Administrationsbacheloruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsbacheloruddannelsen"

Transkript

1 Mission, Vision og uddannelsesfaglig strategi for Administrationsbacheloruddannelsen University College Lillebælt - Den sociale Højskole Mission At uddanne kommende administrationsbachelorer til at udføre et selvstændigt, innovativt og professionelt administrativt arbejde inden for et af de valgte specialområder. Under uddannelsen at give de studerende viden og værktøjer til at håndtere udviklingsorienterede situationer, deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang samt tilegne sig færdigheder og ny viden i en struktureret sammenhæng i relation til professionen. Vision 1. At administrationsbacheloruddannelsen er blevet kendt og anerkendt af både kommende studerende og aftagere af uddannelsen. 2. At optaget af studerende er af en størrelse, som kan understøtte en udfoldelse af faglige miljøer både vedr. grund- og valgmoduler. 3. At administrationsbachelorernes jobfunktioner er velbeskrevet og anerkendt som en styrkelse og smidiggørelse af forvaltningsområdets sagsbehandlings- og beslutningsprocesser. 4. At administrationsbachelorerne gør en synlig og mærkbar forskel mhp. at andre professionsgrupper herunder velfærdsprofessionerne styrkes i egen professionsudøvelse. 5. At der er en velbeskrevet og fungerende forsknings- og praksistilknytning. 6. At der er velbeskrevne og velfungerende, landsdækkende efteruddannelsestilbud. Side 1 af 7

2 Uddannelsesfaglig strategi for administrationsbacheloruddannelsen Kort indledning Udbyderne har sammen med KL besluttet at anvende betegnelsen Administrationsbachelor for uddannelsen, da denne i daglig tale er mere mundret end Professionsbachelor i offentlig administration. Uddannelsen blev besluttet oprettet i foråret 2008, hvor der forelå en overordnet studieordning gældende for alle udbudssteder. Lige til det sidste var der usikkerhed om, hvorvidt ansøgertallet kunne give baggrund for start af den nye uddannelse efter sommerferien Uddannelsen bliver derfor konkret indholdsmæssigt udviklet sideløbende med, at første hold er startet. Det er planen, at hele uddannelsen er udviklet i førsteudgaven ved udgangen af Den helt overordnede strategi er derfor at udvikle det konkrete studieforløb, så det er attraktivt for både nuværende og kommende studerende. Det første hold administrationsbachelorer på 16 studerende startede på Den sociale Højskole i Odense i september De studerende er nu i gang med 2. semester, og der er pt. 15 studerende (forår 2009). Der er en fælles studieordning på landsplan, og uddannelsen har et tæt samarbejde på tværs af alle udbudssteder. Repræsentanter fra hvert udbudssted mødes ca. 4 gange om året. Ved mødet i august deltager yderligere underviserne fra de forskellige udbudssteder, som underviser på uddannelsen, for at udveksle erfaringer og sætte fokus på uddannelsens faglige identitet. 1. Kvalitetssystem Til denne uddannelse har Den sociale Højskole overført nogle dele af det eksisterende kvalitetssystem for socialrådgiveruddannelsen. Indtil videre har vi således på administrationsbacheloruddannelsen implementeret elektroniske semesterevalueringer, hvor de studerende efter endt semester bliver bedt om at besvare et spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål vedrørende informationer om uddannelsen, udbytte af fagundervisning, udbytte af særlige forløb, studiemiljø, studievejledning og uddannelsesstedets faciliteter. Studiekoordinatoren udarbejder derefter en rapport, som drøftes på det førstkommende dialogmøde, hvor holdets undervisere og to studenterrepræsentanter samt grunduddannelsens souschef deltager. I forlængelse af denne drøftelse kan der ske justeringer, der får betydning for det igangværende semester og/eller for de kommende semestre. Når det første hold er afsluttet vil der blive udarbejdet dimittend- og aftagerundersøgelser, hvilket allerede er implementeret på socialrådgiveruddannelsen. Uddannelsen vil i øvrigt følge University College Lillebælts fælles kvalitetssikringssystem, som forventes afprøvet i efteråret 2009 og implementeret i foråret Side 2 af 7

3 2. Internationalisering Uddannelsens studiekoordinator har kontakt med International Enhed med henblik på at finde internationale uddannelsesinstitutioner, som de studerende kan rejse til for at følge et semester. Uddannelsens 4. semester er planlagt, så studerende kan læse dette semester i udlandet (jf. Studieordning, stk. 2.6, s. 10). International Enhed vil også hjælpe eventuelle studerende, som ønsker at tage praktikken på 6. semester i udlandet. De studerende har givet udtryk for, at de gerne vil på en studietur, og at denne eventuelt kunne gå til Bruxelles for at besøge Europaparlamentet. Denne studietur kunne eventuelt arrangeres for både det nuværende og det kommende hold (september 2009). De studerende er derfor blevet opfordret til at arbejde videre med denne mulighed. Den sociale Højskole giver et bidrag til de studerende, hvis der ligger et fast program og efterfølgende rapport for studieturen. Den sociale Højskole vil derudover trække på erhvervsakademiernes erfaring med internationale samarbejdsinstitutioner, da der er en række berøringsflader mellem deres uddannelser og administrationsbacheloruddannelsen. Højskolen udbyder uddannelsen i samarbejde med Tietgen Business College i Odense ved Erhvervsakademi Lillebælt. Denne uddannelsesinstitution har en række internationale samarbejdsinstitutioner, som Den sociale Højskole kan benytte sig af. Den internationale koordinator på Tietgen Business College har indvilget i sparring ang. internationalisering. På længere sigt sættes der fokus på brug af international litteratur og forskning i undervisningen. 3. Uddannelsesudvikling Uddannelsens uddannelsesudvalg består af i alt 11 medlemmer: en forvaltningsleder fra henholdsvis Staten, Regionerne, Kommunerne, en repræsentant fra henholdsvis KL og HK, to medlemmer fra uddannelsessektoren (Syddansk Universitet og Erhvervsakademi Lillebælt) samt to medarbejderrepræsentanter og to studenterrepræsentanter. Højskolen mangler stadig navne på nogle af medlemmerne. Udvalget har derfor endnu ikke holdt nogen møder, men det er hensigten at holde det første møde i juni Her vil udvalget drøfte gensidige forventninger og fastsatte en forretningsorden. Uddannelsen står over for en særlig udfordring, idet den skal gøres kendt og der skal banes en vej for dimittendernes praktik- og karrieremuligheder. Uddannelsen har en landsdækkende studieordning. Udbyderne 1 mødes 4 gange årligt for at udveksle erfaringer og for at drøfte planlægning af uddannelsens indhold (undervisning og fælles eksamener), praktik, internationalisering og rekruttering. På møderne deltager uddannelsesinstitutionernes nærmeste ledere og studiekoordinatorer, samt samarbejdspartnere (Tietgen Business College i Odense fra Erhvervsakademi Lillebælt samt Erhvervsakademi Nordjylland). 1 University College Lillebælt, VIA University College, University College Vest, University College Nordjylland, Professionshøjskolen Metropol Side 3 af 7

4 Udbyderne deltager også i møder med Kommunernes Landsforening, ca. 1 gang hvert halve år. Møderne er planlagt på KL s opfordring og foregår i KL-Huset i København. Her har emnerne blandt andet været uddannelsens faglige profil og forventninger fra kommunale forvaltningschefer. Fagforeningen HK har holdt et møde for 2-3 studenterrepræsentanter fra hvert uddannelsessted (Århus, Odense og København) i marts 2009 for at præsentere HK som faglig organisation og for at drøfte gensidige forventninger med de studerende. HK har også planlagt et Topmøde for alle studerende på administrationsbachelor fra alle udbudssteder i maj Her deltager yderligere en kommunal forvaltningschef, der vil fortælle om de studerendes karrieremuligheder i kommunerne. I løbet af hvert semester holdes der to Dialogmøder, hvor underviserne på semestret, to studenterrepræsentanter, uddannelsens studiekoordinator samt uddannelsens souschef deltager. Her drøfter deltagerne forskellige aktuelle emner som blandt andet status på semestret, kommende projekter og eksamener, studenterorganisation. Det er også her ledelsen og studiekoordinatoren kan komme med generelle orienteringspunkter. Dialogmøderne fremmer dermed de studerendes indflydelse på uddannelsen, og der tages løbende en temperaturmåling på holdet og uddannelsen. Professionshøjskolernes Rektorkollegium har besluttet at etablere et Samfundsfagligt udvalg, der skal arbejde med policy i forhold til socialrådgiveruddannelsen og administrationsbacheloruddannelsen. Fra University College Lillebælt deltager Alice Rasmussen, der er studierektor for begge uddannelser. Udvalget har endnu ikke afholdt nogen møder. Ved udgangen af juni 2009 skal uddannelsens semester (grunddelen) være færdigudviklet, og ved udgangen af december 2009 skal uddannelsens semester (studieretningerne) være færdigudviklet. Der vil derfor blive udarbejdet en Studieplan, hvor implementeringen af den fælles Studieordning er nærmere beskrevet. Denne Studieplan fungerer dermed som arbejdsredskab for uddannelsens studiekoordinator og underviserne, og vil løbende blive evalueret og revideret. At skabe og styrke uddannelsens faglige identitet er en af uddannelsens store udfordringer. Højskolen vil derfor arrangere forskellige dialogfora med aftagerne med henblik på at oprette et godt netværk med dimittendernes kommende arbejdsgivere. 4. Fastholdelse Efter ca. 3 mdr. blev alle studerende indkaldt til en studievejledningssamtale sammen med en af Den sociale Højskoles 3 studievejledere. Der blev afsat 30 min. til hver studerende. I samtalen blev blandet andre følgende emner drøftet: hvordan det går på uddannelsen, hvordan det går på holdet, sammenhængen mellem uddannelse og studiejob. Det er studievejledernes vurdering, at de studerende er glade for tilbuddet. De studerende får samtidig sat ansigt på studievejlederne, hvilket kan få dem til at kontakte studievejledere på et senere tidspunkt, hvis de får brug for dette. På Dialogmøderne drøfter deltagerne også, hvordan det går på holdet, så der løbende kan følges op på eventuelle problemstillinger. Side 4 af 7

5 De studerende er repræsenteret i Højskolens DSR (De Studerendes Råd) sammen med socialrådgiverstuderende, hvor de kan være med til at forme det sociale miljø på Højskolen. Dette giver en større tilknytning til Højskolen og til de andre studerende. Fremover vil brug af gæsteundervisere fra praksis blive planlagt som fællesarrangementer for alle hold på uddannelsen for at styrke det faglige og sociale miljø på uddannelsen. 5. Rekruttering I efteråret 2008 deltog 10 elever fra ungdomsuddannelserne i Brobygning på administrationsbacheloruddannelsen, hvor de fulgte de studerende på 1. semester i 3 dage. Brobyggerne gav udtryk for, at det havde været et godt forløb, og flere af dem virkede meget interesserede i uddannelsen. Uddannelsen var også repræsenteret på den landsdækkende uddannelsesmesse Uddannelse uden grænser i Odense Congress Center i februar 2009, der forløb over 3 dage. Her deltog 4 studerende og uddannelsens studiekoordinator. Der er yderligere afholdt Åbent Hus umiddelbart optil ansøgningsfristen for kvote 2 i marts Der er også planlagt et Informationsmøde for potentielle studerende i starten af juni 2009 optil kvote 1 i juli I april 2009 deltager 2 studerende i arrangementet Åben By, der skal promovere Odense som studieby. Udbyderne af uddannelsen har en fælles hjemmeside, der informerer om uddannelsen Der henvises til denne hjemmeside i forskellige markedsføringsmaterialer. KL har indhentet nogle citater fra en række kommunale ledere, der udtaler sig om forventningerne til de færdiguddannede administrationsbachelorer og om forskellige karrieremuligheder. Disse citater er anvendt på University College Lillebælts hjemmeside om administrationsbachelor (http://www.ucl.dk/content/dk/grunduddannelse/administrationsbachelor/det_siger_arbejdsgiverne) og vil blive brugt i andre markedsføringsmaterialer som appetitvækkere. Uddannelsen er løbende i kontakt med University College Lillebælts Kommunikationsenhed for at drøfte nye muligheder for markedsføring. 6. Professionsbasering De studerende skal i praktik på uddannelsens 6. semester, første gang i foråret Praktikken ligger dermed på uddannelsens overbygningsdel, der er delt op i 6 studieretninger (Human resource, Beskæftigelse, Velfærd, Økonomi, Skat og afgift, Uddannelses- og erhvervsvejledning). Udviklingen af praktikken drøftes på møderne for udbyderne samt på udbydernes møder med KL. Side 5 af 7

6 Uddannelsens uddannelsesudvalg vil også drøfte udviklingen af praktik-semestret og uddannelsens professionsbasering. De studerende arbejder i løbet af uddannelsen med projekter, der tager udgangspunkt i den hverdag, de studerende skal ud i, når de bliver færdige. På 1. semester arbejdede de studerende således med lovgivningsprocessen og betydningen af nye love inden for forskellige samfundsrelevante områder. På 2. semester har de arbejdet med kommunale forvaltningers kommunikation til forskellige målgrupper i 3 konkrete sager. Dette forår skal de også besøge Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiafdeling for at drøfte økonomistyring på forskellige områder. Der kommer endvidere to gæsteundervisere fra Odense Kommune, som vil fortælle om kommunens offentlige/private samarbejde. På uddannelsens 3. semester skal de studerende fra alle 3 udbudssteder mødes til en fællesdag, hvor de skal arbejde med en konkret opgave inden for faget Innovation, evaluering og kvalitetssikring. Dagen vil starte med et oplæg fra en medarbejder fra praksis. Rammerne og indholdet for denne fælles dag er stadig under udvikling. Højskolen arbejder med at planlægge en dag i starten af næste semester (efterår 2009), hvor de studerende på både 1. og 3. semester kan møde et panel bestående af medarbejdere fra praksis, der repræsenterer de seks studieretninger på overbygningen. Denne dag vil både styrke de studerendes kendskab til det arbejdsmarked, de uddannes til, og styrke aftagernes kendskab til de studerendes forventninger til forskellige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. 7. Udviklingsbasering i forhold til profession og forskning Administrationsbacheloruddannelsens forskningstilknytning har ved flere lejligheder været drøftet med det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, der har vist stor imødekommenhed. Forskningstilknytningen skal derfor præciseres og konkretiseres i forhold til de forskellige studieelementer for at afklare, inden for hvilke områder Højskolen kan indgå i et samarbejde med SDU. Højskolen vil også vurdere undervisernes kompetencer for at afklare, om nogle af dem skal opkvalificeres i forhold til at undervise på administrationsbacheloruddannelsen. Udbyderne af uddannelsen vil på det kommende møde i august 2009 drøfte forskellige muligheder for forskningstilknytning. Uddannelsens uddannelsesudvalg består af repræsentanter fra både praksis og uddannelsessektoren, og det er derfor oplagt at drøfte udviklingsbasering i forhold til profession og forskning på udvalgets møder. Højskolen vil ligeledes hente inspiration fra University College Lillebælts videncentre. Uddannelsen vil tage kontakt til klyngekoordinatoren for Læring og profession for at få input til arbejdet med at styrke identiteten for en ny professionsbacheloruddannelse. Posten som klyngekoordinator for Velfærd er stadig ubesat, og Højskolen kan derfor kun anbefale, at denne position besættes, da Side 6 af 7

7 uddannelsen vil kunne få et godt samarbejde med denne koordinator omkring udfordringerne for en ny velfærdsuddannelse. Uddannelsen vil også drøfte mulighederne for efter- og videreuddannelse inden for offentlig administration med University College Lillebælts socialfaglige efter- og videreuddannelsesafdeling. 8. Teknologi i undervisningen I undervisningslokalerne er der mulighed for at anvende computer, Internet, videofremvisning, Power- Point samt overhead. Da det første hold studerende startede med 16 studerende kan der blive nogle praktiske forhold omkring gennemførsel af de seks studieretninger på overbygningen, som eventuelt kan løses ved at afholde fjernundervisning. Denne mulighed vil udbyderne drøfte på de landsdækkende møder. På længere sigt vil Højskolen vurdere, om uddannelsen kan udbydes som fjernstudie med indkald på Højskolen ca. hver 3. uge. Dette praktiserer Højskolen med stor succes for socialrådgiveruddannelsen og vil derfor kunne trække på de mange gode erfaringer fra denne uddannelsesform. Den 23. november 2009 Alice Rasmussen Studierektor Administrationsbacheloruddannelsen Side 7 af 7

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND, NÆSTVED Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør,

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR SERVICE, TURISME OG HOTEL (SERVICEØKONOM AK) ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Uddannelsen til professionsbachelor i finans, Erhvervsakademi

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i diakoni Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling...

Læs mere

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse

Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet, Campus Slagelse Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

ADMINI- STRATIONS- BACHELOR. en ny kommunal medarbejder

ADMINI- STRATIONS- BACHELOR. en ny kommunal medarbejder ADMINI- STRATIONS- BACHELOR en ny kommunal medarbejder KOMMUNAL KOMMUNAL ADMINI- STRATIONS- BACHELOR en ny kommunal medarbejder Kommunerne stifter i disse år bekendtskab med en ny, administrativ personalegruppe:

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere