Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab"

Transkript

1 Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Vedhæftede forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab er udarbejdet af et udvalg bestående af: Lars Geer Hammershøj, bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab (formand); Michael Pettersson, udpeget af Business and Social Science; Pia Bramming, udpeget at Studenævnet for Læring; Tomas Højgaard, udpeget at Studienævnet for Didaktik; Hans Dorf, udpeget af Studienævn for Pædagogik; Søren Kruse, udpeget af institutledelsen; Christian Hestbæk, Studieadministrationen. Hørings- og akkrediteringsprocessen Udkast til kompetenceprofil, indhold og struktur har været drøftet med en mindre kreds af potentielle aftagere på et møde den 23. november Der blev fremlagt et forslag til struktur og indhold i uddannelsen, herunder to specialiserede profiler i hhv. uddannelsesadministration og HR/kompetenceudvikling. Aftagerne var generelt meget positive over for uddannelsen og vurderende, at der er behov for de to profiler, der er foreslået. En væsentligste kommentar fra aftagerne var, at de to foreslåede profiler: Uddannelsesadministration og HR kompetenceudvikling i højere grad ville kunne markedsføre og profilere uddannelsen end arbejdstitlen Uddannelsesvidenskab. En sammenfatning af forslaget i form af en Forhåndsansøgning behandles i øjeblikket af Aarhus Universitets Uddannelsesudvalg og Universitetsledelsen. I perioden februar marts gennemføres en høring blandt ca. 200 potentielle aftagere (uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder) på grundlag af et forkortet version af vedhæftede. Sigtet er at afklare, om der er behov for uddannelsen og at give aftagere mulighed for at bidrage til udvikling af uddannelsen. Sekundært er sigtet at påbegynde en opbygning af et netværk af erhvervskontakter, der er en grundpille i den foreslåede uddannelse Intern behandles høringsforslaget primo februar i: Studienævn for Uddannelse og Pædagogik Institutledelsen på Institut for Uddannelse og Pædagogik Dekanaterne på Arts og Business and Social Science (Forslaget sender endvidere til orientering i Akademisk Råd på Arts og Business and Social Science) Høringsspørgsmål Der ønsker høring i forhold til: 1. Behovet for uddannelsen, herunder uddannelsens afgrænsning i forhold til andre uddannelser: Er kompetenceprofilen og indholdet i uddannelsen så klart specialiseret, at den adskiller sig fra eksisterende uddannelse? 2. Kommentarer og forslag til kompetenceprofilen, indhold og uddannelsens struktur, forud for at der udarbejdes et udkast til studieordning. Forslag til studieordning vil medio marts blive sendt til høring i studienævnet. På udvalgets vegne Søren Kruse, d. 19. Januar

2 Høringsforslag om ny Kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Navn og titel: Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab giver ret til titlen: Kandidat i Uddannelsesvidenskab (Master of Science (MSc) in Education Science) Cand. Scient. Edu. Specialiseringer kan fremgå som undertitler som hhv. Kandidat i uddannelsesvidenskab uddannelsesadministration (EA) eller Kandidat i uddannelsesvidenskab - Human Resources (HR) Hovedområde: Arts og BS Studienævn: Studienævn for Uddannelse og Pædagogik Formål og indhold: Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab er målrettet vidensamfundets krav om læring, udvikling og innovation. Uddannelse, læring og kompetenceudvikling i alle afskygninger har central og voksende betydning for såvel samfundets, virksomheders, organisationers som enkeltpersoners fortsatte bidrag, udvikling og innovationskraft i vidensamfundet. Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab har til formål at give de studerende kendskab til uddannelsesvidenskabelig viden, teori og metode der anvendelse inden for uddannelse, læring og kompetenceudvikling. Dette sætter dem i stand til at identificere, formulere og analysere samt foreslå og vurdere løsninger på uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Kandidatuddannelsen kvalificerer til erhvervsmæssig beskæftigelse inden for et bredt erhvervsfelt, hvor man beskæftiger sig med uddannelse, læring og kompetenceudvikling. Uddannelsen sigter specifikt mod at uddanne specialister, der kan forvalte, administrere, udvikle og evaluere uddannelser til det stadigt voksende marked af uddannelsesudbydere kan afdække, udvikle, innovere, tilrettelægge, gennemføre og evaluere virksomheders uddannelses- og praksislæringstiltag målrettet organisationens kompetenceudvikling, kreativitet og innovation. Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab har multidisciplinær karakter og orienterer sig indholdsmæssigt mod: Uddannelsessystemers opbygning og struktur; Pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af kompetenceudvikling gennem formel uddannelse og via andre arenaer for læring; Teorier, rationaler, traditioner og rammesætning af og praksis for læring, kompetenceudvikling og uddannelse samt kreativitet og innovation; Analyse og implementering af organisationers strategier for kompetenceudvikling og uddannelse; Uddannelsespolitik, forvaltning og uddannelsesøkonomi; Effekt, virkning og evidens i uddannelse og kompetenceudvikling samt metoder til intern og ekstern evaluering at organisationers uddannelsestiltag. 2

3 Kompetenceprofil Viden om: problemstillinger inden for læring, kompetenceudvikling og uddannelse i uddannelsesinstitutioner, private virksomheders og offentlige organisationer, herunder organisering, ledelse og administration teorier om læring og kompetenceudvikling i formel uddannelse og på arbejdspladser, herunder kreativitet og innovation rationaler (ideer, politik, indhold, processer og kontekstforståelse) for læring, kompetenceudvikling og uddannelse, Strategier og metoder til evaluering at læring, uddannelse og kompetenceudvikling økonomiske konsekvenser af læring, kompetenceudvikling og uddannelse kvantitative og kvalitative metoder og deres anvendelse inden for uddannelsesvidenskab samt kritiske forståelser af og refleksion over metodernes generelle anvendelighed praksis for læring, uddannelse og kompetenceudvikling inden for rammerne af uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser Færdigheder: kan identificere rationaler for læring, kompetenceudvikling og uddannelse kan formulere teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til læring, kompetenceudvikling og uddannelse kan anvende uddannelsesvidenskabelige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse lærings-, og uddannelsesmæssige problemstillinger i organisationer kan foreslå og kritisk vurdere løsninger på lærings- og uddannelsesmæssige opgaver kan formidle viden om uddannelse, læring og kompetenceudvikling på dansk og engelsk. Kompetencer: kan analysere og tilrettelægge rammer for uddannelse, læring og kompetenceudvikling, herunder organisering, ledelse og administration kan udvikle og implementere rationaler for læring, kompetenceudvikling og uddannelse, herunder strategier for tilegnelse og håndtering af forskellige former for viden og innovation kan identificere sammenhænge mellem læring i virksomheder og i formel uddannelse kan evaluere, dokumentere og kritisk vurdere effekt (kvalitet og virkning) af uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag kan anvende relevante informationssøgningssystemer, analysere og kritisk reflektere over forskning og kildemateriale, herunder skabe overblik over et problemfelt i den internationale forskningslitteratur. Kan reflektere kritisk over egen kompetence og at være i stand til på kvalificeret vis at formulere videns- og læringsbehov og indgå selvstændigt i tværfagligt professionelt samarbejde. Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er primært bachelorer i uddannelsesvidenskab. Sekundært kan bachelorer med en relevant samfundsvidenskabelig baggrund via et brobygningsforløb (30 ECTS) optages på uddannelsen Arbejdsmarkedssigte og aftagerinddragelse: I det moderne vidensamfund spiller læring, uddannelse og pædagogik en stadig større rolle. Interessen for medarbejdere med forskningsbaserede kompetencer inden 3

4 for uddannelse og anden kompetenceudvikling er stigende. Både i den offentlige sektor og i dele af den private sektor efterspørges medarbejdere, der kan arbejde kvalificeret og reflekteret med uddannelse, læring og viden. I den offentlige sektor kommer dette f.eks. til udtryk gennem et stigende krav om at kunne dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb. I den private sektor betyder stigningen i virksomhedernes generelle vidensniveau, at der er et voksende behov for medarbejdere, som målrettet kan arbejde med at videreudvikle medarbejdernes kompetencer. I en tid hvor produkters og serviceydelsers vidensintensitet bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter, er det af afgørende betydning for virksomhederne at råde over medarbejdere, som bedst muligt er i stand til at understøtte og udvikle de medarbejderkompetencer, som findes i virksomhederne. Dimittenderne er kvalificeret til at varetage følgende, grundlæggende arbejdsopgaver inden for fagområdet: deltagelse i planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet, administration af uddannelse, samt at arbejde inden for human ressource, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. Endvidere at assisterer i forbindelse med forskningsopgaver inden for uddannelsesvidenskab. Som eksempler på konkrete arbejdsopgaver kan nævnes; kortlægning af organisationers kompetencebehov og deltagelse i udvikling af medarbejderes konkrete efteruddannelsesforløb; udvikling af evalueringsdesign, opfølgning på evaluering af uddannelser og uddannelsesforløb; medvirken til formulering af uddannelsespolicy og til implementering af ny policy og lovgivning på uddannelsesinstitutioner, deltagelse i udarbejdelse af undersøgelser, der skal kortlægge kompetencebehov; medvirken til formulering af forskningsprojekter og til indsamling af empiri til forskningsprojekter, samt generel administration af uddannelsesaktiviteter. Forskningsmiljøer og internt samarbejde: Uddannelsen er hjemmehørende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Arts, hvor en bred vifte af miljøer og medarbejdere inddrages. Uddannelsen udvikles og tilrettelægges i samarbejde med BS, hvor de faglige miljøer vedr. statskundskab (uddannelsespolitik) økonomi, forvaltning og organisationsudvikling inddrages i udviklingen af uddannelsen og med henblik på at indgå i uddannelsen basismoduler 3 og 4 samt tilvalg af profilmodul 6a og 9a for specialiseringen i uddannelsesadministration, se strukturmodel. Afsættet for kandidatuddannelsen bygger således på den samlede forskningsbaserede viden om læring, kompetenceudvikling, uddannelse og pædagogik IUP har udviklet kombineret BS s videnskabelige styrkeposition inden policy, økonomi, forvaltning, organisation og ledelse. Uddannelsen rummer således et AU internt potentiale for at videreudvikle samarbejdet mellem samfundsvidenskab og uddannelsesvidenskab om forskning, uddannelse og formidling specifikt relateret til uddannelsessektoren samt kompetenceudvikling læring og innovation i organisationer og virksomheder. Det skal understreges at uddannelsen udvikles og gennemført i et tæt samarbejde mellem BS og ARTS og at dette samarbejde vil blive konkretiseret i forbindelse med forberedelse af akkrediteringen. Campus og bygningsbehov: Uddannelsen udbydes på campus Emdrup og campus Århus og stiller ingen særlige bygningsmæssige krav Nedlukning: Ingen Strategiske overvejelser: Uddannelses skal ses en konsekvent videreførelse af den strategi der lå bag etablering af den succesfulde bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, der havde sit først optag sommeren Strategien er at tilbyde en kandidatuddannelse, der målrettet er specialiseret i at uddanne kandidater til at varetage administrative og uddannelsesmæssig opgaver inden for uddannelsesorganisationer samt større private og offentlig organisationer. 4

5 Virksomhedsprojekter indgår som en kerneaktivitet hvor de studerende gennemføre projekter i tilknytning til en stor organisation, uddannelsesinstitution eller privat virksomhed. Strategien er således at opbygge netværk af virksomheder der vil være værter for sådanne projekter, for at skabe direkte forbindelse mellem uddannelsen, de studerende det arbejdsmarked uddannelsen henvender sig til Budget: På baggrund af optaget på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab forventes et optag på studerende ligeligt fordelt mellem campus Emdrup og campus Århus. Den øvrige produktion af bachelorer forventes at påbegynder en anden kandidatuddannelse, de fleste antagelig på IUP. På den baggrund forventes uddannelsen at være økonomisk bæredygtig. 5

6 Bilag 1 Udkast til Uddannelsens struktur og indhold Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab tænkes bygget op som en champignon model : Et fælles basis-semester (fod), derefter to på hinanden følgende specialiseringssemestre (stilke) og endelig specialet i form af et virksomhedsprojekt (paddehat). Forud for specialet er der tre gennemgående spor i uddannelsens semestre: Basismoduler (fælles), profilmoduler (specialisering) og virksomhedsprojektmoduler (gruppe) semester Speciale 30 ECTS semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Profil (specialisering): ECTS Effektivitet, virkning og (gruppe): a. EA (del B) evidens samt Feltarbejde b. HR (del B) evalueringsmetoder semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Profil (specialisering): ECTS Uddannelsespolitik og (gruppe): a. EA (del A) økonomi samt Undersøgelse b. HR (del A) analysemetoder semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Basis (fælles): ECTS Uddannelsesprofiler og - (gruppe): Organisationsanalyse rationalitet Analyse Basismodulerne (1., 3., 4. og 7.) består af den uddannelsesvidenskabelige kerneviden og kernefaglighed, der danner grundlag for de to specialiseringer. Tilvalg af profilmodulerne (6., 9.) muliggør specialisering i enten uddannelsesadministration eller HR/ kompetenceudvikling/ kreativitets- og innovationsfremme. De studerende kan alternativt Virksomhedsprojektmodulerne (3., 6., 9.) vil ligge i naturlig forlængelse af specialiseringen i EA/HR og vil have progression fra analyse over undersøgelse af problemstilling samt feltarbejde i en virksomhed eller organisation. Specialet (10.) udfores i form af et virksomhedsprojekt. Analyse og metode er fremhævet som en væsentlig del af de enkelte moduler, også i titler og eksamensformer. Øvrige tilvalg: Efter studienævnets godkendelse (forhåndsmerit) kan et tilvalg fra andre kandidatuddannelser erstatte et eller to af modulerne (max 20 ECTS) 5,6,8 eller 9 Efter studienævnets godkendelse kan udenlandsophold med virksomhedsprojekt erstatte 30 ECTS på 3. Semester Der er gennem uddannelsens semestre en progression i fokus fra afdækning af virksomheders uddannelsesprofiler og organisationsformer på 1. semester, over afdækning af makroforhold og udvikling af 6

7 kompetenceprofiler på 2. semester, til evaluering af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling på 3. semester. De studerendes uddannelsesvidenskabelige kompetenceudvikling sikres gennem en vekselvirkning mellem på den ene side teori og metode i basis- og profilmoduler og på den anden side undersøgelser i virksomheder/organisationer, der tillader de studerende at gøre sig konkrete og praktiske erfaringer med deres videnskabelighed i en anvendelseskontekst. Samtidig skal denne pædagogiske tilrettelæggelse sikre, at uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans løbende udvikles i et nært samspil med aftagere. Herunder er uddannelsens spor uddybet: Basismoduler (fælles) Det første basismodul (1) på 1. semester Uddannelsesprofiler og -rationalitet omhandler uddannelsesprofiler i organisationer og virksomheder. Fokus er på at afdække, hvilke rationaliteter, traditioner og praksisser, der gør sig gældende i sammensætningen af uddannelsesprofiler både mellem lande og mellem organisationer og virksomheder inden for samme felter og brancher. Modulet indbefatter kendskab til relevante internationale kvalifikationsrammer og indsigt i principielle forskelle på forskellige typer af uddannelsers merit- og kompetenceprofiler. Det andet basismodul (3) på 1. semester Organisationsanalyse handler om de organisatoriske kontekstuelle faktorer, der har betydning for uddannelse og udvikling. Fokus er på organisatoriske og ledelsesmæssige rationaliteter, kulturer og praksisser, der har betydning for såvel eksisterende som fremtidige uddannelsesaktiviteter. Modulet bygger videre på en grundlæggende forståelse af organisatoriske problemstillinger og indbefatter forskellige relevante organisationsanalytiske tilgange og metoder. Modul 4 Uddannelsespolitik og økonomi samt analysemetoder på 2. Semester tilbyder en systematisk indføring i uddannelsesøkonomi og uddannelsespolitik samt sammenhænge herimellem. Modul 7 Effektivitet, virkning og evidens samt evaluering på 3. semester ligger i forlængelse af didaktik og læringsteori på bacheloruddannelsen (fire moduler), men her skåret efter/understøttende af specialiseringerne og på kandidatniveau. Modulets genstand er effektivitet, virkning og evidens i forhold til læreprocesser og uddannelsesdesign. Profilmoduler (som tilvalgs specialisering) Profilmodulerne giver mulighed for at specialisere sig på 2. og 3. semester. Der er to typer af specialiseringer og profiler at vælge imellem: EA-profil: Specialisering i uddannelsesadministration (del A på 2. og del B på 3. semester). Denne er unik i dansk sammenhæng, hvorimod der i udlandet udbydes en række uddannelser i Education Administration (f.eks. på Institute of Education i London). EA-profilen anlægger et uddannelsesinstitutionelt perspektiv på læring, kompetenceudvikling og uddannelse. Profilen fokuserer på administrative og forvaltningsmæssige tilgange til kvalitet og udvikling af formel uddannelse i et institutionelt og organisatorisk sammenhæng. I forlængelse heraf har modul 6a fokus på sammenhænge mellem uddannelses policy og -strategi i uddannelsesinstitutioner samt forvaltning og ledelse af uddannelsesadministration. Modul 9a har fokus på 7

8 uddannelsesorganisationers rationaler og strategier for udvikling og dokumentation af kvalitet i formel uddannelse Inden for EA specialisering opnås gennem virksomhedsprojekter og de to specialiserede moduler: Viden om: uddannelsesinstitutioners organisering, ledelse og administration udvikling og evaluering af kvalitet i uddannelse uddannelsespolitik og forvaltning af uddannelsesinstitutioner færdigheder og kompetence: kan administrere og forvalte uddannelser i en offentlig organisation kan tilvejebring dokumentation om uddannelseskvalitet i et politisk, ledelses- og udviklingsmæssigt perspektiv kan bidrage til udvikling af uddannelser og uddannelsesinstitutioner kan bidrage til ledelse og udvikle uddannelsesadministration HR-profil: Specialisering i HR/kompetenceudvikling/kreativitets og innovationsfremme (del A på 2. og del B på 3. semester). HR-profilen anlægger et lærings- og uddannelsesperspektiv og fokuserer på virksomhedsinterne uddannelsesprocesser. Afdækning af behov for, planlægning og udvikling af fx lederudviklingsforløb, on-the-job-training, praksislæring, evaluering af interne uddannelsesforløb, køb af uddannelsesforløb hos leverandører, ledelse af sådanne etc. HR-profilen inddrager bl.a. teori om og analyse af ledelse, selvledelse, HRM, kompetence, kvalifikationer, talentudvikling, organisatorisk læring og innovation. HR-profilen har særligt fokus på de typer af læring, der er stigende efterspørgsel efter og formentlig i endnu højere grad vil være i fremtidens videnssamfund. Dvs. fokus på: 1) Udvikling af innovationskompetence hos medarbejdere, teams og i organisationen og 2) Udvikling af kreative kompetencer hos medarbejdere, teams og i organisationen I forlængelse heraf har specialiseringen, udover at indbefatte teori om og analyse af ledelse, HRM, organisationsteori mv. fokus på: 1) Ledelse af innovationsprocesser og organisatoriske udviklingsprocesser 2) Ledelse af selvledelse af medarbejdernes innovative forandringsprocesser og kreative skabelsesprocesser Inden for HR specialisering opnås gennem virksomhedsprojekter og de to specialiserede moduler: viden om: teorier om kreativitet, udvikling og innovation i virksomheder ledelse i og af udviklings- og innovationsprocesser interventionsformer og interventionsforløb i innovationer færdigheder og kompetence: kan afdække uddannelses-, udviklings- og innovationsbehov i virksomheder kan tilrettelægge uddannelses- og udviklingsprocesser med kendte uddannelsesmål kan udvikle forløb, der skaber vilkår for innovation og kreative processer 8

9 kan støtte ledelses- og selvledelsesprocesser og intervenere i innovative processer Virksomhedsprojektmoduler (gruppe) Projektet på 1. semester har karakter af en virksomhedsanalyse (en analyse baseret på et eksisterende materiale). På andet semester af en større empirisk undersøgelse af en selvvalgt problemstilling i forhold til ens specialisering (en undersøgelse baseret på materiale de studerende selv producerer). På tredje semester af et decideret feltarbejde på en virksomhed i løbet af semesteret inden for en selvvalgt problematik der er relevant inden for ens valgte specialisering (et feltarbejde i form af et længerevarende ophold i en organisation eller på en virksomhed). Valgte af virksomhed kan med fordel være gennemgående de tre først semestre og bør afspejle den ønskedes specialisering. Af kapacitetsmæssige hensyn og for at sikre en fleksibilitet (studerendes evt. omvalg af specialisering) gennemføres virksomhedsprojekterne i grupper af 2-4 studerende. Specialet (individuel/gruppe) Specialet er et virksomhedsprojekt inden for ens specialisering. Undervisningsformer Undervisningsformerne skal understøtte og demonstrere indholdet af modulerne, dvs. iscenesætte og facilitere processer, være projektorienteret, bruge elearning osv. Eksamensformer Projektet er vejledningstungt og den store og afsluttende skriftlige eksamen på hvert semester. De andre modulers eksamensformer vil have form af aktiv deltagelse, løbende eksamener, synopsis mv. På 2. Og 3. Semester skal de specialisere moduler (6 og 9) eksamineres sammen med virksomhedsprojekterne Kandidatuddannelsens unikhed og grænseflader til lignende uddannelser Uddannelsen profilerer sig qua målrettetheden ift. vidensamfundets krav om læring, udvikling og innovation i organisationer og virksomheder, der bygger på den særlige forskningsbaserede viden udviklet på institut for uddannelse og pædagogik i kombination med BS stærke samfundsvidenskabelighed inden for policy, økonomi, forvaltning, organisation og ledelse, som mere specifikt relaterer til uddannelsessektoren og til kompetenceudvikling, læring og innovation i organisationer og virksomheder. De to tilvalgs specialiseringer retter sig mod hhv. mod det stigende behov for professionel og vidensbaseret uddannelsesadministrativ viden og evaluering af uddannelser samt imod det stigende behov for vidensbaseret afdækning, udvikling, innovation og evaluering af virksomheders uddannelses- og praksislæringstiltag. Kandidatuddannelsens unikke profil i forhold til andre kandidatuddannelser. I kraft af sine basismoduler og to sammenhængende specialiseringer udgør kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab en unik kompetenceprofil. 9

10 Generelt adskiller EA specialiseringen sig ved fra andre kandidatuddannelser ved at have en unik kombination 1) at pædagogisk og uddannelsesvidenskabelig viden, færdigheder og kompetencer om for læring, kompetenceudvikling og uddannelse; og 2) samfundsvidenskabelig viden om politik, økonomi og forvaltning inden for uddannelsesfeltet Inden for EA er vurderingen at endnu ikke findes en specialiseret uddannelse målrette administration og forvaltning af uddannelser. De nærmeste uddannelser er således enten pædagogiske uddannelser, der har et begrænset fokus på administration og forvaltning fx pædagogisk sociologi eller samfundsvidenskabelige uddannelser med et begrænset fokus på uddannelsessektoren fx statskundskabs eller forvaltningsuddannelserne Generelt adskiller HR specialiseringen sig fra andre kandidatuddannelser ved at anlægge et lærings- og uddannelsesperspektiv på HR/kompetenceudvikling. Det vil sige, at specialiseringen fokuserer på virksomhedsinterne uddannelsesprocesser. Udvikling af fx lederudviklingsforløb, on-the-job-training, praksislæring, evaluering af interne uddannelsesforløb, køb af uddannelsesforløb hos leverandører, ledelse af sådanne etc. Inden for HR kan uddannelsen afgrænses fra Human Ressource Management på CBS der ikke anlægger et decideret lærings- og uddannelsesperspektiv på HRM (ligesom de obligatoriske HR- og ledelsesfag ikke udgør mere end 37½ ECTS). Uddannelsen kan ligeledes afgrænses fra Læring og forandringsprocesser (AAU): Anlægger et læringsperspektiv og fokuserer på organisatorisk læring, men ikke på kompetenceudvikling og HR i et uddannelsesperspektiv. Der er fokus på at arbejde kreativt og innovativt med undervisning og uddannelse, men på ikke at fremme innovation og kreativitet hos medarbejdere og i organisationer. 10

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Bachelor- og kandidatuddannelse i kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Projektarbejdets kompetenceprofil: mellem videnskab og profession

Projektarbejdets kompetenceprofil: mellem videnskab og profession Projektarbejdets kompetenceprofil: mellem videnskab og profession Af Anders Siig Andersen 1 Projektorganiseret studiearbejde har en dobbelt udfordring med på den ene side at sikre de akademiske standarder

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration HD Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper dine analytiske

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk

Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Til IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: itu@itu.dk rektor@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i digitale medier og design Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere