Biografier - Biographies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biografier - Biographies"

Transkript

1 Biografier - Biographies Geir Ove Bakken er borgmester i Alta. Han er født i 1958 i Tverrelvdalen. Politik har haft stor indflydelse på hans barndom, og han fulgte i sin fars fodspor (Lars Bakken), da han blev borgmester i Før han blev borgmester, arbejdede Geir Ove som snedker. Geir Ove Bakken, Mayor of Alta. Born in 1958 in Tverrelvdalen. Geir Ove s childhood was marked by his father s (Lars Bakken) political career and he followed in his father s footsteps when he became mayor of Alta in Before becoming mayor Geir Ove was a carpenter. Tove Bull er professor i nordisk sprogvidenskab ved Universitetet i Tromsø. Hun var prorektor for universitetet fra og blev den første kvindelige rektor på universitetet i en stilling hun besad frem til Tove Bull er også medlem af en lang række bestyrelser, råd og udvalg, både nationalt og internationalt. Hun har været medlem i Norges Sprognævn fra 1980 til For tiden er hun blandt andet bestyrelsesmedlem ved Samisk Høgskole i Kautokeino og ved Universitetet på Færøerne. Tove Bull is a Nordic linguist at the University in Tromsø. She served as prorector from 1990 to 1995 and then became the first female rector of the university, serving from Tove Bull is also a member of several different boards and commitees, both national and international. She was a member of the Norwegian Language Council from 1980 til For the present she is a borad member, e.g. at Samish University College in Kautokeino and at the University of the Faroe Islands. Dean Carson er lektor og leder af Befolknings- og Turisme Studier på Charles Darwin Universitet i Australien. Hans forskningsinteresser retter sig mod at forså, hvorfor mennesker vælger (eller fravælger) at bo i afsidesliggende egne, og hvad regeringer, erhvervsliv og lokalsamfund gør for at påvirke disse beslutninger. Hans nyeste forskning består af analyser af, hvordan ekstreme vejrsituationer påvirker demografien, modeller af turiststrømme i den australske ødemark, kortlægning af arbejdsmigrationsmønstre i Australien og undersøgelser af aborigineres skiftende mobilitetsadfærd. Dean Carson er hovedredaktør på en kommende bog, som sammenligner demografisk forandring i de afsidesliggende egne i Australien, Canada, Nordeuropa og Alaska. Dean Carson is associate professor and the Head of Population and Tourism Studies at Charles Darwin University in Australia. His research interests revolve around understanding why people choose to (or choose not to) spend time in remote places, and what governments, business and community do to try and influence those decisions. Recent research includes analysing the impacts of extreme weather events on the demography, modelling tourist flows across outback Australia, mapping internal labour migration patterns in Australia, and investigating changing mobility behaviours of Aboriginal people. Dean Carson is chief editor of a forthcoming book comparing demographic change in remote Australia, Canada, Northern Europe and Alaska. Olaf Foss er forskningschef og leder af afdelingen for socioøkonomiske og territoriale studier ved NIBR (Norsk Institut for By- og Regionforskning). Olaf Foss har været aktiv inden for regional forskning siden starten af 70 erne. Fra var han programkoordinator for Forskning for Regional Udvikling. I perioden var han forskningsleder for programmet Regional Udvikling (Regut) i Norges Forskningsråd. Han var nationalt kontaktpunkt for (ECP) for European Spatial Planning Observation Network (ESPON 2006). Han har den samme funktion i ESPON Han har siden 1992 også bidraget til OECDs aktiviteter om territorielle indikatorer og analyser. Olaf Foss har vært redaktør af NIBRs tidsskrift Regionale Trender siden Olaf Foss is Research Director and head of the Division for Socio-Economic and Territorial Studies at NIBR (Norwegian Institute for Urban and Regional Research). Olaf Foss has been active in regional research since the early 70s. From he was coordinator of the programme Research for Regional Development. In the period he was research manager of the programme Regional development (Regut) in the Norwegian Research Council. He acted as national contact point (ECP) for the European Spatial Planning Observation Network (ESPON 2006). He has the same function in ESPON Since 1992 he has also contributed to OECD s activity on territorial indicators and analysis. Olaf Foss has been editor of NIBR s biannual journal "Regionale Trender" since

2 Sigríður Margrét Guðmundsdóttir er ejer og leder af Landnamssetur (Bosættelsescenteret) i Borgarnes. Hun er født og opvokset på Island, hvor hun er uddannet lærer og teaterdirektør og har arbejdet i både den private og offentlige sektor. Først som skolelærer i 11 år og sidenhen inden for tv og teater. Før hun startede bosættelsescenteret i 2006 var Sigríður Guðmundsdóttir bl.a. nyhedsreporter for Islands nationale tv-station. Landsnamssetur har mange aktiviteter, som alle omhandler Islandsk kultur og historie. Centeret har vundet flere priser, bl.a. Turistindustriens Innovationspris i 2006 og den islandske pris for kvindelige entreprenører i Sigríður Margrét Guðmundsdóttir is the owner and general manager of The Settlement Centre at Borgarnes. She is born and raised in Iceland where she is educated as a teacher and theatre director and has worked both in the private and public sector. First as a school teacher for 11 years and then in TV and theatre. Before founding the Settlement Centre in 2006 Sigríður Guðmundsdóttir e.g. worked as a news reporter for the National Television of Iceland. The Settlement Centre has a lot of activities that all relates to Icelandic culture heritage and history. The centre has won several awards, e.g. the Tourist Industry Innovation Award in 2006 and the Icelandic Woman Entrepreneur Award in Jørn Hansen er uddannet akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi 1975, og har siden da været involveret i udbygningen af det grønlandske erhvervsliv. Til daglig er han kontorleder for RAMBØLL, som er et af Grønlands største rådgivende ingeniørfirmaer. Jørn Hansens engagement i det grønlandske erhvervsliv har ført mange tillidsposter med sig. Han besidder for tiden formandsposten i Sisimiut Erhvervsråd, sidder i bestyrelsen i Grønlands Innovationscenter og er følgegruppemedlem i ARTEK, som varetager den grønlandske ingeniøruddannelse. Jørn Hansen er pt. også formand for NORA. Herudover har Jørn Hansen deltaget i gennemførelsen af flere offentlige programmer til forbedring af Grønlands energi- og miljøforhold, reorganisering og effektivisering af administrationen, infrastruktur og uddannelsessystemet. Jørn Hansen finished his studies at Aalborg Academy of Engineering in 1975, and has ever since been involved in the expansion of trade and business in Greenland. Currently he is working as office manager at RAMBØLL, which is one of the biggest counselling engineering companies in Greenland. Jørn Hansen s engagement in Greenlandic business has lead to many trusted positions. He is at the moment chairman of Sisimiut Business Council, is on the board of Greenland s Innovation Centre and is a member of an ARTEK working group, which manage the education of engineers in Greenland. At present he is also chairman of NORA. Jørn Hansen has participated in the implementation of several public programs for improvement of energy and environmental conditions, reorganisation and efficiency improvement of the administration, infrastructure and the education system in Greenland. Klaus Georg Hansen er mag.art. et cand.mag. i etnografi samt grønlandske sprog og kultur, Aarhus Universitet Han har været forskningsbibliotekar ved og leder af Groenlandica, Grønlands Nationalbibliotek ( ) Leder af Sisimiut Museum ( ). Underviser på Sprogcenteret i Sisimiut, hvor han også arbejdede med udvikling af e-læring ( ). Fra 2006 har han besiddet stillingen som afdelingschef i Grønlands Selvstyre med ansvar for fysisk landsplanlægning. Klaus Georg Hansen har desuden skrevet om Grønland indenfor emner som mentalitets- og kolonitidshistorie, informationsteknologi og demokrati. Han har senest beskæftiget sig med Grønland og klimaændringer. Klaus Georg Hansen er ansvarlig for der er Grønlands nationale webgis portal, hvor oplysninger om befolkning, planlægning, klimaændringer m.m. bliver gjort tilgængelige. Klaus Georg Hansen is MA in ethnography and Greenlandic languages and culture from Aarhus University He has been research librarian and manager of Groenlandica, the Greenlandic National Library ( ). Director of Sisimiut Museum ( ). Teacher at the language school in Sisimiut, where he also worked with development of e- learning ( ). From 2006 he has been head of department in the Greenlandic Self Government with the responsibility for physical planning. Klaus Georg Hansen has furthermore written a lot about Greenland e.g. about the genealogy of mentality, colonial history, ICT and democracy. Recently he has been engaged on climate changes. He is responsible for the website - Greenland s national webgis portal - where information about population, planning, climate changes etc. is available. 2

3 Beinta í Jákupsstovu er uddannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun i 2003 blev dr. polit. ved Institut for Administration og Organisastionsvidenskab. Hun arbejder pt. på Høgskolen i Molde og er også ansat i en halvtidsstilling som lektor ved Universitetet på Færøerne. Beinta í Jákupsstovu underviser her i stamfundsvidenskabelige fag såsom politisk teori, komparativ og international politik og globalisering. Hendes primære forskningsfelt og hovedinteresse er lokaldemokrati og velfærdspolitik. Beinta í Jákupsstovu finished her studies at the University in Bergen in 2003, where she became DSc from the Institute of Administration and Organizational Science. At the moment she works at Molde University College and is also employed half time as an associated professor at the University of the Faroe Islands. Beinta í Jákupsstovu is teaching in the field of social science in subjects such as political theory, comparative and international politic and globalization. Here primary research interests are local democracy and welfare politics. Hjalti Jóhannesson er geograf og har arbejdet som forsker på Akureyri Universitets forskningscenter siden Forskningscenteret, som ligger i det nordlige Island, har et multidisciplinært fokus og majoriteten af centerets projekter handler om problemstillinger inden for rural udvikling i en bred og projektorienteret forstand. Hjalti Jóhannesson har været med i meget forskelligartede projekter om alt fra studier af konsekvenserne af large-scale projekter, virkninger af infrastrukturudvikling, kommunestyring og -service, innovation og arbejdsmarkedsforskning. Hjalti Jóhannesson is a geographer and has been a researcher at the University of Akureyri Research Centre. The research centre, located in Akureyri, Northern Iceland, has a multidisciplinary focus and the majority of its projects deal with rural development issues in a broad and project orientated sense. Hjalti Jóhannesson has taken part in diverse projects ranging from studies on impacts of large scale projects, impacts of infrastructure development, municipal governance and services, innovation and labour market research. Johan Klement Kalstad er lektor og dr.polit. ved Samisk Høgskole og leder for sektionen for samfundsvidenskab og pædagogik (læreruddannelsen). Han er uddannet inden for samfundsvidenskab fra Universiteterne i Oslo og Tromsø. Johan Kalstad har i mange år arbejdet i den offentlige forvaltning. Han har arbejdet i to statslige departementer, Rendriftsforvaltningen og Kommunal- og Regionaldepartementet. I denne periode var han bl.a. med til at etablere en enhed for forvaltning af samiske forhold i den norske centraladministration. Johan Kalstad har desuden været direktør for Nordisk Samisk Institut og lektor ved Høgskolen i Finnmark før han kom til Samisk Høgskole. Johan Klement Kalstad is an associated professor and DSc at Sámi University College and head of the department for social science and pedagogy (teacher training). He has an academically background in social and political science from the universities in Oslo and Tromsø. Johan Kalstad has for many years been working in the Norwegian public administration. He has worked in two state departments, the Department of Reindeer Management and the Department for Local Government and Regional Development. In this period he worked on getting a unit for management of Samish matters established in the Norwegian central administration. Johan Kalstad has been the director of the Nordic Samish Institute and an associate professor at Finnmark University College, before he started working at Sámi University College. Anna Karlsdóttir er lektor i geografi og turismestudier ved Islands Universitet. Hun har været vejleder i geografi og forskningsassistent ved Nordatlantiske Regionalstudier (RUC ) og lektor ved Landbrugshøjskolen i Island, hvor hun var ansvarlig for oprettelsen af studier i miljøplanlægning ( ). Anna Karlsdóttir har indgået i en række internationale forskningsnetværk omkring socioøkonomisk udvikling i kystområder på de nordlige breddegrader. Anna Karldóttirs forskning har generelt fokuseret på økonomisk regional geografi i forhold til erhvers- og beskæftigelsesmæssige forandringer i rurale egne og kystområder i arktiske regioner. I de senere år er fokus blevet drejet til kvinders situation i denne forandringsproces. Anna Karlsdóttir is an associate professor in geography and tourism at University of Iceland. She has previously worked as counsellor in geography and research assistant at North Atlantic Regional Studies (RUC ) and been associate professor at the Agricultural College, Iceland, where she was responsible for the establishment of studies in environmental planning ( ). Anna Karlsdóttir has been part of a whole range of international research networks concerning socio economic development in costal areas in the Nordic regions. Her research has been focussed on economic regional geography regarding aspects of changes in trade and employment in rural districts and costal areas in the Arctic regions. Recently her focus has shifted to a gender perspective in such processes of change. 3

4 Magnhild Meltveit Kleppa har fra 2007 været Norges kommunal- og regionalminister som repræsentant for Senterpartiet. Ministeriet er ansvarligt for boligpolitik, regional udvikling, kommunestyring og økonomi, lokalforvaltning og det administrerer desuden nationale valg. Magnhild Meltveit Kleppa har også været socialminister fra Hun er uddannet lærer fra Kristiansand Lærerskole i 1970 og har senere studeret samfundsfag, biologi og specialpædagogik ved Stavanger Lærerskole. Inden hun kom i folketinget i 1993 har hun arbejdet som lærer og rådgiver. Magnhild Meltveit Kleppa has since 2007 been the Minister of Local Government and Regional Development for Senterpartiet. The Ministry is responsible for housing policy, regional development, local governance, economy and administration and is also administrating the national elections. Magnhild Meltveit Kleppa has also been Minister of Social Affairs She is trained as a teacher from Kristiansand Teacher College in 1970 and has later on studied political science, biology and special pedagogy at Stavanger Teacher College. Before she became a member of the parliament in 1993 she worked as a teacher and counsellor. Luba Kuzovnikova er oprindeligt fra Rusland, men arbejder nu i Norge. Her har hun siden 2006 været kunstnerisk leder af Pikene på Broen, beliggende i det nordøstlige Norge. Pikene på Broen er et kunstfirma, som driver kunst- og kulturprojekter, der søger at være grænseoverskridende og bygge bro. Luba Kuzovnikova ser på samtidskunst og kultur som nerven i lokalsamfundsudviklingen, og arbejder med projekter, som kommenterer den kulturpolitiske agenda, skaber mødepladser for kunstnere, kulturaktører og folk fra forskellige lande og miljøer. Hun er uddannet i lingvistik ved Pomor Universitetet i Arkhangelsk, men har også læst kunsthistorie ved Utica College of Syracuse University, USA, Universitetet i Tromsø og Universitetet i København. Hun har desuden en MA i Kulturel Ledelse fra Universitetet i Manchester. Luba Kuzovnikova was born in Russia, but is now working in Norway. Here she is the art director of Pikene på Broen, located in the north eastern part of Norway. Pikene på Broen is an art company that runs different art- and culture projects with the purpose of breaking boundaries and building bridges. Luba Kuzovnikova looks at contemporary art and culture as the very nerve in development in local communities and in society as such. She works with projects that comment the political agenda concerning culture, creates meeting places for artists and people from different countries and environments. She is a linguist from the University of Pomor in Arkhangelsk, but has also been studying art history at Utica College of Syracuse University, USA, at the University in Tromsø and at Copenhagen University. She has a MA in Cultural Management from the Manchester University as well. Magni Laksáfoss er uddannet økonom fra Københavns Universitet med speciale i økonometriske modeller, statistik og demografi. Magni Laksáfoss har efter afsluttet uddannelse især beskæftiget sig med problemstillinger inden for demografi og økonomi på Færøerne og i Grønland. I perioden arbejdede han med en ph.d.-afhandling om langsigtssammenhængen mellem den demografiske og den økonomiske udvikling. Magni Laksáfoss var finansminister på Færøerne. Magni Laksáfoss er i dag medlem af det færøske Lagting. Magni Laksáfoss is an economist from Copenhagen University with econometric models, statistics and demography as his area of specialisation. After finishing his studies he has mainly been engaged in issues within the area of demography and economy on the Faroe Islands and Greenland. From 2005 to 2007 he worked with a PhD-thesis about the long-term correlation between demographic and economic development. Magni Laksáfoss was the Minister for Finance on the Faroe Islands Magni Laksáfoss is now a member of the Faroese Parliament. 4

5 Jesper Manniche er seniorforsker, ansat i Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) på den danske ø Bornholm. Han har forskningserfaringer indenfor en lang række regionale studiefelter såsom virksomhedsudvikling, entreprenørskab, innovation og læring, institutionelle rammebetingelser og regionalpolitik med et særligt fokus på perifere områder og landdistrikter. For øjeblikket arbejder Jesper Manniche især med innovation og vidensdynamikker i fødevaresektoren i forbindelse med aktuelle forandringer i konventionelle og alternative produktions- og distributionssystemer, samt med hvad disse forandringer betyder for virksomheder og politikformulering i landdistrikter. Jesper Manniche is a senior researcher at the Centre for Regional and Tourism Research (CRT) located on the Danish island Bornholm. Jesper Manniche has research experiences within a wide array of regional study fields such as business development, entrepreneurship, innovation, learning, and regional policy and governance with a special focus on peripheral areas and rural districts. His present research focuses on innovation and knowledge dynamics in the agri-food economy in connection with the contemporary changes in conventional and alternative food production and distribution systems and the implications of these changes for rural businesses and rural development. Lothar Maruhn er født i Tyskland, men flyttede som 9-årig til Norge. Lothar Maruhn er administrerende direktør i firmaet Meløy Development og har arbejdet med erhvervsudvikling, offentlig administration, industri og turisme gennem de sidste 24 år. Han har international erfaring fra Europa og Asien og snakker norsk, engelsk og tysk. Lothar Maruhn var tidligere administrerende direktør i SiPro, fra marts 2008 til september Her har han ledet virksomheden gennem halvandet år med stærk vækst. Han har i forlængelse af dette været bestyrelsesformand i virksomheden siden den startede og var en af virksomhedens grundlæggere i Han er også grundlægger af SiPro (S) PTE LTD i Singapore og vil fortsætte med at arbejde som rådgiver for SiPro de næste år. Lothar Maruhn er uddannet ved Høgskolen i Bodø. Lothar Maruhn was born in Germany but moved to Norway as nine-year old. Lothar Maruhn is the CEO of Meløy Development and has been working with business development, public service, industry and tourism the last 24 years. He has international experience from Europe and Asia and speaks Norwegian, English and German. Lothar Maruhn was formerly the CEO of SiPro, from March 2008 to September Here he has led the company through 1 1/2 year with strong growth. In addition to this he has been chairman of the Board of Directors in the company since the start-up and was one of the companies founder in He is also the founder of SiPro (S) PTE LTD, Singapore and will continue working as an advisor to SiPro in the coming years. Lothar Maruhn is educated from Bodø University College. Thomas Mogensen er uddannet cand. oecon. og arbejder som projektleder hos Greenland Development, som er en projektorganisation etableret for at assistere det grønlandske Landstyre på en lang række aktivitetsområder i forhold til det grønlandske aluminiumsprojekt. Thomas Mogensens arbejdsområder er projekt- og samfundsøkonomi, finansiel og statistisk analyse og analyser i forhold til arbejdsmarkedet og mobilitetsmønstre. Thomas Mogensen is MSc in Economics and is working as a project manager for Greenland Development a project organisation established to assist the Greenlandic Self Rule Government with a long number of questions concerning the Greenlandic aluminium project. Thomas Mogensen is working with areas such as socio- and macroeconomics, financial and statistic analysis and analysis of the labour market and mobility patterns. Eirik Newth er forfatter, blogger og mediepersonlighed fra Norge. Han er uddannet astrofysiker med cand.scient-grad fra universitetet i Oslo i Siden 1990 har han arbejdet heltid som forfatter og formidler af naturvidenskab for et bredt publikum. Han har bl.a. skrevet en række populærvidenskabelige bøger for børn, og har været programleder i det popurlærvidenskabelige radioprogram Superstreng. Gennem de sidste år har Eirik Newth beskæftiget sig mere og mere med fremtiden. Han har en blog, der er viet til tanker om fremtiden. Se: Eirik Newth is a writer, blogger and media personage from Norway. He took an academic MSc degree in astrophysics from Oslo University in Since 1990 he has been working fulltime as a writer and communicator of natural science for a wide audience. He has amongst other things written a number of popular science books for children, and has been program director in the popular science radio show Superstreng. Recently Eirik Newth has been engaged in future science. He has a blog dedicated to thoughts about the future. See: 5

6 Vigdis Nygaard er samfundsforsker ved Northern Research Institute (NORUT) i Alta. NORUT er en national forskningskoncern med ståsted i Nordnorge. Det består af tre forskningsinstitutter med virksomhed inden for teknologi og samfund og innovation og er det største samfundsvidenskabelige miljø i regionen. Vigdis Nygaard forsker især i regionalpolitiske problemstillinger i landsdelen. Hun har erfaring med evaluering af forskellige ordninger og tiltag indenfor felter såsom uddannelse, samiske forhold og helse. Hun er for tiden projektleder for et forskningsprojekt om demografi i kystkommuner i Finnmark. Vigdis Nygaard is a research scientist at Northern Research Institute (NORUT) in Alta. NORUT is a national research concern located in the Nothern Norway. It consists of three research institutes working with technology, society and innovation, and is the biggest institute specialized in social and political science in the academic setting in the region. Vigdis Nygaard does research on regional policy issues in the region. She has experience with evaluation of different types of political tools and instruments and with evaluation of projects concerning education, Samish matters and health. She is currently project leader on a research project about demography in costal areas in Finnmark. Kristianna Winther Poulsen er uddannet cand.mag. fra Roskilde Universitetscenter i Danmark, og MSc fra Robert Gordon University i Skotland. Hun er født og opvokset på Færøerne, og efter studieophold i Danmark, Frankrig og England har hun været bosat på Færøerne de sidste 10 år. Kristianna Winther Poulsen har været formand for Ligestillingsnævnet på Færøerne siden april Kristianna Winther Poulsen is MA from Roskilde University Centre in Denmark, and MSc from Robert Gordon University in Scotland. Kristianna Winther Poulsen is born and raised on the Faroe Islands. After studies abroad in Denmark, France and England she returned and has now been living on the Faroe Islands the past 10 years. Since April 2008 Kristianna Winther Poulsen has been the president of the Faroese Gender Equality Board. Suni Poulsen er organisationspsykolog fra Københavns Universitet. Siden 2001 har han arbejdet som markedsanalysekonsulent og klinisk psykolog med autorisation og speciale i HR og psykologiske tests. Suni Poulsen er partner i analysevirksomheden Marketminds, som arbejder med at lave analyser i forhold til bl.a. branding og forretningsudvikling og optimering. Suni Poulsen har gennemført en analyse om, hvorvidt færinger i Danmark i større omfang kan fås til at flytte tilbage til Færøerne, som en del af en større undersøgelse gennemført af Den Nordatlantiske gruppe i Folketinget. Suni Poulsen is an organizational psychologist from Copenhagen University. Since 2001 he has worked as market research advisor and clinical psychologist with authorisation and speciality in Human Resource and psychological tests. Suni Poulsen is partner in the research agency Marketminds that works with e.g. branding and concept development. Suni Poulsen has conducted research on how Faroese resident in Denmark can be encouraged to move back to the Faroe Islands, as a part of a big investigation conducted by the North Atlantic Group in the Danish Parliament. Rasmus Ole Rasmussen er lic.scient. i økonomisk geografi fra Københavns Universitet og har lavet ph.d. inden for regional analyse, hvor han udviklede en model over menneskelig indflydelse på økosystemer (1976). Han er nu ansat som forsker hos Nordregio, hvor han er specialiseret inden for områder regional udvikling og analyse, statistik og GIS. Han har desuden primært beskæftiget sig med Arktis og nordlige regioner. Nyere forskning inkluderer bl.a. undersøgelsen The Demographic Challenge to the Nordic Countries og forskningsprojekter om mobilitet blandt henholdsvis grønlændere og samere. Rasmus Ole Rasmussen is Lic. Scient in Economic Geography and PhD in Regional Analysis based on the modelling of human influenced Ecosystems (1976). He is now working as a Senior Researcher at Nordregio, where he is specialised in areas such as regional development and analysis, statistics and GIS. He has primarily been occupied with Arctic and the northern regions. Recent research includes e.g. the study Demographic Challenge to the Nordic Countries and research projects about mobility among Greenlanders and Samish people. 6

7 Helge Schei har igennem de sidste 14 år arbejdet som daglig leder af det norske statslige udviklingsprogram Merkur. Merkur-programmet arbejder med støtteordninger til handelslivet i udkantsområder (rural retail). Ansvaret for programmet ligger hos Kommunal- og Regionaldepartementet. Tidligere har Helge Schei arbejdet i det norske Handelsdepartement, været forretningsrådgiver og arbejdet med varekædeudvikling. Helge Schei har en samfundsvidenskabelig udannelsesbaggrund fra Høgskolen i Volde og Universitetet i Bergen. Gennem de sidste år har han besiddet mange tillidserhverv på både lokalt, regionalt og nationalt niveau indenfor området. Helge Schei has for the past 14 years been working as the daily manager of the Norweigian state-funded development programme Merkur. The Merkur-programme is working with subsidy schemes to small companies in remote areas (rural retail). The responsibility for the programme is placed in the Ministry of Local Government and Regional Development. Previously Helge Schei has been working in the Norwegian Ministry of Trade, been a business counselor and worked with supply chain development. Helge Schei has an academically background in social and political sciences from Volde University College and the University in Bergen. Through the past years he has been a member of several different boards and committees on both a local, regional and national level. Lindis Sloan er fra KUN-centeret for ligestilling i Steigen i Nordland, Norge. Hun har arbejdet med adskillige projekter, som fokuserer på demografi i rurale områder i Norden med et perspektiv om køn og ligestilling. Lindis Sloan har været projektleder for Arktisk Råds SDWG projekt: Kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i atkitsk fiskeri- og ressourceforvaltning og Kvinder og forvaltning af natur ressourcer i det rurale Norden for KUN. På det sidste har hun arbejdet med et ligestillingsbaseret statistisk overblik for Finnmark Kommune i Norge. Lindis Sloan is from the KUN centre for gender equality in Steigen, Nordland, Norway, has worked with several projects focusing on rural demography in the North in a gender perspective. She was project manager for the Arctic Council SDWG projects "Women's participation in decision-making processes in Arctic fisheries resource management" and "Women and natural resource management in the rural north" for KUN, and has most recently worked on a gender equality-based statistical overview for Finnmark County. Keith Storey blev i 1966 bachelor ved Leicester Universitet, England. Sidenhen blev han master og tog en ph.d. i Canada, fra henholdsvis Simon Fraser Universitetet (1969) og Universitetet i Western Ontario (1977). Keith Storey har undervist i geografi på Memorial University i Newfoundland siden 1971, indenfor specielt områder som ressourceforvaltning, regional udvikling og økonomisk geografi. Hans primære forskningsinteresse er de processer og den praksis, som finder sted indenfor sociale og økonomiske udviklingsprojekter, og evaluering af disse. I den forbindelse er han interesseret i de implikationer, som vækst og afvikling, foranlediget af sådanne projekter, medfører i ressource-afhængige samfund. På det sidste har meget af hans arbejde handlet om olie- og gassektoren, mineindustrien og vandsektorerne i Newfoundland og Labrador, det nordlige Canada, Vestaustralien og i den mexicanske golf. Keith Storey received his BA from the University of Leicester in the United Kingdom in Afterwards he got a MA and took a PhD. in Canada, from respectively Simon Fraser University (1969) and the University of Western Ontario (1977). Keith Storey has taught Geography at Memorial University in Newfoundland since 1971, especially in areas such as resource development and management, regional development and economic geography. His main research interest is in the process and practice of social and economic impact assessment and the implications of growth and closure in resource-dependent communities. In recent years much of the work of Keith Storey has been concerning the oil and gas, mining and hydro sectors in Newfoundland and Labrador, northern Canada, Western Australia and the Gulf of Mexico. 7

8 Súsanna Sørensen er leder af VisitFaroeIslands. VisitFaroeIslands er en organisation under det færøske Udenrigsråd, som arbejder med turisme. Súsanna Sørensen har en kandidatgrad fra Copenhagen Business School (CBS) i sprog og økonomi. Før Súsanna Sørensen startede med at arbejde indenfor turisme var hun engageret i petroleumsindustrien, først med oliefirmaer i Norge og senere indenfor de færøske petroleumsmyndigheder. Súsanna Sørenen var en del af projektledelsen i det nyligt overståede projekt Competitive Identity på Færøerne. Súsanna Sørensen is the director at VisitFaroeIslands. VisitFaroeIslands is a sub organization of the Faroese Foreign Council that works with tourism. Súsanna Sørensen holds a MA in business language from Copenhagen Business School. Before taking a position within tourism, Súsanna Sørensen worked within the petroleum industry, first with oil companies in Norway and later with the Faroese petroleum authorities. Súsanna Sørensen was part of the project management of the recent Competitive Identity project in the Faroe Islands. Per Bech Thomsen is a journalist and communication advisor. For more than 10 years, he was the bureau chief for Reuters in Denmark, where he was also in charge of reporting on Greenland and the Faroese Islands. Previously, he worked as a professional trader in the financial markets in, e.g., Singapore and London, and today he is a partner in the consultancy company Common Sense Communications. Per Bech Thomsen is the author of a well-received book on the Danish Mohammed cartoons controversy. Per Bech Thomsen er journalist og kommunikationsrådgiver. I mere end 10 år har han været direktør for Reuters i Danmark, hvor han også var ansvarlig for at rapportere om grønlandske og færøske forhold. Tidligere arbejdede han som professionel handlende på det finansielle marked, bl.a. i Singapore og London. I dag er han partner i konsulentvirksomheden Common Sense Communications. Per Bech Thomsen er forfatter til en bog om den danske Muhammedkrise, som blev godt modtaget af kritikerne. Anders U. la Cour Vahl er projekt- og kommunikationschef i Grønlands Turist og Erhvervsråd. Han er uddannet cand.mag. i Etnografi og Historie fra Aarhus Universitet i Siden 1994 har Anders la Cour Vahl arbejdet indenfor grønlandsk turisme - først som guide og siden turistchef i Narsaq og Nuuk, før han i 2002 blev ansat i daværende Grønlands Turistråd. Hans primære arbejde består af rådgivning om internationale programsamarbejder, udvikling af krydstogtsturisme og miljø- og infrastrukturudfordringer. Han er desuden ansvarlig for udvikling og drift af hjemmesiderne og Anders U. la Cour Vahl is head of the project- and communication department at Greenland Tourism & Business Council. He holds a MA in Ethnography and History from Aarhus University (1997). Anders la Cour Vahl has since 1994 worked with Greenlandic tourism first as a guide and later as head of tourism in Narsaq and Nuuk, before he in 2002 was employed by the former Greenland Tourist Council. His primary work consists of consultancy on international programme collaborations, development of cruise tourism and environmental and infrastructure challenges. He is furthermore responsible for the maintenance of the home pages and Peter Weiss er født og opvokset i Bayern, Tyskland, men arbejder nu som direktør for Vestfjordenes Universitetscenter i Islands yderste nordvestlige egn. Peter Weiss har studeret lingvistik og litteratur i henholdsvis Slesvig-Holsten og på Island. Han underviste ved universitetet i Greifswald/Vorpommern og aflagde doktoreksamen indenfor lingvistik/nordisk filologi der. I årene var han lektor i afdelingen for tysk og dansk ved Islands Universitet, siden direktør for universitetets sprogcentrum og direktør for Goethe-Zentrum i Reykjavík. Siden 2005 har han arbejdet i Vestfjordene med etableringen af Universitetscenteret, som er blevet en positiv faktor i Vestfjordenes ellers kritiske demografiske situation. Peter Weiss was born and brought up in Bavaria, Germany but is now working as the director of the University Centre of the Westfjords in Icelands uttermost north-western part. Peter Weiss has been studying linguistics and literature in both Slesvig-Holsten and in Iceland. He worked at the University in Greifswald/Vorpommern and earned his PhD there in linguistics/nordic philology. From 1997 to 2002 he was associated professor at the University of Iceland's Department of German and Danish, then director of the University's language centre and director for Goethe-Zentrum in Reykjavík. Since 2005 Peter Weiss has been working in the Westfjords with the establishing of the University Centre, that now has become a positive factor in the Westfjords' difficult demographic situation. 8

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

UCL på engelsk/opdateret september 2015

UCL på engelsk/opdateret september 2015 otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk/opdateret

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017

UCL på engelsk, opdateret 3. feb. 2017 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU ECONOMIC GROWTH, LABOUR MARKET PERFORMANCE AND PUBLIC POLICY Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, Festsalen, Frue

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark

22. maj 2013, kl. 10.00 May 22, 2013 at 10.00 a.m. Tranegaardsvej 20, DK-2900 Hellerup, Denmark Til aktionærerne i Azanta A/S To the shareholders of Azanta A/S Vedr. Ordinær generalforsamling 2013 Re. Annual General Meeting 2013 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Azanta A/S ( Selskabet

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne.

Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. Færøske erfaringer med lovgivning og initiativer i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer på Færøerne. OLAVUR GREGERSEN, MANAGING PARTNER I SYNTESA PARTNERS & ASSOICIATES SYNTESA PARTNERS &

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler?

Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler? Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler? Torben Jørgensen VP, Information Security & Risk Management Global IT, Vestas Wind Systems A/S 1 Sikkerhed - et nødvendigt onde eller en forretningsenabler?

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016

Kulturudvalg. KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 Kulturudvalg KulturUDVALG AARHUS PROGRAM OG INFORMATION OM TUREN TIL ISTANBUL MAJ 2016 REJSETIDER, SE DETALJERET REJSEPLAN PÅ PROGRAM Udrejse: 30. maj 2016: Aalborg til Atatürk lufthavn Hjemkomst 3. Juni

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus Competitive Intelligence Analysis Seminars København 23. maj 2007 24. maj 2007 Intelligence and for the Strategy Process - Learn practical understanding of how to apply the methods. Understanding the future

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen

Career systems at The University of Copenhagen. Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen Career systems at The University of Copenhagen Kim Brinckmann Director for Research and Innovation University of Copenhagen A Comprehensive University in Scandinavia 40,000 students 9,000 employees in

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere