Medarbejdernes læring er nøglen til forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejdernes læring er nøglen til forandring"

Transkript

1 Læringsmiljøer på arbejdspladsen Medarbejdernes læring er nøglen til forandring et interview med forskerne om pointer og anbefalinger i ELU-projektet»Læringsmiljøer på arbejdspladsen«sckk Frederiksberggade København K T F E 16 17

2 Projekt»Læringsmiljøer på arbejdspladsen«projekt»læringsmiljøer på arbejdspladsen«var et forsknings- og udviklingsprojekt, der foregik på Institut for Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter i samarbejde med Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet. Projektet startede primo 2003 og afsluttedes Projektet blev gennemført med økonomisk støtte fra ELU Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede og resulterede i 4 aktionsforskningsprojekter og 8 rapporter, der kan downloades fra SCKKs hjemmeside Denne pjece er et dobbeltinterview med hovedforskerne bag projektet: Vibeke Andersen fra DTU og Anders Siig Andersen fra RUC. Interviewet er udarbejdet af journalist Jakob Albrecht for SCKK - Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling. Og pjecen er udgivet af ELU/SCKK. Kontaktpersoner til projektet er: Vibeke Andersen, Institut for Produktion og Ledelse, DTU, tlf , Bent Gringer, SCKK, tlf , Medarbejdernes læring er nøglen til forandring Statslige institutioner står i disse år over for organisationsændringer, og det stiller store krav til både medarbejdere og institutioners ressourcer. Et nyt forskningsprojekt anviser genveje til at skabe læringsmiljøer, som understøtter forandring Det er nogle af de spørgsmål, forskningsog udviklingsprojektet»læringsmiljøer på arbejdspladsen«forholder sig til. Med økonomisk støtte fra ELU (Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede) har lektor Vibeke Andersen fra Institut for Produktion og Ledelse ved Danmarks Tekniske Universitet og lektor Anders Siig Andersen fra Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitetscenter fulgt fire statslige arbejdspladser i perioden Forskningsmedarbejderne Janne Gleerup og Flemming Nielsen har også deltaget i projektet. Tekst: SCKK og Jakob Albrecht Tryk: Stormtryk Oplag: 200 Udgivet oktober 2006 De fleste ledere kan blive enige om, at medarbejderne er organisationens vigtigste ressource. Men hvordan kommer man derfra til at sikre, at veluddannede medarbejderes kompetencer udnyttes og udvikles bedst muligt? Hvad betyder organisationsændringer for medarbejdernes mulighed for at udvikle sig? Og hvad fremmer og hvad hæmmer læring på en arbejdsplads?»i projektet har vi blandt andet undersøgt, hvad der fremmer og hæmmer læringen på arbejdspladsen. Læring er meget centralt, ikke mindst når det gælder medarbejdere med en længerevarende uddannelse,«siger Vibeke Andersen om projektet, der netop fokuserer på veluddannede medarbejdere og de læringsmiljøer, de indgår i på arbejdspladsen.

3 Forandring er et vilkår Projektet viser, at det næsten ikke er muligt at adskille behovet for læring fra organisationsforandringer. Nye krav og betingelser fra omverdenen medfører i disse år store ændringer i form af effektiviseringer, fusioner, indførelse af ny teknologi og optagelse nye arbejdsopgaver. Det er under disse vilkår, at læringen finder sted, og det er ofte på grund af organisatoriske forandringer, at der er behov for kompetenceudvikling.»alle de statslige organisationer, vi har undersøgt, er præget af vidtgående organisatoriske omstillingsprocesser, der stiller nye krav til medarbejderne individuelt og i fællesskab og nye krav til ledelse. Læring er et grundvilkår for statslige ledere og medarbejdere. Intet står stille,«fortæller Anders Siig Andersen»Cheferne fortæller, at arbejdet med de organisatoriske forandringer har vokset sig meget større end forventet. Det har vist sig at være kompliceret at skabe en proces, hvor man trækker i samme retning,«siger Vibeke Opfylder krav og forventninger Hun og Anders Siig Andersen understreger, at de på alle fire casevirksomheder har mødt dygtige og engagerede ledere og medarbejdere, der alle ønsker, at deres arbejdsplads bevæger sig i en positiv retning. Når det ind imellem er svært»at få klaveret til at spille«, skyldes det således ikke manglende velvilje fra medarbejderne eller ledelsen. Faktisk tilstræber alle parter at løse deres arbejdsopgaver efter bedste evne, viser erfaringerne fra de fire institutioner: Et statsligt departement, et teknisk gymnasium, et sektorforskningsinstitut og en styrelse. Lærerne på teknisk gymnasium ønsker at give den bedst mulige undervisning, skattefolkene i departementet brænder for at lave det bedste skattesystem, ledelsen i styrelsen vil indføre et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem for at betjene borgerne hurtigere osv. Med andre ord lever medarbejdere og ledelse på fire arbejdspladser op til de krav og forventninger, arbejdspladsen stiller til dem.»men samtidig må man også konstatere, at der er svært at tænke organisationsforandringer og læring sammen i den kompleksitet, der er nødvendig. Grupper af medarbejdere sidder i forskellige positioner og har ofte svært ved at forstå hinanden og ledelsen. Selv om alle på arbejdspladsen ønsker at gøre det bedst muligt, kræver forandringsprocesser en større indsats, end man forestiller sig,«siger Anders Siig Kendetegn ved arbejdspladser, hvor forandringsprocesser forløber bedst n Både ledelse og medarbejdere er aktivt involveret i processen n Medarbejdernes læreprocesser er en integreret del af organisationsudviklingen n Der er afsat tid og ressourcer til udvikling og læring n Der er god kommunikation horisontalt og vertikalt i organisationen n Læring anerkendes som et anliggende for organisation, individ og medarbejdergrupper Læringsmiljøer Ifølge Anders Siig Andersen og Vibeke Andersen hænger organisationsudvikling og arbejdspladsens læringsmiljøer uløseligt sammen.»læringsmiljø«er et begreb, som reelt dækker over alt, som har indflydelse på læringen institutionelle, individuelle og kollektive forhold. Læring på arbejdspladsen finder ofte sted i usynlighed og uden at blive bemærket for eksempel ved formelle og uformelle samtaler og møder, der bidrager til videndeling og idéudvikling, og til at den enkelte medarbejder ser sine egne opgaver i en større sammenhæng. Møder i teams, projekter og afdelinger er typiske eksempler på sociale sammenhænge, hvor læring finder sted, uden at det som sådan er på»dagsordenen«. Arbejdspladser med stærke læringsmiljøer er gode til at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer. Derfor er velfungerende læringsmiljøer en vigtig ressource for en arbejdsplads.»vi tror ikke på, at organisationer kan lære. De kan udvikle sig, men de kan ikke lære. Mennesker kan lære, og menneskers læring finder sted i de praksisfællesskaber, de har på arbejdspladsen. Det vil sige blandt de medarbejdere, der har fælles opgaver, engagement, kompetencer, redskaber og sprog,«siger Anders Siig

4 Praksisfællesskaber er ofte en medarbejdergruppe med samme uddannelsesbaggrund, der arbejder med den samme type opgaver. Men praksisfællesskaber kan også være et netværk af forskere spredt ud over store geografiske afstande, som det er tilfældet på sektorforskningsinstituttet i projektet. Det er i praksisfællesskaberne, at medarbejderne lærer og udvikler sig ved at dele ud af deres viden og erfaringer og lade sig påvirke af andre i fællesskabet. Stærke praksisfællesskaber er således ikke løse netværk baseret på fælles interesser, men knytter sig til en fælles aktivitet, forståelse og samhørighed. En pointe i projektet er, at læring på arbejdspladsen er et socialt fænomen, der finder sted mellem mennesker. Læringens sociale karakter betyder, at nye idéer, erfaringer og initiativer skal gennem en forhandlingsproces uanset om det drejer sig om en ny medarbejder, indførelse af ny teknologi, organisatoriske ændringer eller nye arbejdsopgaver. At forandringsprocesser har en tydelig social og menneskelig dimension fremgår tydeligt af de skift i medarbejdernes identitet, der er sket på de fire arbejdspladser i undersøgelsen. n I departementet skal klassiske bureaukrater lære at være innovative og projektorienterede embedsmænd n På HTX skal den privatpraktiserende faglærer være tværfaglig holdspiller n I sektorforskningsinstitutionen er forskeridentiteten udvidet til også at omfatte fundraising og brugerkontakt n I styrelsen ændrer den klassiske sagsbehandlende jurist identitet til at rådgive og servicere brugere og indgå i netværk omkring sagsbehandling Ifølge Vibeke Andersen går organisatoriske ændringer tæt på medarbejderne, fordi de berører medarbejdernes faglighed, professionelle stolthed og identitet.»hvis ændringer i arbejdspladsens institutionelle rammer stemmer overens med medarbejdernes professionalisme, accepteres ændringerne. Men hvis ændringerne fjerner fokus fra medarbejdernes faglige identitet og deres»personlige kerneydelse«, opleves det som et problem,«siger hun. Læring er et sampsil Anders Siig Andersen fortæller, at forandringer på arbejdspladser ofte gennemføres som top-down ved at ledelsen udstikker retningen og forventer at medarbejderne følger efter. Andre steder ser man mere læring som et individuelt anliggende, hvor kompetencer først og fremmest er knyttet til den enkelte medarbejder, og kompetenceudvikling er et personalegode: Mangler man bestemte kompetencer, ansætter man nogle flere medarbejdere eller sender de ansatte på kursus.»de to yderpunkter efterlader et kæmpe tomrum, hvor det meste af læringen på arbejdspladsen i realiteten finder sted,«siger Anders Siig Andersen, der sammen med Vibeke Andersen har arbejdet med en model, som kan indfange det tætte samspil mellem organisatoriske ændringer, medarbejdere og praksisfællesskaber. Modellen anskueliggør, at hvis der sker ændringer på arbejdspladsens organisatoriske niveau, har det indflydelse på læringsmiljøet og dermed på medarbejdere og praksisfællesskaber. Det samme gælder påvirkninger fra medarbejdere og praksisfællesskabet. Dermed kan modellen også kaste lys over nogle af de komplicerede processer og samspil, som sættes i værk i forbindelse med organisationsforandringer. Medarbejdernes læringsforløb Arbejdserfaring Uddannelse Social baggrund Medarbejder og læring Ser man på den enkelte medarbejders læringsforløb nederst i modellens venstre hjørne, er der ofte stor tillid til, at nyansættelser kan bidrage positivt til arbejdspladsens udvikling og læring.»det er en almindelig opfattelse, at nye medarbejdere giver ny inspiration og udvikling og at det sker helt af sig selv. Men ofte er udbyttet mindre, end man forestillede sig, fordi det er en proces, som skal faciliteres nøje,«siger Vibeke Andersen, der peger på, at»trægheden«skyldes, at praksisfællesskaberne skal»forhandle«den nye viden. Det vil sige skabe nye fælles opfattelser af, hvordan tingene nu skal gøres bedst muligt i praksis. Det tekniske/organisatoriske arbejdsmiljø Arbejdsdeling Arbejdsindhold Belastninger Arbejdspladsens læringsmiljø Det sociale arbejdsmiljø Arbejdsfællesskaber Kulturelle fællesskaber Politiske fællesskaber

5 Institutionelle ændringer og læring På alle fire arbejdspladser i projektet blev læringsmiljøerne påvirket af institutionelle ændringer i form af nye IT-systemer, nye opgaver i organisationen, ændrede organisationsstrukturer, effektiviseringer mm. For eksempel indførte en af arbejdspladserne, styrelsen, i projektperioden et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem for at nedbringe sagsbehandlingstiden. For nogle af arbejdspladsens fagligt dygtigste medarbejdere, juristerne, betød det nye system, at de skulle underlægge sig en ny struktur med helt andre kvalitetskriterier.»et nyt sagsbehandlingssystem kan have større betydning for medarbejderidentiteten, end man forestiller sig, fordi arbejdsfunktioner, der tidligere krævede professionel dømmekraft, lægges ind i systemet og fordi teknologien styrer og kontrollerer arbejdsgangene,«siger Vibeke Hun mener, at eksemplet viser, at det er svært for medarbejderne at bevare motivationen, hvis det, som medarbejderne oplever som meningsfuldt arbejde erstattes at rutinearbejde uden mulighed for udvikling. Vibeke Andersen mener, at man bør udvise særlig opmærksomhed ved organisationsændringer, hvor medarbejdergrupper deles i to grupper, der skal løse henholdsvis udfordrende opgaver og mindre spændende driftsopgaver.»hvis ændringer i organisationen fører til, at udvikling og drift placeres i to adskilte praksisfællesskaber, afskæres arbejdet med at kvalitetsudvikle fra den daglige praksis, og det kan let få negative effekter i forhold til medarbejdernes engagement,«siger hun. Ifølge Anders Siig Andersen kan det nogle gange være svært at undgå at dele arbejdet og medarbejderne. I de tilfælde er det vigtigt at kommunikere, at alle medarbejdere, uanset jobfunktion, bidrager til virksomheden, og at alle betyder noget.»den bedste måde at løse problemet på er naturligvis at gøre driftsopgaverne mere spændende, eller tilbyde medarbejderne nye job eller jobudvidelser, der passer til deres kvalifikationer. Uanset hvordan man vælger at gribe det an, er det vigtigt, at medarbejderne inddrages i beslutninger om arbejdstilrettelæggelsen, da man ikke bare kan afkoble en gruppe højtuddannede medarbejdere fra den organisationens udvikling, uden at det får konsekvenser,«siger Anders Siig Etablering af teams Projektets fire cases giver gode eksempler på, hvordan etablering af teams kan være med til at udvikle arbejdspladsen i overensstemmelse med organisationsstrategien. Teams kan fremme strategisk planlægning og kvalitetsudvikling samtidig med, at de daglige driftsopgaver varetages. For medarbejderne betyder indførelsen af teamarbejde ofte, at de har mulighed for at arbejde på tværs af organisationen og deltage i udviklingsopgaver i dialog med ledelsen. Arbejde i team kræver en række kvalifikationer som selvstyring og selvadministration. Det er kompetencer, som mange højtuddannede medarbejderne ikke nødvendigvis har på forhånd, og som ofte udfordrer deres måde at arbejde på. Kommer man for eksempel fra en traditionel embedsmandsfunktion, er det en anden arbejdsform, som det tager tid at få ind under huden. Hvordan er hierarkiet? Hvem har ansvaret? Hvordan træffer man beslutninger? Indførelsen af teams forudsætter institutionel opbakning, der kan støtte de enkelte teams i deres arbejde, for eksempel ved at nøglemedarbejdere får undervisning i teamledelse.»at man sætter nogle mennesker sammen i en gruppe kommer der ikke nødvendigvis en masse nyt og brugbart ud af. Hvis man ønsker at skabe nogle gode læreprocesser, kræver det planlægning, god tilrettelæggelse, plads og tid,«siger Vibeke Kunsten at skabe fælles læreproces Den af de fire arbejdspladser i projektet, som lykkedes bedst med at udvikle organisationen i et samspil mellem ledelse og medarbejdere, var departementet.»det er nok det sted, hvor man har haft størst held med at gennemføre organisationsændringer. Jeg tror, det er fordi man lykkedes med at gøre ændringerne til nye læreprocesser, som alle tog del i,«siger Anders Siig»Det er ikke uden betydning, at det var den eneste af de fire arbejdspladser, som havde tid og rum til at lade organisationsforandringen blive en god læreproces, fordi de ikke samtidig var underlagt store effektiviseringsbestræbelser,«siger Vibeke Ligesom andre arbejdspladser i projektet skulle departementet leve op til en række nye forventninger. I departementets tilfælde handlede det om at være mere brugerorienteret, åben og proaktiv. I stedet for hovedsagligt at lappe på uhensigtsmæssigheder i sektoren»her-og-nu«, ønskede departementet at etablere sig som en mere strategisk sparringspartner. Målet med projektet var med andre ord at udvikle organisationen i en retning, så den var bedre forberedt på at varetage andre og nye driftsopgaver. Vibeke Andersen mener, at erfaringerne fra departementet viser, at man godt kan køre en forandringsproces som en læreproces og samtidig opfylde beskrevne kontraktkrav.»departementet var absolut ikke en organisation uden modsætninger. Ændringer i organisationen betød, at nogle af de centrale fagpersoners praksisfællesskab blev opløst, fordi fagpersonerne blev fordelt på afdelingerne. Det var ikke decideret populært. Men arbejdspladsen var god til at understrege, at der var behov for fagpersonernes vigtige faglige viden andre steder. Samtidig gav man rum til, at fagpersonerne bevarede en del af kontakten til hinanden, «siger Vibeke

6 I processen var den arbejdsgruppe, der havde til opgave at indføre den nye projektorganisation opmærksom på, at det var nødvendigt og hensigtsmæssigt at indtænke læring som en del af forløbet. Det skete for eksempel ved at: n Medarbejdere, som ikke tidligere havde arbejdet med projekter og coaching, blev tilbudt kurser eller deltog i interne workshops på arbejdspladsen. n Arbejdspladsen udviklede en stribe redskaber for at lette den praktiske afvikling af kreative arbejdsprocesser, for eksempel standardskabeloner for mind mapping, projektplaner og referater af møder. n Det formelle mødeforum for videndeling om aktuelle projektinitiativer fandt for eksempel sted ved forlængede frokoster, hvor medarbejderne blev orienteret og kunne stille spørgsmål. Klar kommunikation Ifølge Anders Siig Andersen og Vibeke Andersen viser erfaringerne fra departementet også, at det kan betale sig at være klar i sin kommunikation og vedkende sig konflikter, modsætninger og ulemper ved organisatoriske ændringer.»vi lever i en tid, hvor den aktuelle management-tænkning siger, at det er vigtigt, at man formulerer sig positivt. Det er baseret på en forestilling om, at ledelse og medarbejder har præcis de samme mål om vækst, fremgang og udvikling. Derfor er det upassende at give sig til kende med skepsis eller kritik. Men kigger man lidt under overfladen, er det tydeligt, at arbejdspladser er befolket af forskellige mennesker med forskellige interesser, og det bør ledelsens kommunikation afspejle. Det er i orden at præsentere initiativer som åbenlyse forbedringer for borgerne, men man skal også være ærlig om, hvilke konsekvenser ændringerne kan få for arbejdspladsen«, siger Vibeke Hun mener, at arbejdspladserne har en tendens til at overse medarbejdernes ressourcer.»på mange arbejdspladser er man optaget af, at organisationsforandringer er en ledelsesopgave, der kræver lederuddannelser, hvor ledere møder andre ledere, der står over for tilsvarende forandringer. Men hvorfor gør man ikke mere for at involvere medarbejderne? Det er ansvarlige og pligtopfyldende akademikere med 6-8 års uddannelse, der forventer at blive taget med på råd og har kvalifikationerne til at tænke fremadrettet og strategisk,«siger Vibeke Krydsede signaler Ifølge Anders Siig Andersen bliver medarbejdernes oplevelse af signalforvirring forstærket, hvis arbejdspladsens værdier ikke hænger sammen med ledelsens praksis.»hvis der er for mange krydsede signaler, kan man ikke genkende sig selv. Ledelsen bør gå mere i reel dialog om, hvor man står, i stedet for at holde sig til abstrakte En kollegial affære»læringsmiljøet er også en»kollegial affære«, hvor såvel ledere som medarbejdere skal huske på, at de også udgør og skaber læringsmiljøet for hinanden. Integritet, arbejdsglæde, et godt kollegialt miljø, sammenhold, samarbejde, anerkendelse af hinanden, grin i dagligdagen og en kultur, der stimulerer nye ideer og værdsætter pudsige indfald giver bedre miljøer og bedre muligheder for læring. Hvis man synes det er svært at overskue, hvor man konkret skal starte for at lave et bedre læringsmiljø, kan man jo starte der.«plusværdier kombineret med forholdsvis hårdhændede metoder til effektivisering eller øget indtjening.«men medarbejderne kan også gøre mere for at bringe sig i spil i forbindelse med forandringsprocesser.»medarbejderne skal tro på, at man har noget at bidrage med og sørge for, at de har en plads i organisation, når der sker forandringer. Hvad vil medarbejderne med deres arbejde? Hvad er deres centrale ønsker? Og hvilke kvaliteter ved arbejdet vil de gerne holde fast i? Man ser tit, at medarbejdere først forholder sig passivt og siden modstandspræget, fordi de ikke vil tage et medansvar,«siger Vibeke»Hvis medarbejderne ikke engagere sig proaktivt i forandringsprocesser og stiller forslag til ledelsen, risikerer de at placerer ledelsen i et informations- og beslutningstomrum, hvor der er stor sandsynlighed for at ledelsen kommer til at træffe uhensigtsmæssige beslutninger, som bygger på et utilstrækkeligt kendskab til de forhold, som skal forandres,«siger Anders Siig»De arbejdspladser, hvor ledelsen melder klart ud og for eksempel erkender, at et bestemt antal medarbejdere skal afskediges, med mindre der sker radikale ændringer, er faktisk bedst til at mobilisere medarbejdernes engagement:»vil I være med til en enorm omstillingsproces, som får konsekvenser for en stor del af jer?«de synes jeg, at man skulle sige flere steder,«siger Vibeke 10 11

7 Hun understreger, at hun gennem projektet har mødt mange engagerede medarbejdere og ledere, som er gået ind i forandringsprocesserne med gode intentioner om at gøre arbejdet bedre og samtidig skabe gode læringsmiljøer i fællesskab.»i praksis viser det sig, at der let opstår en modsætning mellem de resultater, som lederne i kraft af for eksempel resultatkontrakter er tvunget til at levere og hensynet til, at det kræver tid, plads og rum at etablere gode læringsmiljøer blandt medarbejderne. Det betyder, at der i forbindelse med organisationsforandringer sjældent er fokus på de læreprocesser, der foregår, og at tiltag, der foretages ét sted i organisationen, har konsekvenser for læringsmiljøet i andre dele af organisationen«, siger Vibeke Andersen, der har bemærket, at der ofte tænkes i forholdsvis traditionelle baner, idet kompetenceudvikling kobles til deltagelse i kursusaktiviteter.»der tænkes mindre i, hvordan kompetenceudvikling kan foregå med fokus på at opbygge gode læringsmiljøer. Dette understøttes af, at der ikke er så mange konkrete håndtag at gribe fat i for den enkelte leder og for ledere og medarbejdere i fællesskab. Dette projekt giver nogle enkle konkrete bud på, hvordan det kan gøres, ikke i form af opskrifter, som blot kan følges, men mere i form af opmærksomhedspunkter og viderelevering af erfaringer,«siger Vibeke 6 anbefalinger fra projektet 1. Konflikter og dilemmaer skal frem i lyset Det er væsentligt at få konflikter og dilemmaer frem i lyset, da de kan være nødvendige for at kunne udvikle læringsmiljøerne. Hvis man ikke kan håndtere at få konflikter og dilemmaer frem i lyset, kan man ikke forholde sig til dem åbent, men kun i det skjulte, hvor de til gengæld stadig vil påvirke miljøet. Dermed lærer man ikke selv noget, eller man forspilder yderligere læringsmuligheder. Og man kan ikke i fællesskab finde ud af, hvad der er den rigtige eller en bedre måde at gøre tingene på. 2. Inspiration udefra er godt Det er godt at blive inspireret af andre arbejdspladser. Inspiration udefra kan sætte ens egne valg og prioriteringer i læringsmiljøerne i perspektiv. Og udfordre én til at tænke efter én gang til, om man nu griber tingene an på den mest hensigtsmæssig måde. Inspiration udefra kan hjælpe organisationer og læringsmiljøer med at udvikle sig. Og det kan bestyrke én i, at man gør det rigtige eller er på rette spor. 3. Nye systemer og koncepter står ikke alene Læringsmiljøer i organisationer er unikke kombinationer af udfordringer, opgaver, medarbejdere, teknologi og ledelsesforhold. Det er altid nødvendigt at tilpasse generelle koncepter og modeller til den konkrete organisations arbejde, kultur og normer. Man skal være opmærksom på, at nye systemer og koncepter let kan komme i konflikt med de eksisterende netop fordi de ofte er dybt integrerede i organisationens liv og praksis. Nye systemer og koncepter er ikke isolerede stykker teknologi. De påvirker og ændrer den måde, vi gør tingene på, og hvad vi betragter som meningsfuldt. 4. Hvem har ansvaret, når ledelsen decentraliseres? Det er væsentligt at tydeliggøre, hvem der har hvilke dele af det ledelsesmæssige ansvar, når ledelsen decentraliseres i forbindelse med organisatoriske omlægninger og ønsker om videndeling. Ellers kan det være svært for de enkelte ledere og medarbejdere at finde de rigtige ledelseslag og -personer at føre dialog med. Og denne utydelighed skaber ligegyldighed og manglende ansvar. 5. Inddrag ledere og medarbejdere Ledelse er mange ting: management, leadership og selvledelse. De skal spille fornuftigt sammen, også de dele af ledelsen som er indlejret i IT-systemerne. Ledelse indgår som en vigtig faktor i en uhyre kompleks realitet, fordi man som ledelse har afgørende betydning for,»hvem der gør hvad sammen med hvem og på hvilken måde«dvs. organisationens praksis. Man kan til gengæld ikke som leder altid forudse, hvordan ens ledelsestiltag og systemer vil blive opfattet i organisationen. Og det er heller ikke altid, at de har den ønskede effekt. Derfor skal medarbejdere og ledere løbende inddrages i diskussioner om mål, styring og belønning. Netop fordi det giver en mulighed for at komme bagklogskaben i forkøbet. 6. Etik i tilrettelæggelsen af lære- og omstillingsprocesser Læreprocesser og omstillingsprocesser er sårbare og derfor må de håndteres på en ordentlig måde. Det handler om etik. Er der plads nok til at lytte til den enkelte? Er der plads til at tage konkrete hensyn? Er der en passende balance mellem udfordring og tryghed? Og tager denne balance højde for det forhold, at folk såvel medarbejdere som ledere er forskellige? 12 13

8 Om projektet»læringsmiljøer på arbejdspladsen«er et forsknings- og udviklingsprojekt, der udføres af Roskilde Universitetscenter og Learning Lab Denmark med økonomisk støtte fra ELU- Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede. Projektet sætter fokus på, hvordan ledelse og medarbejdere i fællesskab kan etablere konstruktive læringsmiljøer på arbejdspladsen. Læringsmiljøerne skal fremme en kompetenceudvikling, der både imødekommer organisationens og den enkelte medarbejders interesser. Det er tillige i sig selv et formål at skabe ny viden og anvise måder at fremme konstruktive læringsmiljøer indenfor staten og herunder at give de gode eksempler videre. Projektet er baseret på fire cases der er gennemført på fire meget forskellige statslige arbejdspladser. Den første case er en statslig styrelse, en arbejdsplads der er karakteriseret ved igennem de sidste år at have indført en række forskellige former for informationsteknologi. Læs mere om projektet, de fire casevirksomheder, hovedanbefalingerne og download de 8 rapporter på SCKKs hjemmeside Se også»læringsmiljø i staten. Hvad, hvorfor, hvordan et inspirationshæftet om læring på jobbet«, udgivet af SCKK. Kan downloades fra Den anden case er et teknisk gymnasium (HTX), der er kendetegnet ved omfattende organisatoriske og pædagogiske omstillingsprocesser. Den tredje case er en sektorforskningsinstitution præget af fusion, nedskæringer samt individualisering af forskningsarbejdet. Den fjerde case er et departement, som er kendetegnet ved at være tæt på de politiske processer, hvilket indebærer et krav om stor fleksibilitet og omstillingsparathed i organisationen

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I

LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I LE D E R E I N ETVÆ R K - E N LE D E LS E SSTR ATE G I PROJEKTLEDELSE Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL PROJEKTGRUPPE Konsulent Torsten Petersen, KL Konsulent Jesper Mathisen, KL Konsulent

Læs mere

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF

STYR EFTER KVALITETEN. Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF STYR EFTER KVALITETEN Inddragelse af medarbejderne til gavn for velfærd og vækst - anbefalinger fra FTF Hvis du vil vide mere: Peter Dahler Larsen: Hvordan skal man som fagperson forholde sig til evalueringsbølgen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv

På vej mod leve-bo. Samarbejdsformer på ældreområdet. Juni 2007. Arbejdsliv På vej mod leve-bo Samarbejdsformer på ældreområdet Juni 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere