Biografier - Biographies

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biografier - Biographies"

Transkript

1 Biografier - Biographies Geir Ove Bakken er borgmester i Alta. Han er født i 1958 i Tverrelvdalen. Politik har haft stor indflydelse på hans barndom, og han fulgte i sin fars fodspor (Lars Bakken), da han blev borgmester i Før han blev borgmester, arbejdede Geir Ove som snedker. Geir Ove Bakken, Mayor of Alta. Born in 1958 in Tverrelvdalen. Geir Ove s childhood was marked by his father s (Lars Bakken) political career and he followed in his father s footsteps when he became mayor of Alta in Before becoming mayor Geir Ove was a carpenter. Tove Bull er professor i nordisk sprogvidenskab ved Universitetet i Tromsø. Hun var prorektor for universitetet fra og blev den første kvindelige rektor på universitetet i en stilling hun besad frem til Tove Bull er også medlem af en lang række bestyrelser, råd og udvalg, både nationalt og internationalt. Hun har været medlem i Norges Sprognævn fra 1980 til For tiden er hun blandt andet bestyrelsesmedlem ved Samisk Høgskole i Kautokeino og ved Universitetet på Færøerne. Tove Bull is a Nordic linguist at the University in Tromsø. She served as prorector from 1990 to 1995 and then became the first female rector of the university, serving from Tove Bull is also a member of several different boards and commitees, both national and international. She was a member of the Norwegian Language Council from 1980 til For the present she is a borad member, e.g. at Samish University College in Kautokeino and at the University of the Faroe Islands. Dean Carson er lektor og leder af Befolknings- og Turisme Studier på Charles Darwin Universitet i Australien. Hans forskningsinteresser retter sig mod at forså, hvorfor mennesker vælger (eller fravælger) at bo i afsidesliggende egne, og hvad regeringer, erhvervsliv og lokalsamfund gør for at påvirke disse beslutninger. Hans nyeste forskning består af analyser af, hvordan ekstreme vejrsituationer påvirker demografien, modeller af turiststrømme i den australske ødemark, kortlægning af arbejdsmigrationsmønstre i Australien og undersøgelser af aborigineres skiftende mobilitetsadfærd. Dean Carson er hovedredaktør på en kommende bog, som sammenligner demografisk forandring i de afsidesliggende egne i Australien, Canada, Nordeuropa og Alaska. Dean Carson is associate professor and the Head of Population and Tourism Studies at Charles Darwin University in Australia. His research interests revolve around understanding why people choose to (or choose not to) spend time in remote places, and what governments, business and community do to try and influence those decisions. Recent research includes analysing the impacts of extreme weather events on the demography, modelling tourist flows across outback Australia, mapping internal labour migration patterns in Australia, and investigating changing mobility behaviours of Aboriginal people. Dean Carson is chief editor of a forthcoming book comparing demographic change in remote Australia, Canada, Northern Europe and Alaska. Olaf Foss er forskningschef og leder af afdelingen for socioøkonomiske og territoriale studier ved NIBR (Norsk Institut for By- og Regionforskning). Olaf Foss har været aktiv inden for regional forskning siden starten af 70 erne. Fra var han programkoordinator for Forskning for Regional Udvikling. I perioden var han forskningsleder for programmet Regional Udvikling (Regut) i Norges Forskningsråd. Han var nationalt kontaktpunkt for (ECP) for European Spatial Planning Observation Network (ESPON 2006). Han har den samme funktion i ESPON Han har siden 1992 også bidraget til OECDs aktiviteter om territorielle indikatorer og analyser. Olaf Foss har vært redaktør af NIBRs tidsskrift Regionale Trender siden Olaf Foss is Research Director and head of the Division for Socio-Economic and Territorial Studies at NIBR (Norwegian Institute for Urban and Regional Research). Olaf Foss has been active in regional research since the early 70s. From he was coordinator of the programme Research for Regional Development. In the period he was research manager of the programme Regional development (Regut) in the Norwegian Research Council. He acted as national contact point (ECP) for the European Spatial Planning Observation Network (ESPON 2006). He has the same function in ESPON Since 1992 he has also contributed to OECD s activity on territorial indicators and analysis. Olaf Foss has been editor of NIBR s biannual journal "Regionale Trender" since

2 Sigríður Margrét Guðmundsdóttir er ejer og leder af Landnamssetur (Bosættelsescenteret) i Borgarnes. Hun er født og opvokset på Island, hvor hun er uddannet lærer og teaterdirektør og har arbejdet i både den private og offentlige sektor. Først som skolelærer i 11 år og sidenhen inden for tv og teater. Før hun startede bosættelsescenteret i 2006 var Sigríður Guðmundsdóttir bl.a. nyhedsreporter for Islands nationale tv-station. Landsnamssetur har mange aktiviteter, som alle omhandler Islandsk kultur og historie. Centeret har vundet flere priser, bl.a. Turistindustriens Innovationspris i 2006 og den islandske pris for kvindelige entreprenører i Sigríður Margrét Guðmundsdóttir is the owner and general manager of The Settlement Centre at Borgarnes. She is born and raised in Iceland where she is educated as a teacher and theatre director and has worked both in the private and public sector. First as a school teacher for 11 years and then in TV and theatre. Before founding the Settlement Centre in 2006 Sigríður Guðmundsdóttir e.g. worked as a news reporter for the National Television of Iceland. The Settlement Centre has a lot of activities that all relates to Icelandic culture heritage and history. The centre has won several awards, e.g. the Tourist Industry Innovation Award in 2006 and the Icelandic Woman Entrepreneur Award in Jørn Hansen er uddannet akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi 1975, og har siden da været involveret i udbygningen af det grønlandske erhvervsliv. Til daglig er han kontorleder for RAMBØLL, som er et af Grønlands største rådgivende ingeniørfirmaer. Jørn Hansens engagement i det grønlandske erhvervsliv har ført mange tillidsposter med sig. Han besidder for tiden formandsposten i Sisimiut Erhvervsråd, sidder i bestyrelsen i Grønlands Innovationscenter og er følgegruppemedlem i ARTEK, som varetager den grønlandske ingeniøruddannelse. Jørn Hansen er pt. også formand for NORA. Herudover har Jørn Hansen deltaget i gennemførelsen af flere offentlige programmer til forbedring af Grønlands energi- og miljøforhold, reorganisering og effektivisering af administrationen, infrastruktur og uddannelsessystemet. Jørn Hansen finished his studies at Aalborg Academy of Engineering in 1975, and has ever since been involved in the expansion of trade and business in Greenland. Currently he is working as office manager at RAMBØLL, which is one of the biggest counselling engineering companies in Greenland. Jørn Hansen s engagement in Greenlandic business has lead to many trusted positions. He is at the moment chairman of Sisimiut Business Council, is on the board of Greenland s Innovation Centre and is a member of an ARTEK working group, which manage the education of engineers in Greenland. At present he is also chairman of NORA. Jørn Hansen has participated in the implementation of several public programs for improvement of energy and environmental conditions, reorganisation and efficiency improvement of the administration, infrastructure and the education system in Greenland. Klaus Georg Hansen er mag.art. et cand.mag. i etnografi samt grønlandske sprog og kultur, Aarhus Universitet Han har været forskningsbibliotekar ved og leder af Groenlandica, Grønlands Nationalbibliotek ( ) Leder af Sisimiut Museum ( ). Underviser på Sprogcenteret i Sisimiut, hvor han også arbejdede med udvikling af e-læring ( ). Fra 2006 har han besiddet stillingen som afdelingschef i Grønlands Selvstyre med ansvar for fysisk landsplanlægning. Klaus Georg Hansen har desuden skrevet om Grønland indenfor emner som mentalitets- og kolonitidshistorie, informationsteknologi og demokrati. Han har senest beskæftiget sig med Grønland og klimaændringer. Klaus Georg Hansen er ansvarlig for der er Grønlands nationale webgis portal, hvor oplysninger om befolkning, planlægning, klimaændringer m.m. bliver gjort tilgængelige. Klaus Georg Hansen is MA in ethnography and Greenlandic languages and culture from Aarhus University He has been research librarian and manager of Groenlandica, the Greenlandic National Library ( ). Director of Sisimiut Museum ( ). Teacher at the language school in Sisimiut, where he also worked with development of e- learning ( ). From 2006 he has been head of department in the Greenlandic Self Government with the responsibility for physical planning. Klaus Georg Hansen has furthermore written a lot about Greenland e.g. about the genealogy of mentality, colonial history, ICT and democracy. Recently he has been engaged on climate changes. He is responsible for the website - Greenland s national webgis portal - where information about population, planning, climate changes etc. is available. 2

3 Beinta í Jákupsstovu er uddannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun i 2003 blev dr. polit. ved Institut for Administration og Organisastionsvidenskab. Hun arbejder pt. på Høgskolen i Molde og er også ansat i en halvtidsstilling som lektor ved Universitetet på Færøerne. Beinta í Jákupsstovu underviser her i stamfundsvidenskabelige fag såsom politisk teori, komparativ og international politik og globalisering. Hendes primære forskningsfelt og hovedinteresse er lokaldemokrati og velfærdspolitik. Beinta í Jákupsstovu finished her studies at the University in Bergen in 2003, where she became DSc from the Institute of Administration and Organizational Science. At the moment she works at Molde University College and is also employed half time as an associated professor at the University of the Faroe Islands. Beinta í Jákupsstovu is teaching in the field of social science in subjects such as political theory, comparative and international politic and globalization. Here primary research interests are local democracy and welfare politics. Hjalti Jóhannesson er geograf og har arbejdet som forsker på Akureyri Universitets forskningscenter siden Forskningscenteret, som ligger i det nordlige Island, har et multidisciplinært fokus og majoriteten af centerets projekter handler om problemstillinger inden for rural udvikling i en bred og projektorienteret forstand. Hjalti Jóhannesson har været med i meget forskelligartede projekter om alt fra studier af konsekvenserne af large-scale projekter, virkninger af infrastrukturudvikling, kommunestyring og -service, innovation og arbejdsmarkedsforskning. Hjalti Jóhannesson is a geographer and has been a researcher at the University of Akureyri Research Centre. The research centre, located in Akureyri, Northern Iceland, has a multidisciplinary focus and the majority of its projects deal with rural development issues in a broad and project orientated sense. Hjalti Jóhannesson has taken part in diverse projects ranging from studies on impacts of large scale projects, impacts of infrastructure development, municipal governance and services, innovation and labour market research. Johan Klement Kalstad er lektor og dr.polit. ved Samisk Høgskole og leder for sektionen for samfundsvidenskab og pædagogik (læreruddannelsen). Han er uddannet inden for samfundsvidenskab fra Universiteterne i Oslo og Tromsø. Johan Kalstad har i mange år arbejdet i den offentlige forvaltning. Han har arbejdet i to statslige departementer, Rendriftsforvaltningen og Kommunal- og Regionaldepartementet. I denne periode var han bl.a. med til at etablere en enhed for forvaltning af samiske forhold i den norske centraladministration. Johan Kalstad har desuden været direktør for Nordisk Samisk Institut og lektor ved Høgskolen i Finnmark før han kom til Samisk Høgskole. Johan Klement Kalstad is an associated professor and DSc at Sámi University College and head of the department for social science and pedagogy (teacher training). He has an academically background in social and political science from the universities in Oslo and Tromsø. Johan Kalstad has for many years been working in the Norwegian public administration. He has worked in two state departments, the Department of Reindeer Management and the Department for Local Government and Regional Development. In this period he worked on getting a unit for management of Samish matters established in the Norwegian central administration. Johan Kalstad has been the director of the Nordic Samish Institute and an associate professor at Finnmark University College, before he started working at Sámi University College. Anna Karlsdóttir er lektor i geografi og turismestudier ved Islands Universitet. Hun har været vejleder i geografi og forskningsassistent ved Nordatlantiske Regionalstudier (RUC ) og lektor ved Landbrugshøjskolen i Island, hvor hun var ansvarlig for oprettelsen af studier i miljøplanlægning ( ). Anna Karlsdóttir har indgået i en række internationale forskningsnetværk omkring socioøkonomisk udvikling i kystområder på de nordlige breddegrader. Anna Karldóttirs forskning har generelt fokuseret på økonomisk regional geografi i forhold til erhvers- og beskæftigelsesmæssige forandringer i rurale egne og kystområder i arktiske regioner. I de senere år er fokus blevet drejet til kvinders situation i denne forandringsproces. Anna Karlsdóttir is an associate professor in geography and tourism at University of Iceland. She has previously worked as counsellor in geography and research assistant at North Atlantic Regional Studies (RUC ) and been associate professor at the Agricultural College, Iceland, where she was responsible for the establishment of studies in environmental planning ( ). Anna Karlsdóttir has been part of a whole range of international research networks concerning socio economic development in costal areas in the Nordic regions. Her research has been focussed on economic regional geography regarding aspects of changes in trade and employment in rural districts and costal areas in the Arctic regions. Recently her focus has shifted to a gender perspective in such processes of change. 3

4 Magnhild Meltveit Kleppa har fra 2007 været Norges kommunal- og regionalminister som repræsentant for Senterpartiet. Ministeriet er ansvarligt for boligpolitik, regional udvikling, kommunestyring og økonomi, lokalforvaltning og det administrerer desuden nationale valg. Magnhild Meltveit Kleppa har også været socialminister fra Hun er uddannet lærer fra Kristiansand Lærerskole i 1970 og har senere studeret samfundsfag, biologi og specialpædagogik ved Stavanger Lærerskole. Inden hun kom i folketinget i 1993 har hun arbejdet som lærer og rådgiver. Magnhild Meltveit Kleppa has since 2007 been the Minister of Local Government and Regional Development for Senterpartiet. The Ministry is responsible for housing policy, regional development, local governance, economy and administration and is also administrating the national elections. Magnhild Meltveit Kleppa has also been Minister of Social Affairs She is trained as a teacher from Kristiansand Teacher College in 1970 and has later on studied political science, biology and special pedagogy at Stavanger Teacher College. Before she became a member of the parliament in 1993 she worked as a teacher and counsellor. Luba Kuzovnikova er oprindeligt fra Rusland, men arbejder nu i Norge. Her har hun siden 2006 været kunstnerisk leder af Pikene på Broen, beliggende i det nordøstlige Norge. Pikene på Broen er et kunstfirma, som driver kunst- og kulturprojekter, der søger at være grænseoverskridende og bygge bro. Luba Kuzovnikova ser på samtidskunst og kultur som nerven i lokalsamfundsudviklingen, og arbejder med projekter, som kommenterer den kulturpolitiske agenda, skaber mødepladser for kunstnere, kulturaktører og folk fra forskellige lande og miljøer. Hun er uddannet i lingvistik ved Pomor Universitetet i Arkhangelsk, men har også læst kunsthistorie ved Utica College of Syracuse University, USA, Universitetet i Tromsø og Universitetet i København. Hun har desuden en MA i Kulturel Ledelse fra Universitetet i Manchester. Luba Kuzovnikova was born in Russia, but is now working in Norway. Here she is the art director of Pikene på Broen, located in the north eastern part of Norway. Pikene på Broen is an art company that runs different art- and culture projects with the purpose of breaking boundaries and building bridges. Luba Kuzovnikova looks at contemporary art and culture as the very nerve in development in local communities and in society as such. She works with projects that comment the political agenda concerning culture, creates meeting places for artists and people from different countries and environments. She is a linguist from the University of Pomor in Arkhangelsk, but has also been studying art history at Utica College of Syracuse University, USA, at the University in Tromsø and at Copenhagen University. She has a MA in Cultural Management from the Manchester University as well. Magni Laksáfoss er uddannet økonom fra Københavns Universitet med speciale i økonometriske modeller, statistik og demografi. Magni Laksáfoss har efter afsluttet uddannelse især beskæftiget sig med problemstillinger inden for demografi og økonomi på Færøerne og i Grønland. I perioden arbejdede han med en ph.d.-afhandling om langsigtssammenhængen mellem den demografiske og den økonomiske udvikling. Magni Laksáfoss var finansminister på Færøerne. Magni Laksáfoss er i dag medlem af det færøske Lagting. Magni Laksáfoss is an economist from Copenhagen University with econometric models, statistics and demography as his area of specialisation. After finishing his studies he has mainly been engaged in issues within the area of demography and economy on the Faroe Islands and Greenland. From 2005 to 2007 he worked with a PhD-thesis about the long-term correlation between demographic and economic development. Magni Laksáfoss was the Minister for Finance on the Faroe Islands Magni Laksáfoss is now a member of the Faroese Parliament. 4

5 Jesper Manniche er seniorforsker, ansat i Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) på den danske ø Bornholm. Han har forskningserfaringer indenfor en lang række regionale studiefelter såsom virksomhedsudvikling, entreprenørskab, innovation og læring, institutionelle rammebetingelser og regionalpolitik med et særligt fokus på perifere områder og landdistrikter. For øjeblikket arbejder Jesper Manniche især med innovation og vidensdynamikker i fødevaresektoren i forbindelse med aktuelle forandringer i konventionelle og alternative produktions- og distributionssystemer, samt med hvad disse forandringer betyder for virksomheder og politikformulering i landdistrikter. Jesper Manniche is a senior researcher at the Centre for Regional and Tourism Research (CRT) located on the Danish island Bornholm. Jesper Manniche has research experiences within a wide array of regional study fields such as business development, entrepreneurship, innovation, learning, and regional policy and governance with a special focus on peripheral areas and rural districts. His present research focuses on innovation and knowledge dynamics in the agri-food economy in connection with the contemporary changes in conventional and alternative food production and distribution systems and the implications of these changes for rural businesses and rural development. Lothar Maruhn er født i Tyskland, men flyttede som 9-årig til Norge. Lothar Maruhn er administrerende direktør i firmaet Meløy Development og har arbejdet med erhvervsudvikling, offentlig administration, industri og turisme gennem de sidste 24 år. Han har international erfaring fra Europa og Asien og snakker norsk, engelsk og tysk. Lothar Maruhn var tidligere administrerende direktør i SiPro, fra marts 2008 til september Her har han ledet virksomheden gennem halvandet år med stærk vækst. Han har i forlængelse af dette været bestyrelsesformand i virksomheden siden den startede og var en af virksomhedens grundlæggere i Han er også grundlægger af SiPro (S) PTE LTD i Singapore og vil fortsætte med at arbejde som rådgiver for SiPro de næste år. Lothar Maruhn er uddannet ved Høgskolen i Bodø. Lothar Maruhn was born in Germany but moved to Norway as nine-year old. Lothar Maruhn is the CEO of Meløy Development and has been working with business development, public service, industry and tourism the last 24 years. He has international experience from Europe and Asia and speaks Norwegian, English and German. Lothar Maruhn was formerly the CEO of SiPro, from March 2008 to September Here he has led the company through 1 1/2 year with strong growth. In addition to this he has been chairman of the Board of Directors in the company since the start-up and was one of the companies founder in He is also the founder of SiPro (S) PTE LTD, Singapore and will continue working as an advisor to SiPro in the coming years. Lothar Maruhn is educated from Bodø University College. Thomas Mogensen er uddannet cand. oecon. og arbejder som projektleder hos Greenland Development, som er en projektorganisation etableret for at assistere det grønlandske Landstyre på en lang række aktivitetsområder i forhold til det grønlandske aluminiumsprojekt. Thomas Mogensens arbejdsområder er projekt- og samfundsøkonomi, finansiel og statistisk analyse og analyser i forhold til arbejdsmarkedet og mobilitetsmønstre. Thomas Mogensen is MSc in Economics and is working as a project manager for Greenland Development a project organisation established to assist the Greenlandic Self Rule Government with a long number of questions concerning the Greenlandic aluminium project. Thomas Mogensen is working with areas such as socio- and macroeconomics, financial and statistic analysis and analysis of the labour market and mobility patterns. Eirik Newth er forfatter, blogger og mediepersonlighed fra Norge. Han er uddannet astrofysiker med cand.scient-grad fra universitetet i Oslo i Siden 1990 har han arbejdet heltid som forfatter og formidler af naturvidenskab for et bredt publikum. Han har bl.a. skrevet en række populærvidenskabelige bøger for børn, og har været programleder i det popurlærvidenskabelige radioprogram Superstreng. Gennem de sidste år har Eirik Newth beskæftiget sig mere og mere med fremtiden. Han har en blog, der er viet til tanker om fremtiden. Se: Eirik Newth is a writer, blogger and media personage from Norway. He took an academic MSc degree in astrophysics from Oslo University in Since 1990 he has been working fulltime as a writer and communicator of natural science for a wide audience. He has amongst other things written a number of popular science books for children, and has been program director in the popular science radio show Superstreng. Recently Eirik Newth has been engaged in future science. He has a blog dedicated to thoughts about the future. See: 5

6 Vigdis Nygaard er samfundsforsker ved Northern Research Institute (NORUT) i Alta. NORUT er en national forskningskoncern med ståsted i Nordnorge. Det består af tre forskningsinstitutter med virksomhed inden for teknologi og samfund og innovation og er det største samfundsvidenskabelige miljø i regionen. Vigdis Nygaard forsker især i regionalpolitiske problemstillinger i landsdelen. Hun har erfaring med evaluering af forskellige ordninger og tiltag indenfor felter såsom uddannelse, samiske forhold og helse. Hun er for tiden projektleder for et forskningsprojekt om demografi i kystkommuner i Finnmark. Vigdis Nygaard is a research scientist at Northern Research Institute (NORUT) in Alta. NORUT is a national research concern located in the Nothern Norway. It consists of three research institutes working with technology, society and innovation, and is the biggest institute specialized in social and political science in the academic setting in the region. Vigdis Nygaard does research on regional policy issues in the region. She has experience with evaluation of different types of political tools and instruments and with evaluation of projects concerning education, Samish matters and health. She is currently project leader on a research project about demography in costal areas in Finnmark. Kristianna Winther Poulsen er uddannet cand.mag. fra Roskilde Universitetscenter i Danmark, og MSc fra Robert Gordon University i Skotland. Hun er født og opvokset på Færøerne, og efter studieophold i Danmark, Frankrig og England har hun været bosat på Færøerne de sidste 10 år. Kristianna Winther Poulsen har været formand for Ligestillingsnævnet på Færøerne siden april Kristianna Winther Poulsen is MA from Roskilde University Centre in Denmark, and MSc from Robert Gordon University in Scotland. Kristianna Winther Poulsen is born and raised on the Faroe Islands. After studies abroad in Denmark, France and England she returned and has now been living on the Faroe Islands the past 10 years. Since April 2008 Kristianna Winther Poulsen has been the president of the Faroese Gender Equality Board. Suni Poulsen er organisationspsykolog fra Københavns Universitet. Siden 2001 har han arbejdet som markedsanalysekonsulent og klinisk psykolog med autorisation og speciale i HR og psykologiske tests. Suni Poulsen er partner i analysevirksomheden Marketminds, som arbejder med at lave analyser i forhold til bl.a. branding og forretningsudvikling og optimering. Suni Poulsen har gennemført en analyse om, hvorvidt færinger i Danmark i større omfang kan fås til at flytte tilbage til Færøerne, som en del af en større undersøgelse gennemført af Den Nordatlantiske gruppe i Folketinget. Suni Poulsen is an organizational psychologist from Copenhagen University. Since 2001 he has worked as market research advisor and clinical psychologist with authorisation and speciality in Human Resource and psychological tests. Suni Poulsen is partner in the research agency Marketminds that works with e.g. branding and concept development. Suni Poulsen has conducted research on how Faroese resident in Denmark can be encouraged to move back to the Faroe Islands, as a part of a big investigation conducted by the North Atlantic Group in the Danish Parliament. Rasmus Ole Rasmussen er lic.scient. i økonomisk geografi fra Københavns Universitet og har lavet ph.d. inden for regional analyse, hvor han udviklede en model over menneskelig indflydelse på økosystemer (1976). Han er nu ansat som forsker hos Nordregio, hvor han er specialiseret inden for områder regional udvikling og analyse, statistik og GIS. Han har desuden primært beskæftiget sig med Arktis og nordlige regioner. Nyere forskning inkluderer bl.a. undersøgelsen The Demographic Challenge to the Nordic Countries og forskningsprojekter om mobilitet blandt henholdsvis grønlændere og samere. Rasmus Ole Rasmussen is Lic. Scient in Economic Geography and PhD in Regional Analysis based on the modelling of human influenced Ecosystems (1976). He is now working as a Senior Researcher at Nordregio, where he is specialised in areas such as regional development and analysis, statistics and GIS. He has primarily been occupied with Arctic and the northern regions. Recent research includes e.g. the study Demographic Challenge to the Nordic Countries and research projects about mobility among Greenlanders and Samish people. 6

7 Helge Schei har igennem de sidste 14 år arbejdet som daglig leder af det norske statslige udviklingsprogram Merkur. Merkur-programmet arbejder med støtteordninger til handelslivet i udkantsområder (rural retail). Ansvaret for programmet ligger hos Kommunal- og Regionaldepartementet. Tidligere har Helge Schei arbejdet i det norske Handelsdepartement, været forretningsrådgiver og arbejdet med varekædeudvikling. Helge Schei har en samfundsvidenskabelig udannelsesbaggrund fra Høgskolen i Volde og Universitetet i Bergen. Gennem de sidste år har han besiddet mange tillidserhverv på både lokalt, regionalt og nationalt niveau indenfor området. Helge Schei has for the past 14 years been working as the daily manager of the Norweigian state-funded development programme Merkur. The Merkur-programme is working with subsidy schemes to small companies in remote areas (rural retail). The responsibility for the programme is placed in the Ministry of Local Government and Regional Development. Previously Helge Schei has been working in the Norwegian Ministry of Trade, been a business counselor and worked with supply chain development. Helge Schei has an academically background in social and political sciences from Volde University College and the University in Bergen. Through the past years he has been a member of several different boards and committees on both a local, regional and national level. Lindis Sloan er fra KUN-centeret for ligestilling i Steigen i Nordland, Norge. Hun har arbejdet med adskillige projekter, som fokuserer på demografi i rurale områder i Norden med et perspektiv om køn og ligestilling. Lindis Sloan har været projektleder for Arktisk Råds SDWG projekt: Kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i atkitsk fiskeri- og ressourceforvaltning og Kvinder og forvaltning af natur ressourcer i det rurale Norden for KUN. På det sidste har hun arbejdet med et ligestillingsbaseret statistisk overblik for Finnmark Kommune i Norge. Lindis Sloan is from the KUN centre for gender equality in Steigen, Nordland, Norway, has worked with several projects focusing on rural demography in the North in a gender perspective. She was project manager for the Arctic Council SDWG projects "Women's participation in decision-making processes in Arctic fisheries resource management" and "Women and natural resource management in the rural north" for KUN, and has most recently worked on a gender equality-based statistical overview for Finnmark County. Keith Storey blev i 1966 bachelor ved Leicester Universitet, England. Sidenhen blev han master og tog en ph.d. i Canada, fra henholdsvis Simon Fraser Universitetet (1969) og Universitetet i Western Ontario (1977). Keith Storey har undervist i geografi på Memorial University i Newfoundland siden 1971, indenfor specielt områder som ressourceforvaltning, regional udvikling og økonomisk geografi. Hans primære forskningsinteresse er de processer og den praksis, som finder sted indenfor sociale og økonomiske udviklingsprojekter, og evaluering af disse. I den forbindelse er han interesseret i de implikationer, som vækst og afvikling, foranlediget af sådanne projekter, medfører i ressource-afhængige samfund. På det sidste har meget af hans arbejde handlet om olie- og gassektoren, mineindustrien og vandsektorerne i Newfoundland og Labrador, det nordlige Canada, Vestaustralien og i den mexicanske golf. Keith Storey received his BA from the University of Leicester in the United Kingdom in Afterwards he got a MA and took a PhD. in Canada, from respectively Simon Fraser University (1969) and the University of Western Ontario (1977). Keith Storey has taught Geography at Memorial University in Newfoundland since 1971, especially in areas such as resource development and management, regional development and economic geography. His main research interest is in the process and practice of social and economic impact assessment and the implications of growth and closure in resource-dependent communities. In recent years much of the work of Keith Storey has been concerning the oil and gas, mining and hydro sectors in Newfoundland and Labrador, northern Canada, Western Australia and the Gulf of Mexico. 7

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Cruise North Atlantic Seminar 2013

Cruise North Atlantic Seminar 2013 Cruise North Atlantic Seminar 2013 Projektpartnere: Greenland Tourism and Business Council Port of Torshavn Port of St John s Port of Reykjavik Ålesund Cruise Network Bergen Kommune Cruise North Atlantic

Læs mere

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk

Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal. Presentation April 23 th 2008. Per Krull. krull@asb.dk Innovative CSR-strategies in SME s. PhD Thesis Proposal Presentation April 23 th 2008 Per Krull krull@asb.dk Department of Management Strategy Lab Aarhus School of Business University of Aarhus. 0 TABLE

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Business Speakers om...

Business Speakers om... Business Speakers om... Business Speakers Balanced Scorecard Branding Business Process Reengineering Customer Relation Management Design Detailhandel Forandringsledelse Global økonomi Innovation og kreativitet

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT)

Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Roskilde Universitet Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) Nordisk Kulturfond Ved Stranden 18 DK-1061, København K DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER

SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER SOCIALE KONFERENCE 01.12.2014 EKSPERIMENTER #SocialPlus14 Velkommen til Social+ konference om sociale eksperimenter Hvad er sociale eksperimenter? Ifølge Den Danske Ordbog er et eksperiment et: videnskabeligt

Læs mere

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 KKR Innovation Tour Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 Overview Program...3 Meeting Information...6 Jay Nath, Director of Innovation at San Francisco City Hall...6 Berkeley University...7

Læs mere

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens Museet på tværs Tiden er løbet fra den isolerede institution, der lukker sig om egen faglighed og ekspertise. På alle niveauer

Læs mere

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40

content indhold From sketchbook to 3D and parametric design Fra skitseblok til 3D og parametrisk design...32 af Damaskus...40 2 Henning Larsen Architects 2008 content indhold 3 content indhold Photographers Fotografer: Line Bertholdt (52, 53) Jan Bunge (40) Claus Clausen (54) Line Frier (40) Jacob Galtt (53) John Hansen (52)

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2007 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries 1 Århus Kommune Aarhus Muncipality Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Kultur og Borgerservice

Læs mere

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010

EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Årsrapport 2010 Annual report 2010 EXPERIMENTARIUMS ÅRSrapport 2010 / ANNUAL REPORT 2010 Ansvarshavende / Chief Editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editor Asger Høeg, Erik Johansen, Charlotte Koldbye, Mikkel

Læs mere

On being in-between : social and cultural geography in Denmark

On being in-between : social and cultural geography in Denmark Social & Cultural Geography, Vol. 4, No. 2, June 2003 On being in-between : social and cultural geography in Denmark Kirsten Simonsen Department of Geography and International Development Studies, Roskilde

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Speed Mentoring 8. oktober 2012 www.hypatia.dk

Speed Mentoring 8. oktober 2012 www.hypatia.dk Speed Mentoring 8. oktober 202 www.hypatia.dk Speed Mentoring - den 8. oktober 202 Hypatia har indbudt 2 seje kvinder fra erhvervslivet velkommen som mentorer for en aften. Du har muligheden for at få

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S

Annexes to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S to the Social Impact Assessment for the ISUA Iron Ore Project for London Mining Greenland A/S (in compliance with the BMP Guidelines on SIA of November 2009) March 2013 v TABLE OF CONTENTS PAGE ANNEX 1:

Læs mere

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL PSYCHOLOGY CO-CREATION COGNITIVE WEB SCIENCE INTUITIVE COMMUNICATION USABILITY MANIPULATION MULTIPLATFORM SOCIAL STORYTELLING ETHNOGRAPHY EXPERIENCE OUTPUT BEHAVIOUR INTERACTION EVENTS DIALOGUE USER KNOWLEDGE

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet

- anbefalinger der fremmer toppræstationer. Elitesport med høj intensitet - anbefalinger der fremmer toppræstationer Elitesport med høj intensitet 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Præsentation af bidragydere 4 Anbefalinger Højintensitetssportsgrene i et psykologisk perspektiv

Læs mere