Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger Side 1 af 32

2 *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Lærkehøj Lindevangs Alle Frederiksberg Tlf.: Hjemmeside: (forsorgshjem/herberg) 18 til 67 år (forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, hjemløshed) 18 til 67 år (hjemløshed, alkoholmisbrug) 18 til 67 år (hjemløshed, misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel, misbrug af andre rusmidler) 18 til 67 år (hjemløshed, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis) 18 til 67 år (hjemløshed, misbrug af opioider) Pladser i alt: 32 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Karina Jakobsen (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 32

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Det er Socialtilsynets vurdering, at Lærkehøj er et velfungerende tilbud og samlet set lever op til kvalitetsmodellens krav. Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om 5 stk. 4, 6 og Godkendt Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 32

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgning 2014 Tiltag i forhold til trivsel og sygefravær Driftsoverenskomst Beskrivelse af bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmernes CV Kopi af opholdsplan Beskrivelser på TP Vedtægter Organisationsdiagram Observation Interview Interviewkilder Interview med ledelse, medarbejdere, borgere, samt bestyrelse. Telefoninterview med relevant sagsbehandler, fra Frederiksberg kommune. Anbringende kommune Beboere Bestyrelse Ledelse Medarbejdere Side 4 af 32

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Lindevangs Alle 009, 2000 Frederiksberg Helle Jakobsen Karina Jakobsen Afdelinger Herberget Lærkehøj Akutboliger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 32

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 32

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsyn Syds vurdering at Lærkehøjs personale forsøger at motivere og støtte borgerne til beskæftigelse/aktivitet, i den udstrækning den enkelte borger har kompetencer og ressourcer hertil, men på grund af massive misbrugsproblematikker hos mange af borgerne, er det meget få der er i beskæftigelse eller aktivitet. Lærkehøj er i gang med et projekt, der skal kunne tilbyde meningsfyldt aktivitet til de borgere der kan motiveres hertil, og forsøger at delagtiggøre borgerne i daglig oprydning og rengøring Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at medarbejderne på Lærkehøj i deres pædagogiske indsats arbejder på at Side 7 af 32

8 støtte op om og styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er fokus på relationsarbejdet, men de misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger der er hos de fleste af borgerne, vanskeliggør dette arbejde. Personalet har fokus på, og støtter op om, at borgerne får etableret, eller genetableret, kontakt til såvel familie som netværk. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Målgruppen på tilbuddet er hjemløse mænd og kvinder, som ud over at have særlige sociale problemer, tillige er karakteriseret ved at have et alkohol- eller stofmisbrug, og/eller en psykisk lidelse. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. Socialtilsyn Syd anbefaler at tilbuddets procedurer omkring værelses rundering ændres sådan, at tilbuddet behov for omsorg for borgeren og kontrol med værelset tilgodeses samtidig med at borgernes privatliv respekteres. Der arbejdes ud fra mål og delmål, oprettet i samarbejde med borgerne. Der dokumenteres løbende målopfyldelse i borgernes opholdsplaner. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets borgere får hjælp og støtte i forhold til at frekventere relevante Side 8 af 32

9 sundhedsydelser, og borgerne tilbydes også ledsagelse i forbindelse hermed. Samtidig kan den fast tilknyttede sygeplejerske varetage sundhedsfagligt arbejde, der skønnes relevant for målgruppen. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet søger at motiverer borgerne til at have opmærksomhed på fysisk og mental sundhed. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet forebygger såvel magtanvendelser som overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse. Målgruppebeskrivelsen på tilbudsportalen og på tilbuddets hjemmeside samt tilbuddets velkomst materiale, harmonerer med de borgergrupper som søger og bliver indskrevet i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i nogen grad benytter systematisk udredningsarbejde i form af opholdsplaner, som konkretiserer støtteforanstaltninger for borgerne under opholdet. Det er ikke fuldstændigt gennemskueligt for tilsynet at få et klart billede af det pædagogiske indhold i tilbuddet, da der er divergens mellem de oplysninger ledelse og medarbejdere giver under tilsynsbesøget. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet i samarbejde med Frederiksberg Kommune har indgået en fokusaftale, hvor der er fokus på at dokumentere resultater, og det er et område der arbejdes meget med i øjeblikket. Socialtilsynet konstaterer endvidere, at der finder løbende opfølgning sted, og der skrives kontinuerligt dagbogsnotater der følger borgerens udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 9 af 32

10 Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Tilbuddet er et botilbud efter Servicelovens 110 med 26 herbergspladser, 6 akutboliger, samt 13 sovepladser i natvarmestuen. Målgruppen er hjemløse mænd og kvinder, der ud over at have særlige sociale problemer er karakteriseret ved at have et alkohol- eller stof misbrug og/eller en psykisk lidelse. De faglige tilgange som anvendes til tilbuddet er jf. tilbudsportalen og ledelsen: anerkendende tilgang, relations pædagogisk, empowerment samt social læringstilgang og den metode som primært anvendes er Housing First. I bedømmelsen lægges vægt på, at disse tilgange og metoder er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe. I bedømmelsen lægges også vægt på, at medarbejderne ikke har et klar overblik over hvilke pædagogiske tilgange tilbuddet oplyser at arbejde efter. Medarbejderne oplyser, at de i praksis arbejder relationspædagogisk og med anerkendelse ift. borgernes situation og formåen. I bedømmelsen lægges vægt, på at medarbejderne på herberget oplyser, at de ikke arbejder med Housing First via metoderne CTI og ICM, da dette ikke giver mening fordi borgernes udslusning fra tilbuddet trækker ud pga. boligsituationen i nærområdet. I bedømmelsen lægges endvidere vægt på, at medarbejder oplyser, at målgruppen i akutboligerne (Carpe Diem) er den samme som på Herberget. Det er ved interview ikke muligt for tilsynet at gennemskue hvilket faglige tilgange og metoder der anvendes i arbejdet med borgerne tilknyttet akutboligerne. Det oplyses, at medarbejderne "møder borgerne der hvor de er". Medarbejder oplyser at det er muligt at handle hurtigere i forhold til borgere der er indskrevet i Side 10 af 32

11 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad akutboligerne, da ledelsen på tilbuddet har uddelegeret visitationskompetencen til medarbejderne i Carpe Diem. Tilbuddets målsætning er at skabe relation til borgerne, arbejde med erkendelsen omkring de problemer borgerne har, samt skabe forandring for borgerne via samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Ledelsen oplyser, at der er skal være et formål med at blive indskrevet på tilbuddet. Borgerne indskrives ikke, hvis det eneste problem er manglende bolig I bedømmelsen lægges endvidere vægt på, at medarbejderne oplyser opholdsplanen bliver et styringsredskab i arbejdet omkring den enkelte borger. Der lægges også vægt på at borgerne i forskellig grad inddrages i udarbejdelsen af opholdsplanen. Borgerne oplyser, at der forefindes plan for deres ophold, men at denne opleves som overordnet. Der oplyses at en opholdsplan i store træk kun har fokus på borgerens bolig situation. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at der jf. ledelsens oplysninger, udarbejdes opholdsplan for hver enkelt borger, og opholdsplanerne tager udgangspunkt i borgernes egne ønsker og mål med baggrund i indskrivningsaftalen, hvor områder som bolig, økonomi, helbred osv. berøres og vurderes. Der oplyses endvidere, at alle borgere jf. fokusaftale med Frederiksberg kommune i det kommende år, skal revisiteres via VUM, hvilket understøttes af oplysninger fra sagsbehandler i Frederiksberg kommune. Der lægges også vægt på, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete overordnede mål, som indføres i borgernes opholdsplaner. Der findes løbende opfølgning sted, minimum hver 6. uge og der skrives kontinuerligt dagbogsnotater der følger borgerens udvikling. Side 11 af 32

12 På personalemøderne og i overlap danner de opstillede mål baggrund for faglige diskussioner, der evt. kan føre til ændret pædagogisk praksis eller tilgang. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 3 (i middel grad Opholdsplanen følger borgeren når de tilflytter egen bolig og modtager evt. bostøtte jf. 110, i op til et år efter udflytning. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddet i samarbejde med Frederiksberg Kommune har indgået en fokusaftale, hvor der er fokus på at dokumentere resultater, og det er et område der arbejdes meget med i øjeblikket, da resultatdokumentation er et krav fra flere forskellige instanser. Målopfyldelse vil kunne ses af borgernes opholdsplaner, men jf. ovenstående har tilbuddet i øjeblikket ikke en oversigt over målopfyldelse på individuelt niveau, mens det samlede overordnede mål for tilbuddet fremgår af den årlige virksomhedsplan. Der er fremsendt skriftlig anmodning om vurdering af samarbejde og resultater ift. de kommunalt opstillede mål til Frederiksberg kommunes socialafdeling. Frederiksberg kommunes myndighedsafdeling på udsatte området oplyser, at de er tilfredse med samarbejdet og de oplever at der nås positive resultater for borgerens ophold. Frederiksberg kommune oplyser at de i 2016 vil have større fokus på samspillet mellem 141 handleplanene og opholdsplanen på tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Socialtilsynet vurderer, at borgerne på tilbuddet har indflydelse på eget liv bl.a. gennem deres opholdsplaner. Der vurderes endvidere, at tilbuddet arbejder på at give borgerne medinddragelse på hverdagen i tilbuddet via beboerråd og løbende dialog med den enkelte borger. Socialtilsynet konstaterer desuden, at borgerne på herberget Side 12 af 32

13 tilbuddet har mulighed for at tilkøbe måltider efter eget valg, fra tilbuddets køkken. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på ledelsens og medarbejdernes beskrivelser af, hvornår borgerne høres. Tilbuddet har et beboer råd, som borgerne kan melde sig til hvis de ønsker formel indflydelse. Borgere oplyser, at det ofte ikke er muligt at imødekomme borgernes ønsker, pga. økonomi. Til grund for bedømmelsen lægge også vægt på, tilbuddets værdigrundlag som har fokus på at arbejdet med borgerne skal foregå i dialog med borgerne, også ift. fx. uønsket adfærd. Der er modtaget skriftlig husorden, i form af en folder der udleveres til borgerne ved indskrivning. Der beskrives forventninger til samarbejde, bortvisnings grundlag, medicin, beskæftigelse, betaling, kost, vold og trussel. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov De interviewede borgere oplyser, at personalet har en respektfuld omgangstone i forhold til borgerne. Borgerne føler sig lyttet til og taget alvorligt af personalet, og personalet er tilgængeligt, men at der godt kan gå op til et døgn inden personalet reagere på en henvendelse. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets borgerer ikke har indflydelse på beslutningen om at medarbejderne har værelses-rundering på alle værelser, minimum en gang ugentligt. I bedømmelsen lægges også vægt på, at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet. Side 13 af 32

14 Under indskrivning skal borgerne samarbejde med tilbuddet om, at modtage støtte, i forbindelse med at få egen bolig, jf. indskrivnings-materiale og udtalelser fra medarbejdere. Borgerne kan således ikke fravælge at modtage støtte ift. boligsituation. I opholdsbetalingen er der inkluderet morgenmad og derudover kan der tilkøbes måltider efter borgerens eget valg, fra Herbergets køkken. Tilbuddet har et beboerråd, der mødes hver 14. dag. Rådet er tildelt en sum penge, og disse bruges på afvikling af diverse aktiviteter, såsom ture i svømmehallen, ture i lokalområdet med de aktiviteter der udbydes, samt samværsaktiviteter internt i tilbuddet. Borgerne oplyser dog, at de ikke oplever at blive mødt i deres ønske om aktiviteter, grundet økonomi. Medarbejderne oplyser, at en del af borgerne modtager støtte til rengøring, fra henholdsvis kontaktpersonerne eller via hjemmehjælp eller eksternt rengøringsfirma. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. I vurderingen lægges vægt på, at borgernes modtager støtte vejledning og ledsagelse til relevante sundhedsydelser og sundhedsfremmende tiltag. Borgerne søges endvidere motiveret til at deltage i diverse fysiske aktiviteter. Det ses, at der er fokus på ernæringsrig kost, samt at morgenmad er inkluderet i opholdsbetaling, for at sikre at borgerne får mindst et måltid om dagen. Tilsynet konstaterer, at der er fast tilknyttet sygeplejerske på tilbuddet, som varetager behandling af sår og andet sundhedsfagligt arbejde, som skønnes relevant for målgruppen. Side 14 af 32

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de interviewede borgere udtrykker generel tilfredshed med at bo på tilbuddet. De oplever at få den hjælp de har behov for. Medarbejdere og ledelse oplyser, at borgerne kommer i bedre trivsel efter indflytning, grundet en mere stabil livsførelse ifht. kost, søvn og mulighed for kontakt til relevante sundhedsmæssige instanser. Det oplyses, at i akutboligerne er der mulighed for at få relevant støtte i forhold til at blive klar til at bo i egen lejlighed. Borger oplyser, at der er mere ro i akutboligerne. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for 4 (i høj grad 4 (i høj grad Borgerene oplyser, at de oplever at værelserne på Herberget er meget små, det er som at bo i et "garderobeskab" og de kan ikke have mange personlige ejendele på værelset. Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne og ledelse oplyser, at borgerne på tilbuddet får støtte fra personalet i forhold til at opsøge relevante sundhedsydelser i det etablerede system, og borgerne tilbydes også ledsagelse, hvis de har behov for det. Der er fast tilknyttet sygeplejerske på tilbuddet, som varetager behandling af sår og andet sundhedsfagligt arbejde. Personalet er meget opmærksomme på borgernes fysiske tilstand og søger at motivere borgerne til en sundere form for livsføring. Indikator bedømmes i høj grad til at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at tilbuddet tilbyder borgerne deltagelse i motion i form af Side 15 af 32

16 borgernes fysiske og mentale sundhed forskellige fysiske aktiviteter, fx. arrangeres ture i svømmehal. Tilbuddet har øget fokus på ernæringsrigtig kost, og der er mulighed for at købe 2 daglige måltider, morgenmaden er inkluderet i opholdsbetaling. Det er muligt at få energimættede måltider, for de borgere der har behov for dette. For de borgere der ikke er i kontakt med andre kommunale instanser, er det muligt at udføre dusør givende opgaver på tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Da borgerne indskrevet i tilbuddet ikke er målgruppen for magtanvendelses bekendtgørelsen, anvendes magt ikke og fysisk indgriben anvendes kun jf. straffelovens nødværge bestemmelser. Samlet vurdere socialtilsynet, at tilbuddets arbejde med at forebygge situationer hvor nødværge bliver nødvendigt er passende. Side 16 af 32

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 2 (i lav grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Da borgerne indskrevet i tilbuddet ikke er målgruppen for magtanvendelses bekendtgørelsen, anvendes magt ikke og fysisk indgriben anvendes kun jf. straffelovens nødværge bestemmelser. I bedømmelsen lægges vægt på, at tilbuddets medarbejdere på Herbergs delen systematisk har værelses rundering på borgernes værelser en gang ugentligt på et fast tidspunkt jf. oplysninger fra ledelse, medarbejdere og indskrivnings materiale. Ledelse og medarbejdere oplever ikke, at dette er at betegne som magtanvendelse da borgerne er orienteret om dette ved indflytning. I bedømmelsen lægges endvidere vægt på, at interviewede medarbejdere ikke kan redegøre for hvad der er forskel på omsorg eller overskridelse af den personlige frihed for den enkelte borger. I tilbuddet er der udarbejdet kriseberedskab og kriseberedskabs planer. Medarbejderne trækker sig altid i konfliktsituationer og om nødvendigt låser de sig inde i personalerummet. jf oplysninger fra medarbejdere. Indikator bedømmes i lav grad opfyldt. Da borgerne indskrevet i tilbuddet ikke er målgruppen for magtanvendelses bekendtgørelsen, anvendes magt ikke og fysisk indgriben anvendes kun jf. straffelovens nødværge bestemmelser. Tilbuddet dokumenterer således ikke på magtanvendelser og scorer derfor i lav grad. Ledelsen oplyser, at magtanvendelse er jævnligt et punkt på dagsordenen ved personalemøder og overlap, og alle medarbejdere er bekendt med lovgivning og procedure i forhold til magtanvendelse. Dette stemmer ikke overens med de oplysninger medarbejderne giver under interview. Side 17 af 32

18 Medarbejderne udtrykker tvivl om hvornår noget kan betegnes som magt eller omsorg. Jf. ledelsens oplysninger, anmeldes fysiske overgreb på personalet til politiet og der skrives arbejdsskadeanmeldelse på episoden. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forbygger overgreb på relevant vis.. Det vurderes, at medarbejderens tilgang til borgerne hviler på en konfliktnedtrappende og ikke konfronterende tilgang og hvor der forsøges konfliktmægles, hvis mulighed og behovet opstår. Socialtilsynet vurderer desuden, at der er et højt informationsniveau omkring medarbejdernes færden, som er medvirkende til at sikre medarbejdernes sikkerhed. Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet har en nedskreven procedure der beskriver håndtering og ageren i forbindelse med overgreb, og denne procedure er kendt af alle medarbejdere. Side 18 af 32

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Indikator bedømmes i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen såvel som medarbejdere oplyser, at der jævnligt opleves konflikter borgerne imellem. Medarbejderne ofte går ind og mægler, hvis muligheden og behovet er der. Dog understreges det af ledelse og medarbejderne, at medarbejdernes sikkerhed altid vægtes højest. Borger oplyser, at problemer oftest løses selv borgerne imellem, da inddragelse af personale oftest udløser en "luftetur" eller karantæne. Medarbejderne oplyser, at de i forbindelse med forebyggelse af overgreb anvender "lufteture" enten i et par timer, eller til dagen efter, og om nødvendigt karantæne. Det oplyses af medarbejdere, at der er afholdt temadag omkring anvendelse af karantæne til forebyggelse af overgreb. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad Der lægges også vægt på at det tydeligt fremgår af husreglerne, at tilbuddet ikke tolerer nogen form for overgreb af hverken verbal eller fysisk karakter. Ledelsen oplyser, at sker der overgreb af særlig grov karakter, vil politiet blive tilkaldt. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at tilbuddet har en nedskreven procedure der beskriver håndtering og ageren i forbindelse med overgreb, og denne procedure er kendt af alle medarbejdere, jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere. Endvidere lægges vægt på medarbejdernes oplysninger om at de altid fortæller hvor de går hen i huset til de andre medarbejdere når de fx. er på borgernes værelser/lejligheder. I Carpe Diem har de et højt informationsniveau ift. hvor de enkelte medarbejdere befinder sig, jf. Side 19 af 32

20 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse oplysninger fra medarbejderne. Det oplyses, at alle medarbejdere har førstehjælpskursus, og der er bestemt procedurer i forbindelse med dødsfald. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og at ledelsen er kompetent og fremstår ansvarlig. Det vurderes, at ledelsen driver tilbuddet fagligt og økonomisk ansvarligt. Det vurderes at ledelsen sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetager dem daglige drift på forsvarlig vis. Det vurderes desuden, at tilbuddet har en faglig bredt sammensat bestyrelse, som vurderes værende særdeles aktiv og en yderst relevant sparringspartner til den daglige ledelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse er faglig kompetent og deres kompetencer modsvare målgruppen for tilbuddets behov, samt de metoder som anvendes til tilbuddet. I vurderingen lægges vægt på, at ledelsen er tværfagligt sammensat. I vurderingen lægges også vægt på at ledelsen er tilgængelig i det daglige og deltager i og giver sparring på de daglige møder mellem personalet. jf. opl. fra ledelse samt personale. I vurderingen lægges også vægt på at ledelsen varetager både den daglige drift og den strategiske udvikling af Side 20 af 32

21 tilbuddet, indenfor de rammer som er sat sammen med Frederiksberg kommune. Tilbuddet har en faglig bredt sammensat bestyrelse, der mødes 4 gange om året. Bestyrelsen vurderes værende særdeles aktiv og en yderst relevant sparringspartner til den daglige ledelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt, på at der i ledelsesteamet for tilbuddet er forskellige kompetencer tilstede. Ledelsesteamet er tværfagligt sammensat og der er en klar opgavefordeling mellem forstander og daglig leder, jf. fremsendt materiale samt interview med ledelse og personale. I bedømmelsen lægges også vægt på, at ledelsen samarbejder tæt med Frederiksberg kommune. Der lægges også vægt på, at ledelsen har blik for både den daglige drift og den strategiske udvikling i tilbuddet bl.a. afdækning af opståede behov og søgning af puljemidler til opfyldelse af de nye behov blandt tilbuddets målgruppe. jf. interview med ledelsen og fremsendt materiale. Medarbejderne oplyser at de generelt oplever ledelsen som kompetent, lydhør og tilpas forstyrrende. Ledelsen opleves som tilgængelig i hverdagen, både for sparring og afgiftning. Borgerne oplever ledelsen som meget styrende og ikke altid imødekommende. Indikator bedømmes i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at der i tilbuddet er supervision og sparring for medarbejderne. Der gives kontinuerlig sags supervision, og det oplyses at ud over det pædagogiske personale, deltager køkkenmedarbejder og receptionist også i supervision. Ledelsen oplyser, at nattevagter og vikarer ikke modtager kontinuerlig supervision, men at nattevagten kan få det hvis de ønsker det. Side 21 af 32

22 Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 5 (i meget høj grad Ledelse og medarbejdere oplyser, at der ud over supervision, afgiftes der løbende på p-møder og ved overlap, hvor der er uddannede debriefere blandt medarbejderne der kan træde til. Derudover har tilbuddet en ordning med Falck Health care, der kan benyttes individuelt efter behov. Afdelingsleder og forstander modtager supervision efter behov. Denne supervision bruges til strategisk ledelse og implementering af nye tiltag, jf. interview med ledelse. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at der er løbende sparring mellem forstander og bestyrelsesformand (ca. 1 gang mdr.) jf. oplysninger fra forstander. Derudover er der bestyrelsesmøde 4 gange årligt, med deltagelse af ledelse og medarbejderrepræsentant, jf. oplysninger fra forstander. I bedømmelsen lægges også vægt på at bestyrelsen jf. oplysninger på hjemmesiden, fremsendt materiale samt oplysninger fra ledelsen, har relevante kompetencer for at agere sparringspartnere og økonomisk ansvarlige for tilbuddets drift. I bedømmelsen lægges endviderer vægt på, at bestyrelsen under interview oplyser at de ser sig selv som aktive sparringspartnere ift. tilbuddets strategisk udvikling og medspillere, til at sætte retningen ift. den fremtidige indsats i tilbuddet. Endeligt lægges vægt på at tilbuddets bestyrelse har et højt refleksions niveau ift. at agerer som værdibaseret bestyrelse, i et tilbud med kommunal driftsoverenskomst. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Side 22 af 32

23 Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. I vurderingen lægges vægt på, at tilbuddets organisation og organisering af arbejdet, tilgodeser borgernes behov samt at ledelsen driver tilbuddet fagligt forsvarligt. Der lægges også vægt på at ledelsen varetager den daglige drift på betryggende vis og sammen med bestyrelsen, sætter rammerne for tilbuddets strategiske udvikling. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at det er muligt for borgerne at have kontakt med pædagogisk/socialfaglig personale hver dag. Borger oplyser dog under interview, at der kan gå op til et døgn, inden den tilknyttede kontaktperson vender tilbage efter henvendelse. Borgere i Carpe Diem oplyser, at de oplever at have tilstrækkelig kontakt til de tilknyttede medarbejdere. Medarbejderne oplyser samstemmende at der er tid til den enkelte borger i hverdagen, dog kunne der være behov for en ekstra medarbejder på arbejde i aftentimerne, da det er i dette tidsrum de fleste borgere opholder sig på herberget og har behov for støtte. I bedømmelsen lægges også vægt på, at en del af medarbejdernes arbejdsopgaver er at udforme en opholdsplan for borgerens ophold og at alle personaler er i stand til dette ift. tilbuddets metoder og arbejdsform, jf. fremsendt materiale og medarbejder interview. I bedømmelsen lægges også vægt på medarbejdernes udtalelser om, at de arbejder meget selvstændigt og oplever at de lykkes med det arbejde de gør omkring den enkelte borger. Side 23 af 32

24 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3,5 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har en velkvalificeret medarbejderstab, bestående af en bredt tværfagligt sammensat personalegruppe med forskellige videns- og erfaringsområder. Medarbejderne arbejder systematisk med udgangspunkt i tilbuddets værdier og faglige tilgange, hvilket tilsynet observerede under rundvisningen på tilbuddet, hvor medarbejderne havde en ligeværdig og etisk omgangstone i forhold til borgerne. Socialtilsyn syd anbefaler, at tilbuddet i efteruddannelse og ny ansættelser af medarbejdere, har fokus på viden og indsigt i psykiatri og neuropædagogik. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring der modsvare målgruppens behov og tilbuddets metoder. Samtidig bemærker tilsynet, at tilbuddets medarbejdere savner kompetencer og viden ift. de af borgernes problematikker som udspringer af neurologiske årsager, samt viden omkring psykiatriske problemstillinger. Side 24 af 32

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 3 (i middel grad Indikator bedømmes i middel grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser at medarbejdernes kompetencer til at håndtere og arbejde med målgruppen er yderst relevante. Den samlede medarbejdergruppe på tilbuddet er bekendt med de faglige tilgange og metoder der benyttes i huset. Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat med forskellig videns- og erfaringsområder. Medarbejdere oplyser, at efteruddannelse på området er mangelfuld. Der er således ikke neuropædagogisk viden tilgængelig i medarbejdergruppen og medarbejdernes viden omkring psykiatriske problemstillinger er ikke fyldestgørende. Ledelsen oplyser, at det er planen at der fremadrettet skal mere fokus på de psykiatriske aspekter af borgernes problematikker. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad Ledelsen oplyser endvidere, at de anvender forskellig former for specialistviden (distriktspsykiatri og rådgivningscentre) til opdatering af medarbejderviden omkring specifikke problemstillinger. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på, at medarbejdere udviser stort kendskab til den enkelte borger og deres individuelle vanskeligheder, hvilket observeres af tilsynet under tilsynsbesøget. Borgerne giver udtryk for at medarbejderne til dels yder relevant støtte og har de nødvendige kompetencer. Tilbuddets medarbejdere skal være opsøgende på den enkelte borgers aktuelle behov, jf. Side 25 af 32

26 Tema Gns. bedømmelse medarbejdernes oplysninger, da tilbuddets borgere, ikke skal være tilstede i tilbuddet på bestemte tidspunkter. Det er således borgerens eget valg hvor meget de ønsker at have kontakt med medarbejderne. Dette gælder ikke for medarbejder i Carpe Diem, da borgerne her har faste aftaler 2 gange om ugen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,2 Der er tale om en selvejende institution, som i væsentlig grad er understøttet af Frederiksberg Kommune, og hvor samtlige pladser er til rådighed for kommunen. Tilbuddet har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune, hvorfor det generelt må formodes, at kommunen, så længe der er en gældende driftsoverenskomst, vil understøtte tilbuddet økonomisk, og derved sikre, at der er den fornødne kvalitet i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Det vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. Det kan ikke vurderes, om tilbuddets budget afspejler de aktiviteter der er på stedet, og om budgettet giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Side 26 af 32

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad 1 (i meget lav grad 5 (i meget høj grad Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Vurderingen er lavet på baggrund af regnskabet for Der er ikke anført hverken forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i årsrapporten og der er ligeledes ingen væsentlige kritiske bemærkninger i revisionsprotokollen. Der er anført supplerende oplysninger om at budgettallene ikke har været underlagt revision og at regnskabet ikke er udarbejdet efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Disse supplerende oplysninger er uden reel betydning. Tilbuddet har en egenkapital pr 31/ på kr. 0 og der forventes ikke atvære going concern problemer, jf. revisors påtegning og protokol. Tilbuddets regnskab er ikke revideret efter god offentlig revisionsskik og heller ikke efter bekendtgørelse om lov om socialtilsyn. Det fremgår af driftsoverenskomsten med Frederiksberg Kommune, at tilbuddet skal aflægge regnskab efter retningslinjer fastlagt af Frederiksberg Kommune, hvilket vurderes ok. Indikatoren bedømmes til ikke at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der ikke er afleveret budget for 2016 selvom fristen for aflevering var den 1/ Det har ikke været muligt at foretage vurderingen med udgangspunkt i 2015 budgettet, da fremsendte spørgsmål til budget 2015 ikke er besvaret. Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets soliditetsgrad udgør 0. Dette skal i ses i sammenhæng med at tilbuddet afregner alle over/underskud med Frederiksberg Kommune og Side 27 af 32

28 derfor ikke vil kunne opbygge en egenkapital. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Kan ikke vurderes på grund af manglende aflevering af budget. Det er en forudsætning for fortsat godkendelse at der afleveres budget i henhold til lov om socialtilsyn. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 1 (i meget lav grad Indikatoren bedømmes til ikke at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der ikke er afleveret budget for 2016 selvom fristen for aflevering var den 1/ Det har ikke været muligt at foretage vurderingen med udgangspunkt i 2015 budgettet, da fremsendte spørgsmål til budget 2015 ikke er besvaret. Det er en forudsætning for fortsat godkendelse at der afleveres budget i henhold til lov om socialtilsyn. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Overordnet set anses tilbuddets økonomi for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd. Side 28 af 32

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at tilbuddets økonomiske nøgletal på tilbudsportalen er udfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Det er Socialtilsyn Syds vurdering at de fysiske rammer er velegnet til formålet. Tilbuddet er bygget til og indrettet som herberg, hvorfor de fysiske ramme er tilpasset målgruppen, og dermed skal understøtte borgernes trivsel. Tilbuddet er indrettet med enkeltværelser, der har eget bad og toilet, hvilket borgerne udtrykker stor tilfredshed med, da denne indretning er med til at sikre, at det er muligt at have en smule privatliv. Der er gode lyse fælleslokaler, hvor der er mulighed for aktiviteter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at de fysiske ramme i alle tilbuddets afdelinger lever op til kravene for de fysiske rammer på et herberg jf. SL I vurderingen lægges vægt på, at indretning, faciliteter og stand på de fysiske rammer tilgodeser målgruppens behov samt at borgerens mulighed for privatliv tilgodeses. Side 29 af 32

30 Socialtilsynet konstaterer, at der er i tilbuddet er indrettet en sundhedsklinik, som borgerne kan benytte efter behov, hvilket vurderes medvirkende til at understøtte borgernes trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne oplyser at de fysiske rammer er ok, dog er værelserne meget små og uden mulighed for opbevaring af større ejendele. Ledelsen oplyser, at de fysiske rammer er velegnet til målgruppen og at borgerne internt benævner tilbuddet som herbergenes D'Angleterre. Tilsynet observere under rundvisning, at selve værelserne er små, men med eget bad og toilet, hvilket giver borgerne mulighed for en vis grad af privat liv. Fællesarealerne fremstår spartansk indrettet, men velegnet til formålet. Borgere og medarbejdere oplyser at fællesarealerne i mindre grad benyttes i aftentimerne. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad Tilsynet observerer under fremvisning af lejlighederne i Carpe Diem, at de fremstår lettere slidt, men vurderes velegnet til formålet. Indikator bedømmes i høj grad opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddets værelser, fællesarealer og spisearealer er tilpasset målgruppen, i forhold til stand, hygiejne og valg af materialer. Der er aflåsning af den interne elevator, så den kun kan benyttes af indskrevne borgere. Side 30 af 32

31 Der er indrettet køkkenfaciliteter på værelses gangene, disse kan benyttes efter behov og efter aftale med medarbejderne. Der er i tilbuddet indrettet sundhedsklinik, som borgerne kan benytte efter behov. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 31 af 32

32 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 103. Error: Subreport could not be shown. Takster Tilbudstype: 104. Error: Subreport could not be shown. Tilbudstype: 110. Afdeling: Herberget Lærkehøj Error: Subreport could not be shown. Tilbudstype: 110. Afdeling: Akutboliger Error: Subreport could not be shown. Side 32 af 32

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkehøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkehøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lærkehøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere