V estfyns G ymnasium 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V estfyns G ymnasium 1"

Transkript

1 Vestfyns Gymnasium 1

2 VidensGuider Elev- til- elev Projekt VidensGuide bygger på elev- til- elev under- visning. Dvs. ideen er, at dygtige VG- elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folke- skoleklasser i nogle få moduler, og står for under- visningen i et aftalt emne, som har været gennem- gået i timer på gymnasiet. VidensGuiderne forbere- der undervisningen med hjælp og sparring fra deres lærer i faget. Generelle spørgsmål til projektet - inkl. ideer til supplerende emner - kan stilles til: Anne Kirsten Pettitt gym.dk Tel.: Mobil: Hvad er meningen? Tanken med projektet er at etablere et samarbejde mellem Vestfyns Gymnasium og oplandsskolerne - til gavn for begge parter. For folkeskoleeleverne giver besøget fra VG s elever et indtryk af, hvad en gymnasieelev er og kan - og kan derved forhåbentlig medvirke til at afdramati- sere mødet med gymnasiets undervisning. For VGs elever betyder projektet, at de får lejlighed til at formidle fagligt stof til et ægte publikum. Det giver dem både øvelse i formidling og også den øge- de faglige forståelse dette giver. Samtidig får VG s lærere mulighed for en bedre forståelse af elevernes kvalifikationer, når de starter i 1.g, mens folkeskolelærerne kan få et mere direkte indtryk af gymnasiets krav gennem mødet med gymnasieeleverne. Hvordan foregår det? Læs om de udbudte moduler på de følgende sider. Kontaktperson er angivet for hvert emne. Bemærk at kontakt for alle de naturvidenskabelige emner er Kasper Solbjerg Hansen, hvis kontaktoplysninger står på s. 4. Alle praktiske forhold om tid, sted, materialer osv. aftales direkte mellem modulets kontaktperson og folkeskoleklassens lærer. For de fleste emner vil det være muligt at tilpasse modulets indhold til faglige mål og ønsker fra skolerne. Det er vigtigt, at henvendelsen fra folkeskolerne sker i god tid inden modulet skal foregå, så der er tid til at finde de helt rigtige VG- elever og sørge for, de er godt forberedt til besøget. 2 Læs videre om emner indenfor flg. fag: MATEMATIK FYSIK BIOLOGI OLDTIDSKUNDSKAB HISTORIE DANSK SPANSK TYSK ENGELSK PSYKOLOGI SAMFUNDSFAG

3 Naturvidenskab MATEMATIK Matematik Hvad kan computeren bruges til i matematik. Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og dataopsamling, lærer eleverne hvordan simple sam- menhænge kan spottes ved at plotte data i regne- ark. Udover modellering, anvendes Excels statistik egenskaber til f.eks. let at tegne pindediagram, regne gennemsnit mm. FYSIK / KEMI Fysik- og kemishow. Aktivitet: Et decideret show hvor fysiske - og kemiske fænomener demonstreres og forklares på under- holdende vis. Publikum deltager ikke aktivt, men inddrages via spørgsmål og gæt på udfald af forsøg. Målgruppe: klasse. Krav: Et naturfagslokale med vask og udsugning. Varighed: min. Målgruppe: Klassetrin Krav: Klasse med computere, med regneark og evt. Maple eller wordmat. FYSIK Byg selv fysiksjov. Selvkørende koste, byg din egen højttaler, køl ting ned med flydende kvælstof.... Der medbringes forskellige materialer så eleverne selv kan konstruere selvkørende koste, højttalere, raketter eller hvad der nu måtte aftales at være pas- sende for målgruppen. Dertil kommer en række mere eller mindre showlignende forsøg indenfor emnet. Det være sig hvordan et bord kan spille som højttaler, hvordan volumen ændres drastisk ved overgang fra væske til gas, eksemplificeret ved at en sodavands- flaske springer i luften når den opvarmes med fly- dende nitrogen i. Osv. Krav: God plads, evt. i en aula eller lign. MATEMATIK OG FYSIK Legorobotter og avanceret dataopsamling. Eleverne inddeles i grupper, evt. med 1 guide i hver gruppe. Herefter skal en given problemstilling løses. Det kun- ne være at robotten skal fjernstyres inde i et andet rum, vha. en påmonteret smartphone der via skype sender et billede ud til at navigere efter. Herefter skal robotten finde et givet objekt og evt. måle temperatur ell. Lign. Vha. dataopsamlingsudstyr der trådløst kan sende det ud til en tablet el.lign. Alternativt laves matematikopgaver med robotterne, eller. Krav: 10 stk. tablets eller smartphones. eller mere BIOLOGI Biologi- 1: Dissektion af dyr. Aktivitet: Et demonstrationsdyr medbringes og disse- keres. Der tales om indre organers funktioner fokus på fordøjelsessystemet eller åndedrætssystemet. Lun- gernes millioner af små luftsække (alveoler) fyldes v.h.a. luft fra en kompressor, hvilket giver dem en samlet overflade på størrelse med en tennisbane. Herefter går hver guide ud i en gruppe med 3-4 elever og sammen dissekeres et medbragt dyr. Pattegris ell. Lign. Krav: Naturfagslokale, med vask mm. Biologi- 2: Nervesystemet, hjernen og hukom- melse. Aktivitet: Fælles øvelse, hvor alle i klassen danner en rundkreds med hinanden i hånden, hvorved vi finder nerveledningshastigheden i elevernes arme. Vi snak- ker om nervecellens forskellighed i forhold til andre celler i kroppen. Dernæst laves et eksperiment, hvor målet er at forbedre elevernes evne til at huske, og derved træne deres hukommelse. Eleverne lærer om hjernens opbygning, og prøver at forstå de mekanis- mer og centre i hjernen, der er vigtige for om ting kan lagres i vores langtidshukommelse. Målgruppe: Klassetrin Krav: Naturfagslokale 3

4 Oldtidskundskab- 2: Demokrati (f.eks. sammen med samfundsfag) Hvad er demokrati egentlig for noget? Uden at vi måske tænker over det, er det faktisk en styreform, der blev etableret for mere end 2500 år siden. Men hvordan så demokratiet ud dengang, og hvordan adskiller det sig fra det repræsentative demokrati, vi har i Danmark i dag? Efter en introduktion til det græske demokrati deles eleverne i grupper af fire, som hver får en guide. De får at vide, at Danmark i 2015 går over til at være et direkte demokrati, og hver gruppe skal nu komme med et kreativt forslag hvordan dette kunne implementeres i DK. Biologi- 3: Cellegift og celletyper i mikro- skop Aktivitet: Der medbringes mikroskoper til en hel klas- se, og eleverne ser på forskelle mellem dyre- og plan- teceller (cellevæg, grønkorn mm.). Eleverne tilsætter farve, så de kan se cellekernerne, og de vil tilsætte cellegift (forskellige saltopløsninger), der enten for cellerne til at skrumpe eller sprænges. Målgruppe: Klassetrin Krav: Naturfagslokale, med vask mm. Kontakt for alle naturvidenskabelige tilbud: Kasper Solbjerg Hansen gym.dk) Humanistiske fag OLDTIDSKUNDSKAB Oldtidskundskab- 1: Homer (f.eks. sammen med dansk) Mange mennesker er glade for at læse eventyr, og de fleste kender deres Grimm og H.C. Andersen. Men mere end 2000 år før disse eventyr blev til, fortalte de gamle grækere fantastiske historier om guder, helte og monstre. I dette forløb bliver eleverne introduceret til Homer, og de kommer til at høre nogle spændende fortællinger. Endelig skal eleverne i små grupper selv opføre scener fra Iliaden eller Odysseen som skuespil. I de store klasser kan eleverne få redskaber til at analysere de mytiske fortællinger, f.eks. vha. aktant- modellen, som de også bruger i forbindelse med ana- lyse af eventyr. eller mere Målgruppe: Klassetrin eller mere (eventuelt med en gennemgang af det danske demokrati på forhånd) Oldtidskundskab- 3: Græske myter gennem va- semalerier (formning/billedkunst) De gamle grækere var vilde med at fortælle historier både som fortællinger, der gik fra mund til mund, men også som billeder på deres vaser. I dette forløb bliver eleverne fortalt nogle af de mest spændende græske myter, og de ser billeder fra græske vaser, som viser myterne. I grupper af fem, som hver får en guide, skal eleverne høre en bestemt græsk myte, og mens de lytter til fortællingen, skal de tegne et vase- maleri til. Til dette får de udleveret en skabelon, som forestiller en græsk vase med et tomt billedfelt. Til sidst skal eleverne fremvise deres billeder til nogle af de andre elever, mens de fortæller deres myte. Målgruppe: klasse Oldtidskundskab- 4: Græske og romerske guder og helte (religion) De fleste har nok hørt om Zeus og sikkert også Herak- les, eller Herkules, som han mere populært bliver kaldt. Vi hører gang på gang om de græske guder og helte i alle mulige sammenhænge, selv når en lille prinsesse bliver døbt Athene. I dette kursus bliver eleverne introduceret til græsk mytologi, og i små grupper af tre- fire skal de med hjælp fra en guide tegne et billede og lave en kort gruppepræsentation af en enkelt gud eller helt. Vi kan eventuelt slutte timen af med at se Herkules, hvor vi får et muntert gensyn med de største græske guder og helte. Målgruppe: 8. klasse Varighed: minutter Kontakt for alle tilbud fra oldtidskundskab: Merle Westergaard gym.dk) 4

5 HISTORIE Historie- 1: Holocaust. Et par vidensguider laver et lille oplæg om hvad Holo- caust er for noget. Oplægget skal få eleverne til at reflektere over hvordan vi bør mindes fænomenet og forhåbentlig kan lære af det. Oplægget vil fokusere på Holocaust som et generelt europæisk fænomen, men vil også i mindre omfang komme ind på de danske jøders skæbne. Målgruppe: 7. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. At klassen er ved - eller i forvejen har arbejdet med mellemkrigs- tiden. Varighed: ca. 90 min.. Kontakt: Poul Dalgaard gym.dk) VidensGuiderne giver en kort introduktion til Hassan, og derefter arbejder eleverne i grupper med nogle af digtene. Desuden læser eleverne et par artikler, der afspejler debatten i de kulturbærende danske medier og de rystelser Hassans digte har udsat synet på indvandre- kulturen for - fra venstrefløjens romantiske omklam- ring af den til højrefløjens problematisering af ind- vandrernes (økonomiske) motiver til at slå sig ned i DK. Målgruppe: klassetrin Varighed: minutter Kontakt: Karl Pedersen gym.dk ) eller Marie- Louise Seerup gym.dk ) Historie- 2: Cubakrisen i et koldkrigsperspektiv. Et par udvalgte VidensGuider fra 3.g kommer og laver et foredrag om baggrunden og optakten til Den Kolde Krig. Ideen er, at forelæsningen evt. kan bruges som indledning til et undervisningsforløb om Cuba- krisen eller i forbindelse med en klasseekskursion til Langelandsfortet, og dermed en forståelse i et kold- krigsperspektiv. Målgruppe: 7. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. Varighed: 45 min.. Kontakt: Lars Ohlsen gym.dk) Historie- 4: Kampen om gymnastiksystemer i tallet. Ny skolereform + fokus på mere bevægelse i skolen = kampen om gymnastiksystemer i tallet (idræt som skolefag i tallet, bondens bevidst- gørelse/bonden rettet ryggen, demokratiet i spil mm). Kan kombineres med en tur i hallen for at af- prøve de forskellige gymnastiksystemer. Målgruppe: Varighed: 2-3 moduler. Kontakt: Lone Hollmann gym.dk) DANSK Dansk- 1: Yahya Hassan Med sin digtsamling om livet i Gellerupparken har Yahya Hassan skabt en del debat i DK - og desuden skrevet den bedst sælgende digtsamling siden Vita Andersens Tryghedsnarkomaner fra Selv siger han, at digtene handler om hans eget liv (biografiske), men også at de er rigtige digte, dvs. fiktion om hvordan livet er eller kunne være. Dansk- 2: Dokumentaren/reality Dokumentarer som Paradise Hotel, Station 2, De unge mødre, Operation X og Armadillo fylder mere og mere i fjernsynet, og unge som gamle sluger flere og flere af disse programmer, men forholder de sig kri- tisk til dem? Dette forløb giver eleverne de værktøjer, som de skal bruge for at kunne gennemskue både retorikken og de filmiske virkemidler i forskellige dokumentargenrer. Timens forløb: Læreren vælger på forhånd en af flg. genrer som grundlag for timen: den observerende dokumentar, den dybdeborende eller docu- soap (reality). I får et eksempel tilsendt, som skal være set, når vi kommer ud. Der arbejdes med de filmiske virkemidler gennem et lille klip på ca. 10 minutter og retorikken behandles. Eleverne skulle derefter kunne forholde sig det, de ser på skærmen og stille spørgsmålet hvad vil de ove- rbevise mig om?, når de ser en dokumentar. Målgruppe: klassetrin Varighed: minutter til at se dokumentaren, inden vi kommer. Ca. 90 minutter til gennemgangen. Kontakt: Karin Hansen gym.dk) 5

6 Sprog SPANSK Spansk Spansk i gymnasiet Hvad lærer man? Spansk er et verdenssprog og forløbet her giver ele- verne mulighed for at høre om sproget og spansk- sproget kultur og samfund. VidensGuiderne giver eksempler på grammatiske emner og hvordan de bruges i daglig tale, dvs. jeres elever prøver selv spro- get. De lærer små sætninger og hører om kulturelle emner som dans, mad, regionale samfundsemner i form at katalansk regionalisme f.eks. udtrykt i fod- boldkultur. VidensGuiderne vil desuden give eksem- pler på musik fra de spansktalende lande. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Helen Dyrst gym.dk) Vores VidensGuider er ansvarlige for, at de opgave- baserede aktiviteter munder ud i en formidling på tysk. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk Tysk- 3: Grammatik Gennemgang af udvalgte, relevante emner med hen- blik på større sikkerhed og bedre kommunikation Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk ENGELSK Engelsk- 1: Grammatik I dette forløb får folkeskoleeleverne en smagsprøve på de grammatiske emner, vi arbejder med i gymna- siet. I workshops, der hver styres af én gymnasieelev, bliver eleverne introduceret til nogle af de gramma- tiske emner, vi arbejder med i engelsk i 1g, som f.eks. kongruens, genitiv og ordstilling. Til de forskellige workshops skal eleverne lave små øvelser og vil af- prøve husketeknikker, der både involverer kreative opgaver, som f.eks. rim/remser og tegninger, men også fysiske øvelser og boldlege. eller mere Kontakt: Merle Westergaard gym.dk) TYSK Tysk- 1: Landeskunde. Kender du Tyskland? Aktivitet: Eleverne bliver på en række stationer præsenteret for Tysklands og tysksprogede landes kultur. Der bliver arbejdet med mad, traditioner, musik, filmklip, og udgangspunktet kan f.eks. være en by eller et Bundesland. Arbejdsformen er interaktiv med fokus både på pro- ces og på produkt og med vores VidensGuider som igangsættere. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk ) Engelsk- 2: Hate Crimes Hatecrime er betegnelsen for en forbrydelse, hvor gerningsmanden begår overfald på grund af offerets farve, religion, eller seksuelle orientering. Dette er ikke dog langt fra noget nyt fænomen, og man be- høver ikke kigge længere tilbage end til Hitlers jøde- forfølgelse under 2.verdenskrig for at finde et skræm- mende eksempel på denne forbrydelse. Men hvorfor opstår Hatecrimes, og hvad man kan gøre for at be- kæmpe denne stadigt eksisterende tendens i sam- fundet? Målgruppe: klasse Varighed: 90 min Kontakt: Christina Vinter- Thomsen gym.dk) Tysk- 2: Vi taler tysk hele tiden! Aktivitet: Eleverne bliver på en række stationer bedt om at løse primært mundtlige, men også skrift- lige opgaver. Der er tale om sproglige opgaver og kreative opgaver, hvor arbejdsformen er interaktiv med fokus både på proces og på produkt. 6

7 Engelsk- 3: Identity in Literature Hvem er jeg? er et spørgsmål, som mange har stillet sig selv og som ofte er omdrejningspunkt i en novelle eller en film. Svaret på dette er dog ikke enkelt, og vi ændrer tøjstil, vaner, interesser, social omgangskreds og værdier mange gange i løbet af livet, men hvad er det, der er med til at bestemme, hvem vi er? Målgruppe: klasse Varighed: 90 min Kontakt: Christina Vinter- Thomsen gym.dk) Engelsk- 4: Documentary Dokumentargenren er i opbrud, og vi forventes at kunne forholde os til mange meget forskellige former for formidling, når vi tænder for fjernsynet. Men er vi klædt på til dette? Dette forløb giver eleverne værk- tøjerne til at kunne gennemskue hvilke virkemidler, programmerne bruger for at overbevise os. Eleverne ser et klip på ca 10 minutter af en doku- mentar (i stil med Jamie Oliver's Food Revolution eller Supersize Me, men dokumentaren kan ændres efter behov og emne). Hernæst arbejdes der med de filmiske virkemidler og retorikken bag. Der bliver altså set på følgende: Hvad er dokumentarens formål? Hvilke virkemidler bruger dokumentaren til at over- bevise os? Både filmiske og retoriske. Formålet er, at skærpe elevens analytiske evner og kritiske stillingstagen til dokumentarfilm. Målgruppe: klassetrin Varighed: ca. 90 minutter Kontakt: Karin Hansen gym.dk Samfundsfaglige fag Psykologi Kommunikation og konflikthåndtering Et par vidensguider laver et lille oplæg om hvad kommunikation og konflikthåndtering er for noget psykologisk set. Oplægget skal få eleverne til at re- flektere over hvordan vi på mange måder og ofte ubevidst kommunikerer og virker overfor hinanden. Der vil blive fokuseret på vigtigheden af egne kom- munikationsmåder i forhold til håndtering af konflik- ter. Oplæggene kan fint tænkes i samspil med klas- sers/skolens arbejde med konflikthåndtering. Samfundsfag Samfundsfag- 1: Ungdomskriminalitet og fler- talsmisforståelser Vi tror, vi gør som flertallet. Forskning viser, at vi forsøger at leve op til det, vi tror, er andres forvent- ninger til os. Det gælder også risikoadfærd i forbin- delse med udviklingen af kriminalitet. Vores to Vi- densguider holder et kort oplæg om ungdoms- kriminalitet og flertalsmisforståelser. Oplægget dan- ner udgangspunkt for en kort kvantitativ under- søgelse af klassens typiske flertalsmisforståelser og en efterfølgende diskussion af, hvordan vi undgår disse. Målgruppe: 8. til 10. klassetrin. Varighed: ca. 4 timer. (Estimerede) Kontakt: Jakob Kildehave gym.dk) Samfundsfag- 2: Unges seksualitet i det sen- moderne samfund Et par VidensGuider laver et kort oplæg om seksuali- tet i det senmoderne samfund. Oplægget skal være udgangspunkt til, at man i grupper kan udarbejde spørgsmål til en kvantitativ undersøgelse på skolen. Efterfølgende, evt. i en pause, samles data og efter- følgende fremlægges i plenum. Målgruppe: 8. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. At klassen i for- vejen har arbejdet med det senmoderne samfund. Varighed: ca. 4 timer. (Estimerede) Kontakt: Lars Ohlsen gym.dk) Målgruppe: 6. til 7. klassetrin. Varighed: ca. 90 min. Kontakt: Poul Dalgaard gym.dk ) 7

8 Vestfyns Gymnasium Langbygaardsvej Glamsbjerg

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat

Bilag 1a. Cpr.nr. Ikke. Samlet indstilling uddannelsesparat. uddannelsesparat 1 Bilag 1a Dansk: den obligatoriske optagelsesprøve Prøvegrundlag: en tekst af max 1 normalsides omfang. Teksttyperne kan være prosa, lyrik eller sagprosa. Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu):

ER DU PARAT? Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang (hvis du ved det nu): Dit navn: Skole: Dato: Klasse: ER DU PARAT? Dit valg Efter 9.klasse regner jeg med at starte på (sæt kryds) Efterskole NAVN: 10.klasse (folkeskole, privatskole) Erhvervsuddannelse, grundforløb 1 Indgang

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Rikke Wagner Jensen HH3a

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler

PRÆSENTATIONSTEKNIK. Kristian Kochs. Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs PRÆSENTATIONSTEKNIK Få styr på nervøsitet, krop og stemme - og bliv en troværdig taler Kristian Kochs vigtigste råd Print dem ud, så du har de vigtigste råd ved hånden, når du har behov

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT

ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT ET UNDERVISNINGSFORLØB I NYCIRKUS I IDRÆT Forløbets varighed: 4 undervisningsgange af 2 x 45 min. Formål: - at inddrage nycirkus som kropslig kunstart i idrætsundervisningen - at eleven bliver præsenteret

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne.

13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. 2013-11-13 Netværksmøde for faglige IT-vejledere 13:00-13:10 Velkomst - og præsentation af tankerne bag netværket. 13:10-13:30 Netværksdannelse - fordeling i fagfamilier på tværs af skolerne. -> 13:30-14:15

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard, UCC Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Kultur er det traditionsbestemte mønster af myter, normer og rutiner som får bestemte typer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere