KIRSTINE BRANDT PEDERSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRSTINE BRANDT PEDERSEN"

Transkript

1 KIRSTINE BRANDT PEDERSEN STUDIENUMMER: FAG: DANSK VEJLEDERE: ANNA-MARIE HANSEN OG KIRSTEN POULSGAARD ANSLAG: 82,589 PROFESSIONSBACHELOR 2013 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Problematikken omkring mundtlighed/begrebsafklaring... 5 Hvorfor undervise i mundtlighed?... 7 Hvordan kan undervisning i mundtlighed være medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø?... 9 Hvordan kan undervisning i mundtlighed bidrage til elevernes dannelse? Hvorfor starte med undervisning i mundtlighed i indskolingen? Hvad indebærer undervisning i mundtlighed? Genrer og mundtlige tekster som udgangspunkt for undervisning i mundtlighed Retorikkens sammenhæng med mundtlighed Arbejdet med feedback/respons som en del af mundtlighedsundervisningen Hvad skal man være opmærksom på, når man underviser i mundtlighed i indskolingen? Empiri Undervisningsforløb i mundtlighed for et hold fra kl Undervisningsforløb i mundtlighed i en 3. klasse Analyse Mundtlighedspædagogik i den danske folkeskole Mundtlighed, læringssyn og dannelsesideal Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Fiske-fortælling Stemme-studiet Cirkel-cirkus Retorik-ræset Tale-terning Opsummerende Page 1 of 39

3 Indledning Vi lever i et videnssamfund, som er i konstant udvikling og forandring med afsmittende effekt på den danske folkeskole. Derfor stilles der hele tiden nye og flere krav til de kompetencer, eleverne skal have tilegnet sig efter endt skolegang i Folkeskolen for at være i stand til at fortsætte deres videre uddannelse og blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. Både Kompetencerådet og Undervisningsministeriet har skitseret, hvilke relevante kompetencer folkeskolen skal arbejde målrettet mod sat sammen omfatter de: lærings-, relations-, menings-, forandrings-, samarbejds-, kommunikations-, og fleksibilitetskompetencer 1. Eleverne skal udvikles til at kunne indgå i et samfund, hvor kreativitet og opfindsomhed er nødvendigt. 2 Lærerens evne til at skabe en undervisning, som muliggør elevernes læring på dette felt, udfordres. Ud af alle de job, der er eller gerne vil regnes for at være professionelle, er det kun undervisning, der forventes at skabe menneskelige færdigheder og kapaciteter, der vil sætte den enkelte og organisationer i stand til at overleve og klare sig i nutidens videnssamfund. 3 Citatet viser tydeligt, at man som lærerens opgave er andet og mere end udelukkende at have fokus på elevernes faglige færdigheder. Det fremgår også i Folkeskoleloven, hvor der lægges vægt på, at eleverne skal tilegne sig både kompetencer og færdigheder 4. Faglighed og personlig udvikling i forpligtende fællesskaber skal gå hånd i hånd, for at eleverne tilegner sig de kompetencer, der gør dem i stand til at deltage aktivt i det samfund, de skal leve i. Dette er en af Folkeskolens og dermed også lærerens helt store udfordringer. Jeg er blevet optaget af at undersøge, hvordan undervisning i mundtlighed kan bidrage med flere af disse elementer især, hvis der undervises bevidst i mundtlighed allerede i indskolingen. Mundtlighed er i sig selv et meget bredt og diffust begreb, som dækker over flere forskellige elementer. Nogle er oplagte at tage fat på i indskolingen, mens andre kræver en større modenhed og større faglig indsigt hos eleverne. Fælles for alle elementerne i mundtlighed, er at man arbejder med sproget og måden, hvorpå vi taler. Læringsmiljøet, eleverne befinder sig i, er en vigtig faktor. Det skal bære præg af en tryg og udviklende atmosfære, da eleverne i mange tilfælde vil være nødt til at tale foran hinanden. Undervisning i mundtlighed er på mange områder noget lærere forbinder med den almindelige klassesamtale og derved noget, der eksisterer i de fleste klasselokaler. For at undgå en hak ved det 1 Brejnrod (2005) s Hargreaves 2005 s Hargreaves 2005 s Undervisningsministeriet (2009b) s. 3 Page 2 of 39

4 indstilling, der nemt kan forekomme i forhold til mundtlighed, så er det vigtigt at se på de mange områder, hvor en mere målrettet og bevidst undervisning i mundtlighed kan bidrage positivt i forhold til både elevernes faglige og personlige udvikling. Jeg vil i min opgave argumentere for, at undervisning i mundtlighed vil være medvirkende til at skabe et sådant læringsmiljø. Aktuelt er der et øget fokus på resultater i Folkeskolen. Det lægger op til, at stort set alt det eleverne lærer/tilegner sig, skal være målbart. Dette kan være en stor udfordring indenfor mundtlighedsområdet, da det ikke er så målbart, som en skriftlig test. Sammen med det faktum, at der er et stort pres på lærerne og på, hvad de skal nå for at opfylde Fælles mål, kan det få nogle til at tænke, at undervisning i mundtlighed tager tid fra andre mere målbare og dermed vigtigere - områder. Desuden vil jeg i min opgave forsøge at vise, hvorfor undervisning i mundtlighed med fordel kan introduceres allerede i indskolingen, og dermed også, hvordan denne form for undervisning kan bidrage til elevernes dannelse og til klassens læringsmiljø. Dette leder mig frem til følgende problemformulering. Problemformulering Hvordan kan undervisning i mundtlighed i indskolingen bidrage til elevernes dannelse og til et godt læringsmiljø i klassen? Metode I opgaven vil jeg starte med at gøre rede for, hvorfor ovenstående problemformulering er relevant. Det gør jeg ved at skitsere den problematik, der er omkring undervisning i mundtlighed i folkeskolen. I den forbindelse trækker jeg på Mads Th. Haugsteds forskning, da han er en af de førende teoretikere indenfor mundtlighed. På den baggrund bruger jeg begrebet mundtlighed som grundstenen i min opgave. Jeg har en hermeneutisk tilgang til min opgave, hvilket indebærer, at jeg skiller helheden for at se på de enkelte dele, hvorefter jeg samler det til en helhed igen. De enkelte dele vil være at finde i helheden, ligesom helheden vil være at finde i de enkelte dele. Jeg er bevidst om, at disse dele ikke lader sig entydigt adskille, men at de påvirker og har indflydelse på hinanden. 5 5 Kjørup (2008) Page 3 of 39

5 Derfor vil jeg i mit teoriafsnit argumentere for, hvorfor det er vigtigt at undervise i mundtlighed. Det vil jeg gøre ved at undersøge og analysere mundtlighed i forhold til nogle af de elementer, som er vigtige i folkeskolen for elevernes personlige og faglige udvikling. I den forbindelse har jeg valgt at fokusere på læringsmiljøet og fællesskabet i klassen og på elevernes dannelse. Jeg finder disse to områder særdeles relevante at arbejde med i folkeskolen - helt fra skolestarten. Jeg er bevidst om at disse tilvalg medfører fravalg, og at der er andre emner, som også ville have stor relevans i denne sammenhæng dog vælger jeg netop disse områder, da jeg finder dem almene for hele skolens virke og dermed ikke kun relevante for danskfaget. I forhold til læringsmiljøet og fællesskabet i klassen bruger jeg Thomas Nordahls teorier omkring et godt læringsmiljø som grundlag, men inddrager teorier fra bl.a. Olga Dysthe og Lev Vygotsky, da deres sociokulturelle perspektiv omkring bl.a. interaktion og læring, er meget relevante i forhold til at skabe et sådant læringsmiljø. I forhold til elevernes dannelse trækker jeg på Karsten Schnack og hans definitioner af dannelsesbegrebet, hvorefter jeg sammenholder det med de sociokulturelle perspektiver heriblandt Dysthe og Bakhtin, da sproget står centralt hos dem. Jeg vil løbende koble det pædagogiske og psykologiske med det fagdidaktiske aspekt for at vise helheden og sammenhængen mellem disse. Derefter vil jeg redegøre for, hvad undervisning i mundtlighed egentlig indebærer. Jeg finder det væsentligt for opgaven at klargøre, hvilken form for undervisning min opgave drejer sig om og beskæftiger sig med. Her vil jeg have særligt fokus på undervisning i mundtlighed i indskolingen. Det indebærer, at jeg er selektiv i forhold til, hvilke områder af undervisning i mundtlighed, jeg går i dybden med. Jeg gør igen brug af Haugsted, men samtidig inddrager jeg også andre teoretikere, jeg finder relevante. Det er bl.a. Helle Hvass, Charlotte Jørgensen og Lisa Villadsen især i forhold til deres teorier omkring arbejdet med retorik. Derudover gør jeg brug af Sine Carlsen og Henrik Juel. Selvom deres teorier er målrettet til undervisning i mundtlighed på universitets- og gymnasieniveau, finder jeg mange relevante synspunkter, som kan overføres til folkeskolen. I mit empiriafsnit vil jeg præsentere, hvordan jeg har arbejdet med undervisning i mundtlighed gennem to forskellige praktikforløb. Her har jeg gjort brug af aktionslæring som metode, da jeg på baggrund af mine første oplevelser og de fagdidaktiske teorier, jeg har fået gennem mit stuide, har udviklet og afprøvet mit eget undervisningsmateriale i min sidste praktik. 6 6 Plaugborg m.fl (2007) Page 4 of 39

6 I den forbindelse vil jeg i min analyse sammenholde mine praksiserfaringer med både de pædagogiske, psykologiske og danskfaglige teorier omkring denne form for undervisning med henblik på at udlede nogle konsekvenser for praksis. Problematikken omkring mundtlighed/begrebsafklaring Selve begrebet dækker over flere forskellige elementer og kan opfattes forskelligt alt afhængigt af konteksten. Derfor kan der, når man taler om undervisning i mundtlighed eller bare mundtlighed generelt, være forskellige meninger om og holdninger til, hvad det indebærer. Selvom man kunne argumentere for at mundtlighed og retorik er det samme fænomen, vil jeg i denne opgave bruge mundtlighed som det overordnede begreb og retorik som et underbegreb hertil. Det giver mening for mig at bruge Haugsted som mit primære teoretiske grundlag, og derfor vælger jeg at bruge samme inddeling af begreberne som ham. Jeg vil derfor starte med at skitsere den definition af mundtlighedsbegrebet, som Mads Th. Haugsted gør brug af 7. Han tager sit udgangspunkt i Jacobsen og Skyum-Nielsen og Fafner, og danner derfra sin egen definition. Denne definition har jeg valgt som grundlag for tilgangen til begrebet mundtlighed i denne opgave. Haugsteds udgangspunkt er, at han fokuserer på to indikatorer, nemlig manifestation og stil. Det manifeste hentyder til, at sprog kan forekomme i to forskellige manifestationer, nemlig skrift og tale. Begge betegnes som sprogarter og kan karakteriseres som værende enten visuel eller auditiv/akustisk. Det er sprogarten tale, der er auditiv/akustisk og her hentydes der til, at der tales og lyttes. Den anden indikator, stilaspektet, forbindes med betegnelserne tone og stemme. I den forbindelse er tone det begreb, der, indenfor mundtlighedsbegrebet, karakteriseres som en tekst eller en fælles klang mellem mennesker. Begrebet stemme hentyder til den iboende mundtlighed eller den immanente mundtlighed, der er i en skreven tekst altså opfatter man den skrevne tekst, som havende en stemme. Man ser på den skrevne tekst, som en før-eksisterende mennesketale. Sammenfattende kan man sige, at mundlighed er anvendelsen/brugen af sproget både i det mellemmenneskelige samspil og i forståelsen og formidlingen af den skrevne/mundtlige tekst. Derfor er det relevant at se på de dele af Folkeskolens Fælles Mål, der omhandler Det talte sprog og Sprog, litteratur og kommunikation. Da jeg har fokus på undervisning i mundtlighed i indskolingen, er det 7 Haugsted (2004) s. 15 Page 5 of 39

7 derudover mest nærliggende at se på trinmålene for faget dansk efter 2. klassetrin 8. Ser man på disse trinmål, er det helt tydeligt, at der stilles krav til elevernes mundtlige kompetencer allerede i denne alder. Bl.a. står der: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig fremlægge, referere, fortælle og dramatisere læse enkle tekster op med god artikulation lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme... bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier udtrykke sig i billeder og lyd samt i dramatisk form 9 Med udgangspunkt i disse trinmål er det tydeligt, at undervisning i mundtlighed er en nødvendighed, for at disse mål kan blive opfyldt. Dog er der en tendens til, at mange lærere ikke skelner mellem mundtlighed i undervisningen og undervisning i mundtlighed. Her vil jeg igen fremhæve Mads Th. Haugsteds definition til at adskille de to forskellige måder at se på mundtlighedsbegrebet i forhold til undervisning. Mundtlighed i undervisning betegner i almenpædagogisk sammenhæng den mundtlige interaktion mellem lærer og elever, og mellem elever og elever; her er det altså brugen, variationen eller kvaliteten af det mundtlige sprog i klassen, der er i fokus; det drejer sig om klassens mundtlige rum. Undervisning i mundtlighed betegner så de situationer, hvor det talte sprog er undervisningens genstand. 10 Dette citat viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at man som lærer er helt bevidst om, hvordan man definerer mundtlighed. Haugsteds forskning har vist, at langt størstedelen af lærerne tænker, at mundtlighed i undervisningen bl.a. litteratursamtaler og lignende, er fyldestgørende og at de gennem dette underviser i mundtlighed 11. Her er brug for en holdnings og praksissændring i forhold til undervisning i mundtlighed. 8 Undervisningsministeriet (2009a) s. 5 9 Undervisningsministeriet (2009a) s Haugsted (2006) s Haugsted (2004) s. 66 Page 6 of 39

8 Der kan være forskellige årsager til, at mundtlighedsbegrebet fylder så lidt i folkeskolen, som det gør. Som nævnt i indledningen, er de fleste lærere aktuelt under et meget stort pres i form af nedskæringer, omlægninger, nye og større krav til faglighed osv. Dog er der efterhånden flere teoretikere, som er optaget af at udvikle en mundtlighedspædagogik det vil jeg vende tilbage til senere. Der savnes teoretiske, didaktiske og metodiske overvejelser, faglig diskussion og ikke mindst undervisningsmateriale. 12, skriver Hausted. Citatet stiller helt skarpt på den centrale problemstilling omkring undervisning i mundtlighed. Sammen med den kendsgerning, at undervisning i mundtlighed ikke fylder nok i den danske folkeskole, lægger det op til en undren om, hvorvidt eleverne kan tilegne sig de mundtlige kundskaber og færdigheder som er meget vigtige kompetencer inden for de opgaver for dannelse, uddannelse og demokrati, som undervisningssystemet skal varetage. 13 Hvorfor undervise i mundtlighed? Som beskrevet første afsnit er undervisning i mundtlighed en nødvendighed for at opfylde Fælles Mål. Derfor vil jeg vise hvilke andre centrale elementer, der kan støtte en argumentation for, at undervisning i mundtlighed skal have sin rette plads i den danske folkeskole. Vores globaliserede verden stiller store krav til vores evne til at kunne indgå hensigtsmæssigt i mange forskellige kommunikative situationer. Derudover er det nødvendigt, at man er klar over de udfordringer, man står overfor som aktiv deltager i videnssamfundet. Som nævnt i indledningen, er det ikke længere nok, at vi lærer konkrete færdigheder, da færdighederne ikke er ligeså fundamentale som kompetencerne. Lars Qvortrup er en af de teoretikere, som har beskæftiget sig meget med ændringen af samfundet, og hvilken betydning denne ændring har for måden vi opfatter skolen og skolens opgave på. Jeg har allerede nævnt at forholdet mellem kvalifikationer og kompetencer er anderledes end tidligere, og at der i dag lægges langt større vægt på kompetencer. 14 Dette understøtter det faktum, at eleverne skal uddannes til et samfund, som ændrer sig hurtigere end skolen kan nå at tilpasse sig. Derfor er det meget væsentligt, at eleverne tilegner sig de kompetencer, som gør dem i stand til at indgå i samfundet under de givne præmisser. Her vil undervisning i mundtlighed være et centralt element for at arbejde med flere af de kompetencer, som eleverne skal erfare sig. 15 Gennem arbejdet med mundtlighed vil eleverne indgå i forskellige 12 Haugsted (2004) s Haugsted (2004) s Qvortrup (2001) s. 32 Page 7 of 39

9 sammenhænge, aktiviteter og situationer, som på forskellig vis vil udfordre og ruste eleverne til at kunne fungere hensigtsmæssigt i forskellige kommunikative sammenhænge. De vil desuden skulle indgå i samarbejder og relationer med de andre elever og vil på baggrund af det, foruden kommunikationskompetence, have gode muligheder for at arbejde med både relations-, samarbejds- og fleksibilitetskompetencerne. Skiftet fra fokus på færdigheder til kompetencer fremgår også i Folkeskolens formålsparagraf, hvor der bl.a. står:... give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. 16 Dette uddrag viser, at der er fokus på at eleverne skal uddannes til livslang læring de skal være i stand til at opdatere deres viden og være i stand til at indgå i processer, hvor ny viden kan opstå. For at eleverne kan deltage i processer, som skaber ny viden, er der brug for mundtlige kompetencer. For at gøre den tavse viden til eksplicit viden, er vi nødt til at være i stand til at kommunikere om det. Jo større mundtlige kompetencer vi har, desto lettere har vi ved at fortælle hinanden om det. Gleerup bruger udtrykket emergerende viden og med dette henviser han til en ny form for viden/kompetence, som er væsentlig for vores deltagelse i samfundet. Han tager udgangspunkt i Sharmers opfattelse. Gleerup redegør for, at ny viden/emergerende viden kun kan opstå i forskellige aktive samspil, det er derfor selve relationen mellem individerne, som er afgørende. Både kompetencerne, viden og dannelsen har med dette at gøre, og han sammenfatter det ved hjælp af Mads Hermansen, som siger:... i det lærende, processerende nu, der på én gang forbinder fortid og fremtid og det individuelle og det fælles, det subjektive og det objektive. 17 Gleerup giver med dette udtryk for, at vi kan nå til en ny erkendelse, som overskrider det de forskellige parter bragte med sig i samspillet/kommunikationen. Dette er vigtigt for at indgå i videnssamfundet. 18 Videnssamfundet stiller også langt større krav til målbare resultater af elevernes læring. Vi bliver i højere grad bedømt og vurderet ud fra elevernes faglige kunnen både i form af nationale tests, PISA osv. Derfor er det utrolig vigtigt, at der skabes et klasserum, hvor der er gode forudsætninger for læring. Det er vigtigt, at dette rum bliver et godt læringsmiljø, hvor lærere og elever indgår i relationer, som er medvirkende til elevernes udvikling og læringsudbytte. Da kommunikation og samtale mellem mennesker er en meget 15 Se kompetencerne nævnt i indledningen 16 Undervisningsministeriet (2009b) s Gleerup (2004) 18 Gleerup (2004) Page 8 of 39

10 central del af undervisning i mundtlighed, mener jeg, at en sådan undervisning kan være medvirkende til at skabe et læringsmiljø, som giver eleverne stor mulighed for udvikling og et stort læringsudbytte dette vil jeg uddybe nærmere i det følgende afsnit. Hvordan kan undervisning i mundtlighed være medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø? En af folkeskolelærerens vigtigste opgave, er at skabe et klasserum, hvor eleverne har de bedste forudsætninger for at udvikle sig både personligt og fagligt. Forudsætningerne for elevernes læring og udvikling bliver betydeligt bedre, hvis de befinder sig i et miljø, hvor de føler sig trygge. Der er flere forskellige tilgange til et sådant klasserum, men jeg vælger at tage udgangspunkt i Thomas Nordahls teori omkring et godt læringsmiljø. Nordahl har på en systemteoretisk baggrund udviklet LP-modellen, som et analyse- og handleredskab i forhold til læringsmiljøer og pædagogik herunder klasseledelse. Nordahls teorier er baseret på hans egen og andres forskning (bl.a. Nordenboe 19 og Hattie 20 ), som viser, hvordan læringsmiljøet påvirker elevernes læringsudbytte og personlige udvikling. Selve begrebet læringsmiljø har flere elementer knyttet til sig. Det omhandler de miljømæssige faktorer i skolen, som har en betydning for elevernes sociale og faglige udvikling. Læringsmiljøet dækker ikke over elevernes sociale, faglige og personlige læringsudbytte, men dette udspringer som følge af læringsmiljøet. 21 Nordahl sammenholder de forskellige forskningsresultater og skitserer på baggrund af det en række faktorer, som er af afgørende betydning for udviklingen af et godt læringsmiljø 22. Dette innebærer at en klasse preget av et læringsmiljø med trygghet, gode relasjoner mellom elev og lærer, et godt jevnalderfellesskap og sterk motivasjon for læring vil ha gode forutsetninger for å etablere en positiv læring og utvikling hos eleverne. 23 Han definerer et positivt læringsmiljø som en kultur, der er tryg, venlig og inkluderende 24. Nordahl tilskriver lærerens rolle som yderst central for sådanne læringsmiljøer og på baggrund af dette opstiller han tre vigtige kompetencer, som læreren skal besidde, for at kunne skabe et udviklende læringsmiljø, som er hensigtsmæssigt for eleverne: 19 Nordenboe (2010) 20 Nordahl (2010a) s Nordahl (2010a) s. 123 og Nordahl (2010b) s Nordahl (2010b) s Nordahl (2011) s. 13 Page 9 of 39

11 Læreren skal inngå i en social relation til den enkelte elev. Læreren skal ha kompetanse til å lede klassen/undervisningsforløp og utvikle og overholde regler. Læreren skal have fagdidaktiske kunnskaper. 25 Han pointerer, at disse kompetencer især er vigtige, fordi vi lever i en tid, hvor skolen og samfundet hastigt og konstant forandrer sig. 26 Nordahl tillægger relationerne og kommunikationen i klasserummet stor værdi. Han har gennem sin forskning vist, at lærere, som har et godt forhold til deres elever, og som har interaktion i undervisningen har bedre forudsætninger for at lede undervisningen, og dermed øge elevernes læringsudbytte. Elever med gode sociale færdigheder har også ofte gode skolefaglige præstationer. 27 Dette citat viser tydeligt vigtigheden af at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne udvikler gode sociale kompetencer, da det vil have stor indflydelse på deres faglige udvikling. Derudover pointerer han, at vi indgår i mange forskellige fællesskaber i forskellige sammenhænge, og at disse alle vil adskille sig fra hinanden, og dermed vil læringsmiljøet variere alt efter konteksten. Når man skal undervise i mundtlighed, skal man være bevidst om, at man arbejder med et område, som er af personlig karakter. Den måde vi som individer som udgangspunkt kommunikerer og formidler på er unikt for hvert individ, hvilket bevirker, at man berører områder, hvor man kan risikere, at eleven føler sig udstillet eller blottet. I den sammenhæng er Nordahls teorier omkring et godt læringsmiljø meget essentielle. Carlsen og Juel er af samme opfattelse som Nordahl. I forbindelse med deres undervisning i retorik på universitetet siger de: "Det er vores erfaring, at vi kun kan nå langt med den praktiske taleundervisning, med retorikken og personlighedsudvikling, fordi vi etablerer et fælles rum og en positiv stemning, hvor man kan føle sig anerkendt og tryg." 28 Dette er i tydelig tråd med Nordahls opfattelse af det,der kendetegner et godt læringmiljø, hvor der er grundlag for et stort læringsudbytte. Et godt læringsmiljø bliver dermed en forudsætning for undervisning i mundtlighed, som Carlsen og Juel beskriver det. Dog vil jeg mene, at undervisning i mundtlighed og udviklingen af et godt læringsmiljø gensidigt kan påvirke hinanden, da de elementer, man arbejder med i en sådan undervisning er af en karakter, som kan få nogle af elementerne for et godt læringsmiljø til at opstå. 25 Nordahl (2010b) s Nordahl (2011) s Nordahl (2010a) s Carlsen og Juel (2009) s. 13 Page 10 of 39

12 Carlsen og Juel pointerer også, at man gennem arbejdet med mundtlighed skaber et fællesskab. Mødet mellem taler og lytter skaber et fællesskab. 29 Dermed kommer det tydeligt til udtryk, at de deler opfattelsen af, at den mundtlige kommunikation mellem mennesker er medvirkende til at skabe et fællesskab og dermed medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø. Da undervisning i mundtlighed på mange områder tager udgangspunkt i mundtlig kommunikation og formidling, måden hvorpå vi bruger sproget osv. finder jeg det relevant at inddrage synspunkter fra nogle af de teoretikere, som tager udgangspunkt i de sociokulturelle teoriperspektiver, hvor nøgleordene er interaktion og kontekst. Her tager jeg udgangspunkt i en af de psykologiske tænkere, som har haft en stor indflydelse på, hvordan vi ser på disse forhold. Lev Vygotskijs teorier omkring den kulturelle udvikling, har dannet grundlaget for en pædagogisk tænkning omkring forholdet mellem undervisning, læring og udvikling. 30 Vygotskij lægger, i modsætning til Piaget, vægt på, at vores mentale operationer er social og kulturelle i deres oprindelse. Dette medvirker, at han ser kommunikationen, som grundlæggende for al psykisk udvikling. 31 Olga Dysthe har med bl.a. Vygotskijs og Bakthins teorier som grundlag forsøgt at give en indsigt i, hvordan samspilsprocesser kan fremme læring. Baseret på de sociokulturelle perspektiver slår hun fast, at sproget og kommunikationen fungerer som bindeled mellem de individuelle mentale processer og de sociale læringsaktiviteter. 32 Dysthe definerer samspil bestående af 3 forskellige aspekter: Samspil har både et handlingsaspekt, et relationelt aspekt og et verbalt aspekt, og det kan variere, hvilket aspekt der dominerer i forskellige situationer. 33 Ud fra dette citat bliver det tydeligt, at Dysthes syn på samspil er nuanceret, og at det omfatter mere end kontakt mellem mennesker. Hun tillægger selv det verbale/sproglige aspekt et særligt fokus, da hun ser på sproglige ytringer som sociale handlinger. Dermed ser hun både handlinger og relationer som en del af sproglige ytringer. Overført til læring og gode læringsmiljøer, er Dysthe dermed i tråd med Nordahl. Hun ser på samspillet, sproget, kommunikationen og relationerne som essentielle for læringen. Interaktion og samarbejde bliver i denne forståelse ikke kun set som værende positive elementer i et læringsmiljø de bliver set som grundlæggende for, at læringen overhovedet kan finde sted Carlsen og Juel (2009) s Dysthe (2003) s Gulbrandsen (2009) s Dysthe (2003) s Dysthe (2003) s Dysthe (2003) s. 48 Page 11 of 39

13 Dysthe pointerer, at interaktionsformerne og et godt læringsmiljø forudsætter, at eleverne føler sig accepterede og føler, at de bliver værdsat og at de kan bidrage med noget. 35 Dette har en tydelig sammenhæng med Haugsteds syn på de klasserum, som er vigtige når man skal undervise i mundtlighed. Han siger: Det er overordentligt vigtigt, at læreren gennem retningslinjer grundlægger vaner, der befordrer et mundtligt samspil i klassen, der er præget af tryghed, tilhørsforhold og positiv selvopfattelse. 36 Sammenhængen mellem Haugsteds, Dysthes og Nordahls overvejelser omkring et godt læringsmiljø, bliver netop tydeligt med dette citat. Ud fra disse forskellige teoretikeres syn på et godt læringsmiljø, interaktion, kommunikation, sprog osv. ses der en tydelig sammenhæng mellem et sådant læringsmiljø og undervisning i mundtlighed. Det bliver tydeligt, at et godt læringsmiljø bliver en forudsætning for at undervisning i mundtlighed skal lykkes, samtidig med at det bliver tydeligt, at undervisning i mundtlighed kan medvirke til at skabe et godt læringsmiljø. Disse to elementer påvirker hinanden gensidigt og giver dermed hinandens eksistens gode forudsætninger. Udover den tydelige sammenhæng mellem kommunikation og et godt læringsmiljø, deler mange af disse teoretikere også den opfattelse, at arbejdet med sprog, kommunkation osv. har en betydelig indflydelse på vores erkendelse og vores personlige udvikling. Dette bringer mig videre til næste afsnit, hvor jeg vil se nærmere på netop dette. Hvordan kan undervisning i mundtlighed bidrage til elevernes dannelse? Den danske folkeskole har som udgangspunkt to hovedmål på den ene side skal den uddanne og på den anden side skal den danne eleverne. En af de store forskelle mellem disse to, er at den ene så at sige er på skoleskemaet, mens den anden skal eksistere sideløbende. Hermed ikke sagt, at dannelsesprocessen ikke bliver eksplicit og tydeliggjort blot, at den skal være til stede i takt med de aktiviteter der forefindes i skoleregi. Jeg finder det relevant i dette afsnit, at gøre det klart, hvordan jeg ser på begrebet dannelse, da det er et komplekst begreb, der ikke entydigt lader sig definere. Jeg vil dermed gøre det klart, hvilken definition jeg læner mig op af, og dermed, hvad der gør sig gældende for denne opgave. I den forbindelse starter jeg med at se på, hvordan dannelsesbegrebet kommer til udtryk i Folkeskolens formålsparagraf. Ser man på 35 Dysthe (2003) s Haugsted (2004) s. 87 Page 12 of 39

14 Folkeskolens formål 1 er der flere nøgleord, som omhandler elevernes dannelse. Disse er bl.a. den enkelte elevs alsidige udvikling, erkendelse, at tage stilling og handle, deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. 37 Disse ord betegner et bredt perspektiv, hvor elevens personlige udvikling er i fokus, hvilket viser, at denne del også bliver vægtet betydeligt i den danske folkeskole. For at komme nærmere en definition af dannelsesbegrebet, gør jeg brug af Karsten Schnack, som siger: Menneske er ikke noget, man fødes som. Det er noget man dannes til. Denne dannelse er en kompliceret proces i samspil med andre mennesker i en kulturel kontekst. Dannelse er således en proces med retning mod et produkt i overensstemmelse med ønskede dannelsesidealer. 38 Ud fra dette citat kan man tydeligt se, at dannelsesbegrebet er komplekst og indeholder flere nuancer. Ud fra det dannelsesideal som Schnack går ud fra, betegner han denne form for dannelse som demokratisk dannelse. Når Schnack betegner den dannelse vi stræber efter som demokratisk dannelse, gør han det med en forståelse af, at det er den tidssvarende almene dannelse altså den dannelsesform som påkræves af samfundet i dag. Med dette begrunder Schnack også, at demokratiet ikke ville kunne fungere uden dannede individer og ligeledes ville dannede individer fungere som magtskel uden demokratiet. Demokrati og almen dannelse forudsætter derfor hinanden, og folkeskolen er kilden til dannelse for alle. 39 Derudover argumenterer han for, at dannelsen både er en proces og et produkt. Der er forskellige måder at anskue dette på, men Schnack argumenterer for, at man som individ gennemgår en proces med hensigt på at blive et dannet menneske. Selvom dannelse i mange sammenhænge ses som en livslang proces/udvikling, så vil man undervejs være i stand til at leve op til nogle værdier og idealer dette i form af et dannet menneske. 40 Set ud fra et folkeskolelærer perspektiv, giver dette god mening, da man som lærer arbejder målrettet med dannelsesprocesser i flere sammenhænge. Dette er ikke med henblik på, at eleverne skal være færdige individer ved endt skolegang, men mere med henblik på at klæde dem på til deres videre udvikling som medborgere i samfundet. I det førnævnte citat fra Schnack siger han, at dannelsesprocessen sker i samspil med andre i en kulturel kontekst. Her viser Schnack, at også han vægter samspillet og konteksten i forhold til individets udvikling. 37 Undervisningsministeriet (2009b) s.3 38 Schnack (2012) s Schnack (2012) s Schnack (2012) s. 31 Page 13 of 39

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen

Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Pædagogens professionsidentitet i folkeskolen Navn på opgavens forfatter Tue Sibbesen Kongsvold Studienummer 22112101 Vejleders og censors navne Charlotte Jørgensen og Johny Lauritsen Bachelorperiode og

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech

Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Klimaløsninger bachelorprojekt i geografi 2014 af Andreas Bastias Bech Atlas. Ukendt kunstner og årstal. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 4 Baggrund for læremidlet... 4 En visuel

Læs mere

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse

Professionsbachelor. - Idrætsfagets status i den nye skolereform. Indholdsfortegnelse Professionsbachelor - Idrætsfagets status i den nye skolereform Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 1 2.0 PROBLEMFORMULERING... 2 3.0 METODE... 2 3.1 LITTERATURSTUDIE... 2 3.2 SOCIOLOGISK FELTANALYSE...

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Multiple-choice-test vs. motivation

Multiple-choice-test vs. motivation Multiple-choice-test vs. motivation En vurdering af hvilken påvirkning afgangsprøven i geografi har på henholdsvis elever, lærere og faget. VIA University College - Studienummer 280010 Afleveret d. 7.

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

MUNDTLIGHED OG ERKENDELSE

MUNDTLIGHED OG ERKENDELSE Cand.pæd.-studiet i Didaktik mshp dansk Studieenheden Fagpædagogik Skema til godkendelse af problemformulering Simon Fougt 1367234 Navn Studienr. Eksamenstermin: Juni 2005 (Afleveringsdispensation) Afhandlingens

Læs mere

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt

Nine Vig Nielsen Bacheloropgaven UCSyd 2012 L280152 Dansens dannelsespotentiale i idrætsundervisningen Fag: idræt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledende betragtninger opgavemotivation... 2 Metode... 5 Teori og analyse... 7 Det senmoderne samfund... 7 Wolfgang Klafki... 8 Thomas Ziehe... 10 Æstetisk

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012 INDHOLD Indhold... 1 1. Indledning... 3 1.1. Problemfelt og problemstilling... 4 2. Opgavens opbygning... 4 3. Lesson Study Projekt... 5 3.1. Hvad er Lesson Study?... 5 3.2. Metode... 6 3.3. Empiri...

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Kreativitet og læring i håndværk og design

Kreativitet og læring i håndværk og design Bacheloropgave i materiel design Kreativitet og læring i håndværk og design Udarbejdet af Emil Bak 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Metode... 4 2. Begrebsafklaring...

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet.

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Forord Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Jeg har taget den musikpædagogiske overbygning med speciale i klassisk korledelse fra Aalborg

Læs mere