Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret"

Transkript

1 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang til kvalificering... 2 Kontraktofficersordningen 3 Kontraktofficer på laveste niveau i hæren Kontraktofficer på laveste niveau i søværnet Skitse for kontraktofficer på baggrund af meritering, alle værn... 4 Tjeneste i internationale operationer... 5 Hjemmeværnet... 5 Rekruttering gennem kontraktofficersordningen... 6 Løn- og ansættelsesvilkår 6 Anvendelse af reserveofficerer i den regionale føringsstruktur 6 Behov for personel af reserven 6 Underbilag 1: Notat vedr. officerer på laveste funktionsniveau i hæren. Underbilag 2: Notat vedr. kontraktofficerer på laveste funktionsniveau i søværnet Underbilag 3: Notat vedr. kontraktofficerer i flyvevåbnet 1

3 INDLEDNING Der er behov for alternative muligheder for rekruttering af kompetente nye officerer til forsvaret. Mere fleksible kontraktformer og anvendelse af kompetencer vurderes at kunne fungere som værktøj til at skabe et fleksibelt supplement til linjeofficersuddannelsen og til at styrke bemandingssituationen i forsvaret. Dette kan gøres enten gennem målrettet og begrænset kompetenceudvikling til en specifik funktion eller gennem brug af allerede erhvervede kompetencer ved meritering. Forsvaret har tidligere gjort sporadisk nytte af at meritere ansøgere med henholdsvis civile og militære kompetencer, der er opnået i utraditionelle sammenhænge. Selvom begrebet merit i visse sammenhænge således er forsvaret bekendt, er der på mange måder tale om en ny tankegang, idet der i arbejdet med merit implicit ligger en forståelse af, at medarbejdere bør kunne træde såvel ind som ud af forsvaret og skabe karriere gennem utraditionelle veje. Meriteringsmuligheder og -principper bør yderligere detaljeres og opdateres efterhånden, som der opnås praktisk erfaring på området. Der vil således bl.a. skulle udarbejdes en formel policy med tilhørende forvaltningsmæssige retningslinier for anvendelse af merit i forsvaret. Det vurderes, at der på denne måde kan åbnes for mere fleksible rekrutterings- og karrieremuligheder i lighed med tendensen på det civile arbejdsmarked, hvilket igen vurderes at kunne øge rekrutteringspotentialet. Kompetencebaseret tilgang til kvalificering I det følgende beskrives kort en række overordnede forhold, der bør tages i betragtning ved gennemførelse af en meritering. Denne principielle tilgang til meriteringsprocesser bør være gældende for alle personelgrupper, dog fokuseres i denne beskrivelse på forhold for lederniveauet. Grunduddannelsen og Videreuddannelsestrin-I udgør som hovedprincip det substantielle og forsvarsorienterede fundament for lederens fremtidige virke, og disse uddannelser anses generelt for at være forudsætningsskabende for en videre militær karriere. En gennemført beskrivelse af indholdet i en funktion eller stilling baseret på en opgørelse i nødvendige kompetencer (en kompetenceprofil) muliggør imidlertid en individuel vurdering af, i hvilket omfang en ansøgers kompetencer stemmer overens med de til funktionen nødvendige kompetencer. Herefter kan en mulig meritering foregå, og eventuelle mangler dækkes gennem yderligere kompetenceudvikling. En modulopdeling af forsvarets uddannelser, herunder efteruddannelser, muliggør en understøttelse af dette princip, idet uddannelsesmodulerne kan kombineres i individuelt tilpassede forløb i nødvendigt omfang. Videreuddannelsestrin-II/L bibringer deltagerne den nødvendige akademiske indsigt, og det militærfaglige indhold på denne uddannelse anses for det primære grundlag for adgangen til højeste funktionsniveau og eventuelt chefniveauet. Såfremt en meritering til disse niveauer skal foregå, må ansøgeren derfor enten besidde de kompetencer, der muliggør indtræden på dette uddannelsestrin eller under særlige omstændigheder besidde kompe- 2

4 tencer, der direkte opfylder de nødvendige kompetencekrav i særlige stillinger på dette niveau. KONTRAKTOFFICERSORDNINGEN Ovennævnte principper kan udnyttes under indførelse af kontraktofficersbegrebet. Ved kontraktofficer forstås en officer ansat med det formål at besætte en specifik stilling eller funktion i en som udgangspunkt tidsbegrænset kontraktperiode. Der er udarbejdet modeller for kontraktofficersordninger, tilpasset de enkelte værns behov og i visse tilfælde under inddragelse af principper for meritering. For hæren og søværnet er der opstillet modeller med specifikt sigte på laveste funktionsniveau. For flyvevåbnet er beskrevet en model for meritering i særlige stillinger på højere og højeste niveau. Det skal pointeres, at modellen for flyvevåbnet er anvendelig for alle værn, men at de mere detaljerede forhold på baggrund af nødvendige hensyn til værnsspecifikke karakteristika vil kunne variere værnene imellem. Ved udarbejdelse af forslag til kontraktofficersuddannelserne er der taget udgangspunkt i udarbejdede kompetenceprofiler. Profilerne beskriver de fremtidige hoved- og delopgaver for den pågældende funktion samt de forskellige faglige og personlige kompetencer, der er en forudsætning for en tilfredsstillende varetagelse af respektive funktioner. Nedenfor beskrives i korte træk de fremtidige kontraktofficersmodeller for de tre værn. For en mere detaljeret redegørelse henvises til underbilag 1-3. Kontraktofficer på laveste niveau i hæren. Kontraktofficersordningen på laveste niveau i hæren består af tre hovedforløb. Indledningsvis gennemføres en 13 måneders grundlæggende militær- og sergentuddannelse, efterfulgt af 11 måneders kontraktofficersuddannelse på Hærens Officersskole (HO) og afsluttende med et 12 måneders forløb, omfattende tjeneste og on-the-job-training (OJT) ved en bataljonsstab, udsendelse i international mission samt afvikling og hjemsendelse. Hovedforløb UDD/TJ GMU/ GSU (reduceret) Praktik HBU (hjælpeinstruktør) Taktik modul KOF-UDD/ HO Tjeneste/ OJT KOF International mission Måneder Samlet Faktisk uddannelsestid: 24 måneder, herunder 4 måneders praktiktjeneste. Gavntjeneste u/forløbet: 12 måneder (tjeneste (OJT i stillingen som KOF) samt international mission). Kontraktofficeren kan efter gennemgang af et suppleringskursus indtræde på Officersgrunduddannelsens 2. skoleår. Dette forløb baseres dog altid på en individuel vurdering og skal ses i sammenhæng med den civile uddannelse, den pågældende kontraktofficer er i besiddelse af, samt den arbejdserfaring, der opnås. 3

5 Kontraktofficer på laveste niveau i søværnet. Modellen for kontraktofficer på laveste niveau i søværnet tager udgangspunkt i ansøgerens civile kvalifikationer som skibsofficer. Den civile kvalifikation kan, alt efter baggrund, variere fra en akademisk baseret skibsofficersuddannelse med udgangspunkt i en gymnasial uddannelse til en traditionel håndværksbaseret skibsfører- eller maskinmesteruddannelse med udgangspunkt i et folkeskoleniveau. Kontraktofficerernes civilt erhvervede kompetencer meriteres på niveau med søværnets maritime funktionsuddannelse (skibsfører, marineingeniør), og de meddeles derfor kun en grundlæggende militær maritim suppleringsuddannelse, således at de ved uddannelsens afslutning kan bestride tjenesten som vagtchefer hhv. vagthavende maskinofficerer på laveste funktionsniveau ved de sejlende enheder. Uddannelsen består af en forkortet basisuddannelse på 3 uger, efterfulgt af grundlæggende sergentuddannelse på 11 uger. Derefter gennemgås en kontraktofficersuddannelse på 5 ½ måneder, som afsluttes med udnævnelse til officer. Den faktiske uddannelsestid er således 37 uger ~ 8 ½ måneder. UDD/TJ SBU GSU KOF-UDD TJ Samlet Mdr. ¾ 2 ¼ 5 ½ 15 ½ 24 Faktisk uddannelsestid: 37 uger ~ 8,5 mdr. Gavntjeneste (baseret på 2 års kontrakt): 15,5 mdr. Kontraktofficeren kan efter gennemgang af en suppleringsuddannelse, baseret på en individuel kompetenceafklaring, overgå til fastansættelse som officer af linien i P-83- strukturen. Dette forløb baseres dog altid på en individuel vurdering og skal ses i sammenhæng med den civile uddannelse, den pågældende kontraktofficer er i besiddelse af, samt den arbejdserfaring, der opnås. Skitse for kontraktofficer på baggrund af meritering, alle værn. Visse stillinger vurderes at kunne besættes med kontraktofficerer, der - efter bibringelse af en værnsspecifik kontraktofficersuddannelse - meriteres for ikke-militærfaglige kompetencer indenfor områder, hvor forsvaret måtte have behov, og hvortil der ikke er personelressourcer gennem linieofficersbemanding. Kontraktofficerskandidaten gennemfører kontraktofficersuddannelsen med henblik på at indtræde i en på forhånd fastlagt og som udgangspunkt tidsbegrænset - stilling. Uddannelsesforløbet for en kontraktofficer til meritering vil bestå af værnets (evt. reducerede) grundlæggende militæruddannelser på manuelt og mellemlederniveau fulgt af en kontraktofficersuddannelse af en længde på 5½ - 11 måneder afhængig af værn og match mellem medarbejderens kompetencer og stillingens kompetenceprofil. Uddannelsesforløbet vil dermed strække sig samlet over 8½ - 24 måneder afhængigt af værn og ansøgerens kompetencer, og således at det samlede uddannelses- og tjenesteforløb på 36 måneder kan tilpasses et civilt uddannelsesforløb 4

6 Eksempel fra flyvevåbnet: UDD/TJ FMU GSU KOF-UDD TJ Samlet Mdr Faktisk uddannelsestid: 14 mdr. Gavntjeneste: 22 mdr. (baseret på 3-årskontrakt) Kontraktofficersordning gennem meritering kan bringes i anvendelse inden for følgende specialområder: Forsynings- og vedligeholdelseslogistik Økonomi Administration Presse- og Informationstjeneste Human Resource Management/Development (HRM/HRD) IT Anvendelse af en kontraktofficersordning på ovennævnte områder vil sætte forsvaret i stand til at bedre en akut personelmangel på enkelte områder på funktionsniveauerne M321 og M331. En sådan ordning vurderes at ville antage en mere permanent karakter på baggrund af en forventet varierende uforudset afgang fra strukturen. Der er ikke er tale om meritering til stillinger, der reelt kan besættes med civilt personel. Meriteringen skal derimod nyttiggøre særligt udvalgte civile kompetencer i militære stabsstillinger. For meritering til funktionsniveauet M321 henholdsvis M331 skal en eventuel kandidat som minimum have en uddannelse på bachelor- henholdsvis masterniveau. Meriterede kontraktofficerer kan fastansættes som officer af linen ved overførsel til P-83 strukturen. Som udgangspunkt kræver en sådan overførsel gennemgang af den relevante strukturbestemte uddannelse (Videreuddannelsestrin-I/L eller Videreuddannelsestrin- II/L), idet der dog må foretages en konkret vurdering af forholdene i forbindelse med den enkeltes ansættelse. Avancements- og udviklingsmulighederne for kontraktofficerer udenfor P-83 strukturen bør herudover foregå gennem meritering og intern uddannelse mv. Tjeneste i internationale operationer Alle kontraktofficerer vil kunne indgå i internationale operationer. Herudover vil kontraktofficeren situationsbestemt kunne ansættes med henblik på at frigøre operativt personel fra støttestrukturen til fordel for udsendelse i internationale operationer. Hjemmeværnet Den relativt store officersmangel på M312-niveau i hjemmeværnets struktur, som er akkumuleret over en årrække, er søgt inddækket via udlån fra hæren og ved ansættelse af reserveofficerer på 2-års kontrakter. Denne ordning anses dog for midlertidig, idet der skal søges en permanent løsning. 5

7 Bemanding af disse stillinger på baggrund af den beskrevne kontraktofficersordning for hæren ses imidlertid ikke at være en mulighed. Kompetenceprofilen, som ligger til grund for kontraktofficersuddannelsen i hæren, er målrettet virket i en stab, mens der på baggrund af kompetenceprofilerne for M312-niveauet i hjemmeværnet ses behov for såvel førermæssige som pædagogiske kompetencer. Det kan overvejes at foretage en undersøgelse af muligheden for anvendelse af en kontraktofficersordning i hjemmeværnet. Rekruttering gennem kontraktofficersordningen. Behovet for rekruttering gennem kontraktofficersordningen vil generelt være bestemt af forsvarets strukturelle behov. Hæren har et strukturelt behov for at rekruttere et antal kontraktofficerer på M312- niveau. Hæren har for nærværende ikke problemer med at rekruttere til Officersgrunduddannelsen, men der skønnes at være stillingsmæssig mulighed for at rekruttere et antal kontraktofficerer på funktionsniveauer over M312-niveau på baggrund af meritering. Søværnet kan i øjeblikket ikke fylde strukturen på M312-niveauet og har på årsbasis et behov for at rekruttere ca. 20 kontraktofficerer til laveste funktionsniveau som supplement til linieofficersproduktionen. Der skønnes tillige på årsbasis at være stillingsmæssig mulighed for at rekruttere et antal kontraktofficerer på funktionsniveauer over M312 på baggrund af meritering. I flyvevåbnet vurderes der ikke at være stillinger på M312-niveau, der kan bestrides af personel uden den meget uddannelsestunge militærfaglige specialkompetence, der tilføres i forbindelse med gennemgangen af officersgrunduddannelsen. Der er i flyvevåbnet derimod behov for at iværksætte en række tiltag for at kompensere for officersmangler over M312- niveauet. Der skønnes på årsbasis at være stillingsmæssig mulighed for at rekruttere et antal kontraktofficerer på funktionsniveauer over M312 på baggrund af meritering. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Løn- og ansættelsesforhold skal fastsættes efter aftale mellem forsvaret og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Lønniveauet vil have indflydelse på forsvarets evne til dels at rekruttere til kontraktofficersordningen, dels at fastholde kontraktofficererne under det efterfølgende tjenesteforløb. Lønnen skal således indgå i den samlede pakke, der skal få forsvaret til at fremstå som en attraktiv arbejdsplads sammenlignet med det omgivende civile arbejdsmarked. Kontraktperiodens længde i de enkelte værn bør drøftes nærmere. ANVENDELSE AF RESERVEOFFICERER I DEN REGIONALE FØRINGSSTRUKTUR Opstilling og opretholdelse af den regionale føringsstruktur kan vedligeholdes gennem udnyttelse af personelomsætningen fra bl.a. hærens faste officerskorps, der søger ud af forsvaret, samt kontraktofficerer, der efter kontraktophør kan hverves til forsvarets reserve. BEHOV FOR PERSONEL AF RESERVEN Ved personel af reserven forstås personel, der har indgået en basis-, tillægs- eller rådighedskontrakt med forsvaret. 6

8 Hæren har som udgangspunkt et strukturelt behov for at bemande ca. 300 stillinger med personel af reserven. Disse ca. 300 stillinger forudsættes primært opretholdt gennem rekruttering af kontraktofficerer. Herudover er det hensigten at opretholde kontakt til personel af reserven via en personelpulje, som forvaltes centralt af Forsvarets Personeltjeneste, således at dette personel kan anvendes efter behov og ønske. Ved Forsvarsakademiet og Forsvarets Sundhedstjeneste er tillige oprettet personelpuljer, der kan betragtes som faglige kompetencecentre. Reservepersonellet i kompetencecentrene består af ca. 300 sprogligt uddannet personel og ca. 400 lægefagligt personel. 7

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder.

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 25 Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 19. Delrapport vedr. merit og akkreditering Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 19 Delrapport vedr. merit og akkreditering Indholdsfortegnelse Resume 1. Opgave 4 2. Forudsætninger 4 3. Afgrænsninger

Læs mere

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag:

Resume. Analysen opstiller følgende løsningsforslag: Resume Analysen tager udgangspunkt i, at den nuværende elevproduktion fortsat udgør grundlaget, idet det bemærkes, at udfaldet af øvrige igangværende analyser og implementering af en ny HR strategi kan

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 11. Delrapport vedrørende tjenestepligt

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 11. Delrapport vedrørende tjenestepligt Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 11 Delrapport vedrørende tjenestepligt Indholdsfortegnelse Resume 2 Indledning 5 Forudsætninger 5 Afgrænsninger

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til HR-strategien

Introduktion til HR-strategien FORSVARSKOMMANDOEN 18. januar 2013 Introduktion til HR-strategien Indledning Denne introduktion er et dynamisk dokument, der jævnligt vil blive opdateret i takt med, at HR-strategien udvikles og implementeres.

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den

Læs mere

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET

Bilag 2. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET Bilag 2 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR SØVÆRNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Søværnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Ændringer

Læs mere

Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed

Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT-II/L, STK 2001/2002 Kaptajnløjtnant Jan Bøgsted Major Jörg Thomas Hartmann Kaptajn Jan Glargaard Larsen 2002.04.19 Forsvaret

Læs mere

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640 Karrieremuligheder for yngre officerer. Horisontal og vertikal karriere i forsvaret. En analyse af forventning og motivation blandt forsvarets yngre officerer set i relation til karrierekulturen i forsvaret.

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Ekspedition Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Tidsskriftet redigeres af redaktionen inden trykning, derfor anmodes - om muligt - kommende

Læs mere

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk

Udstikkerens. arbejdsuge. Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump. www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 01 Februar 2013 Udstikkerens arbejdsuge Flere facetter af forsvarsforliget Sydsudans fremtid er fanget i Nilens sump 2 nr. 05/2012 Leder WITH SOME THINGS YOU NEVER TAKE

Læs mere

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN 1. Formål Formålet med nærværende bilag er at supplere selve rapporten med en mere detaljeret redegørelse for, hvordan Forsvarets

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET

Bilag 3. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET Bilag 3 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR FLYVEVÅBNET AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Flyvevåbnet. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere