Caliphate, Grey Seal, London, I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Caliphate, Grey Seal, London, 1996. I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî. www.ekstremisme.dk 2"

Transkript

1 Malene Grøndahl, Torben Rugberg Rasmussen & Kirstine Sinclair, Hizb ut-tahrir i Danmark Farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør?, Aarhus Universitetsforlag, Århus 2003, 272 sider, 248 kr. Den foreliggende bog blev udgivet i kølvandet på den betydelige opsigt i medier og blandt politikere om den muslimske organisation Hizb ut-tahrir (Hizb at-tahrîr, Befrielsespartiet). Offentlighedens opmærksomhed blev rettet mod Hizb ut-tahrir efter dens stormøder fra 1999 og frem og i forbindelse med retssagen mod den danske talsmand Fadi Abdullatif efter de antisemitiske udtalelser på partiets hjemmeside, og der skal ikke herske nogen tvivl om vigtigheden af studier af partiet, der med enkelte undtagelser er underbelyst i forskningen. Bogen er baseret på cand.mag. Kirstine Sinclairs specialeafhandling, der er blevet bearbejdet og udvidet af journalist Malene Grøndahl og (for en mindre del) af cand.mag. Torben Rugberg Rasmussen. Den er tydeligvis tænkt som en populær fremstilling og er fx ikke tynget af et noteapparat. Hovedformålet fremgår allerede af den sært naive undertitel (Farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør?): Er der belæg for den bekymring eller ligefrem frygt, partiet har fremkaldt? Er der grundlag for ønsket om et forbud som i Tyskland? Hermed får bogen den karakter af debatindlæg, der afspejles i dens opbygning, i mange af de løbende kommentarer og i poppet-polemiske kapiteloverskrifter som Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang. Den indeholder en indledning og tolv kapitler, der behandler partiet i Danmark, dets historie, ideologi og selvforståelse, partiet i Vesteuropa og Centralasien, synet på partiet blandt danske muslimer og i medierne, spørgsmålet om sprogbrug og identitet, perspektiver til andre amerikanske og britiske grupper og endelig spørgsmålet om et muligt forbud samt en række konklusioner. Generelt kommer bogens polemiske præg bl.a. til udtryk i en række meget ladede og ikke lige velunderbyggede bemærkninger. Det hedder fx (s. 16), at den islamistiske, pakistanske bevægelse Minhaj ul-qur ân på et vist tidspunkt havde fået rollen som syndebuk og islamisk trusselsbillede. Et noget mærkværdigt synspunkt, da der var al mulig grund til at rette en skarp kritik mod bevægelsen, hvis synspunkter bestemt ikke er forenelige med en vestlig forståelse af demokrati og menneskerettigheder. I forbindelse med omtalen af DR-programmet Jihad.dk (sendt første gang d. 22. maj 2002), hører vi (s. 160) om den iransk-fødte Nahid Riazi, at hun er kendt for at have et mildest talt anstrengt forhold til enhver form for politisk islam. Et problem for forfatterne, åbenbart, men temmelig irrelevant, da hun var inddraget for at fortælle om sine ubehagelige oplevelser med folk inden for eller i miljøet omkring Hizb ut-tahrir. I bogens indledning og i første kapitel præsenteres nogle overordnede betragtninger om Hizb ut-tahrir i Danmark. Forfatterne vurderer rammende, at partiet ikke alene kan betragtes som bestående af sølle og ressourcesvage utilpassede, men højtråbende unge (s. 15), da medlemsskaren omfatter veluddannede unge af dansk og udenlandsk etnisk herkomst. De afviser hermed, at partiets rekrutteringsgrundlag skulle forsvinde i tilfælde af en bedre integration, og det hedder, at partiet må siges at have betydelig indflydelse 1

2 på visse dele af det muslimske miljø i Danmark (s. 16). Forfatterne angiver antallet af egentlige medlemmer til så få som 50, måske lidt flere (s. 16, 29), antallet af sympatisører til ca. 300 (s. 31), mens det største af stormøderne tiltrak ca interesserede (s. 116). Kapitlerne om Hizb ut-tahrirs historie og ideologi er udmærkede, men vel kortfattede (ca. 40 sider), da disse aspekter er helt afgørende for en forståelse af partiet i Danmark (som forfatterne også konstaterer s. 41) og generelt for en afklaring af dets ret unikke position blandt islamistiske grupper og bevægelser. Der trækkes her kraftigt på Suha Taji-Farouki, A Fundamental Quest: Hizb al-tahrir and the Search for the Islamic Caliphate, Grey Seal, London, I begyndelsen af 1950 erne var palæstinenseren Taqî ad-dîn an-nabhânî ( ) hovedkraften bag dannelsen af Hizb ut-tahrir. Partiet blev aldrig anerkendt af de jordanske myndigheder, men fortsatte sine aktiviteter og fik tidligt afdelinger i bl.a. Syrien og Libanon. Partiets mål var gendannelsen af det islamiske kalifat, der var blevet nedlagt af den sekulære tyrkiske republik under Mustafa Kemal Atatürk i An-Nabhânî så islam som et stærkt og tilstrækkeligt grundlag for et samfund og en stat og som en ideologi, der på alle måder var kapitalisme og socialisme overlegen. (s. 57) Partiet bredte sig med årene i Mellemøsten og Nordafrika, og i årene omkring 1970 mislykkedes en række kupforsøg i bl.a. Jordan; men Hizb ut-tahrirs rolle i disse er ikke fuldt afklaret, og det er vigtigt at gøre sig klart, at partiet principielt vender sig mod brugen af vold for at implementere kalifatet. Dette indebærer også, at jihad som offensiv krig kun kan føres efter kalifatets oprettelse, mens partiets holdning til defensiv jihad er mere tvetydig. I midten af 1980 erne blev en afdeling grundlagt i Storbritannien (s. 111; Taji-Farouki, s. 171, har begyndelsen af 1980 erne), og der var muligvis tilhængere i Danmark så tidligt som i slutningen af 1980 erne. Efter Sovjetunionens sammenbrud er partiet desuden kommet til at spille en betydelig rolle som undergrundsbevægelse i en række centralasiatiske lande. Kapitlet om partiets historie er i hovedtrækkene korrekt, men rummer en del mindre fejl og upræcise gengivelser i forhold til Taji-Faroukis fremstilling. Et par eksempler: Det hedder s. 44f, at an-nabhânî blev ansat som gymnasielærer i islamisk retspraksis på Vestbredden det var i Haifa ved kysten og i andre byer (Taji-Farouki, s. 1). Og vi hører s. 51, at en opfordring til medlemmerne om egenhændigt at skrive til aviser og forfatte løbesedler fandt sted i slutningen af 1980 erne det var i slutningen af året 1980 (Taji- Farouki, s. 32f). Noget uklart hedder det i en passage om det islamiske kalifat, at En anden tolkning går dog ud på, at kalifatet endnu aldrig har eksisteret, men er en samfundsorden, der udloves eller forudsiges i Koranen. (s. 43) Her ville en reference ikke have været af vejen; jeg ved i hvert fald ikke, hvilken tolkning der sigtes til. Forfatterne bruger i kap. 4, 8, 9 og 10 megen plads (godt 70 sider) på partiets selvforståelse, sprogbrug og forholdet til en række andre muslimske grupper. I kap. 4 påvises det klart gennem avisernes og forfatternes egne (og gode) interviews med Fadi Abdullatif, hvordan partiet opfatter sig selv som overlegne ofre. Hizb ut-tahrir er ofre for verdens elendige tilstand af uvidenhed og manipulation. Sandhedsbærerne er syndebukke, omgivet af uforstående, uvidende masser (s ). I de tre andre kapitler går det imidlertid 2

3 galt. I kap. 8, Sprogbrug: Djihâd på dansk og fuck på arabisk, præsenteres et længere citat fra Khilâfahmagasinet, der i et stærkt følelsesladet sprog fortæller om den muslimske ummas lidelser og spyr eder og forbandelser i alle retninger. Forfatterne viser, hvordan en sådan tekst kunne tolkes ud fra den orientalistiske/romantiske tilgang til sproget eksemplificeret ved Raphael Patais bog The Arab Mind, Grunden til dette valg er, at denne tilgang... er stærkt tilstede i den politiske debat og i mange journalisters behandling af islamiske fænomener i almindelighed og Hizb ut-tahrir i særdeleshed (s. 173), hvilket skulle være vist i det foregående kapitel. Det fremgår nu ikke uden videre så klart, som det hævdes, og det er svært at se det hensigtsmæssige i at opponere mod en position (Patais), der i forhold til en dansk debat bedst kan opfattes som en karikatur. Patai citeres fx (s. 175) for, at Arabere... elsker heroiske positurer og handler uden fornemmelse for, at deres handlinger indgår i en kæde af årsager og konsekvenser, og at de er tvunget til forskellige former for selvhævdelse og overdrivelser i næsten al kommunikation, hvis de vil være sikre på ikke at blive misforstået. Disse temmelig essentialistiske synspunkter er det ikke vanskeligt for forfatterne at tilbagevise, og det er vel ikke mange, der vil være uenige med dem i, at selvfølgelig er hverken arabere eller muslimer af sproglige årsager afskåret fra at kunne indtage et mere nøgternt, afsjælet eller afmytologiseret forhold til virkeligheden og sig selv, end Hizb ut-tahrir gør (s. 180). Øvelsen virker altså temmelig overflødig. Herefter præsenteres en sammenligning med den aggressive retorik i nogle af punkbandet Sex Pistols tekster fra 1970 erne og dansk middelalders såkaldte latterkultur eller fastelavnskultur (s. 185); men det hedder uden synlig ironi, at der naturligvis næppe [kan] være tale om, at Hizb ut-tahrir direkte er blevet påvirket af middelalderens latterkultur (s. 186). Endelig drages der på det retoriske plan en sammenligning med Indre Mission. Pointen er, at der kan påvises et slægtskab med mange subkulturelle udtryk for foragt for omverdenen, og at vold, som det hedder, ikke er eneste mulige konsekvens af en retorik, der mimer, leger eller agerer krig, revolte og mandighed (s. 186). Dette er utvivlsomt rigtigt; men på den anden side udelukker retorikken heller ikke muligheden af vold, og som tidligere nævnt har partiet et tvetydigt forhold til defensiv jihad. I kap. 9 elaboreres der videre over partiets offerrolle, og i kap. 10 drages der paralleller til rapgrupper som Public Enemy og til andre islamiske grupper som den sorte amerikanske Nation of Islam og Omar Bakri Mohammads britisk baserede al-muhajiroun. Nogle ting kan undre. Hvorfor drager forfatterne ikke den oplagte parallel til nynazistiske og højreradikale grupper? Her ville de selvsagt kunne finde en aggressiv retorik, og i dette miljø ville de også kunne finde grupper, der ikke i praksis har været voldelige. Svaret er formodentlig, at de ikke ønsker at bidrage til den dæmonisering af Hizb ut-tahrir, der nævnes flere gange i bogen. På venstrefløjen nævnes helt kursorisk (s. 182) BZ erne og de marxistisk-leninistiske bandbuller. Både på venstrefløjen og i dele af det højreradikale miljø ville man netop finde grupper, der ud over den aggressive retorik har den reflekterede, intellektuelle overbygning, der også karakteriserer Hizb ut-tahrir. I den forbindelse må man også spørge, hvorfor der skal bruges så megen tid på en retorisk analyse og perspektivering, der ikke er 3

4 uinteressant i sig selv, men hvis pointer kunne have været fremlagt på en brøkdel af pladsen. Langt mere interessant ville det have været, hvis forfatterne havde turdet tage livtag med flere af partiets synspunkter i forhold til konkrete politiske spørgsmål. Der er materiale nok at benytte sig af. Et oplagt punkt er partiets holdning til jøder. Vi hører mange gange om den betingede racismedom over Fadi Abdullatif efter offentliggørelsen af en løbeseddel i marts 2002, hvori Koranens sura 2:191, Og dræb dem, hvorend I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer, blev citeret, og hvori det videre hed (s. 10): Jøderne er et bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler og pagter, og de opdigter løgne og fordrejer ord fra deres rette sammenhæng, og de fratager uretfærdigt rettighederne, og de har dræbt profeter og dræber uskyldige, og de er voldsommest i fjendskab til muslimerne, og Allah (swt) har forbudt os at tage dem til loyale venner Emnet er vel ikke uvæsentligt. Man kunne have behandlet ideologiens overordnede syn på jøder og kristne som bogens folk og hermed en beskyttet, men mindreværdig minoritet i den islamiske idealstat, et punkt, hvor der er overensstemmelse mellem partiet og den klassiske islamiske statstænkning. Her må man også bemærke, at partiet ikke er racistisk i snæver racemæssig forstand, for det står enhver frit for at konvertere til islam og blive en del af ummaen. I en artikel i Khilafah-magasinet hedder det: 1 Muslimer kan ikke være antisemitiske eller racister set i lyset af den simple kendsgerning, at mange af de fremragende personligheder der levede sammen med profeten (saaws) var jøder før Islam, og Islam accepterer alle racer eftersom den er et universelt budskab for hele menneskeheden. Det er imidlertid svært at godtage, at partiet ikke i sin faktiske retorik hyppigt kammer over i rendyrket antisemitisme. Fx omtaler man særdeles hyppigt jøderne og gør dermed ikke noget forsøg på at skelne mellem staten Israel og jødedommen. Nogle eksempler: Den arabiske verdens herskere ses som en del af en stor sammensværgelse, og det hedder i Khilafah-magasinet, at det lykkedes for disse regenter at få os til at drikke vand der er infiltreret med jødens afføring, efter at de forærede dem Palæstina. 2 Og i en anden artikel hører vi følgende: 3 Zionister har uden tvivl spillet de passende religiøse kort, især ved hjælp af de påståede oplevelser under den anden Verdenskrig, som de brugte som legitimation både for oprettelsen og vedligeholdelsen af Israels eksistens, ved at sikre den offentlige opinion og medfølelse til gavn for den. 1 Israel & racismen, Khilafah-magasinet, juni/juli 2002, 28 (http://www.khilafah.dk/magasin/magasin.php). 2 Hvorfor blev Hizb-ut-Tahrirs Medlemmer i Jordan arresteret?, Khilafah-magasinet, september/februar 1998/99, Israel & racismen, Khilafah-magasinet, juni/juli 2002,

5 Omtalen af de påståede oplevelser taler vist for sig selv. Retfærdigvis skal det det dog også siges, at andre tekster faktisk taler om de lidelser, jøderne blev påført i Europa, typisk for at modstille dem med de idylliske tilstande under kalifatet. Et andet helt central emne, som forfatterne stort set undgår, er en dybere behandling af spørgsmålet om jihad. Bortset fra en enkelt passage (s. 11) efterlades læseren med det indtryk, at Hizb ut-tahrir alene opererer med jihad som forsvarskrig. Det er, som tidligere nævnt, korrekt, at partiet ikke mener, en offensiv jihad kan føres, før kalifatet er blevet en realitet. Men dermed er der ikke principielt taget afstand fra brugen af vold. Olivier Roy, specialist i islam og Centralasien, konstaterede således rammende ved en rundbordssamtale i Prag: 4 Hizb ut-tahrir has never been involved in violent actions. They are very radical in ideological terms, but they did nothing in terms of terrorism. Hence the [question]: Why repress them if they are not involved in violence? [However], Hizb ut-tahrir is not against violence as such. It is against the use of violence now. But they still think jihad [holy war] is a positive [concept]. I den klassiske islamiske statstænkning opererede man i princippet med jihad som drivkraften i en fortsat muslimsk ekspansion. Lande, der grænsede op til den islamiske stat (for ideelt set var der uanset de politiske realiteter kun én), skulle opfordres til at træde over til islam. Gjorde de ikke det, og nægtede de også at betale tribut, kunne fjendtlighederne indledes. Hos muslimske modernister fra 1800-tallet og frem (fx Sayyid Ahmad Khân og Muhammad Abduh) blev den militære jihad nyfortolket som en rent defensiv doktrin. Hizb ut-tahrir holder sig derimod ganske åbent og utvetydigt til den klassiske doktrin: 5 States naturally interact with each other via diplomacy and war, in Islam this is where the rules of Jihad come into play, for the purpose of interaction with other states and peoples is to allow the Muslims to convey the message of Islam. Here the Muslims first invite the people to Islam, if that is rejected they offer them the chance to remain disbelievers and live under the Islamic State s authority, if that is rejected they then conquer them. Bogens syvende kapitel undersøger mediernes behandling af Hizb ut-tahrir. Der er ingen tvivl om, at forfatterne har en god sag, når de kritiserer en række misforståelser og overdrivelser. Det var således problematisk, at DR-dokumentaren Jihad.dk fremstillede det, som om Omar Bakri Mohammad, lederen af al-muhajiroun en endnu mere radikal gruppe dannet efter Bakris eksklusion fra Hizb ut-tahrir i 1996 fortsat taler på vegne af partiet. På den anden side gør forfatterne sig selv skyld i overdrivelser. Det kommenteres (s. 150), at nogle reportager efter partiets stormøde i marts 2003 anvendte farverige gloser og dramatisk retorik og omtalte, hvordan partiet opererer på dansk grund, opruster, og har bombet integrationen mange år tilbage, hvilket foranlediger forfatterne til at hævde, at disse journalister bevidst 4 Jean-Christophe Peuch, Russia: Security Forces Dismantle Alleged Moscow-Based Cell Of Hizb Ut-Tahrir, Radio Free Europe/Radio Liberty, 10. juni 2003 (www.rferl.org). 5 Asim Khan, The Hidden Crusade, Khilafah magazine, 4, 15, april 2002, 15 (www.khilafah.com). 5

6 eller ubevidst har efterlignet Hizb ut-tahrirs aggressive retoriske stil, for derefter at antyde, at store dele af den danske presse (s. 151) har givet efter for den indre svinehund. Her må man vist spørge sig selv, om aggressiv retorik er et særkende for pressen. Men også andre punkter er kritisable. Forfatterne problematiserer brugen af Kulturkompetente som kilder (s. 159), fordi de via en fastholdelse af de påstået uovervindelige forskelle mellem dem og os tildeler sig selv en nøglerolle i oversættelsen af den eller de fremmede kulturer (s. 160). Med dette spørgsmål afklaret er der lagt i kakkelovnen til en række muslimer, der har udtalt sig utvetydigt kritisk i forhold til Hizb ut-tahrir, såsom en Mehmet Yüksekkaya, der ud over at være indvandrerkonsulent er tidligere medarbejder i Integrationsministeriet. Denne baggrund er til syneladende rigeligt til, at han kan udtale sig om, hvordan Hizb ut-tahrir bør gribes an (s. 161). Uanset om man er enig i de synspunkter, han citeres for, som fx at han ikke mener, at bevægelsen burde have lov til at holde offentlige møder på skoler, virker det besynderligt, at hans kompetence skal betvivles, mens fx Fahmy Almajid integrationskonsulent og vel også kulturkompetent generelt citeres med megen anerkendelse. Forfatterne ser i den meget fordømmende og angstprægede holdning til Hizb ut-tahrir en snæver sammenhæng med en forforståelse af islam og muslimer, som er blevet bygget op hos læserne gennem en årrække, og som er overvejende negativ (s. 163), og mener, at mediernes måde at beskæftige sig med Hizb ut-tahrir... indlejrer sig i en allerede etableret debat, hvor indvandrere, flygtninge og muslimer præsenteres som en byrde og en trussel (s. 164). Selvom det vel ligger i pressens natur i høj grad at fokusere på konflikter og problemer noget, der gælder de fleste emner, er der her igen tale om en stærkt forenklende fremstilling. I bogens næstsidste kapitel gives en udmærket fremstilling af principielle, pragmatiske og snævert juridiske argumenter for og imod et forbud mod partiet. Mens forfatterne nok med rette ikke støtter et forbud, mener de, at der er behov for at finde en relevant kritisk tilgang til partiet, og i det konkluderende kapitel præsenteres (over for det, de anser for de almindelige kritikpunkter) en række alternativer, som de mener vil være mere effektive i forhold til at begrænse Hizb ut-tahrirs indflydelse og tiltrækningskraft (s. 235), bl.a. en religionskritisk vinkel. Det fremgår, at kulturpessimisme og kulturrelativisme gennem 1980 erne og 90 erne uberettiget blev den eneste modvægt mod fremmedangsten og således vanskeliggjorde en seriøs religionskritik, der i stedet som det temmelig arrogant siges blev overladt til provinsen, massen, det politiske højre (s. 242). Her har religionskritikken fået nyt liv i form af en hysterisk insisteren på sekularisme, noget der ofte reelt indebærer et ønske om religionens totale fravær i mellemmenneskelige relationer. Dette er selvsagt ikke den tidssvarende religionskritik på højde med det flerreligiøse og multietniske samfund, som vi efterlyser (s. 243). Selvom forfatterne altså på ingen måde vender sig mod kritik af Hizb ut-tahrir, må man spørge, om de ikke selv ender i en kulturrelativistisk position, og det kunne være interessant nærmere at høre, hvad det er for kritikpunkter, der fortjener at blive betegnet som hysteriske. 6

7 Med Hizb ut-tahrir i Danmark foreligger der på dansk en betydelig mængde information om det stridbare og omstridte parti. Som en neutral indføring i emnet kan bogen dog ikke anbefales, dertil forsøger den i alt for høj grad at viderebringe en politisk dagsorden. Bogen må rettelig betragtes som det, den er: et debatindlæg, og som sådan kan den alle kritikpunkter til trods udmærket læses og i mere end en forstand give stof til eftertanke. John Møller Larsen, ph.d.-stipendiat, mag.art. Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet * * * * * 7

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik 1 Kirstine Sinclair Globale drømme, nationale virkeligheder Hizb ut-tahrir i Danmark og Storbritannien anno 2008 Lad os komme ud over forbudsdiskussionen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir 2007/2 BSF 119 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. april 2008 af Peter Skaarup (DF), Colette L. Brix (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00

SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 SPLITTELSE Terror puster til danskeres frygt for muslimske medborgere Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 9. december 2015, 05:00 Del: 4 ud af 10 danskere er begyndt at se med større bekymring

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Den ubehagelige alliance

Den ubehagelige alliance ANMELDELSE Maj 2008 Den ubehagelige alliance Jakob Egholm Feldt Ny bog viser, at antisemitisme var et betydningsfuldt fællestræk hos toneangivende arabiske nationalister og nazismen, og at alliancen mellem

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver.

Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Opgaver til islam Til hvert kapitel er der udarbejdet en række opgaver. Disse opgaver er spørgsmål, som lægger op til en diskussion. Langt de fleste spørgsmål har ikke et korrekt svar, men afhænger af

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM 1 FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Vesten og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Denne artikel slutter med en oversigt med

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Vestre Landsret 5. afdeling

Vestre Landsret 5. afdeling Vestre Landsret 5. afdeling PRESSEMEDDELELSE J.nr. V.L. B-2423-06. Den 19. juni 2008. FRIFINDELSER I MUHAMMEDSAGEN Vestre Landsret har i dag den 19. juni 2008 afsagt dom i sagen, der i offentligheden er

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Ny scene sat i kampen mod ekstremisme

Ny scene sat i kampen mod ekstremisme NYHEDSANALYSE MAJ 2008 Ny scene sat i kampen mod ekstremisme Kirstine Sinclair The Quilliam Foundation er en ny uafhængig britisk tænketank med det formål at bekæmpe islamistisk ekstremisme. Initiativtagerne

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på

Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen d.9/5 2012 Potentiale Den gensidige tillid vokser med tillid Mistilliden lever også af tillid som den tærer på Det er ikke sikkert, at verden bliver ved med at bestå.

Læs mere

Danmark set med arabiske øjne

Danmark set med arabiske øjne ANALYSE Januar 2010 54 BC Danmark set med arabiske øjne Torben Rugberg Rasmussen I dokumentarfilmen Konfrontation i København, der oprindeligt blev vist på den arabiske tv-kanal Al-Jazeera, fremsættes

Læs mere

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå

Kodes for én kategori. Kodes for én kategori. Fremgår i toppen af artiklen. Skrives dd.mm.åå V1. Udgiver 1 = Politiken 2 = Jyllands-Posten 3 = Berlingske 4 = Information 5 = Weekendavisen 6 = Nyhedsbureau V2. Længde i ord 11 = Kort (0-500) 12 = Mellem (501-1000) 13 = Lang (1001

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Arbejdstilsynet succes eller fiasko?

Arbejdstilsynet succes eller fiasko? DEBATARTIKEL Tage Søndergård Kristensen Arbejdstilsynet succes eller fiasko? Har Arbejdstilsynet ingen effekt på arbejdsmiljøet eller er det kritikerne, der skyder ved siden af? I år 2000 udkom der to

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Syddansk Universitet. Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie. Published in: Boligen. Publication date: 2014. Link to publication

Syddansk Universitet. Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie. Published in: Boligen. Publication date: 2014. Link to publication Syddansk Universitet Indblik om Hizb ut-tahrir Pedersen, Sofie Published in: Boligen Publication date: 2014 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, S. (2014). Indblik om Hizb

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset

Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Historie i Grundforløb 2004/05 1/6 Tema: Kulturmøde korset og halvmånen Tema: Kulturmøde halvmånen og korset Indholdsfortegnelse s. 2: Didaktiske overvejelser mål og begrundelse s 3: Vinkler, problematiseringer

Læs mere

Supplerende redegørelse. eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78

Supplerende redegørelse. eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78 Supplerende redegørelse om eventuel opløsning af Hizb-ut-Tahrir i henhold til grundlovens 78 2 Juni 2008 J.nr. RA-2007-609-0083 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Retsgrundlaget...4 2.1. Grundlovens

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

Militant islamistisk radikalisering

Militant islamistisk radikalisering 28. april 2016 Militant islamistisk radikalisering Sammenfatning Militant islamistisk radikalisering kan beskrives som en dynamisk proces, hvor et individ konverterer til en radikal fortolkning af islam.

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 FORSONING MELLEM DANMARK OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Danmark og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Den danske avis Jyllands-Posten publicerede

Læs mere

Grindsted Kirke. Søndag d. 22. februar 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Grindsted Kirke. Søndag d. 22. februar 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 22. februar 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 1. søndag i fasten, Matt. 4,1-11. 1. tekstrække. Salmer. DDS 336 Vor Gud han er så fast en borg. Dåb: DDS 441,1-4

Læs mere

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008

ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V. København den 23. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET ROJ TV Att.: Manouchehr Tahsili Zonoozi H C Andersens Boulevard 39 1553 København V København den 23. april 2008 Afgørelse vedrørende klage fra Den Tyrkiske Ambassade i Danmark Radio-

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Religion B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: ma@kvuc.dk Med venlig hilsen Mads Aamand Hansen Hvis du

Læs mere

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser

Det er en fin og gennemført opdeling i bogen med de samme spørgsmål der behandles: Hvorfor forebygge? Opsporing og Motivation Indsatser 4. december 2014 11/030104 LPED Høringsskema Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Når du kommenterer på håndbogen vil vi bede dig være særligt opmærksom på følgende spørgsmål i relation til det fagområde

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt.

Sidst i skemaet vil det være muligt at tilføje kommentarer i et åbent kommentarfelt. Tak, fordi du giver dig tid til at svare på spørgeskemaet om skolens arbejde med demokratisk dannende læringsmiljøer og forekomsten af udfordringer med kultursammenstød, religiøs mobning og kontrol på

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik

DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik DEN NY VERDEN 2008:1 Religion og/eller politik 1 DEN NY VERDEN 2008:1 Kolofon 2 Faglig redaktion på dette nummer: Lars Erslev Andersen, Karina Pultz & Kasper Ege Layout: Allan Lind Jørgensen Tryk: Handy-Print

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Muslimske kvinder i Europa

Muslimske kvinder i Europa Muslimske kvinder i Europa Følgende er en kronik fra Politiken (13. feb. 2006) Lande som Saudi-Arabien, Pakistan og Nigeria er diktatoriske magtstrukturer uden forbindelse til islams religiøse tekster.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE RAMMESÆTNING 1. Forskningsspørgsmål og undren 2. Hvorfor islam og muslimer? 3. Hvorfor familier? 4. Hvorfor skoler? 5. Hvilke slags skoler? 6. Forskningsprojekt

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Er de veluddannede mere tolerante?

Er de veluddannede mere tolerante? ANALYSE Juni 2010 Er de veluddannede mere tolerante? Mehmet Ümit Necef Med udgangspunkt i debatten om en række socialdemokratiske politikeres skolevalg for deres børn diskuterer artiklen den tilsyneladende

Læs mere

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx

SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx SKT JOSEFS SKOLE. Kultur og Identitet. xxxxxxxxxxx 08-12-2009 Problemstilling: Der findes flere forskellige kulturer, nogle kulturer er mere dominerende end andre. Man kan ikke rigtig sige hvad definitionen

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

historie samfund religion Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen

historie samfund religion Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen BE T Sy Ast VE im R e S A/ IO S N Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen Tyrkiet historie samfund religion Tyrkiet Historie, Samfund, Religion 2012 forfatterne og Systime A/S Kopiering og anden

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

FOREDRAG - VORES EUROPA

FOREDRAG - VORES EUROPA FOREDRAG - VORES EUROPA Med deres projekt, Vores Europa, der handler om situationen for den europæiske ungdomsgeneration, har Elena Askløf og Peter Laugesen netop modtaget Europa-Parlamentets Charlemagne

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Hele den tyrkiske musik af Cecilie Banke

Hele den tyrkiske musik af Cecilie Banke Hele den tyrkiske musik af Cecilie Banke Hvis man i stedet for bare at være tolerant også var kritisk over for hinandens religioner, ville både Europa og de muslimske lande profittere af det, siger digteren

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006

Muhammedkrisen. set indefra. Middle_East_Rep_skab_Mar_2006 Muhammedkrisen set indefra 1 Arla Foods i Mellemøsten Syrien Arla Foods, Libanon Joint venture salg og distribution Libanon Danya Foods, Saudi-Arabien Total supply chain inkl. lokalproduktion og eksport

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 05.04.2013 Kære XXXXXXXXXXXX,

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD

Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Hvad gør jeg, når pressen vil have en kommentar DANSK EL-FORBUNDS TOPMØDE 2016 JOURNALIST NIELS STOKTOFT OVERGAARD Modstand og indvendinger mod kontakt med pressen Journalisterne er så negative Pressen

Læs mere