En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En tiltrængt socialreform. anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte"

Transkript

1 En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte

2 2 En tiltrængt socialreform anstændig socialpolitik for personer med handicap og socialt udsatte I 2012 har regeringen igangsat arbejdet med en omfattende socialreform. For at klæde regeringen ordentlig på til denne opgave afholdte vi Danske Handicaporganisationer, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, FOA, HK Kommunal og Det Sociale Netværk en høring på Christiansborg 25. januar, hvor vi stillede skarpt på 3 centrale socialpolitiske områder: 1) Sammenhængen i indsatserne for de enkelte borgere 2) Finansieringen af det specialiserede socialområde 3) Borgernes retssikkerhed Områder hvor reformtiltag er stærkt tiltrængte, hvis målet er at skabe en anstændig socialpolitik. Vi har tidligere stillet skarpt på det specialiserede socialområde. I juni 2011 mødtes 700 mennesker til stormøde i Nyborg for at sige Stop hetzen mod mennesker med handicap og socialt udsatte. Stormødet kom særligt som reaktion på KL s barske retorik i forbindelse med påstande om ukontrollerede udgiftsstigninger på området hvor handicappede og socialt udsatte bl.a. blev hængt ud som værende udgiftstunge gøgeunger. Heldigvis gjorde vores protest indtryk. Folketinget vedtog et forslag, der tog skarp afstand fra retorikken og debatten har sidenhen fået en mere saglig og respektfuld tone. Vi håber på samme måde, at der vil blive lyttet til vores synspunkter i forbindelse med regeringens kommende reformarbejde. Det specialiserede socialområde er ellers et område, som kan være svært at bringe på den politiske såvel som den mediemæssige dags-

3 En tiltrængt socialreform 3 Foto fra høringen på Christiansborg 25. januar 2012 orden. Dette er på trods af, at området spiller en meget stor rolle for mange danskere og fylder meget i kommunernes daglige arbejde. Målgruppen er personer med handicap og socialt udsatte dette dækker over personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, sindslidende, hjemløse, voldsramte kvinder og stof- og alkoholmisbrugere. Ikke alene vedrører området rigtig mange danskere, det spiller også en meget stor rolle i kommunernes arbejde. Det anslås, at udgifterne til området udgør ca. 20 pct. af de samlede kommunale serviceudgifter. Der har efter kommunalreformen i 2007, og især de seneste par år, været et stigende pres på den støtte og hjælp, der tilbydes personer med handicap og socialt udsatte, og problemerne i forhold til finansiering, sagsbehandling samt klagemulighederne er blevet ekstra klart udstillet. I pjecens følgende 3 afsnit beskrives de centrale problematikker og mulige løsningsforslag opstilles.

4 4 En sammenhængende indsats for den enkelte borger Den tidligere regering ønskede med deres oplæg til kommunalreformen i 2004, at sikre en enkel og effektiv offentlig sektor tæt på borgerne, hvor skranker skal brydes ned, og vaner tænkes om. Regeringen vil skabe en offentlig sektor med én indgang og ét mål: Mennesker først. Hvad er problemet? Offentlige myndigheder koordinerer ikke i tilstrækkelig grad indsatserne Det er lykkedes at få én indgang nemlig kommunen. Men bag indgangen til kommunen, er der mange forskellige døre, som borgeren skal navigere mellem alt efter hvilket problem, der søges hjælp til. Der er lavet et system, hvor indsatsen over for udsatte borgere og mennesker med handicap er blevet søjleopdelt. Dermed er sagsbehandlingen også opdelt. Der er eksempler på, at borgere har op til 12 sagsbehandlere/ kontaktpersoner, der skal tage sig af hver sin lille del af borgerens problemer. Det betyder, at det er meget svært for den enkelte borger at få overblik over systemet. Konsekvensen er, at nogle helt opgiver at få den nødvendige hjælp. Mange oplever i dag, at offentlige myndigheder ikke i tilstrækkelig grad sikrer en koordineret indsats. Det gælder både på tværs af kommunens egne forvaltninger og i forhold til koordineringen mellem kommunen og det regionale sundhedsvæsen. Det giver store udfordringer med at løse de sammensatte problemer, som meget udsatte personer har. I årsrapporter fra organisationer på udsatte-området, i artikler osv. kan man finde flere dokumenterede eksempler på, at borgere oplever, at blive udsat for overgreb fra det såkaldte enstrengede system. Eksemplerne fortæller om borgere, der bliver kastebolde i systemet, og at systemet ikke samarbejder eller ved, hvad hinanden gør. Man oplever, at de ofte modarbejder hinanden.

5 En tiltrængt socialreform 5 Et eksempel fra årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte er en kvinde, der er på kontanthjælp som følge af alvorlige fysiske skader og psykisk sårbarhed efter en voldsom trafikulykke. Hun bliver indkaldt til en samtale på jobcentret samme dag, som hun har en aftale hos en psykolog. Mødet med psykologen er en del af en udredning til kommunen, så der skal hun møde op ellers trækkes der i hendes kontanthjælp. Hun kontakter sagsbehandleren på jobcentret for at få rykket tidspunktet. Men her får hun samme meddelelse. Udfaldet bliver, at træk i kontanthjælpen ikke kan undgås. Diskussion Det er et grundlæggende problem, at man som borger, risikerer at skulle være i kontakt med for mange sagsbehandlere i systemet. Det giver en betydelig risiko for, at der ikke sker en ordentlig koordination. Konsekvensen er, at indsatsen bliver usammenhængende. Det er elendigt for borgeren, og det er dyrt for samfundet. Brugerne nævner selve mødet med systemet som meget afgørende for, om de føler, de får hjælp herfra. De fortæller, at det er vigtigt, at man bliver taget godt imod, når man henvender sig. Hvis man får dårlige erfaringer med systemet, så forsøger man at undgå det. Brugerne oplever, at systemet ikke møder mennesket, men at man puttes i kasser. Det virker demotiverende. Mange føler, at deres historie skal gentages hele tiden, og nogle mener, at der skeles for meget til journaler, i stedet for at lytte til det enkelte menneske. Brugerne vil generelt gerne have, at der fokuseres mere på deres ressourcer end på deres mangler, og at der er større tiltro til dem. 1 1 Artikel om Brugernes Bazar 2008 i årsrapport fra Rådet for Socialt Udsatte

6 6 En tiltrængt socialreform Løsningen Der skal altid være en sammenhængende indsats for den enkelte borger, der har brug for social støtte. Socialt udsatte borgere og mennesker med handicap er forskellige, og mange har komplekse problemer derfor er der behov for individuelle løsninger ikke standardisering. Der skal altid tages udgangspunkt i en individuel vurdering. Nogle har brug for en smule støtte, andre for mere og andre igen for meget støtte. Der er brug for en differentieret indsats alt efter, hvad borgeren kan få glæde af. Mødet mellem borgeren og systemet skal tage udgangspunkt i, hvordan borgeren ønsker, at rammen for mødet bør være. Det skal gøres obligatorisk, at borgeren har en fast kontaktperson. Der skal være en koordinerende sagsbehandler med myndighedsansvar eller tværgående teams til at sikre koordinationen. De sociale tilbud væresteder, varmestuer, sociale cafeer, forsorgshjem der har en daglig kontakt med borgerne, skal inddrages i, hvilken indsats den enkelte borger har brug for. De skal medvirke til, at borgeren inddrages på en god måde i det, der foregår. Og så skal de sikre, at der altid er en kontinuerlig sammenhæng mellem det, der foregår hos sagsbehandleren og det, som borgeren oplever i tilbuddet. De sociale tilbud skal indgå som ressourcecentre i kommunerne med deres viden om, hvad der generelt foregår på området og hvad der bør foregå.

7 En tiltrængt socialreform 7 Regeringens forslag om ressourceforløb med en tværfaglig koordinering, hvor et eller flere rehabiliteringsteam i hver kommune skal vurdere, koordinere og anbefale en indsats på tværs af beskæftigelsesområdet, socialområdet, uddannelsesområdet og sundhedsområdet bør gælde for alle borgere, der har brug for en tværfaglig koordinering.

8 8 Én indgang til det offentlige Jakob har ADHD og er tidligere misbruger. Her fortæller han om sit møde med systemet og de mange forskellige sagsbehandlere, som han skal fortælle sin historie til igen og igen Scan QR-koden og se filmen om Jakob, der siden sit føste møde med det sociale system som 16-årig har haft over 100 forskellige sagsbehandlere.

9 9 Brug for ny finansieringsmodel på det specialiserede socialområde Kommunerne har det fulde ansvar på det specialiserede socialområde. De er både myndighed for området, har ansvaret for, at der er de rette tilbud, og de skal også betale for disse tilbud. Det vil sige, at de skal sørge for, at borgerne får de rette sociale tilbud, såsom botilbud, aflastningstilbud, anbringelsessteder, beskyttet beskæftigelse osv., og de skal betale for dem. Kommunerne driver mere end 9 ud af 10 offentlige tilbud på socialområdet, resten drives af regionerne. I hver region indgår kommunerne en rammeaftale, hvor de blandt andet koordinerer antallet af pladser mv. Hver plads på de enkelte tilbud har en pris den pris kan variere fra tilbud til tilbud og fra kommune til kommune. Den afhænger af, hvad det enkelte tilbud indeholder. Det kaldes omkostningsbaserede takster. Eksempelvis kan prisen på en plads på et botilbud være forskellig alt efter hvilke pædagogiske støttefunktioner, der er koblet til tilbuddet. Systemet hviler på en forudsætning om, at kommunerne skal kunne købe og sælge pladser til hinandens borgere. I Tilbudsportalen indberettes alle tilbud og priser. Det er en slags digital markedsplads, hvor alle tilbud er synlige med indhold og takster. Hermed skulle det være muligt for kommunerne at sammenligne tilbud og finde det billigste, der dækker borgernes behov. Den nuværende finansieringsmodel blev oprettet med kommunalreformen i Tidligere betalte kommunerne en grundtakst og amtet betalte resten, uanset hvad tilbuddet kostede. Hvad er problemet? Priserne på tilbuddene er uigennemskuelige Flere analyser på området har dokumenteret, at det er meget svært for kommunerne at sætte den korrekte pris for de enkelte tilbud. Og

10 10 En tiltrængt socialreform det gør det svært at gennemskue om nogle tilbud i virkeligheden er for dyre. Der er nogle udgifter, der kan være svære at overføre i taksten fx administrationsudgifter, som ikke direkte knytter sig til det enkelte tilbud. En analyse af Deloitte viser eksempelvis, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem de afholdte omkostninger på et tilbud og fastsættelsen af taksterne. Et andet element, der gør prissammensætningen svær at gennemskue, er princippet om, at et tilbud både kan have en hovedydelse og delydelse, svarende til det som betegnes et tilbuds basistakst og tillægstakst. Brugen af tillægstakster er steget og har skabt en uigennemsigtighed mellem indhold og pris. En analyse fra Finansministeriet har dokumenteret, at køb og salg af pladser i flere tilfælde ikke fungerer, og at kommunerne står svagt i deres rolle som indkøbere. Finansministeriets analyse viser også, at de tilbud på voksenområdet, der har haft de største takststigninger, er dem, hvor en stor del af brugerne kommer fra andre kommuner end den kommune, hvor tilbuddet ligger. Det er den kommune som borgeren kommer fra, der skal betale udgiften for den plads borgeren bruger og ikke den kommune, som tilbuddet ligger i. Det tyder altså på, at kommunerne skruer op for priserne på de tilbud, hvor andre kommuner betaler. Den markedsmodel, der er valgt til finansiering af tilbuddene, medfører altså, at kommunerne har incitamenter til at tjene penge på hinandens borgere, hvilket hverken er til gavn for borgeren eller den samlede samfundsøkonomi. Skrøbelig økonomi for kommuner Kommunerne har fået en mere skrøbelig økonomi efter de har overta-

11 En tiltrængt socialreform 11 get den fulde finansiering på socialområdet. Kommunerne skal således i udgangspunktet betale alle regninger selv, uanset hvilke tilbud borgerne har brug for og uanset prisen for disse. Kommunerne får refusion fra en fælles statslig pulje, som kommunerne selv har betalt i særligt dyre sager, men refusionsordningen er blevet nedtrappet fra 2007 til Det betyder, at grænserne for hvornår man kan få refusion for udgifterne til et tilbud, er blevet fordoblet fra 2007 til I 2012 får kommunerne refunderet 25 pct. af udgifterne i sager, der koster over kr. og 50 pct. af udgifterne på sager over 1,77 mio. kr. Det betyder, at det som i pressen ofte er omtalt som dyre enkeltmandssager, fylder meget i den enkelte kommunes budget og dermed i kommunernes bevidsthed. Det betyder også, at for små kommuner med små budgetter vil særligt dyre tilbud betyde meget for kommunens samlede økonomi. Mere specialisering mindre specialisering Finansieringsmodellen har medført 2 modsatrettede tendenser. Det viser en analyse foretaget af AKF (Anvendt Kommunal Forskning). I de store kommuner sker der tilsyneladende en specialisering af tilbuddene, mens der i resten af landet ser ud til at ske en afspecialisering. Kommunerne er i høj grad begyndt at opbygge egne tilbud, og mange kommuner ønsker at kunne klare opgaverne selv. Især i de store kommuner, som har et stort befolkningsgrundlag, sker der en øget specialisering. Men dermed kan der opstå mangel på adgang til specialiserede tilbud for de mindre kommuner, som ikke har befolkningsgrundlag eller den faglige baggrund til at kunne oprette specialiserede tilbud selv. En konsekvens af dette er, at borgere med særlige behov i de små kommuner, ikke får mulighed for at få et specialiseret tilbud, der kan dække de særlige behov. Socialpædagogernes (SL) rapport Specialtil-

12 12 En tiltrængt socialreform bud under pres dokumenterer, at landets mange specialtilbud generelt set i dag modtager flere målgrupper end før kommunalreformen det er ifølge SL en klar indikation for afspecialisering. Diskussion Der vil ikke være nogen snuptagsløsninger, når finansieringen på det specialiserede socialområde skal granskes. Skruer man på ét håndtag, vil det sandsynligvis skabe problemer andre steder. Men de fleste analyser viser med al tydelighed, at der er behov for at ændre den nuværende finansieringsmodel, som medfører, at hver enkelt kommune tænker kortsigtet og på sig selv først frem for at tænke på borgernes behov som helhed og den samlede samfundsøkonomi. Samtidig er den nuværende finansieringsmodel med til at gøre de enkelte kommuners økonomi meget skrøbelig. Socialministeren har senest taget første skridt i den rigtige retning ved at udvide refusionen for de særligt dyre tilbud til anbragte børn. Løsninger Det er nødvendigt med en ny model for finansieringen af tilbuddene på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne ikke tilskyndes til at tjene penge på hinandens borgere. En model, der betyder at kommunernes budgetter ikke væltes over ende af en eller enkelte dyre enkeltsager, og hvor borgeren ikke lades i stikken. En model, hvor byrden for de særligt dyre og specialiserede tilbud fordeles mere jævnt mellem kommunerne. Det kan ske ved at skrue yderligere op for den nuværende fælles finansiering, som allerede finder sted i refusionsordningen.

13 En tiltrængt socialreform 13 En model der sikrer mere styring af indhold og pris i tilbuddene, fx fra en central myndighed. En model der sikrer, at der fokuseres mindre på økonomi og mere på at finde den rigtige indsats til borgeren. En ændret økonomisk incitamentsstruktur for kommunernes samhandel, så kommunerne driver tilbuddene omkostningseffektivt. En model der ikke hindrer borgernes mobilitet i forhold til at bosætte sig, hvor de har lyst. En model hvor der skelnes mellem, hvad der er dyrt, og hvad der er specialiseret, da disse 2 elementer ikke hænger naturligt sammen. En model der fremmer udvikling i de tilbud, der tilbydes, så de opfylder ændrede behov og fremmer udvikling af de nødvendige og tilpassede kompetencer.

14 14 Borgerens behov eller kommunens økonomi Michael vil gerne flytte hjemmefra. Han har fundet et sted, som passer perfekt til ham. Han er tryg ved stedet, fordi de har den rigtige ekspertise i forhold til Michaels epilepsi. Men kommunen vil ikke godkende stedet. De vil sende Michael på et plejehjem. Scan QR-koden og se filmen om Michael, der på trods af kommunens egen udredning, får at vide, at han ikke er syg nok til botilbuddet med døgnovervågning.

15 15 Retssikkerhed også i økonomisk stramme tider Klagesystemet på socialområdet er borgerens sikkerhedsnet i den forstand, at det skal sikre, at kommunerne følger loven. Klagesystemet skal altså sikre, at den enkelte borger, der går til kommunen for at få hjælp til at løse et givent problem, får den behandling og hjælp, som vedkommende har krav på. Kommunerne fik med kommunalreformen mange nye opgaver på det sociale område, og de fik ansvaret for mennesker med særligt behov for støtte og hjælp. Målet med reformen var, at den skulle øge den økonomiske stabilitet, den faglige kvalitet og ikke mindst retssikkerheden for samfundets svageste. Hvad er problemet? Klagesystemet under pres pga. økonomisk smalhals Retssikkerheden på det sociale område har været under pres i de seneste år. Dette skyldes især, at kommunerne har haft en meget stram økonomisk ramme, samtidig med at der er sat en dagsorden, hvor sorte tal på kommunernes bundlinje vægtes højere end det at overholde loven. Staten har lavet lovgivning, der betyder, at kommunerne bliver straffet økonomisk, hvis de ikke holder deres budgetter. Argumentet fra især kommunerne har været, at ankesystemet er udgiftsdrivende. Eksempelvis lød det fra KL s formand Jan Trøjborg i KL s årsberetning for 2010:..., kommunale beslutninger underkendes gang på gang i ankesystemet. Typisk med det resultat, at udgifterne vokser. Det er ikke holdbart, hvis vi skal overholde den økonomiske ramme. I aftalen om kommunernes økonomi, som blev indgået mellem regeringen og KL i 2011, blev der lagt op til ændringer af ankesystemet. I aftalen fremgår det, at man vil se nærmere på ankesystemets praksis for at ændre lovgivningen for dermed at styrke kommunernes mulighed for

16 16 En tiltrængt socialreform økonomisk styring. KL understregede i den forbindelse, at man ønsker at svække ankesystemets muligheder for at underkende kommunale beslutninger, der er begrundet i et kommunalt fastsat serviceniveau. Der blev på baggrund af ovennævnte aftale gennemført en analyse af ankesystemet i Analysens hovedkonklusion er, at ankesystemet ikke er udgiftsdrivende. Analysen viser, at de områder, hvor der er en stigning af sager i ankesystemet, som fx hjælpemiddelområdet, ikke er de områder, hvor udgifterne stiger. I analysen fremgår det, at kommunerne taber 7-9 pct. af sagerne i ankesystemet, og at de vinder pct. af sagerne pct. af sagerne hjemvises til ny behandling i kommunerne. Kommunerne taber altså ikke flere sager i dag end tidligere. En undersøgelse, foretaget af Dansk Socialrådgiverforening om faglighed og økonomi på handicapområdet, viser, at socialrådgiverne oplever at de økonomiske hensyn vægter højere end de socialfaglige vurderinger. Det mener hele 81 pct. af deltagerne i undersøgelsen. 67 pct. mener, at økonomi forringer muligheden for at varetage rettigheder for personer med handicap og 44 pct. oplever, at der ikke er råd til de nødvendige foranstaltninger. Personer med handicap og socialt udsatte oplever også selv, at deres retssikkerhed er truet. Flere af bruger- og pårørendeorganisationerne oplever en stigning i antallet af borgerhenvendelser, der giver udtryk for en følelse af komplet afmagt i mødet med kommunernes og ankesystemets behandling af deres klagesager. I foråret 2012 fremsatte regeringen et lovforslag, der skal udmønte økonomiaftalen mellem KL og den tidligere regering og hermed give kommunerne bedre mulighed for at styre deres økonomi.

17 En tiltrængt socialreform 17 Diskussion Mange borgere og fagfolk, som organisationerne bag høringen repræsenterer, oplever, at det store fokus på økonomi, har svækket retssikkerheden i Danmark. Der er kommuner, der prøver grænser for, hvor langt de kan gå i fortolkning af loven og dermed ikke giver den støtte til borgerne, som de ifølge loven har krav på. Borgerne har ofte svært ved at finde sagsbehandlingstiderne på kommunens hjemmeside, og i nogle kommuner er sagsbehandlingstiderne uforholdsmæssigt lange for simple ydelser. Borgere oplever, at selvom de vinder i ankesystemet, så efterlever kommunen ikke altid ankesystemets afgørelser. Hvilket efterlader borgeren med en frustrerende og håbløs følelse af afmagt. Afprøvningerne af lovens grænser har skabt et forventeligt pres på ankesystemet, fordi der skulle tages stilling til de kommunale beslutninger. Derfor er sagsbehandlingstiden for at få behandlet sin klage vokset i mange sager. Kommuner har derved kunnet udnytte ankesystemet til at udskyde udgifter, ved at sende borgeren ud på en 1-2 år lang vandring i ankesystemet. Mange personer med handicap og socialt udsatte opgiver på forhånd at klage, og de, der gør, føler, at de ingen retssikkerhed har. Ligesom mange af de sagsbehandlere, der skal hjælpe borgerne også føler sig presset af kommunernes økonomiske prioriteringer. Man kan således stille sig selv det spørgsmål, om kommunerne har for mange hatte på i det sociale system, som det ser ud i dag? De er både tilsynsførende, udbydere, kunder, visitatorer mv. Løsninger Bare det at tale om, at økonomien er det vigtigste, skaber en ændret praksis i kommunerne, hvor retssikkerheden trues. Et lovforslag der

18 18 En tiltrængt socialreform fremhæver fokus på økonomien, kan medvirke til at forstærke denne praksis. Borgerne skal ikke være ulige for loven, alt efter hvor i Danmark de bor. Fundamentet for det kommunale selvstyre er et velfungerende klagesystem uden dette vil borgerne stå tilbage med det indtryk, at der er 98 forskellige mere eller mindre lovlige løsninger. Der må gerne være kommunale forskelle, men der må ikke mangle retssikkerhed. Der er derfor brug for en styrkelse af retssikkerheden ikke en afvikling af den. Der skal laves ordentlige sanktionsmuligheder overfor de kommuner, der ikke følger ankessystemets afgørelser. Det skal være muligt at klage over sagsbehandlingsfrister. Ankesystemet bør ikke bruge ressourcer på at tage sig af klager om mellemkommunal refusion. I stedet bør de henlægges til et særligt nævn. Der skal etableres et systematisk og velfungerende samarbejde mellem kommuner og ankesystem, så kommunerne kan lære af klagesagerne. Dermed forebygger man ulovlig praksis i kommunerne. Lovgivningen skal sikre, at retssikkerheden overholdes uanset den økonomiske situation.

19 19 Borgernes retssikkerhed Gittes søn er afhængig af medicin. Kommunen har standset bevillingen uden varsel. Det er lovbrud. Gitte har klaget til Ankenævnet flere gange. Men kommunen efterlever ikke nævnets afgørelser. Sagen bliver mere og mere kompliceret, og Gitte føler, at hun må kæmpe for sin og sin søns retsikkerhed. Scan QR-koden og se filmen om Gittes kamp med Høje-Taastrup Kommune

20 Pjecen er udgivet af: FOA Fag og Arbejde Danske Handicaporganisationer Foreningen Det Sociale Netværk HK Kommunal Dansk Socialrådgiverforening Socialpædagogernes Landsforbund Layout: Bente Stensen Christensen/Girafisk Design Tryk: FOAs Trykkeri & Pjec1heden, april 2012

Specialtilbud under pres

Specialtilbud under pres Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt En hvidbog om udviklingen på det specialiserede sociale område 2007-2011 og de udfordringer, der står for Specialtilbud under pres Tid til de næste skridt

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Notat Dato 23. maj 2012. Side 1 af 36

Notat Dato 23. maj 2012. Side 1 af 36 Notat Dato 23. maj 2012 Side 1 af 36 Indhold Side En ny socialpolitisk fortælling! Borgeren i centrum 3 Forebyggelse og samspil med civilsamfundet 3 Rehabilitering et nyt paradigme 4 Opgør med silotænkningen

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere

Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere 24. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Ny struktur og dynamik\rapport.doc/jp Ny struktur og dynamik på handicapområdet tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere af Leif Olsen

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2009 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. socialområdet Der er fra partierne stillet følgende spørgsmål på socialområdet til brug for mødet mandag den 3. maj 2004. Spr. 1_SM_EL Regeringen argumenterer for, at opgaverne

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Slutspillet om strukturreformens

Slutspillet om strukturreformens Balancen og interesserne Artiklerne i dette tema forsøger ikke at præsentere Socialrådgiverforeningens særlige vinkler eller synspunkter i strukturdebatten, men at give et afbalanceret indtryk af debatten

Læs mere

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET KOLO FON STEMMER FRA KANTEN OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET REDAKTION

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2011 KAPITEL 1 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere og

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien

Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien 3 2007 TEMA: Lov og praksis Flere love har skiftet plads, og nye er kommet til. Kommunalreformen har betydning for hverdagen i socialpsykiatrien Sagsbehandlere på shopping Sagsbehandlere skal sammenligne

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI

VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI VIDENSCENTER FOR SOCIALPSYKIATRI Februar 2007 SAMSPIL PÅ TVÆRS - Med udgangspunkt i forløb med behandling og støtte, svarer brugere og medarbejdere på hvor det virker og hvor det knirker i samspillet mellem

Læs mere

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS.

1. Forord. Denne fjerde rapport beskæftiger sig med Tilbudsportalen. Marts 2008. Redaktionsgruppen på vegne af NoKS. Tilbudsportalen Er der plads til forbedringer? En rapport fra NoKS Netværk om Konsekvenserne af Strukturreformen på Social- og Uddannelsesområdet Marts 2008 NoKS består af følgende organisationer: Danske

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse

Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2 Ankestyrelsen 2008 Titel Udgiver Bidrag Redigering Designkoncept Layout og tryk Hjemmeside Ankestyrelsen 2008 Ankestyrelsen, maj 2009 Trine Baadsgaard Klartekst ApS Kontrapunkt as Schultz Grafisk www.ast.dk

Læs mere