IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen."

Transkript

1 Legat- og Stipendievæsen. 415 Til samme Samling er afgivet en fra Komiteen til Festligholdelse af Throndhjem Bys 900 Aars Jubilæum modtagen, i denne Anledning præget Bronzemedaille. IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 1. Tilkomne Legater ved Universitetet. I det akademiske Aar er der tilkommet 2 nye Legater:»Grosserer og Tobaksfabrikant af Kjøbenhavn Israel Lichtinger og efterlevende Enke Sabine, født Levins Legat«og»Pastor Georg Evers 1 Legat.«Fundatsen for Grosserer og Tobaksfabrikant af Kjøbenhavn Israel Lichtinger og efterlevende Enke Sabine, født Levins Legat«: der under 24de December 1896 ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: Grosserer og Tobaksfabrikant af Kjøbenhavn Israel Lichtinger og efterlevende Enke Sabine, født Levins Legat for trængende Studerende, oprettet i Henhold til Testamente af 6te December 1887 og Ændringer vedtagne under Behandlingen af Legatstifternes Fællesbo. 1. Legatet, hvis Navn er:»liclitingers Legat for trængende Studerende«, bestaar af 2000 to Tusind Kroner kontant, som forvaltes af Universitetskvæsturen efter de samme Regler som Universitetets øvrige Legatmidler. 2. Den aarlige Rente af Legatkapitalen anvendes med Halvdelen i Juni og Halvdelen i December Termin til Understøttelse for en eller liere ubemidlede Studerende, fødte her i Landet, helst af Almueklassen, uden Hensyn til Religionsbekjendelse. Kjøbenhavn, den 8de November Som Executores testamenti i Legatstifternes Fællesbo: I. Gliickstadt G. Oppenhejm Etatsraad, Bankdirektør. Overretssagfører. Fundatsen for»past-or Georg Evers' Legat«, der under 27de Juli 1897 ad mandatum er forsynet med kgl. Stadfæstelse, er saalydende: Vi Rektor og Professorer ved Kjøbenhavns Universitet gjøre vitterligt: 1 Henhold til et af den den 13de Marts 1897 ved Døden afgaaede 1ste Kateket ved Garnisons Kirke her i Staden Carl Georg Andreas Klewing Evers fremsat Ønske er der af lians Arvinger oprettet et Legat paa To Tusinde Kroner, hvis Renter skulle anvendes til Indkjøb af Bøger til trængende tlieologiske Studerende, fortrinsvis dem, der ere Sønner af Kateketer eller Kapellaner i Folkekirken. I Overensstemmelse med Legatstifterens Ønske affattet følgende Fundats: har Konsistorium 53*

2 Universitetet Legatet, der benævnes»pastor Georg Evers' Legat«, bestyres som en for sig bestaaende selvstændig Formue, men iøvrigt paa samme Maade som Universitetets øvrige Legatmidler. 2. Det aarlige Rentebeløb med Fradrag af Administrationsgebyr til Universitetet hæves, i hver December Termin og bortgives til een Student. Legatet kan tildeles samme Student i 3 paa hinanden følgende Aar. 3- Legatet bortgives af det theologiske Fakultet, der af sin Midte vælger en Efor for Legatet, der sørger for Anskaffelsen af Bøgerne til Stipendiaten. 4. Under Forbehold af Regeringens Stadfæstelse kan Konsistorium, efter Indstilling fra det theologiske Fakultet, vedtage Tillæg til eller Ændringer i denne Fundats, dog saaledes at Legatets Navn og Hovedøjemedet for dets Bortgivelse ikke forandres. Den 12te Juli C. Henrik Scharling. J. H. Deuntzer. 2. Forandringer i de fundatsmæssige Bestemmelser for enkelte Legater eller nærmere Regler for disse. Estrups Legat. Da det til Valkendorfs Kollegium knyttede Estrupske Legats Formue ved Oplæg var blevet forøget saaledes, at der kunde oprettes en ny Lod, vedtog Konsistorium under 9de Juni 1897, at der oprettedes en ny Lod, 30 Kr. halvaarlig, for Legatet. 3. Bevillinger eller Undtagelser fra de lov- eller fundatsmæssige Bestemmelser for Legaterne. a. Griis 1 Legat. Da der i Juni Termin 1897 kun indkom 2 kvalificerede Ansøgninger om 3 ledige Portioner af Legatet, bemyndigede Konsistorium under 30te Juni s. A. Eforen til at indbetale den 3die Portion til Oplæg og Forrentning for Legatet. b. J. L. Smiths Legat. I Henhold til Indstilling fra Eforen for J. L. Smiths Legat bifaldt Konsistorium under 9de September 1896, at Stud. theol. N. N., der oppebar

3 Legat- og Stipendievæsen. 417 en Lod af bemeldte Legats Studenterstipendium, maatte opholde sig i sit Hjem i Sønderjylland i Maanederne September til November s. A. Under 30te Juni 1897 bifaldt Konsistorium, i Henhold til Eforens Indstilling, at Legatets Stipendium for Kandidater og Viderekomne maatte udbetales Dr. N. N., skjønt han uden Universitetets Tilladelse i en Del af Halvaaret December 1896 Juni 1897 havde foretaget en Rejse i Udlandet. c. Det Thottske Rejsestipendium. Da der ikke meldte sig kvalificerede Ansøgere til de i December Termin 1896 ledige 2de Lodder af det Thottske Rejsestipendium, bemyndigede Konsistorium under 9de s. M. Eforen til at indbetale de paagjældende Lodders Beløb til Oplæg og Forrentning for Legatet. 4. De med Universitetet forbundne Kollegier. Valkendorfs Kollegium. Da det af Yalkendorf's Kollegium i Aarene 1865 og 1866 optagne Laan paa ialt Kr. af J. L. Smiths Legats Midler til Opførelse af en ny Bygning for Kollegiet i Ilte December Termin 1896 var blevet afbetalt, og Kollegiet derved atter vilde kunne raade over Renterne af *sin Kapital, stor Kr., vedtog Konsistorium, efter Eforens Indstilling, under 19de Maj 1897:»at den i Konsistoriums Skrivelse af 16de Juli 1844 foreskrevne aarlige Indbetaling af de til Oplæg bestemte Renter af den i Fundatsen for bemeldte Kollegium omhandlede Fremvæxtkapital, 4590 Kr., atter træder i Kraft; at den ved Konsistoriums Skrivelser af 20de April 1866 og 22de April 1871 trufne Bestemmelse om, at de Professorernes Distributs samt Kollegiets Efor tilfaldende Andele af Renten af Kollegiets Kapital foreløbig frafaldes, forandres derhen, at de Professorernes Distributs og Eforen tilfaldende Andele fremtidig udbetales med følgende faste aarlige Beløb, henholdsvis 66 Kr og 75 Kr.; at de tidligere fastsatte aarlige Stipendier å 48 Kr. til hver af Kollegiets Alumner og desuden en halv Portion, 24 Kr., til Kollegiets Inspektor med Forpligtelse til at betale Portneren selv bortfalde, saaledes at Lønnen til Portneren for Fremtiden afholdes af Renterne af Kollegiets Kapital med 1000 Kr. aarlig, samt at Resten af Renterne af Kollegiets Kapital udbetales til Eforen til Vedligeholdelsen af Bygning, Inventarium, Skatter, Belysning m. v.«5. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet. Ved Skrivelse af 17de September 1896 anmodede Stipendiebestyrelsen Regensprovsten om ved Opslag at tilkjendegive Nyderne af Kommunitetsstipendiet, som ikke tillige nyde Regensbeneficiet, at de lige saavel som de Kommunitetsalumner, der bo paa Regensen, have at gjøre Meddelelse om

4 418 Universitetet deres Bortrejse fra Byen til Regensprovsten eller Viceinspektøren paa Regensen. I Anledning af en Forespørgsel om, hvilken Betydning der kunde tillægges Deltagelsen i Øvelserne paa det filologisk-liistoriske Laboratorium til Grodtgjørelse af Kommunitetsalumnernes Flid i Forhold til Forelæsninger, Examinatorier og skriftlige Øvelser, meddelte Stipendiebestyrelsen ved Skrivelse af 5te November 1896, at man vilde lade Øvelserne i Laboratoriet komme i Betragtning i Lighed med skriftlige Øvelser, saaledes at Timetallet konstateres paa sædvanlig Maade ved vedkommende Universitetslærers Attest. Ved Skrivelse af 29de December 1896, 26de Januar og 30te Juni 1897 meddelte Stipendiebestyrelsen 3 Studenter Dispensation med Hensyn til, at de paa Grund af Sygdom ikke havde hørt tilstrækkelige Forelæsninger. Stipendiebestyrelsen meddelte under 26de Januar 1897, at den af Stud. mag. N. N. for Efteraarshalvaaret 1896 indsendte Flidsattest, hvorefter han foruden en 3 Timers Forelæsning havde deltaget i Øvelser paa paa det iilologisk-historiske Laboratorium, 2 Timer, efter de foreliggende Ømstændigheder maatte anses tilstrækkelig. I Anledning af et Andragende fra Stud. jur. N. N., der uden foregaaende Ansøgning i Foraarshalvaaret 1897 kun havde deltaget i 3 Timers ugentlige Skriveøvelser til Fællesprøven, anmodede Stipendiebestyrelsen under 26de Juni s. A. Regensprovsten om at tildele ham en alvorlig Irettesættelse for den derved udviste Forsømmelse. Ved Skrivelse af 4de Februar s. A. meddelte Stipendiebestyrelsen Student N. N. Tilladelse til at beholde Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet, efter at han havde besluttet sig til at opgive at studere Theologi og i Stedet for tage Skoleembedsexamen med Naturhistorie og Geografi som Hovedfag. Stipendiebestyrelsen bevilgede under 1ste Februar s. A., at Student N. N., der hidtil havde studeret Sprog, men nu agtede at studere Theologi og tage Examen ved Præsteskolen paa Island, maatte oppebære Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet indtil 1ste s. M. I Anledning af et Andragende fra Stud. mag. N. N. om Tilladelse til at oppebære Kommunitetsstipendiet, medens han foretog en Studierejse til franske Universiteter, meddelte Stipendiebestyrelsen under 29de September 1896, at den ikke saa sig i Stand til at bevilge det ansøgte. Stud. mag. N. N. indberettede i Oktober 1896, at han havde fundet det rigtigt i nogen Tid at fortsætte sine Studier paa Landet og derfor opgav Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet i det Haab, at der senere, naar han vendte tilbage her til Byen, maatte blive tilstaaet ham en Fornyelse af Stipendierne. Stipendiebestyrelsen meddelte ved Skrivelse af 17de s. M., at man ikke fandt Anledning til at træfie nogen Afgjørelse om eventuel Fornyelse af Stipendierne, men forbeholdt sig at tage Spørgsmaalet under Overvejelse, naar Stud. mag. N. N. maatte gjenoptage sine Universitetsstudier. Stipendiebestyrelsen bifaldt under 30te Marts 1897, at Stud. mag.

5 Legat- og Stipendievæsen. 419 N. N. maatte opgive Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet fra 1ste Marts s. A. for paa Grund af Nervesvækkelse at tage Ophold paa Landet, saaledes at det stilledes ham i Udsigt senere at faa Stipendierne fornyede for den tilbagestaaende Tid, 2 1 / 2 Aar. I Anledning af en Forespørgsel fra Kommunitetsalumnus, Stud. theol. N. N. der havde opgivet det ham i sin Tid tildelte Regensstipendium, om han havde bevaret den Regensianerne tilkommende Ret til Lægebehandling paa Kommunitetets Regning, meddelte Stipendiebestyrelsen under 13de Oktober 1896,»at Kommunitetets Understøttelse til Kur og Pleje kun tilkommer Regensalumner, der enten bo paa Regensen eller i Stedet derfor have Huslejegodtgjøreise«. Tilladelse blev af Stipendiebestyrelsen under 9de og 14de Juni samt 3die Juli 1897 meddelt 4 lægevidenskabelige Studerende til at oppebære Kommunitetsstipendiet i Tiden fra 24de Juli til Begyndelsen af Oktober s. A., i hvilken Tid de aftjente deres Værnepligt som Underlæger i Hæren. Ved Skrivelser af 25de og 28de Maj samt 25de Juni s. A. meddelte Stipendiebestyrelsen 2 Studiosi magisterii Tilladelse til fra 1ste Juni s. A. at være borte fra Byen for at kunne deltage i biologiske Stationers Øvelser samt Stud. polyt. N. N. Tilladelse til at være borte fra Byen i September s. A. paa Grund af Examensopmaaling. Under 29de September, 23de Oktober, 10de November samt Ilte og 29de December 1896 meddelte Stipendiebestyrelsen 4 Studenter Tilladelse til af Helbredshensyn at tage Landophold udenfor Ferierne: Stud. theol. N. N. i et Par Maaneder, Stud. theol. N. N. i en Maaned, Stud. theol. N. N. i en Maaned, senere forlænget til ialt 2 Maaneder, og Stud. theol. N. N. i en Maaned. Ved Skrivelse af 10de November s. A. meddelte Stipendiebestyrelsen Stud. jur. N. N. Tilladelse til paa Grund af Ordningen af forskjellige Familieforhold, foranledigede ved Jordskælv paa Island, at foretage en Rejse til Island i et Tidsrum af 4 Maaneder. Stipendiebestyrelsen meddelte under 7de og 24de Maj Studenter Tilladelse til at rejse til deres Hjem paa Island, for de tvendes Vedkommende fra 10de Maj til 3die September s. A., for de andres fra Slutningen af Maj til 3die September s. A. Et Andragende fra Stud. mag. N. N., dimitteret fra Reykjavik Skole i Sommeren 1893, om Tilladelse til at rejse til sit Hjem paa Island fra Begyndelsen af Juni til Begyndelsen af September 1897, saaledes at han ved sin Tilbagekomst erholdt udbetalt Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet for Juni, Juli og August Maaneder s. A., blev afslaaet af Stipendiebestyrelsen ved Skrivelse af 19de Juni s. A. 6. Rentefrie Laan af Kommunitetets Midler til ubemidlede Studerende. I Finansaaret indkom der til Stipendiebestyrelsen 1J Begjæringer om at erholde Laan. Der blev bevilget 7 Studerende Laan, 1

6 420 Universitetet paa 200 Kr., 2 paa 150 Kr., 1 paa 145 Kr., 2 paa 100 Kr. og 1 paa (50 Kr. Udsættelse med Laans Tilbagebetaling blev tilstaaet 8 Studerende, 5 paa v 2 Aar og 3 paa 1 Aar. 7. Extraordinært Brændetillæg til Regensalumnerne, Indretning af to Eneværelser, Tilskud til Lønning af en Fægtemester m. m. I Henhold til Indstilling fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium om, at der for den tilbagestaaende Del af Vinteren maatte blive bevilget et Tillæg af 18 Favne Brænde til Regensalumnernes Værelser, 1 Favn til Viceinspektøren og 1 Favn til Regensens Portner, bifaldt Kirkeog Undervisningsministeriet under 9de Marts 1897, at der for Finansaaret extraordinært maatte anskaffes under Kommunitetets Udgiftspost 1. k. 18 Favne Brænde til Regensalumnerne, saaledes at et passende Kvantum forlods tilbageholdtes til de indkommende Alumner og at Resten fordeltes efter Stipendiebestyrelsens Skjøn, samt under Udgiftspost 4. 1 Favn Brænde til Regensens Viceinspektør og 1 Favn til dens Portner, saaledes at Savning og Hugning af disse 2 Favne blev at udrede af de Paagjældende selv, alt mod at der i Regnskabsoversigten optoges fornøden Forklaring om de derved bevirkede Overskridelser af de ved Finansloven normerede Kvantiteter. Under 23de December 1896 meddelte Ministeriet, efter Indstilling fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium, Tilladelse til, at der blev anbragt en Kakkelovn i Yderværelset af den af 2 Værelser bestaaende Lejlighed paa Regensens 2den Gang Nr. 1, for at dette Værelse fremtidig kunde benyttes som Eneværelse, saaledes at Udgiften til Kakkelovnens Anskaffelse og Anbringelse afholdtes af den paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 1. bevilgede aarlige Sum til Bygningernes Vedligeholdelse, samt til, at Udgiften til Brændselsforbruget til Kakkelovnen, nemlig P/y Favn Brænde, for Finansaarene og blev afholdt af Kommunitetets Udgiftskonto 1. k\, Brændsel til Regensalumnerne, medens der paa Udgiftskonto 1. k i Finanslovforslaget for blev optaget fornøden Bemærkning om den stedfundne Forøgelse af Brændselet i Forbindelse med den deraf følgende Forandring 'i den for samme Underkonto paaregnede Udgift, jfr. Rigsdagstidende Tillæg A. Sp Under 22de Juni 1896 indsendte Konsistorium til Ministeriet en af Stipendiebestyrelsen anbefalet Indstilling fra Regensprovsten, foranlediget ved en Ansøgning fra 77 Regensalumner om, at der maatte søges bevilget et Tilskud til Lønning af en Fægtemester til en Fægteklub, der af Regensalumnerne agtedes dannet under en særlig Bestyrelse og opretholdt ved maanedlige Tilskud af Alumnerne. Regensprovsten anbefalede Andragendet under Henvisning til, at der gaves Regensianerne saa liden Lejlighed til nogen Slags Sport, at det syntes billigt at give dem Adgang til denne, den eneste, som Forholdene tillode dér. I Henhold til Konsistoriums Indstilling blev der paa Finanslovforslaget for stillet Forslag om, at Kommunitetet skulde tilskyde Halvdelen af Lønningen til en Fægtelærer, dog ikke udover 150 Kr. aarlig, medens Alumnerne selv skulde udrede den anden Halvdel,

7 Legat- og Stipendievæsen. 421 og paa Kommunitetets Udgiftspost 4. b. blev optaget et Beløb af 150 Kr. i fornævnte Øjemed, jfr. Rigsdagstidende Tillæg A. Sp Forslaget blev ikke tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, jfr. Rigsdagstidende Tillæg B. Sp og , og Beløbet udstemt ved Finanslovforslagets 2den Behandling, jfr. Folketingstidende s. A. Sp og Paa Finanslovforslaget blev Forslaget gjenoptaget, jfr. Rigsdagstidende Tillæg A. Sp og vedtaget ved Finanslovforslagets 2den Behandling, jfr. Folkethingstidende s. A. Sp I Anledning af et i ovennævnte Skrivelse af 22de Juni 1896 indeholdt Andragende bifaldt Ministeriet under 12te Juni 1897, at Udgifterne ved Anskaffelsen af en Samling Fægterékvisitter m. v. og disses aarlige Vedligeholdelse til Brug for Regensalumnerne maatte afholdes af Kommunitetets Udgiftspost 7. b. 2., Inventarium m. m. Ministeriet bifaldt ved Skrivelse af 12te August 1897, at der under Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, maatte blive stillet et Beløb af 60 Kr. til Raadighed for Regensprovsten, for at Besørgelsen af Nattevagtens Tjeneste under hans Sygdomsforfald fra 14de Juni til 14de Juli s. A. deraf kunde blive betalt med 2 Kr. for hver Nat. 8. Bestemmelser om Indsendelse af Oplagspengene fra de lærde Skoler til Universitetskvæsturen strax efter Afgangsexamen. Under 27de November 1896 udbad Kirke- og Undervisningsministeriet sig en Erklæring fra Universitetets Kvæstor i Anledning af en Forespørgsel fra 1ste Revisionsdepartement om, hvilken Fremgangsmaade en Regnskabsfører ved en lærd Skole havde at følge i saadanne Tilfælde, hvor en Dimissus ikke ved Begyndelsen af det førstkommende Universitetssemester, efter at han havde forladt Skolen, havde ladet sig immatrikulere ved Universitetet, samt om der paahvilede Skolen og særlig dennes Regnskabsfører en Forpligtelse til at søge tilbagebetalt den en Dimissus ved Afgangen fra Skolen udbetalte første Trediedel, saa snart det af den Skolen fra Ministeriet tilstillede Meddelelse fremgik, at han ikke havde ladet sig indskrive ved Universitetet, og han ikke havde godtgjort, at antagelig Hindring havde været til Stede for hans betimelige Indskrivning ved Universitetet. Universitetets Kvæstor indsendte under 7de April 1897 en afkvæsturens Bogholder afgivne Erklæring, til hvilken han sluttede sig. Kvæsturens Bogholder, Holck bemærkede i den under 3die December 1896 afgivne Erklæring følgende: Ifølge Universitetsdirektionens Skrivelse af 4de Marts 1848 Nr. 1 Univ. Retsregler II. B. S. 251 blev af den for en Stipendiat under hans Skolegang oplagte Del af de ham forundte Stipendier den ene Trediedel, naar han, efter at have absolveret Afgangsexamens 2den Del, forlod Skolen at udbetale til ham efter Anvisning af Rektor,»hvilken Anvisning dog kun meddeles under den Betingelse, at Stipendiaten inden det næste akademiske Semester lader sig inskribere som akademisk Borger ved Kjøbenhavns Universitet... De øvrige to Trediedele blev ifølge samme Skrivelses Nr. 2»saa snart Rektor af Inskriptionslisteme har erfaret, at de Vedkommende ere inskriberede som akademiske Universitetets Aarbog. 54

8 422 Universitetet Borgere, ligesom hidtil at indsende til Universitetskvæsturen med den sædvanlige Underretning om, hvilke Studerende de enkelte Oplagssummer tilkomme.«yed Ministeriets Skrivelse af 10de Februar 1849 Univ. Retsregler II. B. S. 261 var det derhos fastsat, at»naar en Dimissus ikke lader sig inskribere ved Begyndelsen af det første akademiske Aar, efter at han har taget Afgangsexamens 2den Del ved Skolen, falde de for ham oplagte Stipendiebeløb strax tilbage til Skolens Stipendiefond, ligesom ogsaa det ham ved Afgangen fra Skolen udbetalte Stipendiebeløb strax bliver at søge tilbagebetalt, for saa vidt det ikke fra hans Side godtgjøres, at antagelig Hindring har været til Stede for hans betimelige Inskription ved Universitetet.«At disse Regier, i alt Fald for saa vidt de angik Forholdet mellem Skolen og Universitetet, ikke i Praxis vare blevne overholdte, havde han allerede tidligere gjort opmærksom paa, og han maatte derfor her kun henvise til sin Skrivelse herom, jfr. Univ. Aarb. f S Ministeriet fandt sig da foranlediget til ved Skrivelse af 16de Juni 1892 at indskærpe Overholdelsen af den i Universitetsdirektionens Skrivelse af 4de Marts 1848 Nr. 2 givne Bestemmelse om, at Oplagspengene skulde indsendes til Universitetskvæsturen, saa snart Rektor af Inskriptionslisten havde erfaret, at Stipendiaterne vare immatrikulerede ved Universitetet, samt at henlede Opmærksomheden paa de i Ministeriets Skrivelse af 10de Februar 1849 indeholdte yderligere Betingelser for Nydelsen af Oplagspengene. Det var efter det foranførte klart, at Skolens Rektor var berettiget til at udbetale Stipendiaten den første Trediedel af Oplagspengene, naar han havde absolveret Afgangsexamens 2den Del, idet Rektor dog samtidig maatte tilkjendegive Stipendiaten, at Udbetalingen kun fandt Sted under den Betingelse, at han lod sig immatrikulere ved Universitetet ved Begyndelsen af det første akademiske Aar, efter at han havde taget Afgangsexamens 2den Del, og det var endvidere klart, at en Tilbagebetaling af det oppebaarne Stipendiebeløb maatte linde Sted, naar han ikke ved det anførte Tidspunkt havde ladet sig immatrikulere. Om en saadan Tilbagebetaling fandt Sted, havde han ingen positiv Kundskab om, men han var tilbøjelig til at antage, at det ikke var Tilfældet, thi dels tydede den i Revisionsdepartementets Skrivelse meddelte Besvarelse til Antegnelsen til Ribe Kathedralskoles Regnskab herpaa, dels turde han vistnok gaa ud fra, at man ved Spørgsmaalet om en Tilbagebetaling i de Heste Tilfælde vilde ty til Universitetets Medvirkning, men en saadan vidstes ingensinde at være begjæret. Men han troede ogsaa, at det vilde erkjendes, at den var vanskelig at gjennemføre. Det Beløb, som Stipendiaten ved sin Afgang fra? Skolen havde modtaget, havde han, trods den dertil knyttede Betingelse, liavt fuld Føje til at bruge, thi derfor udbetaltes det ham, og det kunde næppe betvivles, at han, naar Spørgsmaalet om en Tilbagebetaling skulde opstaa altsaa i Slutningen af Oktober Maaned, naar Inskriptionslisten var modtaget fuldt havde forbrugt Stipendiet. Da det var ubemidlede Studerende, det drejede sig om, vilde Stipendiaten næppe være i Stand til at præstere Tilbagebetalingen af et forbrugt Beløb. Om et retligt Søgsmaal mod den Paagjældende vilde der ikke kunne være Tale og det havde sikkert heller ikke været Meningen med Ministeriets Skrivelse af 10de Februar 1849, at et saadant skulde

9 Legat- og Stipendievæsen. 423 anlægges. Udtrykket»søge tilbagebetalt«var aabenbart et mildere Udtryk, enstydigt med»at forsøge«at faa tilbagebetalt, hvorimod det ikke kunde forstaas som at sagsøge til Tilbagebetaling. Et Søgsmaal mod Mindreaarige paa 18 Aar vilde have sine store Betænkeligheder og end mere selvfølgelig mod Værgen for en Umyndig, hvad der efter Loven af 1ste April vilde kunne blive Spørgsmaal om. Det vanskelige i disse Forhold laa i, at man iværksatte en Udbetaling, hvis uforstyrrede Nydelse dog gjordes afhængig af Opfyldelsen af en senere Handling. Denne Vanskelighed kunde hæves enten derved, at Stipendiaten fritoges for Opfyldelsen af den efterfølgende Betingelse, saaledes at Udbetalingen var en fuldt afsluttet Handling, eller saaledes, at man ikke iværksatte Udbetalingen, førend Betingelsen var opfyldt. Den første Udvej havde imidlertid sine store Betænkeligheder. Formaalet med Oplagspengene var at jævne Vejen for Stipendiaten ved Overgangen fra Skolen til Universitetet; men i de Tilfælde, hvor Dimissus efter Afgangsexamen fra Skolen opgav Tanken om at studere ved Universitetet og slog ind paa en anden Livsbane, vilde Udbetalingen da være spildt. Snarere kunde man tænke sig den Udvej, ikke at iværksætte Udbetalingen, førend den Paagjældende havde godtgjort, at han var blevet immatrikuleret ved Universitetet. Her vilde dog møde den Vanskelighed, at der vilde paabyrdes de lærde Skolers Rektorer en Del Skriveri for at faa oplyst, om de Dimissi, der skulde nyde godt af Oplagspengene, havde ladet sig immatrikulere. Denne Vanskelighed vilde imidlertid fjernes, dersom man henlagde Kontrollen med Immatrikulationen fra Rektorerne til Universitetskvæsturen, og lian troede ikke, at der vilde kunne rejses nogen væsentlig Indvending herimod. I en lang Aarrække havde denne Kontrol stadig væk været udøvet fra Kvæsturens Side, vistnok som en Følge af, at en Del Rektorer tidligere indsendte Oplagspengene til Kvæsturen, førend Inskriptionslisterne vare blevne dem tilstillede, saaledes at de ikke kunde være vidende om, hvorvidt de vare immatrikulerede eller ikke. Den faktiske Kontrol vilde saaledes kun gjøres til en pligtmæssig Kontrol, ligesom det ogsaa vilde være en Simplifikation, at Kontrollen vilde komme til at paahvile en Myndighed i Stedet for som nu Skolernes forskjellige Rektorer, tilmed en Myndighed, der havde den letteste Adgang til at gjennemgaa Immatrikulationsprotokollen. Men naar Kontrollen med Opfyldelsen af Betingelsen forudbetalingen af den første Trediedel skulde henlægges til Universitetskvæsturen, maatte det ogsaa blive denne, der iværksatte selve Udbetalingen. Oplagspengene maatte da efter endt Afgangsexamen indsendes til Kvæsturen med den sædvanlige Underretning om, hvilke Studerende de enkelte Oplagssummer tilkomme. Selvfølgelig vilde der herved intet Skaar gjøres i den Rektor efter Universitetsdirektionens Skrivelse af 4de Marts 1848 Nr. 1 in line tillagte Ret og Pligt til at undersøge Stipendiatens Adkomst i det hele. I Henhold til den fra Kvæsturens Bogholder fremkomne Henstilling blev der af Kirke- og Undervisningsministeriet under 23de April 1897 udstedt følgende Cirkulære til de offentlige lærde Skoler:»Ministeriet vil herved have fastsat følgende Regler angaaende Udbetalingen af de lærde Skolers Oplagspenge i Stedet for de ved Universi- 54*

10 424 Universitetet tetsdirektionens Skrivelse af 4de Marts 1848 Nr. 1 og 2 samt Ministeriets Skrivelse af 10de Februar 1849 givne Bestemmelser: 1. Efter endt Afgangsexamen indsender Skolens Rektor den for de dimitterede Studenter under deres Skolegang oplagte Del af de dem forundte Stipendier til Universitetskvæsturen med Underretning om, hvilke Studerende de enkelte Oplagssummer tilkomme. For saa vidt Rektor maatte have Tvivl om en Stipendiats Adkomst til Oplægets Udbetaling, indstiller han Sagen til Ministeriets Afgjørelse, og bliver i saa Fald Oplæget at tilbageholde ved Skolen, indtil Ministeriets Resolution er afgivet. 2. Den første Trediedel af de oplagte Penge udbetales efter Anvisning af Skolens Rektor, saa snart Universitetskvæsturen har forvisset sig om, at Stipendiaten har ladet sig immatrikulere ved Universitetet. Er dette ikke sket senest ved den almindelige Immatrikulation, falde Oplagspengene strax tilbage til Skolens Stipendiefond, Rektor kundgjør dette hvert Aar for Skolens Dimissi. Skulde Stipendiaten kunne godtgjøre, at antagelig Hindring har været til Stede for hans betimelige Immatrikulation, forbeholder Ministeriet sig at afgjøre, hvorvidt han vil kunne erholde de Skolens Stipendiefond hjemfaldne Oplagspenge udbetalte«.

1. Tilkomne Legater ved Universitetet. a. Det Finneske Legat.

1. Tilkomne Legater ved Universitetet. a. Det Finneske Legat. 4 Hi Universitetet 1893 1894. deaux, Toulouse eller Paris, og som svarede til de Universitetsafgifter, der erlægges i et Universitetsaar. IX. Det akademiske Legat- os; Stipeiulievæsen. 1. Tilkomne Legater

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

108 Universitetet

108 Universitetet 108 Universitetet 1876 1877. VII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 1. Tilkomne Legater for studerende ved Universitetet. I det akademiske Aar 1876 77 er der tilkommet 2 Legater, nemlig Frøken Cathrine

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Det akademiske Le^at- og Stipendievæsen. 1. Tilkommet Legat ved Universitetet.

Det akademiske Le^at- og Stipendievæsen. 1. Tilkommet Legat ved Universitetet. Legat- og Stipendievæsen. 965 IX. Det akademiske Le^at- og Stipendievæsen. 1. Tilkommet Legat ved Universitetet. Fra Arkivsekretær J. Bloch modtog Konsistorium under 23de Juni 1891 Meddelelse om, at Enkefru

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 627 3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 4. Alle Exemplarer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

2. Akademisk Disciplin.

2. Akademisk Disciplin. 368 Universitetet 1893 1894. vilde blive tilstrækkelig til Fyldestgørelse af de mange andre foreliggende Krav paa Understøttelse af den, som Ministeriet maatte ønske at kunne imødekomme. Ministeriet liavde

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse.

B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Legat- og - Stipendievæsen. 81 8- Extraordinært Brændetillæg til Regensalumnerne m. v. Ved Skrivelse af 20de Marts 1893 bifaldt Ministeriet, efter Indstilling fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium,

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Universitetsbygningens Forskjønneise. 321 B, Enkelte Foranstaltninger, I. Universitetsbygningens Forskjønneise. r ri L Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forlial og Korridorer, hvortil der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua.

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua. [ et Lærersamfund. 27 I Gjensvar herpaa udtalte Konsistorium i Skrivelse af 19. Jan. 1887. at det som almindelig Regel for Universitetets Professorboliger gjælder, at den Professor, der opterer en Professorbolig,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender 354 økonomiske Anliggender 1889 1890. og hvis Hovedbestanddel vilde blive Meddelelser om Good Templar Ordenens forskjellige Loger her i Landet og Udlandet og iøvrigt Oplysninger, der kunde have Interesse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke.

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. (Journ. Nr. 331/1916.) Under 4. November 1016 tilskrev Kirkeministeriet Konsistorium saaledes:»i Henhold til Lov om Kirkers Bestyrelse m. m.

Læs mere

Det akademiske Legat- 0 Stipendievæsen.

Det akademiske Legat- 0 Stipendievæsen. 750 Universitetet 1888 1889. Ligeledes er gjennem det russiske Gesandtskab i Kjøbenhavn modtaget et medicinsk Skrift af Professor ved Universitetet i Moskov Mansouroff og fra Bologna et Exemplar af den

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. a. Valg af Eforer. Angaaende Stipendiebestyrelsens Medlemmer, se foran S. 2. Den 12. November 1930 valgte det filosofiske Fakultet Professor, Dr. phil. Holger

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 116 Universitetet 1871 1873. til Hjælp ved et Tilskud, enten et Kapitaltilskud engang for alle eller et aarligt Bidrag. Professor Holten bemærkede særlig, at han ligesom de øvrige Medlemmer af den Komite,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina.

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina. 374 Universitetet 1893 1894. Konsistorium indsendte under 30te Juni 1893 til Ministeriet en Erklæring fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det var fuldstændig enigt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

1. Anerkjendelse af Bemyndigelse for Gehejmeetatsraad, Dr. juris Goos til at holde Forelæsninger under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet.

1. Anerkjendelse af Bemyndigelse for Gehejmeetatsraad, Dr. juris Goos til at holde Forelæsninger under det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. Det akademiske Lærersamfund. 669 hvilken Dom han akkviescerede, blev der, da han ikke var blevet immatrikuleret ved Universitetet, dels tilført Relegationsprotokollen en Bemærkning herom, dels meddelt

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET

AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR UDGIVET AARBOG FOR KØBENHAVNS UNIVERSITET, KOMMUNITETET OG DEN POLYTEKNISKE LÆREANSTALT INDEHOLDENDE MEDDELELSER FOR DET AKADEMISKE AAR 1931-1932 UDGIVET EFTER KONSISTORIUMS FORANSTALTNING AF H. MUNCH s PETERSEN

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have.

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have. 144 Universitetet 1889 1890. 31 II t d. 18de April 1890. Universitetets Rektor, Professor Dr. tlieol. P. Madsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme:»Det kirkelige Embede.

Læs mere

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat

FUNDATS. For. Dr. Rasmussen og Hustrus Legat ADM0243E3210D esdhscan 20-11-2013 08:15 SEPBARCODE: 40UID Nikolay FUNDATS For Dr. Rasmussen og Hustrus Legat Den 24. maj 1945 oprettedes der fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat. Denne fundats blev

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for Oversigt over Universitetets Okonomi. 383 Ved Ministeriets Skrivelse af 19. Juli 1

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold,

Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold, 422 Den polytekniske Læreanstalt 1913 1914. Saafremt Forholdene i Fremtiden gøre det ønskeligt, maa Docenten fiiide sig i de Forandringer, der fra Lærerraadets Side maatte vedtages i disse Bestemmelser«II,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

2. Oprettelsen af en ny midlertidig Docentplads under det filosofiske Fakultet m. m.

2. Oprettelsen af en ny midlertidig Docentplads under det filosofiske Fakultet m. m. Det akademiske Lærersamfund. 3 II. Det akademiske Lærersamfund samt Censorerne ved Universitetets Examina. 1. Omdannelse af det tilbageværende Lektorat under det lægevidenskabelige Fakultet til et Professorat.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Konsistorium vedtog den 29. oktober 1980 at undervisningsassistenter, der havde været ansat en periode svarende til et helt semester, er valgberettigede

Læs mere

Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts økonomiske Anliggender.

Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts økonomiske Anliggender. 927 -A-XxcLot A-fsxxit. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts økonomiske Anliggender. A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjøreiser af enkelte Tilfælde, TLXniversitetets

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe.

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe. Universitetets Almanakprivilegium. 931 til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets Størrelse; 6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 7. De Exemplarer, som ikke benyttes,

Læs mere

Det akademiske Legat- og Stipesidievæsen.

Det akademiske Legat- og Stipesidievæsen. Legat- og Stipendievæsen. 361 være at foretage fra Universitetets Side. I Skrivelse af 22. September 1887 meddelte dette Udvalg, at det, efterat have konfereret med dem af deres Kollegaer, som enten bestyrede

Læs mere

Det akademiske Legat- og- Stipendievæseii.

Det akademiske Legat- og- Stipendievæseii. Videnskabelige Samlinger. 63 paahvilende Arbejder inden for Afdelingen Afgivelse af den aarlige Indberetning og Besørgelse af Afdelingens Regnskabsvæsen derunder indbefattet og udøve Tilsynet med denne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen.

VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. a. Valg af Eforer. Til Efor for Dr. C. Studsgaards Legat valgte det lægevidenskabelige Fakultet 20. September 1926 Professor, Dr. V. Schaldemose i Stedet

Læs mere

IX. DET AKADEMISKE LEGAT STI P E N D IE VÆ S E N

IX. DET AKADEMISKE LEGAT STI P E N D IE VÆ S E N IX. DET AKADEMISKE LEGAT STI P E N D IE VÆ S E N OG a. Valg af eforer m.v. Det lægevidenskabelige fakultet valgte den 5. december 1966 professor, dr. med. G. Asboe-Hansen som medlem af bestyrelsen for»købmand

Læs mere

III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923).

III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923). i III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923). Som Formænd for Studenterraadene har fungeret: 1920 21: Det samlede Studenterraad:

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse.

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. 106 Universitetet, 1895 1896. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. Til Rektor for Rektoratsaaret 1895-96 valgte den akademiske Lærerforsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen,

Læs mere

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt.

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. 338 Den polytekniske Læreanstalt 1873 1875. II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Forandringer i Læreanstaltens Reglement

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. Det akademiske Lærersamfund. 88] Udlandet gjennem et Par af de vigtigste periodiske Værker, samt et Overblik over indvundne Resultater, f. Ex. med Hensyn til Dødelighed. 5. Jura. Et propædeutisk Kursus

Læs mere

Vedtægter. for SONNING-FONDEN

Vedtægter. for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Vedtægter for SONNING-FONDEN SONNING-FONDEN Side 2 Præambel Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for en del af hans efterladte formue skulle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Universitetsbiblioteket. 1. Bibliotekskommissionens Betænkning. Under 11. Oktober 1924 tilskrev Undervisningsministeriet Konsistorium saaledes:»undervisningsministeriet

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter.

Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. 279 For s to _A_fsm_it. Universitetets og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. i. Universitetet* A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I.

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltniriger ved Universitetet og Kommunitetet. 1059 5,240 Kr., b. Hovedistandsættelse af Hvalsamlingens Lokaler 850 Kr.; 3. Mineralogisk Museum og kemisk Laboratorium: a) Installation af Vandklosetter

Læs mere

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Kritiseret, at undervisningsministeriet ikke besvarede en skriftlig anmodning om en nærmere forklaring på en ordning vedrørende livsforsikringer, tegnet

Læs mere