Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune"

Transkript

1 Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser Afgrænsning af ydelsen Kontraktperiode Opsigelse Formkrav til tilbuddet Sprog Ejendomsret til tilbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Vedståelsesfrist for tilbud Kommunens forbehold Pengeinstituttets forbehold Tilbuddets udformning Aktindsigt 8 2 Beslutningsprocedure Beslutningsprocedure Overordnet tidsplan 9 3 Udvælgelses- og tildelingskriterier Udvælgelseskriterier, vurdering af pengeinstituttets egnethed m.v Tildelingskriterier Transaktionsomkostninger 10 4 Oplysninger om kommunen Kommunens omsætningstal Kommunens gennemsnitslikviditet 12 Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 2 af 24

3 Indholdsfortegnelse Side 5 Krav og ønsker til opgaveløsningen Kontosystem Rentesatser og renteberegning Trækningsret Servicering i implementeringsfasen Priser Rente samt valør på interne overførsler Valør som ikke indgår under punkt Gebyrer og øvrige omkostninger Døgnbokse Hævekort Udenlandske betalinger Pengehåndtering Service og kvalitet i øvrigt Kundeansvarlig Uddannelse i IT-løsninger til selvbetjening Kontoudtog Opfølgnings- og rådgivningsmøder Borgers ret til NemKonto i pengeinstituttet To-konto system for borgere Kommunegaranteret indskudslån til bolig IT-løsning til selvbetjening 18 Bilag 1 Kontraktudkast 19 Bilag 2 Tro og love erklæring 23 Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 3 af 24

4 Indledning Lemvig Kommune, fremover benævnt Kommunen, ønsker at indgå en aftale med et pengeinstitut med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Lemvig Kommune Rådhusgade Lemvig På vegne af Lemvig Kommune gennemføres udbuddet af: Lundgreen s Capital ApS Amaliegade København K Telefon Offentligt udbud med annonceringspligt Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med annonceringspligt i henhold til 15a-15d i tilbudsloven (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Udbudsmateriale Udbudsmaterialet forefindes på samt kan rekvireres via mailadressen eller telefonisk hos Lundgreen s Capital Det samlede udbudsmateriale består af dette dokument der beskriver hele udbuddet inkl. minimumskrav samt ønsker til pengeinstituttets ydelser. Dokumentet indeholder også bilag 1 med et kontraktudkast samt bilag 2 der er en Tro og love erklæring. Yderligere findes der som et selvstændigt Excel tilbudsark (bilag 3), som skal bruges i forbindelse med indsendelse af tilbuddet. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 4 af 24

5 1 Udbudsbetingelser 1.1 Afgrænsning af ydelsen Ydelsen skal bl.a. dække: Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen Adgang til at anvende pengeinstituttets on-line banking system Øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCards m.v. Rådgivning om daglige transaktioner m.v. En kreditfacilitet Aftalen omfatter ikke: Aftaleindskud Langfristet låneoptagelse Rådgivning om formue-/gældspleje Anden finansiel rådgivning Legater og fonde som administreres af kommunen Den udbudte aftale omfatter alle afdelinger og institutioner i Kommunen, samt selvejende institutioner, som Kommunen administrerer eller er regnskabsfører for. Disse selvejende institutioner er kendetegnet ved, at de anvender Kommunens økonomisystem til deres ind- og udbetalinger. Desuden skal aftalen omfatte en række borgerrelaterede ydelser, herunder oprettelse af Nemkonto, betalingshåndtering og kommunegaranteret indskudslån til bolig. 1.2 Kontraktperiode Kommunen ønsker at indgå en 4 årig aftale fra den 1. januar 2014 med mulighed for forlængelse af kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Ønsker Kommunen at forlænge aftalen skal dette meddeles det kontoførende pengeinstitut 3 måneder før udløb af kontrakten. Kontrakten kan i det tilfælde forlænges med enten 12 eller 24 måneder regnet fra aftalens oprindelige udløbsdato. Bliver kontraktperioden forlænget med 12 måneder, kan den efter ét år forlænges med yderligere 12 måneder. 1.3 Opsigelse Der er en gensidig mulighed for at opsige kontrakten. Opsigelsesperioden er løbende måned plus 6 måneder. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 5 af 24

6 1.4 Formkrav til tilbuddet Det forudsættes, at pengeinstituttet inden tilbud afgives, har gjort sig bekendt med udbuddets omfang og forhold. Det er vigtigt, at pengeinstituttet i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på baggrund af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Udbudsmateriale, samt evt. rettelser hertil, vil blive offentliggjort på samt Det er pengeinstituttets ansvar at holde sig opdateret 1.5 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 1.6 Ejendomsret til tilbudsmaterialet Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Kommunens ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 1.7 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes til Lundgreen s Capital på s indeholdende spørgsmål skal i emnefeltet være mærket Spørgsmål vedrørende udbud af Lemvig Kommunes daglige bankforretninger. Alle spørgsmål skal starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet spørgsmålet vedrører. Sidste frist for spørgsmål er den 6. august Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Det tilstræbes at svarende offentliggøres så hurtigt som muligt. Det er pengeinstituttets eget ansvar at sørge for at holde sig opdateret med eventuelle supplerende oplysninger, herunder svar på spørgsmål og supplerende spørgsmål. Svarene bliver offentliggjort på jævnfør tidsplanen. Stilles der spørgsmål efter spørgefristen forsøges disse besvaret, hvis det er muligt. Dog offentliggøres de sidste svar 7 dage før seneste tilbudsfrist. 1.8 Tilbudsfrist Tilbud skal være Lundgreen s Capital i hænde senest den 30. august 2013 kl Tilbud, der fremkommer senere end denne frist, vil blive afvist. Pengeinstituttet bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 6 af 24

7 Tilbud skal fremsendes til: Lundgreen s Capital ApS Amaliegade København K Att.: Peter Lundgreen På kuverten skal anføres Fortroligt Tilbud på pengeinstitutaftale / Lemvig Kommune. Samtlige tilbud vil først blive åbnet af Lundgreen s Capital efter tidsfristens udløb. Tilbuddet skal afgives i 4 fysiske eksemplarer (heraf et underskrevet og i resten i kopi) og 1 elektronisk version på fysisk medie (CD, USB-Stick eller lignende). Tilbud kan ikke afleveres pr. . Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Udbudsmaterialet bliver ikke returneret til pengeinstituttet. 1.9 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende i 60 dage fra tilbudsfrist 1.10 Kommunens forbehold Kommunen tager forbehold for ændringer i love, bekendtgørelser og andre myndighedsbeslutninger, som kan ændre vilkårene for den udbudte ydelse Pengeinstituttets forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremstå særskilt i tilbuddet. Pengeinstituttet opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil medføre, at Kommunen har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Kommunen ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Kommunen pligt til at se bort fra tilbuddet. Pengeinstituttet bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Kommunen er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 7 af 24

8 1.12 Tilbuddets udformning Tilbudsdispositionen indeholder en referenceramme for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelserne samt, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Vedrørende forbehold skal disse samlet oplyses under tilbudsdispositionens afsnit 3. Tilbudsdispositionens indhold er flg.: Afsnit Indhold 1 Indledning, herunder angivelse af pengeinstituttets navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Vedståelsesfrist for tilbud skal fremgå (minimumskrav 60 dage) 2 Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. 3 Eventuelle forbehold. Pengeinstituttet skal klart redegøre for eventuelle forbehold til de i udbudsmaterialet indeholdte krav og ønsker, herunder forbehold til kontrakten. 4 Udvælgelseskriterier Tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige (bilag 2) Aktuelle oplysninger om balance og soliditet. Referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 2 år. Anmærkningsfri Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen 5 Udfyldt Excel tilbudsark 3 faner indeholdende: Generelt Pris Service og kvalitet IT løsning til selvbetjening 6 Evt. supplerende materiale der henvises til i forbindelse med besvarelse af tilbudsark Aktindsigt Kommunen er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder regler om aktindsigt i Offentlighed- og Forvaltningsloven. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 8 af 24

9 2 Beslutningsprocedure og overordnet tidsplan 2.1 Beslutningsprocedure Indkomne tilbud behandles af Lundgreen s Capital og Kommunens Økonomiafdeling, der herefter indstiller til politisk afgørelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Aftalen er først indgået, når Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt indstillingen og begge parter har underskrevet kontrakten. 2.2 Overordnet tidsplan Nedenstående datoer er foreløbige og kan blive ændret Offentliggørelse af udbudsmateriale Frist for indsendelse af spørgsmål Frist for besvarelse af spørgsmål Tilbudsfrist Godkendelse af tildeling i Økonomi- og Erhvervsudvalg Offentliggørelse af tildeling af kontrakt Udløb af frivillig stand-still periode 3. juli 6. august 15.august 30. august 24. september 25. september 10. oktober Underskrift af kontrakt Senest uge 46 Kontrakt opstart 1. januar 2014 Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 9 af 24

10 3 Udvælgelses- og tildelingskriterier Valget foretages efter en helhedsvurdering, hvor det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges iht. nedenstående tildelingskriterier. Det betyder, at prisen (forrentning, valør og gebyrsatser) ikke alene vil være afgørende i bedømmelsen. 3.1 Udvælgelseskriterier, vurdering af pengeinstituttets egnethed m.v. Foruden tilbuddet skal følgende oplysninger medsendes: Aktuelle oplysninger om pengeinstituttets balance og soliditet Bilag 2 Tro og loveerklæring Erfaring med / reference fra lignende ydelser Anmærkningsfri Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen Manglende fremsendelse af ovennævnte vil medføre, at tilbuddet vil blive afvist og betragtet som ikke konditionsmæssigt. 3.2 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det pengeinstituttet, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret på følgende kriterier: Pris Punkt 5.5 og underpunkter % Service og kvalitet Punkt 5.6 og underpunkter % IT-løsning til selvbetjening Punkt 5.7 og underpunkter % Kriterierne vægtes således som det fremgår af ovennævnte. underpunkterne vil desuden blive vægtet i forhold til Kommunens vurdering af den optimale løsning. 3.3 Transaktionsomkostninger Der vil blive indregnet udgifter til interne omkostninger i forbindelse med et evt. skifte af leverandør. Et beløb på kr. vil blive tillagt tilbudssummen, dog undtaget tilbud fra kommunens nuværende hovedbankforbindelse Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 10 af 24

11 4 Oplysninger om kommunen På Kommunens hjemmeside er det muligt at læse mere om Lemvig Kommune, ligesom pengeinstituttet kan rekvirere regnskaber og budgetter fra Kommunen på hjemmesiden. 4.1 Kommunens omsætningstal Her oplyses Kommunens væsentlige omsætningstal fra det senest afsluttede regnskab for Opgørelsen viser de udgifter/indtægter, der sker direkte på Lemvig Kommunes konti. Kommunens omsætningstal for regnskab 2012: Udgifter Mio. kr. Lønninger 470 Leverandørbetalinger 618 Sociale ydelser 517 I alt Indtægter Mio. kr. Afregning fra OBS-konto 100 Refusioner fra OBS-konto Borgerbetalinger FI og PBS, inkl. forældrebetaling/ejendomsskat 158 Låneoptagelse 0 I alt Herudover indgår der betaling af fakturaer, brugerbetalinger m.m. som betales direkte til Kommunes konto. I forbindelse med, at Udbetaling Danmark forestår sagsbehandling og udbetaling af børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud, børne- og ungeydelse, barselsdagpenge, boligstøtte, folkepension og førtidspension, kan der stadig ske ændringer i den forventede likviditet af samme grund. Kommunen benytter FI kort med kortart 71 som betalingsmedie. I 2012 var der indbetalinger med en samlet volumen på 45 mio. kr. I 2012 var der indbetalinger via PBS med en samlet volumen på 113 mio. kr. Kommunen forventer at have den eventuelle daglige positive likviditet indestående hos sin faste bankforbindelse. Vælger kommunen at placere en del af likviditeten til en fast rente i en defineret periode (aftaleindskud) skal kommunen give forretningen i udbud. Vedr. indestående af den eventuelle daglige positive likviditet forbeholder Kommune sig dog ret til at ændre på sin praksis afhængig af udviklingen i den finansielle sektor eller for den individuelle bank. Det er således en mulighed, at Kommunen ikke har noget indestående hos sin hovedbankforbindelse. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 11 af 24

12 4.2 Kommunens gennemsnitslikviditet Kommunens likviditet svinger meget hen over året, men forbruget i de enkelte måneder er stort set ens, som graffikken viser. Kommunens gennemsnitslikviditet er udtryk for kommunens likviditet opgjort for de foregående 365 dage. Gennemsnitslikviditeten har udviklet sig således: ,1 mio. kr ,3 mio. kr ,4 mio. kr. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 12 af 24

13 5 Krav og ønsker til opgaveløsningen Dette afsnit beskriver hvilke minimumskrav som pengeinstituttet skal opfylde og hvilke ydelser som Kommunen ønsker opfyldt. Et minimumskrav er markeret med betegnelse minimumskrav. Ønsker til serviceydelser bliver vægtet i den samlede vurdering, også selvom det er et ønske og ikke et minimumskrav. Visse ønsker om ydelser skal Kommunen have opfyldt, men ikke nødvendigvis af det bydende pengeinstitut. I sådan en situation må Kommunen tilkøbe denne serviceydelse og i disse tilfælde er der angivet hvilken omkostning som tilbud uden denne / disse ydelse/r tillægges. I forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet bedes pengeinstituttet bruge Excel tilbudsarket der findes som selvstændigt bilag 3. Som nævnt i punkt 3.2 så vægtes de forskellige kriterier således ved den endelige tildeling: Pris Punkt 5.5 og underpunkter % Service og kvalitet Punkt 5.6 og underpunkter % IT-løsning til selvbetjening Punkt 5.7 og underpunkter % 5.1 Kontosystem (Minimumskrav) Samtlige bankkonti, som Lemvig Kommune har brug for til den daglige drift, skal være omfattet af aftalen: Hovedkonto/koncernkonto, konti til FIK & giro, konti til VISA og Mastercard samt p.t. op til 70 konti til Kommunens afdelinger/institutioner. Herudover skal der være mulighed for Kommunens institutioner at oprette konti til kostkasser, p.t. ca. 35, der anvendes til f.eks. beboeres/elevers fælles opsparing til løbende udgifter. Disse hører ikke under Kommunens cvr-nummer, men har et frivilligt cvr-nummer. Kommunens kontosystem skal være sammensat således, at der findes en hovedkonto samt en række konti til brug for særlige udbetalinger og indbetalinger. Desuden skal det være muligt at oprette en række konti til Kommunens institutioner, hvor forrentningen indgår i den senere omtalte renteberegning for Kommunens samlede konti. Yderligere konti, som Kommunen ønsker at oprette i aftaleperioden, skal ligeledes kunne omfattes af aftalen. Kommunen kan vælge at oprette et mindre antal konti i andre pengeinstitutter, herunder altid diverse kostkasser, såfremt en af Kommunens afdelinger/institutioner ikke ligger i umiddelbar nærhed af det vindende pengeinstituts filial. Kommunen forbeholder sig ret til at bibeholde konti i lokale pengeinstitutter, oprettet med det formål, at borgere skal kunne betale til Kommunen i eget pengeinstitut. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 13 af 24

14 5.2 Rentesatser og renteberegning (Minimumskrav) Rentesatserne skal tilbydes i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente. Renteberegning skal ske dagligt på grundlag af nettomellemværendet for de af Kommunens konti, som er omfattet af aftalen (rentenetting/cash pool). Pengeinstituttet skal på anmodning kunne dokumentere sin renteberegning. Rentetilskrivningen sker på hovedkontoen. Der sker altså ingen rentetilskrivning på kommunens øvrige konti. Renten tilskrives hvert kvartal med rentedivisor 365/366. Skulle Nationalbankens indskudsbevisrente udgå som renteinstrument er parterne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pengemarked. 5.3 Trækningsret (Minimumskrav) Der ønskes en trækningsret på hovedkontoen på 100 mio. kr. (et hundrede millioner) med mulighed for forhandling om forhøjelse i specielle situationer. Der vil som udgangspunkt altid være træk på kontoen, men størstedelen af trækket forventes at være af kortvarig karakter omkring månedsskiftet. Pengeinstituttet bedes oplyse samtlige betingelser for en sådan trækningsret, herunder rentebestemmelser samt øvrige forhold, der vil medføre omkostninger for Kommunen. 5.4 Servicering i implementeringsfasen (Minimumskrav) Ved eventuelt skift af pengeinstitut i forbindelse med dette udbud skal det vindende pengeinstitut stille den fornødne ekspertise til rådighed, og afholde de dermed forbundne omlægningsomkostninger, således at skiftet bliver omkostningsfrit for Kommunen. Aftalen indebærer, at det vindende pengeinstitut forestår alle opgaver, som er nødvendige for, at Kommunen kan gennemføre daglige bankforretninger fra aftalestart og, at Kommunen stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for pengeinstituttet. Pengeinstituttet forestår det praktiske arbejde ved omplacering/overtagelse af opgaven med Kommunens pengeforretninger. Foruden ændring af dankortterminaler gælder det bl.a. rettelse af samtlige PBS-overførselskonti efter Kommunens anvisninger, samt efterfølgende udarbejdelse af de nødvendige ændringer af PBS-aftaler til underskrift for Kommunen. Pengeinstituttets service i implementeringsfasen skal beskrives i tilbudsmaterialet. 5.5 Priser Dette punkt, samt underpunkterne til punkt 5.5, omhandler den direkte målbare økonomi pengeinstituttets tilbud. Priserne skal anføres i det selvstændige bilag Excel tilbudsark (bilag 3) under faneblad Pris. Resultatet af denne vurdering vægter 60 % i den samlede tilbudsvurdering. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 14 af 24

15 5.5.1 Rente samt valør på interne overførsler (Minimumskrav) Rentesatserne såvel debet som kreditrente opgives som tillæg/fradrag i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente. Der er ingen valør på interne overførsler Valør som ikke indgår under punkt (Et ønske, men ikke et minimumskrav) Kommunen ønsker, at alle valører er indregnet i renten. I tilfælde, hvor valørberegningen trods dette ønske ikke indregnes i renten skal dette oplyses under punkt Dette gælder alle former for overførsler. Kommunen vil benytte oplysningerne til at beregne, hvad valørdage koster Gebyrer og øvrige omkostninger (Et ønske, men ikke et minimumskrav) Kommunen forventer ikke udgifter til provisioner, gebyrer, porto eller lignende, men ønsker, at alle gebyrer er indregnet i renten. Hvis der alligevel er omkostninger forbundet med den service, der er specificeret, skal de medtages under punkt med angivelse af de præcise satser, f.eks. hvis pengeinstituttet vælger at opkræve gebyr for Visa/Dankort, Mastercard etc. Herved vil de indgå i beregningen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud Døgnbokse (Et ønske, men ikke minimumskrav) Det er et ønske, og bliver derfor talt med i vægtningen, at kommunen kan have en døgnboksaftale hos pengeinstituttet og, at der som minimum findes en døgnboks i Lemvig by. Kan en døgnboksaftale under disse forudsætninger ikke tilbydes skal dette angives. Kommunen anvender pt. 2 døgnbokse. Har pengeinstituttet mulighed for at tilbyde denne service skal pris pr. døgnboks angives i tilbudsarket. Et tilbud uden døgnboksservice tillægges en meromkostning på kr ,00 pr. døgnboksaftale i forbindelse med beregning af de samlede omkostninger for indkomne tilbud Hævekort (Minimumskrav) Det forventes, at der i nødvendigt omfang kan udstedes hævekort tilknyttet hver sin konto til brug for decentrale enheder. Det forventes at Kommunen har et samlet behov for ca. 10 VISA/Dankort og 5 MasterCard Guld. Hvis der er omkostninger forbundet med dette skal prisen angives Udenlandske betalinger (Minimumskrav) Der skal være mulighed for at lave udenlandske betalinger via tilbudsgivers netbank samt pr. ordre. Det samlede antal pr. år forventes at udgøre 30 til 40 stk. Hvis tilbudsgiver tager gebyr for denne service så bedes tilbudsgiver oplyse gebyret for overførsler foretaget via tilbudsgivers netbank til Eurozonen, Norge, Storbritannien og Sverige. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 15 af 24

16 5.5.7 Pengehåndtering (Et ønske, men ikke minimumskrav) Det er et ønske, men ikke et krav, at pengeinstituttet kan servicere Kommunen med kontanter, det tæller med i vægtningen. Pengeinstituttet skal angive om denne service er mulig. Tilbydes denne service så skal Kommunen have mulighed for at afhente og aflevere kontanter inden for bygrænsen i normal arbejdstid på hverdage. Kommunen forbeholder sig ret til at afhente/aflevere kontanter i et andet pengeinstitut. Et tilbud uden pengehåndtering tillægges en meromkostning på kr ,00 pr. år i forbindelse med beregning af de samlede omkostninger for indkomne tilbud. Under pengehåndtering forstås også muligheden for i mindre grad at fortage køb og salg af valuta. Kontante beløb i gængse valutaer skal normalt kunne skaffes fra dag til dag. Mønttællefunktionen skal være omkostningsfri for Kommunen. Indbetaler skal fremgå af bogføringsteksten. 5.6 Service og kvalitet i øvrigt Dette kriterium beskriver alt det, der ikke direkte kan gøres til genstand for en økonomisk betragtning. Der bliver udelukkende vurderet på kvalitet og variation af serviceydelser under dette punkt. Kommunen forventer, at serviceydelserne i afsnit 5.6 leveres vederlagsfrit. I modsat fald bedes omkostningerne oplyst i Tilbudsarkets (bilag 3) faneblad Pris under Andet med henvisning til afsnit nummer. Resultatet af denne vurdering vægter 30 % i den samlede tilbudsvurdering. Beskrivelse af hvordan krav opfyldes skal anføres i Tilbudsarket (bilag 3) under faneblad Service Kundeansvarlig (Minimumskrav) Kommunen skal som udgangspunkt have udpeget én overordnet kundeansvarlig, som er Kommunens indgang til pengeinstituttet. Der kan herudover være kundeansvarlige på de enkelte forretningsområder. Kommunen skal kunne ringe direkte til de kundeansvarlige. De kundeansvarlige skal endvidere besidde den nødvendige kompetence inden for det pågældende forretningsområde, således Kommunen kan få den efterspurgte service Uddannelse i IT-løsninger til selvbetjening (Minimumskrav) Det er et krav at pengeinstituttet informerer/uddanner Kommunens personale i optimal anvendelse af program/udstyr til selvbetjening Kontoudtog (Minimumskrav) Pengeinstituttets politik vedrørende kontoudtog samt elektronisk opbevaring og tilgang til disse beskrives. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 16 af 24

17 5.6.4 Opfølgnings- og rådgivningsmøder (Et ønske, men ikke minimumskrav) Aftalen skal omkostningsfrit omfatte afholdelse af opfølgnings- og rådgivningsmøder om aktuelle emner, også efter Kommunens ønske. Det kan såvel være for politikere som for det administrative personale. På disse møde skal det være muligt at trække på pengeinstituttets specialister for de enkelte områder. Det forventes, at eventuelle møder kan afholdes efter behov Borgers ret til NemKonto i pengeinstituttet (Et ønske, men ikke minimumskrav) Intentionerne med NemKonto-ordningen er at begrænse kontant- og checkudbetalingen til borgere mest muligt. Dette bevirker, at alle borgere har behov for en konto i et pengeinstitut. Det er et krav, at tilbudsgiver til enhver tid lever op til lovgivningens krav og intention vedrørende NemKonto (bekendtgørelse 766 af 05/07/2006 om NemKonto). Dette bevirker, at alle borgere grundlæggende har ret til at åbne en konto i et pengeinstitut. Det vindende pengeinstitut forpligter sig derfor som udgangspunkt til, at oprette en bankkonto til samtlige de borgere, der får udbetalt ydelser fra Lemvig Kommune, hvis disse borgere ikke kan oprette en konto i et andet pengeinstitut. Dette kan kun fraviges, hvis pengeinstituttet begrunder afslaget skriftligt overfor borgeren (hvis borgeren beder om en skriftlig begrundelse). Oprettelsen forventes at være gebyrfri for både borger og Kommunen. Dette punkt sammen med punkt tillægges særlig vægt under kriteriet Service To-konto system for borgere (Et ønske, men ikke minimumskrav) I forlængelse af punkt skal der som udgangspunkt være mulighed for oprettelse af borgerkonti til særlige formål. Kommunen ønsker at Kommunens pengeinstitut deltager med en løsning så borgere der administreres af Kommunen, sikres betaling af boligbevarende udgifter. Som en konsekvens af etableringen af Udbetaling Danmark, er det ikke længere muligt for Kommunerne at modregne husleje m.v. i ydelserne, der udbetales via Udbetaling Danmark. Det vindende pengeinstitut skal derfor kunne tilbyde at lave et to-konto koncept til de borgere, der har svært ved at administrere deres betalinger. Det kunne f.eks. være i form af en budgetkonto, hvor ydelsen indgår i kombination med en løbende konto, hvortil der fast overføres et aftalt beløb fra budgetkontoen. Betaling af boligbevarende udgifter m.v. sker via NETS. Administration varetages i samarbejde med Kommunens sagsbehandlere og forventes at være gebyrfrit for Kommunen. Dette punkt sammen med punkt tillægges særlig vægt under kriteriet Service. Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 17 af 24

18 5.6.7 Kommunegaranteret indskudslån til bolig (Et ønske, ikke et minimumskrav) Kommunen ønsker at sikre, at alle der får bevilget kommunegaranti til et boligindskudslån også kan få et boligindskudslån i et pengeinstitut. Såfremt borgeren ikke kan få lånet i eget pengeinstitut, skal tilbudsgiver tilbyde at oprette lånet. Pengeinstituttet bedes samtidig oplyse maksimum for oprettelsesgebyr og rentevilkår. 5.7 IT-løsning til selvbetjening Kommunen ønsker at blive tilbudt en IT løsning, der kan håndtere de forskellige informations- og betalingsstrømme til og fra Kommunens systemer og konti, både hvad angår automatiske ind - og udbetalingstransaktioner. Resultatet af denne vurdering vægter 10 % i den samlede tilbudsvurdering. I øjeblikket anvender Kommunen KMD systemer baseret på Citrix løsninger med tynde klienter. Som kontorpakke anvendes Microsoft Office Tilbudsgiver skal kunne skabe sammenhæng med disse systemer. Det er et ufravigeligt krav, at der som minimum kan udveksles data på Excel i csv format (dette er et minimumskrav). Økonomisystemet anvendes både centralt og decentralt. Der skal sikres sammenhæng med det til enhver tid tilknyttede udbetalingssystem. Kommunen ønsker at udføre udvalgte transaktioner via pengeinstituttets online systemer fra eget IT - udstyr. Der forventes ingen udgifter til etablering og abonnement. Der vil blive foretaget en vurdering af banksystemernes anvendelighed i Kommunens daglige arbejde. Beskrivelse af hvordan kravene opfyldes bedes anført i Tilbudsark (bilag 3). Faneblad IT : Her er listet en række delkriterier som der forventes en beskrivelse af i tilbuddet: Netværksversion. Konto til konto-overførsler, såvel egne som fremmede. Forespørgselsmuligheder på et evt. værdipapirdepot. Ved returnering af en betaling til Lemvig Kommune som Kommunen har udført, men som ikke kan udføres, skal en af følgende referencer (Kommunens ref. nr, cpr.nr. eller cvr.nr.) fremgå af retursvaret. Mulighed for at udskrive kvittering af overførsler via selvbetjeningsløsningen også ved betalinger foretaget gennem kommunale udbetalingssystemer. Renteoplysninger. Mulighed for visning af enkeltposteringer Mulighed for daglige samlede oplysninger på hovedkontoniveau. Passwords og adgangskoder skal genereres elektronisk Informationer til Excel-regneark og databaseprogrammer Oversigt over eventuelle omkostninger/gebyrer ved benyttelse af systemet skal medsendes og skal tydeligt noteres i Tilbudsarkets faneblad Pris under Andet Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune - side 18 af 24

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker

UDBUDSBETINGELSER For etablering af. Åbne Biblioteker UDBUDSBETINGELSER For etablering af Åbne Biblioteker Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Opgavens omfang...3 2.0 Udbudsbetingelser...5 2.11 Udvælgelses-/egnethedskriterier... 7 2.12 Tildelingskriterie...8

Læs mere

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Silkeborg Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 8 1.2 Kommunikation...

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere