- overvejelser og udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- overvejelser og udfordringer"

Transkript

1 - overvejelser og udfordringer Marianne Tewes 6. marts 2013

2 I bliver udfordret på jeres sædvanlige måde at tænke forandring på At få skærpet bevidstheden om analysers betydning for at kunne vælge konkrete forandringsstrategier Inspiration til jeres videre arbejde I får ikke en opskrift den findes ikke

3 Vi har en audit eller anden måling der viser, at vi har et problem der er en klinisk retningslinje eller andet redskab, der beskriver den ønskede ændring evidensen der er givet information og undervisning til personalet der er købt det nødvendige apparatur vi aftaler, at det er det vi gør og laver en plan Hvorfor gør vi det så ikke?

4 Implementeringsansvarlige har tendens til at forudsætte, at professionernes medlemmer tænker og handler ud fra den præmis, at evidensbaseret behandling og pleje er godt, og at vi forstår det på samme måde Vi forenkler forandringsprocessen når vi sætter fokus på kliniske retningslinjer. Vi får vi ikke øje på kompleksiteten på det der er på spil. Kliniske retningslinjer er kun et redskab til at systematisere og formidle videnskabelig viden. Vi går ofte direkte fra opgaven til/problem til løsning vi tænker os ikke om Vi anvender ofte samme metode vi gør som vi plejer. Vi handler ud fra vores erfaringer

5 Samfundsmæssige krav til professionerne og den betydning de har for professionernes autonomi og metodefrihed To forskellige forandringsperspektiver. Perspektivet afgør det, vi kan se og det afgør de strategier og handlinger, vi vælger Analysens betydning som redskab til at få tænkt os om, inden vi handler. Eksempel på hvordan en analyse kan se ud med strategier og aktiviteter Spørgsmål

6 Sundhedsvæsenet og andre videnstunge organisationer befinder sig i en tilstand af permanente forandringer Det betyder at samfundet og sundhedsvæsenet tolker problemer og opgaver anderledes end tidligere med krav om et evidensbaseret sundhedsvæsen med anvendelse af standarder, retningslinjer, nye metoder og ny teknologi i behandling og pleje Professionerne skal anvende den forskning, der produceres og der er kontrol og styring på, at det sker

7 Fordi den ændrede styringsform sætter autonomien under pres den enkelte kan ikke længere selv vælge metoder eller beslutte, hvad der er rigtig og forkert behandling og pleje Der er stadig mange professionsmedlemmer for hvem præmissen er, at min erfaringsbaserede viden er det bedste for patienterne Professionerne bliver nødt til at ændre præmis/holdning til, at videnskabelig viden skal anvendes i de kliniske beslutninger det er kravet

8 Hvis præmissen er, at vi som professioner skal anvende videnskabelig viden i de kliniske beslutninger med brug af kliniske retningslinjer eller andre redskaber til at indsamle og systematisere viden Så er næste skridt at se på forandringsperspektiver og strategier til at understøtte denne udvikling Valgt to forskellige teorier til at illustrere perspektivets betydning Men først en lille opgave

9 På et møde i afdelingen om en ny klinisk retningslinje er der en, der siger: Det er ikke godt med de retningslinjer, hvis de bliver fulgt som en standardopskrift. Vi er bekymret for fagligheden og hvad med det faglige skøn? Vi plejer at gøre det på en anden måde og det har fungeret godt

10 Forandringer som periodiske forstyrrelser eller afvigelser fra ligevægt Kurt Lewin (1958) fasemodel optønings- forandrings- og fastfrysningsfasen. Den anvendes i dag i de fleste HR afdelinger i moderniseret udgave i form af Kotters drejebog (1999) Forandringer som konstante og kontinuerlige processer Quinn & Weick (1999) - har vendt Lewins fasemodel på hovedet fastfrysnings- forandrings og optøningsfasen

11 Optøningsfasen 1. Synliggør den kritiske nødvendighed brændende platform 2. Skab opbakning i organisationen 3. Udarbejd en vision, strategi og handleplan for forandringen 4. Kommuniker vision og forandringen ud i organisationen Forandringsfasen 5. Skab rum for handling (Kompetenceudvikling) 6. Skab kortsigtede succeser/sejre 7. Konsolider og etabler yderligere forandringstiltag Fastfrysningsfasen 8. Forankre de nye opgaver og løsninger i kulturen, så det bundfælder sig som nye antagelser/præmisser for, hvad der er godt og skidt

12 Kotter ser forandring som en nødvendighed, hvis vi skal klare os i det globale samfund Medarbejderne må forstå, at vil de ikke denne forandring, så bliver de (firmaet) sejlet agterud Medarbejderne kan ikke finde ud af at flytte sig selv Må fjerne inerti og barriere - modstand Hvis du ikke flytter dig brænder du op den brændende platform Eller hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, må du gå

13 Vil vi forklare, hvorfor det er nødvendigt med kliniske retningslinjer: Vi er ikke gode nok Skejby kommer bedre ud Det er også en del af vores vision, så det er det, vi skal gøre Vil vi fjerne modstanden med argumenter: Du skal ikke være bekymret for fagligheden, der er planlagt information og undervisning Det vil tage lidt længere tid i starten - men det bliver nemmere Vil vi forsøge at skabe den forståelse hos medarbejderen, som vi selv har, med rationelle argumenter. Har de handlinger, vi vælger til hensigt at få medarbejderne til at få den forståelse, som kommer fra lederen eller oppefra.

14 Skitseret en brændende platform med krav til professionerne om at flytte sig Spørgsmålet er, om det er den platform, vi står på, der brænder, eller om det er den, vi skal flytte over på? Måske handler det om at vi er bekymrede for at miste fagligheden, selvstændigheden, prestige eller at vores viden ikke slår slår til? Måske er det derfor, vi ikke flytter os?

15 Vores erfaringer fortæller os, at alt for mange handlingsplaner ikke fører til de ønskede ændringer Litteraturen viser, at 70% af de ændringer, der sættes i gang ikke bliver til noget (Mauer 2010) Så spørgsmålet er, om Kotters drejebog for forandringsprocesser, udviklet til organisationer med periodevise forandringer, slår til i organisationer med kontinuerlige forandringsprocesser? Det har Quinn og Weick et bud på

16 Hvis virksomheder, som fx sundhedsvæsenet, befinder sig i en tilstand af permanent forandring med mange løst koblede forandringsinitiativer Så bliver den største ledelsesmæssige udfordring ikke at fjerne træghed og barrierer mod forandring, men at skabe gennemsigtighed, overblik og et fælles billede af, hvad der egentligt foregår eller skal foregå Hvis det vælter ind med forandringer, så handler det om at træffe beslutning om, hvad der skal forankres. De flytter perspektivet fra forandring til forankring og vender Lewins model på hovedet

17 1. Fastfrysning : Forsøge at skabe overblik, gennemskuelighed og fælles mentale kort. Dvs. skabe fælles forståelse af fx begreberne evidens og kliniske retningslinjer. Der er tale om en form for fastfrysning, fordi fortolkningen fastfryser begrebet som den måde, vi vælger at forstå det på i vores afdeling eller klinik 2. Rebalancering: Det handler om at refortolke og analysere sammenhænge for at reducere evt. blokeringer, og dele viden om nye muligheder. Dvs. når vi har fortolket evidens og kliniske retningslinjer på denne måde, hvordan harmonerer det så med vores hverdag hvad skal vi gøre anderledes? 3. Optøning: Sikre fortsat improvisation, læring og vidensdeling på måder, som er fokuserede, smidige og fleksible. Så nye rutiner ikke fastfryses så de bliver vanskelige at ændre. Løbende forholde os til egen praksis.

18 Træffe beslutning (lederen) om, at noget skal forankres - være anderledes, og at melde præmissen for beslutningen ud Medarbejderne er kompetente, og det er dem, der skal forankre (ikke lederen) Der skal skabes tid og rum, så virksomhedens kompetente medarbejdere kan samles og skabe ny fælles forståelse af, hvad der sker, og hvad der bør gøres Lederen må selv udvikle sig det er i lederens adfærd, at medarbejderne kan se, hvordan ord og begreber ser ud i handling På et metaforisk plan taler Quinn & Weick om at sætte uret i stå - time out

19 Når det er medarbejderne, der skal forankre, har de behov time out Hvor arbejdsprocessen afbrydes Vi kan ikke forankre med 180 i timen Hvor medarbejderne bliver involveret Hvor der er dialog om, hvordan det går hvad kan forbedres. Der reflekteres og stilles spørgsmål til hvordan processer ledes, deltagerne agerer, handler og reagerer. Time out: i den kliniske hverdag, på møder, på temadage, undervisning, konferencer mm. Dialogen er den afgørende faktor, hvis man vil øge indflydelse på en kontinuerlig forandringsproces.

20 Vil vi prøve at finde ud af, hvad der ligger bag udsagnet at blive klogere på de selvfølgeligheder, der ligger bag. Prøve at forstå medarbejderens perspektiv Vil vi give tid og vi vil tåle balladen Vil vi stille spørgsmål, gå i dialog og involvere de andre mødedeltagere i dialogen. De kliniske retningslinjer skal anvendes men der er flere veje til målet og det kan tage tid Det er ikke muligt at skabe forståelse hos en anden det må den anden selv klare men man kan hjælpe processen på vej bl.a. gennem forskellige strategier og aktiviteter.

21 Der er mange redskaber (begreber og teorier) til at tænke os om, inden vi handler redskaber til at se på os selv til at blive bevidst om vores antagelser, selvfølgelighederne. Det handler om at bruge dem. Scheins kulturteori anvender artefakter, værdier og grundlæggende antagelser - teori i tale og teori i brug Diskursteori. Hvordan tales der om kliniske retningslinjer i afsnittet hvilke diskurser taler vi i, og hvilke antagelser kan det være udtryk for? Symbolsk teori. Hvilke historier fortælles i vores afsnit hvilke myter og metaforer bruger vi, og hvilke ritualer udfører vi - hvordan fortolker vi dem? Analyse af interview med patienter og pårørende for at blive klogere på egne antagelser gennem deres perspektiv

22 Gennem analyse kan vi blive bevidste om det, der karakteriserer vores praksis identificere de udfordringer og muligheder der er lokalt i forhold til det, der skal forankres Det handler om at tage det medarbejderne siger alvorligt og ikke fortolke det som modstand men prøve at forstå, hvad det handler om så vi kan vælge de rigtige strategier Så hvis analysen fx viser

23 Uklarhed om beslutning Forskellige opfattelser af kliniske retningslinjer Bekymring for fagligheden og kvaliteten Usikkerhed og uklarhed om den kliniske beslutningsproces Uklar viden om hvorfor proceduren bliver ændret Vi taler mest i fagdiskursen og lønmodtagerdiskursen, når vi taler om kliniske retningslinjer. Udviklingsdiskursen er sparsomt tilstede Mangler tid og ressourcer, fordi der er mange forskellige arbejdsopgaver Uoverskuelig retningslinje Negative historier og myter om kliniske retningslinjer der påvirker vores opfattelse

24 Information om beslutning og præmis for beslutning Time out med dialog om evidens og kliniske retningslinjer for at skabe fælles forståelse og finde ud af, hvordan vi vil arbejde med det hos os Workshop hvor målet er at få fælles viden om den kliniske beslutningsproces og træning i anvendelsen Beslutningsprocessen som lamineret lommeudgave Forenkling af retningslinjen Prioritering af arbejdsopgaver Konstruere og anvende nye fortællinger og myter om evidensbaseret praksis og kliniske retningslinjer til at påvirke vores selvforståelse.

25 Forandringsledelse kan ikke drives efter devisen one size fits all Man er nødt til at tilpasse forandringsledelsesstrategien til organisationens særegne karakteristika og til indholdet i den pågældende reform eller ændring Vi kan ikke bruge én drejebog eller én kogebog når vi vil forandre - men forskellige teorier og metoder kan supplere hinanden

26 Professionerne skal deltage i udviklingen af et evidensbaseret sundhedsvæsen, og et af de redskaber der skal anvendes er kliniske retningslinjer Men der er ikke tale om totalitære tilstande - så professionerne må konstant forholde sig fagligt til den konkrete patientsituation og anvende de kliniske retningslinjer fagligt reflekteret

27 Tak for jeres opmærksomhed?

28 Evidensbaseret sundhedsvæsen udtrykker bestræbelser på at skaffe et rationelt grundlag for beslutninger i sundhedsvæsenet ikke kun de rent kliniske, men også beslutninger om prioriteringer, planlægning, styring, ledelse og praksis på alle planer (Kristensen,1997) Evidence-based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practise of evidence-based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research (Sackett, 1996) Evidence has meaning only insofare as it is used in some context with regard to some claim (Upshur, 2001) Qualitative resarch has the status of evidence so far as qualitative research can change or modify beliefs (Upshur, 2001)

29 Hatch M.J. (2001), Organisasjonstori. Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver, Abstract forlag Høier, m.fl. (2011), Kreativ procesledelse, Dansk psykologi forlag Høpner, m.fl. (2007), Ledelse af forandringsprocesser forandring eller forankring?, Academica Jensen, C. N. (2005), Voksnes læringsrum, Billesøe & Baltzer Kolb D. A. & Kolb A. (2005). Learning Styles and learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Education Mauer, Rick (2010), Beyond the Wall of Resistance: Why 70% of All Changes Still Fail-- and What You Can Do About It, Bard Press Upshur (2001), I: Morse, m.fl. (2001), The nature of qualitative evidence, Sage Publications Perdersen, P., Tewes, M & Bjerrum, M. (2012), Implementing nutritional guidelines -- the effect of systematic training for nurse nutrition practitioners, Scand J Caring Sci Qvortrup, B. & L. (2006), Ledelsens mirakel om skoleledelse i et vidensperspektiv, Dafolo A/S Schein, E. (1994), Organisationskultur og ledelse. Et dynamisk perspektiv, Forlaget Valmuen Schultz, M. (1990), Kultur i organisationer. Funktion eller Symbol. Handelshøjskolens Forlag Seibert, K. & Daudelin, M. (1999), The Role of Reflection in Managerial Learning, Westport: Quorum Books

30 Svarer til begrebet grundlæggende antagelser dvs. bagvedliggende præmisser for vores handlinger Den mening, vi har dannet, har betydning for, hvordan vi tænker og handler Er karakteriseret ved at være ikke bevidst selvfølgeligheder Mening er resultatet af vores måde at reagere og kommunikere på resultat af læreprocesser Mening kan ikke dikteres mening læres

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret FORSVARSAKADEMIET STK 2010-2011, syndikat Douhet Kaptajn Jens Vinther MAJ 2011 "Never did two men judge alike about the same thing, and it is impossible to find two opinions exactly alike, not only in

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur

MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur MIA. Arbejdsmiljøkonference Rejsen til en ny kultur Ved Kjeld Bo Andersen, Grundfos Grundfos Kultur Der findes mange forskellige forklaringer på hvad kultur er. Kulturbegrebet bruges til at beskrive de

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr.

Forandringsledelse. Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring. Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. Forandringsledelse Når et forandringsprojekt ikke fører til forandring Ledelse i praksis Niels Brock, Forår 2010 Hold nr. k09vulip2421 Morten Grouleff Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang

Forandringsledelse med en anerkendende tilgang HD (O) 8. Semester Institut for ledelse Afhandling Forandringsledelse med en anerkendende tilgang En forudsætning for implementering af nyt rådgivningsprojekt i landbruget Forfatter: Jette Riis Vejleder:

Læs mere

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013

Metodeguide. En forandringsteori til uddannelsessektoren. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Metodeguide En forandringsteori til uddannelsessektoren Den eksperimenterende tilgang fra tænkning til konkrete metoder Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 Prototype 2 2 Varige forandringer

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Forandringsledelse i Udlændingeservice Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Executive summary

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere