Retorik som teori og videnskab. - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retorik som teori og videnskab. - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag"

Transkript

1 Retorik som teori og videnskab - forskellige forståelser af retorik i nyere tid og i dag Af Camilla Ladegaard Andersen, Forår 2004 Denne artikel har til formål, at diskutere retorik som teori og videnskab i nyere tid. Efter retorikkens genopståen i det 20. århundrede har retorikken dannet grund for forskellige opfattelser af den menneskelige erkendelse og forholdet mellem tanke og sprog. Hertil kommer, at der også i dag er uenighed om hvilken identitet og status retorikken har og bør have som teori og som videnskab. Denne artikel vil bl.a. tage udgangspunkt i Jørgen Fafners 1 og Christian Kocks 2 tanker om retorik og erkendelse i nutidens akademiske verden. Disse forskellige forståelser fremdrages, for at skabe et overblik over den moderne retorikforskning, samt for at skabe et perspektiv til den såkaldte nyretorik, der udover Fafner bl.a. omfatter Perelman, Toulmin og Grassi. Artiklen skal dermed danne grundlag for en diskussion af retorikkens berettigelse som moderne kommunikationsteori, ligesom den vil forsøge at give et bud på områder for fremtidens retorik. Som oplæg til det første nummer af tidsskriftet for skandinavisk retorikforskning, Rhetorica Scandinavica, opfordrer Kell Jarner Rasmussen til en tværfaglig forskningsdebat om retorikken. Herunder hvad retorikken egentlig er, samt om retorikkens erkendelsesteoretiske udgangspunkt eventuelt kan tjene som grundlag for alle humanvidenskabers selvforståelse (Rasmussen 1997). Bolden er derved givet op til en tværfaglig debat om retorikken som fag, og om hvad videnskab og erkendelse dybest set er. Denne opfordring tages blandt mange andre op af Fafner og Kock i senere numre af tidsskriftet. Og som vi vil se, har de forskellige tilgange til retorikken som udspringer af en grundlæggende uenighed om, hvordan retorikken som videnskab skal forstås. Netop disse forskellige forståelser finder jeg det væsentligt at kigge nærmere på i det følgende, i et forsøg på at indkredse retorikkens betydning som kommunikationsteori. Kort fortalt betragter Fafner retorikken som en grundvidenskab, der rummer erkendelse og derfor skal ophøjes som en sådan. Retorikken har sin egen filosofi, en retorikkens filosofi. Koch på den anden side mener ikke, at en sådan status er hverken gavnlig eller tilstrækkelig for retorikken som fag. Erkendelsesteoretiske overvejelser er ikke retorik men filosofi. Retorikken kan ikke overleve ved udelukkende at være identisk med én bestemt teori om f.eks. erkendelse eller sprog. Retorikken skal derfor ikke defineres ved sine teorier men ved sit område, dvs. de forskellige steder hvor retorikken kan gå ind og finde praktisk anvendelse. Koch mener dermed, at retorikken er en empirisk og normativ videnskab, hvori man forsker i konkrete menneskelige ytringer set i forhold til deres totale situationskontekst (Koch 1997: 14). Hvor Fafner udbygger retorikkens teoretiske fundament gennem filosofiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger, ønsker Kock en mere praktisk tilgang der beskæftiger sig med retorikkens område og funktion, mere end med dens erkendelsesteoretiske og filosofiske grundlag. Jeg mener ikke, at Kock og Fafners synspunkter nødvendigvis bør ses som to uforenelige størrelser. Det er min opfattelse at man udmærket kan forbinde Fafners erkendelsesteoretiske retorik med Kocks områdedefinerende retorik. At der rent faktisk er brug for begge, og at disse tilgange blot , dr.phil. og professor i retorik 2 Født 1946, Professor ved institut for retorik, Københavns Universitet 1

2 afspejler retorikkens mangfoldige muligheder, dels som en teoretisk/analytisk dels som en konstruktiv kommunikationsteori. I det følgende vil jeg gå lidt mere i dybden med Kocks og Fafners synspunkter. Retorikkens identitet Kock forholder sig i artiklen Retorikkens identitet som videnskab og uddannelse til forskellige anvendelser af begrebet retorik i nutidens akademiske verden. Flere nyretorikere blandt andre Perelman står ifølge Kock for det retorisk videnskab i dag bør være: Nemlig at se på den konkrete ytrings helhed, herunder dens indhold, dens inventio og dens funktion, forstået som det den gør i relation til sin modtager (Kock 1997: 11). At anskue retorikken som en empirisk og normativ videnskab om produktion og reception af ytringer set i deres helhed, er en måde hvorpå retorikkens område kan defineres. At retorikken beskæftiger sig med produktion og reception indebærer, at den må se på hvordan ytringer fungerer. Men det stopper ikke her, for retorikken ser ikke alene på hvordan ytringer frembringes og fungerer, men også på hvordan de frembringes bedst muligt. Her kommer det normative aspekt ind i billedet, da retorikken også ser på hvor godt ytringerne fungerer, og om de udfører det der var hensigten. Retorikken beskæftiger sig dermed med kriterierne for en ytrings kvalitet. Som en konsekvens heraf, kan retorikken træde til som en regulær kommunikationsteori med konkrete arbejdsprincipper og strategier til hvordan man kan eller bør frembringe gode ytringer (Kock 1997: 14). Dog må helhedsperspektivet hele tiden holdes for øje. Det står centralt i den retoriske tradition at se helhedsperspektivet i arbejdet med den gode tekst at se teksten som en konkret og meningsfuld handling, og det der gør dette muligt er tekstens situationskontekst, hos sofisten Gorgias udtrykt som kairós. Hos Aristoteles finder vi også en lære om netop det at tage udgangspunkt i det givne øjebliks situation: Det konkrete stof og den konkrete situation bestemmer talens hele, som igen bestemmer dens dele. Kun ved at forstå tekstens kairós kan retorikeren producere en ytring hvis dele er et hele én samlet og relevant handling i situationen (Kock 1997: 15). Den gode retoriker bevæger sig altså mellem del og helhed nøjagtig som i den hermeneutiske cirkel. Det giver derfor mening i den forbindelse at tale om en retorisk cirkel, hvor en god tekst produceres ved at holde blikket på forholdet mellem helhed og dele frem for at spække den med stilistiske figurer og følge én fast fremgangsmåde. Alle dele skal være motiveret af helet, men helet ændres også når der arbejdes med delene. Fremstillingen er en vej til erkendelse, og fremstillingen bærer dermed erkendelsen og omvendt (Kock 1997: 15). Retorikkens forbindelse til den hermeneutiske cirkel og til del-helheds bevægelsens påvirkning af vores forståelseshorisont er slående. En moderne omskrivning af kairós er Lloyd Bitzers begreb fra 1968 den retoriske situation : Retorikken begynder med den situation hvori noget skal ytres herfra sætter den alt under normativ diskussion. Retorikken har dermed en grundlæggende ambition om, at kunne sige noget om hvordan alt (Aptum) i en ytring bør være, og heri ligger det centrale element som definerer retorikken til forskel fra andre kommunikationsvidenskaber (Kock 1997: 15). Nok findes der mange kvalificerede tilgange til retoriske emner, f.eks. de sprogligt-lingvistiske hvor eksempelvis kandidater fra danskstudierne udgår med færdigheder i sproglig rådgivning og klart sprog. Men det ligger i retorikken, at nyttig kommunikationsrådgivning ikke kan være rent sproglig, og at de samme sproglige træk ikke er på deres plads i enhver situation (Aptum). Den første bekymring i situationen må gælde inventio snarere end verba (Kock 1997: 17). Ud fra ovenstående betragtninger er retorikken, ifølge Kock, det bedste bud på en almen, praktisk orienteret kommunikationsvidenskab idet der ud fra de omtalte principper om situationskontekst og 2

3 hensynet til ytringers hele flyder næsten alt hvad der i forskellige miljøer og tider har været de mest værdifulde retoriske bidrag til en videnskab om kommunikation (Kock 1997: 16). En stor del af de interesser og emner retorikken bør tage op, er imidlertid allerede i vidt omfang taget op af forskere, der blot kalder det noget andet. Der forskes således i mange for retorikken centrale emner, dog uden at disse betegnes som retorik, f.eks. speech communication, composition, sprog, medier og argumentation. Retorikken er igennem disse forskellige betegnelser spaltet op i flere partielle retorikker som, uanset hvor fremragende og videnskabeligt et arbejde de leverer, kun ser på visse former for kommunikation eller visse aspekter af kommunikationen (Kock 1997: 16). Denne holdning ser vi også hos Fafner, der beskriver hvordan forskellige faggrupper f.eks. jurister, filosoffer, semiotikere, litteraturfolk m.fl. har udvist forskellig interesse for forskellige dele af retorikken (Fafner 1997: 7). Men er der nogen fællesnævner for disse forskellige tilgange til retorikken som gør det muligt at definere eller finde den ægte retorik, når videnskaber der kalder sig noget andet, måske i virkeligheden er retorik, eller når videnskaber kalder sig retorik, selvom de måske slet ikke er det? Retorik og erkendelse Ifølge Fafner findes der fem grundlæggende principper som alle peger på fagets essens, og som enhver der foretager en fornuftig refleksion over faget må vedkende sig. Hvis bare et af disse principper brydes eller udelades falder imidlertid forestillingen om et ægte retorikbegreb. De fem grundprincipper drejer sig om følgende: Menneskesyn, sprogsyn, troværdighed, færdighed og mundtlighed. Og hermed bevæger vi os væk fra Kocks områdedefinerende retoriksyn til en mere retorikfilosofisk tilgang til emnet. Hvor de to første hører til på det erkendende plan og de to sidste på det handlende plan, binder det tredje princip, troværdigheden, så at sige det erkendende plan sammen med det handlende. Troværdigheden er dels noget ethvert menneske besidder, dels noget man kan erhverve sig. Troværdigheden er således både en indbygget forudsætning i sproget og noget der skabes gennem sproget. Retorikken anlægger et helhedssyn på mennesket der siger, at det erkender som en helhed af fornuft, følelse og vilje. Som en naturlig følge af menneskesynet følger retorikkens sprogsyn. Her er fænomenerne givet i og med sproget, idet vi taler om dem. 3 Færdighed handler ikke blot om at vide, men også om at kunne, og dette leder naturligt videre til det femte princip, mundtlighed (Fafner 1997: 8-10). Som ovenstående vil give indtryk af, forbinder Fafner erkendelse med handling, tanke med tale. Disse er uadskillelige og indebærer, at retorikken følger os overalt, forstået på den måde, at retorikken som aktivitet kendetegner mennesket som talende væsen. Erkendelsen er ikke bare intellektuel, men også æstetisk og knyttet til det praktiske handlingsliv. Eller sagt på en anden måde; erkendelsen kan både rette sig mod fornuften og mod følelsen (Fafner 1999: 32). Vi bruger ikke alene sproget til at erkende med, men søger også at påvirke vores medmennesker igennem det med det formål at forme deres meninger i overensstemmelse med vores egne og at få dem til at handle på en måde som vi finder ønskelig. Hvis ikke vi ligefrem vil overbevise dem, så ønsker vi i det mindste, at de skal tro os når vi taler, ellers er al tale meningsløs (Fafner 1977: 8-9). I forbindelse med erkendelse er det nyttigt at skelne mellem flere former for erkendelse. Aristoteles taler om, at erkendelsen bevæger sig i trin. Der er den basale erkendelse, áisthesis, som er den sanselige erkendelse af eksisterende genstande eller forestillingen om sådanne genstande. I Dette står eksempelvis i modsætning til Wittgenstein (Østrigsk filosof ), der hævder at fænomenerne er givet på forhånd, sproget er bare et redskab vi bruger. 3

4 tallet omdannedes áisthesis til den nye filosofiske disciplin æstetik, nemlig læren om erkendelse gennem sanserne. Erkendelsens højeste trin er nóesis, som beskæftiger sig med den intellektuelle tankevirksomhed, hvor den logisk-matematiske tænkning optræder som forbillede (Fafner 1999: 34). Såvel de æstetiske som de nóetiske erkendelsesgenstande stræber imidlertid ud over deres blotte filosofiske eksistens. De vil formidles, og netop her vil en tredje erkendeform komme til gavn - den retoriske. I forlængelse af en retorisk erkendelse er det ikke muligt at komme udenom den hermeneutiske dimension. Hermeneutik og retorik forudsætter hinanden, idet hele den menneskelige tilværelse er opfyldt af de to aktiviteter: at forstå og at formidle vores forståelse, og det er netop det forhold der gør forholdet mellem hermeneutik og retorik betydningsfuldt. Udlægning og forståelse er nemlig ikke specifikke færdigheder der kan tillæres, men hører med til det at være menneske. At udvikle disse færdigheder er derfor ikke noget man gør eller lærer professionelt, men hører snarere med til de muligheder enhver har i kraft af at være menneske. At kunne tale og forstå er dermed naturlige menneskelige evner der i højere grad afhænger af en naturlig begavelse end af bevidst brug af særlige kunstregler (Gadamer 1976: ). Fafner vælger at referere til denne retoriske erkendeform som pistis. Pistis er i modsætning til áisthesis og nóesis den handlende eller aktive erkendelse, og ordet dækker over begreber som tillid, tiltro og troværdighed (Ethos). Pistis er noget man har, men det er også noget der kan erhverves og styrkes. Pistis er samtidig en indbygget forudsætning i talen, idet vi som regel tiltror vore medmennesker, at de har en principiel vilje til at tale sandt. Pistis danner rammerne for, at áisthesis og nóesis, som filosofiske erkendeformer, omdannes til praktisk erkendelse, og det er indenfor disse rammer af pistis at al argumentation foregår. I den forbindelse har det undertiden været svært at anerkende, at der ikke kun findes en pistis der udspringer af fornuften, men at der i lige så høj grad gives en pistis der udspringer af følelse og fantasi (Fafner 1999: 36) Herom taler også Grassi, som vi vil komme ind på senere, når han siger, at der både findes en rationel og en emotionel erkendelse. I dag befinder vi os imidlertid i en krise mellem disse to erkendeformer. Eftersom vores tid er scientistisk, teknologisk, opfattes kun den nóetiske erkendelse som rigtig videnskab. Men den nóetiske erkendelse kan ikke, om end den er nok så nødvendig, gøre det alene (Fafner 1999: 35). Dette at værdsætte kendsgerninger højere end meninger, viden højere end tro er et kartesiansk træk som ofte ses genspejlet i vor egen tid (Fafner 1982: 233). Nyretorikken Spørgsmålet om adskillelsen af rationel og emotionel erkendelse bringer os over i nyretorikken. I det 20. århundrede oplevede retorikken en opblomstring som akademisk disciplin med den såkaldte nyretorik i centrum. Perelman og Olbrechts-Tytecas La nouvelle rhétorique fra 1958 blev et vendepunkt, idet de i retorikken genopdagede en pragmatisk argumentationspraksis som modstykke til logikken og grundlag for en moderne moralfilosofi. I det 20. århundrede udvikledes retorikken således til en moderne pragmatisk argumentationspraksis, vigtig for moralfilosofien og samfundsanalysen. Nyretorikken kan bl.a. ses som en reaktion mod den filosofiske rationalismes stærke tro på, at det rationelle sprog er altformående. Et synspunkt der i særdeleshed er påvirket af Descartes, og hans mål om at nå frem til den aldeles sikre viden, hvorfor alt, om hvilket der hersker den mindste tvivl, må forkastes. Veltalenhed og poesi er nærmere åndens gaver end noget der kan tilegnes gennem studier, og derfor må den sandsynlighed de ligger for dagen i streng videnskabelig forstand anses for falsk (Descartes 1637: 13-14). Effektiv overbevisning skabes kun gennem empiriske og logiske fakta. Dette står i skarp modstrid med retorikken som også retter overbevisningen mod det der kun 4

5 er sandsynligt ved at tale til fantasi og følelse (Fafner 1982: 233). I middelalderen havde dualismen ydermere skærpet adskillelsen mellem indhold og form og tanke og tale, og på den måde reduceret retorikken til et redskabsfag og mennesket til en talende maskine (Fafner 1997: 10). Nyretorikken går ind og betoner res-verba enheden igen: Dette at tanken og talen hører sammen. Nyretorikken mener ikke, at tilværelsen lader sig udtømme gennem det rationelle sprog. Tale er ikke kun logiske udsagn og empirisk sikrede konstateringer, men derimod formodninger og meninger som vi hele tiden må argumentere for. Derfor gives det, at hvor der er argumentation, er der nødvendigvis også retorik. Derudover foreligger der det grundvilkår for al mennesketale (Modsat f.eks. maskinsprog), at vi altid vil forme vores tale med den bestemte hensigt at blive forstået indenfor rammerne af en given situation. Hvor en sådan hensigt findes, findes også retorikken (Fafner 1977: 12). Eftersom Descartes som menneske var underlagt dette grundvilkår, var han paradoksalt nok i sin argumentation mod retorikken henvist til at gøre brug af den ud fra det faktum, at vi som mennesker er tvunget til at benytte sproget og til at tilføre det netop den form, der tjener vores formål bedst. Retorikken hører altså sammen med det at være menneske (Fafner 1982: 233). Nyretorikken har været med til at lægge grund til bl.a. teoretisk og praktisk argumentation, filosofisk og æstetisk sprogteori, samt kritisk, stilistisk analyse af talen/teksten i dens retoriske situation. Nyretorikken har således dannet baggrund for flere forskerpersonligheder som alle vender sig mod Descartes. Nogle af de vigtigste er Perelman, Toulmin og Grassi. Disse har haft forskellige tilgange til nyretorikken men mødes i den italienske filosof Giambattista Vicos ( ), anerkendelse af den topiske imaginære problemtænkning som en åndsform der er ligestillet med, eller endda forudsætning for den rationelle. Denne tænkning står i modsætning til Descartes som begrunder ud fra aksiomer først sanser man noget. I den topiske erkendelse, har man et billede inde i hovedet, som dog ikke er klart defineret endnu man leder i bevidstheden.(fafner, 1982: 459) Giambattista Vico mente, at erkendelsen har to former, nemlig den intuitive erkendelse og den logiske erkendelse. Den ene form producerer billeder hvor den anden producerer begreber (Fafner 1999: 34). Nyretorikken kan på baggrund af disse forskellige tilgange være vanskelig at give en entydig definition. I stedet for at tilslutte sig én bestemt tilgang, forsøger nyretorikken at kombinere de forskellige tilgange indenfor faget og drage fordel af deres forskelligheder. Nyretorikken giver dermed den klassiske retorik nyt terræn. Den beskæftiger sig således ikke alene med retningslinier for den gode tale indeholdt i den klassiske retoriks tanker om form og indhold, men også med hvordan vi forstår kommunikation og hvordan kommunikationen påvirker vores liv. Som en konsekvens heraf er det ikke længere nok udelukkende at fokusere på talerens kommunikation, men retorikken må udvides til også at se på hvordan informationen kommunikeres samt de sociale aspekter af kommunikationen. Samtidig interesserer nyretorikken sig for at forstå tekstens samtid på det tidspunkt den blev forfattet og hvilken effekt denne havde på samfundet. En tilgang som ligger helt i tråd med den hermeneutiske tradition (Petraglia 1993: ). 4 Chaim Perelmans ( ) hovedanliggende er at gå imod den traditionelle (aristoteliske) reduktion af enhver bevisførelse til formel logik, og tendensen til at seeing nothing in reason 4 Afsnittet er baseret på viden hentet på: Teksten på dette website tager udgangspunkt i Brown, Stuart C. and Theresa Enos, eds. Defining the New Rhetorics. Newbury Park: Sage Publications, Perelman, Ch. and L. Olbrechts-Tyteca. The New Rhetoric. Notre Dame: The University of Notre Dame Press, Petraglia, Joseph. "Defining the New Rhetorics". Rhetoric Society Quarterly 23 (1993):

6 except the faculty to calculate (Perelman 1969: 510). Perelman efterlyser således a technique of argumentation that would apply to all kinds of audiences (Perelman 1969: 26). Hermed ønsker han at udforme en argumentationsteori og -analyse svarende til den klassiske inventio. Perelmans nyretorik går ind for en oprejsning af en retorisk argumentationsform gennem eksperimentelle undersøgelser af argumenters mest gunstige følger (Fafner 1977: 99). Perelman taler i den forbindelse bl.a. om adherence som er den retoriske henvendelses iboende ønske om tilslutning som selvfølgelig varierer efter tekstart og talesituation. 5 Stephen Toulmins (Født 1922) udgangspunkt består i, at vores ræsonnering i dagliglivet i stedet for at tage udgangspunkt i den matematiske logik hellere bør tage udgangspunkt i retsvidenskaben (jurisprudensen). Begrundelsen er, at når vi argumenterer i dagligdagen (indenfor politiske, æstetiske, religiøse og etiske områder) bruger vi situationsafhængige, og dermed retoriske, argumenter (Aptum). Dermed optræder vi på en måde der minder mere om dommerens eller advokatens end om logikerens og matematikerens. Den formelle logik kan dermed betragtes som en slags generaliseret retsvidenskab, jurisprudens (Fafner, 1982: 458). Den kartesianske rationalisme og den matematiske logik sætter snævre grænser for fornuften og erkendelsen. På denne baggrund udsender Toulmin i 1958 The uses of argument, hvori han opsætter en helt ny argumentationslære der beskæftiger sig med argumentets forskellige dele, såsom dets påstand og dets belæg og de forskellige faktorer der tilfører argumentet dets overbevisende kraft. Ernesto Grassi ( ) taler om det rationelle sprogs afmagt i forhold til fantasi- og følelseserkendelsen. Han vender sig dermed mod det kartesianske udgangspunkt, at da mennesket er et tænkende individ, giver det mennesket magt til at forstå og indhente viden som gør det i stand til at komme frem til deduktive løsninger ud fra aksiomer. Men man kan ikke se bort fra, at mennesket er et følsomt individ og at følelserne spiller ind i beslutninger og forståelser. Mennesket oplever verdenen gennem dets sanser og organiserer sit liv efter det. Og viden er ofte nemmest at forstå når man selv sanser det. Retorik ligger således til grund for de rationelle tanker, da sproget danner grundlag for dem. Retorikken er altså ikke den rationelle viden underlegen de er indbyrdes afhængige af hinanden, og logos og pathos kan derfor ikke skilles ad. Grassi opregner tre former for retorik: The external rhetorical speech er den hvor talen er baseret udelukkende på følelser på bekostning af indsigt. I the purely rational speech kan talen aldrig blive succesfuld, da den udelukkende er baseret på logik. Endelig er der the true rhetorical speech hvor talen er baseret både på logik, mening og følelser, og denne er ifølge Grassi den sande og dermed den man må stræbe efter (Grassi,Rhetoric and philosofy). En af nyretorikkens mest presserende opgaver er, at forsone filosofisk argumentation og retorisk argumentation(fafner 1997: 19). Retorik som moderne kommunikationsvidenskab At interessen for retorik i dag har fået nyt liv kan ses som en konsekvens af udviklingen inden for humanistisk videnskabsteori generelt. I løbet af dette århundrede er man gået fra at betegne sproget som andet og mere end blot en afbildning af virkeligheden. Sproget er i stigende grad blevet betragtet som en genstand i sig selv, og bl.a. Austin og Searle taler om sproget som en handling. Socialkonstruktionisterne er gået en mere radikal vej og taler ligefrem om virkeligheden som noget sprogligt konstrueret (Koch 1997: 11) Den egentlige betydning af retorik er overbevisende kommunikation. I denne sammenhæng skal kommunikation ikke blot skal forstås som formulering men også som handling. En teksts retorik er 5 Se også Perelman 1979: for en dybere forklaring af adherence 6

7 alle de strategiske valg af både form og indhold som gør at teksten opfylder afsenders såvel som modtagers formål med at kommunikere. For at skabe ægte, og dermed overbevisende kommunikation, må afsenderen derfor indtænke modtagerens erfaringer, interesser, forståelser og præferencer i sin argumentation. Retorik tager hensyn til den faktiske brugs- og kommunikationssituation, og ligger dermed langt fra det begreb om information der udelukkende fokuserer på indholdet. 6 Retorik handler altså i høj grad om hvordan man overbeviser og formidler i praksis: Vis velvilje overfor tilhørerne, tænk i modtagerperspektiver, anskueliggør emnet, fokuser på få, men stærke argumenter, vacciner mod modargumenter Disse er blot nogle af de kommunikationsredskaber til effektiv formidling og overbevisning som retorikken kan byde på. Kommunikationsredskaber som er indsamlet gennem 2500 års studier. Men den væsentligste retoriske færdighed ligger i evnen til at kunne finde og udnytte de overbevisende momenter i en konkret kommunikationssituation, og ud fra disse vælge de passende greb. Dette kræver sproglig kompetence, viden om emnet, situationsfornemmelse og psykologisk indsigt. En væsentlig del af den retoriske praksis består derfor i stofindsamling, situationsanalyse (herunder modtageranalyse) og kommunikationsplanlægning. 7 Men hvor er retorikken på vej hen her i starten af årtusindet, og hvordan kan den finde anvendelse som moderne kommunikationsvidenskab og i vor tids informationssamfund? Det moderne, mediehjulpne menneske er ved at få et anspændt forhold til information. Der er for meget af den (Kock 2002: 10). Dette udsagn hænger selvsagt sammen med det faktum, at internettet gennem de seneste år har vist sit fantastiske potentiale i det moderne samfunds kommunikations- og informationssystemer. Internettet er et utrolig komplekst medie, fordi det samler og understøtter en stor mængde af forskellige typer af kommunikation og tjenester, og fordi det rummer ufattelige mængder af information. Men disse muligheder stiller samtidig større krav til, at den information der publiceres giver mening, som det f.eks. udtrykkes i følgende citat: Having all the technology in the world doesn t do you any good unless you do some work to give it meaning (Stewart 2001, 116). Dette gør det både til en udfordring og en nødvendighed for den enkelte orator at fremlægge et perspektiv, som de pågældende modtagere vil acceptere som deres eget. Her er der meget at hente i retorikken, fordi netop relevans og formidling er centrale begreber indenfor retorikken som kan være med til at tilføre information mening. Retorikkens brug i forhold til information drejer sig netop om, hvordan man finder information, samt hvordan man derefter disponerer, præsenterer og formidler den. 8 Eller sagt på en anden måde: Retorikken kan som et modstykke til de mange æstetiske og kommunikative redskaber, hjælpe med til at udfinde den relevante information til de rigtige personer på det rette tidspunkt (Hasle 2001). Og netop dette har stor betydning for at kommunikationen lykkes og rammer den målgruppe den var tiltænkt. Det være sig dels i IPK-sammenhænge dels i medierede kommunikationssituationer. Ifølge Professor ved Aalborg Universitet, Per Hasle, har den klassiske retorik, hvis man tager det skridt at se den som en kommunikationsteori, indbygget mange kommunikationsteoretiske begreber som i visse henseender endda har været forud for det 20. århundredes teorier. Retorikkens betragtninger om oratio, "talen, kan i høj grad generaliseres til at være betragtninger om sagsfremstilling. Desuden har retorikken fra sin tidligste begyndelse ikke blot søgt at være analytisk, men også konstruktiv. Dens begrebsapparatur har ikke alene beskrevet oratio, men også Grundlæggende humanistisk datalogi, 3. semester, Hum. Inf., den 8. oktober

8 beskæftiget sig med, hvordan man frembringer en vellykket oratio - altså effektiv kommunikation (Per Hasle, Tiltrædelsesforelæsning den 13. februar 2004) 8

9 Litteratur Descartes, René (1637): Discours de la Methode, dansk: Om metoden, 1967 Fafner, Jørgen (1977): Retorik, klassisk og moderne, Akademisk Forlag 1977 Fafner, Jørgen (1982): Tanke og tale, den retoriske tradition i Vesteuropa, C.A. Reitzels Forlag Fafner, Jørgen (1999): Retorik og erkendelse, i Rhetorica Scandinavica, nr. 10, 1999 Fafner, Jørgen (1997): Retorikkens brændpunkt, i Rhetorica Scandinavica, nr. 2, 1997 Gadamer, Hans-Georg (1976): Retorik og hermeneutik, i Rhetorica Scandinavica, nr. 10, 1999 Grassi, Ernesto (1976): Retorik og filosofi, i Rhetorica Scandinavica, nr. 5, 1998 Hasle, Per: Brug af retorik i analyse, design og konstruktion af IKT (specielt websites), Aalborg Universitet, Arbejdspapir 30. september Hasle, Per: Indhold bag skærmen, Kronik i Jyllands Posten, 18. august 2001 Kjeldsen, Jens Elmelund (1997): Retorisk dannelse, i Rhetorica Scandinavica, nr. 2, 1997 Kock, Christian (1997): Retorikkens identitet som videnskab og uddannelse, i Rhetorica Scandinavica, nr. 1, 1997 Perelman, Chaim & Olbrechts-Tytecas, L. (1958): La nouvelle Rhétorique: Traité de l Argumentation, engelsk: The new rhetoric, 1969 Petraglia, Joseph (1993): Defining the New Rhetorics, Rhetoric Society Quarterly 23 Rasmussen, Kell Jarner (1997): Udfordring til forskning, i Rhetorica Scandinavica nr. 1, 1997 Stewart, Colin: Web Page Design, in: Stewart, Colin m. fl.: Media and meaning, British Film Institute 2001 Toulmin, Stephen (1958): The Uses of Argument, Cambridge University Press,

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Internt nyhedsbrev i NOVEM

Internt nyhedsbrev i NOVEM Internt nyhedsbrev i NOVEM Speciale i Cand.ling.merc., engelsk, International Informationsmedarbejder Handelshøjskolen i Århus, Dato: 25. november 2004 Engelsk institut Af: Helle Smedegaard Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Publiceret august 2011 Skriftlig dansk på hf - vejledning for lærere og censorer Første prøvetermin maj 2012 1 1. FORORD... 3 2. PRØVEN I SKRIFTLIG DANSK... 4 Genrerne... 4 Opgaveformuleringer... 5 3.

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse

VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse VIA University College Pædagoguddannelsen JYDSK, Randers og Grenaa Udvikling af den pædagogiske profession og professionsforståelse Eksaminander: Anja Fiona Nielsen(121615) Maiken Ravn Hansen (121623)

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring)

MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring) MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring) Rapport vedr. forsknings-/udviklingsprojekt i forbindelse med den sociale diplomuddannelse for børn og unge (2012) Rapporten er med støtte fra Socialstyrelsen

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Som smurt i olie? Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Roskilde Universitetscenter 4. semester projekt Forår 2004, Hus 14.1 Udarbejdet af: Kim Rasmussen Phillip Sune Dam Morten Mommsen Nikolaj Hänselt

Læs mere

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT?

Kapitel 2. Hvad vil vi med IT? Kapitel 2 Hvad vil vi med IT? Hvad vil vi med IT? 2 I kapitel 1 er det blevet belyst, hvorledes menneskers brug af data udgør et væsentligt grundlag for udbredelsen af IT og idéen om at sætte verden på

Læs mere

People get into it for the money, but they stay with it for love

People get into it for the money, but they stay with it for love People get into it for the money, but they stay with it for love - Anya Karmanetz LÆSEVEJLEDNING I nærværende speciale dykker vi ned i det interessante og nutidige fænomen collaborative consumption og

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere