Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab"

Transkript

1 Høring af forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Vedhæftede forslag til ny kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab er udarbejdet af et udvalg bestående af: Lars Geer Hammershøj, bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab (formand); Michael Pettersson, udpeget af Business and Social Science; Pia Bramming, udpeget at Studenævnet for Læring; Tomas Højgaard, udpeget at Studienævnet for Didaktik; Hans Dorf, udpeget af Studienævn for Pædagogik; Søren Kruse, udpeget af institutledelsen; Christian Hestbæk, Studieadministrationen. Hørings- og akkrediteringsprocessen Udkast til kompetenceprofil, indhold og struktur har været drøftet med en mindre kreds af potentielle aftagere på et møde den 23. november Der blev fremlagt et forslag til struktur og indhold i uddannelsen, herunder to specialiserede profiler i hhv. uddannelsesadministration og HR/kompetenceudvikling. Aftagerne var generelt meget positive over for uddannelsen og vurderende, at der er behov for de to profiler, der er foreslået. En væsentligste kommentar fra aftagerne var, at de to foreslåede profiler: Uddannelsesadministration og HR kompetenceudvikling i højere grad ville kunne markedsføre og profilere uddannelsen end arbejdstitlen Uddannelsesvidenskab. En sammenfatning af forslaget i form af en Forhåndsansøgning behandles i øjeblikket af Aarhus Universitets Uddannelsesudvalg og Universitetsledelsen. I perioden februar marts gennemføres en høring blandt ca. 200 potentielle aftagere (uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer og private virksomheder) på grundlag af et forkortet version af vedhæftede. Sigtet er at afklare, om der er behov for uddannelsen og at give aftagere mulighed for at bidrage til udvikling af uddannelsen. Sekundært er sigtet at påbegynde en opbygning af et netværk af erhvervskontakter, der er en grundpille i den foreslåede uddannelse Intern behandles høringsforslaget primo februar i: Studienævn for Uddannelse og Pædagogik Institutledelsen på Institut for Uddannelse og Pædagogik Dekanaterne på Arts og Business and Social Science (Forslaget sender endvidere til orientering i Akademisk Råd på Arts og Business and Social Science) Høringsspørgsmål Der ønsker høring i forhold til: 1. Behovet for uddannelsen, herunder uddannelsens afgrænsning i forhold til andre uddannelser: Er kompetenceprofilen og indholdet i uddannelsen så klart specialiseret, at den adskiller sig fra eksisterende uddannelse? 2. Kommentarer og forslag til kompetenceprofilen, indhold og uddannelsens struktur, forud for at der udarbejdes et udkast til studieordning. Forslag til studieordning vil medio marts blive sendt til høring i studienævnet. På udvalgets vegne Søren Kruse, d. 19. Januar

2 Høringsforslag om ny Kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab Navn og titel: Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab giver ret til titlen: Kandidat i Uddannelsesvidenskab (Master of Science (MSc) in Education Science) Cand. Scient. Edu. Specialiseringer kan fremgå som undertitler som hhv. Kandidat i uddannelsesvidenskab uddannelsesadministration (EA) eller Kandidat i uddannelsesvidenskab - Human Resources (HR) Hovedområde: Arts og BS Studienævn: Studienævn for Uddannelse og Pædagogik Formål og indhold: Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab er målrettet vidensamfundets krav om læring, udvikling og innovation. Uddannelse, læring og kompetenceudvikling i alle afskygninger har central og voksende betydning for såvel samfundets, virksomheders, organisationers som enkeltpersoners fortsatte bidrag, udvikling og innovationskraft i vidensamfundet. Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab har til formål at give de studerende kendskab til uddannelsesvidenskabelig viden, teori og metode der anvendelse inden for uddannelse, læring og kompetenceudvikling. Dette sætter dem i stand til at identificere, formulere og analysere samt foreslå og vurdere løsninger på uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger i virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Kandidatuddannelsen kvalificerer til erhvervsmæssig beskæftigelse inden for et bredt erhvervsfelt, hvor man beskæftiger sig med uddannelse, læring og kompetenceudvikling. Uddannelsen sigter specifikt mod at uddanne specialister, der kan forvalte, administrere, udvikle og evaluere uddannelser til det stadigt voksende marked af uddannelsesudbydere kan afdække, udvikle, innovere, tilrettelægge, gennemføre og evaluere virksomheders uddannelses- og praksislæringstiltag målrettet organisationens kompetenceudvikling, kreativitet og innovation. Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab har multidisciplinær karakter og orienterer sig indholdsmæssigt mod: Uddannelsessystemers opbygning og struktur; Pædagogisk og didaktisk tilrettelæggelse af kompetenceudvikling gennem formel uddannelse og via andre arenaer for læring; Teorier, rationaler, traditioner og rammesætning af og praksis for læring, kompetenceudvikling og uddannelse samt kreativitet og innovation; Analyse og implementering af organisationers strategier for kompetenceudvikling og uddannelse; Uddannelsespolitik, forvaltning og uddannelsesøkonomi; Effekt, virkning og evidens i uddannelse og kompetenceudvikling samt metoder til intern og ekstern evaluering at organisationers uddannelsestiltag. 2

3 Kompetenceprofil Viden om: problemstillinger inden for læring, kompetenceudvikling og uddannelse i uddannelsesinstitutioner, private virksomheders og offentlige organisationer, herunder organisering, ledelse og administration teorier om læring og kompetenceudvikling i formel uddannelse og på arbejdspladser, herunder kreativitet og innovation rationaler (ideer, politik, indhold, processer og kontekstforståelse) for læring, kompetenceudvikling og uddannelse, Strategier og metoder til evaluering at læring, uddannelse og kompetenceudvikling økonomiske konsekvenser af læring, kompetenceudvikling og uddannelse kvantitative og kvalitative metoder og deres anvendelse inden for uddannelsesvidenskab samt kritiske forståelser af og refleksion over metodernes generelle anvendelighed praksis for læring, uddannelse og kompetenceudvikling inden for rammerne af uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser Færdigheder: kan identificere rationaler for læring, kompetenceudvikling og uddannelse kan formulere teoretiske og praktiske problemstillinger knyttet til læring, kompetenceudvikling og uddannelse kan anvende uddannelsesvidenskabelige metoder, teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere komplekse lærings-, og uddannelsesmæssige problemstillinger i organisationer kan foreslå og kritisk vurdere løsninger på lærings- og uddannelsesmæssige opgaver kan formidle viden om uddannelse, læring og kompetenceudvikling på dansk og engelsk. Kompetencer: kan analysere og tilrettelægge rammer for uddannelse, læring og kompetenceudvikling, herunder organisering, ledelse og administration kan udvikle og implementere rationaler for læring, kompetenceudvikling og uddannelse, herunder strategier for tilegnelse og håndtering af forskellige former for viden og innovation kan identificere sammenhænge mellem læring i virksomheder og i formel uddannelse kan evaluere, dokumentere og kritisk vurdere effekt (kvalitet og virkning) af uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag kan anvende relevante informationssøgningssystemer, analysere og kritisk reflektere over forskning og kildemateriale, herunder skabe overblik over et problemfelt i den internationale forskningslitteratur. Kan reflektere kritisk over egen kompetence og at være i stand til på kvalificeret vis at formulere videns- og læringsbehov og indgå selvstændigt i tværfagligt professionelt samarbejde. Målgruppe: Målgruppen for uddannelsen er primært bachelorer i uddannelsesvidenskab. Sekundært kan bachelorer med en relevant samfundsvidenskabelig baggrund via et brobygningsforløb (30 ECTS) optages på uddannelsen Arbejdsmarkedssigte og aftagerinddragelse: I det moderne vidensamfund spiller læring, uddannelse og pædagogik en stadig større rolle. Interessen for medarbejdere med forskningsbaserede kompetencer inden 3

4 for uddannelse og anden kompetenceudvikling er stigende. Både i den offentlige sektor og i dele af den private sektor efterspørges medarbejdere, der kan arbejde kvalificeret og reflekteret med uddannelse, læring og viden. I den offentlige sektor kommer dette f.eks. til udtryk gennem et stigende krav om at kunne dokumentere kvalitet, relevans og effekt af uddannelsesforløb. I den private sektor betyder stigningen i virksomhedernes generelle vidensniveau, at der er et voksende behov for medarbejdere, som målrettet kan arbejde med at videreudvikle medarbejdernes kompetencer. I en tid hvor produkters og serviceydelsers vidensintensitet bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter, er det af afgørende betydning for virksomhederne at råde over medarbejdere, som bedst muligt er i stand til at understøtte og udvikle de medarbejderkompetencer, som findes i virksomhederne. Dimittenderne er kvalificeret til at varetage følgende, grundlæggende arbejdsopgaver inden for fagområdet: deltagelse i planlægnings-, udviklings-, og evalueringsaktiviteter inden for uddannelsesområdet, administration af uddannelse, samt at arbejde inden for human ressource, kompetenceudvikling og konsulentvirksomhed i offentlige eller private virksomheder og organisationer. Endvidere at assisterer i forbindelse med forskningsopgaver inden for uddannelsesvidenskab. Som eksempler på konkrete arbejdsopgaver kan nævnes; kortlægning af organisationers kompetencebehov og deltagelse i udvikling af medarbejderes konkrete efteruddannelsesforløb; udvikling af evalueringsdesign, opfølgning på evaluering af uddannelser og uddannelsesforløb; medvirken til formulering af uddannelsespolicy og til implementering af ny policy og lovgivning på uddannelsesinstitutioner, deltagelse i udarbejdelse af undersøgelser, der skal kortlægge kompetencebehov; medvirken til formulering af forskningsprojekter og til indsamling af empiri til forskningsprojekter, samt generel administration af uddannelsesaktiviteter. Forskningsmiljøer og internt samarbejde: Uddannelsen er hjemmehørende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Arts, hvor en bred vifte af miljøer og medarbejdere inddrages. Uddannelsen udvikles og tilrettelægges i samarbejde med BS, hvor de faglige miljøer vedr. statskundskab (uddannelsespolitik) økonomi, forvaltning og organisationsudvikling inddrages i udviklingen af uddannelsen og med henblik på at indgå i uddannelsen basismoduler 3 og 4 samt tilvalg af profilmodul 6a og 9a for specialiseringen i uddannelsesadministration, se strukturmodel. Afsættet for kandidatuddannelsen bygger således på den samlede forskningsbaserede viden om læring, kompetenceudvikling, uddannelse og pædagogik IUP har udviklet kombineret BS s videnskabelige styrkeposition inden policy, økonomi, forvaltning, organisation og ledelse. Uddannelsen rummer således et AU internt potentiale for at videreudvikle samarbejdet mellem samfundsvidenskab og uddannelsesvidenskab om forskning, uddannelse og formidling specifikt relateret til uddannelsessektoren samt kompetenceudvikling læring og innovation i organisationer og virksomheder. Det skal understreges at uddannelsen udvikles og gennemført i et tæt samarbejde mellem BS og ARTS og at dette samarbejde vil blive konkretiseret i forbindelse med forberedelse af akkrediteringen. Campus og bygningsbehov: Uddannelsen udbydes på campus Emdrup og campus Århus og stiller ingen særlige bygningsmæssige krav Nedlukning: Ingen Strategiske overvejelser: Uddannelses skal ses en konsekvent videreførelse af den strategi der lå bag etablering af den succesfulde bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab, der havde sit først optag sommeren Strategien er at tilbyde en kandidatuddannelse, der målrettet er specialiseret i at uddanne kandidater til at varetage administrative og uddannelsesmæssig opgaver inden for uddannelsesorganisationer samt større private og offentlig organisationer. 4

5 Virksomhedsprojekter indgår som en kerneaktivitet hvor de studerende gennemføre projekter i tilknytning til en stor organisation, uddannelsesinstitution eller privat virksomhed. Strategien er således at opbygge netværk af virksomheder der vil være værter for sådanne projekter, for at skabe direkte forbindelse mellem uddannelsen, de studerende det arbejdsmarked uddannelsen henvender sig til Budget: På baggrund af optaget på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab forventes et optag på studerende ligeligt fordelt mellem campus Emdrup og campus Århus. Den øvrige produktion af bachelorer forventes at påbegynder en anden kandidatuddannelse, de fleste antagelig på IUP. På den baggrund forventes uddannelsen at være økonomisk bæredygtig. 5

6 Bilag 1 Udkast til Uddannelsens struktur og indhold Kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab tænkes bygget op som en champignon model : Et fælles basis-semester (fod), derefter to på hinanden følgende specialiseringssemestre (stilke) og endelig specialet i form af et virksomhedsprojekt (paddehat). Forud for specialet er der tre gennemgående spor i uddannelsens semestre: Basismoduler (fælles), profilmoduler (specialisering) og virksomhedsprojektmoduler (gruppe) semester Speciale 30 ECTS semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Profil (specialisering): ECTS Effektivitet, virkning og (gruppe): a. EA (del B) evidens samt Feltarbejde b. HR (del B) evalueringsmetoder semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Profil (specialisering): ECTS Uddannelsespolitik og (gruppe): a. EA (del A) økonomi samt Undersøgelse b. HR (del A) analysemetoder semester Basis (fælles): Virksomhedsprojekt Basis (fælles): ECTS Uddannelsesprofiler og - (gruppe): Organisationsanalyse rationalitet Analyse Basismodulerne (1., 3., 4. og 7.) består af den uddannelsesvidenskabelige kerneviden og kernefaglighed, der danner grundlag for de to specialiseringer. Tilvalg af profilmodulerne (6., 9.) muliggør specialisering i enten uddannelsesadministration eller HR/ kompetenceudvikling/ kreativitets- og innovationsfremme. De studerende kan alternativt Virksomhedsprojektmodulerne (3., 6., 9.) vil ligge i naturlig forlængelse af specialiseringen i EA/HR og vil have progression fra analyse over undersøgelse af problemstilling samt feltarbejde i en virksomhed eller organisation. Specialet (10.) udfores i form af et virksomhedsprojekt. Analyse og metode er fremhævet som en væsentlig del af de enkelte moduler, også i titler og eksamensformer. Øvrige tilvalg: Efter studienævnets godkendelse (forhåndsmerit) kan et tilvalg fra andre kandidatuddannelser erstatte et eller to af modulerne (max 20 ECTS) 5,6,8 eller 9 Efter studienævnets godkendelse kan udenlandsophold med virksomhedsprojekt erstatte 30 ECTS på 3. Semester Der er gennem uddannelsens semestre en progression i fokus fra afdækning af virksomheders uddannelsesprofiler og organisationsformer på 1. semester, over afdækning af makroforhold og udvikling af 6

7 kompetenceprofiler på 2. semester, til evaluering af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling på 3. semester. De studerendes uddannelsesvidenskabelige kompetenceudvikling sikres gennem en vekselvirkning mellem på den ene side teori og metode i basis- og profilmoduler og på den anden side undersøgelser i virksomheder/organisationer, der tillader de studerende at gøre sig konkrete og praktiske erfaringer med deres videnskabelighed i en anvendelseskontekst. Samtidig skal denne pædagogiske tilrettelæggelse sikre, at uddannelsens arbejdsmarkedsrelevans løbende udvikles i et nært samspil med aftagere. Herunder er uddannelsens spor uddybet: Basismoduler (fælles) Det første basismodul (1) på 1. semester Uddannelsesprofiler og -rationalitet omhandler uddannelsesprofiler i organisationer og virksomheder. Fokus er på at afdække, hvilke rationaliteter, traditioner og praksisser, der gør sig gældende i sammensætningen af uddannelsesprofiler både mellem lande og mellem organisationer og virksomheder inden for samme felter og brancher. Modulet indbefatter kendskab til relevante internationale kvalifikationsrammer og indsigt i principielle forskelle på forskellige typer af uddannelsers merit- og kompetenceprofiler. Det andet basismodul (3) på 1. semester Organisationsanalyse handler om de organisatoriske kontekstuelle faktorer, der har betydning for uddannelse og udvikling. Fokus er på organisatoriske og ledelsesmæssige rationaliteter, kulturer og praksisser, der har betydning for såvel eksisterende som fremtidige uddannelsesaktiviteter. Modulet bygger videre på en grundlæggende forståelse af organisatoriske problemstillinger og indbefatter forskellige relevante organisationsanalytiske tilgange og metoder. Modul 4 Uddannelsespolitik og økonomi samt analysemetoder på 2. Semester tilbyder en systematisk indføring i uddannelsesøkonomi og uddannelsespolitik samt sammenhænge herimellem. Modul 7 Effektivitet, virkning og evidens samt evaluering på 3. semester ligger i forlængelse af didaktik og læringsteori på bacheloruddannelsen (fire moduler), men her skåret efter/understøttende af specialiseringerne og på kandidatniveau. Modulets genstand er effektivitet, virkning og evidens i forhold til læreprocesser og uddannelsesdesign. Profilmoduler (som tilvalgs specialisering) Profilmodulerne giver mulighed for at specialisere sig på 2. og 3. semester. Der er to typer af specialiseringer og profiler at vælge imellem: EA-profil: Specialisering i uddannelsesadministration (del A på 2. og del B på 3. semester). Denne er unik i dansk sammenhæng, hvorimod der i udlandet udbydes en række uddannelser i Education Administration (f.eks. på Institute of Education i London). EA-profilen anlægger et uddannelsesinstitutionelt perspektiv på læring, kompetenceudvikling og uddannelse. Profilen fokuserer på administrative og forvaltningsmæssige tilgange til kvalitet og udvikling af formel uddannelse i et institutionelt og organisatorisk sammenhæng. I forlængelse heraf har modul 6a fokus på sammenhænge mellem uddannelses policy og -strategi i uddannelsesinstitutioner samt forvaltning og ledelse af uddannelsesadministration. Modul 9a har fokus på 7

8 uddannelsesorganisationers rationaler og strategier for udvikling og dokumentation af kvalitet i formel uddannelse Inden for EA specialisering opnås gennem virksomhedsprojekter og de to specialiserede moduler: Viden om: uddannelsesinstitutioners organisering, ledelse og administration udvikling og evaluering af kvalitet i uddannelse uddannelsespolitik og forvaltning af uddannelsesinstitutioner færdigheder og kompetence: kan administrere og forvalte uddannelser i en offentlig organisation kan tilvejebring dokumentation om uddannelseskvalitet i et politisk, ledelses- og udviklingsmæssigt perspektiv kan bidrage til udvikling af uddannelser og uddannelsesinstitutioner kan bidrage til ledelse og udvikle uddannelsesadministration HR-profil: Specialisering i HR/kompetenceudvikling/kreativitets og innovationsfremme (del A på 2. og del B på 3. semester). HR-profilen anlægger et lærings- og uddannelsesperspektiv og fokuserer på virksomhedsinterne uddannelsesprocesser. Afdækning af behov for, planlægning og udvikling af fx lederudviklingsforløb, on-the-job-training, praksislæring, evaluering af interne uddannelsesforløb, køb af uddannelsesforløb hos leverandører, ledelse af sådanne etc. HR-profilen inddrager bl.a. teori om og analyse af ledelse, selvledelse, HRM, kompetence, kvalifikationer, talentudvikling, organisatorisk læring og innovation. HR-profilen har særligt fokus på de typer af læring, der er stigende efterspørgsel efter og formentlig i endnu højere grad vil være i fremtidens videnssamfund. Dvs. fokus på: 1) Udvikling af innovationskompetence hos medarbejdere, teams og i organisationen og 2) Udvikling af kreative kompetencer hos medarbejdere, teams og i organisationen I forlængelse heraf har specialiseringen, udover at indbefatte teori om og analyse af ledelse, HRM, organisationsteori mv. fokus på: 1) Ledelse af innovationsprocesser og organisatoriske udviklingsprocesser 2) Ledelse af selvledelse af medarbejdernes innovative forandringsprocesser og kreative skabelsesprocesser Inden for HR specialisering opnås gennem virksomhedsprojekter og de to specialiserede moduler: viden om: teorier om kreativitet, udvikling og innovation i virksomheder ledelse i og af udviklings- og innovationsprocesser interventionsformer og interventionsforløb i innovationer færdigheder og kompetence: kan afdække uddannelses-, udviklings- og innovationsbehov i virksomheder kan tilrettelægge uddannelses- og udviklingsprocesser med kendte uddannelsesmål kan udvikle forløb, der skaber vilkår for innovation og kreative processer 8

9 kan støtte ledelses- og selvledelsesprocesser og intervenere i innovative processer Virksomhedsprojektmoduler (gruppe) Projektet på 1. semester har karakter af en virksomhedsanalyse (en analyse baseret på et eksisterende materiale). På andet semester af en større empirisk undersøgelse af en selvvalgt problemstilling i forhold til ens specialisering (en undersøgelse baseret på materiale de studerende selv producerer). På tredje semester af et decideret feltarbejde på en virksomhed i løbet af semesteret inden for en selvvalgt problematik der er relevant inden for ens valgte specialisering (et feltarbejde i form af et længerevarende ophold i en organisation eller på en virksomhed). Valgte af virksomhed kan med fordel være gennemgående de tre først semestre og bør afspejle den ønskedes specialisering. Af kapacitetsmæssige hensyn og for at sikre en fleksibilitet (studerendes evt. omvalg af specialisering) gennemføres virksomhedsprojekterne i grupper af 2-4 studerende. Specialet (individuel/gruppe) Specialet er et virksomhedsprojekt inden for ens specialisering. Undervisningsformer Undervisningsformerne skal understøtte og demonstrere indholdet af modulerne, dvs. iscenesætte og facilitere processer, være projektorienteret, bruge elearning osv. Eksamensformer Projektet er vejledningstungt og den store og afsluttende skriftlige eksamen på hvert semester. De andre modulers eksamensformer vil have form af aktiv deltagelse, løbende eksamener, synopsis mv. På 2. Og 3. Semester skal de specialisere moduler (6 og 9) eksamineres sammen med virksomhedsprojekterne Kandidatuddannelsens unikhed og grænseflader til lignende uddannelser Uddannelsen profilerer sig qua målrettetheden ift. vidensamfundets krav om læring, udvikling og innovation i organisationer og virksomheder, der bygger på den særlige forskningsbaserede viden udviklet på institut for uddannelse og pædagogik i kombination med BS stærke samfundsvidenskabelighed inden for policy, økonomi, forvaltning, organisation og ledelse, som mere specifikt relaterer til uddannelsessektoren og til kompetenceudvikling, læring og innovation i organisationer og virksomheder. De to tilvalgs specialiseringer retter sig mod hhv. mod det stigende behov for professionel og vidensbaseret uddannelsesadministrativ viden og evaluering af uddannelser samt imod det stigende behov for vidensbaseret afdækning, udvikling, innovation og evaluering af virksomheders uddannelses- og praksislæringstiltag. Kandidatuddannelsens unikke profil i forhold til andre kandidatuddannelser. I kraft af sine basismoduler og to sammenhængende specialiseringer udgør kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab en unik kompetenceprofil. 9

10 Generelt adskiller EA specialiseringen sig ved fra andre kandidatuddannelser ved at have en unik kombination 1) at pædagogisk og uddannelsesvidenskabelig viden, færdigheder og kompetencer om for læring, kompetenceudvikling og uddannelse; og 2) samfundsvidenskabelig viden om politik, økonomi og forvaltning inden for uddannelsesfeltet Inden for EA er vurderingen at endnu ikke findes en specialiseret uddannelse målrette administration og forvaltning af uddannelser. De nærmeste uddannelser er således enten pædagogiske uddannelser, der har et begrænset fokus på administration og forvaltning fx pædagogisk sociologi eller samfundsvidenskabelige uddannelser med et begrænset fokus på uddannelsessektoren fx statskundskabs eller forvaltningsuddannelserne Generelt adskiller HR specialiseringen sig fra andre kandidatuddannelser ved at anlægge et lærings- og uddannelsesperspektiv på HR/kompetenceudvikling. Det vil sige, at specialiseringen fokuserer på virksomhedsinterne uddannelsesprocesser. Udvikling af fx lederudviklingsforløb, on-the-job-training, praksislæring, evaluering af interne uddannelsesforløb, køb af uddannelsesforløb hos leverandører, ledelse af sådanne etc. Inden for HR kan uddannelsen afgrænses fra Human Ressource Management på CBS der ikke anlægger et decideret lærings- og uddannelsesperspektiv på HRM (ligesom de obligatoriske HR- og ledelsesfag ikke udgør mere end 37½ ECTS). Uddannelsen kan ligeledes afgrænses fra Læring og forandringsprocesser (AAU): Anlægger et læringsperspektiv og fokuserer på organisatorisk læring, men ikke på kompetenceudvikling og HR i et uddannelsesperspektiv. Der er fokus på at arbejde kreativt og innovativt med undervisning og uddannelse, men på ikke at fremme innovation og kreativitet hos medarbejdere og i organisationer. 10

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering) Studieordning

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding Bilag 1 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding 2010, ver.1 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Pædagogisk Ledelse p.t.

Pædagogisk Ledelse p.t. Pædagogisk Ledelse p.t. Side 1-11 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Pædagogisk Ledelse under koordinering af NCE - 22 skoler arbejder med UVM FoU-projekter indenfor Fælles didaktisk, pædagogisk

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i

Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Kandidatuddannelsen i Læring og forandringsprocesser med specialisering i Uddannelse og kompetenceudvikling i internationale institutioner og organisationer Specialiseringslinjen Uddannelse og kompetenceudvikling

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Fagstudieordning for KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2015- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2015

Fagstudieordning for KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2015- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2015 1 Fagstudieordning for KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2015- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Titel og tilknytning... 3 3. Uddannelsens formål

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere