborg Storkommune pga. mulige indbyrdes magtkampe. I flere andre kommuner har man allerede nu ansat kommunalbestyrelsen for at undgå dette beslutningsvakuum 3. Et andet fokusområde for Kotter er kommunikation - er vision kommunikeret ud til alle de involverede? Kommunikationen omkring fusionen er primært baseret på egenhændig opsøgning på hjemmesiden. Faren er, at de ansatte og borgerne forholder sig passivt, hvilket kan medføre skepsis overfor fusionen grundet manglede informationer. Vi mener, at der bør være yderligere fokus på den interpersonelle kommunikation, hvilket vil blive uddybet i afsnit 3.2. Vi forestiller os at man i denne sammenhæng kunne benytte mellemlederne og tillidsrepræsentanterne som forandringsagenter. Involvering Den politiske styregruppe har inddraget sektorcheferne i de 6 kommuner i analyse og planlægningen af den kommende kommune. Kun få steder er fuldmægtige eller mening medarbejdere med. Det tværgående hovedsamarbejdsudvalg er inddraget som sparringspartner med hensyn til de forhold, der angår det personalepolitiske område fx jobutryghed og har også 3 Artikel om kommunefusioner i Berlingske Nyhedsmagasin nr. 31, 2005, p

9 været inddraget som sparringspartner på visionen. Borgerne har via den vejledende folkeafstemning haft en stemme selvom afstemningen flere steder var 50/50 %. Viborg Storkommune har dermed åbnet op for repræsentativ participation (Heller et al. 1998). En af fordelene ved dette er, at folk i højere grad føler ejerskab for forandringsinitiativerne, hvilket kan føre til en højere grad af motivation og mindre modstand mod de kommende forandringer. Da der kun er tale om repræsentativ participation, er faren at mange af de implicerede, som ikke er en del af et udvalg, føler sig udeladt og uden indflydelse. Det er derfor vigtigt at have ekstra fokus på, at alle føler sig delagtiggjort. Ledelsen skal aktivt søger feedback fra medarbejderne og i samme ombæring være modtagelig overfor deres spørgsmål, synspunkter og bekymringer. 3. Motivation og kommunikation middel mod målet Ud fra ovenstående overvejelser omkring implementeringsstrategien bliver det således vigtigt at have fokus på kommunikation og motivering af den enkelte medarbejder i den nuværende transitionsfase 4. Første delafsnit 3.1 forholder sig til motivationsaspektet, herunder hvordan situationelle betingelser kan influere på opbakning eller modstand mod at blive forandret. Dernæst vil der blive sat fokus på betydningen af interpersonel kommunikation (afsnit 3.2), og mellemledernes mulige rolle som forandringsagent (afsnit 3.3). 3.1 Motivation hos den enkelte medarbejder Opbakning under hele implementeringsfasen er et vigtig element for at sikre og styrke forandringsinitiativer. For Viborg Storkommune er det af afgørende betydning at opretholde en høj motivation hos den enkelte medarbejder. Dette skyldes først og fremmest, at hele kommunal og strukturreformen skal foregå udgiftsneutralt dvs. at alle interventioner og implementeringstiltag skal kunne lægges ind under de daglige driftsbudgetter. En succesfuld implementering er derfor i høj grad afhængig af de involverede er indstillet på og har lysten til at yde en ekstra arbejdsindsats særligt i transitionsfasen, hvor der både skal arbejdes i det gamle arbejdssystem samtidig med at der skal bruges energi på at udvikle nye relationer og systemer (Beckhard & Harris 1987 i Hayes 2002). Behovet for vedvarende fokus i relation til motivation hos leder og medarbejder forstærkes samtidig af, at der er tale om en meget langstrakt implementerings fase, hvor der er større risiko for, at folk løber tør for mentale og fysiske ressourcer. Ifølge Kotter er et vigtig element i en forandringsproces at skabe oplevelsen af en burning platform, som understreger behovet for forandring, og som derved kan højne den enkeltes lyst og 4 Dette fokus er samtidigt også valgt ud fra vores diagnosticering af forandringen ved Burke-Litwins kausalmodel i afsnit 2.1, hvilket er illustreret ved de rødmarkerede felter og pile i modellen (jf. bilag 1). 7

10 motivation til forandring. Her mener vi dog, at det er mere vigtig at fremhæve de positive aspekter, som reformen vil medføre. Hayes (2002:140) fremhæver, at forskning har vist at det er langt mere effektivt at fokusere på de positive elementer, som forandringerne kan bibringe, som middel til at højne motivationen. Viborg Storkommune er da også allerede i gang med at kommunikere de positive historier om forandringsprocessen set fra medarbejdere og ledere gennem personalebladet. Der er derudover en række andre forhold i den konkrete case, som gør, at der er øget risiko for at motivationen er lav hos den enkelte. Transitionsfasen strækker sig over lang tid, hvor den enkelte medarbejder er uafklaret og usikker i forhold til fremtidigt job. Dette kan i mange tilfælde føre til utryghed og angst hos den enkelte, der kan give sig udslag i modstand mod forandring. De ansatte er optaget af de nære forhold: Hvor skal jeg arbejde?, Hvem skal jeg arbejde sammen med? Kan jeg løfte de nye opgaver (Amskov, Iversen, & Fabricius 2004). Det kan være svært for medarbejderne at engagere sig i processen, trods en klare vision, hvis der er usikkerhed hvad angår de nære forhold (ibid.). Det tværgående hovedsamarbejdsudvalg har søsat en proces med henblik på kompetenceafklaring i forhold til at afklare den enkeltes fremtidige jobmuligheder i organisationen. I den forbindelse bør der udvises sensitivitet og opmærksomhed på uformelle og usagte forventninger. Agyris (i Hayes 2002) definerede oprindelig begrebet den psykologiske kontrakt med henblik på at tydeliggøre de uformelle og usagte forventninger og antagelser, som eksisterer mellem medarbejder og fx den nærmeste leder. Hvis medarbejderen oplever et brud på den psykologiske kontrakt, kan dette føre til manglende motivation og demoralisering. Zaltman og Duncan (1977 i Hayes 2002) fremhæver, at hvis medarbejderen oplever, at deres position eller indflydelse er truet af forandringen, vil de modsætte sig forandringen. Samtidigt vil der grundet den usikre fremtid være en øget risiko for, at der opstår magtkampe på såvel medarbejder som lederniveau, idet alle ønsker at sikre sin egen fremtidig rolle i den nye kommune. Derfor er det vigtigt for ledelsen at være opmærksom på eventuelle magtspil og alliancer, som finder sted på det uformelle og relationelle plan. Åbenhed og klare aftaler bør så vidt muligt opprioriteres for at undgå underhåndsaftaler, der skaber splid i fællesskabsfølelsen og mangel på motivation. Vrooms forventningsteori antager, at personens forventninger om fremtiden afgør, hvorvidt personen er motiveret til at bakke op eller modsætte sig kommende forandringer (se Hayes model over teorien, figur 12.2 i Hayes 2002:133). Et af de primære vurderingsaspekter omhandler, hvorvidt personen vurderer, at forandringerne vil mindske eller øge tilgængeligheden af ønskede afkast. Dernæst følger en række af overvejelser. I den konkrete case kan der for eksempel være tale 8

11 om, at en ældre medarbejdere med ringe IT kendskab er modstander af det nye IT-system, fordi han/hun ikke forventer at kunne blive behændig i dette, selvom han/hun gør en indsat for det. Samtidig kan det være, at personen vurderer, at selvom han/hun når et tilfredsstillende præstationsniveau, så medfører det ikke det afkast som han/hun ønsker fx anerkendelse fra ledelsen. Oven i dette kan ligge, at medarbejderen samtidig forventer, at nogle automatisk vil opnå større anerkendelse uanset præstationsniveau. Som det fremgår, er vurderingsprocessen i modellen kompleks, fordi den bygger på subjektive vurderinger. Rent pragmatisk kan modellen derfor være svær at bruge til at gennemskue årsagen til manglende motivation på organisationsplan. Denne model kan også anspore til et syn på medarbejderne, som forandringsmodvillige og implicit antyde, at kilden til problemet ligger hos medarbejderen og ikke fx i dårlige kommunikations- og motivationsstrategier. 3.2 Betydningen af den interpersonelle kommunikation Kommunikation er en nøgleproces i forandringsprocessen, hvilket de 6 sammenlægningskommuner også har haft for øje, da de som det første lavede en kommunikationsstrategi. Deres informering om fusionsprocessen, visioner & strategier er primært foregået via den fælles anlagte hjemmesiden for Viborg Storkommune. Hjemmesiden skaber gennemsigtighed i forhold til forandringsprocessen og dens konsekvenser samt sætter fokus på den fælles opgave. Set i forhold til O Reilly og Pontus fokusområder for kommunikation i en forandringsproces er der ikke nok opmærksomhed på betydningen af den interpersonelle kommunikationskanal om vi forstår det samme ved det samme (i Hayes 2002:114f). Når man befinder sig i en omfattende forandrings- og omstillingsproces som en fusion, foretager medarbejderne flere tiltag - bevidst eller ubevidst der hjælper dem til at skabe forståelse af situationen. Der opstår en mangfoldighed af forventninger om forandringsprocessens betydning for arbejdsstrukturer, opgaver og eventuelle tab af privilegier, status og kollegarelationer. De gennemgribende forandringer sætter stærke følelser i spil og behovet for at skabe mening i denne nye og usikre situation er stort myterne florere. Forandring kan blive svær, hvis ikke medarbejderne kan koble sig på eller skabe nye forestillinger, der kan give større klarhed og sikkerhed. Meningsdannelsen bliver således en vigtig drivkraft og motivator i forandringsprocessen. 9

12 Mening konstrueres i den interpersonelle kommunikation mellem individer på baggrund af deres forventninger til processen 5 (Haslebo 1998, Weick 1995). Derfor er det ikke nok, som i Viborg Storkommunes kommunikationsstrategi kun at have fokus på at alle får samme information, og at kommunikationskanalen fortrinsvist er skriftlig. Det er nemlig vigtigt - men desværre mindre styrbart - hvordan informationerne fortolkes og bruges af medarbejderne. Nogle ansatte kan fx opleve fusionen som en overtagelse, hvilket bl.a. giver sig udtryk ved den ofte anvendte Storebror/Lillebror metafor i kommunesammenlægningerne 6. Samtidigt har selve benævnelsen af den nye storkommune med Viborg, og det kommende rådhus placering her, også en symbolsk betydning, der kan tænkes at påvirke de ansattes tanker og følelser omkring forandringsprocessen. Hayes kommunikationsmodel (se bilag 3) tager højde for, at vi som mennesker ikke handler direkte på baggrund af andres handlinger, men på baggrund af vores fortolkning af den andens handlinger ud fra tidligere erfaringer. Modellen påpeger således betydningen af klarhed, gennemsigtighed og afklaring af forventninger omkring forandringsprocessen mellem ledelsen (den politiske styregruppe) og alle medarbejderne i den kommende storkommune. Manglende opmærksomhed herpå kan skabe konflikter mellem den øverste ledelse og medarbejderne. Der skal skabes rum for dialog og forventningsafstemning løbende i processen. Forandringerne skal altså ikke kun iscenesættes; forandringerne skal også italesættes. 3.3 Mellemlederen som forandringsagent O Reilly og Pontus (i Hayes 2002) påpeger, at nogle ansatte i en organisation kan få en særlig boundary-spanning rolle, som gør dem særligt velegnede til at viderebringe information fra et niveau til et andet 7. Mellemlederen er den som har den tætte daglige kontakt til medarbejderne og er derved en af de informanter, som medarbejderne henvender sig til for at skabe mening i forandringsprocessen (jf Bendix 1996). Ifølge Balgoun & Johnson (2004, Hayes 2002) er topledelsen ofte et spøgelse i kommunikations- og meningsskabelsesprocessen. Det er den delte personlige erfaring med andre kollegaer og nærmeste leder, som udgør meningsskabelsesprocessen. Mellemlederne er organisationens strategiske og operationelle niveau og står derfor centralt i forhold til den fortolkningsproces, som en fusion lægger op til. Måske burde Viborg Storkommune være mere opmærksom på, at mellemlederen kan agere 5 Det er et socialkonstruktivistisk synspunkt, at den sociale virkelighed konstrueres i menneskelige kommunikationsprocesser. 6 Storebror/Lillebror metaforen var ligeledes et tema under kommunesammenlægningen på Bornholm. Central styring decentral ledelse. En undersøgelse af den administrative organisering i Bornholms Regionskommune af Henrik Christoffersen, Kurt Klaudi Klausen, Svend Lundtorp. AKF Forlaget, December Hayes (2002) har ikke dette aspekt med i sin behandling af temaet forandringsledelse, hvilket vi ser som en mangel ved bogen og dens tilgang til implementeringsstrategier. 10

13 forandringsagent, der kan facilitere forandringsprocessen for deres medarbejdere ved at vise vejen. Men det skal samtidigt bemærkes, at mange mellemledere i det offentlige er mellemledere på baggrund af deres faglige kvalifikationer og mangler således de ledelsesmæssige kompetencer, som det kræver at lede i en forandringsproces (Hildebrandt & Brande 2005). Ifølge Ledernes Hovedorganisation (2005) viser erfaringer fra fusioner i det private erhvervsliv, at en forandringsproces taber retning og energi, hvis topledelsen glemmer at tænke på mellemledere længere nede i systemet og deres forandringskompetence. Husker toppen derimod at inddrage mellemlederen og understøtte ham/hende, får de succes. 4. Opsamling og perspektivering Fusionen af seks jyske kommuner til Viborg Storkommune er en transformationel forandringsproces, der spiller ind på alle organisationens elementer - opgaver, organisering af arbejdet, ledelse, kultur, teknologi m.v. og på alle niveauer organisation, gruppe og individ. De anvendte modeller til diagnosticering af forandringsprocessen fra Hayes (2002) har dog voldt problemer. Modellerne tager nemlig ikke højde for det særlige politiske spil i offentlige institutioner, der kan være med til at komplicere og forlænge beslutningsprocesserne ved en fusion. Vi har argumenteret for et større fokus på motivation og kommunikation i implementeringsprocessen frem til storeflyttedag både ud fra en medarbejder og mellemledervinkel. Vi har ikke lagt fokus på forandringer indenfor teknologi og strukturområdet, men i stedet på hvordan den politiske styregruppe kan skabe den menneskelige forandring gennem mere dialog og forventningsafstemning, hvor mellemlederen kan spille en central rolle. Vi ser det som centralt for, at forandringsprocessen skal lykkes. 20 ud af de 65 nye sammenlagte kommuner har tyvstartet og udnævnt en ny topledelse 8. De har trukket på erfaringerne fra fusioner i det private erhvervsliv, som påpeger nødvendigheden af en stærk koalition til at lede forandringen, hvilket er overensstemmende med det andet trin i Kotters 8 trinsmodel. Er det nødvendigt burde Viborg Storkommune også have gjort dette? Centralt står også hvordan man får etableret fælles værdier, tillid og kultur i den nye organisation. Dette blev ikke behandlet i synopsen, men vi ser dette som en stor udfordring og oplagt diskussionsemne, også fordi midlerne til interventioner i forandringsprocessen skal tages ud af det samlede driftsbudget for sammenlægningskommunerne. 8 Artikel om kommunefusioner i Berlingske Nyhedsmagasin nr. 31, 2005, p

14 Litteraturliste Amskov, J.P, Iversen, F. & Fabricius, A. (2004) Når vi flytter sammen. Ledelse af kommunale fusioner. Danmark: Kommuneinformation Bendix, H. W (1996). Mellemledere og intensiv forandring: Roller og fremgangsmåde. Ledelse og Erhvervsøkonomi 2/96 s Balogun, J. & Johnson, G. (2004) Organizational restructuring and middle manager sensemaking. I Academy of Management Journal, vol. 47, nr. 4, Cartwright, S. & Cooper, C. L. (1993). Effektive fusioner det personalemæssige perspektiv. Viby J: Teknisk Forlag. Haslebo, G. (1998). Organisationskonsultation, når virksomheder fusioneres. I: Haslebo og Nielsen Erhvervspsykologi i praksis. Metoder til fælles bevægelse. København: Dansk Psykologisk Forlag Hayes, J. (2002) The Theory and Practice of Change Management. New York: Palgrave Macmillan Heller, F., Pusic, E., Strauss, G. & Wilpert, B. (1998) Organizational participation. Oxford: Oxford University Press. Kapitel 1 2, p Hildebrandt, S. & Brandi, S. (2005) Ledelse af forandringer. Virksomhedens konkurrencekraft. København: Børsens Forlag. Ledernes Hovedorganisation (2005) Leder i en sammenlægningsproces. 11 gode råd til, hvordan kommunale ledere håndterer kommunesammenlægningerne. København: Ledernes Hovedorganisation McCann & Gilkey (1988) I Thomas Specht, konsulent ved udannelsesafdelingen i Århus Amt, power points til forelæsning d på ASB i faget ledelse af forandringer. Weick, K. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oakes, CA: Sage.

15 Bilag 1, The Burke-Litwin Causal model Kilde: Hayes (2002:84) De rødmarkerede felter og pile i modellen refererer til det valgte fokus for opgavens 2. del

16 Bilag 2, Køreplan for kommunesammenlægningen ved Kommunernes Landsforening og procesplan for Viborg Storkommune Kilde: Thomas Specht, konsulent ved udannelsesafdelingen i Århus Amt, power points til forelæsning d på ASB i faget ledelse af forandringer. Kilde: http//www.viborgstorkommune.dk

17 Bilag 3, Interaction between change agents and organisational members Kilde: Hayes (2002:118)

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

!"##"$#"%"&"'()*%+,&%&-'."&)/"%))0,&%"1(),/"&21."#(")1+)3-,'-1)41'5)

!##$#%&'()*%+,&%&-'.&)/%))0,&%1(),/&21.#()1+)3-,'-1)41'5) !"##"$#"%"&"'(*%+,&%&-'."&/"%0,&%"1(,/"&21."#("1+3-,'-141'5 31.67"%"#("(8,.$"%1&9":%"&5,$$*'-512-,' ;,#%6!7!?!

Læs mere

Mening med galskaben?

Mening med galskaben? Mening med galskaben? En projektopgave om meningsskabelse i en implementerings- og forandringsproces Projektrapport, 2. semester, efterår 2013 Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP),

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning

Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Forandringskommunikation i en kommunesammenlægning Denne opgave er skrevet af: Iben Ellerbæk, 273603 Hans Mogensen, 273606 Handelshøjskolen i Århus MCC 2. semester, 2005 Vejleder: Winnie Johansen 1 Når

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I PROJEKTLEDELSE Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL PROJEKTGRUPPE Konsulent Torsten Petersen, KL Konsulent Jesper Mathisen, KL Konsulent

Læs mere

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret FORSVARSAKADEMIET STK 2010-2011, syndikat Douhet Kaptajn Jens Vinther MAJ 2011 "Never did two men judge alike about the same thing, and it is impossible to find two opinions exactly alike, not only in

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere