Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N."

Transkript

1 Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst : Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening m.v. matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a...se M 555 nr e, 7a, 7æ, 8a og 11 a, avnsø by, Føllenslev sogn. D E K L A R A T I O N. I anledning af udstykning af sommerhusgrunde af ovennævnte matr. nre. tinglyses følgende bestemmelser som servitutstiftende for nuværende og fremtidige ejere af den del af ejendommene og parceller heraf, der er vist på vedhæftede deklarationsrids: 1. Udstykning og anvendelse. Udstykningen foretages i overensstemmelse med deklarationsridset, jfr. Føllenslev-Særslev kommunes byplanvedtægt nr Parcellerne må kun anvendes til sommerhusbeboelse. 2. Veje. De på ridset viste veje anlægges således: Vejen fra avnsø til Vesterlyng ialt ca. l000 m udlægges i 10 meters bredde med 6 m kørebane og 2 x 2 ms rabat. Arbejdet udføres under kommunens tilsyn. Denne vej anlægges i fællesskab af udstykkerne i områderne vest og nord for vejen med partsfordeling efter antal grunde, dog således, at 3 helårsgrunde er lig 1 sommerhusgrund. Vejen anlægges på kommunens foranstaltning, når 50% af grundene er solgt på betinget skøde eller når 1/3 af grundene er bebygget, dog senest den 1/lo Vejen anlægges i overensstemmelse med et af amtsvejvæsenet i forvejen godkendt projekt. - Dog anlægges strækningen fra avnsø by til adgangsvejen til det nye helårsområde alene på kommunens foranledning og bekostning. Interne veje udlægges og anlægges af udstykkerne. Stamvejene udlægges i 10 meters bredde og anlægges i 6 meters bredde med 10 cm stabilgrus, øvrige veje udlægges i 6-8 meters bredde og anlægges i 4 meters bredde med 10 cm stabilgrus. Vejene skal være anlagt, når halvdelen af parcellerne er solgt ved betinget skøde eller endeligt skøde, dog senest den 1/ Den fremtidige vedligeholdelse af disse veje påhviler grundejerforeningen.

2 Stier og fællesarealer. Stier og fællesarealer udlægges som vist på ridset. Fællesarealerne afleveres af udstykkerne tilsået med græs og vedligeholdes fremtidigt af grundejerforeningen. Ingen af fællesarealerne må fremtidigt udstykkes eller bebygges, dog skal det være grundejerforeningen tilladt efter sognerådets nærmere godkendelse, at opføre enkelte bygninger på fællesarealet til eventuel fælles udnyttelse af beboerne i sommerhusområdet. Alle ejere og brugere af parceller i byplanvedtægtens sommerhusområde samt kommunens beboere har opholdsret og ret til færdsel til fods ad de private veje og stier samt fællesarealerne. 4. egn. Mod veje, stier og fællesarealer har parcelejeren pligt til snarest og indenfor et år - at opsætte egne hegn, hvorved bemærkes, at beplantning imod veje og stier skal placeres mindst o,4 m fra skel. 5. Vandforsyning. Udstykkerne forsyner parcellerne med vand fra avnsø vandværk, og parcelejerne er pligtige at aftage dette vand og deltage i udgifterne dertil, samt til medlemskab af vandværket efter dettes vedtægter. 6. Grundejerforening. Grundejerforeningen skal være fælles for hele sommerhusområdet vest for avnsø (nyudstykningerne) og skal oprettes senest 1 juli Køberen og efterfølgende ejere af parceller er pligtige at indtræde som medlemmer i grundejerforeningen. Foreningens formål er at løse de for parcelejerne fælles opgaver, herunder bl.a. vedligeholdelse af veje, evt. kloak- og rensningsanlæg, el- og vandforsyning samt fællesarealer og stier. Grundejerforeningens bestyrelse skal efter vedtagelse på lovlig indkaldt generalforsamling være berettiget til på de enkelte parceller at lade tinglyse tillægsdeklaration vedrørende foreningens forpligtelse som pantestiftere for de af udstykkerne eller af grundejerforeningens generalforsamling fastsatte beløb, dog maksimalt 3500 kr. 6 a. Grundejerforeningene vedtægt. Grundejerforeningens medlemmer er pligtige at overholde foreningens vedtægt, - der indtil andet er lovligt vedtaget på en generalforsamling og tiltrådt af sognerådet - lyder således:

3 I. Foreningen. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer - dog et ulige antal - valgt blandt parcelejerne. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal på generalforsamling, medlemmerne kan kun forpligtes til at betale til fælles goder. Medlemmerne er pligtige at respektere de fælles forpligtelser, der efter generalforsamlingens beslutning på1ægges ejendommene. II. Grundenes anvendelse. Grundene må alene anvendes til sommerhusbebyggelse. Feriekolonier o.lign. er ikke tilladt, og der må ikke uden for ferieperioden (1/4-3o/9) opstilles campingvogne, telte o.lign. - Erhvervsskilte må ikke opsættes. III. Stier og fællesarealer. Fællesarealerne kan i fremtiden anlægges efter grundejerforeningens ønske, når disse til stadighed sigter imod en fælles rekreativ anvendelse. Indtil anden anvendelse er bestemt, vedligeholdes arealerne ved græsslåning mindst 2 gange årligt. IV. Bebyggelsens placering og udformning. Udover beboelshuset tillades opført et udhus og/eller en garage samt et gæstehus. usenes ydre bygningsdele, herunder tag, døre og vinduer, skal fremtræde i dæmpede farver, der hverken må være skræmmende eller stærkt iøjnefaldende, og som falder sammen med naturens farver. Blanke eller reflekterende materialer må ikke anvendes. Til taget må ikke anvendes materialer af grønne eller røde farver, bortset fra græstørv og teglsten. Sokler holdes sorte - asfalterede eller tjærede - eller udføres i facadens materialer. Der må kun anvendes nye materialer til udvendige dele. Der må. ikke på parcellerne opsættes skilte ell. lign., der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende. V. egn. Der nå overalt kun hegnes med levende hegn indenfor hvilket der kan tillades opsat et luftigt hegn som dyrehegn ell. lign. i en maximal højde af l,2o m. - Parcelejerne er pligtige at tåle en skelbeplantning på indtil 2,5 m s højde.

4 Uanset det ikke er tilladt at hegne parcellerne med faste hegn, skal det være tilladt på parcellerne i umidde1bar forbindelse med bebyggelsen at opstille 1æskærme af murværk, raftehegn, plankeværk ell. lign. i en højde af indtil l,8o m, når længden ikke i nogen retning overstiger 8 m. VI. Spildevandsafledning. Afledning af spildevand kan kun ske efter indhentet tilladelse og anvisning af sundhedskommissionen. Det bemærkes, at en eventuel fremtidig ny kloakering af avnsø by muligvis vil bevirke, at sommerhusområdet da skal egentlig kloakeres. VII. Renovation. De i området etablerede tørklosetter skal tømmes i overensstemmelse med sundhedsvedtægtens bestemmelser, og der skal oprettes en for hele området fælles natrenovationsordning omfattende et fælles udtømningssted, hvortil forslag må forelægges sundhedskommissionen til godkendelse forinden bebyggelse finder sted. 7. Aflysning. Grundejerforeningens bestyrelse kan begære aflysning af bestemmelserne i pkt. 6 a, når der med sognerådets tiltrædelse lovligt er vedtaget en vedtægt for grundejerforeningen. 8. Undtagelser. Undtagen fra bestemmelserne i denne deklaration er de på ridset viste parceller af matr. nr. 8 a og 11 a, hvorpå ejendommenes oprindelige landbrugsbygninger er beliggende. 9. Påtaleret. Påtaleret i henhold til nærværende deklaration tilkommer Føllens1ev-Særslev sogneråd, endvidere olbæk amtsråd, som bygningsmyndighed samt grundejerforeningen, når denne er stiftet, og udstykkerne, så længe de er ejere af parceller. 10. Tinglysning. Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på matr. nr. 7 a. Med hensyn til de på ejendommen hvilende pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

5 Som ejer af matr. nr. 4 e og 11 a : , den Som ejer af matr. nr. 7 a og 7 æ : , den Som ejer af matr. nr. 8 a : , den Kan tiltrædes af Føllenslev-Særslev sogneråd. Føllenslev, den P.s.v formand.

6

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage

LOKALPLAN NR. 52. Fanø Kommune. For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage LOKALPLAN NR. 52 Fanø Kommune For et sommerhusområde i Sønder Gregerses dal ved Torp plantage Oktober 1995 2 Lokalplan 52 Fanø Kommune GÆLDENDE FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I SØNDER GREGERSES DAL VED TORP PLANTAGE

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER

VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER VEDTÆGTER ORDENSREGLER DEKLARATIONER gældende for GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN Dragør Side 1 FORENINGENS NAVN OG DENS FORMAL: VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN JÆGERVANGEN, DRAGØR Foreningens navn er

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade 7 2100

Læs mere

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011)

- 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) - 1 - L O V E for Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«(sidst ændret 29. maj 2011) 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«med hjemsted i Melby, Frederiksværk kommune. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220

ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 ORIGINALUDGAVE stemplet: 6.FEB.1976 *B04220 DEKLARATION for Fjordparken Hasseris Undertegnede ejer af matr.nr. 1 c, 1 i og 1 k Gammel Hasseris sogn, pålægger herved, i anledning af udstykning og salg til

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 fast afgift: 1.400,00 Ejerlav: Egense By, Mou Sogn Anmelder: Matr.nr.: *, *, * ADVOKATFIRMAET Beliggenhed: Kystvej 10 B, Skovvej 2, Egense, ABEL OG SKOVGÅRD LARSEN 9280 Storvorde Sønder Allé 9 8000 Århus

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere