Supplerende kortbestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende kortbestemmelser"

Transkript

1 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter Kongens Lyngby telefon telefax CVR nr Danske Bank

2 Lyngby Storcenter Konto s Supplerende kortbestemmelser Privatkunder pr. 1. november 2009 Definitioner Lyngby Storcenter Konto a.m.b.a (i det følgende kaldet Lyngby Storcenter Konto) Selskabet, der udsteder og administrerer Lyngby Storcenter Konto s kontokort. Kontokort Kontokort udstedt af Lyngby Storcenter Konto. Levering af købte varer og tjenesteydelser sker fra Lyngby Stor-center Konto s tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. Tilsluttede forretninger/serviceleverandører m.v. De forretninger, serviceleverandører m.v. hvor Lyngby Storcenter Konto s logo er vist, og som er tilsluttet Lyngby Storcenter Konto, hvor De kan benytte Deres kontokort som betalingsmiddel til at købe varer og tjenesteydelser. Konto Kontoen hvorpå transaktioner opsamles i forbindelse med brug af kontokortet. Kredit Kreditten, undertiden betegnet kreditmaksimum eller kreditramme, er det aftalte højeste beløb, der må trækkes på kontoen. Kortindehaver/De Den/de person(er) til hvem, kontoen/kreditten er oprettet, og til hvem kontokortet er udstedt. PIN-kode Den personlige 4-cifrede kode, der er knyttet til kontokortet. Prisliste Den til enhver tid gældende liste over gebyrer m.v. Saldo Størrelsen af mellemværendet mellem kortindehaver og Lyngby Storcenter Konto på kontoen. Hvis De mister bestemmelserne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan de findes på Lyngby Storcenter Konto s hjemmeside. Ligesom de kan fås ved henvendelse til Lyngby Storcenter Konto. Aftalen om anskaffelse og brug af Lyngby Storcenter Konto s kontokort indgås på dansk, ligesom enhver kommunikation mellem Dem og Lyngby Storcenter Konto foregår på dansk. 1. Kontokortets anvendelsesmuligheder 1.1. Anvendelse af kontokortet som betalingskort Kontokortet kan indenfor den aftalte kredit bruges til betaling af varer og tjenesteydelser fra Lyngby Storcenter Konto hos Lyngby Storcenter Konto s tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. Udlevering af indkøbte varer og tjenesteydelser sker fra Lyngby Storcenter Konto s tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. En oversigt over forretningerne, serviceleverandørerne m.v. kan fås ved henvendelse til Lyngby Storcenter Konto. Har De et tilgodehavende i en af Lyngby Storcenter Konto s tilsluttede forretninger, serviceleverandør m.v,, vil førnævnte via Deres kontokort kunne indsætte pengene på Deres konto Udstedelse af kontokort og oprettelse af konto Kontokort udstedes efter individuel kreditvurdering, jf. pkt. 4. Kreditvurdering. Kontokortet kan kun udstedes til personer, der er fyldt 18 år, ikke er under værgemål og som er bosiddende i Danmark. Samtidig med udstedelsen af kontokortet oprettes en konto Køb på kontoen Beløbet hæves på kontoen straks efter, at Lyngby Storcenter Konto har modtaget besked om transaktionen. Ved hævning i PIN-baserede terminaler (dankort-termi-naler) hæves beløbet på Deres konto ekspeditionsdag-en efter brugen af kontokortet. De kan kun råde over det beløb, der er til disposition på kontoen, medmindre De har indgået særskilt aftale med Lyngby Storcenter Konto om andet. De er ikke berettiget til at råde over fejlposterede beløb Arbejdskonflikter De kan ikke anvende kontokortet, hvis Lyngby Stor-center Konto og/eller Lyngby Storcenter Konto s tek-niske centre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil De hurtigst muligt blive orienteret herom blandt andet gennem annoncering i dagspressen. 2. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kontokortet 2.1. Levering og opbevaring af PIN-kode og kontokort Lyngby Storcenter Konto ejer det udleverede kontokort og kan ombytte kontokortet, jf. pkt Ombytning og fornyelse af kontokort. Kontokortet udleveres til Dem personligt. Så snart De har modtaget kontokortet, skal De underskrive i kontokortets underskriftsfelt. Når der er underskrevet på bagsiden af kortet og/eller kontokortet er taget i anvendelse, tages dette som udtryk for at kortbestemmelserne er blevet læst og acceoteret. Se pkt Ændring af bestemmelserne. Underskriften på kontokortet anvendes af de tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. til at sammenligne med Deres underskrift på notaen/kvitteringen. Til kontokortet er der knyttet en 4-cifret PIN-kode, der vælges af Dem (via Lyngby Storcenter Konto s edbsystem). Koden kendes kun af Dem. De kan ved personlig henvendelse på Lyngby Storcenter Konto s kontor vælge en anden PIN-kode mod forevisning af gyldig billedlegitimation (EU-kørekort, dankort, Visa/Dankort, pas o.lign.) og attestation for Deres adresse. Den nye PINkode bekræftes ikke skriftligt over for Dem. Af sikkerhedsmæssige årsager bør De lære PINkoden udenad. Hvis De ikke kan lære koden udenad eller ønsker at opbevare koden, skal De opbevare koden forsvarligt på samme måde som kontanter. De må ikke opbevare PIN-koden sammen med kontokortet eller skrive den på kontokortet.

3 De må ikke oplyse Deres PIN-kode til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. De skal opbevare kontokortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal De kontrollere, at kontokortet ikke er mistet Brug af kontokort og PIN-kode Inden De godkender en betaling, skal De altid sikre Dem, at beløbet er korrekt på f.eks. terminalen eller notaen. Betalinger, som De har godkendt, kan ikke tilbagekaldes. Se dog pkt Kontoudtog og kontrol af postering på Deres konto og tilbageførsel af beløb vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. De kan bruge kontokortet på følgende måder: Med PIN-kode Når De indtaster Deres PIN-kode, skal De sikre Dem, at andre ikke kan aflure koden. De må kun anvende Deres PIN-kode i PIN-baserede terminaler (dankort-rminaler) Med underskrift Når De ved brug af kontokortet skal underskrive en nota, f.eks. ved edb-svigt, vil den tilsluttede forretning, serviceleverandør m.v. forlange Deres underskrift på en - nota.. Skriv aldrig under på en nota, 1. hvis beløbet ikke er påført, eller 2. hvis beløbet er forkert. Hvis De bliver opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kontokortet, bør De sikre Dem, at det/de ikke anvendte aftryk destrueres Kontrolunderskrift Såvel Lyngby Storcenter Konto som Lyngby Storcenter Konto s tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. er berettiget til ved enhver benyttelse af konto-kortet at søge at kontrollere, at der ikke sker misbrug heraf, og kan altid forlange en kontrolunderskrift og forevisning af personlig legitimation Fuldmagt Kontokortet og PIN-kode må kun bruges af Dem personligt. Ønsker De, at en anden person skal kunne handle på Deres konto ved hjælp af et kontokort, skal personen have sit eget kontokort og sin egen PIN-kode. Per-sonens brug af kontokortet sker efter samme regler, som gælder for Dem selv, jf. pkt Solidarisk hæftelse. Dette sker ved, at personen underskriver en ny kontokortaftale sammen med Dem, hvorved personen bliver medkontohaver/meddebitor på kontoen. Det hidtidige kontonr. fortsætter uændret Solidarisk hæftelse Såfremt et kontokort er udstedt på basis af en kontokortaftale, der er underskrevet af mere end én person, hæfter alle underskriverne solidarisk for mellemværendet med Lyngby Storcenter Konto, jf. pkt. 11. Solidarisk hæftelse i Lyngby Storcenter Konto Almindelige bestemmelser. Skal en person udtræde af kontoen, skal personens kontokort leveres tilbage til Lyngby Storcenter Konto. Den solidariske hæftelse vedvarer for alle allerede foretagne indkøb, påløbne renter og gebyrer - og ved tilsidesættelse af betalingsforpligtelsen, alle de med misligholdelsen forbundne udgifter. Hvis en person ønsker at frigøre sig fra den solidariske hæftelse, spærres alle de til kontoen udleverede kontokort for yderligere brug. Den solidariske hæftelse bortfalder først, når den på opsigelsestidspunktet stiftede gæld herunder påløbne renter og gebyrer er betalt, og på dette tidspunkt skyldige beløb er betalt. Først når alle skyldige beløb er betalt, vil den tilbageblevne kontohaver/debitor kunne anvende sit kontokort igen Kvittering/notakopi De bør altid i forbindelse med et køb sørge for at få en papirkvittering/notakopi. Papirkvitteringen skal bl.a. vise dato, beløb, kortnummer eller dele heraf. De skal sikre Dem, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. De bør gemme kvitteringen, til De har modtaget Deres kontoudtog, jf. pkt. pkt Kontoudtog og kontrol" Kontoudtog og kontrol af posteringer på Deres konto og tilbageførsel af beløb Kontoudtog udsendes månedsvis (ultimo måneden), hvis der har været en saldo pr. den 14. i måneden. Kontoudtoget indeholder bl.a. oplysninger om, hvor kontokortet har været brugt, om datoen og beløbet. De har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på Deres konto. Hvis De ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med Deres kvittering/købsnota, eller De ikke mener at have foretaget, skal De henvende Dem til Lyngby Storcenter Konto snarest muligt. De skal være opmærksom på fristerne nedenfor. Tilbageførsel af betalinger som De ikke har godkendt Hvis De mener, der er gennemført en eller flere betalinger med Deres kontokort, som De ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal De henvende Dem til Lyngby Storcenter Konto snarest muligt, efter De er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om De har henvendt Dem rettidigt til Lyngby Storcenter Konto, vil der blive lagt vægt på Deres pligt til løbende at gennemgå posteringer på Deres konto, jf. ovenfor. Under alle omstændigheder skal De henvende Dem til Lyngby Storcenter Konto senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på Deres konto. Lyngby Storcenter Konto vil herefter foretage en undersøgelse af Deres indsigelse. Mens Deres indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på Deres konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig uberettiget, vil Lyngby Storcenter Konto igen hæve beløbet på Deres konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kontokortet, vil Lyngby Storcenter Konto evt. kunne gør ansvar gældende overfor Dem, jf. pkt Deres ansvar ved misbrug af kontokortet. Hvis Deres indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Lyngby Storcenter Konto kæve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på Deres konto, og indtil beløbet hæves igen, samt evt. gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten Fejl og mangler ved ydelsen (varer) De er berettiget til at rette evt. reklamationer for varekøb til Lyngby Storcenter Konto - mod samtidig forevisning af købskvittering Tilbagekaldelse af betaling Se pkt Brug af kontokort og PIN-kode

4 2.9. Deres pligt til at få kontokortet spærret De skal kontakte Lyngby Storcenter Konto snarest muligt for at spærre Deres kontokort, hvis: 1. De mister kontokortet 2. en anden får kendskab til Deres PIN-kode 3. De opdager, at kontokortet er blevet misbrugt 4. De får mistanke om, at kontokortet er blevet kopieret eller 5. De på anden måde får mistanke om, at kontokortet kan blive misbrugt Henvendelse til Lyngby Storcenter Konto skal ske på telefon (45 er den internationa- le retningskode for Danmark) i tidsrummet, Mandag Fredag: kl kl Lørdag: kl kl VED HENVENDELSE TIL LYNGBY STORCENTER KONTO SKAL DE OPLYSE NAVN, ADRESSE, OM MULIGT KORTNUMMER, KONTONR. ELLER CPR- NUMMER FOR STRAKS AT FÅ KONTOKORTET SPÆRRET. Ved anmeldelse af bortkommet/stjålet kontokort skal der også oplyses om tidspunktet for bortkomsten, og under hvilke omstændigheder kontokortet er bortkommet samt hvornår kontokortet sidst har været brugt. Når kontokortet er blevet spærret, vil De modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunktet for spærringen. Hvis et spærret kontokort findes igen, skal De kontakte Lyngby Storcenter Konto for at aftale, hvordan De skal forholde Dem Deres ansvar ved misbrug af kontokortet : I tilfælde af, at kontokortet har været misbrugt af en anden person, vil Lyngby Storcenter Konto dække tabet, medmindre tabet er omfattet af pkt nedenfor. Det er Lyngby Storcenter Konto, der skal bevise, at tabet er omfattet af pkt : Hvis kontokort og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden person, skal De dække tab op til kr : De skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kontokortet har været misbrugt af en anden person og PIN-koden har været anvendt, og De har undladt at underrette Lyngby Stor-center Konto snarest muligt efter at have fået kendskab til, eller at uberettigede har fået kendskab til koden., De har oplyst PIN-koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at De indså eller bude have indst, at der var risiko for misbrug eller De ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse : De skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kontokortet har været misbrugt af en anden person, når kontokortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskift og De eller nogen, som De har overladt kontokortet til, har undladt at et underrette Lyngby Storcenter Konto snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kontokortet er bortkommet, eller De eller nogen, som De har overladt kontokortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse : De hæfter for det fulde beløb, hvis PIN-koden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: De har selv oplyst PIN-koden til den, som har misbrugt kontokortet, og De indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug : De hæfter endvidere for det fulde beløb, hvis De har handlet svigagtigt eller med fortsæt har undladt at opfylde Deres forpligtelser om at beskytte PIN-koden, jf. pkt Brug af kontokort og PIN-kode eller spærre konotkortet, jf. pkt Deres pligt til at få kontokortet spærret : De er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Lyngby Storcenter Konto har fået besked om, at kontokortet skal spærres. De hæfter heller ikke for tab, hvis De ikke har haft mulighed for at spærre Deres kontokort, på grund af forhold hos Lyngby Storcenter Konto. De kan læse mere om ansvarsregler i lov om betalingstjenester 62, 63 og 64, som står bagerst i disse kortbestemmelser Lyngby Storcenter Konto s ret til at spærre kontokortet Lyngby Storcenter Konto er berettiget til at spærre for brug af kontokortet: hvis den konto, Deres kontokort er knyttet til, er ophævet, og Lyngby Storcenter Konto forgæves har forsøgt at inddrage Deres kontokort, eller hvis De overtræder disse Supplerende bestemmelser, herunder ved manglende betaling og overtræk. Hvis Deres kontokortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand I tilfælde af manglende betaling vil De blive rykket skriftligt, før kontokortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft eller gentagne tilfælde af overtræk eller manglende betaling. Lyngby Storcenter Konto kan desuden forlange alle kontokort, der er udleveret til kontoen leveret tilbage. De vil få besked herom. Når Lyngby Storcenter Konto har spærret kontokortet, vil De modtage en skriftlig meddelelse med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. Ved enhver misligholdelse er Lyngby Storcenter Konto også berettiget til at afvise køb på kontokortet Kontokortets udløbs- og fornyelsestidspunkt Kontokortet kan bruges til og med det udløbstidspunkt, der står på kontokortet, hvorefter kontokortet er kontokortet ugyldigt. De vil, før kontokortet udløber, få tilsendt et nyt kontokort eller modtage besked om, at det nye kontokort kan afhentes på Lyngby Storcenter Konto s

5 kontor, medmindre Lyngby Storcenter har fået skriftlig meddelelse om ophør, eller Lyngby Storcenter Konto har spærret/opsagt kontoen, kontokortet eller Deres kredit. Se også pkt. 4. Kreditvurdering" Ophør Hvis De ikke længere ønsker at bruge kontokortet, skal De levere kontokortet tilbage til Lyngby Storcenter Konto. Hvis kontoen ophæves, skal alle kontokort, der er udleveret til kontoen, leveres tilbage. Hvis De sender kontokortet til Lyngby Storcenter Konto, skal De forinden klippe kontokortet over Deres og Lyngby Storcenter Konto s opsigelse af kontokortet De kan opsige aftalen om brug af kontokortet straks. Lyngby Storcenter Konto kan med to måneders varsel meddele Dem, at kontokortet ikke længere kan bruges og derfor skal leveres tilbage. De vil få refunderet en forholdsmæssig del af evt. gebyrer, De måtte have betalt forud for brug af kontokortet. Ved misligholdelse eller andre forfaldsgrunde, jf. pkt. 6. Indfrielse og opsigelse i Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser, kan Lyngby Storcenter Konto opsige kontokortet uden varsel. Ved opsigelse fra Lyngby Storcenter Konto s side, har De krav på en begrundelse Ombytning af kontokort Lyngby Storcenter Konto ejer de til enhver tid udstedte kontokort, og Lyngby Storcenter Konto kan til enhver tid meddele Dem, at Deres kontokort skal ombyttes, hvorefter kontokortet ikke må benyttes. De vil hurtigst muligt modtage et nyt kontokort. Hvis De sender kontokortet til Lyngby Storcenter Konto, skal De forinden klippe kontokortet over Klager Hvis De har klager, kan De henvende Dem til Lyngby Storcenter Konto. Får De ikke medhold i Deres klage, kan De henvende Dem til Forbrugerombudsmanden. Hvis De ønsker at klage over, at Deres kontokort er blevet spærret på grund af overtræk eller manglende betalinger på kontoen, kan De henvende dig til Lyngby Storcenter Konto. Får De ikke medhold hos Lyngby Storcenter Konto, kan De klage til Datatilsynet. Se også pkt Klageadgang i Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser og pkt Fejl i Lyngby Storcenter Konto s oplysninger i Lyngby Storcenter Konto s Bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring Tilsyn Lyngby Storcenter Konto er under tilsyn af Finanstilsynet. Lyngby Storcenter Konto er desuden som kortudsteder under tilsyn af Forbrugerombudsmanden og Datatilsynet Ændring af bestemmelserne Ændringer af bestemmelserne kan ske med to måneders varsel. Dog straks, hvis ændringerne ikke er til ugunst for Dem, f.eks. ved ændring af Lyngby Storcenter Konto s telefonnr. De vil modtage besked om en ændring enten skriftligt eller elektronisk ( eller SMS) med link til ændringen (dog kun med eller SMS, hvis De har givet Deres samtykke hertil). De er forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i Deres adresse og/eller e- mailadresse/mobiltelefonnr. til Lyngby Storcenter Konto, og De bærer selv ansvaret for, at De ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis De ikke har meddelt SMS-, - og/eller adresseændring. Ved ændring af bestemmelserne vil disse anses som vedtaget, medmindre De inden datoen for ikrafttræden meddeler Lyngby Storcenter Konto, at De ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser. Hvis De meddeler, at De ikke ønsker at være bundet af de nye bestemmelser, vil aftalen blive betragtet som ophørt (evt. saldo på kontoen består stadig) på tidspunktet for ikrafttræden af de nye bestemmelser. Hvis De har forudbetalt et evt. årsgebyr for kontokortet, vil De modtage en forholdsmæssig andel af dette retur. 3. OMKOSTNINGER VED ERHVERVELSE OG BRUG AF KONTOKORTET 3.1. Gebyrer Der kan opkræves en årlig kortafgift, der betales forud. Et eventuelt gebyr hæves på Deres konto. Ved brug af kontokortet, kan Lyngby Storcenter Konto og betalingsmodtagere (Lyngby Storcenter Konto s tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v.) opkræve et gebyr. Betalingsmodtagere, som opkræver et evt. gebyr fra Dem ved brug af kontokortet, skal gøre Dem opmærksom herpå, inden betalingen sker. Evt. årlig kortafgift, evt. gebyr for brug af kontokortet, evt. gebyr for kontoudtog samt evt. gebyr for kopi af nota fremgår af prislisten. Lyngby Storcenter Konto kan ændre gebyrerne, jf. pkt Ændring af gebyrer/indførelse af nye gebyrer i Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser Renter Ved træk på kontoen skal De betale renter med den af Lyngby Storcenter Konto fastsatte rente. Størrelsen af renten fremgår af Deres kontoaftale og kontoudtog. Hvorledes Lyngby Storcenter Konto beregner og tilskriver rente, fremgår af pkt. 1. Beregning og tilskrivning af rente og pkt. 1.3 Rentedato og betalingsdato m.v. i Lyngby Storcenter Konto s Almindelige bestemmelser, som udleveres til Dem i forbindelse med, at De får en konto hos Lyngby Storcenter Konto. Evt. saldo i Deres favør forrentes ikke. 4. Kreditvurdering Kontokort udstedes efter individuel kreditvurdering. Regelsættet for kreditvurdering fremgår af Lyngby Storcenter Konto s Bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb Regelsættet for brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. fremgår af Lyngby Storcenter Konto s Bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring. 6. Udsendelse af advarsel, hvis et kontokort eller PIN-kode bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets besiddelse Når Lyngby Storcenter Konto har fået besked om, at et kontokort er mistet, eller at en anden kender PIN-koden, vil kontokortet blive spærret for brug. Kontokortet vil end-

6 videre blive spærret, hvis Lyngby Storcenter Konto får en begrundet mistanke om misbrug, jf. pkt Lyngby Storcenter Konto s ret til at spærre kontokortet. Spærring af kontokortet vil desuden finde sted, når betalingsbetingelserne ikke er overholdt til trods for betalingspåmindelser, jf. pkt Lyngby Storcenter Konto s ret til at spærre kontokortet. Hos de tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v., der benytter PIN-baserede terminaler (dankortterminaler), vil spærring af Deres kontokort ske automatisk via Lyngby Storcenter Konto s elektroniske database. Det er efter spærringen ikke tilladt Lyngby Storcenter Konto s tilsluttede forretninger, serviceleverandører m.v. at foretage salg for Lyngby Storcenter Konto ved benyttelse af Deres spærrede kontokort. Lov om betalingstjenester 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter 59. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige kr. Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det. Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e- penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. 63. Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Ved indsigelser fra betalingsmodtager er fristen 13 måneder efter krediteringstidspunktet. Hvis udbyderen ikke har meddelt oplysninger eller har stillet oplysninger til rådighed efter kapitel 5, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor udbyderen har meddelt oplysninger eller stillet oplysninger til rådighed. 64. Udbyderen har bevisbyrden for, at en betalingstransaktion er korrekt registreret og bogført og ikke er ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Ved brug af

7 et betalingsinstrument har udbyderen endvidere bevisbyrden for, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er blevet anvendt i forbindelse med betalingstransaktionen. Registrering af brug af et betalingsinstrument er ikke i sig selv bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. 59. Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvor udbyderen på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret.

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 15-05-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT 1. Indledning Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. email: post@fynskebank.dk Registreringsnummer 6850 Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Brugerregler - hævekort

Brugerregler - hævekort Brugerregler - hævekort 6520 Lollands bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet.

Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Juridisk information om Budget Buddy fordelsprogrammet. Udbyder Budget Rent-a-Car A/S Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf.: 33550500 CVR: 27638295 Administrator absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850

Læs mere

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder

Brugerregler for hævekort. Kortets anvendelses muligheder Regler for Hævekort 2 Indholdsfortegnelse 1. Brugerregler for hævekort... 4 2. Kortets anvendelses muligheder... 4 3. Vilkår knyttet til indehavelse og anvendelse af kortet.. 4 4. Omkostninger ved erhvervelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 27. oktober 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 5. januar 2015 En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. januar 2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 6. november 2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold Kortbestemmelser Gældende fra den 1. januar 2010 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.12.2015. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 01.01.2017. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift eller ved brug af NemID i Netbank. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018

GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 GENERELLE REGLER FOR SELVBETJENING Gældende fra den 1. januar 2018 SELVBETJENINGS ANVENDELSESMULIGHEDER Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI - PRIVATKUNDER Gældende fra den 1. januar 2018 1. INDLEDNING Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner. En betalingskonto

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15 17 år Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Mobilbank 15 17 år er Danske Banks digitale løsning for 15 17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner.

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Privatkunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort -råd Før brug

Læs mere