V estfyns G ymnasium 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V estfyns G ymnasium 1"

Transkript

1 Vestfyns Gymnasium 1

2 VidensGuider Elev- til- elev Projekt VidensGuide bygger på elev- til- elev under- visning. Dvs. ideen er, at dygtige VG- elever (Videns- Guiderne) lånes ud til interesserede folke- skoleklasser i nogle få moduler, og står for under- visningen i et aftalt emne, som har været gennem- gået i timer på gymnasiet. VidensGuiderne forbere- der undervisningen med hjælp og sparring fra deres lærer i faget. Generelle spørgsmål til projektet - inkl. ideer til supplerende emner - kan stilles til: Anne Kirsten Pettitt gym.dk Tel.: Mobil: Hvad er meningen? Tanken med projektet er at etablere et samarbejde mellem Vestfyns Gymnasium og oplandsskolerne - til gavn for begge parter. For folkeskoleeleverne giver besøget fra VG s elever et indtryk af, hvad en gymnasieelev er og kan - og kan derved forhåbentlig medvirke til at afdramati- sere mødet med gymnasiets undervisning. For VGs elever betyder projektet, at de får lejlighed til at formidle fagligt stof til et ægte publikum. Det giver dem både øvelse i formidling og også den øge- de faglige forståelse dette giver. Samtidig får VG s lærere mulighed for en bedre forståelse af elevernes kvalifikationer, når de starter i 1.g, mens folkeskolelærerne kan få et mere direkte indtryk af gymnasiets krav gennem mødet med gymnasieeleverne. Hvordan foregår det? Læs om de udbudte moduler på de følgende sider. Kontaktperson er angivet for hvert emne. Bemærk at kontakt for alle de naturvidenskabelige emner er Kasper Solbjerg Hansen, hvis kontaktoplysninger står på s. 4. Alle praktiske forhold om tid, sted, materialer osv. aftales direkte mellem modulets kontaktperson og folkeskoleklassens lærer. For de fleste emner vil det være muligt at tilpasse modulets indhold til faglige mål og ønsker fra skolerne. Det er vigtigt, at henvendelsen fra folkeskolerne sker i god tid inden modulet skal foregå, så der er tid til at finde de helt rigtige VG- elever og sørge for, de er godt forberedt til besøget. 2 Læs videre om emner indenfor flg. fag: MATEMATIK FYSIK BIOLOGI OLDTIDSKUNDSKAB HISTORIE DANSK SPANSK TYSK ENGELSK PSYKOLOGI SAMFUNDSFAG

3 Naturvidenskab MATEMATIK Matematik Hvad kan computeren bruges til i matematik. Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger og dataopsamling, lærer eleverne hvordan simple sam- menhænge kan spottes ved at plotte data i regne- ark. Udover modellering, anvendes Excels statistik egenskaber til f.eks. let at tegne pindediagram, regne gennemsnit mm. FYSIK / KEMI Fysik- og kemishow. Aktivitet: Et decideret show hvor fysiske - og kemiske fænomener demonstreres og forklares på under- holdende vis. Publikum deltager ikke aktivt, men inddrages via spørgsmål og gæt på udfald af forsøg. Målgruppe: klasse. Krav: Et naturfagslokale med vask og udsugning. Varighed: min. Målgruppe: Klassetrin Krav: Klasse med computere, med regneark og evt. Maple eller wordmat. FYSIK Byg selv fysiksjov. Selvkørende koste, byg din egen højttaler, køl ting ned med flydende kvælstof.... Der medbringes forskellige materialer så eleverne selv kan konstruere selvkørende koste, højttalere, raketter eller hvad der nu måtte aftales at være pas- sende for målgruppen. Dertil kommer en række mere eller mindre showlignende forsøg indenfor emnet. Det være sig hvordan et bord kan spille som højttaler, hvordan volumen ændres drastisk ved overgang fra væske til gas, eksemplificeret ved at en sodavands- flaske springer i luften når den opvarmes med fly- dende nitrogen i. Osv. Krav: God plads, evt. i en aula eller lign. MATEMATIK OG FYSIK Legorobotter og avanceret dataopsamling. Eleverne inddeles i grupper, evt. med 1 guide i hver gruppe. Herefter skal en given problemstilling løses. Det kun- ne være at robotten skal fjernstyres inde i et andet rum, vha. en påmonteret smartphone der via skype sender et billede ud til at navigere efter. Herefter skal robotten finde et givet objekt og evt. måle temperatur ell. Lign. Vha. dataopsamlingsudstyr der trådløst kan sende det ud til en tablet el.lign. Alternativt laves matematikopgaver med robotterne, eller. Krav: 10 stk. tablets eller smartphones. eller mere BIOLOGI Biologi- 1: Dissektion af dyr. Aktivitet: Et demonstrationsdyr medbringes og disse- keres. Der tales om indre organers funktioner fokus på fordøjelsessystemet eller åndedrætssystemet. Lun- gernes millioner af små luftsække (alveoler) fyldes v.h.a. luft fra en kompressor, hvilket giver dem en samlet overflade på størrelse med en tennisbane. Herefter går hver guide ud i en gruppe med 3-4 elever og sammen dissekeres et medbragt dyr. Pattegris ell. Lign. Krav: Naturfagslokale, med vask mm. Biologi- 2: Nervesystemet, hjernen og hukom- melse. Aktivitet: Fælles øvelse, hvor alle i klassen danner en rundkreds med hinanden i hånden, hvorved vi finder nerveledningshastigheden i elevernes arme. Vi snak- ker om nervecellens forskellighed i forhold til andre celler i kroppen. Dernæst laves et eksperiment, hvor målet er at forbedre elevernes evne til at huske, og derved træne deres hukommelse. Eleverne lærer om hjernens opbygning, og prøver at forstå de mekanis- mer og centre i hjernen, der er vigtige for om ting kan lagres i vores langtidshukommelse. Målgruppe: Klassetrin Krav: Naturfagslokale 3

4 Oldtidskundskab- 2: Demokrati (f.eks. sammen med samfundsfag) Hvad er demokrati egentlig for noget? Uden at vi måske tænker over det, er det faktisk en styreform, der blev etableret for mere end 2500 år siden. Men hvordan så demokratiet ud dengang, og hvordan adskiller det sig fra det repræsentative demokrati, vi har i Danmark i dag? Efter en introduktion til det græske demokrati deles eleverne i grupper af fire, som hver får en guide. De får at vide, at Danmark i 2015 går over til at være et direkte demokrati, og hver gruppe skal nu komme med et kreativt forslag hvordan dette kunne implementeres i DK. Biologi- 3: Cellegift og celletyper i mikro- skop Aktivitet: Der medbringes mikroskoper til en hel klas- se, og eleverne ser på forskelle mellem dyre- og plan- teceller (cellevæg, grønkorn mm.). Eleverne tilsætter farve, så de kan se cellekernerne, og de vil tilsætte cellegift (forskellige saltopløsninger), der enten for cellerne til at skrumpe eller sprænges. Målgruppe: Klassetrin Krav: Naturfagslokale, med vask mm. Kontakt for alle naturvidenskabelige tilbud: Kasper Solbjerg Hansen gym.dk) Humanistiske fag OLDTIDSKUNDSKAB Oldtidskundskab- 1: Homer (f.eks. sammen med dansk) Mange mennesker er glade for at læse eventyr, og de fleste kender deres Grimm og H.C. Andersen. Men mere end 2000 år før disse eventyr blev til, fortalte de gamle grækere fantastiske historier om guder, helte og monstre. I dette forløb bliver eleverne introduceret til Homer, og de kommer til at høre nogle spændende fortællinger. Endelig skal eleverne i små grupper selv opføre scener fra Iliaden eller Odysseen som skuespil. I de store klasser kan eleverne få redskaber til at analysere de mytiske fortællinger, f.eks. vha. aktant- modellen, som de også bruger i forbindelse med ana- lyse af eventyr. eller mere Målgruppe: Klassetrin eller mere (eventuelt med en gennemgang af det danske demokrati på forhånd) Oldtidskundskab- 3: Græske myter gennem va- semalerier (formning/billedkunst) De gamle grækere var vilde med at fortælle historier både som fortællinger, der gik fra mund til mund, men også som billeder på deres vaser. I dette forløb bliver eleverne fortalt nogle af de mest spændende græske myter, og de ser billeder fra græske vaser, som viser myterne. I grupper af fem, som hver får en guide, skal eleverne høre en bestemt græsk myte, og mens de lytter til fortællingen, skal de tegne et vase- maleri til. Til dette får de udleveret en skabelon, som forestiller en græsk vase med et tomt billedfelt. Til sidst skal eleverne fremvise deres billeder til nogle af de andre elever, mens de fortæller deres myte. Målgruppe: klasse Oldtidskundskab- 4: Græske og romerske guder og helte (religion) De fleste har nok hørt om Zeus og sikkert også Herak- les, eller Herkules, som han mere populært bliver kaldt. Vi hører gang på gang om de græske guder og helte i alle mulige sammenhænge, selv når en lille prinsesse bliver døbt Athene. I dette kursus bliver eleverne introduceret til græsk mytologi, og i små grupper af tre- fire skal de med hjælp fra en guide tegne et billede og lave en kort gruppepræsentation af en enkelt gud eller helt. Vi kan eventuelt slutte timen af med at se Herkules, hvor vi får et muntert gensyn med de største græske guder og helte. Målgruppe: 8. klasse Varighed: minutter Kontakt for alle tilbud fra oldtidskundskab: Merle Westergaard gym.dk) 4

5 HISTORIE Historie- 1: Holocaust. Et par vidensguider laver et lille oplæg om hvad Holo- caust er for noget. Oplægget skal få eleverne til at reflektere over hvordan vi bør mindes fænomenet og forhåbentlig kan lære af det. Oplægget vil fokusere på Holocaust som et generelt europæisk fænomen, men vil også i mindre omfang komme ind på de danske jøders skæbne. Målgruppe: 7. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. At klassen er ved - eller i forvejen har arbejdet med mellemkrigs- tiden. Varighed: ca. 90 min.. Kontakt: Poul Dalgaard gym.dk) VidensGuiderne giver en kort introduktion til Hassan, og derefter arbejder eleverne i grupper med nogle af digtene. Desuden læser eleverne et par artikler, der afspejler debatten i de kulturbærende danske medier og de rystelser Hassans digte har udsat synet på indvandre- kulturen for - fra venstrefløjens romantiske omklam- ring af den til højrefløjens problematisering af ind- vandrernes (økonomiske) motiver til at slå sig ned i DK. Målgruppe: klassetrin Varighed: minutter Kontakt: Karl Pedersen gym.dk ) eller Marie- Louise Seerup gym.dk ) Historie- 2: Cubakrisen i et koldkrigsperspektiv. Et par udvalgte VidensGuider fra 3.g kommer og laver et foredrag om baggrunden og optakten til Den Kolde Krig. Ideen er, at forelæsningen evt. kan bruges som indledning til et undervisningsforløb om Cuba- krisen eller i forbindelse med en klasseekskursion til Langelandsfortet, og dermed en forståelse i et kold- krigsperspektiv. Målgruppe: 7. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. Varighed: 45 min.. Kontakt: Lars Ohlsen gym.dk) Historie- 4: Kampen om gymnastiksystemer i tallet. Ny skolereform + fokus på mere bevægelse i skolen = kampen om gymnastiksystemer i tallet (idræt som skolefag i tallet, bondens bevidst- gørelse/bonden rettet ryggen, demokratiet i spil mm). Kan kombineres med en tur i hallen for at af- prøve de forskellige gymnastiksystemer. Målgruppe: Varighed: 2-3 moduler. Kontakt: Lone Hollmann gym.dk) DANSK Dansk- 1: Yahya Hassan Med sin digtsamling om livet i Gellerupparken har Yahya Hassan skabt en del debat i DK - og desuden skrevet den bedst sælgende digtsamling siden Vita Andersens Tryghedsnarkomaner fra Selv siger han, at digtene handler om hans eget liv (biografiske), men også at de er rigtige digte, dvs. fiktion om hvordan livet er eller kunne være. Dansk- 2: Dokumentaren/reality Dokumentarer som Paradise Hotel, Station 2, De unge mødre, Operation X og Armadillo fylder mere og mere i fjernsynet, og unge som gamle sluger flere og flere af disse programmer, men forholder de sig kri- tisk til dem? Dette forløb giver eleverne de værktøjer, som de skal bruge for at kunne gennemskue både retorikken og de filmiske virkemidler i forskellige dokumentargenrer. Timens forløb: Læreren vælger på forhånd en af flg. genrer som grundlag for timen: den observerende dokumentar, den dybdeborende eller docu- soap (reality). I får et eksempel tilsendt, som skal være set, når vi kommer ud. Der arbejdes med de filmiske virkemidler gennem et lille klip på ca. 10 minutter og retorikken behandles. Eleverne skulle derefter kunne forholde sig det, de ser på skærmen og stille spørgsmålet hvad vil de ove- rbevise mig om?, når de ser en dokumentar. Målgruppe: klassetrin Varighed: minutter til at se dokumentaren, inden vi kommer. Ca. 90 minutter til gennemgangen. Kontakt: Karin Hansen gym.dk) 5

6 Sprog SPANSK Spansk Spansk i gymnasiet Hvad lærer man? Spansk er et verdenssprog og forløbet her giver ele- verne mulighed for at høre om sproget og spansk- sproget kultur og samfund. VidensGuiderne giver eksempler på grammatiske emner og hvordan de bruges i daglig tale, dvs. jeres elever prøver selv spro- get. De lærer små sætninger og hører om kulturelle emner som dans, mad, regionale samfundsemner i form at katalansk regionalisme f.eks. udtrykt i fod- boldkultur. VidensGuiderne vil desuden give eksem- pler på musik fra de spansktalende lande. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Helen Dyrst gym.dk) Vores VidensGuider er ansvarlige for, at de opgave- baserede aktiviteter munder ud i en formidling på tysk. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk Tysk- 3: Grammatik Gennemgang af udvalgte, relevante emner med hen- blik på større sikkerhed og bedre kommunikation Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk ENGELSK Engelsk- 1: Grammatik I dette forløb får folkeskoleeleverne en smagsprøve på de grammatiske emner, vi arbejder med i gymna- siet. I workshops, der hver styres af én gymnasieelev, bliver eleverne introduceret til nogle af de gramma- tiske emner, vi arbejder med i engelsk i 1g, som f.eks. kongruens, genitiv og ordstilling. Til de forskellige workshops skal eleverne lave små øvelser og vil af- prøve husketeknikker, der både involverer kreative opgaver, som f.eks. rim/remser og tegninger, men også fysiske øvelser og boldlege. eller mere Kontakt: Merle Westergaard gym.dk) TYSK Tysk- 1: Landeskunde. Kender du Tyskland? Aktivitet: Eleverne bliver på en række stationer præsenteret for Tysklands og tysksprogede landes kultur. Der bliver arbejdet med mad, traditioner, musik, filmklip, og udgangspunktet kan f.eks. være en by eller et Bundesland. Arbejdsformen er interaktiv med fokus både på pro- ces og på produkt og med vores VidensGuider som igangsættere. Målgruppe: klassetrin Kontakt: Kristian Bahr gym.dk ) Engelsk- 2: Hate Crimes Hatecrime er betegnelsen for en forbrydelse, hvor gerningsmanden begår overfald på grund af offerets farve, religion, eller seksuelle orientering. Dette er ikke dog langt fra noget nyt fænomen, og man be- høver ikke kigge længere tilbage end til Hitlers jøde- forfølgelse under 2.verdenskrig for at finde et skræm- mende eksempel på denne forbrydelse. Men hvorfor opstår Hatecrimes, og hvad man kan gøre for at be- kæmpe denne stadigt eksisterende tendens i sam- fundet? Målgruppe: klasse Varighed: 90 min Kontakt: Christina Vinter- Thomsen gym.dk) Tysk- 2: Vi taler tysk hele tiden! Aktivitet: Eleverne bliver på en række stationer bedt om at løse primært mundtlige, men også skrift- lige opgaver. Der er tale om sproglige opgaver og kreative opgaver, hvor arbejdsformen er interaktiv med fokus både på proces og på produkt. 6

7 Engelsk- 3: Identity in Literature Hvem er jeg? er et spørgsmål, som mange har stillet sig selv og som ofte er omdrejningspunkt i en novelle eller en film. Svaret på dette er dog ikke enkelt, og vi ændrer tøjstil, vaner, interesser, social omgangskreds og værdier mange gange i løbet af livet, men hvad er det, der er med til at bestemme, hvem vi er? Målgruppe: klasse Varighed: 90 min Kontakt: Christina Vinter- Thomsen gym.dk) Engelsk- 4: Documentary Dokumentargenren er i opbrud, og vi forventes at kunne forholde os til mange meget forskellige former for formidling, når vi tænder for fjernsynet. Men er vi klædt på til dette? Dette forløb giver eleverne værk- tøjerne til at kunne gennemskue hvilke virkemidler, programmerne bruger for at overbevise os. Eleverne ser et klip på ca 10 minutter af en doku- mentar (i stil med Jamie Oliver's Food Revolution eller Supersize Me, men dokumentaren kan ændres efter behov og emne). Hernæst arbejdes der med de filmiske virkemidler og retorikken bag. Der bliver altså set på følgende: Hvad er dokumentarens formål? Hvilke virkemidler bruger dokumentaren til at over- bevise os? Både filmiske og retoriske. Formålet er, at skærpe elevens analytiske evner og kritiske stillingstagen til dokumentarfilm. Målgruppe: klassetrin Varighed: ca. 90 minutter Kontakt: Karin Hansen gym.dk Samfundsfaglige fag Psykologi Kommunikation og konflikthåndtering Et par vidensguider laver et lille oplæg om hvad kommunikation og konflikthåndtering er for noget psykologisk set. Oplægget skal få eleverne til at re- flektere over hvordan vi på mange måder og ofte ubevidst kommunikerer og virker overfor hinanden. Der vil blive fokuseret på vigtigheden af egne kom- munikationsmåder i forhold til håndtering af konflik- ter. Oplæggene kan fint tænkes i samspil med klas- sers/skolens arbejde med konflikthåndtering. Samfundsfag Samfundsfag- 1: Ungdomskriminalitet og fler- talsmisforståelser Vi tror, vi gør som flertallet. Forskning viser, at vi forsøger at leve op til det, vi tror, er andres forvent- ninger til os. Det gælder også risikoadfærd i forbin- delse med udviklingen af kriminalitet. Vores to Vi- densguider holder et kort oplæg om ungdoms- kriminalitet og flertalsmisforståelser. Oplægget dan- ner udgangspunkt for en kort kvantitativ under- søgelse af klassens typiske flertalsmisforståelser og en efterfølgende diskussion af, hvordan vi undgår disse. Målgruppe: 8. til 10. klassetrin. Varighed: ca. 4 timer. (Estimerede) Kontakt: Jakob Kildehave gym.dk) Samfundsfag- 2: Unges seksualitet i det sen- moderne samfund Et par VidensGuider laver et kort oplæg om seksuali- tet i det senmoderne samfund. Oplægget skal være udgangspunkt til, at man i grupper kan udarbejde spørgsmål til en kvantitativ undersøgelse på skolen. Efterfølgende, evt. i en pause, samles data og efter- følgende fremlægges i plenum. Målgruppe: 8. til 10. klassetrin. Krav: Klasselokale med projektor. At klassen i for- vejen har arbejdet med det senmoderne samfund. Varighed: ca. 4 timer. (Estimerede) Kontakt: Lars Ohlsen gym.dk) Målgruppe: 6. til 7. klassetrin. Varighed: ca. 90 min. Kontakt: Poul Dalgaard gym.dk ) 7

8 Vestfyns Gymnasium Langbygaardsvej Glamsbjerg

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU 69.558 Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU Udarbejdet af: Studienummer: z090146 Læreruddannelse, København, 2013 Z090146 2/36 Bachelor projekt i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie.

Årsplan 3.b 2014/15. Frederiksborg Byskole. Tolerance. Dansk. Venskab. Idræt. Matematik. Musik. Kristendom. Engelsk. Historie. Årsplan 3.b 2014/15 Historie Dansk Musik Billedkunst Venskab Kristendom Tolerance Matematik Engelsk Idræt Natur & Teknik Frederiksborg Byskole Indholdsfortegnelse Generelt... 4 Socialt... 4 Lejrtur...

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere