Organisatorisk læring læring i organisationer. Læringsteori 6 Læring & forandringsprocesser,7.semester Efteråret 2009 Erik Laursen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisatorisk læring læring i organisationer. Læringsteori 6 Læring & forandringsprocesser,7.semester Efteråret 2009 Erik Laursen"

Transkript

1 Organisatorisk læring læring i organisationer Læringsteori 6 Læring & forandringsprocesser,7.semester Efteråret 2009 Erik Laursen

2 Læring i organisationer - refleksionsspørgsmål Hvilken slags organisation danner rammen om det du vil undersøge? Er det en organisation i bevægelse? Og hvad skaber bevægelsen? Forsøger organisationen at bevæge sig selv? Og hvordan? Hvad betyder læring og viden i denne forbindelse? Hvilken viden er vigtig for organisationens funktioner? Hvordan organiserer organisationen dens selvlæring (undervisning)?

3 temaer Organisatorisk læring og andre beslægtede begreber Forandring, udvikling og læring Implicit og eksplicit viden Organisationsteoretiske retninger Bateson revisited Chris Argyris Engeström

4 Organisatorisk læring nogle begreber Organisatorisk forandring Organisatorisk udvikling Organisatorisk læring Arbejdsplads læring Den Lærende Organisation organisationen forandrer sig. Interne /eksterne årsager progression = forandring + retning internt initieret forandring. Gennem tilegnelse af viden organisationen som ramme om individuel, social læring organisationen øger, intentionelt, selvrefleksivt og planlagt, sit eget læringspotentiale (=lære-at-lære)

5 2 hovedperspektiver på Organisationer & Forandring Lewin : forandring er en forbigående, ustabil tilstand (=forstyrrelse af ligevægt) Overfor : Fra systemteorien og frem : alting forandres konstant medmindre det aktivt fastholdes (organisationer er maskiner til fastfrysning af tid )

6 3 former for organisatorisk læring Upåagtet, praksis-integreret læring Fokus på perfektionering af praksis Eksplicit, formaliseret undervisning Fokus på beherskelse af nye kundskaber Projekt-indrammet læring Fokus på forandring af organisation og praksis

7 Stabilitet optræder når (ifl Kanter) Ressourcerne = rigelige & tilgængelige Konkurrenterne = få & ikke-livstruende Teknologi & viden= velkendt & tilstrækkelig Målene & ambitionerne= realistiske & moderate Katastrofer & fejl= sjældne og/eller accepterede Et bæredygtigt, stabilt konsensus mellem eksisterende interessenter

8 DEN LÆRENDE ORGANISATION NOGLE NORMATIVE ANTAGELSER I (1) ORGANISATIONEN SKABER SELV VIGTIG VIDEN Gennem den måde den udfører sine daglige opgaver (2) ORGANISATIONEN LÆRER I STORT OMFANG AF SIG SELV Der er balance mellem organisationens egenproduktion og import af viden. (3) ORGANISATIONEN VÆRDSÆTTER & BELØNNER KVALITET, VIDEN, EKSPERTISE & INNOVATION Omvendt er det ok at lave fejl i en god sags tjeneste (4) DET ER MULIGT AT FINDE ET BALANCEPUNKT MELLEM LEDELSENS KRAV OM FLEKSIBLITET & OMSTILLINGSPARATHED, -OG MEDARBEJDERNES ØNSKER OM UDVIKLING AF RIGTIGE KOMPETENCER & STØRRE DYGTIGHED. På en måde så begge er tilfredse og organisationen samtidig opnår bedre resultater. (forudsætter et KONSENSUS omkring hvordan arbejdet bør udføres, samt om hvad der i denne forbndelse kan defineres som KVALITET.)

9 Læring i en arbejdsplads sammenhæng Situeret og opgave rettet Organiseret gennem social deltagelse En kontinuerlig reorganisering og restrukturering af kundskaber Kontinuerlig transformation mellem eksplicit og implicit kundskabsformer Interaktion mellem socialisering,uformel arbejdsintegreret undervisning og planlagt undervisning (intern og ekstern)

10 Læringszoner på arbejdspladser 2 kilder til NY VIDEN : a. Arbejdet (skabelse af viden) b. Undervisning : import, deling og cirkulation af viden. 5 zoner for læring A. Ekstern, eksplicit undervisning (formel/uformel) B. Intern, eksplicit undervisning (formel/uformel) C. Målrettet læring på arbejdet ( møder, adskilt fra processen) (refleksion-over-praksis) D. Læring i arbejdet (refleksion-i-praksis) E. Læring i tvær-organisatoriske netværk(support & erfaringsudveksling,erfa-grupper)

11 Læring hos individ & Organisation Ud fra 3 opfattelser af PROGRESSION : Kompetence Containeren som forøgelse af medarbejdernes samlede læring Kundskaber er en objektiv, hierarkisk organiseret Viden. Forudsætning : En Kanon eller et Pensum Survival of the wisest som organisationens/medarbejderens adaptive selvforandring. [] Kundskaber vurderes i fht omgivelsernes respons Forudsætning : Et mål (en hensigt), samt vurderingskriterier (bedre/værre, fremad/tilbage) Udvikle evnen til læring ( lære-at-lære ) som udvikling af nye muligheder for organisatorisk selvundervisning/selvlæring Kundskaber om, hvordan man lærer af erfaringer samt lærer indenfor forskellige rammer Forudsætning : Mulighed og interesse for Transfer fra kontekst til kontekst

12 Projekter i organisationer Et projekt er en bestemt måde at organisere udførelsen af en hensigt. En måde der refererer til en arbejdform der er Hensigts-rettet (resultat, nytte) Tids-begrænset (start og slut) Udgør en ramme, indenfor hvilken der markeres et brud I fht normaliteten, dvs tager særlige midler og organisationsformer I brug.

13 Læring Undervisning Viden - den didaktiske trekant Viden Organisering, selektion, Læring tilegnelse Kontrol, hierarkisering Elev Undervisning interaktion Lærer/social kontekst

14 DEN DIDAKTISKE TREKANT tilegnelse Indhold (fag, viden) udvælgelse Stærkt vs svagt struktureret Læring formidling (elev) Undervisning (lærer) Symmetrisk vs Asymmetrisk relation

15 Kundskabsfordeling & kundskabsfelt Med Lærer Asymmetrisk relation Hierarkisk kundskabsfordeling Uden Lærer Symmetrisk relation Flad kundskabsfordeling Veldefineret, Stærkt struktureret Kundskabsfelt Klassisk lærerrolle (eksplicit viden) Mesterlære (implicit viden) foreskrivende (1) Studiegruppe Arbejdssjak Teamorganisering. (3) I Blødt Defineret Svagt struktureret Kundskabsfelt Proces- og metode Vejleder Konsulent Coach responsiv (2) Innovationsgruppe Projektgruppe (v/komplekse arbejdsopgaver) Kollegial supervision (4)

16 Eksplicit & Implicit viden Polanyi, Nonaka & Takeuchi IMPLICIT VIDEN Vide- hvordan Krops- og Situationsbundet Kontekst-bundet Procedurel Kørevejledning Manual/drejebog EKSPLICIT VIDEN Vide-at Tale- og skriftbundet Kontekst-fri Deklarativ Kort Beskrivelse/forklaring

17 Kundskabernes 4 transformationer ifl Nonaka & Takeuchi Transformationstype Modaliteter FRA TIL Eksempler Socialisering IMPLICIT IMPLICIT Sidemandslæring, mesterlære Holdtræning i fodbold, generalprøve på en teaterforestilling Eksternalisering ÍMPLICIT EKSPLICIT Italesættelse, sætte-ord-på, klinisk vejledning, terapi, betroelser, Kombination EKSPLICIT EKSPLICIT Diskurser, dialog,møde mellem forskellige tolkninger og beskrivelser, skænderier, forhandlinger Internalisering EKSPLICIT IMPLICIT Instruktioner, brugsanvisninger,ordre, planlægning

18 organisationer organisationsteorier metaforer retninger forandring

19 Hvad er en Organisation? Et socialt interaktionssystem, der er konstrueret og/eller videreudviklet med det formål at realisere bestemte opgaver og mål System karakter : - Objektiverede interaktionsmønstre - Sammenkobling mellem resultater og input (feed back)

20 Organisationer i teorien : Metaforer & Begreber År Metafor Begreber 1920 Maskiner 1930 Grupper 1950 Beslutningsarenaer 1960 Politiske arenaer 1960 Organismer 1980 Kulturer 1990 Hjerner Diskurser/Collager Effektivitet,mål og strategi,belønningssystemer,styring og kontrol. Motivation, behov, kommunikation, interpersonelle relationer Information, beslutninger, kompleksitet Interesser, magt,konflikt, ressourcer System, omgivelser, adaption, feedback, læring, information Værdier, organisationskultur, identitet, formel-reel Kognition, organisatorisk læring, refleksion, metalæring/refleksion, viden Diskurs,fortælling,tolkning, kontekstualisering,identifikatio

21 Organisationsteoretiske retninger Modernisme ; generel systemteori : Generel systemteori (von Bertalanfty) System : elementer der er organiseret (relation,interaktion) i en helhed Åbne systemer : feed-back mulig Selv-refleksive & selvorganiserende systemer ((Luhmann) Det symbolsk-fortolkende perspektiv : K.Weick (1969) Iscenesættelsesteori Berger & Luckmann (1969) socialkonstruktistisk teori om den sociale konstruktion af virkeligheden Fokus på menings-tilskrivning og tolkning Post-modernisme : M.Fouceault : diskurser, magt og vidensarkæologi Dekonstruktion og fremskridts-kritik Give stemme til de tavse Kaokofoni af diskurser & fortællinger Observatørens/forskerens kritiske selvrefleksioner

22 Metaforer & Perspektiver - i nyere organisationsteori Perspektiv Metafor Billede af organisationen som Modernisme Organisme system, der udfører de adaptive funktioner der er nødvendige for overlevelse Symbolsk - fortolkende Kultur Et meningsmønster, skabt af social interaktion, og fælles værdier, normer og traditioner Postmoderne Collage En organisationsteori er en collage af fragmenter af viden og forståelser der er komponeret for at danne et nyt perspektiv med reference til fortiden

23 Organisationens elementer - Ressourser & Relation til omgivelserne Opgaver, input & konditioner Mål Kort/langt sigt, konkret/generelt, fælles/specielt, retorisk/operationaliserbart Teknologi & Viden Struktur : Kultur : antagelser, værdier, fortællinger, mening Social : formel/uformel

24 Gregory Bateson - revisited

25 Bateson :Læring 1 & 2 Lærings kategorier Omtolkning af forståelses rammen Fejlkorrektion Handlings - orienteret konsekvenser Læring 2 Læring 1 Selv Omverden relation Læring 3

26 Læring 1 - Fejlretning Læring I er forandringer i Læring 0, hvor en person på tidspunktet 2 giver en anden respons end den, den gav på tidspunkt 1,på det samme stimuli. Læring I forekommer bl.a. i forløb med: - betingning, som vi kender det fra læring via pavlovianske forsøg (mad + klokke =savl)= medindlæring - instrumental belønning/straf = fejlretning dvs - forandring i specifikt respons ved korrektion af fejl - afbrydelse af indlært handlingsmønster, som følge af fravær af forstærkning = aflæring

27 Læring 2- Kontekstlæring Batesons læringstyper Læring 2 er forandringer i læring 1 I Læring 2 flyttes fokus fra signalet til hvordan signalet kontekstualiseres. Læring 2 handler altså om ændringer i den kontekst individet har konstrueret over tid gennem Læring 0 og Læring I for specifikke måder at håndtere omgivelserne på Læring 2 = at lære at lære (rettere : lære-at-læse signaler)= deutero-læring= transfer. ( åh det er jo ligesom ) Kendt som double loop læring (Argyris & Schön)

28 Uløselige opgaver, eksperimentel psykose & dobbeltbinding Batesons læringsteori hunden bliver mentalt forstyrret, fordi : Den indlærte kontekst om, at der skal skelnes, ikke kan afvises Relationen mellem forsøgsleder og forsøgsdyr er alvorlig (i hvert fald for hunden) Det er umuligt for hunden at lære, at der er tale om en ny kontekst Hunden, ellipen og cirklen et laboratorieforsøg, hvor en hund gennem instrumentel belønning trænes til at kunne skelne mellem en ellipse og en cirkel. Når den har lært at foretage denne skelnen, gøres opgaven gradvis mere vanskelig ved at tilnærme de to figurers former til hinanden, indtil det sidst bliver umuligt for hunden at skelne mellem de to figurer. Samtidig bliver forsøgslederen ved at give hunden belønning, men nu er der ikke længere nogen sammenhæng mellem hundens valg og eventuel belønning. Efter nogen tid begynder hunden at udvise tegn på alvorlige mentale forstyrrelser.

29 CHRIS ARGYRIS Født 1923

30 Chris Argyris (1923- ) Indflydelse : Kurt Lewin - Aktionsforskning Dewey - Pragmatismen Systemisk læringsteori Bateson Temaer : handlings- & lærings-teori indlejring af det individuelle i det organisatoriske de to læresystemer double loop læring defensive rutiner

31 Argyris lærings-teori. 1 Menneskers tænkning (kognitive systemer) har to bestanddele : a.instrumentelle, situationelle færdigheder.(= periferi) let foranderlig b. værdier og grundopfattelser(=center) svært foranderlig Mennesker refererer til deres handlinger gennem to teorier : A. Skue-teorier (espoused thoriers) B. Anvendte teorier (theories-in-use)

32 Argyris handlings- og læringsteori.2 Styrende variable : Værdier & grundopfattelser Handlingsstrategier : Planer og fremgangsmåder mennesker anvender til at styre deres adfærd i relationer til mål og styrende variable Konsekvenser : - Handlingens konsekvenser. Intenderede og uintenderede

33 Argyris handlings- og læringsteori.3

34 Argyris handlings- og læringsteori.4 TO LÆRINGSTYPER : Single-loop læring [assimilation,læring 1] fejlretning., der ikke ændrer de styrende variable Double-loop læring [akkomodation,læring 2] Inkluderer ændring af de styrende variable som værdier, målsætninger, samt kognitive grundantagelser INDLEJRING Af individuel viden i den organisatoriske viden

35 Argyris handlings- og læringsteori.4

36 Læringssystemer Model I(Argyris) Styrende værdier Stræb efter de formulerede formål Undgå for alt at tabe Undertryk negative følelser Understreg påstået rationalitet i adfærden Primære handlingsstrategier Maksimal kontrol af omgivelser og opgave selvbeskyttelse Gængse operationaliseringer Udokumenterede tilskrivninger og vurderinger : du virker umotiveret Blokering af kortlægning(inquiry) : lad os nu fokusere på fremtiden ansigts-reddende operationer : fortielse af pinagtige fakta Almindelige konsekvenser Defensive rutiner og relationer Reduktion af valide informationer Begrænset offentlig testning af præmisser og ideer

37 Læringssystemer Model II(Argyris) Styrende værdier Nødvendigheden af valide informationer Frie og informationsbaserede valg engagement Primære strategier Delt kontrol Bred deltagelse i planlægning og implementering af handlinger Gængse operationaliseringer Informationsbaserede Vurderinger Blotlæggelse og legitimering af konflikter Opmuntring til at vurderingers grundlag testes Konsekvenser Reduktion af defensive rutiner Høj valgfrihed Øget sandsynlighed for double loop læring

38 Engeström, Virksomhedsteorien & Ekspansiv læring

39 Virksomheds-systemet Artefakt subjekt objekt Resultat Regler Fællesskab Arbejdsdeling

40 Nærmeste Udviklings Zone (NUZO) Gradbøjer kompetencer og dermed læreprocessen i : Udføre en aktivitet/løse en opgave sammen med en der er dygtigere end mig selv (mesterlære) Udføre en aktivitet sammen med en der er lige så inkompetent som mig Udføre en aktivitet alene Udføre en aktivitet sammen med en der er mere inkompetent end mig (mig som lærer)

41 Videreudvikling af Batesons læringstyper Læring I = korrektion af adfærd(metode) som reaktion på forstyrrelse (fejlretnings-læring) løsningen ligger i ændring af metoden. Konteksten ligger fast, og dikterer sættet af adfærds-alternativer, der overvejes. Læring II = korrektion af kontekstualiseringen ( hvad laver jeg her? )- sætter forstyrrelsen i relation til kontekstualiseringen. Ved at definere Problemet, samt inddrage nye metoder,enten : ved trial/error af allerede kendte (LIIa), eller Ved at udvikling af nye, gennem eksperimenter (LIIb)

42 Engeströms nye læringstyper Reproduktiv læring LIIa : Resultatet/objektet er givet, dvs handlingerne og deres forstyrrelse sættes I relation til et givent mål. Redskabet eller metoden findes gennem trial/error, blind søgning blandt allerede kendte fremgangsmåder. Produktiv læring LIIb : Resultatet/objektet er givet. Redskabet er helt nyt, udviklet gennem eksperimentering. Det udvikles gennem løsningen på en dobbeltbindings-situation

43 Fra Dobbeltbinding til Dilemma Batesons dobbeltbinding = et paradoks (LI vs LII) plus en stærk emotionel binding til det givne setup Engeströms dilemma er en modsætning, mellem ny viden,teknologi,værktøjer og givne måder at organisere arbejdets udførelse på (pr.kræfter vs pr.forhold) LIIb er eksperimenter, ikke kun med nye værktøjer/metoder men også med arbejdets organisering

44 Reproduktiv & Innovativ læring Bateson & Ellström,Engeström Aspekter Af situationen Nytte/objekt Metoder Resultater Læringstype Reproduktiv læring Termostat læring L0 Given Given Given Fejlretning Læring L1 Given Given Ikke given Innovativ læring Metode Udvikling L1a Given Ikke given Ikke given Nytte Udvikling L2 Ikke given Ikke given Ikke given Karakteri Rutiniseret, stika Automatisk Gentagelse Mønsterdan nelse Perfektionering af given fremgangs måde Nye svar på Gamle spørgsmål Lave & være Noget nyt Med et nyt formål

45 Engeströms læringstypologi Engeströms læringstypologi er baseret på to dimensioner : Anvendelse af eksisterende vs. udvikling af ny viden/metoder Kendte vs. nye opgaver, -metoder, resultater, aspekter af objektet Typologien indenholder fire typer : Overførbar anvendelse : kendt viden ny opgave Korrektiv anvendelse : kendt viden gammel opgave Eksperimentel udforskning : Ny viden gammel opgave Radikal Udforskning : Ny viden ny opgave = EKSPANSIV LÆRING

46 Reproduktiv og Udviklingsorienteret Læring Argyris, Ellström, Engeström Rammer for Reproduktiv læring Mål : - variationer i tænkning og handling - Fremme effektivitet (indenfor en ramme at forudsigbarhed) Rammer for Udviklings rettet læring Mål: -skabe variation i tænkning og handling -fremme refleksion & innovation Læringsform : -termostatlæring -fejlretningslæring Karakteristika : -Handlingstilpasning i forhold til definerede mål og midler -Konsensus omkring kvalitetsnormer og standarder -tryghed & sikkerhed -lav prioritering af læringsrelevante ressourcer (f.eks. tid, Erik uddannelse, Laursen Aalborg Universitet Læringsform : -metode- og mål udviklende læring Karakteristika : -Udvikling af metoder og mål -relativ stor individuel autonomi -tolerance omkring usikkerhed, uvished og konflikt -risikovillighed og lyst til at eksperimentere -høj prioritering af læringsrelevante ressourcer

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Organisatorisk læring

Organisatorisk læring Organisatorisk læring Kan organisationer lære? Kan de lade være? Kultur Proces Struktur 2 Beskriv den situation hvor der sidst skete læring på din arbejdsplads? Skriv ordet på karton og gå rundt og diskutér

Læs mere

Georg Herbert Mead om Selvet. Erik Laursen

Georg Herbert Mead om Selvet. Erik Laursen Georg Herbert Mead om Selvet Erik Laursen Indhold G.H.Meads indsats kort fortal 1. Meads nye socialpsykologi 2. Selvet skabes gennem interaktion med andre 3. Jeg og mig, selv & Mind 4. Selvets udvikling,

Læs mere

Helhedsorienteret forskning i økologi

Helhedsorienteret forskning i økologi Artikel til Global Økologi 15.aug.2001 Helhedsorienteret forskning i økologi Af Hugo Fjelsted Alrøe Der stilles i disse år stadig større krav til forskningen om at den skal være helhedsorienteret og proaktiv,

Læs mere

Fup eller fakta Kjeld Fredens

Fup eller fakta Kjeld Fredens Fup eller fakta Kjeld Fredens Strategisk ledelse bygger på evnen til eksplicit at formulere strategier. Her værdsættes man for sin analytiske evner og strategiske intelligens. Implicit ledelse bygger på

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Indledning. Implementering af selvstyrende team formål, udfordringer og succeskriterier

Indledning. Implementering af selvstyrende team formål, udfordringer og succeskriterier Indledning Denne bog handler om selvstyrende team. Den er skrevet både til studerende, som ønsker at forske i egen praksis, og til praktikere, der ønsker at bliver klogere på, hvad det er, der sker i deres

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes.

På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Domæneteorien På opfordring har jeg valgt at tage nogle uddrag fra forskellige sammenhænge, hvor domæneteorien beskrives og anvendes. Fra en artikel: Gensyn med domæneteorien af Jacob Storch, Thorkil Molly

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden

Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Introduktion til Humberto Maturanas begrebsverden Artiklen introducerer læseren til en række af de begreber den chilenske biolog Humberto Maturana bruger til at forklare, hvordan levende systemer danner

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Læring og undervisning

Læring og undervisning Læring og undervisning Mads Hermansen I denne artikel vil jeg forsøge at give et overblik over det nødvendige og tilstrækkelige grundlag for at forstå forskellige læringsprocessers betydning for den vellykkede

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Lederuddannelse i øjenhøjde

Lederuddannelse i øjenhøjde Lederuddannelse i øjenhøjde Strategisk arbejde med lederuddannelse i kommunerne og på lederuddannelserne Århus den 8. april 2013 Ledelseskonsulent og - forsker Poula Helth 1 Poula Helth: Ledelseskonsulent

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY

DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY DAGTILBUDENE SOM LÆRINGSMILJØ OLE HENRIK HANSEN AALBORG UNIVERSITY Empati»( ) evnen til at drage slutninger om mentale tilstande hos en selv og andre» (Rutherford et al., 2010). Adskiller os fra alle

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Klasseledelse og releationskompetence

Klasseledelse og releationskompetence Klasseledelse og releationskompetence [Lær at se på egen praksis] 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Frafaldsårsager...3 Hvad er klasseledelse? Et entydigt begreb?...4 God klasseledelse...4 Lederskabets

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

PowerPoints. Modul 1 : def. af organisationsteori og mål. Modul 2 : organisationsstruktur. Modul 3 : organisation og omgivelser

PowerPoints. Modul 1 : def. af organisationsteori og mål. Modul 2 : organisationsstruktur. Modul 3 : organisation og omgivelser Organisationsteori side 1 PowerPoints 8. september 2011 15:46 Modul 1 : def. af organisationsteori og mål Modul 2 : organisationsstruktur Modul 3 : organisation og omgivelser Modul 4 : organisationskultur,

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Læreprocesser og robotsystemer

Læreprocesser og robotsystemer 2 LÆRING, REFLEKSION OG MEDSKABEN Dette kapitel har til formål at afklare analysens teoretiske udgangspunkt, herunder begreber der kan befordre en forståelse af, hvordan brug af robotteknologi kan muliggøre

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

INKLUDERENDE KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE -AT SKABE LÆRINGSKULTURER FOR OG MED ALLE

INKLUDERENDE KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE -AT SKABE LÆRINGSKULTURER FOR OG MED ALLE INKLUDERENDE KLASSE- OG LÆRINGSLEDELSE -AT SKABE LÆRINGSKULTURER FOR OG MED ALLE Susan Tetler, Mette Molbæk Henrik Fischer, Dorthe Lau, Rikke Johannesen Katrinedals Skole, Rødkærsbro Skole, Kjellerup Skole

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N

Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N Ved/ Lektor, Jesper Kvist Mølgaard Parterskabskonsulent Cand. Pæd.pæd.psyk VIA University College Pædagogik, børn og unge Hedeager 2, Aarhus N jemo@viauc.dk / 87551973 Opdrag..! Lær mere om-læring. TEKST-KONTEKST

Læs mere

Den refleksive leder Lederens arbejde med sig selv

Den refleksive leder Lederens arbejde med sig selv Den refleksive leder Lederens arbejde med sig selv Lars Goldschmidt DI CVL WWW.RiseandShine.dk Disposition Min ledelseshistorie Vilkår for offentlig ledelse Refleksionsbekendelse Naturlige ledelsesopfattelser

Læs mere

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede

Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede Hjernen - om at vokse ind i fremtiden. Kunsten at klare det uventede o Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. o Han har været lektor (læge,

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Er sundhedspædagogik vejen frem?

Er sundhedspædagogik vejen frem? Institut for Pædagogik og Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Er sundhedspædagogik vejen frem? Måske ikke alene men det sundhedspædagogiske arbejde er én vej Jeanette Magne Jensen, lektor i sundhedspædagogik

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATERIALE til Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MINDLI

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune.

Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Relationsarbejde og Børns Kompetenceudvikling. v/ Pædagogisk Konsulent Marianna Egebrønd Mariagerfjord Kommune. Grundlæggende holdning Alle børn har ressourcer og udviklingspotentialer Kompetencer udvikles

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation).

Jørgen Bloch-Poulsen Senior external lecturer, University of Copenhagen, DK (Department of Law, the Masters Programme in Conflict Mediation). 1 Participation som magtmekanisme - mellem constraint og empowerment i organisatorisk (inter)aktionsforskning? 05.05.2011 Marianne Kristiansen & Jørgen Bloch-Poulsen Bio: Marianne Kristiansen Associate

Læs mere

Hvad l rte du mon af denne antologi?

Hvad l rte du mon af denne antologi? Hvad l rte du mon af denne antologi? Af redaktøren Annette Hildebrand Jensen Måske læste du kun et par af artiklerne i denne bog, måske slugte du det hele. Det kan være, at du særligt stak næsen i de udenlandske

Læs mere