Biografier - Biographies

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biografier - Biographies"

Transkript

1 Biografier - Biographies Geir Ove Bakken er borgmester i Alta. Han er født i 1958 i Tverrelvdalen. Politik har haft stor indflydelse på hans barndom, og han fulgte i sin fars fodspor (Lars Bakken), da han blev borgmester i Før han blev borgmester, arbejdede Geir Ove som snedker. Geir Ove Bakken, Mayor of Alta. Born in 1958 in Tverrelvdalen. Geir Ove s childhood was marked by his father s (Lars Bakken) political career and he followed in his father s footsteps when he became mayor of Alta in Before becoming mayor Geir Ove was a carpenter. Tove Bull er professor i nordisk sprogvidenskab ved Universitetet i Tromsø. Hun var prorektor for universitetet fra og blev den første kvindelige rektor på universitetet i en stilling hun besad frem til Tove Bull er også medlem af en lang række bestyrelser, råd og udvalg, både nationalt og internationalt. Hun har været medlem i Norges Sprognævn fra 1980 til For tiden er hun blandt andet bestyrelsesmedlem ved Samisk Høgskole i Kautokeino og ved Universitetet på Færøerne. Tove Bull is a Nordic linguist at the University in Tromsø. She served as prorector from 1990 to 1995 and then became the first female rector of the university, serving from Tove Bull is also a member of several different boards and commitees, both national and international. She was a member of the Norwegian Language Council from 1980 til For the present she is a borad member, e.g. at Samish University College in Kautokeino and at the University of the Faroe Islands. Dean Carson er lektor og leder af Befolknings- og Turisme Studier på Charles Darwin Universitet i Australien. Hans forskningsinteresser retter sig mod at forså, hvorfor mennesker vælger (eller fravælger) at bo i afsidesliggende egne, og hvad regeringer, erhvervsliv og lokalsamfund gør for at påvirke disse beslutninger. Hans nyeste forskning består af analyser af, hvordan ekstreme vejrsituationer påvirker demografien, modeller af turiststrømme i den australske ødemark, kortlægning af arbejdsmigrationsmønstre i Australien og undersøgelser af aborigineres skiftende mobilitetsadfærd. Dean Carson er hovedredaktør på en kommende bog, som sammenligner demografisk forandring i de afsidesliggende egne i Australien, Canada, Nordeuropa og Alaska. Dean Carson is associate professor and the Head of Population and Tourism Studies at Charles Darwin University in Australia. His research interests revolve around understanding why people choose to (or choose not to) spend time in remote places, and what governments, business and community do to try and influence those decisions. Recent research includes analysing the impacts of extreme weather events on the demography, modelling tourist flows across outback Australia, mapping internal labour migration patterns in Australia, and investigating changing mobility behaviours of Aboriginal people. Dean Carson is chief editor of a forthcoming book comparing demographic change in remote Australia, Canada, Northern Europe and Alaska. Olaf Foss er forskningschef og leder af afdelingen for socioøkonomiske og territoriale studier ved NIBR (Norsk Institut for By- og Regionforskning). Olaf Foss har været aktiv inden for regional forskning siden starten af 70 erne. Fra var han programkoordinator for Forskning for Regional Udvikling. I perioden var han forskningsleder for programmet Regional Udvikling (Regut) i Norges Forskningsråd. Han var nationalt kontaktpunkt for (ECP) for European Spatial Planning Observation Network (ESPON 2006). Han har den samme funktion i ESPON Han har siden 1992 også bidraget til OECDs aktiviteter om territorielle indikatorer og analyser. Olaf Foss har vært redaktør af NIBRs tidsskrift Regionale Trender siden Olaf Foss is Research Director and head of the Division for Socio-Economic and Territorial Studies at NIBR (Norwegian Institute for Urban and Regional Research). Olaf Foss has been active in regional research since the early 70s. From he was coordinator of the programme Research for Regional Development. In the period he was research manager of the programme Regional development (Regut) in the Norwegian Research Council. He acted as national contact point (ECP) for the European Spatial Planning Observation Network (ESPON 2006). He has the same function in ESPON Since 1992 he has also contributed to OECD s activity on territorial indicators and analysis. Olaf Foss has been editor of NIBR s biannual journal "Regionale Trender" since

2 Sigríður Margrét Guðmundsdóttir er ejer og leder af Landnamssetur (Bosættelsescenteret) i Borgarnes. Hun er født og opvokset på Island, hvor hun er uddannet lærer og teaterdirektør og har arbejdet i både den private og offentlige sektor. Først som skolelærer i 11 år og sidenhen inden for tv og teater. Før hun startede bosættelsescenteret i 2006 var Sigríður Guðmundsdóttir bl.a. nyhedsreporter for Islands nationale tv-station. Landsnamssetur har mange aktiviteter, som alle omhandler Islandsk kultur og historie. Centeret har vundet flere priser, bl.a. Turistindustriens Innovationspris i 2006 og den islandske pris for kvindelige entreprenører i Sigríður Margrét Guðmundsdóttir is the owner and general manager of The Settlement Centre at Borgarnes. She is born and raised in Iceland where she is educated as a teacher and theatre director and has worked both in the private and public sector. First as a school teacher for 11 years and then in TV and theatre. Before founding the Settlement Centre in 2006 Sigríður Guðmundsdóttir e.g. worked as a news reporter for the National Television of Iceland. The Settlement Centre has a lot of activities that all relates to Icelandic culture heritage and history. The centre has won several awards, e.g. the Tourist Industry Innovation Award in 2006 and the Icelandic Woman Entrepreneur Award in Jørn Hansen er uddannet akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi 1975, og har siden da været involveret i udbygningen af det grønlandske erhvervsliv. Til daglig er han kontorleder for RAMBØLL, som er et af Grønlands største rådgivende ingeniørfirmaer. Jørn Hansens engagement i det grønlandske erhvervsliv har ført mange tillidsposter med sig. Han besidder for tiden formandsposten i Sisimiut Erhvervsråd, sidder i bestyrelsen i Grønlands Innovationscenter og er følgegruppemedlem i ARTEK, som varetager den grønlandske ingeniøruddannelse. Jørn Hansen er pt. også formand for NORA. Herudover har Jørn Hansen deltaget i gennemførelsen af flere offentlige programmer til forbedring af Grønlands energi- og miljøforhold, reorganisering og effektivisering af administrationen, infrastruktur og uddannelsessystemet. Jørn Hansen finished his studies at Aalborg Academy of Engineering in 1975, and has ever since been involved in the expansion of trade and business in Greenland. Currently he is working as office manager at RAMBØLL, which is one of the biggest counselling engineering companies in Greenland. Jørn Hansen s engagement in Greenlandic business has lead to many trusted positions. He is at the moment chairman of Sisimiut Business Council, is on the board of Greenland s Innovation Centre and is a member of an ARTEK working group, which manage the education of engineers in Greenland. At present he is also chairman of NORA. Jørn Hansen has participated in the implementation of several public programs for improvement of energy and environmental conditions, reorganisation and efficiency improvement of the administration, infrastructure and the education system in Greenland. Klaus Georg Hansen er mag.art. et cand.mag. i etnografi samt grønlandske sprog og kultur, Aarhus Universitet Han har været forskningsbibliotekar ved og leder af Groenlandica, Grønlands Nationalbibliotek ( ) Leder af Sisimiut Museum ( ). Underviser på Sprogcenteret i Sisimiut, hvor han også arbejdede med udvikling af e-læring ( ). Fra 2006 har han besiddet stillingen som afdelingschef i Grønlands Selvstyre med ansvar for fysisk landsplanlægning. Klaus Georg Hansen har desuden skrevet om Grønland indenfor emner som mentalitets- og kolonitidshistorie, informationsteknologi og demokrati. Han har senest beskæftiget sig med Grønland og klimaændringer. Klaus Georg Hansen er ansvarlig for der er Grønlands nationale webgis portal, hvor oplysninger om befolkning, planlægning, klimaændringer m.m. bliver gjort tilgængelige. Klaus Georg Hansen is MA in ethnography and Greenlandic languages and culture from Aarhus University He has been research librarian and manager of Groenlandica, the Greenlandic National Library ( ). Director of Sisimiut Museum ( ). Teacher at the language school in Sisimiut, where he also worked with development of e- learning ( ). From 2006 he has been head of department in the Greenlandic Self Government with the responsibility for physical planning. Klaus Georg Hansen has furthermore written a lot about Greenland e.g. about the genealogy of mentality, colonial history, ICT and democracy. Recently he has been engaged on climate changes. He is responsible for the website - Greenland s national webgis portal - where information about population, planning, climate changes etc. is available. 2

3 Beinta í Jákupsstovu er uddannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun i 2003 blev dr. polit. ved Institut for Administration og Organisastionsvidenskab. Hun arbejder pt. på Høgskolen i Molde og er også ansat i en halvtidsstilling som lektor ved Universitetet på Færøerne. Beinta í Jákupsstovu underviser her i stamfundsvidenskabelige fag såsom politisk teori, komparativ og international politik og globalisering. Hendes primære forskningsfelt og hovedinteresse er lokaldemokrati og velfærdspolitik. Beinta í Jákupsstovu finished her studies at the University in Bergen in 2003, where she became DSc from the Institute of Administration and Organizational Science. At the moment she works at Molde University College and is also employed half time as an associated professor at the University of the Faroe Islands. Beinta í Jákupsstovu is teaching in the field of social science in subjects such as political theory, comparative and international politic and globalization. Here primary research interests are local democracy and welfare politics. Hjalti Jóhannesson er geograf og har arbejdet som forsker på Akureyri Universitets forskningscenter siden Forskningscenteret, som ligger i det nordlige Island, har et multidisciplinært fokus og majoriteten af centerets projekter handler om problemstillinger inden for rural udvikling i en bred og projektorienteret forstand. Hjalti Jóhannesson har været med i meget forskelligartede projekter om alt fra studier af konsekvenserne af large-scale projekter, virkninger af infrastrukturudvikling, kommunestyring og -service, innovation og arbejdsmarkedsforskning. Hjalti Jóhannesson is a geographer and has been a researcher at the University of Akureyri Research Centre. The research centre, located in Akureyri, Northern Iceland, has a multidisciplinary focus and the majority of its projects deal with rural development issues in a broad and project orientated sense. Hjalti Jóhannesson has taken part in diverse projects ranging from studies on impacts of large scale projects, impacts of infrastructure development, municipal governance and services, innovation and labour market research. Johan Klement Kalstad er lektor og dr.polit. ved Samisk Høgskole og leder for sektionen for samfundsvidenskab og pædagogik (læreruddannelsen). Han er uddannet inden for samfundsvidenskab fra Universiteterne i Oslo og Tromsø. Johan Kalstad har i mange år arbejdet i den offentlige forvaltning. Han har arbejdet i to statslige departementer, Rendriftsforvaltningen og Kommunal- og Regionaldepartementet. I denne periode var han bl.a. med til at etablere en enhed for forvaltning af samiske forhold i den norske centraladministration. Johan Kalstad har desuden været direktør for Nordisk Samisk Institut og lektor ved Høgskolen i Finnmark før han kom til Samisk Høgskole. Johan Klement Kalstad is an associated professor and DSc at Sámi University College and head of the department for social science and pedagogy (teacher training). He has an academically background in social and political science from the universities in Oslo and Tromsø. Johan Kalstad has for many years been working in the Norwegian public administration. He has worked in two state departments, the Department of Reindeer Management and the Department for Local Government and Regional Development. In this period he worked on getting a unit for management of Samish matters established in the Norwegian central administration. Johan Kalstad has been the director of the Nordic Samish Institute and an associate professor at Finnmark University College, before he started working at Sámi University College. Anna Karlsdóttir er lektor i geografi og turismestudier ved Islands Universitet. Hun har været vejleder i geografi og forskningsassistent ved Nordatlantiske Regionalstudier (RUC ) og lektor ved Landbrugshøjskolen i Island, hvor hun var ansvarlig for oprettelsen af studier i miljøplanlægning ( ). Anna Karlsdóttir har indgået i en række internationale forskningsnetværk omkring socioøkonomisk udvikling i kystområder på de nordlige breddegrader. Anna Karldóttirs forskning har generelt fokuseret på økonomisk regional geografi i forhold til erhvers- og beskæftigelsesmæssige forandringer i rurale egne og kystområder i arktiske regioner. I de senere år er fokus blevet drejet til kvinders situation i denne forandringsproces. Anna Karlsdóttir is an associate professor in geography and tourism at University of Iceland. She has previously worked as counsellor in geography and research assistant at North Atlantic Regional Studies (RUC ) and been associate professor at the Agricultural College, Iceland, where she was responsible for the establishment of studies in environmental planning ( ). Anna Karlsdóttir has been part of a whole range of international research networks concerning socio economic development in costal areas in the Nordic regions. Her research has been focussed on economic regional geography regarding aspects of changes in trade and employment in rural districts and costal areas in the Arctic regions. Recently her focus has shifted to a gender perspective in such processes of change. 3

4 Magnhild Meltveit Kleppa har fra 2007 været Norges kommunal- og regionalminister som repræsentant for Senterpartiet. Ministeriet er ansvarligt for boligpolitik, regional udvikling, kommunestyring og økonomi, lokalforvaltning og det administrerer desuden nationale valg. Magnhild Meltveit Kleppa har også været socialminister fra Hun er uddannet lærer fra Kristiansand Lærerskole i 1970 og har senere studeret samfundsfag, biologi og specialpædagogik ved Stavanger Lærerskole. Inden hun kom i folketinget i 1993 har hun arbejdet som lærer og rådgiver. Magnhild Meltveit Kleppa has since 2007 been the Minister of Local Government and Regional Development for Senterpartiet. The Ministry is responsible for housing policy, regional development, local governance, economy and administration and is also administrating the national elections. Magnhild Meltveit Kleppa has also been Minister of Social Affairs She is trained as a teacher from Kristiansand Teacher College in 1970 and has later on studied political science, biology and special pedagogy at Stavanger Teacher College. Before she became a member of the parliament in 1993 she worked as a teacher and counsellor. Luba Kuzovnikova er oprindeligt fra Rusland, men arbejder nu i Norge. Her har hun siden 2006 været kunstnerisk leder af Pikene på Broen, beliggende i det nordøstlige Norge. Pikene på Broen er et kunstfirma, som driver kunst- og kulturprojekter, der søger at være grænseoverskridende og bygge bro. Luba Kuzovnikova ser på samtidskunst og kultur som nerven i lokalsamfundsudviklingen, og arbejder med projekter, som kommenterer den kulturpolitiske agenda, skaber mødepladser for kunstnere, kulturaktører og folk fra forskellige lande og miljøer. Hun er uddannet i lingvistik ved Pomor Universitetet i Arkhangelsk, men har også læst kunsthistorie ved Utica College of Syracuse University, USA, Universitetet i Tromsø og Universitetet i København. Hun har desuden en MA i Kulturel Ledelse fra Universitetet i Manchester. Luba Kuzovnikova was born in Russia, but is now working in Norway. Here she is the art director of Pikene på Broen, located in the north eastern part of Norway. Pikene på Broen is an art company that runs different art- and culture projects with the purpose of breaking boundaries and building bridges. Luba Kuzovnikova looks at contemporary art and culture as the very nerve in development in local communities and in society as such. She works with projects that comment the political agenda concerning culture, creates meeting places for artists and people from different countries and environments. She is a linguist from the University of Pomor in Arkhangelsk, but has also been studying art history at Utica College of Syracuse University, USA, at the University in Tromsø and at Copenhagen University. She has a MA in Cultural Management from the Manchester University as well. Magni Laksáfoss er uddannet økonom fra Københavns Universitet med speciale i økonometriske modeller, statistik og demografi. Magni Laksáfoss har efter afsluttet uddannelse især beskæftiget sig med problemstillinger inden for demografi og økonomi på Færøerne og i Grønland. I perioden arbejdede han med en ph.d.-afhandling om langsigtssammenhængen mellem den demografiske og den økonomiske udvikling. Magni Laksáfoss var finansminister på Færøerne. Magni Laksáfoss er i dag medlem af det færøske Lagting. Magni Laksáfoss is an economist from Copenhagen University with econometric models, statistics and demography as his area of specialisation. After finishing his studies he has mainly been engaged in issues within the area of demography and economy on the Faroe Islands and Greenland. From 2005 to 2007 he worked with a PhD-thesis about the long-term correlation between demographic and economic development. Magni Laksáfoss was the Minister for Finance on the Faroe Islands Magni Laksáfoss is now a member of the Faroese Parliament. 4

5 Jesper Manniche er seniorforsker, ansat i Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) på den danske ø Bornholm. Han har forskningserfaringer indenfor en lang række regionale studiefelter såsom virksomhedsudvikling, entreprenørskab, innovation og læring, institutionelle rammebetingelser og regionalpolitik med et særligt fokus på perifere områder og landdistrikter. For øjeblikket arbejder Jesper Manniche især med innovation og vidensdynamikker i fødevaresektoren i forbindelse med aktuelle forandringer i konventionelle og alternative produktions- og distributionssystemer, samt med hvad disse forandringer betyder for virksomheder og politikformulering i landdistrikter. Jesper Manniche is a senior researcher at the Centre for Regional and Tourism Research (CRT) located on the Danish island Bornholm. Jesper Manniche has research experiences within a wide array of regional study fields such as business development, entrepreneurship, innovation, learning, and regional policy and governance with a special focus on peripheral areas and rural districts. His present research focuses on innovation and knowledge dynamics in the agri-food economy in connection with the contemporary changes in conventional and alternative food production and distribution systems and the implications of these changes for rural businesses and rural development. Lothar Maruhn er født i Tyskland, men flyttede som 9-årig til Norge. Lothar Maruhn er administrerende direktør i firmaet Meløy Development og har arbejdet med erhvervsudvikling, offentlig administration, industri og turisme gennem de sidste 24 år. Han har international erfaring fra Europa og Asien og snakker norsk, engelsk og tysk. Lothar Maruhn var tidligere administrerende direktør i SiPro, fra marts 2008 til september Her har han ledet virksomheden gennem halvandet år med stærk vækst. Han har i forlængelse af dette været bestyrelsesformand i virksomheden siden den startede og var en af virksomhedens grundlæggere i Han er også grundlægger af SiPro (S) PTE LTD i Singapore og vil fortsætte med at arbejde som rådgiver for SiPro de næste år. Lothar Maruhn er uddannet ved Høgskolen i Bodø. Lothar Maruhn was born in Germany but moved to Norway as nine-year old. Lothar Maruhn is the CEO of Meløy Development and has been working with business development, public service, industry and tourism the last 24 years. He has international experience from Europe and Asia and speaks Norwegian, English and German. Lothar Maruhn was formerly the CEO of SiPro, from March 2008 to September Here he has led the company through 1 1/2 year with strong growth. In addition to this he has been chairman of the Board of Directors in the company since the start-up and was one of the companies founder in He is also the founder of SiPro (S) PTE LTD, Singapore and will continue working as an advisor to SiPro in the coming years. Lothar Maruhn is educated from Bodø University College. Thomas Mogensen er uddannet cand. oecon. og arbejder som projektleder hos Greenland Development, som er en projektorganisation etableret for at assistere det grønlandske Landstyre på en lang række aktivitetsområder i forhold til det grønlandske aluminiumsprojekt. Thomas Mogensens arbejdsområder er projekt- og samfundsøkonomi, finansiel og statistisk analyse og analyser i forhold til arbejdsmarkedet og mobilitetsmønstre. Thomas Mogensen is MSc in Economics and is working as a project manager for Greenland Development a project organisation established to assist the Greenlandic Self Rule Government with a long number of questions concerning the Greenlandic aluminium project. Thomas Mogensen is working with areas such as socio- and macroeconomics, financial and statistic analysis and analysis of the labour market and mobility patterns. Eirik Newth er forfatter, blogger og mediepersonlighed fra Norge. Han er uddannet astrofysiker med cand.scient-grad fra universitetet i Oslo i Siden 1990 har han arbejdet heltid som forfatter og formidler af naturvidenskab for et bredt publikum. Han har bl.a. skrevet en række populærvidenskabelige bøger for børn, og har været programleder i det popurlærvidenskabelige radioprogram Superstreng. Gennem de sidste år har Eirik Newth beskæftiget sig mere og mere med fremtiden. Han har en blog, der er viet til tanker om fremtiden. Se: Eirik Newth is a writer, blogger and media personage from Norway. He took an academic MSc degree in astrophysics from Oslo University in Since 1990 he has been working fulltime as a writer and communicator of natural science for a wide audience. He has amongst other things written a number of popular science books for children, and has been program director in the popular science radio show Superstreng. Recently Eirik Newth has been engaged in future science. He has a blog dedicated to thoughts about the future. See: 5

6 Vigdis Nygaard er samfundsforsker ved Northern Research Institute (NORUT) i Alta. NORUT er en national forskningskoncern med ståsted i Nordnorge. Det består af tre forskningsinstitutter med virksomhed inden for teknologi og samfund og innovation og er det største samfundsvidenskabelige miljø i regionen. Vigdis Nygaard forsker især i regionalpolitiske problemstillinger i landsdelen. Hun har erfaring med evaluering af forskellige ordninger og tiltag indenfor felter såsom uddannelse, samiske forhold og helse. Hun er for tiden projektleder for et forskningsprojekt om demografi i kystkommuner i Finnmark. Vigdis Nygaard is a research scientist at Northern Research Institute (NORUT) in Alta. NORUT is a national research concern located in the Nothern Norway. It consists of three research institutes working with technology, society and innovation, and is the biggest institute specialized in social and political science in the academic setting in the region. Vigdis Nygaard does research on regional policy issues in the region. She has experience with evaluation of different types of political tools and instruments and with evaluation of projects concerning education, Samish matters and health. She is currently project leader on a research project about demography in costal areas in Finnmark. Kristianna Winther Poulsen er uddannet cand.mag. fra Roskilde Universitetscenter i Danmark, og MSc fra Robert Gordon University i Skotland. Hun er født og opvokset på Færøerne, og efter studieophold i Danmark, Frankrig og England har hun været bosat på Færøerne de sidste 10 år. Kristianna Winther Poulsen har været formand for Ligestillingsnævnet på Færøerne siden april Kristianna Winther Poulsen is MA from Roskilde University Centre in Denmark, and MSc from Robert Gordon University in Scotland. Kristianna Winther Poulsen is born and raised on the Faroe Islands. After studies abroad in Denmark, France and England she returned and has now been living on the Faroe Islands the past 10 years. Since April 2008 Kristianna Winther Poulsen has been the president of the Faroese Gender Equality Board. Suni Poulsen er organisationspsykolog fra Københavns Universitet. Siden 2001 har han arbejdet som markedsanalysekonsulent og klinisk psykolog med autorisation og speciale i HR og psykologiske tests. Suni Poulsen er partner i analysevirksomheden Marketminds, som arbejder med at lave analyser i forhold til bl.a. branding og forretningsudvikling og optimering. Suni Poulsen har gennemført en analyse om, hvorvidt færinger i Danmark i større omfang kan fås til at flytte tilbage til Færøerne, som en del af en større undersøgelse gennemført af Den Nordatlantiske gruppe i Folketinget. Suni Poulsen is an organizational psychologist from Copenhagen University. Since 2001 he has worked as market research advisor and clinical psychologist with authorisation and speciality in Human Resource and psychological tests. Suni Poulsen is partner in the research agency Marketminds that works with e.g. branding and concept development. Suni Poulsen has conducted research on how Faroese resident in Denmark can be encouraged to move back to the Faroe Islands, as a part of a big investigation conducted by the North Atlantic Group in the Danish Parliament. Rasmus Ole Rasmussen er lic.scient. i økonomisk geografi fra Københavns Universitet og har lavet ph.d. inden for regional analyse, hvor han udviklede en model over menneskelig indflydelse på økosystemer (1976). Han er nu ansat som forsker hos Nordregio, hvor han er specialiseret inden for områder regional udvikling og analyse, statistik og GIS. Han har desuden primært beskæftiget sig med Arktis og nordlige regioner. Nyere forskning inkluderer bl.a. undersøgelsen The Demographic Challenge to the Nordic Countries og forskningsprojekter om mobilitet blandt henholdsvis grønlændere og samere. Rasmus Ole Rasmussen is Lic. Scient in Economic Geography and PhD in Regional Analysis based on the modelling of human influenced Ecosystems (1976). He is now working as a Senior Researcher at Nordregio, where he is specialised in areas such as regional development and analysis, statistics and GIS. He has primarily been occupied with Arctic and the northern regions. Recent research includes e.g. the study Demographic Challenge to the Nordic Countries and research projects about mobility among Greenlanders and Samish people. 6

7 Helge Schei har igennem de sidste 14 år arbejdet som daglig leder af det norske statslige udviklingsprogram Merkur. Merkur-programmet arbejder med støtteordninger til handelslivet i udkantsområder (rural retail). Ansvaret for programmet ligger hos Kommunal- og Regionaldepartementet. Tidligere har Helge Schei arbejdet i det norske Handelsdepartement, været forretningsrådgiver og arbejdet med varekædeudvikling. Helge Schei har en samfundsvidenskabelig udannelsesbaggrund fra Høgskolen i Volde og Universitetet i Bergen. Gennem de sidste år har han besiddet mange tillidserhverv på både lokalt, regionalt og nationalt niveau indenfor området. Helge Schei has for the past 14 years been working as the daily manager of the Norweigian state-funded development programme Merkur. The Merkur-programme is working with subsidy schemes to small companies in remote areas (rural retail). The responsibility for the programme is placed in the Ministry of Local Government and Regional Development. Previously Helge Schei has been working in the Norwegian Ministry of Trade, been a business counselor and worked with supply chain development. Helge Schei has an academically background in social and political sciences from Volde University College and the University in Bergen. Through the past years he has been a member of several different boards and committees on both a local, regional and national level. Lindis Sloan er fra KUN-centeret for ligestilling i Steigen i Nordland, Norge. Hun har arbejdet med adskillige projekter, som fokuserer på demografi i rurale områder i Norden med et perspektiv om køn og ligestilling. Lindis Sloan har været projektleder for Arktisk Råds SDWG projekt: Kvinders deltagelse i beslutningsprocesser i atkitsk fiskeri- og ressourceforvaltning og Kvinder og forvaltning af natur ressourcer i det rurale Norden for KUN. På det sidste har hun arbejdet med et ligestillingsbaseret statistisk overblik for Finnmark Kommune i Norge. Lindis Sloan is from the KUN centre for gender equality in Steigen, Nordland, Norway, has worked with several projects focusing on rural demography in the North in a gender perspective. She was project manager for the Arctic Council SDWG projects "Women's participation in decision-making processes in Arctic fisheries resource management" and "Women and natural resource management in the rural north" for KUN, and has most recently worked on a gender equality-based statistical overview for Finnmark County. Keith Storey blev i 1966 bachelor ved Leicester Universitet, England. Sidenhen blev han master og tog en ph.d. i Canada, fra henholdsvis Simon Fraser Universitetet (1969) og Universitetet i Western Ontario (1977). Keith Storey har undervist i geografi på Memorial University i Newfoundland siden 1971, indenfor specielt områder som ressourceforvaltning, regional udvikling og økonomisk geografi. Hans primære forskningsinteresse er de processer og den praksis, som finder sted indenfor sociale og økonomiske udviklingsprojekter, og evaluering af disse. I den forbindelse er han interesseret i de implikationer, som vækst og afvikling, foranlediget af sådanne projekter, medfører i ressource-afhængige samfund. På det sidste har meget af hans arbejde handlet om olie- og gassektoren, mineindustrien og vandsektorerne i Newfoundland og Labrador, det nordlige Canada, Vestaustralien og i den mexicanske golf. Keith Storey received his BA from the University of Leicester in the United Kingdom in Afterwards he got a MA and took a PhD. in Canada, from respectively Simon Fraser University (1969) and the University of Western Ontario (1977). Keith Storey has taught Geography at Memorial University in Newfoundland since 1971, especially in areas such as resource development and management, regional development and economic geography. His main research interest is in the process and practice of social and economic impact assessment and the implications of growth and closure in resource-dependent communities. In recent years much of the work of Keith Storey has been concerning the oil and gas, mining and hydro sectors in Newfoundland and Labrador, northern Canada, Western Australia and the Gulf of Mexico. 7

8 Súsanna Sørensen er leder af VisitFaroeIslands. VisitFaroeIslands er en organisation under det færøske Udenrigsråd, som arbejder med turisme. Súsanna Sørensen har en kandidatgrad fra Copenhagen Business School (CBS) i sprog og økonomi. Før Súsanna Sørensen startede med at arbejde indenfor turisme var hun engageret i petroleumsindustrien, først med oliefirmaer i Norge og senere indenfor de færøske petroleumsmyndigheder. Súsanna Sørenen var en del af projektledelsen i det nyligt overståede projekt Competitive Identity på Færøerne. Súsanna Sørensen is the director at VisitFaroeIslands. VisitFaroeIslands is a sub organization of the Faroese Foreign Council that works with tourism. Súsanna Sørensen holds a MA in business language from Copenhagen Business School. Before taking a position within tourism, Súsanna Sørensen worked within the petroleum industry, first with oil companies in Norway and later with the Faroese petroleum authorities. Súsanna Sørensen was part of the project management of the recent Competitive Identity project in the Faroe Islands. Per Bech Thomsen is a journalist and communication advisor. For more than 10 years, he was the bureau chief for Reuters in Denmark, where he was also in charge of reporting on Greenland and the Faroese Islands. Previously, he worked as a professional trader in the financial markets in, e.g., Singapore and London, and today he is a partner in the consultancy company Common Sense Communications. Per Bech Thomsen is the author of a well-received book on the Danish Mohammed cartoons controversy. Per Bech Thomsen er journalist og kommunikationsrådgiver. I mere end 10 år har han været direktør for Reuters i Danmark, hvor han også var ansvarlig for at rapportere om grønlandske og færøske forhold. Tidligere arbejdede han som professionel handlende på det finansielle marked, bl.a. i Singapore og London. I dag er han partner i konsulentvirksomheden Common Sense Communications. Per Bech Thomsen er forfatter til en bog om den danske Muhammedkrise, som blev godt modtaget af kritikerne. Anders U. la Cour Vahl er projekt- og kommunikationschef i Grønlands Turist og Erhvervsråd. Han er uddannet cand.mag. i Etnografi og Historie fra Aarhus Universitet i Siden 1994 har Anders la Cour Vahl arbejdet indenfor grønlandsk turisme - først som guide og siden turistchef i Narsaq og Nuuk, før han i 2002 blev ansat i daværende Grønlands Turistråd. Hans primære arbejde består af rådgivning om internationale programsamarbejder, udvikling af krydstogtsturisme og miljø- og infrastrukturudfordringer. Han er desuden ansvarlig for udvikling og drift af hjemmesiderne og Anders U. la Cour Vahl is head of the project- and communication department at Greenland Tourism & Business Council. He holds a MA in Ethnography and History from Aarhus University (1997). Anders la Cour Vahl has since 1994 worked with Greenlandic tourism first as a guide and later as head of tourism in Narsaq and Nuuk, before he in 2002 was employed by the former Greenland Tourist Council. His primary work consists of consultancy on international programme collaborations, development of cruise tourism and environmental and infrastructure challenges. He is furthermore responsible for the maintenance of the home pages and Peter Weiss er født og opvokset i Bayern, Tyskland, men arbejder nu som direktør for Vestfjordenes Universitetscenter i Islands yderste nordvestlige egn. Peter Weiss har studeret lingvistik og litteratur i henholdsvis Slesvig-Holsten og på Island. Han underviste ved universitetet i Greifswald/Vorpommern og aflagde doktoreksamen indenfor lingvistik/nordisk filologi der. I årene var han lektor i afdelingen for tysk og dansk ved Islands Universitet, siden direktør for universitetets sprogcentrum og direktør for Goethe-Zentrum i Reykjavík. Siden 2005 har han arbejdet i Vestfjordene med etableringen af Universitetscenteret, som er blevet en positiv faktor i Vestfjordenes ellers kritiske demografiske situation. Peter Weiss was born and brought up in Bavaria, Germany but is now working as the director of the University Centre of the Westfjords in Icelands uttermost north-western part. Peter Weiss has been studying linguistics and literature in both Slesvig-Holsten and in Iceland. He worked at the University in Greifswald/Vorpommern and earned his PhD there in linguistics/nordic philology. From 1997 to 2002 he was associated professor at the University of Iceland's Department of German and Danish, then director of the University's language centre and director for Goethe-Zentrum in Reykjavík. Since 2005 Peter Weiss has been working in the Westfjords with the establishing of the University Centre, that now has become a positive factor in the Westfjords' difficult demographic situation. 8

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Polen: Et Europæisk Vækstlokomotiv?! Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21.

Polen: Et Europæisk Vækstlokomotiv?! Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21. Åbningskonference og -reception Polish-Danish Chamber of Commerce (PDCC) København d. 29. August kl.13.30 21.00 13.30 - Konference på Crown Plaza, Ørestads Boulevard 114-118, 2300 København S 18.30 - Reception

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011

Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne. Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 Beslutningen om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne Vedtaget af Rådet den 11. september 2011 For at : Sætte fokus på den voksende befolkning af aktive, ældre medborgere

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Der er i efteråret 2011 gennemført årlig bestyrelsesevaluering i henhold til retningslinjer udstukket af Bestyrelsessekretariatet. 29. juni 2012 Nuuk,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Nordisk adressemøde 2012 Oslo

Nordisk adressemøde 2012 Oslo Nordisk adressemøde 2012 Oslo Udvalgt fra den danske landerapport Selected highlights from Danish country report 30.-31. maj 2012 Nordisk adressemøde 2012 Oslo 1 Oversigt / Overview Ny regering nyt ministerie

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser

Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser 24. September 2015 Kunde-orienterede digitale forretningsprocesser!! Thomas Hildebrandt Process and System Models Group IT University of Copenhagen, Denmark!! Grunddata og forretningsprocesser i finansielle

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Præsentation af Tome Consulting

Præsentation af Tome Consulting Præsentation af Tome Consulting Februar 2015 Tom Elberling Tome Consulting Kanonbådsvej 2 1437 København 4181 3339 www.tomeconsulting.dk Konsulentydelser indenfor ledelsesrådgivning, marketingledelse og

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere