IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma"

Transkript

1 Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma ibm.com/services/dk

2 Mulighederne En undersøgelse, som IBM gennemførte fornylig for et britisk ministerium, der styrer kundekontaktcentre og udfører back-office transaktioner, viste, at der er store muligheder for at forbedre produktiviteten, nedsætte sagsbehandlingstiden og øge kundeserviceniveauet. I de kundekontaktcentre, der var med i undersøgelsen, var 50% af de modtagne opkald fejlomstillinger. Under den efterfølgende sagsbehandling blev en stor del af tiden (ca. 70%) brugt på at finde frem til manglende eller mangelfulde oplysninger med det resultat, at den procentdel af kundetransaktionerne, der blev gennemført rigtigt første gang, var på mindre end 10%. Undersøgelsen viste, at der var mulighed for at: Forbedre produktiviteten med 30-50% Reducere sagsbehandlingstiden med 30-40% Opnå en betydelig forbedring af kvaliteten i hele processen samtidig med, at kundeoplevelsen også blev bedre. Det lyder let, og det bør det også være. Problemstillingen De problemstillinger, som offentlige myndigheder står overfor, når de skal levere ydelser til borgere og erhvervsvirksomheder, er ikke nye. Efterspørgslen efter nye og bedre serviceydelser er altid større end udbuddet. Styring af organisationer i den offentlige sektor kan være en udfordring, og omkostningerne er ofte svære at kontrollere. IBM s veldokumenterede kompetencer inden for effektivitetsforbedringer og omfattende forenkling der er udviklet over mange år i den private sektor og kortere tid i den offentlige sektor er i denne sammenhæng yderst relevante og anvendelige. Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

3 Regeringen har med kvalitetsreformen givet udtryk for, hvad den ønsker at opnå:...hvis medarbejdere eller ledelse støder på uhensigtsmæssige måder at løse opgaverne på, eller hvis der er kendskab til metoder eller ideer til en bedre måde at tilrettelægge arbejdet på, så skal det udnyttes til at gøre tingene på en bedre måde... Uddrag fra regeringens kvalitetsreform, august Målet er en offentlig sektor, som tager udgangspunkt i den enkelte. Det er den offentlige sektor, der skal indrettes efter borgerne - ikke omvendt. Der skal derfor ses med kritiske øjne på eksisterende strukturer og opgavefordelinger. Regeringen vil skabe enklere og mere gennemskuelige regler og gøre op med systemer, der hindrer, at den enkeltes initiativ kommer til udfoldelse. Fra regeringens moderniseringsprogram, januar I Danmark og internationalt er nye generelle temaer dukket op: Organisationer i den offentlige sektor stræber efter og er kommet langt med at opnå optimerede processer. Procesoptimering har det klare formål at opnå politiske resultater og at afstemme kundernes behov for serviceydelser fra det offentlige med, hvad det offentlige ønsker at få fra kunderne. Serviceydelser fra offentlige myndigheder bliver derfor mere kunderettede og sammenhængende. Serviceydelser bliver også forenklet og strømlinet, så dobbeltarbejde og unødvendige omkostninger undgås. Teknologiske fremskridt udnyttes til at gøre serviceydelser tilgængelige via moderne leverancekanaler. Serviceindustrien i den private sektor har arbejdet med disse emner i mange år. De mest succesrige anvender best-practice-løsninger og procesoptimeringsmetoder på tværs af organisationen og har opnået både kundeloyalitet og konkurrencemæssige fordele. Offentlige organisationer anvender i stigende grad nogle af disse metoder på de specifikke udfordringer, der er i forbindelse med levering af offentlige serviceydelser. Men fordelene er ofte mindre end forventet, da procesoptimering ikke altid behandles ud fra et helhedssyn. Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

4 IBM s metode til procesoptimering tager udgangspunkt i nøglekarakteristika, der alle er nødvendige for at opnå de ønskede fordele: Implementering af strategien for den offentlige koncern Optimal drift af organisationen Serviceoptimering Sagsbehandlingsoptimering Kompetente mennesker og vinderkultur Infrastruktur med minimale omkostninger Informationsoptimering Forstå kundernes behov Levere politik Høj kundetilfredshed Positiv presse/pr Lave sagsbehandlingsomkostninger Aktiv sagsbehandlingsog præstationsstyring Fleksible leverancekanaler Lav personaleomsætning Positiv holdning Én måde at arbejde på Foretrukken arbejdsgiver Billigst mulig drift Fælles på tværs af ministerier Målrettede, strategiske investeringer On-demand information Information, der sammenkæder strategi, kunder og sagsbehandling For at opnå politiske resultater hos borgere og erhvervsvirksomheder Figur 1: De fem kendetegn for en organisation i den offentlige sektor med optimerede processer 1. Hvad er serviceoptimering? En offentlig organisation med succes leverer ydelser og produkter, der imødekommer kundernes behov samtidig med, at den opnår de resultater, der er fastlagt i regeringens politik. Serviceoptimering betyder løbende undersøgelse og forståelse af disse behov og respons på dem med tilpassede serviceydelser, der konstant forbedres ved at indarbejde nyskabende idéer. Et godt eksempel på dette er det arbejde, som IBM udfører for de britiske tinglysningskontorer, hvor der implementeres processer, der tager højde for de specifikke behov hos købere af ejendomme i England og Wales. Som en del af indsatsen med strømlining af processerne indgår indførelsen af e-baseret skødebehandling, hvor det er målet at levere en førsteklasses skødebehandlingsservice, der reducerer risiciene og dermed de bekymringer, som huskøbere typisk oplever. De nye serviceydelser gør det muligt: for de involverede parter i et hussalg/-køb at udveksle oplysninger med hinanden hurtigt, sikkert og pålideligt via tinglysningskontoret at levere ajourført og præcis information om hele forløbet af de transaktioner, der er forbundet med skødebehandlingen straks at få bekræftet tinglysningen samt sikkert og pålideligt at overføre beløbet, når den er gennemført. Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

5 2. Hvad er sagsbehandlingsoptimering? Sagsbehandlingsoptimering opnås via en omfattende reduktion af sagsbehandlingsomkostningerne og en forenkling af selve sagsbehandlingen. Dette fører igen til meget færre ændringer og færre kundeklager. Organisationer med optimerede processer undersøger og forbedrer altid processerne på basis af det, de søger at opnå for deres kunder og interessenter. Når nøgleprocesserne er indarbejdet, kan en organisation prioritere, implementere og derefter vedligeholde de nødvendige ændringer. Den løbende forbedring sikrer, at kerneprocesser hurtigt kan tilpasses til ændringer i politikken og/eller i udbuddet og leverancen af serviceydelser. 3. Hvad mener vi med kompetente mennesker og vinderkultur? Mennesker er naturligvis afgørende for, om en forandring i organisationens forretningsgange bliver en succes. I første omgang venter medarbejderne, at den øverste ledelse sørger for de strategiske retningslinjer, men for at opnå reel vedvarende forandring må de selv være personligt engagerede. De skal også udvikle deres kvalifikationer ud fra givne retningslinjer og med effektiv støtte fra organisationen. Begreberne kompetenceudvikling for medarbejderne og beslutningstagning på basis af reelle data er fundamentale, når man skal etablere den rette kultur til at understøtte procesoptimering. De steder, hvor kulturændringen og disse ideer er godt indarbejdet, præsenterer de yngste projektdeltagere ofte deres projekter for medlemmer af bestyrelsen. De forklarer, hvordan deres projektresultater direkte påvirker organisationens strategiske mål. Forståelsen af deres initiativers betydning for organisationens succes sætter gradvis medarbejderne i stand til at udvikle ny adfærd og nye kompetencer. 4. Hvad er billigst mulig infrastruktur? En offentlig organisation med optimerede processer søger at sænke omkostningerne til leveranceinfrastrukturen samtidig med, at den søger at forstå den potentielle påvirkning af processer og kunder. Organisationen kan f.eks. beslutte at lægge driften af sit callcenter ud for at opnå besparelser og samtidig sikre, at leverandøren opmuntres til at tilbyde en høj grad af stabilitet i de processer, leverandøren styrer. Der er en stigende tendens til at anvende procesoptimeringsmetoder på drift, der er lagt ud i fælles centre, for at få et pålideligt middel til at sikre, at minimale omkostninger ikke fører til dårligere service over tid. I den offentlige sektor har der i den seneste tid været fokus på at sikre, at offentlige serviceydelser bliver mere sammenhængende, ikke bare mht. en forenkling af markedsføringen og en mindre forvirret kundeoplevelse, men også mht. at ensarte infrastrukturen. Gode eksempler herpå er strukturreformen samt ministeriernes koncern- og enhedstankegang. 5. Hvad er informationsoptimering? Teknologi bør sætte organisationer i stand til meget hurtigt at udnytte store mængder information. Men information tilføjer ikke i sig selv værdi til det, som organisationen forsøger at opnå. At have optimeret informationsstyring betyder at have adgang til præcise realtidsoplysninger, der er relevante med henblik på at effektivisere den service, der ydes. Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

6 Når først oplysninger om kundens indflydelse (og nøgleinteressenters indflydelse) eksempelvis er blevet identificeret, kan de føres tilbage til de processer i organisationen, der påvirker kundens oplevelse og adfærd. Det er vores erfaring, at beslutningstagning, der er baseret på denne type af optimeret information, ofte adskiller sig fra traditionelle forudsætninger. Det viser, at forholdsvis enkle, billige forbedringer giver store fordele og gør det oprindeligt vurderede behov for komplekse, altomfattende teknologiske løsninger til noget sekundært. Six Sigma blev oprindeligt opfundet af Motorola i 1985 som en metode til forbedring af produktionskvaliteten. Siden da har metoden bevist sin evne til at forandre organisationer på tværs af brancher. Kort fortalt er Six Sigma en data-baseret metode til at opnå et kvalitetsniveau, der er tæt på det perfekte. Den kan fokusere både på produkt- og serviceaktiviteter og har stor vægt på statistisk analyse i produkt- og servicedesign, fremstillingsaktivitet og kunderettede aktiviteter. Lean Six Sigma Symbolsk sammenhæng mellem Lean- og Six Sigma-metoderne. Lean Sigma er en nyskabende metode til at integrere reduktion af variationer (Six Sigma) med teknikker til at undgå spild (Lean). Figur 2: Kombinationen af Lean og Six Sigma Lean (eller Lean thinking) blev først anvendt af Toyota i Japan med henblik på at effektivisere produktionen. Metoden fokuserer på at skabe fremragende processer og på at undgå spild. Til trods for at Lean har sine rødder inden for industriel produktion, har metoden vist sig anvendelig på tværs af mange brancher internationalt i de forløbne år. Lean Sigma kombinerer principperne og teknikkerne fra Lean og Six Sigma. Det bringer Lean og Six Sigma, forandringsledelse og processtyring op på det næste niveau og søger at sikre markante procesforbedringer og mekanismer til at sikre kontinuerlige forbedringer i processerne. IBM har vist, at Lean Sigma kan fungere som igangsætter for udførelsen af en organisations strategi, forudsat at man går rigtigt til værks. Lean Sigma er opdelt i moduler, kan bruges bredt til en større transformation af serviceydelserne, eller den kan tilpasses målrettede effektiviserings- eller designaktiviteter. I den offentlige sektor kan en ændring af de traditionelle måder at gøre tingene på vise sig at være en betydelig udfordring. Lean Sigma medtager nøglesuccesfaktorer som realisering af fordele, overførsel af kvalifikationer/viden og relaterede strategiske og driftsmæssige serviceydelser i den overordnede metode for at øge sandsynligheden for en vellykket forandring. Siden 1996 har IBM anvendt Lean Sigma-metoden med godt resultat i hundreder af organisationer, herunder i over 50 af verdens største virksomheder. Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

7 GE: gennembrud på tværs af brancher GE indførte Six Sigma i 1995 og anvendte metoden med godt resultat på tværs af sine 14 forretningsdivisioner, herunder fleksibel produktion, serieproduktion, kontraktproduktion, eftersalgsydelser, transmissioner og finansielle ydelser. IBM arbejdede sammen med GE Capital, GE s finansdivision, om evaluering af alle processer i de 27 virksomheder, herunder erhvervsfinansiering og forsikringsfornyelser. GE viste omverdenen, at Six Sigma kunne anvendes i alle brancher og kunne fremvise stærke økonomiske resultater og varig vækst. Virksomheden satte sig det mål at få et meroverskud på 5 milliarder dollars over fem år ved at målrette mulighederne for vækst og omkostningsreduktion vha. metoden. GE nåede sit mål - endda på halvdelen af den tid, det havde taget Motorola at bringe Six Sigma i anvendelse. Men rejsen stopper ikke der. GE har indarbejdet Six Sigma-kvalitet som en del af sin kultur og søger fortsat efter nye måder at glæde sine kunder på og overgå deres forventninger, selv 11 år og en koncerndirektør senere. ScottishPower: varig konkurrencemæssig fordel Virksomheder, der udvikler procesoptimering vha. Lean Sigma, opnår en varig konkurrencemæssig fordel, både i et positivt og et negativt marked. Dette illustreres af den oplevelse, som energi-koncernen ScottishPower har haft. I 2001 lancerede ScottishPower et forretningsforandrings-program, der var understøttet af Lean Sigma, og som skulle drive forbedringer på tværs af detailhandelsområdet i Storbritannien. Virksomheden ønskede at øge sin kundebase ved organisk vækst, mens konkurrenterne foretog en række dyre opkøb med henblik på at opbygge markedsandele. ScottishPower allierede sig med Lean Sigma-eksperter fra IBM og lancerede over 100 projekter i sin forretningsenhed for kunder, salg og service. Der blev udvalgt projekter, som skulle understøtte virksomhedens strategiske nøglemål om kundevækst, omkostningsreduktion og et forbedret økonomisk resultat. På bare 18 måneder havde virksomheden opnået en afkastningsgrad (ROI) på 250%. Antallet af kunder er steget fra 3,4 millioner i 2002 til 5 millioner i 2005, og der er sket en løbende forbedring i virksomhedens kundetilfredsheds-undersøgelser. ScottishPower klarer sig fortsat bedre end konkurrenterne og øger sin markedsandel år for år på et marked, der stort set er statisk. Lean Sigma skal nu anvendes på energiaktiviteterne og, usædvanligt, i IT-divisionen, hvor ScottishPower regner med at kunne forbedre sin indsats yderligere. Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

8 ScottishPower: varig konkurrencemæssig fordel Virksomheder, der udvikler procesoptimering vha. Lean Sigma, opnår en varig konkurrencemæssig fordel, både i et positivt og et negativt marked. Dette illustreres af den oplevelse, som energi-koncernen ScottishPower har haft. I 2001 lancerede ScottishPower et forretningsforandrings-program, der var understøttet af Lean Sigma, og som skulle drive forbedringer på tværs af detailhandelsområdet i Storbritannien. Virksomheden ønskede at øge sin kundebase ved organisk vækst, mens konkurrenterne foretog en række dyre opkøb med henblik på at opbygge markedsandele. ScottishPower allierede sig med Lean Sigma-eksperter fra IBM og lancerede over 100 projekter i sin forretningsenhed for kunder, salg og service. Der blev udvalgt projekter, som skulle understøtte virksomhedens strategiske nøglemål om kundevækst, omkostningsreduktion og et forbedret økonomisk resultat. På bare 18 måneder havde virksomheden opnået en afkastningsgrad (ROI) på 250%. Antallet af kunder er steget fra 3,4 millioner i 2002 til 5 millioner i 2005, og der er sket en løbende forbedring i virksomhedens kundetilfredsheds-undersøgelser. ScottishPower klarer sig fortsat bedre end konkurrenterne og øger sin markedsandel år for år på et marked, der stort set er statisk. Lean Sigma skal nu anvendes på energiaktiviteterne og, usædvanligt, i IT-divisionen, hvor ScottishPower regner med at kunne forbedre sin indsats yderligere. Credit Suisse: vækst drevet af kundeservice I 2004 efter en større proces med at reducere omkostningerne var det Credit Suisses (CS) mål at udvikle og skabe en samlet forretningskultur med fokus på produktivitet og vækst. For at opnå dette valgte CS IBM som samarbejdspartner til udvikling af optimale processer. Siden starten i april 2004 er der gennemført over 400 projekter inden for vækst og omkostningbesparelser for at opnå denne forandring. Ud over uddannelse af 180 Lean Sigma-projektledere har der været fokus på at ændre den måde, hvorpå ledere styrede og samarbejdede indbyrdes. Over 50% af de økonomiske fordele har at gøre med vækst. CS anses nu af markederne for at være en vækstvirksomhed, der fokuserer på kunder og imødekommenhed. Det amerikanske ministerium for intern sikkerhed IBM anvender en mere gradvis fremgangsmåde baseret på organisationsenheder hos det amerikanske ministerium for intern sikkerhed. På kontoret hos den øverste juridiske rådgiver (OPLA) er forberedelserne til en retssag baseret på indsamling af den nødvendige dokumentation. IBM arbejdede sammen med OPLA om anvendelse af Lean Sigma-metoden til at strømline sagsbehandlingsprocesserne og automatisere deres dokumentations- og postsystemer. Besparelserne har til dato beløbet sig til ca dollars pr. jurist, der har været involveret i sagsbehandlingsprocesserne, samt andre større fordele i form af forbedringer som følge af automatisering af systemer og dokumentation. Som følge af det vellykkede resultat hos OPLA er IBM blevet bedt om at implementere lignende projekter andre steder i ministeriet. Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

9 Så hvordan gør man? Hvilke organisationer egner sig til at anvende Lean Sigma? IBM har hjulpet globale virksomheder på forskellige udviklingstrin med at opnå markante resultater vha. Lean Sigma. For eksempel kan Lean Sigma bruges som en måde at ændre en organisations fokus på, når den afviger fra den strategiske kurs. Metoden kan også bruges til at give yderligere forbedringer i en højtydende organisation som f.eks. GE. Men det er ikke en egnet metode for en organisation, der skal vendes hurtigt vha. omfattende og hastige nedskæringer i omkostningerne. IBM har andre fremgangsmåder til sådanne situationer som f.eks. Strategic Cost Advantage (SCA) strategisk omkostningsstyring. Topstyret eller det modsatte? Implementering af procesoptimering virker bedst, når principperne er forstået, og ledelsen synligt opfordrer bredt til, at de overholdes. Det er vores erfaring, at dette bedst opnås ved topstyring af forandringen, samtidig med at medarbejdere bliver begejstrede og engagerede nedefra. Implementeringstempoet skal være så hurtigt som muligt, så længe organisationen kan følge med. I den offentlige sektor tilpasses denne topstyrede fremgangsmåde nogle gange, så den i første omgang omfatter identifikation og arbejde med forsøgsområder, for eksempel i en enkelt enhed, og derefter bredes ud til hele organisationen. Det kan fungere udmærket, men hvis denne fremgangsmåde anvendes, fordi der mangler en overordnet ramme, styring og kulturændring, kan den meget vel give skuffende resultater. Hvornår kan man forvente at se fordelene og i hvilket omfang? På trods af et langvarigt engagement i løbende forbedringer kan procesoptimering vha. Lean Sigma give fordele meget hurtigt. Procesoptimering vha. Lean Sigma kan implementeres på forskellige måder afhængig af: Om initiativet dækker hele organisationen eller er baseret på en enkelt enhed. Hvor store ambitionerne er og det tempo, forbedringen skal ske i. Til Lean Sigma-forandringer, der gælder hele organisationen, vil IBM typisk udvikle en fireårsplan med nøglemilepæle, herunder hvornår IBM træder ud af projektet. Vi tilstræber at overføre vores Lean Sigma-ekspertise til vores kunder så hurtigt som muligt, så de selv kan drive vellykkede programmer og fortsætte med at opnå betydelige forbedringer på tværs af deres organisation. Figur 3 giver en kort oversigt over den forskning, som IBM har foretaget for at vise sammenhængen mellem den måde, som Lean Sigma implementeres på (implementeringsmodellen) og det efterfølgende omfang af fordelene og det tempo, de realiseres i. Vi kortlagde to fundamentale fremgangsmåder for implementering på tværs af organisationen og en lokal model over for niveauer af ledelsesengagement, der gik fra fuld opbakning fra bestyrelsen til uddelegeret engagement. Alle de kunder, vi talte med, havde opnået positive resultater fra deres programmer på de fem områder inden for procesoptimering. Imidlertid viser vores analyse af, Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

10 hvor hurtigt organisationerne fik implementeret deres programmer, på en skala for vedvarende organisatorisk forandring*, en meget klar tendens. Dette viser, at implementeringshastigheden er den vigtigste indikator for store, vedvarende forandringer og fordele. Og at tempo i sig selv er resultatet af ledelsesengagement og en fremgangsmåde, der dækker hele organisationen. Ledelsesengagement Afkastningsgrad Implementeringsmodel Hele organisationen En enkelt enhed AIG Philips Lighting Caterpillar GE Dow Chemical ScottishPower JP Morgan Omfanget af forandring Højt Lavt Caterpillar (>USD 800 mio.) GE (>USD 5 mia.) Dow Chemical (>USD 1,5 mia.) ScottishPower (>USD 70 mio.) JP Morgan (>USD 1,5 mia.) AIG (>USD 300 mio.) Philips Lighting (USD 200 mio.) Tilskuer Spiller Forsigtigt Benhårdt Ledelsesengagement Leveringstempo Figur 3: Måder, som Lean Sigma implementeres på og det efterfølgende omfang af fordelene og det tempo, de realiseres i Hvordan sikrer man, at rejsen bliver vellykket? IBM mener, at det er nødvendigt at arbejde aktivt med de ovenstående 10 kritiske succesfaktorer for at sikre en vellykket udvikling af procesoptimering. Denne fremgangsmåde er udviklet på basis af hundreder af procesoptimeringsprojekter i Europa, Nordamerika og Asien, og forbedret gennem forståelsen af både de faktorer, der driver succes, og dem, der svækker den. Disse 10 kritiske succesfaktorer er illustreret i figur 4. Engageret ledelse Ledelsen skal eje og synligt forpligte sig til forandringerne De andre medarbejdere vil følge ledelsens eksempel Kundefokus Grundlæggende beslutninger om processer og kunder Sikrer, at forbedringer målrettes mod virkelige problemer og er vækstfremmende Styring af organisationsprocesser Forståelse af kerne- og støtteprocesser Klarer siloproblemer og hjælper med at prioritere forbedringer Systematisk fremgangsmåde i forbindelse med forandring Etablér en ramme for forandringen med angivne leverancer på hvert trin Nøgleinteressenter og interessefælles-skaber prøver at påvirke forandringerne Kvalifikationer, uddannelse og viden Udnytter erfaringerne fra hver eneste forbedringsrunde Skaber et fælles forandringssprog og får forandringen til at accelerere Styring af implementeringen Integrér forandringsaktiviteter i en sammenhængende plan Sikrer, at forandringerne bliver koordineret, og at ressourcer anvendes mest effektivt Strategisk tilpasning af projekter Klar tilpasning af forbedringsindsatsen til strategien At sikre, at der ikke spildes ressourcer på ikkestrategiske emner Realisering og sporing af fordele Fokus på leverance af målbare fordele, der kan ses i regnskabet Sikrer opfyldelse af business case Fuldtidsressourcer og organisering Højt kvalificerede ressourcer arbejder på prioriterede forbedringer Sikrer realisering af fordele Præstationsstyring Overensstemmende præstationsmål, motivering af medarbejdere til at levere, karriereplanlægning Sikrer engagement og vedvarende forbedringer fra starten Figur 4: 10 kritiske succesfaktorer for vedvarende succes *Organisatorisk forandring blev defineret som en kombination af imødekommenhed over for kunder, formulering af retningslinjer, tilpasning af ledelsesstilen til disse retningslinjer, tro på sig selv og ændring af den måde, de organisatoriske enheder samarbejdede på. 10 Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

11 1. Engageret ledelse Hvad enten det er aktiv involvering fra den øverste leder i organisationen eller fra lederen af en enhed, er ledelsesmæssigt engagement afgørende for, om procesoptimeringsprogrammet lykkes. Lederne skal eje forandringen og vise engagement hele vejen igennem. Andre vil følge deres eksempel. Gennem hele procesoptimeringsforløbet sørger IBM for handlingsbaseret uddannelse og coaching til lederne, så de kan gennemføre procesoptimeringen med succes. Dermed udvikles denne kvalifikation for både nuværende og fremtidige ledere. 2. Kundefokus Identificering af kundens og nøgleinteressenternes behov er grundlæggende for procesoptimering. Hvis disse ikke er på plads fra starten, er det vanskeligt at fastlægge mål og måle forbedringer. Organisationen skal derfor have en robust struktureret fremgangsmåde, når kundens og andre interessenters holdninger skal indsamles. Dette er hovedprincippet, når det gælder om at opnå serviceoptimering. Lean Sigma-projekter anvender metoder, der fungerer ud fra princippet: ingen data ingen handling, og skaber dermed et godt incitament for effektiv og systematisk indsamling af kundekrav. Følgelig bevæger organisationer sig fra vage ambitioner om kundefokus til effektivt at ændre medarbejdernes adfærd og den måde, de samarbejder med kunderne på. Målinger er kritiske, og kundemålinger bliver afgørende på bestyrelsesmøder, i personlige målsætninger og i strategisk planlægning. Organisationer med optimale processer indsamler sådanne data for at identificere og drive de forbedringer, organisationen har behov for at gennemføre. 3. Strategisk tilpasning af projekter Mens en organisation ofte har utallige forbedringsprojekter af alle slags, er det afgørende, at det gøres helt klart, hvilke forbedringsområder der er strategiske, og at de holdes på et minimum for at sikre fokus. Projekter, der har til formål at gennemføre procesoptimering, kan dermed prioriteres, så de ligger på linje med organisationens strategiske prioriteter. I organisationer, der har gennemført procesoptimering, er det et fælles træk, at de til enhver tid kan udtrykke deres strategiske prioriteter i nogle få store mål. Det er typisk to til fire mål, der er tidsbegrænsede og målbare og enkelt formulerede. Dermed kan den interne kommunikation justeres, så den passer til hvert enkelt mål, med ugentlige nyheder og historier om fremskridt. Det er også utroligt vigtigt, at procesoptimeringen integreres med organisationens andre prioriterede initiativer. Dette hjælper medarbejderne til at undgå initiativtræthed. Interessenter kan dermed også klart se, at rejsen mod optimale processer bidrager til deres nuværende mål ved at sætte turbo på succesen og minimere dobbeltarbejde. Vores erfaringer viser, at kunder, der styrer hele deres projektportefølje på denne måde, reducerer visse investeringsomkostninger, fordi fokus skifter fra spekulationsinvesteringer til databaserede, målrettede forbedringer. For eksempel ændrede en kunde sin portefølje til at bestå næsten udelukkende af procesforbedringer i forbindelse med eksisterende systemer. Og alligevel førte dette 11 Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

12 4. Styring af forretningsprocesser Procesforbedring danner kernen i Lean Sigma. Som nævnt tidligere skal en organisation og især topledelsen for at opnå optimale processer forstå, hvilke processer, der er i organisationen, og hvilke af disse der er kerneprocesser, og hvilke der ikke er. Denne information kan derefter bruges som en ramme for udvælgelse af projekter på basis af, hvor godt de enkelte processer fungerer eller ikke fungerer. Når man anlægger et overordnet syn på processerne i organisationen, er det lettere at overvinde funktionelle grænser. Måling af procespræstationer og sikring af, at topledelsen tager ejerskab af målingerne, er også karakteristisk for procesoptimeringsinitiativer. Lean Sigmaværktøjer omfatter redskaber og rammer for disse målinger og for løbende styring af forbedringstiltag. Disse værktøjer bidrager også i høj grad til optimering af informationen. 5. Systematisk metode til forandring Procesoptimering betyder store forandringer i organisationen og har indflydelse på mange mennesker mht. roller, adfærd, ansvarsområder og relationer. De vil have en række muligheder for at reagere, og effekten heraf skal styres, hvis forandringen skal være effektiv og vedvarende. De må acceptere forandringen. Kompetente mennesker og en vinderkultur opnås i denne sammenhæng ved at indføre en struktureret ramme for forandringen med leverancer defineret for hvert trin. For mange organisationer vil anvendelsen af en sådan ramme også forbedre gennemførelsen af andre initiativer på tværs af organisationen. 6. Realisering af og opfølgning på fordele Et af nøglemålene for succes er leverancen af håndgribelige fordele, herunder en infrastruktur med minimale omkostninger. Finansfunktionen spiller en nøglerolle både i den indledende fase med procesoptimering og gennem hele implementeringen. Levering af fordele skal integreres gennem hele projektets levetid, lige fra udarbejdelse af en business case over justering af produkt- og serviceleveranceomkostninger, til budgetter eller mål. Detaljeret opfølgning på og rapportering af fordele hjælper til at holde fokus, opnå succes og motivere interessenterne. Hertil kommer også sikring af, at omkostningsreduktionen afspejles i bundlinjen. Virksomheder, der har optimeret deres processer, har betydelig erfaring med statistisk at sammenkæde interne årsager med kundeadfærd. En sådan stringens har været et rygstød for mange af vores kunder, når de skulle meddele resultatet af deres procesoptimeringsindsats. 7. Præstationsstyring De personer, der har nøglerollerne inden for procesoptimering, skal gøre deres yderste for at udfylde dem. Rolleopbygning, evaluering, anerkendelse og belønning skal bruges for at opnå dette. Overensstemmende præstationsmål vil motivere folk til at levere og øge engagementet fra starten. Hos en kunde var 50% af bonussen direkte bundet til gode resultater i procesoptimeringsprogrammet, ikke kun for ledelsen, men hele vejen ned til de enkelte projektledere i programmet. 12 Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

HD ØP Speciale CBS 2011. Proceseffektivisering i. Børne- og Ungestaben, Frederiksberg Kommune

HD ØP Speciale CBS 2011. Proceseffektivisering i. Børne- og Ungestaben, Frederiksberg Kommune HD ØP Speciale CBS 2011 Proceseffektivisering i Børne- og Ungestaben, Frederiksberg Kommune Vært Stabschef Jens Thygesen Skrevet af Henrik Mosekilde Projektvejleder Management konsulent, Merete Permin

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER

RISK MANAGEMENT. Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER RISK MANAGEMENT Risikostyring og intern kontrol set fra bestyrelsens bord JANUAR 2005 FORENINGEN AF FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Indhold Forord............................. 3 Sammenfatning........................

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur

Innovationsprocessen Ledelse og innovationskultur DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Beredskab af viden og teknologi Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Innovationsprocessen Ledelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER

KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER KonSULenTPrISen 2007 ERFARINGER OG PERSPEKTIVER 1 En del af Dansk Industri Forord Kvalitet, professionalisme og etik Af branchedirektør Susanne Andersen, Dansk Management Råd Det er, hvad der karakteriserer

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere