Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab"

Transkript

1 Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Vedhæftede forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab er udarbejdet af et udvalg bestående af: Lars Geer Hammershøj, bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab (formand); Michael Pettersson, udpeget af Business and Social Science; Pia Bramming, udpeget at Studenævnet for Læring; Tomas Højgaard, udpeget at Studienævnet for Didaktik; Hans Dorf, udpeget af Studienævn for Pædagogik; Søren Kruse, udpeget af institutledelsen; Christian Hestbæk, Studieadministrationen. Hørings- og akkrediteringsprocessen Udkast til kompetenceprofil, indhold og struktur har været drøftet med en mindre kreds af potentielle aftagere på et møde den 23. november Der blev fremlagt et forslag til struktur og indhold i uddannelsen, herunder to specialiserede profiler i hhv. uddannelsesadministration og HR/kompetenceudvikling. Aftagerne var generelt meget positive over for uddannelsen og vurderende, at der er behov for de to profiler, der er foreslået. En væsentligste kommentar fra aftagerne var, at de to foreslåede profiler: Uddannelsesadministration og HR kompetenceudvikling i højere grad ville kunne markedsføre og profilere uddannelsen end arbejdstitlen Uddannelsesvidenskab. En sammenfatning af forslaget i form af en Forhåndsansøgning behandles i øjeblikket af Aarhus Universitets Uddannelsesudvalg og Universitetsledelsen. I perioden februar marts gennemføres en høring blandt ca. 200 potentielle aftagere (uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder) på grundlag af et forkortet version af vedhæftede. Sigtet er at afklare, om der er behov for uddannelsen og at give aftagere mulighed for at bidrage til udvikling af uddannelsen. Sekundært er sigtet at påbegynde en opbygning af et netværk af erhvervskontakter, der er en grundpille i den foreslåede uddannelse Intern behandles høringsforslaget primo februar i: Studienævn for Uddannelse og Pædagogik Institutledelsen på Institut for Uddannelse og Pædagogik Dekanaterne på Arts og Business and Social Science (Forslaget sender endvidere til orientering i Akademisk Råd på Arts og Business and Social Science) Høringsspørgsmål Der ønsker høring i forhold til: 1. Behovet for uddannelsen, herunder uddannelsens afgrænsning i forhold til andre uddannelser: Er kompetenceprofilen og indholdet i uddannelsen så klart specialiseret, at den adskiller sig fra eksisterende uddannelse? 2. Kommentarer og forslag til kompetenceprofilen, indhold og uddannelsens struktur, forud for at der udarbejdes et udkast til studieordning. Forslag til studieordning vil medio marts blive sendt til høring i studienævnet. På udvalgets vegne Søren Kruse, d. 19. Januar

2 Høringsforslag om ny Kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Navn og titel: Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab giver ret til titlen: Kandidat i Uddannelsesvidenskab (Master of Science (MSc) in Education Science) Cand. Scient. Edu. Specialiseringer kan fremgå som undertitler som hhv. Kandidat i uddannelsesvidenskab uddannelsesadministration (EA) eller Kandidat i uddannelsesvidenskab - Human Resources (HR) Hovedområde: Arts og BS Studienævn: Studienævn for Uddannelse og Pædagogik Formål og indhold: Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab er målrettet vidensamfundets krav om læring, udvikling og innovation. Uddannelse, læring og kompetenceudvikling i alle afskygninger har central og voksende betydning for såvel samfundets, virksomheders, organisationers som enkeltpersoners fortsatte bidrag, udvikling og innovationskraft i vidensamfundet. Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab har til formål at give de studerende kendskab til uddannelsesvidenskabelig viden, teori og metode der anvendelse inden for uddannelse, læring og kompetenceudvikling. Dette sætter dem i stand til at identificere, formulere og analysere samt foreslå og vurdere løsninger på uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Kandidatuddannelsen kvalificerer til erhvervsmæssig beskæftigelse inden for et bredt erhvervsfelt, hvor man beskæftiger sig med uddannelse, læring og kompetenceudvikling. Uddannelsen sigter specifikt mod at uddanne specialister, der kan forvalte, administrere, udvikle og evaluere uddannelser til det stadigt voksende marked af uddannelsesudbydere kan afdække, udvikle, innovere, tilrettelægge, gennemføre og evaluere virksomheders uddannelses- og praksislæringstiltag målrettet organisationens kompetenceudvikling, kreativitet og innovation. Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab har multidisciplinær karakter og orienterer sig indholdsmæssigt mod: Uddannelsessystemers opbygning og struktur; Pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af kompetenceudvikling gennem formel uddannelse og via andre arenaer for læring; Teorier, rationaler, traditioner og rammesætning af og praksis for læring, kompetenceudvikling og uddannelse samt kreativitet og innovation; Analyse og implementering af organisationers strategier for kompetenceudvikling og uddannelse; Uddannelsespolitik, forvaltning og uddannelsesøkonomi; Effekt, virkning og evidens i uddannelse og kompetenceudvikling samt metoder til intern og ekstern evaluering at organisationers uddannelsestiltag. 2

3 Kompetenceprofil Viden om: problemstillinger inden for læring, kompetenceudvikling og uddannelse i uddannelsesinstitutioner, private virksomheders og offentlige organisationer, herunder organisering, ledelse og administration teorier om læring og kompetenceudvikling i formel uddannelse og på arbejdspladser, herunder kreativitet og innovation rationaler (ideer, politik, indhold, processer og kontekstforståelse) for læring, kompetenceudvikling og uddannelse, Strategier og metoder til evaluering at læring, uddannelse og kompetenceudvikling økonomiske konsekvenser af læring, kompetenceudvikling og uddannelse kvantitative og kvalitative metoder og deres anvendelse inden for uddannelsesvidenskab samt kritiske forståelser af og refleksion over metodernes generelle anvendelighed praksis for læring, uddannelse og kompetenceudvikling inden for rammerne af uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser Færdigheder: kan identificere rationaler for læring, kompetenceudvikling og uddannelse kan formulere teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til læring, kompetenceudvikling og uddannelse kan anvende uddannelsesvidenskabelige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse lærings-, og uddannelsesmæssige problemstillinger i organisationer kan foreslå og kritisk vurdere løsninger på lærings- og uddannelsesmæssige opgaver kan formidle viden om uddannelse, læring og kompetenceudvikling på dansk og engelsk. Kompetencer: kan analysere og tilrettelægge rammer for uddannelse, læring og kompetenceudvikling, herunder organisering, ledelse og administration kan udvikle og implementere rationaler for læring, kompetenceudvikling og uddannelse, herunder strategier for tilegnelse og håndtering af forskellige former for viden og innovation kan identificere sammenhænge mellem læring i virksomheder og i formel uddannelse kan evaluere, dokumentere og kritisk vurdere effekt (kvalitet og virkning) af uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag kan anvende relevante informationssøgningssystemer, analysere og kritisk reflektere over forskning og kildemateriale, herunder skabe overblik over et problemfelt i den internationale forskningslitteratur. Kan reflektere kritisk over egen kompetence og at være i stand til på kvalificeret vis at formulere videns- og læringsbehov og indgå selvstændigt i tværfagligt professionelt samarbejde. Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er primært bachelorer i uddannelsesvidenskab. Sekundært kan bachelorer med en relevant samfundsvidenskabelig baggrund via et brobygningsforløb (30 ECTS) optages på uddannelsen Arbejdsmarkedssigte og aftagerinddragelse: I det moderne vidensamfund spiller læring, uddannelse og pædagogik en stadig større rolle. Interessen for medarbejdere med forskningsbaserede kompetencer inden 3

4 for uddannelse og anden kompetenceudvikling er stigende. Både i den offentlige sektor og i dele af den private sektor efterspørges medarbejdere, der kan arbejde kvalificeret og reflekteret med uddannelse, læring og viden. I den offentlige sektor kommer dette f.eks. til udtryk gennem et stigende krav om at kunne dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb. I den private sektor betyder stigningen i virksomhedernes generelle vidensniveau, at der er et voksende behov for medarbejdere, som målrettet kan arbejde med at videreudvikle medarbejdernes kompetencer. I en tid hvor produkters og serviceydelsers vidensintensitet bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter, er det af afgørende betydning for virksomhederne at råde over medarbejdere, som bedst muligt er i stand til at understøtte og udvikle de medarbejderkompetencer, som findes i virksomhederne. Dimittenderne er kvalificeret til at varetage følgende, grundlæggende arbejdsopgaver inden for fagområdet: deltagelse i planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet, administration af uddannelse, samt at arbejde inden for human ressource, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. Endvidere at assisterer i forbindelse med forskningsopgaver inden for uddannelsesvidenskab. Som eksempler på konkrete arbejdsopgaver kan nævnes; kortlægning af organisationers kompetencebehov og deltagelse i udvikling af medarbejderes konkrete efteruddannelsesforløb; udvikling af evalueringsdesign, opfølgning på evaluering af uddannelser og uddannelsesforløb; medvirken til formulering af uddannelsespolicy og til implementering af ny policy og lovgivning på uddannelsesinstitutioner, deltagelse i udarbejdelse af undersøgelser, der skal kortlægge kompetencebehov; medvirken til formulering af forskningsprojekter og til indsamling af empiri til forskningsprojekter, samt generel administration af uddannelsesaktiviteter. Forskningsmiljøer og internt samarbejde: Uddannelsen er hjemmehørende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Arts, hvor en bred vifte af miljøer og medarbejdere inddrages. Uddannelsen udvikles og tilrettelægges i samarbejde med BS, hvor de faglige miljøer vedr. statskundskab (uddannelsespolitik) økonomi, forvaltning og organisationsudvikling inddrages i udviklingen af uddannelsen og med henblik på at indgå i uddannelsen basismoduler 3 og 4 samt tilvalg af profilmodul 6a og 9a for specialiseringen i uddannelsesadministration, se strukturmodel. Afsættet for kandidatuddannelsen bygger således på den samlede forskningsbaserede viden om læring, kompetenceudvikling, uddannelse og pædagogik IUP har udviklet kombineret BS s videnskabelige styrkeposition inden policy, økonomi, forvaltning, organisation og ledelse. Uddannelsen rummer således et AU internt potentiale for at videreudvikle samarbejdet mellem samfundsvidenskab og uddannelsesvidenskab om forskning, uddannelse og formidling specifikt relateret til uddannelsessektoren samt kompetenceudvikling læring og innovation i organisationer og virksomheder. Det skal understreges at uddannelsen udvikles og gennemført i et tæt samarbejde mellem BS og ARTS og at dette samarbejde vil blive konkretiseret i forbindelse med forberedelse af akkrediteringen. Campus og bygningsbehov: Uddannelsen udbydes på campus Emdrup og campus Århus og stiller ingen særlige bygningsmæssige krav Nedlukning: Ingen Strategiske overvejelser: Uddannelses skal ses en konsekvent videreførelse af den strategi der lå bag etablering af den succesfulde bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, der havde sit først optag sommeren Strategien er at tilbyde en kandidatuddannelse, der målrettet er specialiseret i at uddanne kandidater til at varetage administrative og uddannelsesmæssig opgaver inden for uddannelsesorganisationer samt større private og offentlig organisationer. 4

5 Virksomhedsprojekter indgår som en kerneaktivitet hvor de studerende gennemføre projekter i tilknytning til en stor organisation, uddannelsesinstitution eller privat virksomhed. Strategien er således at opbygge netværk af virksomheder der vil være værter for sådanne projekter, for at skabe direkte forbindelse mellem uddannelsen, de studerende det arbejdsmarked uddannelsen henvender sig til Budget: På baggrund af optaget på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab forventes et optag på studerende ligeligt fordelt mellem campus Emdrup og campus Århus. Den øvrige produktion af bachelorer forventes at påbegynder en anden kandidatuddannelse, de fleste antagelig på IUP. På den baggrund forventes uddannelsen at være økonomisk bæredygtig. 5

6 Bilag 1 Udkast til Uddannelsens struktur og indhold Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab tænkes bygget op som en champignon model : Et fælles basis-semester (fod), derefter to på hinanden følgende specialiseringssemestre (stilke) og endelig specialet i form af et virksomhedsprojekt (paddehat). Forud for specialet er der tre gennemgående spor i uddannelsens semestre: Basismoduler (fælles), profilmoduler (specialisering) og virksomhedsprojektmoduler (gruppe) semester Speciale 30 ECTS semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Profil (specialisering): ECTS Effektivitet, virkning og (gruppe): a. EA (del B) evidens samt Feltarbejde b. HR (del B) evalueringsmetoder semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Profil (specialisering): ECTS Uddannelsespolitik og (gruppe): a. EA (del A) økonomi samt Undersøgelse b. HR (del A) analysemetoder semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Basis (fælles): ECTS Uddannelsesprofiler og - (gruppe): Organisationsanalyse rationalitet Analyse Basismodulerne (1., 3., 4. og 7.) består af den uddannelsesvidenskabelige kerneviden og kernefaglighed, der danner grundlag for de to specialiseringer. Tilvalg af profilmodulerne (6., 9.) muliggør specialisering i enten uddannelsesadministration eller HR/ kompetenceudvikling/ kreativitets- og innovationsfremme. De studerende kan alternativt Virksomhedsprojektmodulerne (3., 6., 9.) vil ligge i naturlig forlængelse af specialiseringen i EA/HR og vil have progression fra analyse over undersøgelse af problemstilling samt feltarbejde i en virksomhed eller organisation. Specialet (10.) udfores i form af et virksomhedsprojekt. Analyse og metode er fremhævet som en væsentlig del af de enkelte moduler, også i titler og eksamensformer. Øvrige tilvalg: Efter studienævnets godkendelse (forhåndsmerit) kan et tilvalg fra andre kandidatuddannelser erstatte et eller to af modulerne (max 20 ECTS) 5,6,8 eller 9 Efter studienævnets godkendelse kan udenlandsophold med virksomhedsprojekt erstatte 30 ECTS på 3. Semester Der er gennem uddannelsens semestre en progression i fokus fra afdækning af virksomheders uddannelsesprofiler og organisationsformer på 1. semester, over afdækning af makroforhold og udvikling af 6

7 kompetenceprofiler på 2. semester, til evaluering af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling på 3. semester. De studerendes uddannelsesvidenskabelige kompetenceudvikling sikres gennem en vekselvirkning mellem på den ene side teori og metode i basis- og profilmoduler og på den anden side undersøgelser i virksomheder/organisationer, der tillader de studerende at gøre sig konkrete og praktiske erfaringer med deres videnskabelighed i en anvendelseskontekst. Samtidig skal denne pædagogiske tilrettelæggelse sikre, at uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans løbende udvikles i et nært samspil med aftagere. Herunder er uddannelsens spor uddybet: Basismoduler (fælles) Det første basismodul (1) på 1. semester Uddannelsesprofiler og -rationalitet omhandler uddannelsesprofiler i organisationer og virksomheder. Fokus er på at afdække, hvilke rationaliteter, traditioner og praksisser, der gør sig gældende i sammensætningen af uddannelsesprofiler både mellem lande og mellem organisationer og virksomheder inden for samme felter og brancher. Modulet indbefatter kendskab til relevante internationale kvalifikationsrammer og indsigt i principielle forskelle på forskellige typer af uddannelsers merit- og kompetenceprofiler. Det andet basismodul (3) på 1. semester Organisationsanalyse handler om de organisatoriske kontekstuelle faktorer, der har betydning for uddannelse og udvikling. Fokus er på organisatoriske og ledelsesmæssige rationaliteter, kulturer og praksisser, der har betydning for såvel eksisterende som fremtidige uddannelsesaktiviteter. Modulet bygger videre på en grundlæggende forståelse af organisatoriske problemstillinger og indbefatter forskellige relevante organisationsanalytiske tilgange og metoder. Modul 4 Uddannelsespolitik og økonomi samt analysemetoder på 2. Semester tilbyder en systematisk indføring i uddannelsesøkonomi og uddannelsespolitik samt sammenhænge herimellem. Modul 7 Effektivitet, virkning og evidens samt evaluering på 3. semester ligger i forlængelse af didaktik og læringsteori på bacheloruddannelsen (fire moduler), men her skåret efter/understøttende af specialiseringerne og på kandidatniveau. Modulets genstand er effektivitet, virkning og evidens i forhold til læreprocesser og uddannelsesdesign. Profilmoduler (som tilvalgs specialisering) Profilmodulerne giver mulighed for at specialisere sig på 2. og 3. semester. Der er to typer af specialiseringer og profiler at vælge imellem: EA-profil: Specialisering i uddannelsesadministration (del A på 2. og del B på 3. semester). Denne er unik i dansk sammenhæng, hvorimod der i udlandet udbydes en række uddannelser i Education Administration (f.eks. på Institute of Education i London). EA-profilen anlægger et uddannelsesinstitutionelt perspektiv på læring, kompetenceudvikling og uddannelse. Profilen fokuserer på administrative og forvaltningsmæssige tilgange til kvalitet og udvikling af formel uddannelse i et institutionelt og organisatorisk sammenhæng. I forlængelse heraf har modul 6a fokus på sammenhænge mellem uddannelses policy og -strategi i uddannelsesinstitutioner samt forvaltning og ledelse af uddannelsesadministration. Modul 9a har fokus på 7

8 uddannelsesorganisationers rationaler og strategier for udvikling og dokumentation af kvalitet i formel uddannelse Inden for EA specialisering opnås gennem virksomhedsprojekter og de to specialiserede moduler: Viden om: uddannelsesinstitutioners organisering, ledelse og administration udvikling og evaluering af kvalitet i uddannelse uddannelsespolitik og forvaltning af uddannelsesinstitutioner færdigheder og kompetence: kan administrere og forvalte uddannelser i en offentlig organisation kan tilvejebring dokumentation om uddannelseskvalitet i et politisk, ledelses- og udviklingsmæssigt perspektiv kan bidrage til udvikling af uddannelser og uddannelsesinstitutioner kan bidrage til ledelse og udvikle uddannelsesadministration HR-profil: Specialisering i HR/kompetenceudvikling/kreativitets og innovationsfremme (del A på 2. og del B på 3. semester). HR-profilen anlægger et lærings- og uddannelsesperspektiv og fokuserer på virksomhedsinterne uddannelsesprocesser. Afdækning af behov for, planlægning og udvikling af fx lederudviklingsforløb, on-the-job-training, praksislæring, evaluering af interne uddannelsesforløb, køb af uddannelsesforløb hos leverandører, ledelse af sådanne etc. HR-profilen inddrager bl.a. teori om og analyse af ledelse, selvledelse, HRM, kompetence, kvalifikationer, talentudvikling, organisatorisk læring og innovation. HR-profilen har særligt fokus på de typer af læring, der er stigende efterspørgsel efter og formentlig i endnu højere grad vil være i fremtidens videnssamfund. Dvs. fokus på: 1) Udvikling af innovationskompetence hos medarbejdere, teams og i organisationen og 2) Udvikling af kreative kompetencer hos medarbejdere, teams og i organisationen I forlængelse heraf har specialiseringen, udover at indbefatte teori om og analyse af ledelse, HRM, organisationsteori mv. fokus på: 1) Ledelse af innovationsprocesser og organisatoriske udviklingsprocesser 2) Ledelse af selvledelse af medarbejdernes innovative forandringsprocesser og kreative skabelsesprocesser Inden for HR specialisering opnås gennem virksomhedsprojekter og de to specialiserede moduler: viden om: teorier om kreativitet, udvikling og innovation i virksomheder ledelse i og af udviklings- og innovationsprocesser interventionsformer og interventionsforløb i innovationer færdigheder og kompetence: kan afdække uddannelses-, udviklings- og innovationsbehov i virksomheder kan tilrettelægge uddannelses- og udviklingsprocesser med kendte uddannelsesmål kan udvikle forløb, der skaber vilkår for innovation og kreative processer 8

9 kan støtte ledelses- og selvledelsesprocesser og intervenere i innovative processer Virksomhedsprojektmoduler (gruppe) Projektet på 1. semester har karakter af en virksomhedsanalyse (en analyse baseret på et eksisterende materiale). På andet semester af en større empirisk undersøgelse af en selvvalgt problemstilling i forhold til ens specialisering (en undersøgelse baseret på materiale de studerende selv producerer). På tredje semester af et decideret feltarbejde på en virksomhed i løbet af semesteret inden for en selvvalgt problematik der er relevant inden for ens valgte specialisering (et feltarbejde i form af et længerevarende ophold i en organisation eller på en virksomhed). Valgte af virksomhed kan med fordel være gennemgående de tre først semestre og bør afspejle den ønskedes specialisering. Af kapacitetsmæssige hensyn og for at sikre en fleksibilitet (studerendes evt. omvalg af specialisering) gennemføres virksomhedsprojekterne i grupper af 2-4 studerende. Specialet (individuel/gruppe) Specialet er et virksomhedsprojekt inden for ens specialisering. Undervisningsformer Undervisningsformerne skal understøtte og demonstrere indholdet af modulerne, dvs. iscenesætte og facilitere processer, være projektorienteret, bruge elearning osv. Eksamensformer Projektet er vejledningstungt og den store og afsluttende skriftlige eksamen på hvert semester. De andre modulers eksamensformer vil have form af aktiv deltagelse, løbende eksamener, synopsis mv. På 2. Og 3. Semester skal de specialisere moduler (6 og 9) eksamineres sammen med virksomhedsprojekterne Kandidatuddannelsens unikhed og grænseflader til lignende uddannelser Uddannelsen profilerer sig qua målrettetheden ift. vidensamfundets krav om læring, udvikling og innovation i organisationer og virksomheder, der bygger på den særlige forskningsbaserede viden udviklet på institut for uddannelse og pædagogik i kombination med BS stærke samfundsvidenskabelighed inden for policy, økonomi, forvaltning, organisation og ledelse, som mere specifikt relaterer til uddannelsessektoren og til kompetenceudvikling, læring og innovation i organisationer og virksomheder. De to tilvalgs specialiseringer retter sig mod hhv. mod det stigende behov for professionel og vidensbaseret uddannelsesadministrativ viden og evaluering af uddannelser samt imod det stigende behov for vidensbaseret afdækning, udvikling, innovation og evaluering af virksomheders uddannelses- og praksislæringstiltag. Kandidatuddannelsens unikke profil i forhold til andre kandidatuddannelser. I kraft af sine basismoduler og to sammenhængende specialiseringer udgør kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab en unik kompetenceprofil. 9

10 Generelt adskiller EA specialiseringen sig ved fra andre kandidatuddannelser ved at have en unik kombination 1) at pædagogisk og uddannelsesvidenskabelig viden, færdigheder og kompetencer om for læring, kompetenceudvikling og uddannelse; og 2) samfundsvidenskabelig viden om politik, økonomi og forvaltning inden for uddannelsesfeltet Inden for EA er vurderingen at endnu ikke findes en specialiseret uddannelse målrette administration og forvaltning af uddannelser. De nærmeste uddannelser er således enten pædagogiske uddannelser, der har et begrænset fokus på administration og forvaltning fx pædagogisk sociologi eller samfundsvidenskabelige uddannelser med et begrænset fokus på uddannelsessektoren fx statskundskabs eller forvaltningsuddannelserne Generelt adskiller HR specialiseringen sig fra andre kandidatuddannelser ved at anlægge et lærings- og uddannelsesperspektiv på HR/kompetenceudvikling. Det vil sige, at specialiseringen fokuserer på virksomhedsinterne uddannelsesprocesser. Udvikling af fx lederudviklingsforløb, on-the-job-training, praksislæring, evaluering af interne uddannelsesforløb, køb af uddannelsesforløb hos leverandører, ledelse af sådanne etc. Inden for HR kan uddannelsen afgrænses fra Human Ressource Management på CBS der ikke anlægger et decideret lærings- og uddannelsesperspektiv på HRM (ligesom de obligatoriske HR- og ledelsesfag ikke udgør mere end 37½ ECTS). Uddannelsen kan ligeledes afgrænses fra Læring og forandringsprocesser (AAU): Anlægger et læringsperspektiv og fokuserer på organisatorisk læring, men ikke på kompetenceudvikling og HR i et uddannelsesperspektiv. Der er fokus på at arbejde kreativt og innovativt med undervisning og uddannelse, men på ikke at fremme innovation og kreativitet hos medarbejdere og i organisationer. 10

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab (herefter

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC

Studieordning Voksenunderviseruddannelsen. Professionshøjskolen UCC Studieordning Voksenunderviseruddannelsen Professionshøjskolen UCC Gældende fra januar 2015 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlaget... 3 Optagelsesbetingelser... 4 Uddannelsens struktur... 4 Kursusdelen...

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der på kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi udbudt syv moduler. Nogle af modulerne blev udbudt i både

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Interaktive digitale medier - Aalborg 16 respondenter 44 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 36% Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere