Medarbejdernes læring er nøglen til forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdernes læring er nøglen til forandring"

Transkript

1 Læringsmiljøer på arbejdspladsen Medarbejdernes læring er nøglen til forandring et interview med forskerne om pointer og anbefalinger i ELU-projektet»Læringsmiljøer på arbejdspladsen«sckk Frederiksberggade København K T F E 16 17

2 Projekt»Læringsmiljøer på arbejdspladsen«projekt»læringsmiljøer på arbejdspladsen«var et forsknings- og udviklingsprojekt, der foregik på Institut for Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter i samarbejde med Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet. Projektet startede primo 2003 og afsluttedes Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra ELU Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede og resulterede i 4 aktionsforskningsprojekter og 8 rapporter, der kan downloades fra SCKKs hjemmeside Denne pjece er et dobbeltinterview med hovedforskerne bag projektet: Vibeke Andersen fra DTU og Anders Siig Andersen fra RUC. Interviewet er udarbejdet af journalist Jakob Albrecht for SCKK - Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling. Og pjecen er udgivet af ELU/SCKK. Kontaktpersoner til projektet er: Vibeke Andersen, Institut for Produktion og Ledelse, DTU, tlf , Bent Gringer, SCKK, tlf , Medarbejdernes læring er nøglen til forandring Statslige institutioner står i disse år over for organisationsændringer, og det stiller store krav til både medarbejdere og institutioners ressourcer. Et nyt forskningsprojekt anviser genveje til at skabe læringsmiljøer, som understøtter forandring Det er nogle af de spørgsmål, forskningsog udviklingsprojektet»læringsmiljøer på arbejdspladsen«forholder sig til. Med økonomisk støtte fra ELU (Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede) har lektor Vibeke Andersen fra Institut for Produktion og Ledelse ved Danmarks Tekniske Universitet og lektor Anders Siig Andersen fra Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter fulgt fire statslige arbejdspladser i perioden Forskningsmedarbejderne Janne Gleerup og Flemming Nielsen har også deltaget i projektet. Tekst: SCKK og Jakob Albrecht Tryk: Stormtryk Oplag: 200 Udgivet oktober 2006 De fleste ledere kan blive enige om, at medarbejderne er organisationens vigtigste ressource. Men hvordan kommer man derfra til at sikre, at veluddannede medarbejderes kompetencer udnyttes og udvikles bedst muligt? Hvad betyder organisationsændringer for medarbejdernes mulighed for at udvikle sig? Og hvad fremmer og hvad hæmmer læring på en arbejdsplads?»i projektet har vi blandt andet undersøgt, hvad der fremmer og hæmmer læringen på arbejdspladsen. Læring er meget centralt, ikke mindst når det gælder medarbejdere med en længerevarende uddannelse,«siger Vibeke Andersen om projektet, der netop fokuserer på veluddannede medarbejdere og de læringsmiljøer, de indgår i på arbejdspladsen.

3 Forandring er et vilkår Projektet viser, at det næsten ikke er muligt at adskille behovet for læring fra organisationsforandringer. Nye krav og betingelser fra omverdenen medfører i disse år store ændringer i form af effektiviseringer, fusioner, indførelse af ny teknologi og optagelse nye arbejdsopgaver. Det er under disse vilkår, at læringen finder sted, og det er ofte på grund af organisatoriske forandringer, at der er behov for kompetenceudvikling.»alle de statslige organisationer, vi har undersøgt, er præget af vidtgående organisatoriske omstillingsprocesser, der stiller nye krav til medarbejderne individuelt og i fællesskab og nye krav til ledelse. Læring er et grundvilkår for statslige ledere og medarbejdere. Intet står stille,«fortæller Anders Siig Andersen»Cheferne fortæller, at arbejdet med de organisatoriske forandringer har vokset sig meget større end forventet. Det har vist sig at være kompliceret at skabe en proces, hvor man trækker i samme retning,«siger Vibeke Opfylder krav og forventninger Hun og Anders Siig Andersen understreger, at de på alle fire casevirksomheder har mødt dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, der alle ønsker, at deres arbejdsplads bevæger sig i en positiv retning. Når det ind imellem er svært»at få klaveret til at spille«, skyldes det således ikke manglende velvilje fra medarbejderne eller ledelsen. Faktisk tilstræber alle parter at løse deres arbejdsopgaver efter bedste evne, viser erfaringerne fra de fire institutioner: Et statsligt departement, et teknisk gymnasium, et sektorforskningsinstitut og en styrelse. Lærerne på teknisk gymnasium ønsker at give den bedst mulige undervisning, skattefolkene i departementet brænder for at lave det bedste skattesystem, ledelsen i styrelsen vil indføre et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem for at betjene borgerne hurtigere osv. Med andre ord lever medarbejdere og ledelse på fire arbejdspladser op til de krav og forventninger, arbejdspladsen stiller til dem.»men samtidig må man også konstatere, at der er svært at tænke organisationsforandringer og læring sammen i den kompleksitet, der er nødvendig. Grupper af medarbejdere sidder i forskellige positioner og har ofte svært ved at forstå hinanden og ledelsen. Selv om alle på arbejdspladsen ønsker at gøre det bedst muligt, kræver forandringsprocesser en større indsats, end man forestiller sig,«siger Anders Siig Kendetegn ved arbejdspladser, hvor forandringsprocesser forløber bedst n Både ledelse og medarbejdere er aktivt involveret i processen n Medarbejdernes læreprocesser er en integreret del af organisationsudviklingen n Der er afsat tid og ressourcer til udvikling og læring n Der er god kommunikation horisontalt og vertikalt i organisationen n Læring anerkendes som et anliggende for organisation, individ og medarbejdergrupper Læringsmiljøer Ifølge Anders Siig Andersen og Vibeke Andersen hænger organisationsudvikling og arbejdspladsens læringsmiljøer uløseligt sammen.»læringsmiljø«er et begreb, som reelt dækker over alt, som har indflydelse på læringen institutionelle, individuelle og kollektive forhold. Læring på arbejdspladsen finder ofte sted i usynlighed og uden at blive bemærket for eksempel ved formelle og uformelle samtaler og møder, der bidrager til videndeling og idéudvikling, og til at den enkelte medarbejder ser sine egne opgaver i en større sammenhæng. Møder i teams, projekter og afdelinger er typiske eksempler på sociale sammenhænge, hvor læring finder sted, uden at det som sådan er på»dagsordenen«. Arbejdspladser med stærke læringsmiljøer er gode til at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer. Derfor er velfungerende læringsmiljøer en vigtig ressource for en arbejdsplads.»vi tror ikke på, at organisationer kan lære. De kan udvikle sig, men de kan ikke lære. Mennesker kan lære, og menneskers læring finder sted i de praksisfællesskaber, de har på arbejdspladsen. Det vil sige blandt de medarbejdere, der har fælles opgaver, engagement, kompetencer, redskaber og sprog,«siger Anders Siig

4 Praksisfællesskaber er ofte en medarbejdergruppe med samme uddannelsesbaggrund, der arbejder med den samme type opgaver. Men praksisfællesskaber kan også være et netværk af forskere spredt ud over store geografiske afstande, som det er tilfældet på sektorforskningsinstituttet i projektet. Det er i praksisfællesskaberne, at medarbejderne lærer og udvikler sig ved at dele ud af deres viden og erfaringer og lade sig påvirke af andre i fællesskabet. Stærke praksisfællesskaber er således ikke løse netværk baseret på fælles interesser, men knytter sig til en fælles aktivitet, forståelse og samhørighed. En pointe i projektet er, at læring på arbejdspladsen er et socialt fænomen, der finder sted mellem mennesker. Læringens sociale karakter betyder, at nye idéer, erfaringer og initiativer skal gennem en forhandlingsproces uanset om det drejer sig om en ny medarbejder, indførelse af ny teknologi, organisatoriske ændringer eller nye arbejdsopgaver. At forandringsprocesser har en tydelig social og menneskelig dimension fremgår tydeligt af de skift i medarbejdernes identitet, der er sket på de fire arbejdspladser i undersøgelsen. n I departementet skal klassiske bureaukrater lære at være innovative og projektorienterede embedsmænd n På HTX skal den privatpraktiserende faglærer være tværfaglig holdspiller n I sektorforskningsinstitutionen er forskeridentiteten udvidet til også at omfatte fundraising og brugerkontakt n I styrelsen ændrer den klassiske sagsbehandlende jurist identitet til at rådgive og servicere brugere og indgå i netværk omkring sagsbehandling Ifølge Vibeke Andersen går organisatoriske ændringer tæt på medarbejderne, fordi de berører medarbejdernes faglighed, professionelle stolthed og identitet.»hvis ændringer i arbejdspladsens institutionelle rammer stemmer overens med medarbejdernes professionalisme, accepteres ændringerne. Men hvis ændringerne fjerner fokus fra medarbejdernes faglige identitet og deres»personlige kerneydelse«, opleves det som et problem,«siger hun. Læring er et sampsil Anders Siig Andersen fortæller, at forandringer på arbejdspladser ofte gennemføres som top-down ved at ledelsen udstikker retningen og forventer at medarbejderne følger efter. Andre steder ser man mere læring som et individuelt anliggende, hvor kompetencer først og fremmest er knyttet til den enkelte medarbejder, og kompetenceudvikling er et personalegode: Mangler man bestemte kompetencer, ansætter man nogle flere medarbejdere eller sender de ansatte på kursus.»de to yderpunkter efterlader et kæmpe tomrum, hvor det meste af læringen på arbejdspladsen i realiteten finder sted,«siger Anders Siig Andersen, der sammen med Vibeke Andersen har arbejdet med en model, som kan indfange det tætte samspil mellem organisatoriske ændringer, medarbejdere og praksisfællesskaber. Modellen anskueliggør, at hvis der sker ændringer på arbejdspladsens organisatoriske niveau, har det indflydelse på læringsmiljøet og dermed på medarbejdere og praksisfællesskaber. Det samme gælder påvirkninger fra medarbejdere og praksisfællesskabet. Dermed kan modellen også kaste lys over nogle af de komplicerede processer og samspil, som sættes i værk i forbindelse med organisationsforandringer. Medarbejdernes læringsforløb Arbejdserfaring Uddannelse Social baggrund Medarbejder og læring Ser man på den enkelte medarbejders læringsforløb nederst i modellens venstre hjørne, er der ofte stor tillid til, at nyansættelser kan bidrage positivt til arbejdspladsens udvikling og læring.»det er en almindelig opfattelse, at nye medarbejdere giver ny inspiration og udvikling og at det sker helt af sig selv. Men ofte er udbyttet mindre, end man forestillede sig, fordi det er en proces, som skal faciliteres nøje,«siger Vibeke Andersen, der peger på, at»trægheden«skyldes, at praksisfællesskaberne skal»forhandle«den nye viden. Det vil sige skabe nye fælles opfattelser af, hvordan tingene nu skal gøres bedst muligt i praksis. Det tekniske/organisatoriske arbejdsmiljø Arbejdsdeling Arbejdsindhold Belastninger Arbejdspladsens læringsmiljø Det sociale arbejdsmiljø Arbejdsfællesskaber Kulturelle fællesskaber Politiske fællesskaber

5 Institutionelle ændringer og læring På alle fire arbejdspladser i projektet blev læringsmiljøerne påvirket af institutionelle ændringer i form af nye IT-systemer, nye opgaver i organisationen, ændrede organisationsstrukturer, effektiviseringer mm. For eksempel indførte en af arbejdspladserne, styrelsen, i projektperioden et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem for at nedbringe sagsbehandlingstiden. For nogle af arbejdspladsens fagligt dygtigste medarbejdere, juristerne, betød det nye system, at de skulle underlægge sig en ny struktur med helt andre kvalitetskriterier.»et nyt sagsbehandlingssystem kan have større betydning for medarbejderidentiteten, end man forestiller sig, fordi arbejdsfunktioner, der tidligere krævede professionel dømmekraft, lægges ind i systemet og fordi teknologien styrer og kontrollerer arbejdsgangene,«siger Vibeke Hun mener, at eksemplet viser, at det er svært for medarbejderne at bevare motivationen, hvis det, som medarbejderne oplever som meningsfuldt arbejde erstattes at rutinearbejde uden mulighed for udvikling. Vibeke Andersen mener, at man bør udvise særlig opmærksomhed ved organisationsændringer, hvor medarbejdergrupper deles i to grupper, der skal løse henholdsvis udfordrende opgaver og mindre spændende driftsopgaver.»hvis ændringer i organisationen fører til, at udvikling og drift placeres i to adskilte praksisfællesskaber, afskæres arbejdet med at kvalitetsudvikle fra den daglige praksis, og det kan let få negative effekter i forhold til medarbejdernes engagement,«siger hun. Ifølge Anders Siig Andersen kan det nogle gange være svært at undgå at dele arbejdet og medarbejderne. I de tilfælde er det vigtigt at kommunikere, at alle medarbejdere, uanset jobfunktion, bidrager til virksomheden, og at alle betyder noget.»den bedste måde at løse problemet på er naturligvis at gøre driftsopgaverne mere spændende, eller tilbyde medarbejderne nye job eller jobudvidelser, der passer til deres kvalifikationer. Uanset hvordan man vælger at gribe det an, er det vigtigt, at medarbejderne inddrages i beslutninger om arbejdstilrettelæggelsen, da man ikke bare kan afkoble en gruppe højtuddannede medarbejdere fra den organisationens udvikling, uden at det får konsekvenser,«siger Anders Siig Etablering af teams Projektets fire cases giver gode eksempler på, hvordan etablering af teams kan være med til at udvikle arbejdspladsen i overensstemmelse med organisationsstrategien. Teams kan fremme strategisk planlægning og kvalitetsudvikling samtidig med, at de daglige driftsopgaver varetages. For medarbejderne betyder indførelsen af teamarbejde ofte, at de har mulighed for at arbejde på tværs af organisationen og deltage i udviklingsopgaver i dialog med ledelsen. Arbejde i team kræver en række kvalifikationer som selvstyring og selvadministration. Det er kompetencer, som mange højtuddannede medarbejderne ikke nødvendigvis har på forhånd, og som ofte udfordrer deres måde at arbejde på. Kommer man for eksempel fra en traditionel embedsmandsfunktion, er det en anden arbejdsform, som det tager tid at få ind under huden. Hvordan er hierarkiet? Hvem har ansvaret? Hvordan træffer man beslutninger? Indførelsen af teams forudsætter institutionel opbakning, der kan støtte de enkelte teams i deres arbejde, for eksempel ved at nøglemedarbejdere får undervisning i teamledelse.»at man sætter nogle mennesker sammen i en gruppe kommer der ikke nødvendigvis en masse nyt og brugbart ud af. Hvis man ønsker at skabe nogle gode læreprocesser, kræver det planlægning, god tilrettelæggelse, plads og tid,«siger Vibeke Kunsten at skabe fælles læreproces Den af de fire arbejdspladser i projektet, som lykkedes bedst med at udvikle organisationen i et samspil mellem ledelse og medarbejdere, var departementet.»det er nok det sted, hvor man har haft størst held med at gennemføre organisationsændringer. Jeg tror, det er fordi man lykkedes med at gøre ændringerne til nye læreprocesser, som alle tog del i,«siger Anders Siig»Det er ikke uden betydning, at det var den eneste af de fire arbejdspladser, som havde tid og rum til at lade organisationsforandringen blive en god læreproces, fordi de ikke samtidig var underlagt store effektiviseringsbestræbelser,«siger Vibeke Ligesom andre arbejdspladser i projektet skulle departementet leve op til en række nye forventninger. I departementets tilfælde handlede det om at være mere brugerorienteret, åben og proaktiv. I stedet for hovedsagligt at lappe på uhensigtsmæssigheder i sektoren»her-og-nu«, ønskede departementet at etablere sig som en mere strategisk sparringspartner. Målet med projektet var med andre ord at udvikle organisationen i en retning, så den var bedre forberedt på at varetage andre og nye driftsopgaver. Vibeke Andersen mener, at erfaringerne fra departementet viser, at man godt kan køre en forandringsproces som en læreproces og samtidig opfylde beskrevne kontraktkrav.»departementet var absolut ikke en organisation uden modsætninger. Ændringer i organisationen betød, at nogle af de centrale fagpersoners praksisfællesskab blev opløst, fordi fagpersonerne blev fordelt på afdelingerne. Det var ikke decideret populært. Men arbejdspladsen var god til at understrege, at der var behov for fagpersonernes vigtige faglige viden andre steder. Samtidig gav man rum til, at fagpersonerne bevarede en del af kontakten til hinanden, «siger Vibeke

6 I processen var den arbejdsgruppe, der havde til opgave at indføre den nye projektorganisation opmærksom på, at det var nødvendigt og hensigtsmæssigt at indtænke læring som en del af forløbet. Det skete for eksempel ved at: n Medarbejdere, som ikke tidligere havde arbejdet med projekter og coaching, blev tilbudt kurser eller deltog i interne workshops på arbejdspladsen. n Arbejdspladsen udviklede en stribe redskaber for at lette den praktiske afvikling af kreative arbejdsprocesser, for eksempel standardskabeloner for mind mapping, projektplaner og referater af møder. n Det formelle mødeforum for videndeling om aktuelle projektinitiativer fandt for eksempel sted ved forlængede frokoster, hvor medarbejderne blev orienteret og kunne stille spørgsmål. Klar kommunikation Ifølge Anders Siig Andersen og Vibeke Andersen viser erfaringerne fra departementet også, at det kan betale sig at være klar i sin kommunikation og vedkende sig konflikter, modsætninger og ulemper ved organisatoriske ændringer.»vi lever i en tid, hvor den aktuelle management-tænkning siger, at det er vigtigt, at man formulerer sig positivt. Det er baseret på en forestilling om, at ledelse og medarbejder har præcis de samme mål om vækst, fremgang og udvikling. Derfor er det upassende at give sig til kende med skepsis eller kritik. Men kigger man lidt under overfladen, er det tydeligt, at arbejdspladser er befolket af forskellige mennesker med forskellige interesser, og det bør ledelsens kommunikation afspejle. Det er i orden at præsentere initiativer som åbenlyse forbedringer for borgerne, men man skal også være ærlig om, hvilke konsekvenser ændringerne kan få for arbejdspladsen«, siger Vibeke Hun mener, at arbejdspladserne har en tendens til at overse medarbejdernes ressourcer.»på mange arbejdspladser er man optaget af, at organisationsforandringer er en ledelsesopgave, der kræver lederuddannelser, hvor ledere møder andre ledere, der står over for tilsvarende forandringer. Men hvorfor gør man ikke mere for at involvere medarbejderne? Det er ansvarlige og pligtopfyldende akademikere med 6-8 års uddannelse, der forventer at blive taget med på råd og har kvalifikationerne til at tænke fremadrettet og strategisk,«siger Vibeke Krydsede signaler Ifølge Anders Siig Andersen bliver medarbejdernes oplevelse af signalforvirring forstærket, hvis arbejdspladsens værdier ikke hænger sammen med ledelsens praksis.»hvis der er for mange krydsede signaler, kan man ikke genkende sig selv. Ledelsen bør gå mere i reel dialog om, hvor man står, i stedet for at holde sig til abstrakte En kollegial affære»læringsmiljøet er også en»kollegial affære«, hvor såvel ledere som medarbejdere skal huske på, at de også udgør og skaber læringsmiljøet for hinanden. Integritet, arbejdsglæde, et godt kollegialt miljø, sammenhold, samarbejde, anerkendelse af hinanden, grin i dagligdagen og en kultur, der stimulerer nye ideer og værdsætter pudsige indfald giver bedre miljøer og bedre muligheder for læring. Hvis man synes det er svært at overskue, hvor man konkret skal starte for at lave et bedre læringsmiljø, kan man jo starte der.«plusværdier kombineret med forholdsvis hårdhændede metoder til effektivisering eller øget indtjening.«men medarbejderne kan også gøre mere for at bringe sig i spil i forbindelse med forandringsprocesser.»medarbejderne skal tro på, at man har noget at bidrage med og sørge for, at de har en plads i organisation, når der sker forandringer. Hvad vil medarbejderne med deres arbejde? Hvad er deres centrale ønsker? Og hvilke kvaliteter ved arbejdet vil de gerne holde fast i? Man ser tit, at medarbejdere først forholder sig passivt og siden modstandspræget, fordi de ikke vil tage et medansvar,«siger Vibeke»Hvis medarbejderne ikke engagere sig proaktivt i forandringsprocesser og stiller forslag til ledelsen, risikerer de at placerer ledelsen i et informations- og beslutningstomrum, hvor der er stor sandsynlighed for at ledelsen kommer til at træffe uhensigtsmæssige beslutninger, som bygger på et utilstrækkeligt kendskab til de forhold, som skal forandres,«siger Anders Siig»De arbejdspladser, hvor ledelsen melder klart ud og for eksempel erkender, at et bestemt antal medarbejdere skal afskediges, med mindre der sker radikale ændringer, er faktisk bedst til at mobilisere medarbejdernes engagement:»vil I være med til en enorm omstillingsproces, som får konsekvenser for en stor del af jer?«de synes jeg, at man skulle sige flere steder,«siger Vibeke 10 11

7 Hun understreger, at hun gennem projektet har mødt mange engagerede medarbejdere og ledere, som er gået ind i forandringsprocesserne med gode intentioner om at gøre arbejdet bedre og samtidig skabe gode læringsmiljøer i fællesskab.»i praksis viser det sig, at der let opstår en modsætning mellem de resultater, som lederne i kraft af for eksempel resultatkontrakter er tvunget til at levere og hensynet til, at det kræver tid, plads og rum at etablere gode læringsmiljøer blandt medarbejderne. Det betyder, at der i forbindelse med organisationsforandringer sjældent er fokus på de læreprocesser, der foregår, og at tiltag, der foretages ét sted i organisationen, har konsekvenser for læringsmiljøet i andre dele af organisationen«, siger Vibeke Andersen, der har bemærket, at der ofte tænkes i forholdsvis traditionelle baner, idet kompetenceudvikling kobles til deltagelse i kursusaktiviteter.»der tænkes mindre i, hvordan kompetenceudvikling kan foregå med fokus på at opbygge gode læringsmiljøer. Dette understøttes af, at der ikke er så mange konkrete håndtag at gribe fat i for den enkelte leder og for ledere og medarbejdere i fællesskab. Dette projekt giver nogle enkle konkrete bud på, hvordan det kan gøres, ikke i form af opskrifter, som blot kan følges, men mere i form af opmærksomhedspunkter og viderelevering af erfaringer,«siger Vibeke 6 anbefalinger fra projektet 1. Konflikter og dilemmaer skal frem i lyset Det er væsentligt at få konflikter og dilemmaer frem i lyset, da de kan være nødvendige for at kunne udvikle læringsmiljøerne. Hvis man ikke kan håndtere at få konflikter og dilemmaer frem i lyset, kan man ikke forholde sig til dem åbent, men kun i det skjulte, hvor de til gengæld stadig vil påvirke miljøet. Dermed lærer man ikke selv noget, eller man forspilder yderligere læringsmuligheder. Og man kan ikke i fællesskab finde ud af, hvad der er den rigtige eller en bedre måde at gøre tingene på. 2. Inspiration udefra er godt Det er godt at blive inspireret af andre arbejdspladser. Inspiration udefra kan sætte ens egne valg og prioriteringer i læringsmiljøerne i perspektiv. Og udfordre én til at tænke efter én gang til, om man nu griber tingene an på den mest hensigtsmæssig måde. Inspiration udefra kan hjælpe organisationer og læringsmiljøer med at udvikle sig. Og det kan bestyrke én i, at man gør det rigtige eller er på rette spor. 3. Nye systemer og koncepter står ikke alene Læringsmiljøer i organisationer er unikke kombinationer af udfordringer, opgaver, medarbejdere, teknologi og ledelsesforhold. Det er altid nødvendigt at tilpasse generelle koncepter og modeller til den konkrete organisations arbejde, kultur og normer. Man skal være opmærksom på, at nye systemer og koncepter let kan komme i konflikt med de eksisterende netop fordi de ofte er dybt integrerede i organisationens liv og praksis. Nye systemer og koncepter er ikke isolerede stykker teknologi. De påvirker og ændrer den måde, vi gør tingene på, og hvad vi betragter som meningsfuldt. 4. Hvem har ansvaret, når ledelsen decentraliseres? Det er væsentligt at tydeliggøre, hvem der har hvilke dele af det ledelsesmæssige ansvar, når ledelsen decentraliseres i forbindelse med organisatoriske omlægninger og ønsker om videndeling. Ellers kan det være svært for de enkelte ledere og medarbejdere at finde de rigtige ledelseslag og -personer at føre dialog med. Og denne utydelighed skaber ligegyldighed og manglende ansvar. 5. Inddrag ledere og medarbejdere Ledelse er mange ting: management, leadership og selvledelse. De skal spille fornuftigt sammen, også de dele af ledelsen som er indlejret i IT-systemerne. Ledelse indgår som en vigtig faktor i en uhyre kompleks realitet, fordi man som ledelse har afgørende betydning for,»hvem der gør hvad sammen med hvem og på hvilken måde«dvs. organisationens praksis. Man kan til gengæld ikke som leder altid forudse, hvordan ens ledelsestiltag og systemer vil blive opfattet i organisationen. Og det er heller ikke altid, at de har den ønskede effekt. Derfor skal medarbejdere og ledere løbende inddrages i diskussioner om mål, styring og belønning. Netop fordi det giver en mulighed for at komme bagklogskaben i forkøbet. 6. Etik i tilrettelæggelsen af lære- og omstillingsprocesser Læreprocesser og omstillingsprocesser er sårbare og derfor må de håndteres på en ordentlig måde. Det handler om etik. Er der plads nok til at lytte til den enkelte? Er der plads til at tage konkrete hensyn? Er der en passende balance mellem udfordring og tryghed? Og tager denne balance højde for det forhold, at folk såvel medarbejdere som ledere er forskellige? 12 13

8 Om projektet»læringsmiljøer på arbejdspladsen«er et forsknings- og udviklingsprojekt, der udføres af Roskilde Universitetscenter og Learning Lab Denmark med økonomisk støtte fra ELU- Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede. Projektet sætter fokus på, hvordan ledelse og medarbejdere i fællesskab kan etablere konstruktive læringsmiljøer på arbejdspladsen. Læringsmiljøerne skal fremme en kompetenceudvikling, der både imødekommer organisationens og den enkelte medarbejders interesser. Det er tillige i sig selv et formål at skabe ny viden og anvise måder at fremme konstruktive læringsmiljøer indenfor staten og herunder at give de gode eksempler videre. Projektet er baseret på fire cases der er gennemført på fire meget forskellige statslige arbejdspladser. Den første case er en statslig styrelse, en arbejdsplads der er karakteriseret ved igennem de sidste år at have indført en række forskellige former for informationsteknologi. Læs mere om projektet, de fire casevirksomheder, hovedanbefalingerne og download de 8 rapporter på SCKKs hjemmeside Se også»læringsmiljø i staten. Hvad, hvorfor, hvordan et inspirationshæftet om læring på jobbet«, udgivet af SCKK. Kan downloades fra Den anden case er et teknisk gymnasium (HTX), der er kendetegnet ved omfattende organisatoriske og pædagogiske omstillingsprocesser. Den tredje case er en sektorforskningsinstitution præget af fusion, nedskæringer samt individualisering af forskningsarbejdet. Den fjerde case er et departement, som er kendetegnet ved at være tæt på de politiske processer, hvilket indebærer et krav om stor fleksibilitet og omstillingsparathed i organisationen

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan?

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? CBS/ELU konference: Videnmedarbejdere i Staten og deres kompetenceudvikling. Symbion, 26. okt. 2006 - Bent Gringer, SCKK (bg@sckk.dk) Vores antagelse:

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring

Børns læring. Et fælles grundlag for børns læring Børns læring Et fælles grundlag for børns læring Udarbejdet af Børn & Unge - 2016 Indhold Indledning... 4 Vigtige begreber... 6 Læring... 8 Læringsbaner... 9 Det fælles grundlag... 10 Balancebræt... 11

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

SCKK. Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj MUS med effekt. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling Velkommen til Temamøde i SCKK den 25. maj 2009 MUS med effekt Program for temamødet 13.00-13.10 Velkomst og dagens program 13.10 Udfordringer i forhold til MUS - præsentation ved bordene og opsamling MUS

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland

Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads. Personalepolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland en attraktiv arbejdsplads Personalepolitik for Region Midtjylland Vedtaget af regionsrådet 16. januar 2008 2 Forord Personalepolitikken er sammen med regionens Ledelses- og Styringsgrundlag

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Kan man måle sig til et godt psykisk arbejdsmiljø?

Kan man måle sig til et godt psykisk arbejdsmiljø? Kan man måle sig til et godt psykisk arbejdsmiljø? Vibeke Andersen, DTU Management Tidens paradoks Danskerne er de mest lykkelige i verden Danskere har et meget stort forbrug af lykkepiller Danske medarbejdere

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor

God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor God ledelse afhænger af, hvad der ledes - Leadership Pipeline i den offentlige sektor Hvert ledelsesniveau rummer særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse?

Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Hvordan sikres implementering af viden, holdninger og færdigheder i hverdagens arbejdsliv ved uddannelse? Indledning Implementering af viden, holdninger og færdigheder i organisationen Intentionen er at

Læs mere

Mellem lighed og ledelse

Mellem lighed og ledelse Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har undersøgt ts

Læs mere

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser

Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Forandringer Forandringer Forandringer er i dag et grundvilkår på stort set alle arbejdspladser Rutiner og stabilitet bliver løbende udfordret gennem løbende forandringsprocesser på alle niveauer i virksomhederne

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer

Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Bibliotekerne Region Hovedstaden Biblioteksudvikling ledelsesmæssige udfordringer Chefkonsulent Center for Ledelse og Styring 4. juni 2010 Side 1 Ledelse OP Afklaring af ledelsesrum helst den direkte vej

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere