Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]"

Transkript

1 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet over Kalundborg Kommunes afgørelse af 7. februar Som svar på Deres anmodning om dispensation fra tilslutningspligt, meddelte kommunen tilslutningspligt for Deres ejendom, og anførte som begrundelse, at ejendommen er beliggende inden for fjernvarmens forsyningsområde, og at forsyningsmulighed ligger i vejen ud for ejendommen. I klagen af 4. marts 2002 anførte De bl.a., at de ikke fra kommunen blev gjort opmærksom på tilslutningspligten, da De ansøgte om byggetilladelse, at huset er et lavenergihus, som bør føre til dispensation, og at De er vidende om, at ejendommen [...] har fået dispensation, efter at sagen var behandlet i Energiklagenævnet. Kommunen sendte klagen til Energiklagenævnet ved brev af 30. april 2002, ledsaget at dennes bemærkninger samt kopi af sagens akter. Det fremgår af det fra kommunen fremsendte, at klager har erhvervet grunden fra Kalundborg Kommune ved udateret skøde, at det i skødet anførtes, at [m]ed hensyn til de [på] ejendommen påhvilende servitutter m.v. henvises til ejendommens blad i tingbogen., at der i skøde under overskriften Varmeforsyning er angivet Kalundborg Kommune, at klager erhvervede grunden med overtagelse den 15. februar 2000, at klager ved byggesagen havde oplyst, at ejendommen ville blive opvarmet med fjernvarme suppleret med solvarme, at der bl.a. på baggrund heraf blev givet byggetilladelse den 13. juli 2000, at byggetilladelsen ikke indeholder vilkår om tilslutningspligt, at klageren ved brev af 12. november 2001 ansøgte om at blive fritaget for tilslutning til fjernvarme, at kommunen som svar herpå meddelte tilslutningspligt ved den påklagede afgørelse af 7. februar 2002, at tilslutningspligt ikke er tinglyst på ejendommen og,

2 at der i ejendomsoplysningsskema af 20. oktober 1999 med kryds er markeret, at der er mulighed for fjernvarmeforsyning i området. På Energiklagenævnets foranledning har kommunen ved brev af 29. januar 2003 oplyst, at der ikke er givet meddelelse om tilslutningspligt, idet klageren har købt ejendommen af kommunen i henhold til de betingelser og vilkår, der fremgik af det endelige skøde, at det her i punkt 2.4. er anført, at køber uden for købesummen til Kalundborg Kommune betaler tilslutningsafgift for fjernvarme i henhold til takstblad. Klagerne har ved brev af 12. juli 2003 oplyst, at Kalundborg Kommune har fremsendt faktura af 11. juli 2003 på kr. for tilslutningsafgift til fjernvarme. Side 2 af 6 Lovgivning m.m. Varmeforsyningslovens kapitel 2 indeholder bestemmelser om kommuners adgang til at pålægge ejendomme tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Der gives endvidere hjemmel til ministeren til at fastsætte nærmere regler herom, herunder bl.a. nærmere regler om hvorledes kommunalbestyrelsens beslutninger skal meddeles, offentliggøres og tinglyses. Bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (tilslutningsbekendtgørelsen) indeholder nærmere bestemmelser om hvilke pålæg kommunalbestyrelser kan give grundejere om tilslutning til disse anlæg. Fra bekendtgørelsens 20 citeres: "Meddelelse til de berørte ejere 20. Kommunalbestyrelsens beslutninger efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 1, 2 og 3 skal meddeles skriftligt til ejeren af den pågældende ejendom. Beslutningen efter 8, 10 og 11 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen. [ ] Stk. 3. Kommunalbestyrelsens meddelelse efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om klageadgang og klagefrist, samt om retsvirkninger mv. af kommunalbestyrelsens beslutning. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at en beslutning om, at en ejendom er pålagt tilslutningspligt, tinglyses på ejendommen." Bekendtgørelsens 8 citeres: " 8. Ny bebyggelse kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg på tidspunktet for ibrugtagningen af bebyggelsen.

3 Beslutningen herom skal meddeles ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse." Fra afsnit VI, pkt. 2 i Energiministeriets cirkulære af 22. juni 1982 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg: "2. Tinglysning Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge tilslutningspligt skal tinglyses på den pågældende ejendom, jfr. Tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 4. Tinglysningen er uden betydning for beslutningens gyldighed. Beslutningens retsvirkninger indtræder fra det tidspunkt, hvor den er meddelt ejeren, og tilslutningsfristen regnes fra meddelelsestidspunktet og ikke først fra tinglysningstidspunktet. Tinglysningskravet er begrundet i det forhold, at den lange tilslutningsfrist på 9 år for eksisterende ejendomme vil medføre, at ejendomme vil kunne skifte ejer inden udløbet af fristen, og købere af disse vil kunne være i god tro om ejendommens forpligtelser, hvis der ikke foreligger tinglysning. [ ]" Side 3 af 6 Den citerede tekst knytter sig til 17 i til bekendtgørelse nr. 98 af 19. marts 1982 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, som næsten enslydende genfindes i den ovenfor citerede 20 i tilslutningsbekendtgørelsen. En kommunalbestyrelses beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg indebærer, at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet kan pålægge ejendommens ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og at forsyningsselskabet kan etablere de tekniske anlæg mv., som skal etableres af selskabet som forudsætning for bebyggelsens tilslutning samt stikledninger, jf. 7 i tilslutningsbekendtgørelsen. De anfører i klagen, at De er vidende om at ejendommen [...] har fået dispensation efter at sagen var behandlet i Energiklagenævnet. Nævnet har ved afgørelser af 5. november 2001 (j.nr ) og 24. juni 2002 (j.nr ) afgjort to sager vedr. Lyngparken 65. Førstnævnte sag blev rejst for nævnet i anledning af, at kommunen som også i nærværende sag - som svar på grundejerens ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt havde meddelt tilslutningspligt. Nævnet konstaterede, at Kalundborg Kommune ikke havde tinglyst tilslutningspligten. Klageren fik ikke dispensation, som De nævner i Deres klage. Nævnet konstaterede derimod at Kalundborg Kommune ikke havde tinglyst tilslutningspligten, hvorfor nævnet fandt, at det af Ka-

4 lundborg Kommune fastholdte krav om tilslutning af klagerens ejendom til måtte ophæves. Kommunen forespurgte herefter ved brev af 15. november 2001, om afgørelsen betød at tilslutningspligten, som kommunen oplyste var korrekt vedtaget og meddelt de daværende ejere, men som ikke var tinglyst, bortfalder på grund af den manglende tinglysning. Kommunen forespurgte endvidere om det havde betydning for svaret, om ejer var i god eller ond tro om tilslutningspligten. Energiklagenævnet svarede hertil den 3. december 2001 telefonisk, at nævnet og dets medarbejdere ikke kan tolke deres afgørelser, og at nævnet alene har taget stilling til sagens faktum. Nævnet oplyste endvidere, at det ikke kommer med generelle tilkendegivelser om, hvad der måtte gælde, hvis faktum havde været et andet. På kommunens foranledning genoptog nævnet sagen, idet kommunen fremlagde dokumentation for, at kommunen ved sit salg af grunden i skødet havde anført, at der var pligt til fjernvarmetilslutning ved ny bebyggelse. Nævnet fandt den 24. juni 2002, at den allerede konstaterede formelle mangel ved kommunens pålæggelse af tilslutningspligt, og det aktuelle fravær af dokumentation for, at de i varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser påkrævede underretninger af den daværende ejer var givet måtte føre til, at nævnet fastholdt sin afgørelse. Side 4 af 6 Energiklagenævnets bemærkninger Kalundborg Kommune optræder i sagen i tre egenskaber over for klageren. Dels som sælger af grunden (aftalepart i privatretlig aftale), dels som fjernvarmeudbyder (udøver af faktisk forvaltningsvirksomhed), og endelig som myndighed efter varmeforsyningsloven. Energiklagenævnets prøvelse angår alene sidstnævnte. Energiklagenævnet bemærker, at denne sag drejer sig om, hvorvidt tilslutningspligt for ejendommen [...], kan gøres gældende efter varmeforsyningsloven over for ejendommens nuværende ejer [...]. Nævnet bemærker, at sagen drejer sig om ny bebyggelse. Det bemærkes, at tilslutningspligt for ny bebyggelse efter 8 i tilslutningsbekendtgørelsen skal meddeles ejeren af ejendommen senest ved udstedelse af byggetilladelse, og at dette ikke er sket. Det bemærkes endvidere, at kommunes beslutning efter 8 skal meddeles samtidig med meddelelsen om godkendelsen af det projekt, der belyser forudsætningerne for beslutningen, jf. 20, stk. 1, og at dette ikke er sket. Det bemærkes tillige, at kommunens beslutning efter 8 på kommunens foranledning skal tinglyses på ejendommen, jf. 20, stk. 1 og 4, og at dette heller ikke er sket.

5 Nævnet bemærker, at skødet er en privatretlig aftale, og finder, at en sådan ikke kan anvendes til at opfylde kommunens forpligtelser til meddelelse af en myndighedsafgørelse til de berørte ejere efter tilslutningsbekendtgørelsen. Nævnet lægger vægt på, at varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer følger forvaltningsrettens almindelige udgangspunkt om, at en forvaltningsafgørelse først får virkning efter sit indhold, når den er meddelt til adressaten i den foreskrevne form af den myndighed, der har truffet afgørelsen. Kommunen kunne ved tinglysning i overensstemmelse med tilslutningsbekendtgørelsen have opnået, at tilslutningspligten kunne håndhæves over for enhver efterfølgende erhverver af ejendommen, som således ikke kunne påberåbe sig ikke at være adressat for beslutningen. Tinglysning har således betydning for tilslutningspligtens gyldighed i denne sag. Side 5 af 6 Klagen af 4. marts 2002 er stilet til Energiklagenævnet og fremsendt til kommunen, som derefter ved brev af 30. april 2002 har videresendt denne til nævnet ledsaget af kommunens bemærkninger og kopi af det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen, jf. 21, stk. 2, 2. pkt., i tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunen har således ved modtagelse af klagen i denne sag været bekendt med nævnets afgørelse af 5. november 2001, og har haft mulighed for at undgå de sagsbehandlingsfejl, som var udslagsgivende for, at kommunen tabte sagen. Nævnet må konstatere, at kommunen i det hele har behandlet nærværende sag på samme måde som den af nævnet tidligere afgjorte. Det bemærkes, at Kalundborg Kommune ikke har indbragt de nævnte afgørelser for domstolene. Nævnet finder, at den af kommunen fastholdte tilslutningspligt ikke kan gøres gældende over for klagerne, da tilslutningspligten ikke har været meddelt klagerne jf. 20, stk. 1, og heller ikke var tinglyst på ejendommen, jf. 20, stk. 4. Da den påklagede afgørelse forudsætter en meddelt tilslutningspligt, ophæves denne. Retsvirkningen heraf er bl.a., at forsyningsselskabet ikke siden ejendommens opførelse har kunnet pålægge dennes ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som følger af 7 i tilslutningsbekendtgørelsen. Nævnet har ikke herved taget stilling til, i hvilket omfang kommunen måtte være forpligtet til at orientere eventuelle andre grundejere, som måtte være berørt af tilsvarende sagsbehandlingsfejl om konsekvensen af disse afgørelser fra nævnet. Der er heller ikke taget stilling til, i hvilket omfang kommunen

6 måtte være forpligtet til af egen drift at genoptage eventuelle andre sager med tilsvarende fejl. Energiklagenævnets afgørelse Kalundborg Kommunes afgørelse af 7. februar 2002 ophæves. Afgørelsen er truffet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli Sagen har været drøftet på nævnets møde den 1. december 2003 med deltagelse af nævnsformand cand.jur. Christen Boye Jacobsen, fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen og direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Side 6 af 6 Afgørelsen er ligeledes sendt til Kalundborg Kommune. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Søren Præstholm Fuldmægtig

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Klinteby Vindkraft I/S over Energistyrelsen af 5. oktober 2001 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere