Salgsmateriale. Alléparken, Marslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsmateriale. Alléparken, Marslev"

Transkript

1 Salgsmateriale Alléparken, Marslev Salgsmateriale - beskrivelse af området - Lokalplan 49 - kontaktpersoner - forsyningsselskaber - jordbundsundersøgelser - arkæologiske undersøgelser - måleblad / kort - information om byggesagsbehandling - udkast til købsaftale - oplysning om fortrydelsesret

2 Udstykningen Alléparken i Marslev Kerteminde Kommune sælger 14 grunde i Marslev tæt ved Odense og det nye OUH. Alléparken er et dejligt og centralt beliggende område, hvorfra der er stisystem til både skole, børnehave og offentlig transport. Der er kun ca. 9 km til Odense Centrum og det nye/kommende Odense Universitets Hospital. Motorvejen (E20) ligger blot 5 km fra Marslev. I området er etableret fælles grønt område med fodboldbane, kælkebakke, bålpladser m.m. Priser og betingelser Grundstørrelsen er mellem 769 m² og m 2, og mindsteprisen er 637,00 kroner pr. m 2. Denne pris er fastsat på baggrund af markedsprisen, og grundene sælges til den køber, der byder det højeste beløb. Byrådet har besluttet at færdiggøre byggemodningen, så snart der er indgået 2 bindende købsaftaler. Herefter overtages grundene udstykkede, byggemodnede og med stikledninger ført til skel. Når købsaftalen er underskrevet, skal der betales en udbetaling på kr. Restkøbesummen skal betales på overtagelsesdagen. Sker betalingen af udbetaling, restkøbesum m.m. senere end aftalt, beregnes og opkræves der renter med udlånsrenten + 7% p.a. Kommunen sørger for tinglysning af handlen. Omkostningerne til dette er indregnet i grundprisen. Køberen betaler selv eventuelle udgifter og salær til egne rådgivere. Byggeriet på grundene skal være begyndt senest 2 år efter overtagelsesdagen, og arbejdet skal være færdigt senest 3 efter fra samme dato.

3 Hvis Kommunen køber eller kræver en grund tilbage jf. købsaftalens punkt 4, så tilbagebetaler Kommunen købesummen uden forrentning med et fradrag på 5% af købesummen, dog minimum kr. Udgifter og salær hertil betales af køberen. Lokalplanen for Alléparken, Marslev Lokalplanen omfatter et godt 12 ha stort område sydøst for Marslev. Alléparken består primært af åben/lav bebyggelse (parcelhuse). Mod nordvest afgrænses området af Marslev skole og Børnehus med tilhørende idrætsanlæg. Området støder op til et eksisterende boligområde. Lokalplanen er meget rummelig og giver mulighed for opførelse af de fleste typer af huse bl.a. træhuse.

4 Kontaktpersoner i Kerteminde Kommune Salget Lis Madsen telefon Søren Ravn Nielsen telefon Lokalplanen Marie Skovsby telefon Ninna Kruse Larsen telefon Udstykningen Lars Bertelsen telefon Peter Bundgaard telefon Byggesagsbehandlingen Jørn Lunde telefon Peter Timm telefon Susanne Haugsted-Jacobsen telefon Forsyning i området Nærmere oplysninger ved forsyningsselskaberne Spildevand *) Vand El Varme Kerteminde Forsyning Langeskov Vandværk administreres af Energi Fyn Ravdex, Kerteminde Naturgas Fyn *) Opkræves af Kerteminde Kommune på overtagelsesdagen sammen med købesummen Tilslutning til bredbånd, telefoni, tv m.m. Oplysninger fås ved henvendelse til leverandørerne. Liste over ledningsejere i området kan fås ved henvendelse til eller på tlf eller ,

5 Undersøgelser af udstykningen Alléparken Jordbundsforhold De 14 parcelhusgrunde i udstykningen har fået foretaget en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene, og resultatet fremgår af de geotekniske redegørelser, der bliver udleveret til køberen i forbindelse med handlen. Som en generel orientering kan vi oplyse, at undersøgelsen og beskrivelsen af jordbundsforholdene i byggemodningsområdet er, at der er foretaget 2 geotekniske undersøgelsesboringer på hver grund. I boringerne er der generelt truffet muld, muldet ler og sand. Der er herunder truffet senglaciale og glaciale aflejringer af ler, sand og moræneler. Der forventes en direkte fundering i frostsikker dybde. Jordforurening (Der henvises til LBK nr af 4. december 2009.) I forbindelse med den geotekniske undersøgelse af jordbundsforholdene udtages miljøprøver til analyse af eventuel diffus forurening. Der er ikke påvist indhold over kvalitetskriterierne i de 24 af de 28 prøver. Der er konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for cadmium i 4 prøver. Jorden omkring disse er let forurenet. Det kan ikke på baggrund af undersøgelserne afgøres, hvorvidt indholdet af cadmium i jorden er naturligt højt eller om kilden f.eks. er gødning/dyrkning af jorden. Den let forurenede jord er fundet på dele af Alléparken 108, 112, 116 og 126. Da jorden blot er let forurenet, vil ejendommene ikke blive kortlagte som forurenede. I forbindelse med ændret anvendelse f.eks. byggeri på grunden - skal 50-cm reglen overholdes læs mere i den Miljøtekniske rapport. Oplysning om jordbundsresultaterne for den enkelte grund kan også fås ved henvendelse til Miljø- og Kulturforvaltningen eller ses på Kommunens hjemmeside Arkæologi og fortidsminder (Der henvises til museumslovens 25 og 27) Ved byggeri skal køberen dog være opmærksom på, at hvis der under jord- og anlægsarbejdet bliver fundet spor af fortidsminder, så skal arbejdet omgående sættes i stå, og Kertemindeegnens Museer skal informeres herom. Kommunen har gennem Kertemindeegnens Museer fået foretaget arkæologiske forundersøgelser af området, og der blev ikke fundet ret meget af arkæologisk interesse. Kertemindeegnens Museer har oplyst, at kommende jordarbejde sandsynligvis ikke indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder.

6 Alléparken , 5290 Marslev 14 parcelhusgrunde Kortet er ikke målbart. Numrene på de enkelte grunde er også husnumrene og de numre, der skal bruges på tilbudsblanketten.

7 Byggesagsbehandlingen Før byggeriet går i gang: Det fremgår af købsaftalen, at der i forbindelse med opførelse af bygning på en grund er krav om, at afsætning af grund og sokkelhøjde bliver synet og godkendt af Miljø- og Kulturforvaltningen, PLAN&BYG, inden byggearbejdet sættes i gang, at det er en landinspektør, der afsætter bygningen, og at Miljø- og Kulturforvaltningen, PLAN&BYG, får tilsendt en afsætningsplan i overensstemmelse med kommune-/lokalplanen og byggeloven. Det er grundkøberens ansvar og udgift, at disse bestemmelser overholdes. Det er derfor vigtigt, at en grundejer inden byggeri - får en aftale med en landinspektør og en af Miljø- og Kulturforvaltningens medarbejdere i PLAN&BYG. Kontaktpersoner fremgår af vedlagte oversigt.

8 Gode råd ved ansøgning om byggetilladelse Opførelse af parcelhuse sker efter Bygningsreglement 2010 (BR 10), og i forbindelse med din ansøgning om byggetilladelse kan du ud fra denne liste kontrollere, om alle relevante oplysninger er med i dit projekt: Enfamiliehuse, udestuer, tilbygninger, carporte, garager og lignende bygninger: Ansøgningsskema med ejers adresse, samt underskrift/fuldmagt Beskrivelse af anvendelse Tegninger indeholdende situationsplan, plantegning, snittegning og facadetegninger, alle tegninger i fast målestoksforhold og med mål påsat. (se eksempler på Hvis byggeriet ikke overholder lokalplan eller bygningsreglementet skal der tillige ansøges om dispensation Beskrivelse af materialer og farver Opvarmningsform (f.eks. fjernvarme, naturgas, oliefyr) Placering af gas- og vandstikledninger Ind- og udvendig kloaktegning Afstande til nabo- og vejskel Bygningshøjde Alle bygningers indbyrdes placering på grunden og afstanden mellem disse Afhængig af det sendte materiale og det aktuelle projekt kan det blive nødvendigt at rekvirere yderligere oplysninger. Er du i tvivl om dit ansøgningsmateriale, kan du kontakte Miljø- og Kulturforvaltningen, PLAN&BYG.

9 Sagsnr.: KØBSAFTALE Kerteminde Kommune ved dennes Byråd, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde sælger og overdrager herved til: Navn: Adresse: Postnr./by Cpr.nr. Parcel nr. af matr. nr. X aa, by, beliggende Alléparken _nr_, Marslev Areal i henhold til udstykningsplan: xxx m² Køber er bekendt med, at arealet er under udstykning. Hvis parcellen udstykkes i en anden størrelse, reguleres købesummen tilsvarende. For overdragelsen gælder følgende vilkår: 1. Overtagelsesdagen er aftalt til den: max. 3 måneder frem Ejendommen henligger fra denne dato for købers regning og risiko i enhver henseende og således, at køber fra overtagelsesdato afholder alle af parcellen gående skatter og afgifter. Der foretages ikke refusion af ejendomsskatter. Pris (2015-priser): 2. xxxx m² á kr. 637,00 Tilslutning til spildevand xxx.xxx,00 kr ,00 kr. Der betales således: Kontant udbetaling ved købsaftalens underskrift Restkøbesummen betales kontant på overtagelsesdagen xx.xx.20xx ,00 kr. xxx.xxx,00 kr. Sker betaling af restkøbesummen senere end overtagelsesdagen, beregnes og opkræves der renter med udlånsrenten + 7% p.a. Sælger søger for udfærdigelse, tinglysning og ekspedition af skøde. Omkostninger til dette og til udstykning er indregnet i grundprisen.

10 Eventuelt salær til egne rådgivere er ikke indregnet. I grundprisen er indregnet omkostninger til hovedledningen til naturgas. Køber betaler stiketableringsbidrag direkte til Naturgas Fyn. Herudover betaler køber selv tilslutningsafgifter til de øvrige respektive forsyningsselskaber. Tilslutning til el og evt. antenne sker ved nærmeste skab herfor. Køber afholder ledningsudgift dertil, ligesom køberen afholder ledningsudgift til tilslutning til spildevand, vand, m.m. For så vidt angår afgifter til diverse forsyningsselskaber henvises til disse: Varme: Naturgas Fyn tlf Vand: Langeskov Vandværk administreres af Energi Fyn tlf El: Ravdex A/S tlf Spildevand: Kerteminde Forsyning A/S tlf Køber er bekendt med, at der i forbindelse med opførelse af bygning på parcellen stilles krav om: At afsætning af grund og sokkelhøjde bliver synet og godkendt af Miljø- og Kulturforvaltningen inden byggearbejdet sættes i gang. Tidspunktet for syn aftales med Miljø- og Kulturforvaltningen, senest dagen før syn ønskes gennemført. At bygningen afsættes af landinspektør, og at der fremsendes afsætningsplan i overensstemmelse med kommune-/lokalplanen og byggeloven. Udgiften hertil er Kommunen uvedkommende. Køber er desuden bekendt med: indholdet af lokalplan 49 Boligområde ved Alléparken- Marslev, som skal respekteres. at der henvises til tingbogen med hensyn til tinglyste servitutter på hovedejendommen. Køber forpligter sig til at overtage de på hovedejendommen hvilende servitutter i det omfang, disse måtte blive pålagt nærværende parcel i forbindelse med udstykning. Grunden må ikke videresælges i ubebygget stand, dog jfr. pkt. 4. At det er besluttet, at der skal etableres levende hegn/hæk af Liguster Ligustrum vulgare Atrovirens mod de offentlige/grønne arealer 5 planter pr. meter. Når bindende købsaftale er indgået, planter sælger hæk mod (f.eks. nord). Herefter er det købers ansvar og pligt at vedligeholde og evt. genplante hækken. Hækken må ikke fjernes. Grundejerforening: Køber har pligt til at være medlem af Grundejerforeningen Alléparken (Marslev). Underskriften på købsaftalen vil samtidig være indmeldelse i grundejerforeningen.

11 4. Bebyggelse af parcellen skal være påbegyndt senest 2 år efter overtagelse. Byggeri skal være afsluttet senest 3 år efter overtagelse. Overholdes disse frister ikke, er Kommunen berettiget til at annullere handlen med 14 dages varsel. Skyldes undladelse udelukkende forhold, som køber ikke har kunnet forudse, så som krig, krigslignende tilstande, byggerestriktioner, strejke eller lockout, må køber skriftligt meddele dette inden fristens udløb, uden at Kommunen dog herved forpligtes til at forlænge fristen. Ønsker køberen at sælge parcellen i ubebygget stand, har køberen pligt til at tilbyde parcellen til Kerteminde Kommune for samme pris, som køberen har betalt. Kerteminde Kommune er dog ikke forpligtet til at tilbagekøbe parcellen, men kan give tilladelse til salg til 3. mand, idet byggepligten på henholdsvis 2 år og 3 år fra oprindelig overtagelsesdato og Kommunens tilbagekøbsret i øvrigt fastholdes. I tilfælde - hvor Kommunen i henhold til ovennævnte bestemmelser kræver/køber parcellen tilbage - tilbagebetaler Kommunen til køberen den betalte købesum uden forrentning med fradrag af 5% af købesummen dog minimum ,00 kr. Omkostninger ved tilbageskødning afholdes af køber. 5. Parcellen overdrages som den er og forefindes. Køber skal tåle ulemper ved byggemodningens gennemførelse, herunder terrænreguleringer samt udlægning af eventuelle skråningsarealer. Forsyningsledninger i vejen er anlagt eller vil blive anlagt ved Kommunens foranstaltning. Det bemærkes, at kloaksystemet i vejen er udført med særskilte ledninger for spildevand og regnvand, hvilket system kræves gennemført for alle afløb fra parcellen. I grundprisen er medregnet udgifter til anlæg af veje og stier, rabatter, friarealer og vejbelysning. I forbindelse med byggeri på parcellen forpligter køber sig til at sikre alle anlæg på forsvarlig måde, f.eks. ved udlægning af jernplader og lignende. Skulle der alligevel ske skader, hæfter køberen for alle udgifter af beskadigede anlæg, uanset om skaderne er forårsaget af køber eller dennes entreprenør eller leverandør. Desuden er det købers ansvar, hvis der sker skade på skelpælene eller, hvis disse bortkommer. 6. Arkæologiske undersøgelser i henhold til museumslovens 25 er udført ved sælgers foranstaltning, og Kertemindeegnens Museer har oplyst, at jordarbejde ikke vil indebære risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Kommunen påtager sig intet ansvar for eventuelle fortidsminder på ejendommen.

12 7. I forbindelse med handlen stiller Kommunen en geoteknisk redegørelse for parcellen til rådighed for køber, uden at Kommunen dog derved påtager sig noget ansvar for jordbundsforholdene. 8. I forbindelse med den geotekniske undersøgelse af jordbundsforholdene er udtaget miljøprøver til analyse af evt. diffus forurening, uden at Kommunen dog derved påtager sig noget ansvar for forurening. 9. Da ejendommen ikke er særskilt vurderet, erklærer parterne af hensyn til beregning af registreringsafgift, at værdien af det overdragne ikke overstiger købesummen. Køber er pligtig til at tage skøde senest pr. overtagelsesdato. Dog er køber opmærksom på, at endelig tinglysning, herunder tinglysning af eventuel pant først kan ske, når udstykning er sket. Salg er fra Kerteminde Kommunes side betinget af: at købesummen betales rettidigt at udstykning endeligt gennemføres., den / 20xx Som køber: Kerteminde, den / 20xx Som sælger: Borgmester Kommunaldirektør

13 Hans Schacksvej Kerteminde Oplysning om fortrydelsesret Dato:xx.xx.xxxx Sagsnr.: 440-xxxx-xxxxx Køber: Ejendommen: Matr.nr.: Beliggende: I kan træde tilbage fra (fortryde) en aftale om køb af fast ejendom, hvis I opfylder de betingelser, der fremgår af dette bilag. De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i kapitel 2 i lov nr. 148 af 15. februar 2013 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i bekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 1. Generelle betingelser 1.1. Fortrydelsesfristen Hvis I vil fortryde jeres køb, skal I give sælgeren eller dennes repræsentant, fx en ejendomsformidler, skriftlig underretning herom inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at I accepterer et salgstilbud fra sælgeren, regnes fristen dog fra den dag, hvor I er blevet bekendt med sælgerens tilbud. Underretning om, at I vil fortryde købet, skal være kommet frem til sælgeren eller dennes repræsentant, fx en ejendomsformidler, inden fristens udløb Betaling af godtgørelse til sælgeren. Hvis I vil fortryde købet, skal I endvidere betale et beløb (godtgørelse) på 1 procent af den aftalte (nomielle) købesum til sælgeren. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne. I skal dog ikke betale nævnte beløb, hvis sælgeren har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis sælgeren har solgt ejendommen som led i sit hovederhverv. 2. Andre betingelser 2.1. Hvis I har taget ejendommen i brug Hvis I har taget ejendommen i brug, fx ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal I inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

14 Hvis I har foretaget fysiske indgreb, fx håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal I inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen. Hvis I eller andre, der har haft adgang til ejendommen i jeres interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal I inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig Hvis købsaftalen er blevet tinglyst Hvis købsaftalen er blevet tinglyst, skal I inden 6-dages fristens udløb sørge for, at aftalen kan blive aflyst igen. Hvis I selv har anmeldt skødet til tinglysning, skal I således fremsende begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst. Hvis det er sælgeren, som har sørget for tinglysning af skødet, skal I foretage det fornødne til aflysning af aftalen, fx kvittere skødet til aflysning. Underskrift(er) Dato: / 20xx køber køber

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen, Købstilbud til Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 Mail: direktionssekretariat@syddjurs.dk Efter at have gjort mig bekendt med salgsmaterialet tilbyder undertegnede at købe ejendommen,

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) Grunden er beliggende i den vestlige del af

Læs mere

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole

Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 10 parcelhusgrunde på Ållingvej i Fole 1. Grundene er beliggende i den sydvestlige del af Fole omgivet af marker i et lokalsamfund nær ved Fole

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup)

Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 grund på Bramdrup Bygade 76 i Bramdrup (matr.nr. 294 a Bramdrup Ejerlav, Moltrup) 1. Arealet, der er beliggende i et boligområde på Bramdrup

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Rugmarken 26 i Hammerum. Salgsmappe Parcelhusgrund Rugmarken 26 i Hammerum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00191 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hvidehus Tidligere skovløberbolig beliggende Folehavevej 6, 2970 Hørsholm 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Jægerhytten Tidligere skovløberbolig beliggende Koldingvej 5, 6630 Rødding 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 8 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG * cpr * og * cpr. i lige sameje begge boende

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM

KØBSAFTALE KØBSAFTALE. Side 1 af 9 MELLEM KØBSAFTALE OM UBEBYGGET PARCELHUSGRUND MELLEM Ejendomsselskabet Kildevej ApS, Kildevej 15, 8600 Silkeborg, Cvr. Nr. 16263249 (i det følgende kaldet sælgeren) OG x, cpr. X og x cpr. i lige sameje Boende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Havrevang, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN

Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder nu 16 grunde i 1. etape af det nye boligområde ved Haverup & Grydebjerg Skov ENGSTIEN Sorø Kommune udbyder 16 attraktive parcelhusgrunde til salg. Byggemodning af det nye boligområde

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00763 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kærskovhus Tidligere skovløberbolig beliggende syd for Horsens Hovedvejen 161, 8723 Løsning 2 Tilbudsblanket

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere