Caliphate, Grey Seal, London, I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Caliphate, Grey Seal, London, 1996. I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî. www.ekstremisme.dk 2"

Transkript

1 Malene Grøndahl, Torben Rugberg Rasmussen & Kirstine Sinclair, Hizb ut-tahrir i Danmark Farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør?, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2003, 272 sider, 248 kr. Den foreliggende bog blev udgivet i kølvandet på den betydelige opsigt i medier og blandt politikere om den muslimske organisation Hizb ut-tahrir (Hizb at-tahrîr, Befrielsespartiet). Offentlighedens opmærksomhed blev rettet mod Hizb ut-tahrir efter dens stormøder fra 1999 og frem og i forbindelse med retssagen mod den danske talsmand Fadi Abdullatif efter de antisemitiske udtalelser på partiets hjemmeside, og der skal ikke herske nogen tvivl om vigtigheden af studier af partiet, der med enkelte undtagelser er underbelyst i forskningen. Bogen er baseret på cand.mag. Kirstine Sinclairs specialeafhandling, der er blevet bearbejdet og udvidet af journalist Malene Grøndahl og (for en mindre del) af cand.mag. Torben Rugberg Rasmussen. Den er tydeligvis tænkt som en populær fremstilling og er fx ikke tynget af et noteapparat. Hovedformålet fremgår allerede af den sært naive undertitel (Farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør?): Er der belæg for den bekymring eller ligefrem frygt, partiet har fremkaldt? Er der grundlag for ønsket om et forbud som i Tyskland? Hermed får bogen den karakter af debatindlæg, der afspejles i dens opbygning, i mange af de løbende kommentarer og i poppet-polemiske kapiteloverskrifter som Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang. Den indeholder en indledning og tolv kapitler, der behandler partiet i Danmark, dets historie, ideologi og selvforståelse, partiet i Vesteuropa og Centralasien, synet på partiet blandt danske muslimer og i medierne, spørgsmålet om sprogbrug og identitet, perspektiver til andre amerikanske og britiske grupper og endelig spørgsmålet om et muligt forbud samt en række konklusioner. Generelt kommer bogens polemiske præg bl.a. til udtryk i en række meget ladede og ikke lige velunderbyggede bemærkninger. Det hedder fx (s. 16), at den islamistiske, pakistanske bevægelse Minhaj ul-qur ân på et vist tidspunkt havde fået rollen som syndebuk og islamisk trusselsbillede. Et noget mærkværdigt synspunkt, da der var al mulig grund til at rette en skarp kritik mod bevægelsen, hvis synspunkter bestemt ikke er forenelige med en vestlig forståelse af demokrati og menneskerettigheder. I forbindelse med omtalen af DR-programmet Jihad.dk (sendt første gang d. 22. maj 2002), hører vi (s. 160) om den iransk-fødte Nahid Riazi, at hun er kendt for at have et mildest talt anstrengt forhold til enhver form for politisk islam. Et problem for forfatterne, åbenbart, men temmelig irrelevant, da hun var inddraget for at fortælle om sine ubehagelige oplevelser med folk inden for eller i miljøet omkring Hizb ut-tahrir. I bogens indledning og i første kapitel præsenteres nogle overordnede betragtninger om Hizb ut-tahrir i Danmark. Forfatterne vurderer rammende, at partiet ikke alene kan betragtes som bestående af sølle og ressourcesvage utilpassede, men højtråbende unge (s. 15), da medlemsskaren omfatter veluddannede unge af dansk og udenlandsk etnisk herkomst. De afviser hermed, at partiets rekrutteringsgrundlag skulle forsvinde i tilfælde af en bedre integration, og det hedder, at partiet må siges at have betydelig indflydelse 1

2 på visse dele af det muslimske miljø i Danmark (s. 16). Forfatterne angiver antallet af egentlige medlemmer til så få som 50, måske lidt flere (s. 16, 29), antallet af sympatisører til ca. 300 (s. 31), mens det største af stormøderne tiltrak ca interesserede (s. 116). Kapitlerne om Hizb ut-tahrirs historie og ideologi er udmærkede, men vel kortfattede (ca. 40 sider), da disse aspekter er helt afgørende for en forståelse af partiet i Danmark (som forfatterne også konstaterer s. 41) og generelt for en afklaring af dets ret unikke position blandt islamistiske grupper og bevægelser. Der trækkes her kraftigt på Suha Taji-Farouki, A Fundamental Quest: Hizb al-tahrir and the Search for the Islamic Caliphate, Grey Seal, London, I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî ( ) hovedkraften bag dannelsen af Hizb ut-tahrir. Partiet blev aldrig anerkendt af de jordanske myndigheder, men fortsatte sine aktiviteter og fik tidligt afdelinger i bl.a. Syrien og Libanon. Partiets mål var gendannelsen af det islamiske kalifat, der var blevet nedlagt af den sekulære tyrkiske republik under Mustafa Kemal Atatürk i An-Nabhânî så islam som et stærkt og tilstrækkeligt grundlag for et samfund og en stat og som en ideologi, der på alle måder var kapitalisme og socialisme overlegen. (s. 57) Partiet bredte sig med årene i Mellemøsten og Nordafrika, og i årene omkring 1970 mislykkedes en række kupforsøg i bl.a. Jordan; men Hizb ut-tahrirs rolle i disse er ikke fuldt afklaret, og det er vigtigt at gøre sig klart, at partiet principielt vender sig mod brugen af vold for at implementere kalifatet. Dette indebærer også, at jihad som offensiv krig kun kan føres efter kalifatets oprettelse, mens partiets holdning til defensiv jihad er mere tvetydig. I midten af 1980 erne blev en afdeling grundlagt i Storbritannien (s. 111; Taji-Farouki, s. 171, har begyndelsen af 1980 erne), og der var muligvis tilhængere i Danmark så tidligt som i slutningen af 1980 erne. Efter Sovjetunionens sammenbrud er partiet desuden kommet til at spille en betydelig rolle som undergrundsbevægelse i en række centralasiatiske lande. Kapitlet om partiets historie er i hovedtrækkene korrekt, men rummer en del mindre fejl og upræcise gengivelser i forhold til Taji-Faroukis fremstilling. Et par eksempler: Det hedder s. 44f, at an-nabhânî blev ansat som gymnasielærer i islamisk retspraksis på Vestbredden det var i Haifa ved kysten og i andre byer (Taji-Farouki, s. 1). Og vi hører s. 51, at en opfordring til medlemmerne om egenhændigt at skrive til aviser og forfatte løbesedler fandt sted i slutningen af 1980 erne det var i slutningen af året 1980 (Taji- Farouki, s. 32f). Noget uklart hedder det i en passage om det islamiske kalifat, at En anden tolkning går dog ud på, at kalifatet endnu aldrig har eksisteret, men er en samfundsorden, der udloves eller forudsiges i Koranen. (s. 43) Her ville en reference ikke have været af vejen; jeg ved i hvert fald ikke, hvilken tolkning der sigtes til. Forfatterne bruger i kap. 4, 8, 9 og 10 megen plads (godt 70 sider) på partiets selvforståelse, sprogbrug og forholdet til en række andre muslimske grupper. I kap. 4 påvises det klart gennem avisernes og forfatternes egne (og gode) interviews med Fadi Abdullatif, hvordan partiet opfatter sig selv som overlegne ofre. Hizb ut-tahrir er ofre for verdens elendige tilstand af uvidenhed og manipulation. Sandhedsbærerne er syndebukke, omgivet af uforstående, uvidende masser (s ). I de tre andre kapitler går det imidlertid 2

3 galt. I kap. 8, Sprogbrug: Djihâd på dansk og fuck på arabisk, præsenteres et længere citat fra Khilâfahmagasinet, der i et stærkt følelsesladet sprog fortæller om den muslimske ummas lidelser og spyr eder og forbandelser i alle retninger. Forfatterne viser, hvordan en sådan tekst kunne tolkes ud fra den orientalistiske/romantiske tilgang til sproget eksemplificeret ved Raphael Patais bog The Arab Mind, Grunden til dette valg er, at denne tilgang... er stærkt tilstede i den politiske debat og i mange journalisters behandling af islamiske fænomener i almindelighed og Hizb ut-tahrir i særdeleshed (s. 173), hvilket skulle være vist i det foregående kapitel. Det fremgår nu ikke uden videre så klart, som det hævdes, og det er svært at se det hensigtsmæssige i at opponere mod en position (Patais), der i forhold til en dansk debat bedst kan opfattes som en karikatur. Patai citeres fx (s. 175) for, at Arabere... elsker heroiske positurer og handler uden fornemmelse for, at deres handlinger indgår i en kæde af årsager og konsekvenser, og at de er tvunget til forskellige former for selvhævdelse og overdrivelser i næsten al kommunikation, hvis de vil være sikre på ikke at blive misforstået. Disse temmelig essentialistiske synspunkter er det ikke vanskeligt for forfatterne at tilbagevise, og det er vel ikke mange, der vil være uenige med dem i, at selvfølgelig er hverken arabere eller muslimer af sproglige årsager afskåret fra at kunne indtage et mere nøgternt, afsjælet eller afmytologiseret forhold til virkeligheden og sig selv, end Hizb ut-tahrir gør (s. 180). Øvelsen virker altså temmelig overflødig. Herefter præsenteres en sammenligning med den aggressive retorik i nogle af punkbandet Sex Pistols tekster fra 1970 erne og dansk middelalders såkaldte latterkultur eller fastelavnskultur (s. 185); men det hedder uden synlig ironi, at der naturligvis næppe [kan] være tale om, at Hizb ut-tahrir direkte er blevet påvirket af middelalderens latterkultur (s. 186). Endelig drages der på det retoriske plan en sammenligning med Indre Mission. Pointen er, at der kan påvises et slægtskab med mange subkulturelle udtryk for foragt for omverdenen, og at vold, som det hedder, ikke er eneste mulige konsekvens af en retorik, der mimer, leger eller agerer krig, revolte og mandighed (s. 186). Dette er utvivlsomt rigtigt; men på den anden side udelukker retorikken heller ikke muligheden af vold, og som tidligere nævnt har partiet et tvetydigt forhold til defensiv jihad. I kap. 9 elaboreres der videre over partiets offerrolle, og i kap. 10 drages der paralleller til rapgrupper som Public Enemy og til andre islamiske grupper som den sorte amerikanske Nation of Islam og Omar Bakri Mohammads britisk baserede al-muhajiroun. Nogle ting kan undre. Hvorfor drager forfatterne ikke den oplagte parallel til nynazistiske og højreradikale grupper? Her ville de selvsagt kunne finde en aggressiv retorik, og i dette miljø ville de også kunne finde grupper, der ikke i praksis har været voldelige. Svaret er formodentlig, at de ikke ønsker at bidrage til den dæmonisering af Hizb ut-tahrir, der nævnes flere gange i bogen. På venstrefløjen nævnes helt kursorisk (s. 182) BZ erne og de marxistisk-leninistiske bandbuller. Både på venstrefløjen og i dele af det højreradikale miljø ville man netop finde grupper, der ud over den aggressive retorik har den reflekterede, intellektuelle overbygning, der også karakteriserer Hizb ut-tahrir. I den forbindelse må man også spørge, hvorfor der skal bruges så megen tid på en retorisk analyse og perspektivering, der ikke er 3

4 uinteressant i sig selv, men hvis pointer kunne have været fremlagt på en brøkdel af pladsen. Langt mere interessant ville det have været, hvis forfatterne havde turdet tage livtag med flere af partiets synspunkter i forhold til konkrete politiske spørgsmål. Der er materiale nok at benytte sig af. Et oplagt punkt er partiets holdning til jøder. Vi hører mange gange om den betingede racismedom over Fadi Abdullatif efter offentliggørelsen af en løbeseddel i marts 2002, hvori Koranens sura 2:191, Og dræb dem, hvorend I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer, blev citeret, og hvori det videre hed (s. 10): Jøderne er et bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler og pagter, og de opdigter løgne og fordrejer ord fra deres rette sammenhæng, og de fratager uretfærdigt rettighederne, og de har dræbt profeter og dræber uskyldige, og de er voldsommest i fjendskab til muslimerne, og Allah (swt) har forbudt os at tage dem til loyale venner Emnet er vel ikke uvæsentligt. Man kunne have behandlet ideologiens overordnede syn på jøder og kristne som bogens folk og hermed en beskyttet, men mindreværdig minoritet i den islamiske idealstat, et punkt, hvor der er overensstemmelse mellem partiet og den klassiske islamiske statstænkning. Her må man også bemærke, at partiet ikke er racistisk i snæver racemæssig forstand, for det står enhver frit for at konvertere til islam og blive en del af ummaen. I en artikel i Khilafah-magasinet hedder det: 1 Muslimer kan ikke være antisemitiske eller racister set i lyset af den simple kendsgerning, at mange af de fremragende personligheder der levede sammen med profeten (saaws) var jøder før Islam, og Islam accepterer alle racer eftersom den er et universelt budskab for hele menneskeheden. Det er imidlertid svært at godtage, at partiet ikke i sin faktiske retorik hyppigt kammer over i rendyrket antisemitisme. Fx omtaler man særdeles hyppigt jøderne og gør dermed ikke noget forsøg på at skelne mellem staten Israel og jødedommen. Nogle eksempler: Den arabiske verdens herskere ses som en del af en stor sammensværgelse, og det hedder i Khilafah-magasinet, at det lykkedes for disse regenter at få os til at drikke vand der er infiltreret med jødens afføring, efter at de forærede dem Palæstina. 2 Og i en anden artikel hører vi følgende: 3 Zionister har uden tvivl spillet de passende religiøse kort, især ved hjælp af de påståede oplevelser under den anden Verdenskrig, som de brugte som legitimation både for oprettelsen og vedligeholdelsen af Israels eksistens, ved at sikre den offentlige opinion og medfølelse til gavn for den. 1 Israel & racismen, Khilafah-magasinet, juni/juli 2002, 28 (http://www.khilafah.dk/magasin/magasin.php). 2 Hvorfor blev Hizb-ut-Tahrirs Medlemmer i Jordan arresteret?, Khilafah-magasinet, september/februar 1998/99, Israel & racismen, Khilafah-magasinet, juni/juli 2002,

5 Omtalen af de påståede oplevelser taler vist for sig selv. Retfærdigvis skal det det dog også siges, at andre tekster faktisk taler om de lidelser, jøderne blev påført i Europa, typisk for at modstille dem med de idylliske tilstande under kalifatet. Et andet helt central emne, som forfatterne stort set undgår, er en dybere behandling af spørgsmålet om jihad. Bortset fra en enkelt passage (s. 11) efterlades læseren med det indtryk, at Hizb ut-tahrir alene opererer med jihad som forsvarskrig. Det er, som tidligere nævnt, korrekt, at partiet ikke mener, en offensiv jihad kan føres, før kalifatet er blevet en realitet. Men dermed er der ikke principielt taget afstand fra brugen af vold. Olivier Roy, specialist i islam og Centralasien, konstaterede således rammende ved en rundbordssamtale i Prag: 4 Hizb ut-tahrir has never been involved in violent actions. They are very radical in ideological terms, but they did nothing in terms of terrorism. Hence the [question]: Why repress them if they are not involved in violence? [However], Hizb ut-tahrir is not against violence as such. It is against the use of violence now. But they still think jihad [holy war] is a positive [concept]. I den klassiske islamiske statstænkning opererede man i princippet med jihad som drivkraften i en fortsat muslimsk ekspansion. Lande, der grænsede op til den islamiske stat (for ideelt set var der uanset de politiske realiteter kun én), skulle opfordres til at træde over til islam. Gjorde de ikke det, og nægtede de også at betale tribut, kunne fjendtlighederne indledes. Hos muslimske modernister fra 1800-tallet og frem (fx Sayyid Ahmad Khân og Muhammad Abduh) blev den militære jihad nyfortolket som en rent defensiv doktrin. Hizb ut-tahrir holder sig derimod ganske åbent og utvetydigt til den klassiske doktrin: 5 States naturally interact with each other via diplomacy and war, in Islam this is where the rules of Jihad come into play, for the purpose of interaction with other states and peoples is to allow the Muslims to convey the message of Islam. Here the Muslims first invite the people to Islam, if that is rejected they offer them the chance to remain disbelievers and live under the Islamic State s authority, if that is rejected they then conquer them. Bogens syvende kapitel undersøger mediernes behandling af Hizb ut-tahrir. Der er ingen tvivl om, at forfatterne har en god sag, når de kritiserer en række misforståelser og overdrivelser. Det var således problematisk, at DR-dokumentaren Jihad.dk fremstillede det, som om Omar Bakri Mohammad, lederen af al-muhajiroun en endnu mere radikal gruppe dannet efter Bakris eksklusion fra Hizb ut-tahrir i 1996 fortsat taler på vegne af partiet. På den anden side gør forfatterne sig selv skyld i overdrivelser. Det kommenteres (s. 150), at nogle reportager efter partiets stormøde i marts 2003 anvendte farverige gloser og dramatisk retorik og omtalte, hvordan partiet opererer på dansk grund, opruster, og har bombet integrationen mange år tilbage, hvilket foranlediger forfatterne til at hævde, at disse journalister bevidst 4 Jean-Christophe Peuch, Russia: Security Forces Dismantle Alleged Moscow-Based Cell Of Hizb Ut-Tahrir, Radio Free Europe/Radio Liberty, 10. juni 2003 (www.rferl.org). 5 Asim Khan, The Hidden Crusade, Khilafah magazine, 4, 15, april 2002, 15 (www.khilafah.com). 5

6 eller ubevidst har efterlignet Hizb ut-tahrirs aggressive retoriske stil, for derefter at antyde, at store dele af den danske presse (s. 151) har givet efter for den indre svinehund. Her må man vist spørge sig selv, om aggressiv retorik er et særkende for pressen. Men også andre punkter er kritisable. Forfatterne problematiserer brugen af Kulturkompetente som kilder (s. 159), fordi de via en fastholdelse af de påstået uovervindelige forskelle mellem dem og os tildeler sig selv en nøglerolle i oversættelsen af den eller de fremmede kulturer (s. 160). Med dette spørgsmål afklaret er der lagt i kakkelovnen til en række muslimer, der har udtalt sig utvetydigt kritisk i forhold til Hizb ut-tahrir, såsom en Mehmet Yüksekkaya, der ud over at være indvandrerkonsulent er tidligere medarbejder i Integrationsministeriet. Denne baggrund er til syneladende rigeligt til, at han kan udtale sig om, hvordan Hizb ut-tahrir bør gribes an (s. 161). Uanset om man er enig i de synspunkter, han citeres for, som fx at han ikke mener, at bevægelsen burde have lov til at holde offentlige møder på skoler, virker det besynderligt, at hans kompetence skal betvivles, mens fx Fahmy Almajid integrationskonsulent og vel også kulturkompetent generelt citeres med megen anerkendelse. Forfatterne ser i den meget fordømmende og angstprægede holdning til Hizb ut-tahrir en snæver sammenhæng med en forforståelse af islam og muslimer, som er blevet bygget op hos læserne gennem en årrække, og som er overvejende negativ (s. 163), og mener, at mediernes måde at beskæftige sig med Hizb ut-tahrir... indlejrer sig i en allerede etableret debat, hvor indvandrere, flygtninge og muslimer præsenteres som en byrde og en trussel (s. 164). Selvom det vel ligger i pressens natur i høj grad at fokusere på konflikter og problemer noget, der gælder de fleste emner, er der her igen tale om en stærkt forenklende fremstilling. I bogens næstsidste kapitel gives en udmærket fremstilling af principielle, pragmatiske og snævert juridiske argumenter for og imod et forbud mod partiet. Mens forfatterne nok med rette ikke støtter et forbud, mener de, at der er behov for at finde en relevant kritisk tilgang til partiet, og i det konkluderende kapitel præsenteres (over for det, de anser for de almindelige kritikpunkter) en række alternativer, som de mener vil være mere effektive i forhold til at begrænse Hizb ut-tahrirs indflydelse og tiltrækningskraft (s. 235), bl.a. en religionskritisk vinkel. Det fremgår, at kulturpessimisme og kulturrelativisme gennem 1980 erne og 90 erne uberettiget blev den eneste modvægt mod fremmedangsten og således vanskeliggjorde en seriøs religionskritik, der i stedet som det temmelig arrogant siges blev overladt til provinsen, massen, det politiske højre (s. 242). Her har religionskritikken fået nyt liv i form af en hysterisk insisteren på sekularisme, noget der ofte reelt indebærer et ønske om religionens totale fravær i mellemmenneskelige relationer. Dette er selvsagt ikke den tidssvarende religionskritik på højde med det flerreligiøse og multietniske samfund, som vi efterlyser (s. 243). Selvom forfatterne altså på ingen måde vender sig mod kritik af Hizb ut-tahrir, må man spørge, om de ikke selv ender i en kulturrelativistisk position, og det kunne være interessant nærmere at høre, hvad det er for kritikpunkter, der fortjener at blive betegnet som hysteriske. 6

7 Med Hizb ut-tahrir i Danmark foreligger der på dansk en betydelig mængde information om det stridbare og omstridte parti. Som en neutral indføring i emnet kan bogen dog ikke anbefales, dertil forsøger den i alt for høj grad at viderebringe en politisk dagsorden. Bogen må rettelig betragtes som det, den er: et debatindlæg, og som sådan kan den alle kritikpunkter til trods udmærket læses og i mere end en forstand give stof til eftertanke. John Møller Larsen, ph.d.-stipendiat, mag.art. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet * * * * * 7

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik 1 DEN NY VERDEN 2008:1 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Lars Erslev Andersen, Karina Pultz & Kasper Ege Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print

Læs mere

Supplerende redegørelse. eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78

Supplerende redegørelse. eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78 Supplerende redegørelse om eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78 2 Juni 2008 J.nr. RA-2007-609-0083 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Retsgrundlaget...4 2.1. Grundlovens

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer.

FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. FOREDRAG - VORES EUROPA Om den europæiske ungdomsgeneration og vores fælles udfordringer. Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf

Læs mere

Conveying Islamic message society P.o.box 834- Alex- Egypt info_en@islamic-message.com E-mail: Site: www.islamic-message.net Tel: 0127431558

Conveying Islamic message society P.o.box 834- Alex- Egypt info_en@islamic-message.com E-mail: Site: www.islamic-message.net Tel: 0127431558 بسم االله الرحمن الرحيم I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn Kun af barmhjertighed mod alverden har Vi sendt dig ud. (Quran 21;107) Sig: I mennesker; jeg er sendt ud til jer alle fra Gud (Quran

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme

Præsentation af ph.d.-projektet. Empiriske eksempler. Døden som realitet. Døden som tabu. Dødsangst og professionalisme Præsentation af ph.d.-projektet Empiriske eksempler Døden som realitet Døden som tabu Dødsangst og professionalisme Afdække hvordan kristne og muslimske kræftpatienter anvender trosrelaterede erfaringer

Læs mere

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM

PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM PRÆSENTATION OM TYRKIET AF DET DANSKE UDENRIGSMINISTERIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Landefakta Historie Indenrigspolitik Udenrigspolitik Økonomi Tyrkiet og EU LANDEFAKTA Hovedstad Ankara (ca. 4,8 mio.) Største

Læs mere

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København I hvilken retning udvikler islam sig i Danmark? Er det muligt at være

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 18. marts 2015 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 bekræfter, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Der findes personer, som

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3

Vi er ude. Gu er vi ej. PerlePosten. Bidrager. Unge får hjælp i livet Side 2. - Og der blev jeg muslim! Side 3. Side 2. Side 3 PerlePosten Vi er ude Gu er vi ej Der er mange fordomme, om hvem der er med, og hvem der ikke er med i samfundet. Spørgsmålet er hvem der bidrager, og hvem der ikke bidager til samfundet. Vi elever fra

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,5-15. 1. tekstrække. Salmer. DDS 402 Den signede dag med fryd vi ser. DDS 317 Livets fylde,

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder. København 2015. Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark. Hændelsesforløb Nordisk Processpil om Menneskerettigheder København 2015 Nahnah Hassan mod Kongeriget Danmark Hændelsesforløb Begyndelsen 1. Nahnah Hassan blev født i Danmark i 1989. Hendes forældre, der er muslimer med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Helle Merete Brix Mod Mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa (2008) kap.11

Helle Merete Brix Mod Mørket. Det Muslimske Broderskab i Europa (2008) kap.11 Kapitel 11 Vejen til paradiset»frygt ALLAH BRODER, frygt Allah.«340 Sådan lød det, når man ville smide unge Hizb ut-tahrir aktivister ud fra moskéerne i 1990 ernes Storbritannien. Det var en effektiv form

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Marokkos jøder en integreret del af samfundet

Marokkos jøder en integreret del af samfundet Marokkos jøder en integreret del af samfundet af Niels Tvilling & Lissi Rasmussen Tidligere universitetsprofessor på Rabat Universitet og generalsekretær for Moroccan Foundation of Cultural Jewish Heritage,

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006

Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 1 Submission - om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse. Kurt Villads Jensen, maj 2006 Den augsburgske trosbekendelse melder klart ud i allerførste paragraf: Det guddommelige væsens enhed

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem?

ALLAH. Når terapien møder. Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? modelfoto: bam/scanpix Religion Af Ida Andersen Når terapien møder ALLAH Giver det mening at tilbyde vestlig psykoterapi til ikke-vestlige personer? Og hvem skal i så fald tilpasse sig hvem? Traumatiserede

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

DIO Mellemøsten ZBC - 2013

DIO Mellemøsten ZBC - 2013 DIO Mellemøsten ZBC - 2013 Hvornår gør vi hvad? Tidsplan Undervisning i DIO: Uge 5 og 6. Se dit skema i lectio. Refleksions-skrivning: Hver dag (fra d. 31. til d. 7.) skal du skrive og aflevere en refleksion

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

DEBAT-ANALYSE August 2014. Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef

DEBAT-ANALYSE August 2014. Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef DEBAT-ANALYSE August 2014 Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef. Nøgleord: Tarek Omar, interetniske ægteskaber, interetniske kæresterier, fordom. Opsummering:

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 12. december 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men at risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er begrænset.

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015

Ledelse og kompleksitet. Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Ledelse og kompleksitet Gert G. Nygaard Sommeruniversitetet 3.-4.juli 2015 Gert G. Nygaard lærereksamen 1979 skoleleder 1995, herefter højskolelærer/ - forstander, efterskolelærer/-forstander cand. mag.

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Argumentationsanalyse af avisledere

Argumentationsanalyse af avisledere FORLAG Argumentationsanalyse af avisledere Af Claus Nielsen og Inger Marie Keld, VUC & hf Nordjylland Introduktion Argumentationsanalyse er en fast del af det sproglige område både på hf og stx. I argumentationsanalysen

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere