Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø"

Transkript

1 Sorø Kommune Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Tangagervej, Sorø Sorø Kommune udbyder nu ca m² erhvervsjord i erhvervsområde nær motorvej E 20, afkørsel 37.

2 Tilbud sendes til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø mrk. Tilbud erhvervsjord. Offentligt udbud: Arealet udbydes i henhold til Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme med tilhørende vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunalbestyrelsen forbeholder sig således ret til frit at vælge imellem de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. Arealet udbydes med en mindstepris på kr. 198 pr. m 2 for at afdække markedsinteressen, men kommunen er ikke forpligtet til at acceptere givne tilbud, der hver især forudsætter særskilt politisk behandling og godkendelse, før handlen er endelig. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges om køb. Købstilbud modtaget inden den fastsatte frist, vil blive forelagt samlet til politisk stillingtagen, mens tilbud der modtages efterfølgende vil blive forelagt i kronologisk rækkefølge. Overtagelse: Overtagelsesdato fastsættes i skødet. Det ubebyggede areal kan ikke overdrages eller sælges til tredje part uden foregående aftale med Sorø Kommune Køber betaler alle skatter og afgifter, der selvstændigt pålignes parcellen, fra første forfaldsdag efter overtagelsesdagen. Overtagelsesstand: Fra overtagelsesdatoen henligger parcellen på købers ansvar og risiko og skal fremstå i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Parcellen overdrages køber i den stand, hvori den er og forefindes, og med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed Sorø Kommune og tidligere ejere hidtil har besiddet parcellen. Fortrydelsesret: I henhold til kapitel 2 i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (jf. Lovbekendtgørelse nr af 28. september 2007) er køber berettiget til at fortryde et køb, såfremt der gives sælger skriftlig underretning herom inden 6 hverdage fra den dato, aftalen indgås. Købesum: Købesummen beregnes på grundlag af landinspektørens endelige opmåling til den enkelte udstykning.

3 Købesummen betales kontant ved indsættelse på kommunens konto senest pr overtagelsesdagen uafhængigt af Kort- og Matrikelstyrelsens sagsbehandlingstid og eventuel forsinkelse i forbindelse med elektronisk tinglysning. Grundstørrelser: Området kan udlægges med erhvervsparceller fra min m². Der skal på egen grund etableres parkeringspladser, arealer for af- og pålæsning samt beplantningsbælter i henhold til Lokalplan SK 12 s bestemmelser. Omkostninger m.v.: Alle af nærværende handels, dens berigtigelse ved skøde, stempling, tinglysning m.v. flydende omkostninger betales af sælgeren. Udstykningsomkostninger afholdes af køber. Fredskovpligt: Sælger erklærer, at der på parcellerne ikke findes fredskovpligtig grund. Tidsfrist for bebyggelse og bestemmelser om kommunens tilbagekøbs- og forkøbsret: a. Køberen er pligtig at påbegynde byggearbejdet på parcellen inden forløbet af 2 år fra overtagelsesdatoen. Byggeriet skal fremmes uden unødigt ophold og skal være færdigt inden 4 år fra overtagelsesdagen. Overskrides denne frist, er kommunen berettiget til uden forudgående varsel at fordre sig parcellen tilbageskødet alene mod tilbagebetaling af grundkøbssummen. Omkostningerne ved et eventuelt tilbagekøb afholdes af parcel ejeren, der ej heller vil få refunderet afholdte udgifter til beplantning, byggeomkostninger eller forrentning af restgæld i parcellen. Ved overskridelse af 2 års perioden er kommunen på køberens skriftlige forespørgsel pligtig til at meddele, om kommunen fortsat ønsker at gøre brug af sin tilbagekøbsret. Hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, f.eks. indførelse af byggestop, kan Sorø Kommune forlænge byggefristen for indtil et år ad gangen. Fristen for kommunens ret til at fordre sig parcellen tilbageskødet forlænges da tilsvarende. b. Såfremt parcellen ønskes videreoverdraget i ubebygget stand, skal Sorø Kommune have forkøbsret til samme pris, som kommunen har solgt den for, uden tillæg af nogen art. Køberen kan således ikke kræve dækning for nogen del af de af ham afholdte yderligere udgifter, af hvilke eksempelvis kan nævnes udgifter ved berigtigelse af grundkøber, renter, skatter og afgifter, beplantning af parcellen. Køberen kan derfor ikke afhænde parcellen til anden side, før han har tilbudt Sorø Kommune at købe den på ovennævnte vilkår og modtaget skriftlig tilkendegivelse fra byrådet af, at kommunen ikke ønsker at gøre brug af sin forkøbsret. Omkostninger ved eventuelt tilbagekøb afholdes af parcel ejeren. c. Ved kommunens eventuelle tilbagekøb af parcellen skal denne overdrages i samme stand som den er købt. Såfremt der måtte være foretaget opfyldning, udgravning, bygningsarbejder eller andre ændringer i grundens tilstand, nedsættes kommunens købspris med et beløb svarende til udgiften ved at bringe grunden tilbage til den oprindelige tilstand. Denne bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende på den solgte parcel alene med respekt af servitutter. Påtaleberettiget er Sorø Byråd.

4 Bestemmelsen kan aflyses, når byggeriet er færdigt. Servitutter: Der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Ved udstykning forudsættes køber at acceptere de servitutter, som pålægges det købte areal ved landinspektørens servituterklæring. Kommune- og lokalplan: Området er omfattet af Sorø Kommuneplan samt Lokalplan SK 12. Området er udlagt til erhvervsformål, og der tillades ikke opført boliger. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Særlige forhold: Ejendommen overdrages i øvrigt til køber uden ansvar for sælger af nogen art bortset fra adkomstmangel. Køber kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af faktiske mangler ved det solgte, det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Mangler, der påvises efter købstilbuddets underskrift, er således sælger uvedkommende. Det anbefales evt. bygherre eller evt. ejer at indhente udtalelse i henhold til museumslovens 25 i god tid forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og uplanlagte standsninger af jordarbejder. Inden for området findes der et vandhul, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Ifølge denne bestemmelse må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er over 100 m 2. Beskyttelsen gælder vandhullets vandflade og tilstødende område bevokset med vand- og sumpplanter. Det beskyttede vandhul må ikke nedlægges, og det skal sikres, at byggeri og andre aktiviteter i området ikke påvirker vandhullet, f.eks. ved dræning. Forbehold: Sorø Kommune tager forbehold i enhver handel for Kort- og Matrikelstyrelsens endelige udstykningsapprobation. Tekniske forhold Funderingsforhold: Der er foretaget geotekniske undersøgelser af området, hvorfor Sorø Kommune er bekendt med funderingsforholdene. Rapporten kan rekvireres hos Sorø Kommune. Det står køber frit for omgående og for egen regning at lade jordbundsforholdene undersøge yderligere. Forurening: Der er foretaget jordforureningsundersøgelser af området, der ikke har påvist forurening. Sorø Kommune er derfor ikke bekendt med eventuelle forureninger. Rapporten kan rekvireres hos Sorø Kommune. Det står køber frit for omgående og for egen regning at iværksætte yderligere jordforureningsundersøgelser.

5 Beplantningsbælter: Randbeplantningsbæltet, der er fastlagt i Lokalplan SK , skal bestå af følgende arter: Stilkeg, 10 % Hassel, 10 % Benved, 15 % Kvalkved, 15 % Hvidtjørn, 15 % Almindelig Hyld, 15 % Rødel, 10 %, ammetræ. Skal skæres ned, når øvrig beplantning er blevet 5 m høj. Dunbirk, 10 %, ammetræ. Skal skæres ned, når øvrig beplantning er blevet 5 m høj. Stilkeg, rødel og dunbirk skal fordeles jævnt. De øvrige arter kan med fordel plantes i grupper af 10. Der skal minimum plantes én plante pr. 2 m 2. De interne beplantningsbælter, der er fastlagt i Lokalplan SK 12 s 9.2 og 9.3, skal bestå af følgende arter: Kvalkved, 20 % Benved, 10 % Rød Kornel, 20 % Almindelig Røn, 10 % Slåen, 20 % Blågrøn Rose, 20 % Benved og Almindelig Røn skal fordeles jævnt. De øvrige arter kan med fordel plantes i grupper af 10. Der skal minimum plantes én plante pr. 2 m 2. Jævnfør lokalplanens 10.2 skal beplantningsbælterne etableres af grundkøber inden ibrugtagning af ny bebyggelse. Spildevand: Kloakforsyning sker fra Sorø Forsyning A/S. Tilslutningsbidrag m.m. efter gældende regler afholdes af køber. Regnvandsafledningen fra området skal neddrosles, så den ved udløb til recipienten svarer til naturlig afstrømning. Dette sikres ved at Sorø Forsyning A/S etablerer et eller flere regnvandsbassiner i tilknytning til erhvervsområdet, som kan forsinke/tilbageholde regnvandet. Der er lavet nedsivningsforsøg i området for at undersøge mulighederne for lokal nedsivning af regnvand. Resultaterne af forsøgene kan rekvireres hos Sorø Kommune. Vandforsyning: Vandforsyning sker fra Sorø Forsyning A/S. Tilslutningsbidrag m.m. efter gældende regler afholdes af køber. Elforsyning: Elforsyning sker fra SEAS-NVE. Tilslutningsbidrag m.m. efter gældende regler afholdes af køber.

6 Varmeforsyning: Parcellerne skal tilsluttes fjernvarme. Tilslutningsbidrag m.m. efter gældende regler afholdes af køber. Veje: Anlægsbidrag til offentlige veje er indregnet i prisen. Vejledning: Yderligere vejledning og nærmere afklaring af diverse spørgsmål kan ske ved henvendelse til Ejendomscenteret, Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø., tlf

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale

Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Salg af erhvervsarealer Afkørsel 41, Stensved Etape 1 Udbudsmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1.Udstykningsforslag... 3 2. Oplysning om arealerne.4 2.1 Beliggenhed... 4 2.2 Hvad må der bygges...

Læs mere

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev

SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde ved Fælledvej i Hundelev Indhold 1. Udbud 2. Overtagelse 3. Betalingsbetingelser 4. Afmærkning af skel 5. Byggetilladelse 6. Kulturarv 7. Skader i

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe

Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding. Salgsmappe Grund til erhvervsformål Erhvervsparken, Sdr. Felding Salgsmappe H e r n i n g K o m m u n e. Tor ve t. 7 4 0 0 H e r n i n g. h e r n i n g @ h e r n i n g. d k. w w w. h e r n i n g. d k Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.

Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk. Salgsmappe. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning. Grund til erhvervsformål Industriparken, Kibæk Salgsmappe Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning. herning@herning.dk. www.herning.dk Indholdsfortegnelse: 1. ERHVERVSOMRÅDET... 3 2. BYGGEMODNING MV... 5

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere