FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR"

Transkript

1 FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - din strategiske udviklingspartner 1

2 STRATEGI OG FORANDRINGER 01 Alle tænker vi på, at verden burde forandres. Men ingen tænker på, at vi selv burde være anderledes. Leo Tolstoj Lær at tilrettelægge processer, der forhindrer eller foregriber uhensigtsmæssigheder, og lad din forandring være båret af en bevidst strategi. 2 2

3 FORANDRINGENS BØLGER Siden den finansielle krise i 2008 og voksende demografiske udfordringer har mange velfærdsinstitutioner foretaget markante reformer, der er rettet mod at ændre den offentlige sektor, dens størrelse og dens indretning. Samtidig er opbakningen fra politikere og borgere der både er skatteydere og brugere på flere områder udfordret i en sådan grad, at reformer er nødvendige. Offentlige velfærdsinstitutioner befinder sig i tiltagende grad i en flydende tilstand af forandring og forskydning i relationer, identiteter og rammevilkår. Offentlige forandringsprocesser kommer ofte i bølge af lovreformer, men nye love og rammer afstedkommer ofte flere spørgsmål end svar, og derfor kommer der nye politiske prioriteringer, bekendtgørelser og styring. Det giver til stadighed et foranderligt politisk klima og et stærkt behov for ledere, der kan skabe forandringer. I den offentlige sektor står lederne med ansvaret for at omsætte reformtekst til handling. Det gælder ledere på alle niveauer: I departementer, styrelser, forvaltninger og institutioner. Internt skal lederen håndtere de mange omsiggribende gruppeprocesser, der følger organisatoriske omstruktureringer. Eksternt skal lederen skabe legitimitet og tilpasse kerneopgaven til nye krav fra borgere. Som offentlig leder kan man med rette få sved på panden over de mange udfordringer, der følger reformer. Hvordan skabes intern effektivitet og ekstern legitimitet på samme tid? Hvordan indfrier vi de politiske ønsker, samtidig med at vi skaber sammenhængskraft i organisationen og leverer professionelle ydelser til borgerne? Hvor skal man starte, og hvor skal man slutte, når business as usual udfordres af reformer? HVAD FÅR DU I E-BOGEN? 3 Vi skal i cph:learning være de første til at sige, at det ikke er enkelt at implementere nye ideer eller ændringer i en organisation. Det ved alle, der har arbejdet med at skabe strategiske forandringer på arbejdspladen. Men forandringer behøver hverken at afstedkomme større migræner, forsvarsmekanismer eller ende i skuffen med gode intentioner, der aldrig blev til noget. Du får desværre ikke 3 lette trin til at lave forandringer med denne e-bog. Der skal mere til. Når du ikke får tre lette trin, der kan guide din forandring, hvad får du så? Som det første giver vi dig to modeller til at udvikle en robust forandringsstrategi; som det andet et udvalg af anbefalinger, som kan understøtte dig og som det tredje anbefalinger, hvis du vil dykke mere ned i forandringsledelse. En central tese er, at du som offentlig leder kan finde nye redskaber til at omstille organisationen til skiftende krav fra omgivelserne. Alt for ofte forsøges forandringer taklet gennem hierarkisk organisering, men problemet er, at velfærdsinstitutionerne ikke bliver reaktionsstærke nok. Der er altså en risiko for, at offentlige ledere må påtage sig et sisyfosarbejde, hvor forandringsplanerne kommer som perler på en snor, og hvor ledere på alle niveauer må arbejde med at rulle nye planer ud igen og igen. Vi trækker både på vores egen viden fra vores arbejde med at lave strategier, og vi forsøger samtidig at give dig et koncentrat af bøger, foredrag og praktiske erfaringer, som vi har været optaget af de sidste 10 år. 3

4 KEND DIN TILGANG TIL FORANDRINGER? Forandringsledelse bliver først rigtig strategisk, hvis du som leder er bevidst om, hvilken forandringsledelse du vil følge. Samtidig er chancerne for succes størst, når forandringen er i tråd med din grundlæggende forståelse af organisationen. Desuden er det afgørende, at medarbejdernes forestillinger om, hvad, hvornår og hvordan organisationen bør ændres, er afstemte med den kommende forandring. Grundlæggende er der to forskellige veje i tilgangen til forandringer. Den ene tilgang har rod i en funktionel opfattelse af organisationer, hvor den anden har rod i en organisk opfattelse af organisationerne. I den funktionelle planlægning arbejder organisationen som en velsmurt maskine, der er en fysisk og håndgribelig planlægningsenhed, hvor det er performance og planlægning, der forhandles mening om. I den organiske adaption opfattes organisationen som en fysisk sammenslutning af interessenter, der forhandler om meningssystemer. Organisationen er en organisme, som skal udvikles gennem forhandlinger med sine interessenter. Den skal skabe anledninger til dialog mellem medarbejdere, så de ansatte ikke kan se mening med deres opgaver, og påvirke beslutninger om løsninger i kraft af forhandlinger i løst koblede netværk. Begge tilgange til forandringsledelse kan have værdi og fordele. Du kan se dem beskrevet på dæste side. Det er vores erfaring, at for meget forandringsledelse lægger vægten på funktionel planlægning. Du kan med fordel dykke ned i organiske adaption, som inspiration til at arbejde med forandringer på en ny måde. ANBEFALING Få styr på din forståelse af problemet og dit perspektiv på forandringen. Det er nemlig afgørende for dine metoder, din strategi og dine fremgangsmåder. Hvilke sprog er dominerende, når I drøfter organisationsforandringer hos jer den funktionelle planlægning eller den organiske forhandling? Se på modellen på næste side og bestem dig for, hvad der passer bedst i den organisation? 4

5 TO TILGANGE Funktionel planlægning Typisk bliver beslutninger taget af den øverste ledelse. Informationen i virksomheden går derfor primært fra ledelsen og ned i organisationen. Det skaber klare linjer for kommunikation,og sikrer koordination og stabilitet. Når vi laver forandringer: 1. Indkøber vi konsulentbistand (analyse- og procesdel). 2. Designer vi strategien i stabs og ledelsesfunktioner. 3. Skaber en ledende koalition til at forestå analyse- og formuleringsaktiviteten. 4. Formidler vi strategi gennem målrettede informationskanaler og via linjekommunikation. 5. Ændrer vi nuværende strukturer og systemer. 6. Tilfører vi ressourcer til ændringer. 7. Forfremmer eller belønner vi forandringsagenter. 8. Følger vi systematisk op gennem et ledelsesinformationssystem. Organisk adaption Beslutninger forhandles i arbejdsgrupper, projekter eller netværk. Feedback i forbindelse med beslutninger når medlemmerne hurtigt, og de har stor indflydelse på beslutninger. Det skaber engagement men kræver mere tid, da beslutningerne forhandles blandt flere grupper. Når vi laver forandringer: 1. Udvælger vi eksterne sparringspartnere og advisorary boards. 2. Udarbejder vi business cases / overbevisende oplæg. 3. Forhandler vi mandat og fundraiser. 4. Sammensætter vi et netværk og en platform, hvor aktører kan dele viden og ideer samt en arbejdsgruppe. 5. Igangsætter vi kreative processer (møderækker, studiebesøg, eksperimenter m.v.). 6. Udvælger og afprøver vi nye forslag i praksis 7. Dokumenterer vi effekt. 8. Løfter vi ny bedste praksis ind i ledelse og andre centrale enheder. 5

6 FUNKTIONEL PLANLÆGNING 02 It is always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see. winston churchill Kunsten bag funktionelle forandringer er at skabe tid til at planlægge de forestående tilpasninger i organisationen og sikre opbakning, mens forandringen rulles ud. 6

7 DEN TYPISKE FORM FOR FORANDRING Den funktionelle forandring er sandsynligvis en af de mest udbredte forandringsprocesser i den offentlige sektor, og den kommer typisk som følge af mindre bugdettilpasninger, revision af love, nyt IT-system, bekendtgørelser og tilskudsmodeller. Den kan også komme som et politisk indgreb i kølvandet på ophedede debatter, som eksempelvis storstilede reformer eller betydelige budgettilpasninger. Her vil du som leder opleve, at hele organisationen bliver påvirket hurtigt og substantielt, hvorfor selve den kerneydelse, din organisation leverer, er genstand for forandringen. Forandringen kan også komme som led i organisationens egen planlagte strategi i kølvandet på nye administrative og politiske prioriteringer. I mange funktionelle forandringer er der ofte et underskud af tid til at planlægge den forestående eksekvering af de nye strategiske tilpasninger i organisationen. Funktionelt planlagte forandringer vælges ofte med baggrund i, at der ikke er tid til forhandling på alle niveauer. Du vil ofte opleve, at hierarkiet må opløse sine eksisterende snitflader mellem enheder for at tilpasse sig nye krav. Måske består din enhed, men den må ændre sin funktion eller sit fokus, måske skal den helt nedlægges eller indoptages i andre enheder. Nye roller, funktionsbeskrivelser og nye arbejdsgange er nødvendige, og drivkraften i forandringen er rettet mod at øge din organisations evne til at håndtere krav fra den politiske eller økonomiske omverdenen. Når den funktionelle planlægning er bedst til at skabe forandringen og mobilisere medarbejderne, følger den typisk tre trin: Unfreeze Moving Refreeze. Kurt Lewin, en tysk-amerikansk psykolog, udviklede i 1951 denne trefasede model, som lagde grunden for meget forandringsledelse. Modellen skitserer tre faser, som en organisation skal igennem, før forandringen kan gennemføres. 1.Unfreeze: etablering af et oplevet behov for forandring (emotiona stir-up). Ligevægtstilstanden skal destabiliseres, før gammel adfærd kan aflæres og ny adfærd kan optages, og derfor går unfreezing forud for ændringer. 2. Moving: Planlagt forandring er svær på grund af kompleksiteten af de mange drivkræfter for og imod forandringer, hvilket også kaldes kraftfelter. Analyser kraftfeltet, læg en plan, afprøv og evaluer for at skabe en bevægelse fra en mindre acceptabel adfærd til en mere acceptabel adfærd. Kraftfeltanalysen ser på drivkræfter, der fremmer adfærdsændringer, mens fastholdelseskræfterne hindrer adfærdsændringen. Kraftfeltanalyse er et diagnoseredskab til at blive klogere på, hvad en given forandring kræver af organisationen, og dermed også hvorvidt forandringen er værd at gennemføre. 3.Re-freeze: Stabiliserer gruppen i en ny kvasistationær ligevægtstilstand. Harvardprofessoren John P. Kotter har oversat disse tre trin til otte konkrete anbefalinger, som lederen skal følge, for at sikrer, at forandringer lykkes. De første tre trin i modellen påvirker planlægningen forud for gennemførelsen af forandringen. Trin fire, fem og seks handler om de egentlige forandringer, mens de sidste to trin sikrer, at forandringen implementeres i organisationen. 7

8 ANBEFALINGER - UNFREEZE-MOVE-REFREEZE ANBEFALING - UNFREEZE 1. Skab en følelse af nødvendighed: Undersøg den brændende platform. Iøjnefaldende økonomiske tab, kriser eller potentielle kriser er de mest håndfaste midler, der kan sætte en forandringsproces i gang. 2. Etabler den ledende koalition: Få topledelsen med ledelseskraft med til at arbejde som et team, ellers vil koalitionen muligvis gøre fremskridt tidligt i processen, men modstand vil langsomt kvæle alle større tiltag. 3. Vision og strategi: Skab en retningsgivende vision og en strategi, der kan realisere visionen. Den skal være både håndgribelig og kortfattet, så medarbejdere og interessenter kan forholde sig til. Det er nødvendigt at tale til folks intellekt og følelser. ANBEFALING - MOVING 4. Kommuniker visionen i alle tænkelige kommunikationskanaler: Medlemmerne af den ledende koalition går forrest. Handlinger tæller mere end ord, walk the talk. 5. Giv magt til bredt funderet handling: Fjern modstand mod forandringerne: Forandr systemer og strukturer, der modvirker forandringerne. Opfordr medarbejderne til at tage risici, komme med ideer og til at tage initiativ. Tildel ressourcer til dem, der kan forstærke forandringen. 6. Skab synlige og kortsigtede resultater: Skab synlige, hurtige resultater, og beløn medarbejdere for deres indsats. Håb er ikke nok! Forpligtelse på at opnå kortsigtede resultater opretholder følelsen af nødvendighed. ANBEFALING - REFREEZE 7. Konsolider forbedringer, og fasthold forandringsforløbet: Brug den troværdighed hurtige resultater giver, til at ændre systemer, strukturer og retningslinjer, der ikke passer ind i visionen. Medarbejdere, der kan implementere visionen, bør udvikles og forfremmes. 8. Forankr nye procedurer i organisationens kultur: Forklar forbindelsen mellem den ny adfærd og organisationens succes. Udvikl redskaber, der kan sikre ledelsesudvikling og videreførelse af forandringen over generationer af medarbejdere. 8

9 HÅNDTÉR MODSTAND MOD FORANDRINGER I en funktionel forandiringsproces vil du med stor sandsynlighed møde modstand mod forandring, fordi du bevæger dig for hurtigt og radikalt frem i forandringsfaserne til at opnå accept i organisationen. På det individuelle plan er der heldigvis udviklet modeller, som kan bruges til at understøtte de negative følgevirkninger af det funktionelle planlægningsperspektiv. Psykologen og forfatteren Rick Maurer fremhæver tre afgørende faktorer, som influerer på modstanden mod forandringer: 1) Jeg forstår det ikke - informaiton og tolkning af data 2) Jeg kan ikke lide det - frygt for tab af kontrol og privilegier 3) Jeg kan ikke lide dig - manglende tillid til dig som leder og afsender 9 Første modstandsniveau omfatter information, mangel på information og uforståelig information. Det er en verden af tænkning og rationel handling, præsentationer, diagrammer og logiske argumenter. Modstanden kan komme fra faktorer som manglende information, uenighed om fortolkning af data og manglende eksponering til kritiske oplysninger. Andet modstandsniveau er mest udtalt, når du som leder fører den funktionelle forandring ud i livet på kort tid. Medarbejderne vil møde dig med med stærke følelsesmæssige reaktioner, hvor adrenalin flyder og pulsen stiger. Modstanden er baseret på frygten for, at denne kommende ændring vil få medarbejdere til at tabe ansigt, status, kontrol - måske endda deres job.tredje modstandsniveau finder sted, når medarbejdere ikke har tillid til chefens lederskab. Modstand mod forandring på det dybeste niveau kommer muligvis på grund af tidligere erfaringer med lederen. Det kan også være, at det ikke er lederen, som medarbejderne modsætter sig, men de interesser eller de styringslogikker (faglig standardisering, rationalisering, kvalitetsmåling mv.), du repræsenterer. Når modstanden viser sig, er det typisk, fordi forandringen går for hurtigt frem i unfreeze, move og refreeze faserne. Som vi skal se i det følgende er det muligt at håndtere modstanden.

10 HÅNDTÉR MODSTAND MOD FORANDRINGER ANBEFALING - JEG FORSTÅR DET IKKE Sørg for, at medarbejderne ved, hvorfor der er behov for en ændring. Før du taler om, hvordan du ønsker at gøre ting, skal du forklare, hvorfor noget skal gøres i et konkret og forståeligt sprog. Find flere måder at formidle forandringen på, så medarbejderne har mulighed for at stige på alt efter, hvordan de indoptager nye informationer. Nogle vil gerne høre tal og fakta, og andre foretrækker visuelle kilder som billeder eller tekst og andre lærer bedst i samspil i en gruppe eller i samtale. Jo mere variation i dine kommunikationskanaler, jo større er chancen for, at folk vil forstå, hvad du har at sige. ANBEFALING - JEG KAN IKKE LIDE DET Fjern så meget frygt, som du kan, og ret fokus mod, hvad der er positivt ved forandringen. Gør det konkret ved at fremhæve gevinster for medarbejderne. Folk har brug for at tro, at ændringen vil forbedre deres arbejdsliv på en eller anden måde. For eksempel kan du lægge vægt på, at forandringen kan gøre dele af arbejdet lettere, kan forbedre relationer, at karrieremuligheder vil åbne sig, eller at jobsikkerheden kan stige, så fordelene står klart for medarbejderne. Engager folk i processen. Medarbejdere har en tendens til at støtte ting, som de har været med til at beslutte og udforme. Vær ærlig omkring de negative aspekter, hvis en ændring vil skade medarbejdere som det er tilfældet med nedskæringer. Det stopper også rygtebørsen. ANBEFALING - JEG KAN IKKE LIDE DIG Genopbyg beskadigede relationer. Tag ansvar for ting, der kan have ført til de nuværende anspændte relationer, og sørg for at holde dine forpligtelser fremadrettet. Find måder at tilbringe tid sammen, så de kommer til at kende dig. Dette er især nyttigt, hvis modstanden kommer fra en ledelse, som du repræsenterer, og ikke bare fra dig og jeres historie sammen. Tillad dig selv at blive påvirket af de mennesker, der modsætter sig dig. Det betyder ikke, at du giver efter for ethvert krav, men snarere, at du kan indrømme, at du kan have taget fejl tidligere, og at de kan have ideer, som er værd at overveje. 10

11 Rick Maurer har en vigtig pointe om modstand mod forandring: De medarbejdere, der udøver modstand, er ikke altid selv klar over det. De oplever selv at kæmpe for rettigheder, normer og rutiner, som, de opfatter, er essentielle for gruppens velbefindende. Eller de oplever måske selv, at de slet og ret kæmper for deres egen trivsel og jobsikkerhed. Modstanden er altså set fra en leders synsvinkel. Maurer har dygtigt givet en overskuelig og fremkommelig forandringsmodel, men han overser nogle centrale aspekter: Graden af deltagelse i ændringsbeslutningerne, den sociale kontekst for kommende ændringen og forskelle i både personlighedstræk og professionstræk, som blandt andre Buchanan & Huczynski (1997) peger på, har stor indflydelse på oplevelsen af forandringer. Disse forhold er særligt afgørende efter den funktionelle forandring er gennemført, fordi gruppens velbefindende, identitet og professionelle virke skal genoprettes. Du kan som leder se på, hvilke beslutninger dine medarbejdere fremover kan træffe, du kan fremhæve, hvad medarbejderne kan forvente sig ved næste forandring, og du kan sætte ord på, hvordan de faglige kompetencer, som I får brug for fremover, matcher med medarbejdernes faglige kompetencer. 11 REVISION KOTTERS 8 TRIN Afslutningsvis vender vi tilbage til Kotter. Han har nemlig revideret sin teori om den funktionelt planlagte forandring. Det gør han i erkendelse af, at teorien negligerer det uforudsete, de eksterne tilpasninger og de igangværende netværk og koalitioner i organisationer. De hierarkiske strukturer, vi har brugt i årtier for at lede organisationer, er ikke længere up-to-date og reaktionsstærke nok, konkluderer Kotter i sin revision. Derfor introducerer Kotter en parallel organisationsstruktur, hvor flere medarbejdere lærer ledelsesdiscipliner og gøder organisationen med visioner, strategier og beslutningskraft. Medarbejderne skal involveres i strategiarbejdet, og de skal væk fra rutinearbejdet. Kotter ser løsningen i et supplerende system, et såkaldt strateginetværk bestående af frivillige medarbejdere fra alle lag i organisationen, som skal lette og forny organisationens strategiarbejde. Et sådant strateginetværk er en korrektion til de hierakiske strukturer. Som oftest kommer den tilpasningsdygtige organisationsform til udtryk i projekter, der kobles på en hierarkisk basisorganisation. Men strateginetværket er ikke et midlertidigt projekt, det skal ses som en platform for strategisk forandringsledelse, der bringer nye kommunikationslinjer og øger forandringsevnen i basisorganisationen. Dermed er Kotter ikke langt fra den organiske adption som vi skal se på i det følgende.

12 ORGANISK ADAPTION 03 reality is an ongoing acomplishment that emerges from efforts to create order and make retrospective sense KARL E. WEICK Kunsten bag organisk adaption er, at agere situationsbestemt, at kunne skabe ny mening, at improvisere i en kontinuerlig og igangværende forandring. 12

13 EN UNDERLØBENDE STRØM AF FORANDRINGER Den organiske adaption er en udbredt forandringsproces i den offentlige sektor, som ikke beskrives som egentlig forandringsledelse eller strategi. Den beskrives i stedet som en underløbende strøm af forandringer, der følger af ledere og medarbejderes arbejde med at finde løsninger og skabe sammenhænge. Den kommer typisk som følge af, at der er behov for at forhandle ny mening med arbejdet, nye rutiner og vaner i opgavens løsning, når organisationens målgruppeopfattelse, servicesydelser eller styringsmodeller ændrer sig. Forandring kan også være mere uomgængelig, og du kan opleve, at den kommer i kølvandet på legitimitetskriser, hvor dine kerneinteressenter erklærer deres utilfredshed eller kritisk afskriver samarbejdet med din organisation. Det kan påvirke hele organisationen hurtigt og substantielt. Det kan fx være, når virksomheder fraflytter kommunen, forældre ikke bruger folkeskole og SFO, virksomheder ikke vil samarbejde med jobcentre, eksploderende serviceudgifter, manglende dokumentation af effekter af kerneydelsen, patienter som fravælger offentlig behandling til fordel for privat hospitaler osv. Her er selve den kerneydelse, som organisationen leverer, genstand for forandringen. Resultatet af en organisk adaption kontrolleres sjældent via organisationens egne administrative og politiske strategier, fordi den organiske adaption kan synes ustyrlig eller ukontrolérbar. Der ligger med andre ord et potentiale for strategisk forandringsledelse i adaptionen. Samskabelse, radikal innovation, netværksledelse, servicerejser og afdækning af brugeradfærd, er områder, hvor den offentlige sektor arbejder strategisk med den organiske adaption. NY INTERESSE FOR ORGANISK ADAPTION 13 Når organisk adaption er blevet stadig mere interessant og flere organisationer forsøger at skabe rammer for denne type forhandlede løsninger i løsere koblede netværk, er det i takt med at flere og flere ser begrænsningerne i det funktionelle planlægningsperspektiv. Der kan især peges på fire hovedgrunde til, at det er vanskeligt at finde organisationer, der succesfuldt har planlagt en større funktionel forandring. 1. For det første er det vanskeligt at skabe holdbare forandringer. Ophavsmændene bag nye løsninger og ideer er generelt ikke de samme personer, som skal føre løsningerne ud i livet. 2. For det andet er der klare begrænsninger i ledelsens muligheder for at tilvejebringe forandringer. Man kan tvivle på om formålsbestemte forandringer i komplekse organisationer overhovedet er mulige eller om de enorme trækkræfter i deres omgivelser ikke opsluger alle forsøg på at kontrollere organisationen. 3. For det tredje vil forsøg på at gennemføre sammenhængende og vedvarende forandringer gennem afgrænsede indsatser sandsynligvis fejle, fordi kompleksiteten i organisationernes vedvarende forandringer på mikroniveau og interaktionen med organisationens omgivelser er for komplekse at styre.

14 4. For det fjerde opstår forandringer, når der er et bydende behov for forandringer, men sparsomme ressourcer giver et langt mindre gunstigt klima for forandringer. Frit efter Kanter, Stein og Jick (1992) i bogen The Challenge of Organizational Change. Problemerne rejst oven for er typiske for funktionelle forandringer, som er episodiske, afbrudte og Episodisk funktionel forandring Episodiske forandringer forekommer typisk i store og ældre organisationer og er kendetegnet ved at være sporadiske, drevet af eksterne faktorer og fokuseret på kortsigtede forbedringer. Teorien, der understøtter denne type forandringer, følger Kurt Lewins tre faser: unfreeze-transition-refreeze. Forandringsprocessen er lineær og rettet mod at opnå specifikke mål. Forandringsagenten fokuserer på inerti og modstand og søger styrke til at gennemføre forandringen fra centralt hold. uregelmæssige. Den adaptive forandring er derimod kontinuerlig, vedvarende, udviklende og trinvis. Den ideelle organisation er i begge tilfælde en tilpasningsdygtig organisation. Når det eneste stabile er forandringerne selv og organisationsforandringer ofte mislykkes, er det fordi organisationerne ikke er i stand til at tilpasse sig omgivelser og krav. Kontinuerlig organisk forandring Kontinuerlig forandring finder typisk sted inden for fremvoksende organisationer med en evne til selvorganisering. Kontinuerlig forandring er drevet af vedvarende intern ustabilitet, som har fokus på langsigtede forbedringer. Forandringerne følger samme cyklus, men i omvendt rækkefølge: freeze-rebalance-unfreeze. Forandringer er cykliske og søger mod balance. Forandringsagenten fokuserer på anerkendelse, italesættelse og justeringer af eksisterende mønstre. 14 SKAB RUM FOR LÆRING Netop fordi det har vist sig stort set umuligt at forudse og planlægge større transformationer succesfuldt, kan du som leder med fordel rette dit fokus mod de kontinuerlige forandringsprocesser, som finder sted. Nøgleord i den organiske adaption bliver for dig at kunne tale situationsbestemt, at kunne skabe ny mening, at improvisere og at kunne agere i det uforudsigelige. I den organiske adaption sker forandringen kun strategisk og refleksivt, hvis organisationen lykkes med at få medlemmerne til at reflektere over, og finde ny indsigt i deres situation som helhed. Der er tre helt afgørende skridt i en adaptiv-forandringsproces: 1) Det er afgørende at involvere interessenterne i hele processen. 2) Det er væsentligt at skabe tydelig koblingen mellem organisationens selvoplevede problemer og de modeller, der kan beskrive og afhjælpe problemerne. 3) Endeligt er det vigtigt at styrke læring via faciliterede opgaver og refleksionsprocesser. Som leder skal du sikre, at gruppen gennemfører små gentagne forløb, hvor deltagernes erkendelser omsætes til ny læring. Du kan finde inspiration til den type lærerocesser i nedenstående model: Feedback og opsamling oplevelser og fortolkning Adaption til ny praksis Konceptudvikling Eksperimentering

15 SE RELATIONER I STEDET FOR ORGANISATIONER Når du ser forandringsledelse som organisk adaption, flytter du samtidigt perspektivet væk fra at se på organisationen som materielle dele, der bevæger sig planmæssigt i forhold til hinanden. En central erkendelse i en organisk adaption er, at du ikke arbejder med en abstrakt organisation eller struktur. For organisationer består kun af de mennesker, der befolker dem, som Ralph Stacey konkluderer i Strategic Management and Organisational Dynamics fra Mennesker, som alle hver især har deres egne agendaer og intentioner, og som møder hinanden på kryds og tværs. Det skaber en masse mønstre af menneskelig interaktion. Det skaber også uforudsigelig kompleksitet, som samtidiger med til at drive organisationer frem. Forandring i organisationen sker som et resultat af ændringer i kommunikation og relationer, som skaber nye mønstre for menneskelig interaktion; Når vi med vores forskellige intentioner og dagsordener forsøger at påvirke vores omgivelser, og når de så påvirker os selv tilbage. For at kunne skabe strategiske ændringer i organisationen må du som leder eller forandringsagent forholde dig til de interne relationer medarbejdere og netværk imellem. De fleste forandringer begynder, når organisationer mislykkes med at tilpasse sig, men må ses i en sammenhængende kæde af eksisterende forandringer. Hvis organisationers forandringer først og fremmest sker i lyset af, at organisationer mislykkes med at tilpasse sig nye krav, så er den ideelle organisation én, der kontinuerligt kan tilpasse sig. Der findes ofte individer og grupper i organisationer, som er ved at tilpasse sig til nye omstændigheder, og det er disse tilpasninger, der skal spredes ud til resten af organisationen. Din udfordring som leder er at sikre, at alle de lokale og afgrænsede innovationer i organisationen kan udbredes og blive relevante i flere sammenhænge og med flere formål. Det handler ofte om, at du som leder formår: At skabe time-outs og arbejde systematisk med cykliske læreprocesser. At skabe platforme hvor aktører kan mødes, og dele problemer, områder, hvor de har behov for hjælp, og brede viden og erfaringer ud. At skabe nye fleksible løsningsnetværk, der kan danne nye forbindelser mellem din organisation og omverdenen. På næste side kan du se 8 anbefalinger til organisk forandringsledelse. De trækker også på Kurt Levins tre faser, men i omvendt rækkefølge: freeze-rebalance-unfreeze. 15

16 ANBEFALING - FREEZE-MOVE-UNFREEZE ANBEFALING - RE-FREEZE 1. Tag en time-out: Forandringer griber allerede om sig, så du har brug for at fastfryse situationen, hvor I finder ud af, hvad der skal gøres, for at komme videre i fællesskab. Navnlig hvis forandringen er omsiggribende, er det helt afgørende at sikre time-outs og refleksionsrum. Skab rum for refleksion, brug nogle møder og pauser til at overveje: Hvad gør vi, og hvilke vigtige oplevelser har vi? Hvad ønsker vi at gøre, og hvordan får vi koncepter og afprøvninger i gang? 2. Træf ikke beslutninger skab mening i stedet: Det er stadigt vigtigere i jo flere forandringer, I står i, at du skaber mening med forandringerne og forbindelse til de ting, der sker omkring jer, så du bliver du rustet til at følge med i, hvad der er det bedste at gøre i situationen. Lad meningsskabelse og forbindelser til andre være din beslutning. For lige så lidt som ledelse foregår som kalkulerede og kontrollerede handlinger, lige så lidt kan organisationer flyttes og forandres i funktionelt planlagte retninger. 16

17 ANBEFALING - MOVE-REBALANCE 3. Skab robuste fremtidsbilleder og involver: Tegn billeder i fællesskab, der viser, hvad I vil med organisationen. Det skal være visioner, som både ledere og medarbejdere kan tro på. Hvis du vil ændre noget, må du involvere. Start med, at I erkender egne problemer og forstår egne opleveler sammen. Både medarbejdere, brugere og samarbejdspartnere skal involveres i hele processen. 4. Planlæg læring og træn dine processer: Skrot vandfaldsmetoden, der starter med den store analyse af hele organisations problemer, dataindsamling, strategiplan og implementering. Arbejd i stedet med smidige læringscykler: inddrag relevante oplevelser, observér og reflektér over dem, skab et mere generaliserbart løsningskoncept og afprøv konceptet og start så forfra i læringscyklen. Du kan med fordel dele store projekter op i mindre dele. Flere mindre tiltag eller loops reducerer usikkerheden. 5. Gør ting for at forstå dem: Tanker skaber handling, men sammenhængen mellem tanke og handling går i lige så høj grad den anden vej. Når du handler, giver det anledning til tanker og dermed også meningsskabelse. Som leder må du derfor ikke lade dig paralysere af analyser og tanker. Du er nødt til at handle og skabe mening derfra. ANBEFALING - UNFREEZE 6. Giv slip, men hold fast: Organisationer er ofte langt mere løst koblede, end man umiddelbart tror. Det kan give en fornemmelse af mangel på kontrol, men de løse koblinger mellem afdelinger og eksterne interessenter kan give dig værdifulde løsninger. Opbyg derfor løse netværk, udvælg eksterne sparringspartnere, igangsæt kreative processer og afprøv nye forslag i praksis. 7. Guid og inspirér skab ikke bindinger. At skabe forandringer kræver, at alle ledere og medarbejdere tager ledelse på sig. Det vil sige, at alle tager ansvar, er med til at løse problemer og lave tilpasninger i deres ageren i egne netværk. Jo mere kompleks verden bliver, jo mere får vi brug for ledere og medarbejdere, der kan improvisere sig igennem de uforudsete problemstillinger. 8. Find dig til rette i uvisheden: Når funktionel planlægning ikke er muligt, må du lære at improvisere og tænke jeg finder ud af det, når jeg ser det. Du skal være i stand til at acceptere et par blindgyder, og hurtigt genfinde balancen, og på den måde kan du holde dig i bevægelse og følge med i forandringsprocessen, før du ved alting. Du kan starte med at øve dig i at agere ud fra et meningsfuldt tema, uden at have et færdigt manuskript. 17

18 OVERBLIK OVER DE TO TYPER AF FORANDRINGER Det er selvfølgeligt muligt at forestille sig flere typer af forandringer i kølvandet på hinanden eller at funktionelt planlagte forandringer centralt i organisationen, mens adaptive forandringer kendetegner udviklingen decentralt. En typisk budgettilpasning kunne fx tage sig ud som en kortfattet og omfattende personalereduktion, der er struktureret som funktionel planlægning, efterfulgt af en ny forandringsproces, der følger logikken for en organisk adaption, hvor nye vaner og rutiner forhandles og udvikles i organisationens uformelle netværk. Omvendt kan en organisk adaption finde sted som følge af svigtende søgning til en skole, efterfulgt at en tilpasningsproces, der er struktureret som en funktionel planlægning, hvor ledelsen tilpasser de dele af organisationen, der ikke længere er basis for at drive. På denne måde giver modellerne dig en mulighed for at analysere dine forandringsprocesser og redskaber til, hvordan du kan gribe forskellige typer af forandringer an. Vi har beskrevet forandringsfaserne, så du bedst kan arbejde med funktionel planlægning og håndtere modstand mod forandring. Skal din afdeling, dit kontor eller din institution forblive reaktionsstærk nok til at kunne udfolde ændringen, inden næste forandring finder sted, kan du med fordel agere i tråd med organisk forandringsledelse. Den ideelle organisation er med andre ord én, der kontinuerligt kan tilpasse sig, og med denne e-bog i hånden har du fået anbefalinger til, hvordan du bedst kan gribe din forandring an. For at lette arbejdet med at afklare din organisationsforandring, har vi stillet de to grundlæggende perspektiver op over for hinanden. Du får med andre ord overblik over, hvad perspektiverne lægger vægt på i forhold til: - Organisationsforståelse - Problemforståelse - Forandringsledelse - Styrker og sårbarheder 18

19 Funktionel planlægning ORGANISATIONSFORSTÅELSE: Organisationen er en maskine, som skal designes til at performe optimalt. Den rigtige teknologi og de rigtige personer skal vælges til den rette opgave. Fokus på strukturer, systemer, mål, performance. Organisationen skal informere klart og præcist til de ansatte, så de ikke er i tvivl om deres opgaver. Ikke-relevant kommunikation skal skæres fra. Fokus på klarhed, målsætninger og performance. PROBLEMFORSTÅELSE: Ledelsen planlægger og styrer forandringer. Men den kan springe faser over og håndtere modstand uklogt. Derfor handler ledelse om at skabe en brændende platform, en tydelig vision og synlige resultater. FORANDRINGSLEDESE: Unfreeze: 1. Skab en følelse af nødvendighed 2. Etabler den ledende koalition 3. Skab en retningsgivende vision og en strategi, der kan realisere visionen Moving: 4. Kommuniker visionen 5. Give magt til bredt funderet handling: Fjern modstand mod forandringerne: Forandr systemer og strukturer 6. Skab synlige og kortsigtede resultater, og beløn medarbejdere for deres indsats. Refreeze: 7. Konsolider forbedringer og fasthold forandringsforløbet. 8. Forankre nye procedurer i organisationens kultur. Sørg for at opholde dig længe nok ved hver fase, så du undgår modstand. Når og hvis modstanden opstår, er det bedste du kan gøre at undersøge modstandens natur. Er det primært udtryk for, at medarbejderne ikke forstår forandringen, at medarbejderne ikke kan lide den eller at de ikke kan lide dig? STYRKER: Analytisk og rationel sætter en ramme for en styret proces, som giver organisatorisk fokus på produktionsoutput. SVAGHEDER: Eksterne tilpasninger, implementeringshastighed og vanskelighed ved at styre og skabe de efterspurgte resultater. Manglende ejerskab og meningsdannelse. Organisk forhandling ORGANISATIONSFORSTÅELSE: Organisationen er en organisme, som skal udvikles gennem fællesskab og harmoni. Match skal skabes mellem strukturer, systemer, normer, holdninger, mål og performance. Organisationen skal skabe anledninger til dialog mellem medarbejdere, så de ansatte ikke er i tvivl om deres opgaver. Der skal skabes tilslutning til relevante budskaber. Fokus på fælles forståelse af målsætninger og performance. PROBLEMFORSTÅELSE: Forandringer i komplekse organisationer er allerede i gang. Derfor handler ledelse om at agere i de igangværende forandringer via løst koblede netværk og eksperimenterende læring, der skaber lokale løsninger. FORANDRINGSLEDESE: Refreeze: 1. Tag en time-out og skab rum for fælles refleksion. 2. Træf ikke beslutninger men skab mening i den situation du befinder dig i. Moving: 3. Skab robuste fremtidsbilleder og involver medarbejdere og samarbejdsartnere i at skabe klarhed over situationen. 4. Skab lærende processer, hvor mulige løsninger kobles med jeres egen forståelse af problemet. 5. Gør ting for at forstå dem, afprøv nye tilgange. Unfreeze: 6. Opbyg derfor løse netværk, som giver plads til lokale løsninger. 7. Guid og inspirér skab ikke bindinger. 8. Find dig til rette i uvisheden. Forandringer er et permanent vilkår, så sørg for, at skabe mening, at skabe tilpasningsdygtige lærerprocesser og at koble netværk, som kan udvikle lokale løsninger. Der sjældent brug for en en ny plan fra ende til anden, men for at kunne agere meningsfuldt i strømmen af forandringer. STYRKER: Kan tilpasse sig omverden og give en situationsbestem ramme for meningsskabelse, innovation og læringsmuligheder. SVAGHEDER: Kulturel træghed, uproduktiv læring og netværksdannelse. Flertydig opfattelse af produktionsoutputtet og manglende mulighed for samlende funktionel planlægning fra ét sted. 19

20 JEG HAR IKKE FÅET NOK Få fat i vores strategimagasin, hvor du kan læse mere om sammenhængen mellem de problemer, du ønsker at løse, og den strategi, du forfølger, eller lad dig inspirere af disse bøger: 20

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

FRA TANKE TIL HANDLING

FRA TANKE TIL HANDLING FRA TANKE TIL HANDLING Forandringer i nordatlantiske samfund NORA PROJEKT - Communties for Change Resume og konklusion Indledning Qeqqata Kommunia i Grønland, Fjardabygd kommune i Island, Aukra kommune

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Strategi & Ledelse. Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Strategi & Ledelse. Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret

Forandringsledelse og sensemaking i forsvaret FORSVARSAKADEMIET STK 2010-2011, syndikat Douhet Kaptajn Jens Vinther MAJ 2011 "Never did two men judge alike about the same thing, and it is impossible to find two opinions exactly alike, not only in

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Strategisk ledelse i offentlig praksis

Strategisk ledelse i offentlig praksis Strategisk ledelse i offentlig praksis Af Kristian Dahl, erhvervspsykolog og proceskonsulent, ATTRACTOR A/S Sig ordet: strategi, og vi får fornemmelsen af at drikke af ledelsesfagets årgangsvine. Det er

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere