En retorisk analyse af Online Infographics

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En retorisk analyse af Online Infographics"

Transkript

1 En retorisk analyse af Online Infographics Camilla Boel Digital Design og Kommunikation Camil Hesse Digital Design og Kommunikation Abstract Today s massive informational overflow has generated a growing demand for intuitive and easy accessible data and information. Infographics or data visualisation has become the preferred way to achieve sense making on the Internet in a simple, often beautiful and straightforward manner. With this paper we aim to find the means of the rhetoric of which infographics lay their success on. Semiotic analysis gives us the tools to dissect three specific cases of infographics. The cases are distinguished by the degree of manipulation or interactivity with the specific content by the user. We will also look at how agency is awarded to the audience in the context of the specific media type. In these three cases the media types are animated film, statistics and qualitative data. Finally we will resolve, how these cases establish their communication with the audience and how the message is delivered. 1. Indledning I en højteknologisk verden med kronisk informationsoverflod registrerer vi et øget brug af data visualiseringer og andre grafiske metoder for at gøre komplekst indhold mere anskueligt og forståeligt. Online infographic er en måde at råbe højt på Internettet og får dermed en eksistentiel berettigelse, hvis formålet skal være at budskabet skal ud til så mange som muligt. Med en bred vifte af anvendelser af infographics på nettet, kan der rejses spørgsmål om troværdighed af informationens budskab eller vinkling af samme. I den visuelle præsentation kan brugeren lynhurtig opfatte kompleks information igennem universelle kode og billedlige regler. Data og andet svær tilgængelig information kan igennem æstetisk opgradering fremhæve, fokusere, forføre eller skjule synspunkter og sandheder. Selvom indholdet er det samme som en tekst eller en graf, ser vi os henstillet til et andet sprog - det visuelle sprog, som giver os muligheden for at afkode og give mening i et øjebliks eksplosion (Kjeldsen, 2006:167). Det visuelle sprog er opfundet af de gamle mestrer indenfor kunst, grafik, typografi og illustration og ses ofte genanvendt med skolede finesse og autoritet. Den tilsyneladende objektive tone af konventionel information transformeres til et univers, hvor fortællingen styrer budskabet og vinkling af samme. Vores personlige motivation for at undersøge fænomenet infographics nærmere er at kunne være i stand til at forholde sig kritisk til infographics. Med infographics åbnes der en Pandoras æske af forførelse og æstetiserede budskaber, som i kraft af deres visuelle kvaliteter har større potentiale for at overbringe dem med succes. Vi ser med semiotikkens analytiske redskaber en måde at komme under huden på infographics og finde en nøgle til at gennemskue budskabets natur og dets retoriske virkemidler. Online infographics er kommet for at blive. Vi ser på sider som Youtube.com et hav af infographic tutorials og der findes forskellige typer software eller plug-ins, hvilke hjælper med at producere navigerbare, visuelle statistikker. Dette er en indikator på, at et marked er ved at blive etableret, og at visse standarder eller stilarter vil overvinde andre. 1

2 For at forstå online infographics som fænomen, vil vi igennem tre specifikke cases undersøge, hvordan infographics overbringer deres budskab og rodfæster det hos brugerne. Disse eksempler er en animerede infographic om computervirusset Stuxnet, en interaktiv infographic om Internettets status i 2011 og en data visualisering af emotioner og kvalitativt indhold af en debat, der kørte på BBC2 i Vi har derfor formuleret et forskningsspørgsmål og to underspørgsmål som følgende: 1.1 Forskningsspørgsmål Hvordan søger online infographics: Stuxnet, State of the Internet 2011 og White Spectrum at overbringe og rodfæste et budskab hos publikum? - Hvilke retoriske virkemidler tages i brug i de tre forskellige typer af online infographics? - Hvordan faciliterer Web 2.0 publikums muligheder for agens i de tre online infographics? I en analyse af online infographics ønsker vi at belyse, hvilke retoriske virkemidler som tages i brug i de forskellige typer af inforgraphics. Dette være sig igennem visuel kommunikation og æstetiske midler, tekst, rytme, vinkling af information og evt. undladte modargumenter. Samtidig ønsker vi at holde disse retoriske virkemidler op imod den mediespecifikke kontekst, værende Web 2.0. Vi vil analysere, hvorledes publikummets eller brugerens agency fremmes i de forskellige typer af online infographics. Formålet med analysen er at kunne konkludere på, hvordan online infographics søger at overbringe og rodfæste et budskab hos sit publikum. 1.2 Afgrænsning For at kunne besvare vores forskningsspørgsmål, er det vigtigt at afgrænse og specificere det brede område omkring online infographics. En differentiering kunne forgå på mange måder. Man kunne skelne mellem genre, stil, anvendelse eller manipulationsgrad. I opgaven her synes vi at det er relevant at undersøge de retoriske virkemidler og den mediespecifikke kontekst ved at kigge på eksempler med forskellige manipulations muligheder for brugeren. Vel vidende at forskel på genre eller anvendelse er afgørende for eksistensen af de pågældende eksempler, finder vores fokus berettigelse, når brugeren tildeles eller fratages indflydelse. Graden af indflydelse i forhold til infographics afgør om brugeren selv kan påvirke eller blot opleve dataanalysen eller budskabet og skabe mulighed for spredningen af samme. Ved at fokusere på manipulationen eller interaktionsgraden, vil vi prøve at undersøge agensens væsen og dermed brugerens motivation for forståelsen af grafikkens budskab. Vores tre cases er eksempler på online infographics med lav eller ingen, med nogen og med stor mulighed for manipulation. Videre vil vi undersøge, om de tre manipulations muligheder har indflydelse på udformningen af de retoriske virkemidler. Animationsfilmen om computervirusset Stuxnet er eksemplet med ingen manipulation muligheder. I State of the Internet 2011 har vi nogen grad af manipulation muligheder, og i eksemplet med White Spectrum har brugeren mange måder at visualisere og forstå information og sammenhæng på, hvilket vi vurderer til at være store manipulations muligheder. 2. Teori og tilgang til analysen Det teoretiske grundlag i analysen bygger på to hovedområder områder: visuel kommunikation og agency. Som baggrund for at analysere de to områder, sætter vi rammen om de valgte cases ved at introducere infographics generelt set i forhold til begreberne semiotik og multimodalitet for at forstå hvad betegnelsen infographics dækker over (Kress, 2010; Kjeldsen, 2006). Ligeledes skitserer vi den retoriske situation (Bitzer, 1997), samt mediet (Brügger, 2002) og de muligheder og begrænsninger mediet giver til dets publikum i form af bruger agency (van Dijck, 2009; 2

3 Klastrup, 2010), for hermed at have en klar forståelse for konteksten hvori infographics optræder. Med en teoretisk forståelse og baggrund for infographics, tager vi en praktisk tilgang til emnet ved at studere de tre beskrevne cases for at besvare vores problemstilling. Vi tager en hermeneutisk tilgang til analysen, med afsæt i Michael Leffs begreb close reading (Hoff-Clausen, 2008:59), hvormed vi ser holistisk på analysen og på sammenspillet mellem indhold og form. Som metode for at analysere, tager vi udgangspunkt i Jens E. Kjeldsens (2006) tilgang til at analysere billeders retorik, som består af fem trin (Kjeldsen, 2006:183): 1. Billedet og konteksten 2. Billedets retoriske funktioner og kvaliteter 3. Billedets retoriske appelformer og strategier 4. Det visuelles persuasive betydning 5. Den retoriske ytring som helhed Kjeldsen fokuserer hovedsageligt på det analoge medie med denne analysetilgang, men vi vælger at anskue meningen med de retoriske funktioner, kvaliteter og strategier i alle dens udformninger og modaliteter. Brugernes muligheder for agens set i forhold til konteksten og mediet bliver dermed inddraget løbende igennem de fem trin. Hver case vil blive analyseret separat og diskuteret i forhold til forskningsspørgsmålene. Idet der ikke inkluderes primær empiri i analysen, i form af kvalitativ data, kan vi ikke sige noget om hvorvidt det intenderede budskab, i de tre cases, rent faktisk rodfæstes i publikums bevidsthed og dermed har en persuasiv virkning. Vi kan udelukkende konkludere på hvilke midler som tages i brug og hvordan dette søger at nå sit publikum. 3. Multimodalitet og semiotik I daglig tale bliver betegnelserne Infographics, Data Visualization og Information Visualization ofte brugt i flæng, da de er så nært beslægtede i deres udtryk. Uden at gå ind i den uafsluttede debat 1 om de forskellige definitioner af begreberne, kan man overordnet definere Infographics, eller Information Graphics, som en grafisk visuel repræsentation af data, information og/eller viden. Infographics er multimodale tekster, idet flere forskellige formsprog eller modaliteter kombineres for at kommunikere et budskab til sit publikum. Tekst, billeder, tal og farver er alle semiotiske modaliteter som i samspil skal skabe mening (meaningmaking) igennem publikums tolkning (Kress, 2010:59), og de forskellige kombinationer og variationer af modaliteter er nærmest uudtømmelige når vi ser på infographics. Infographics udnytter hovedsageligt, at det billedlige sprog i dag har en ligeså magtfuld plads i samfundet som det skrevne ord (Kress, 2010:143), hvis ikke flere ville argumentere for at billedet i visse henseender kan være mere magtfuldt; A picture is worth a thousand words. Dermed er det billedlige og æstetiske sprog i infographics forgrounded, den dominerende modalitet (Kress, 2010:60), i forhold til tekst, som blandt andre benyttes til at underbygge de billedlige illustrationer. Roland Barthes beskriver med begreberne forankring og afløsning, først hvordan billeder kan forankre verbal tekstens betydning og omvendt, ligeså vel som at de to udtryksformer kan afløse og udfylde hinanden, ved at de siger noget forskelligt (Kjeldsen, 2006:182). Disse begreber er centrale for at analysere infographics, da det visuelle sprog skal fortælle det skrevne eller verbale ords historie. Idet infographics domineres af symboler og grafiske illustrationer, bliver semiotik, læren om hvordan vi forstår verden igennem tegn, en vigtig faktor for at forstå retorikken i infographics. Tegnet, en fusion mellem form og meningsdannelse, er det centrale i semiotikken, hvor man arbejder med tre forskellige typer af tegn; ikoniske, 1 3

4 symbolske og indeksikalske (Kjeldsen, 2006: ). I forhold til infographics vil ikoniske tegn være grafiske repræsentationer af levende billeder, altså tegn som skaber mening igennem en lighedsrelation til objektet, og er dermed ikke åben for yderligere tolkning om hvad billedet forestiller. Det betyder dog ikke at ikoniske tegn er så præcise at konnotationer og meningsdannelse er udelukket. Symbolske tegn er mere vilkårlige og benyttes i en forventning om, at vi forstår dets repræsentation igennem vores sociale og kulturelle erfaringer. Disse benyttes meget og ofte i infographics, blandt andet for at skabe enkelthed i designet og det æstetiske udtryk, og for at afhjælpe en umiddelbar tolkning hos publikum. Indeksikalske tegn har en årsags- eller nærhedsrelation til objektet, og er derfor typisk for fotografier, idet disse billeder i højere grad kan dokumentere og skabe realisme for dets publikum, medieret evidentia (Kjeldsen, 2006:164). Infographics kan dog have en pseudodokumentarisk effekt, ved grafisk at illustrere noget som er sket (Kjeldsen, 2006:166), og indeksikalske tegn kan dermed forekomme i infographics, om end mere sjældent. En anden retorisk kvalitet som infographics deler med billedet, er dets umiddelbarhed, hvormed vi opfatter dem, fordi de appellerer mere til den intuitive opfattelse af følelser end til den bevidste tanke, hvilket beror på en visuel retorisk fortætning af information. Herunder er det visuelle entymem vigtigt, da man som modtager er tvunget til at deltage i konstruktionen af de argumenter eller informationer som skal overbevise os, fordi en eller flere præmisser udelades (Kjeldsen, 2006: ). Dette er i højeste grad evident når infografikken lader det være op til publikum at tolke den dybere mening med dataet eller informationen, som bliver præsenteret. Det billedlige sprog er som sagt den dominerende modalitet i infographics, men meningsdannelsen støttes og forstærkes af utallige retoriske virkemidler i den multimodale tekst, såsom layout, farvebrug, typografi, metaforer, lyd, bevægelse, interaktion mv. Disse virkemidler er ligeledes semiotiske tegn, som Kjeldsen refererer til som formale og tropologiske kvaliteter, og skal afkodes lige såvel som de ikoniske og symbolske tegn. De kan ikke tolkes isoleret, men skal ses i sammenhæng og i et gensidigt sammenspil i den multimodale tekst. 4. Den Retoriske Situation Infographics popularitet og ekspansion i det digitale medie, skal ses i relation til situationen som omfavner dets eksistens. Retorikkens form og metode til at nå målet om publikums opmærksomhed, er illustreret i forrige afsnit om semiotik og multimodalitet, men for at forstå infographics som en retorisk diskurs må vi se på den bagvedliggende situation. 4.1 Det påtrængende problem Informationssøgning er blevet et dagligt gøremål og en voksende interesse for store dele af befolkningen. Vores mulighed for at indsamle, gemme og administrere information er vokset igennem vores online færd, hvor vi har næsten uanet adgang til information, som varierer i kompleksitet og intensitet. Samtidig bliver vi dagligt bombarderet med en overflod af information, som vi skal forsøge at forstå, reflektere over og forholde os kritiske til. Vores evne til at forstå komplekse og store mængder af data er dog relativ konstant (Lengler & Vande Moere, 2009). På denne måde, kan man sige, at der opstår en polarisering hvor alle har adgang til data, men kun få har mulighed for at eksaminere og forstå informationen. I et videnssamfund, som vores, kan man derfor anskue dette som værende det påtrængende problem (Bitzer, 1997), som skal afhjælpes ved en bestemt retorisk diskurs. Hermed infographics, der netop skal hjælpe publikum til at opnå indsigt i et budskab eller emne, ved eksempelvis at en teksttung eller en stor datamængde, visualiseres på intuitiv vis ved at benytte viden om semiotik. Dette er dog ikke Bitzers indlysende beskrivelse af et påtrængende problem, men ser vi på hans definition af en retorisk situation kan vi betragte det således: Den retoriske situation kan defineres som en sammensat enhed af personer, hændelser, genstande og relationer som udgør et faktisk eller potentielt påtrængende problem (Bitzer, 1997:12): som beskrevet ovenfor, hvor publikums møde med en kompleks 4

5 informations/data mængde kan resultere i at publikum ikke har mulighed eller evne til at eksaminere det pågældende. som helt eller delvist kan afhjælpes hvis den diskurs som indføres i situationen... (Ibid.): infographics som diskurs kan fremtvinge menneskelig beslutning eller handling i sådan en grad at det påtrængende problem afhjælpes væsentligt. (Ibid.): publikums mulighed for forståelse af kompleksiteten, som dermed kan føre til videre interesse eller handling. Man kan diskutere om det er selve diskursen, og hermed afsender, som afhjælper problemet i sig selv, eller om diskursen afhjælper publikums mulighed for at afhjælpe problemet. Vi vil argumentere, at det er en vekselvirkning her imellem, idet infographics anvender semiotik og det dermed er publikums meaning-making som afgør tolkningen af det endelige budskab, og dermed om det i sidste ende afstedkommer en løsning på det påtrængende problem 4.2 Publikum Online infographics publikum generelt set er alle online brugere, som søger en bestemt type information eller data, som den pågældende infographic kan tilbyde, i et lettere tilgængeligt og forståeligt formsprog. Publikummet kan endvidere have en vis interesse (hobby eller professionelt) for den æstetiske udformning af infographics og opsøger dermed indholdet. Flertallet af publikum, må det antages, er derfor motiverede og dermed lettere at overtale, engagere og udføre de handlinger som afsenderen ønsker fra publikummet (Benoit & Benoit, 2008: ). 4.3 De tvingende omstændigheder Publikum er i sig selv en tvingende omstændighed, da det som angivet er væsentligt at de er motiverede og engagerer sig, for at budskabet kan aflæses og formidles. Endvidere er selve mediet, hvori infographics optræder, en fundamental omstændighed for den retoriske situation, idet publikum her har magt til at afgrænse eller fremtvinge handlinger, som er nødvendig for at afhjælpe det påtrængende problem (Bitzer, 1997:13), igennem online interaktion med den pågældende infographic (mere om dette i afsnittet om Mediacy & Agency). 5. Mediacy & Agency At analysere de retoriske semiotiske virkemidler i infographics og hvordan de igennem situationen formidler et budskab til sit publikum, er i sig selv en indholdsanalyse. For at forstå hvordan online infographics formidler sit budskab, må mediet selvsagt tages i betragtning og anskues som en rammesætter for indholdet. Mediet sætter en ramme i form af begrænsninger og vilkår for muligheder, for sammenspillet mellem mediet og indholdet, afsender og modtager (Brügger, 2002:41-42). Web 2.0, der refererer til den anden generation af webtjenester, som faciliterer deltagelse i vidensdeling, bruger genereret design (UGD), samarbejde samt grobund for skabelse og vedligeholdelse af relationer mellem mennesker, er en del af det medie som online infographics befinder sig i (van Dijck, 2009). What is different in the digital era is that users have better access to networked media, enabling them to talk back... (van Dijck, 2009:43) Hermed refererer van Dijck til at ordinary citizens i dag har nemmere adgang til tekniske redskaber for at (co-)producere, ligeså vel som at afsenderen i mediet i højere grad forstærker brugerens agency ved at lade brugeren interagere og involvere sig i kommunikationen. Muligheden for at dele, give bedømmelser (ratings) samt skrive kommentarer, faciliteres på en let og intuitiv måde igennem mediet idet øjeblik brugeren er tilstede i kommunikationen. I online infographics inddrages ofte muligheden for at dele på utallige sociale netværkssider, eller sende infografikken videre via , hvor brugeren her har mulighed for at knytte en kommentar til linket. Infographics indgår meget almindeligt på forskellige blogs, hvor værten enten er producent eller blogs hvor infographics samles analyseres/vurderes af værten. I bloggens natur er det muligt som bruger at poste et indlæg, og ofte er funktionerne; dele, rate eller synes godt om (via Facebook) indholdet, tilgængelig for brugeren. 5

6 Den virale effekt bliver dermed også en vigtig komponent når kommunikation formidles igennem infographics. Budskabet har mulighed for at spredes bredt og hurtigt, men samtidig har afsenderen ikke er mulighed at kontrollere budskabet som helhed, idet brugernes ratings/kommentarer mv. vil påvirke det intenderede budskab. Vi vil dog ikke komme nærmere ind på dette i denne analyse, idet vi som beskrevet ikke kan analysere det perciperede budskab uden at have talt med publikum, som har modtaget infografikken igennem en tredje part. Mediet muliggør endvidere at infographics kan være dynamiske, eksempelvis ved benyttelse af animationer, flash mv. Ydermere kan den være interaktiv, hvor brugeren har mulighed for mouse-over for yderligere informationer, filtrering af data og information; eksempelvis igennem drop-down menuer, eller mulighed for videre udforskning af information igennem indbygget link-struktur, som guider brugeren videre ud i World Wide Web. Input af brugerens personlige data ses også i flere eksempler, hvor brugerens data enten bliver centrum for den information eller data, som den pågældende infographic præsenterer, eller blot en del af den større helhed, hvor brugerens input præsenteres i det visuelle udtryk. Ovenstående reflekterer det handlingsrum som mediet understøtter for brugeren i online infographics. Lisbeth Klastrup betegner den interaktive kommunikationsform som the world of experienced, hvor man får indsigt i den verden, som beskrives, ved selv at blive en del af den (2010:128). I interaktive infographics forventes brugeren altså at gøre noget for at få det fulde udbytte af budskabet. Selvom den form for interaktionen vi ind til nu har set i interaktive infographics stadig meget simpel, er det dog stadig relevant, som Klastrup (2010: ) beskriver, at se på den interaktive kommunikationsform som modalitet i samspil med de andre semiotiske modaliteter og hvordan selve interaktiviteten bidrager til brugerens meaning-making. En af mediets konsekvenser er, ligesom for hjemmesider, brugernes online adfærd, som præges af utålmodighed og manglende trofasthed. Brugerne er som oftest målrettet i deres søgning, og hvis ikke det første website, eller i dette tilfælde infographic, fanger brugerens opmærksomhed eller interesse er de med ét klik videre til den næste side (Hansen, 2005:9). Selvom infographics publikum antages at være motiverede er det stadig vigtigt, at infographics har et motiverende design, for at fange brugens opmærksomhed samt bevare opmærksomheden. I denne henseende spiller æstetik og funktionalitet en stor rolle (Thorlacius, 2007) og ikke mindst at der er en klar retorisk strategi. Captology 2 bliver derfor også et vigtigt begreb, idet der skal formuleres en strategi både på macro- og microsuasivt niveau (Fogg, 2003:17). Macrosuasion er ofte det overordnede formål eller intention, hvormed for infographics det primære at informere, mens microsuasion blandt andet foregår igennem brugerens agency, som ovenfor beskrevet faciliteres af mediet. Den teoretiske gennemgang af multimodalitet, semiotik, den retorisk situation samt mediacy og bruger agency set i forhold til emnet infographics, har med ovenstående givet os et indblik i infographics og konteksten hvori de optræder. Med en generel forståelse for hvilke retoriske virkemidler infographics anvender, i sammenspil med mulighed for bruger agency, vil vi i de følgende afsnit lave en retorisk analyse af de tre forskellige cases for at komme under huden på infographics. 2 Captology fokuserer på design og analyse af interaktive computerprodukter, som er skabt med det formål at ændre brugerens holdning eller adfærd (Fogg, 2003). 6

7 6. Analyse 6.1 Stuxnet: Anatomy of a computer virus I dette eksempel kigger vi på en infographic som motion graphic eller animeret dokumentarfilm. Det er en film om computervirus Stuxnet, som har nedlagt et af Irans nukleare forsøgsanlæg sidste år. Det ligger i filmens natur at der ingen manipulationsmuligheder findes for brugeren Konteksten Afsender HungryBeast var et ugentligt 30 minutters TV program på ABC1 Australien, som kombinerede journalistik, komedie og reportager af det mærkelige. Programmet løb over tre sæsoner i 2010 og 2011 og blev produceret af unge talenter under 30, som alle var nye til mainstream TV, for at give et frisk syn på verden af en generation af det digitale tidsalder 3. Patrick Clair, som er instruktør og motion graphics designer har produceret en hel række af disse animerede dokumentarfilm, som minder om Stuxnet -filmen, både visuelt og i forhold til dramaturgien. Clair arbejder også som grafiker i reklamebranchen, men nævner at dette er hans lidenskab (Ibid.). Alle af HungryBeast episoderne kan ses online på kanalens hjemmeside, men desværre kun i Australien. Både HungryBeast episoder og Clairs film kan ses på sider som Youtube.com og Vimeo.com. Formål og intention, samt modtager Formål ved filmen om Stuxnet er at informere og dokumentere om den farlige computervirus, som i 2010 er blevet opdaget. Filmen oplyser om farer for computervira, som også kan manifestere sig i den fysiske verden og ikke kun i den virtuelle. Dramaturgien er båret af en journalistisk attitude, der forsøger at gøre nysgerrig, men også profiterer på vores uvidenhed og dermed får lov at skabe en skræmmende stemning. Clair har som designer muligheden at gør dette på en kunstnerisk og æstetisk måde, hvilket givetvis vil tiltrække flere seere og omtale til TV programmerne. Clair skriver selv om filmen: An infographic dissecting the nature and ramifications of Stuxnet, the first weapon made entirely out of code. 4 Med ordet weapon, som også er nævnt i filmen flere gang, bruger han en meget dramatisk og episk måde at sige virus på, hvilket jo allerede er et meget farligt ord. Filmes pointe er dog let overdrevet, som en kommentator på Vimeo.com skriver. Han skriver et længere indlæg om computervira, hvilket virker meget troværdigt. HungryBeast selv ytrer sig ikke om deres publikum på deres side. Man må dog regne med, at programmet specifikt er tilrettelagt af unge (under 30) til unge med hovedinteresser i den digitale verden. Man kunne have en mistanke om, at kanalen ABC1 prøver at tiltrække unge, som ikke er mainstream TV seer. Ifølge kommentarerne på Vimeo.com er en stor del af filmens målgruppe folk, der godt kan lide flotte motion graphics og animationsfilm. Viraliteten af filme af denne type gør, at folk med lignende interesser og præferencer støder på dem, fordi deres online bekendtskaber laver anbefalinger eller linker til dem Retoriske funktioner og kvaliteter Filmen, som varer ca min., er opbygget efter den klassiske fortællermodel, som vi kender det fra Hollywood og det klassiske teater. Den indleder med en præsentation, fulgt af en problemstilling, en uddybelse og en Point of no return. Konfliktoptrapning, klimaks og finale danner anden del af filmen, som afsluttes med et åbent spørgsmål til publikum (Katz, 1998:200). Filmen underlægges computer-bip-lyde og et lydspor med

8 Digital Retorik efterår 2011 rytmiske beats. Undervejs er der også persisk musik, som er med til at skabe en hektisk stemning. En australsk fortællerstemme siger med monoton stemme forholdsvis hurtigt al information, der er i filmen. Denne indtalte tekst underbygges med grafisk opsat tekst i filmen og dens visuelle indhold, men tilføjer ikke noget ny viden. Billederne er polysemiske, det vil sige at de kan afkodes og forstås i kraft af den verbale tekst, altså den underliggende indtalte tekst og de skriftlige hovedpointer. Teksten gøres dermed også lettere forståeligt på baggrund af billedernes simultane suppleringsniveau. Billeder og tekst står dermed i et reciprokt forhold til hinanden. Denne polysemi er garant for at publikummet har en chance for at følge med i det høje tempo. De ville ellers blive hægtet af i kraft af den stor mængde information, som skal bearbejdes. Animationen følger teksten og underbygger den med visuelle troper. For eksempel bliver en animation af et naturalistisk 3-D modelleret mikroskop (Fig. 1) til metaforen når teksten omhandler den ellers usynlige virus. Mikroskopet giver os associationer om noget meget småt, noget biologisk, noget klinisk og potentiel farligt. Det farlige bliver understreget af mikroskopets linser, der lyser med er mørkt lyserødt, hvilket igen giver associationer til farlige væsner fra eventyrfilm ol. Videre kan mikroskopet også bruges i forhold til ordet anatomi fra filmens titel. Anatomi er noget der undersøges af eksperter i hvide kitler. Dette har en magtesløshed fra publikummet til følge, som formentlig i forvejen er ganske uvidende, hvad computervira angår. Clair bruger også 3-D wireframes til afbildning af atomkraftværker, olieanlæg, våben eller Manhattan (Fig. 2). Dette udtryk giver strategiske, militære og terror- eller krigsrelaterede associationer. Disse udtryk er ikke særlige præcise, men generer følelser som i kraft af filmens hurtige tempo har en komprimerende virkning, som øger virkningen og forståelsen af det sagte. Sagt på en anden måde så bliver filmens miniscener rodfæstet igennem brugen af ikoner, symboler, tegn eller metaforer, som har en fortættende virkning. Der er ingen medieret evidentia, hvilket holder filmen på et meget abstrakt og upersonligt plan. Der findes ikke personer, artefakter eller andet, som vi kan identificere os med eller danne sympatier til. De hurtige billed- og animationssekvenser underbygger og forankrer konstant den verbale tekst og øger dermed sandsynligheden for det sagte. Filmen indeholder omkring fem forskellige visuelle identiteter. De følger den dramaturgiske opbygning og har på den måde scenografiske virkemidler. For eksempel kan vi se forskel mellem uddybning, på lyserød baggrund og konfliktoptrapning på sort baggrund. Grafikken og typografien er også forskellige. I uddybningen minder æstetikken om noget fra Moderne og Bauhaus (Fig. 3), hvorimod i konfliktoptrapningen bliver der brugt pixelfonte og computergrafik, der minder om tidlige computerspil (Fig. 4). Fig. 1: 3-D modelleret mikroskop Fig. 2: 3-D wireframe over Manhattan 8

9 Digital Retorik efterår 2011 Fig. 3: Grafik fra Moderne og Bauhaus tid Fig. 4: Computergrafik og pixelfonte Retoriske appelformer og strategier Filmens primære virkemåde er præget af den dominerende pathosappelform, hvilken kendetegnes først og fremmest ved filmens exceptionelle æstetiske kvaliteter, som også bliver nævnt i alle kommentarer på Vimeo.com. Indholdets hemmelige karakter, giver filmen et forbløffende og utroligt prædikat, hvilken appellerer til vores intellekt og logos. Kombinationen af de to appelformer øger filmens ethos. Hele filmen er underlagt et flow og en rytme, som er tilrettelagt på en meget disciplineret måde. Dette har til virkning at vi mærker en vis respekt og får autoritetsfølelser overfor afsenderen. Dette er igen med til at øge budskabets troværdighed. Filmskaberen har også fundet en god balance mellem tempo og sværhedsgraden i filmen. Man når ikke at kede sig eller blive overbelastet, hvilket igen er tegn på professionalisme. En anden strategi som filmen forfølger er at skabe ethos ved at skabe frygt og ubehag. Hele den verbale teksts retorik er opbygget omkring spørgsmålet Hvad nu hvis? Som nævnt tidligere underbygges dette ved brug af forskellige tropologiske sekvenser. Dette formsprog og symbolik er dybt indlejret i vores kultur, da det udspringer af vigtige grafiske og typografiske traditioner fra det 20. århundrede. Samtidigt er situationen forankret i en velkendt politisk konflikt med Iran, Israel og USA. Frygten skabes dermed ikke på et personligt plan, men på samfundsmæssigt eller politisk niveau. Filmproducenten frembringer en række påstande, som ikke verificeres i filmen. Disse potentielt faktuelle oplysninger kan muligvis udjævnes gennem brugen af det pseudodokumentariske, hvilket infographics i princippet jo er. Man kunne dermed også mistænke infographics om ikke skulle bidrage med bevisførelsen, da de igennem deres visuelle materiale beviser deres påstande og dermed deres argumentation Det visuelles persuasive betydning Det er filmens visuelle formåen samt det hemmelige, farlige og skæbnesvangre, der gør at filmen er populær. Dertil kommer filmens opbygning og spændingsbue, der bidrager til at man gerne vil se filmen helt igennem. Den verbale tekst bliver fremlagt på en sådan hurtig og indforstået måde, at man har svært ved at reflektere over det sagte og dermed forholde sig kritisk til filmens indhold. Filmens latente retorik kommer til udtryk i grafikkernes implicitte måde at underbygge den verbale tekst på. Fordi det visuelle udelukket giver mening med det sagte, appellerer grafikkens indhold til vores kognitive forståelse, hvilket løbende afkræver publikummets engagement i fortællingen. Ydermere siger eller viser filmen intet direkte om afsenderen, altså HungryBeast eller ABC1, eller engagerer sig i fortællingen eller bevisførelsen. Så holdet bag filmen påstår ikke at de har ethos, eller mangel på samme. Deres ethos skabes og styrkes af deres professionalitet og deres kunstneriske formåen Den retoriske ytring som helhed Denne specifikke films popularitet, kan ses på antallet af views på Youtube.com og Vimeo.com. Selvom filmen bevæger sig med dets emne og æstetik i en niche frem for at være mainstream media produktion, kan den forvise en betragtelig fanskare. Indholdet på kommentarerne på især Vimeo.com understreger dens æstetiske kapacitet. 9

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

FORSIDE - BILLEDE MANGLER. Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber

FORSIDE - BILLEDE MANGLER. Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber FORSIDE - BILLEDE MANGLER Nina Sørensen Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Trine Schreiber Abstract Focusing on the media and their development I want

Læs mere

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos

Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Tal Ordentligt - Skabelse af ethos Kim B. Kragh DDK-I E2012 kbkr@itu.dk Marc E. Petersen DDK-I E2012 mepe@itu.dk Abstract This paper deals with Call Me and their campaign "Tal Ordentligt" from a rhetorical

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm

Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm Retorisk analyse af visuel politisk retorik JENS E. KJELDSEN Hvilke spørgsmål skal retorikken som videnskab og fag hjælpe os med at stille og med

Læs mere

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation

Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Projekttitel Website for Kreativ Metapol Kursus Webdesign og Webkommunikation Underviser Sigurd Trolle Gronemann Rapporten har et omfang på 50.792 anslag 1. Præsentation af case...3 1.1 Problemstilling...3

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Speciale, Det Informationsvidenskabelige Akademi, juli 2012

Speciale, Det Informationsvidenskabelige Akademi, juli 2012 Abstrakt I dette speciale foretages en række analyser af Coca-Colas websider i forskellige lande med det formål at undersøge, om Coca-Cola bevidst anvender kulturel kommunikation, som analytisk kan fortolkes

Læs mere

Kommunikation på sociale medier

Kommunikation på sociale medier Kommunikation på sociale medier - Et casestudie i musikindustrien Uddannelsesinstitution: Roskilde Universitet Uddannelse: Performance Design Hold: K1 Vejleder: Rasmus Rex Pedersen Eksamenstermin: December

Læs mere

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i

Denne opgave udgør eksamen i bachelorkurset Kommunikationsmiljøer under uddannelsen Informationsvidenskab på Institut for Æstetik og Kommunikation i Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Metode...5 2.1 Opgavens opbygning... 5 2.2 Undersøgelsen...5 2.2.1 Afgrænsning og perspektiv... 5 2.2.2 Validitet...5 2.2.3 Etiske overvejelser...6 2.2.4 Præsentationer

Læs mere

Den skrevne kærlighed

Den skrevne kærlighed Den skrevne kærlighed De udtrykte kærlighedsopfattelser på Dating.dk Humbas Hus 5.2 Gruppe 8 Efterår 2009, 17. December Vejleder: Heidi Bojsen Hanne Birgitte Hellisen Kasper Hulgaard Michelle Nordrup Hansen

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Undersøgelsens fokus: DR MAMA... 3 Problemfelt... 4 Videnskabsteoretisk metode... 7 Det socialkonstruktionistiske grundlag... 7 Metodiske tilgange... 10 Hermeneutisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag A Brugerundersøgelse Bilag B Besvarelser af brugerundersøgelse

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag A Brugerundersøgelse Bilag B Besvarelser af brugerundersøgelse PERCEPTI ONAFAUDI OVI SUELLEHJEMMESI DER Ka ndi da t s pe c i a l e Uda r be j de ta fj ona sl undkr og s øe Aa l bor guni v e r s i t e t, Nov e mbe r2 009 Mus i kogi nf or maons t e k nol og i, mulme

Læs mere

Visuel retorik - En analyse af online troværdighed på flyselskabers hjemmesider

Visuel retorik - En analyse af online troværdighed på flyselskabers hjemmesider Visuel retorik - En analyse af online troværdighed på flyselskabers hjemmesider Ann Mortensen DDK amor@itu.dk Lasse Højer-Pedersen DDK lhoj@itu.dk Abstract When looking at airline companies websites representing

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Visualitet og funktionalitet - redesign af et website

Visualitet og funktionalitet - redesign af et website Kommunikation, modul 2 Eksamensprojekt efteråret 2005 Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi Roskilde Universitetscenter Visualitet og funktionalitet - redesign af et website Vejleder: Lisbeth

Læs mere

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling

Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Internetmedieret kunstformidling - en undersøgelse af brugernes oplevelse af danske kunstmuseers webformidling Kandidatspeciale Ved Tenna Eliasen 20022959 Institut for Informations- og Medievidenskab Århus

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Cicero 2.0. et rationelt redskab i en intuitiv verden. Masterafhandling Center for Designforskning

Cicero 2.0. et rationelt redskab i en intuitiv verden. Masterafhandling Center for Designforskning Cicero 2.0 et rationelt redskab i en intuitiv verden Masterafhandling Center for Designforskning Mulle Gregorius Eppers CPR: 010567-0648 mulle@woer.gregorius.dk MD 19. maj 2011 Anslag: 102.135 inkl. mellemrum

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS

ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ BLOGS EN EKSPLORATIV UNDERSØGELSE AF ASPEKTER TIL ETABLERING AF TROVÆRDIGHED PÅ PERSONLIGE BLOGS Specialet er udarbejdet af Louise Rothaus Hvitved Madsen Aalborg Universitet

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere

FORMALIA Specialet udgør: 215.040 anslag, hvilket svarer til 89,6 normalsider à 2400 anslag pr. s inklusive mellemrum.

FORMALIA Specialet udgør: 215.040 anslag, hvilket svarer til 89,6 normalsider à 2400 anslag pr. s inklusive mellemrum. FORMALIA Specialet udgør: 215.040 anslag, hvilket svarer til 89,6 normalsider à 2400 anslag pr. s inklusive mellemrum. Produceret fælles: Kap.1 Fra teori til model Modellen forklaret Fra Analyse til Model

Læs mere