Arkitektur som synlig tale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektur som synlig tale"

Transkript

1 Arkitektur som synlig tale af lise bek ikaros Press 3

2 Indhold Kristian Berg Nielsen: Overtalelsens kunst 7 Lise Bek: Arkitektur som synlig tale 9 indledning Den synlige tales kunst del i Som man ser det 1 I blikkets spejl 11 2 En ny synsmåde, en ny kunst 14 3 Det retoriske paradigme en arv fra renaissancen 16 Introduktion: I beskuerens optik 23 1 Fra synsbillede til synsrum 28 1 Den sete genstand, synsbilledet og den romerske æstetik 28 2 Fra illusion til vision i den kristne middelalder 44 3 Det perspektiviske blik 64 2 Da rummet blev til 77 1 Det arkitektoniske rum som perspektivisk og rumlig konstruktion 77 2 Mod en læsning af rummets udstrækning 90 3 Det geometriske rums dynamisering 99 3 Rummet som arkitekturens kerne 1 Moderniteten og det organiske princip Rumperception og rumgestaltning Det flydende, det transparente og det multiforme rum 132 Sammenfatning: Synsmåden som formidlingsstrategi 145 4

3 del ii Arkitekturen som scenerum og betydningsunivers del iii Den guddommelige orden og den menneskelige målestok Introduktion: Rummet i brugerens perspektiv Scenen er sat Hulen og dansepladsen funktionalitet versus funktionalisme Tableau eller teater Den hierarkiske ordens scenografi Er arkitekturen et sprog? Den tavse viden og den fortalte historie Arkitektoniske tegn og tegnteorier Symbol til retorik I templets tegn Det klassiske tempel og tempelmotivet Tempelmotivet fra symbolsk form til retorisk figur Én gang Parthenon, altid Parthenon 263 Sammenfatning: Rummet som ramme og rammefortælling 271 Introduktion: Virkelighedsbilleder i storform Byen som idé Universsymbol eller Jerusalemsbillede Den urbane samfundsmodel og utopien Byen som åbent system Paradisnatur naturparadis Det himmelske og det jordiske paradis Haven og iscenesættelsen Det æstetiske landskab og myten om en oprindelig natur Stedet: Realitet eller fiktion De særlige og de hellige steder Det gode sted og dets modsætning Stedet som abstrakt form eller erindringsbillede konturer af et nyt stedsbegreb 375 Sammenfatning: Fra kosmos til kulisse, en afmytologiseringsproces 384 5

4 konklusion Fra set form til synlig tale 1 Renaissancen som arkitekturens kopernikanske vendepunkt Antikinspirationen som retorisk strategi Retorik til æstetik 389 Noter 391 Bibliografi 398 6

5 kristian berg nielsen Overtalelsens kunst Der findes forskere, som opnår at kunne se tilbage på et langt forfatterskab og konstatere, hvordan der trods spredningen over mange emner har været ét gennemgående tema. I Lise Beks omfattende forfatterskab fra doktordisputatsen og videre frem til denne bog har studiet af renaissancen været en hjørnesten. Gennem sit faglige virke og sine publikationer har Lise Bek fremlagt en tolkning af renaissancens betydning for den vestlige civilisation, som overskrider den traditionelle, hvor vægten lægges på genopdagelsen af den hedenske antik og frigørelsen fra den kristne middelalders religiøse dogmatik eller på den antikke kulturs betydning som fødselshjælper for et nyt menneskesyn. Med Arkitektur som synlig tale udfolder Lise Bek for alvor sine teser og demonstrerer deres rækkevidde. Hun præsenterer her en udviklet teori om renaissancens kunst og kunstteorier, som er mere omfattende og vidtgående i sine konsekvenser end i de tidligere værker, senest Reality in the Mirror of Art (2003). I Arkitektur som synlig tale kommer den forandring af selve synsmåden, som renaissancen indvarsler, til at stå i centrum. En omvæltning af såvel menneskets syn på sig selv som på dets omverden med mangfoldige konsekvenser for den efterfølgende formning af den menneskelige livsverden. Med synsmåde menes ikke alene, hvordan vi iagttager genstande i vores omgivelser, men også måden, hvorpå synet på omgivelserne virker tilbage på os og er medbestemmende for, hvordan vi former omgivelserne og lader dem influere på vores adfærd. Et sted i bogen henviser Lise Bek til den tyske filosof Immanuel Kant, der i forordet til hans Kritik af den rene fornuft, sammenligner sit erkendelsesteoretiske gennembrud med en kopernikansk revolution. Lise Bek hævder, at forandringen af synsmåden i renaissancen i sin radikalitet er sammenlignelig hermed. I hele den arkitektur- og kunsthistorie, som lå for ud for renaissancen, var kunstens opgave gennem en symbolsk fremstilling at gøre en metafysisk verden nær værende. Oftest som en religiøs horisont. Under inspiration fra især retorikken sprænges i renaissancen denne grundpræmis, og målet bliver nu at frembringe omverdenen i en kunstnerisk, billedlig form, hvori mennesket kan genkende sig selv. Med Lise Beks ord erstattes symbolet af den retoriske figur. Henvisningen til retorikkens betydning for renaissancen er både direkte og metaforisk, idet der for Lise Bek er tale om synlig tale eller ganske enkelt kommunikation gennem de nye billedmæssige fremstillinger, som indgår i formgivningen af det menneskeskabte rum i videste forstand i arkitektur, byer og landskabsarkitektur. Denne kopernikanske revolution rækker imidlertid langt videre end til forståelsen af overgangen fra middelalder til renaissance. Det rummer kimen til en veritabel genskrivning af arkitekturens, landskabets og byformningens historie. Analysefeltet rækker fra de tidligste spor af formgivning og billeddannelse i istidens hulemalerier til de såkaldt postmodernistiske eksempler på 7

6 arkitektur og landskabsarkitektur. Med dette ambitiøse afsæt lancerer Lise Bek dels en teori om den kunstneriske produktions grundvilkår dels noget, man kunne kalde en historiefilosofisk teori om udviklingen af den vestlige verdens civilisation i dens visuelle og fysiske aspekter. Bogen er derfor mere end en arkitektur-, by- og landskabshistorie, idet sådanne ofte beskriver objekterne uden at medtænke de synsmæssige forudsætninger, hvorudfra arkitektur-, by- og landskabsobjekterne er formet. En såkaldt arkitekturfænomenologi, en fænomenologisk beskrivelse af det samme genstandsfelt vil normalt heller ikke medtænke disse synsmæssige forudsætninger. I denne bog er der måske snarere tale om en arkitekturantropologi med afsæt i synssansen som rumpercipe - r ende menneskelig sans. En konsekvens af Lise Beks tese er, at æstetikken bliver en synsmæssig kommunikationsform, som efterhånden selvstændiggør sig på bekostning af de funktionelle aspekter. Renaissancen er det historiske centrum for denne udvikling, hvor en scenografisk tilrettelægning af rummet gradvist fremtvinger bestemte adfærdsformer hos brugeren. Iscenesættelsen af brugeren bliver et gennemgående træk især i det 20. århundredes planlægningsdiskurs. Lise Beks fremstilling giver her afsæt for en kritisk tilgang til nutidens planlægningsmetoder. Hun både forsyner os med redskaber til at forstå årsagerne hertil og formulerer en sønderlemmende og dybtgående kritik af en iscenesat verden, som er ved at lukke sig om sig selv i overspændt kontrol. Det er ikke kontrollen som sådan, der giver ånde nød, men konsekvenserne af alliancen mellem planlægning og æstetik. Tilblivelsen af denne bog har gennemløbet mange faser, og det har været et privilegium at være en del af denne proces. Bogen ville ikke have været mulig uden den ihærdige indsats, som mag.art. Steen Hammershøy Andersen har ydet ved opsporingen af illustrationsmateriale og kontrol af referencer. Ligeledes har arkitekt Signe Rabølle Nielsen med stor indlevelse i bogens tematik udformet de synsmodeller og plantegninger, vi har anset for nødvendige for at understrege bogens pointer. Grafiker Carl-H.K. Zakrisson har givet bogen en udformning, som fremhæver dens æstetiske grundtanke. De skal alle have en tak. Endelig skal der rettes en særlig tak til de fonde, som har muliggjort denne udgivelse. Kristian Berg Nielsen, forlægger 8

7 lise bek Arkitektur som synlig tale»vi former vore rum; og siden former rummene os.«dette var, hvad arkitekten Steen Eiler Rasmussen hævdede. 1 Som en af dansk modernismes toneangivende skikkelser har han uden al tvivl dermed villet henvise til æstetikkens betydning eller måske rettere til den betydning, som modernisterne tillagde æstetikken, deres æstetik, som det var arkitektens opgave at formidle gennem det byggede rum. Æstetikken kom dermed til at stå som garant for den livskvalitet, man dengang mente at kunne opnå ved hjælp af en velfungerende arkitektur. De citerede ord kan tillige omtolkes til at vedrøre den gensidige påvirkning mennesket og dets omgivelser imellem i bredere almindelighed, og rummet udvides således til også at omfatte de omgivelser i byens og landskabets store skala, som vi i dag gennem den stadigt mere omsiggribende planlægning har gjort os til herrer over, men som ikke desto mindre påvirker os i vor daglige færden og trivsel og dermed er medvirkende til at beherske os. Det gør de i deres håndgribelighed som formet rum og ramme om vor tilværelse, men i lige så høj grad gennem de mindre håndgribelige værdier af betydningsmæssig og æstetisk art, der ud over eller i følge med funktionsaspektet er indlejret deri eller manglen på samme. Det er et forhold, der, forekommer det, i tidligere tider i alt overvejende grad har gjort sig gældende med hensyn til den betydningsværdi, arkitekturen og dens rum har været tillagt, mens æstetikken så at sige har været et ledsagefænomen. I vor egen tid derimod har den æstetiske værdi indtaget førstepladsen, ligesom æstetikken i det hele taget synes at have tiltaget sig en ganske særlig magt og position i den almindelige bevidsthed; og det vil den formentlig ligeledes gøre i fremtiden. Lad da det anførte citat stå som indgang til de følgende siders overvejelser over arkitekturen og dens rum i vid forstand. 9

8 10

9 Efterhånden blev man bedre til at skelne mere skarpt og klart, flere og finere detaljer. Dermed opstod behovet for selv at sætte skel, skel mellem kvaliteter og katego rier, mellem blødt og hårdt, blankt og mat såvel som mellem dyr og planter, levende og dødt. Men nok så meget var det gennem de skel, man trak ud fra sin egen erfaring med verden, at den blev kvalificeret og kategoriseret som det velbekendte over for det fremmede, det venlige over for det farlige, godt og ondt. Man begyndte med andre ord at tænke over tingene og deres væren og væsen; og i blikket spejledes, hvad man tænkte om det, man så. Gennem blikket blev kort sagt natur forvandlet til kultur. Men samtidigt med, at vi giver vore omgivelser form gennem vort blik, så er de der på deres egne betingelser og sætter derigennem tillige betingelserne for vor kropslige forholden os dertil i kraft af vor færden og vore handlinger. Det, der er omkring os, har sin egen fysiske form og beskaffenhed, som man som menneske må indrette sig efter. Bjerget eller træet vil respekteres for så vidt, som man må tage hensyn til deres tilstedeværelse, når man lægger retningen for den vej, man vil følge. Man må gå udenom; eller man kan øve vold mod dem. Og da har man med det samme ændret sine omgivelser, så at de ikke blot frembyder et andet syn, men fremtræder i en anden skikkelse. Det er denne formning og omformning af de naturlige omgivelser, der tog sin begyndelse, da mennesker for første gang brød sig vej gennem en skovindledning Den synlige tales kunst 1. I blikkets spejl Uden al tvivl er det med den samme nysgerrighed, at mennesker til alle tider har opdaget verden omkring sig og fæstnet blikket på en tilfældig ting i omgivelserne eller ladet det løbe synsranden rundt. Med sit blik har man da allerede givet tingen skikkelse, bestemt den i forhold til sig selv, formet sin omverden ved den synsmæssige indkredsning deraf. Øjet er sjælens spejl, siger vi med en fejlagtig billedbrug; for spejlet gengiver netop ikke det, der er bag ved, men kun, hvad der er foran spejlfladen. Gennem øjet når derimod vore omgivelser som spejlede billeder vort indre, ligesom det på sin side rækker ud mod dem og besjæler dem, former dem i vort billede eller rettere i det billede, vi gør os af dem. Derigennem bliver det, som vi ser omkring os, til, ikke blot som mere eller mindre flygtige synsindtryk, men i sin håndgribelighed som omverden. Begyndelsen blev gjort engang i en meget fjern fortid og på samme måde begynder det igen og igen med hvert menneskes verdenserobring. Det begyndte med den ureflekterede tilegnelse, der stadig er barnets, af alt i de nærmeste omgivelser fra det mindste til det største med alle sanser og lemmer i undren over og tillid til alt, hvad der var hvad der kunne føles, smages, lugtes eller høres, hvad der var til at gå på, gemme sig under, omslutte eller blive omsluttet af, men måske frem for noget andet alt det, man så omkring sig. 11

10 tykning eller kastede sten i vandet til at træde på (fig. 1). Det er en påvirkning af omgivelserne fra menneskelig side, hvis tidligste spor går langt længere tilbage end til den tid, da mellemistidens jægerfolk gennem deres dyrebilleder og frugtbarhedsstatuetter satte det første aftryk af kunstnerisk virksomhed på verden. Og ligesom kunsten siden sin opståen har været en faktor af betydning for menneskers mentale såvel som synsmæssige forholden sig til deres omverden, så indebærer i endnu højere grad den adfærdsmæssige påvirkning af de naturgivne forhold en fysisk omformning deraf. Denne omformning har gennem tiden har været i stadig tiltagen og er i vore dage blevet til en næsten altomfattende planlægning. Ved at blive bragt ind i den kulturmæssige sfære overgik menneskets omgivelser samtidig fra at være noget i sig selv til at blive noget i en menneskelig sammen hæng hæget om og hegnet, forandret og forædlet. Det er i denne virksomhed, at oprindelsen til arkitekturen skal søges. Således var formentlig boligen, helligdommen og byen under tilblivelse som arkitektonisk form i sin egenskab af funktionelt rum adskilt ved sin særlige betydning fra det omkringværendes udefinerbarhed længe inden, man havde et sprog, hvormed man kunne sætte ord derpå. Siden tilegnede man sig efterhånden mere og mere af de fjernere liggende omgivelser, gjorde naturen til sit domæne. Nyttehaven og landbruget kom til. Man kan stille spørgsmålet om, hvornår man indlod sig på at skelne mellem den blot visuelle og den æstetisk kvalificerede tilegnelse af det sete. Først da var det, at bygningskunfig. 1. Planlægningens første spor. Vandløb med trædesten. 12

11 sten, prydhaven og sidst, men ikke mindst landskabet opstod. Det skal her nævnes, at begrebet æstetik/æstetisk i vor sammenhæng anvendes med en dobbelt betydning eller rettere på to betydningsniveauer. Det anvendes for det første som møntet på den bevidste og reflekterende forholden sig til det sete eventuelt ud fra et på forhånd fastsat kodeks for, hvad der kan accepteres som skønhed, modsat den umiddelbare synsmæssige registrering. Dernæst optræder begrebet som betegnende for en skønhed, der i sig selv er betydningsskabende som eksempelvis romantikkens i modsætning til den, hvorigennem en forud given, overordnet betydning formidles, som det ses i middelalderen. Denne dobbelte betydning vil forhåbentlig fremgå af de følgende sider, hvor et af formålene vil være at følge, hvordan æstetikken med tiden mere og mere frigør sig fra denne sidste et spørgsmål, vi skal vende tilbage til hen mod bogens slutning. Arkitekturen er med andre ord at betragte som de omgivelser, mennesket ikke blot gjorde til sine gennem sit blik, men også til sine egne frembringelser gennem brugen af dem. Disse omgivelser blev derved del af dets kultur også i deres væsen. På denne vis bliver arkitekturen sammen med den kultur, vi skaber af vore omgivelser som et spejlbillede af os selv, fanget mellem vor indlevelse og tolkning. Med sproget, endelig, fulgte de tankemæssige og teoretiske overvejelser over arkitekturen og det arkitektoniske rum på alle skalatrin fra bygningens over byens og havens til det landskabelige rum. Den form for arkitektur og rum, vi i det følgende vil rette søgelyset imod, er netop det menneskeligt planlagte værk, der er udformet med en særskilt bestemmelse for øje; og det, hvad enten det er under tag eller åben himmel, og om dets skaber er en navngiven eller endog navnkundig arkitekt eller skjuler sig bag anonymitetens slør. At beskæftige sig med arkitektur og rum som funktionsbaseret form er imidlertid noget ganske andet end at arbejde med arkitekturen betragtet som formudtryk. Ud fra dette sidste synspunkt kan det arkitektoniske værk opfattes som en del af det æstetiske felt, hvorunder også hører andre former for kunstnerisk frembringelse. Her er kunstneren, arkitekten, den suveræne behersker af et æstetisk univers skabt af ham enten i overensstemmelse med den herskende æstetiske norm og konvention eller i opgør med disse forskrifter. Det er et univers, som forbliver stort set intakt, også selv om værkets funktion ændres, og dets oprindelige betydning eventuelt går tabt. Det sker typisk, når et billede eller en skulptur overgår fra den religiøse til den æstetiske sfære, fra at være kultgenstand til at blive kunstobjekt. Eksempelvis berører det ikke den græske statues æstetiske værdi, at den i stedet for at tjene som votivgave eller gudebillede i tilknytning til en helligdom har fået plads blandt andre statuer i den museale udstillingssal. Ligeledes forbliver den billedsymbolik eller ikonografi, der er bærer af altertavlens betydningsindhold, uændret, uanset at tavlen ikke længere fungerer som andagtsbillede, men som kunsthistorisk dokumentation. På samme vis behøver det ikke at anfægte kirkebygningen i dens formmæssige fremtræden, at den bliver gjort til museum, teater eller noget andet, blot der ikke er tale om bygningsmæssige indgreb. Sit fulde pålydende får den arkitektoniske frembringelse imidlertid kun, når den synsmæssige tilegnelse går hånd i hånd med den kropslige ibrugtagning. Hvad det her skal handle om, er med andre ord ikke arkitekturen eller det arkitektonisk planlagte rum i sig selv. Det er derimod om deres rolle i det spil, der fore går lige fra det øjeblik, da arkitektur og rum tages i besigtigelse og besiddelse af mennesket som beskuer og bruger. Det er et spil, hvori arkitekturen set under den synsvinkel danner rammen og regelsættet for hans færden og adfærd, på samme måde som skakbrættet aftegner mønstret for brikkernes bevægelser. I det tilfælde er det primært det arkitektoniske rum, som har interesse. Men for at beskueren kan blive meddelagtiggjort og aktivt deltage i det spil i rummet, hvis regler han i sin egenskab af bruger med eller uden sin viden og vilje selv er medvirkende til at fastsætte, må spillet åbnes ved, at rummet gøres tilgængeligt for ham ikke alene gennem hans synsarkitektur som synlig tale 13

12 mæssige og kropslige konfrontation dermed, men ganske særligt gennem hans psykiske og mentale tilegnelse deraf. Og her er det den form, hvorigennem arkitekturens rammefunktion fremtræder, der er på spil. Set under denne synsvinkel bliver arkitekturen og dens rum tillige beskuerens og brugerens med- eller modspiller i kraft af de betydninger, den anskueliggør for ham, og som han forventes at respondere på gennem sin måde at forstå og forholde sig til denne sin ramme: skakbrættet eller scenen. Det er måske først med renaissancen, at man for alvor bliver sig dette spil og dermed arkitekturens rumlige karakter bevidst. Det er dette vendepunkt, der vil være omdrejningspunktet i den her foretagne genskrivning af historien om arkitekturen og dens rum. 2. En ny synsmåde, en ny kunst Når den toskanske digter, Dante Alighieri ( ) i sit rimede epos Den guddommelige komedie, forfattet kort efter år 1300, skal beskrive de tre relieffer, formet af Guds egen hånd, som han på sin vej op ad Skærsildsbjerget så hugget ind i marmorklippen til anskueliggørelse af ydmyghedens dyd, karakteriserer han den kunstneriske nyhed, den cosa nova, som de i hans øjne repræsenterer, ved at betegne dem som synlig tale visibile parlare. 2 Det nye synes her at være, at figurerne indgår i en fælles dialog eller handling til forskel fra tidens andagtsbilleder med deres statiske enkeltfigurer. Hvad der fremtræder for digterens blik, er da heller ikke relieffernes billedmotiver som en fladebundet reproduktion af en håndgribelig genstand, men som en frit i rummet udfoldet konstruktion, hvis udgangspunkt er et dramatisk tilspidset moment af samtalen eller samspillet figurerne imellem; med denne digteriske fiktion af billedet som kunstnerens virkelighedsfiktion indvarsles den kunst, som skulle blive den nye tids, renaissancens kunst. Det er tydeligvis de synlige udtryk for dialogen og dramaet i figurernes mimik og gestus, der fanger digterens opmærksomhed. Det gælder ikke mindst den skildrede scene med Marias Bebudelse (fig. 2). Implicit foretager Dante dermed en omdefinering af billedet fra set form til med hans eget udtryk synlig tale ; og mere præcist kunne den ændring af billedets status, som fandt sted med overgangen fra middelalder til renaissance, næppe karakteriseres. Formålet med billedbetragtningen bliver fra da af ikke længere som den andagtssøgende over for den frontalt stillede hellige skikkelse gennem meditationens intense skuen at opgå i en mystisk forening med den højere guddommelige virkelighed, som billedet synliggjorde i symbolsk form. I stedet bliver beskueren den udenforstående, der gennem en ikke mindre intens, men rationelt iagttagende og vurderende betragtning søger at aflæse og afkode den mening, som figurerne med deres henvendthed mod hinanden skaber i billedet. Vi skal senere vende tilbage til denne ændring, som er symptomatisk for det nye, der var i støbeskeen også på tilværelsens og kulturens andre områder. Nu er spørgsmålet så, om ikke man med fordel kunne anvende en tilsvarende skelnen mellem set form og synlig tale i forhold til arkitekturen og dens rum, dvs. som en skelnen mellem en symbolsk og en retorisk forståelse af det arkitektoniske værk i såvel brug som betydning. Som bærer af en symbolbetydning fremtræder da det givne værk i lighed med andagtsbilledet i sin formmæssige oprindelighed og uafviselighed for den, der betragter eller betræder det. Som formidler af et retorisk udsagn derimod stiller værket sig på en ganske anden måde til rådighed for sin beskuer og bruger. Ikke som i Dantes relieffer, takket være en iboende indre dialogisk eller dramatisk korrespondance billedelementerne imellem, men ud fra en udnyttelse af de arkitektoniske elementer som led i en talende eller overtalende gestus. Det kan være en tale, der har monologens karakter, og som ikke venter svar fra nogen medspiller eller anden kommentar fra denne sin modpart end lydhørhed. Men der kan lige så vel være tale om en henvendelse, som inviterer til dialog ved, at der appelleres til beskuerens accept 14

13 fig. 2. Den synlige tales kunst. Marias bebudelse, udsnit af marmorrelief fra Nicoló Pisanos søljebårne prædikestol i Pisas domkirke, udført mellem gennem hans forestilling om og tolkning af, hvad han ser, eller om hans aktive medvirken gennem, hvad han foretager sig som bruger af arkitekturen og dens rum. Med hensyn til begrebet om den synlige tale, skal det i øvrigt fra første færd klart slås fast, at når udtrykket søges anvendt i nærværende bog, er det ikke en tale på sprogets præmisser, der opereres med, men på synets. Således er det ikke hensigten at sammenstille den arkitektoniske form med den sproglige, endsige underkaste arkitekturens betydningsdannelse sprogets, gøre dets systemer og teorier gældende for den eller lignende. Det er følgelig ikke tanken at opsøge arkitekturens mindsteenheder som et modsvar til sprogets alfabet, dets lyde og ord eller at opfinde en arkitektonisk syntaks eller grammatik. I stedet vil der blive stillet skarpt på dels, hvordan arkitekturen fremtræder i rummet og som rum samt på den formernes helhed, som den udgør, dels på beskuerens og brugerens reaktion herpå, den være sig umiddelbar eller tillært. Udgangspunktet vil hele vejen igennem være synligheden, den seende og det sete, hvorfor måden eller måderne at opfatte omverdenen på gennem synet vil være et af ledemotiverne i bogen. Det skal i den forbindelse pointeres, at selv om synssansen har sit udspring i en naturgiven psykofysiologisk disposition og altså må formodes at være en konstant i den menneskelige udrustning, så er måden at se på en variabel beroende på den til enhver tid gældende kulturmæssige konvention. Siden tidernes morgen har der således til stadighed fundet ændringer og forskydninger sted i menneskers måde at se på alt afhængigt af, hvordan det virkelighedsbillede tog sig ud, som man har haft for øje, og som det 15

14 sete har skullet indpasses i. Noget tyder på, at disse ændringer på visse tidspunkter har antaget en så markant karakter, at der ligefrem opstår helt nye former for prioritering og dermed nye skabeloner for organisering af de modtagne synsmæssige data. Synsindtrykket vil følgelig aldrig være et spontant, men må altid reflekteres gennem og reflektere den skabelon, den matrice, hvori det er indstøbt. Nu er disse matricer ikke blot at forstå som en art optiske instrumenter, man kan benytte eller lade ligge efter behag. Man kunne i stedet karakterisere dem som de optiske filtre, hvorigennem betragteren til enhver tid vil opfatte det sete i lyset af denne sin egen tid. Anderledes sagt tager hans synserfaring form og farve af den kultur, hvori han har sit ståsted, materielt, mentalt, åndeligt etc. Ikke desto mindre er den tilgang til fænomenerne, der er sprogets med dets særlige art af betydningsdannelse, dets billedbrug eller faste udtryk, også at finde i arkitekturen; og den har, som det vil fremgå, med tiden fået en stadig større afsmittende virkning på det arkitektoniske område. 3. Det retoriske paradigme en arv fra renaissancen fig. 3. Diagram over synsmåden: Det sete som lodret flade. Grundlæggende kan de omtalte synsmæssige matricer reduceres til to væsensforskellige måder at forholde sig til det sete og til synsfeltet på: som flade i det ene tilfælde og som rum i det andet. 3 Til den første svarer den umiddelbare opfangning af det, der møder øjet. Synsfeltet bliver da som en lodret skærm, hvorpå det sete aftegnes; og jo mere direkte det ses, jo mere klart og nuanceret står det for det betragtende blik (fig. 3). For den andens vedkommende er det en synsmæssig afsøgning og beregning, man foretager af synsfeltet i dets vandrette eller, om man vil, rumlige udstrækning mod horisonten (fig. 4). Med et arkitektonisk billede kan det siges, at man i den første sammenhæng hovedsageligt fæstner sig ved bygningens opstalt, i den 16

15 fig. 4. Diagram over synsmåden: Det sete som rumlig udstrækning. sidste derimod ved dens grundplan. Og som det vil fremgå, er det med renaissancen, at vendepunktet i dets bogstavelige betydning af synsfeltets drejning fra lodret til vandret position indtræffer. Ud fra blikkets gennemløb af synsbanen mod horisonten blev det muligt at definere rummets uhåndgribelighed som målelig udstrækning og geometrisk form. Den kalkulerende forholden sig til de sete omgivelser, der var en forudsætning herfor, er blot et blandt mange udtryk for den nye rationelle, distingverende og analyserende håndtering af verden og virkeligheden, der var betegnende for renaissancen eller i det mindste for den kulturbærende del af periodens elite. Den adskilte sig derved fra de tidligere kulturepoker med deres indspundethed i en religiøst funderet orden, hvad angår både livspraksis og tænkning. Den religiøst funderede orden bygger på en forståelse af verden som et symbol for en anden større eller højere virkelighed. Den kan følgelig karakteriseres som en symbolets orden. Hvad angår de enkelte tidsepoker, var det skelsættende spørgsmål alene, hvordan den sandhed, som symbolet rakte ud imod, kunne nås: om den var at finde i stammesamfundets myter, i den ægyptiske kosmologi eller græske filosofi; eller om den rummedes i den kristne åbenbaring. Konsekvensen af renaissancens opgør med denne form for symbolisering af verden introducerede en ny frihed til at vrage denne orden og den logik, som virkeligheden derigennem var blevet indsat i, for i stedet ved 17

16 egne midler at skabe eller måske rettere konstruere sig nye ordener, en ny virkelighedsforståelse. Et første skridt på vejen var den fornyelse af sproget, som nok tog sit afsæt i rehabiliteringen af den antikke retorik, men som egentlig beroede i sproget selv forårsaget, som den var, af dets ændrede status. Sproget var fra at være magisk formel blevet til kommunikationsmiddel. Og fra middelalderen igennem at have tjent som medium for kirkens forkyndelse af det uimodsigelige guddommelige ord fungerede det nu som et tankens redskab i en menneskelig meningsudveksling i den humanistiske dialog. Med den sproglige fornyelse fulgte et nyt kritisk syn på alt, hvad der vedrørte menneskets åndelige og tankemæssige aktivitet fra teologi og filosofi, litteratur og historie til kunsten i alle dens former. Hånd i hånd med kritikken gik desuden en åbenhed for det hidtil ukendte og uprøvede, som førte til erobringen af nyt land både i fysisk og åndelig forstand. En af disse landvindinger var 1600-tallets naturvidenskabelige nybrud takket være ikke mindst inddragelsen af empirien i udforskningen af den fysiske verden. Det blev på sin side ophav til et nyt verdensbillede baseret på fysikkens lovmæssighed, ligesom det blev grundlaget for den nyere og nyeste tids teknologiske udvikling. Samtidig med, at vi har knæsat renaissancens opfattelse af, at arkitektur og omverden skal forstås i rumlige kategorier, har vi lige til i dag ikke blot forsvaret denne kritiske position og friheden til at vælge og vrage vi har tilmed søgt at udvide denne ret. Det kan følges frem gennem modernismen og postmodernismen, ja, endnu ind i det nye årtusind og viser sig i den stadige og linde strøm af metoder, der lanceres, til at opfatte verden som konstruktion eller dekonstruktion. Skønt disse metoder først og fremmest er sproglige og tankemæssige, så implicerer de også den visuelle omgang med verden. Uanset at renaissancen i mange henseender kan forekomme vor tids mennesker at være en fjern og fremmedartet tidsalder, så var det ikke desto mindre i renaissancen, at begrebet om den moderne tid og det moderne menneske blev formuleret. Intentionen dermed var i egen selvbevidsthed at distancere sig fra den forudgående periode på lignende måde, som man nu som moderne betragter i kraft af perspektivet kunne distancere sig fra sit synsfelt. Hvad der kendetegnede renaissancen, var således en ny bevidst og til tider ironisk eller endog selvironisk attitude til livet såvel som til kunsten, et træk og dette er her påstanden der ikke siden har ladet sig bortviske fra den vestlige kulturs mentale ansigt. Ganske vist har man siden romantikken ihærdigt søgt at mane renaissancens spøgelse i jorden ved igen og igen at referere til den af renaissancehumanisterne forkætrede middelalder som sit foretrukne ideal. Men det gøres hver gang under den samme refleksive eller ironiserende synsvinkel og ud fra den samme eller en lignende rationel og intellektuel virkelighedsforståelse som den, der var renaissancens. Det er derfor målet i denne sammenhæng at søge klarlagt, hvorfor og hvordan renaissancen kom til at betegne et så afgørende vendepunkt sammenlignet med alt, hvad der gik forud, og hvilke spor den har sat sig som stadigt synlige og virksomme aftryk endnu i dag. Det er med henblik herpå, at det arkitektoniske rum og de dertil knyttede funktions- og betydningssystemer er blevet undersøgt. Hensigten er med andre ord ikke i det følgende at fremlægge en arkitekturens og rummets historie. Derimod skal de ændringer, der kan aflæses af måden at opfatte rummet i arkitektur og omverden på, afsøges for deres vidnesbyrd om de kulturmæssige forandringer, som de formodes at afspejle; og det skal undersøges, hvorved den kulturændring, der tog sin begyndelse med renaissancen, adskiller sig fra de tidligere stedfundne. I forlængelse heraf vil også spørgsmålet om den senere forvaltning af arven fra renaissancen gennem klassiciteten blive overvejet og videre spørgsmålet om, hvorvidt den samme arv efterfølgende er blevet formøblet, eller 18

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL

SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER ET TVÆRÆSTETISK PERSPEKTIV PÅ KUNSTENS TOLKNING AF TID OG RUM HELLE JUUL 1 SAND ARKITEKTONISKE FORSKYDNINGER Et tværæstetisk perspektiv på kunstens tolkning af tid og

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

ORGANISATIONENS ARKITEKTUR

ORGANISATIONENS ARKITEKTUR Kapitel 7 ORGANISATIONENS ARKITEKTUR Selv om organisationer består af kommunikation, vil det være perverst at hævde, at de ikke også omfatter fysiske ting, lige fra clips over telefoner og til biler og

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Der findes flere slags utopier

Der findes flere slags utopier 1980 Der findes flere slags utopier Niels Egebak Egebak. N. (1980). Der findes flere slags utopier. Ringkøbing: After Hand Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring)

MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring) MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring) Rapport vedr. forsknings-/udviklingsprojekt i forbindelse med den sociale diplomuddannelse for børn og unge (2012) Rapporten er med støtte fra Socialstyrelsen

Læs mere

AUTOPSI. Mere end 500 anskuelsestavler KØBENHAVN. Udgivet af. Den Frie Udustillingsbygning & Danmarks Pædagogiske Universitet

AUTOPSI. Mere end 500 anskuelsestavler KØBENHAVN. Udgivet af. Den Frie Udustillingsbygning & Danmarks Pædagogiske Universitet AUTOPSI Mere end 500 anskuelsestavler KØBENHAVN Udgivet af Den Frie Udustillingsbygning & Danmarks Pædagogiske Universitet 2009 INDHOLD. AUTOPSI. Mere end 500 anskuelsestavler........................ 5

Læs mere