Den globale *lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den globale *lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Juni 2015"

Transkript

1 Den globale *lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Juni 2015

2 Policyforum Dette policy paper er udarbejdet af Policyforum på baggrund af et studieforløb om den globale 9lygtningekrise og Danmarks ansvar i denne Policyforum har i forløbet inddraget en række eksperter med akademisk og praktisk viden om den globale 9lygtningekrise, men ansvaret for anbefalingerne i nærværende policy paper bæres alene af Policyforum. Det er tilladt at citere og videreformidle indholdet så længe retmæssig kilde angives. * Policyforum er en tværfaglig studenterforening for de samfundsvidenskabelige studier ved Københavns Universitet. Formålet med foreningen er at bygge bro mellem studerende, akademikere, praktikere og skabe tværfagligt engagement samt praktisk problemløsning. Policyforum arrangerer studieforløb af et semesters varighed, hvor studerende fordyber sig i konkrete problemstillinger i embedsværk, erhvervsliv, interesseorganisationer og i de politiske fora. Vi vil udfordre vores faglige kassetænkning og undersøge, hvordan verden virkelig ser ud bag universitetets trygge rammer. Vi kalder det studieture til virkeligheden. * Tak Vi vil gerne give en stor tak til alle eksperter, som tog sig tid til at se os. Disse var Bjørn Møller, professor ved Aalborg Universitet og medlem af Flygtningenævnet; Christian Hagelin, souschef på den danske ambassade i Stockholm; Ulrik Åshuvud, verkamhetsexpert ved Migrationsverket; Cecilie Becker- Christensen Saenz Guerrero, Regional legal of9icer ved UNHCR; Johan Svanberg, forsker ved Historisk institut på Stockholm Universitet; Christina Höj Larsen, 9lygtningeordfører for Vänsterpartiet; Rasmus Kieffer, kontorchef for Asyl og Visum ved Justitsministeriet og Henrik Ankerstjerne, komitteret afdelingschef for Udlændingeafdelingen ved Justitsministeriet. Desuden en stor tak til Røde Kors Konferencen: Danmark og den globale 9lygtningekrise. * Forløbsdeltagere Camilla Presutti Witt - Stine Øritsland - Viktor Madsen - Natasha Andersen - Johanna Brogård - Philip Bokelund - Ingrid Jensen - Lea Kofoed - Clara Bendtsen - Gry Thorsen - Emilie Christoffersen - Liva Sylvester - Amanda Andersen - Anna Winther - Katrine Gerdes - Signe Agnild - Mikala Messerschmidt - Nina Svendsen - Christine Brinkmann - Suzan Yavuz - Michelle Adrian - Fanny Sørensen - Marina Janell *

3 Den globale 9lygtningekrise Hvad er Danmarks ansvar? Flygtningestrømme er en konsekvens af kriser, som har deres ophav i andre dele af Verden end Danmark. Dette gør ikke vores ansvar mindre. Tværtimod bliver 9lygtningestrømmene til Europa, som resultat af de borgerkrige, der udspiller sig under diktatoriske regimers undertrykkelse, mere pres- serende for hver dag der går. Den globale 9lygtningekrise og debatten herom er uendelig svær at få greb om. Den har rod i mange forskelligartede problemer, som alle kræver forskelligt fokus og heraf handling fra forskellige aktører. Skal vi arbejde på at 9jerne årsagen til, at personer tvinges til at 9lygte fra deres hjemland, bliver vi nødt til at fokusere på skellet mellem rig og fattig, på internationale kon9likter og på borgerkrige. Hvis vi ønsker at forbedre forholdene for 9lygtninge, når de krydser Middel- havet, skal vi aktivere de europæiske politikere. Mens et fokus på bedre forhold for 9lygtninge i Danmark kræver, at vi retter opmærksomheden på det nationale plan. I forløbet har vi været interesserede i det brede perspektiv, og dette har gjort diversiteten i de diskuterede problemstillinger stor. Indledningsvist beskriver vi her, hvilke rammer følgende anbefalinger formuleres ud fra. Danmark skal være med til at sikre alle menneskers rettigheder, og derfor diskuterer vi i dette policypaper, hvordan denne sikring skal foregå. Vi diskuterer ikke de økonomiske omkostninger, da vi ikke mener, at asyl- og 9lygtningepolitikken kan eller skal acceptere nødvendighedens politik det handler om moral og om menneskerettigheder. Vi mener ikke, at ansøgninger om 9lygtningestatus skal underlægges politisk kontrol og herved være et magtmiddel, men derimod at den skal foretages af juridiske myndigheder ua9hængigt af Justitsministeriet, med Flygtningekonventionen som minimumsstandard. Dermed gør vi op med de rammer som 9lygtningepolitikken ellers diskuteres ud fra. Vi køber ikke argumentet om øget hjælp i nærområderne som en løsning. Og vi køber ikke det øgede pres på den danske velfærdsstat som et argument imod at tage 9lere 9lygtninge. Af dette policypaper følger tre delproblemstillinger med tilhørende anbefalinger. Delproblemstillinger Hvad er Danmarks ansvar i den politiske debat? Hvad er Danmarks ansvar som en del af EU? Hvad er Danmarks ansvar overfor asylansøgere og anerkendte Alygtninge inden for landets grænser?

4 Fakta og analyse I Den globale *lygtningekrise Verden be9inder sig i en 9lygtningekrise. Mere end 50 mio. mennesker på 9lugt det er første gang siden 2. verdenskrig, at antallet har været så højt. De mange mennesker på 9lugt er en konsekvens krige og borgerkrige i fattige og fejlslagende stater. I Danmark kom 9lygtningene eksempelvis fra Syrien (49%), Eritrea (15%), Somalia (5%), Afghanistan (4%), Iran (1%) og Irak (1%) i Desuden var 13% af asylansøgerne statsløse, dvs. at de intet statsborgerskab har. Hvad er en *lygtning? FN s Flygtningekonvention beskriver, hvornår man kan karak- teriseres som 9lygtning og opnå de tilhørende rettigheder. Det er ikke nok at være 9lygtet over en grænse, man skal nære velbegrundet frygt for personlig forfølgelse på grundlag af ens religiøse, etniske identitet eller politiske overbevisning eller som følge af ens tilhørsforhold til en speciel social gruppe (UN 1951, UN 1967, Udlændingeloven 2013). Inden for denne de9inition kan hvert medlemsland af FN tolke, hvad en speciel gruppe er eller, hvornår noget er velbegrundet. På den måde implementeres lovgivningen forskelligt imellem lande, eksempelvis anerkender vi i Danmark ikke enker i Afghanistan som en speciel gruppe, modsat andre lande. Ovennævnte de9inition drejer sig om personer, der krydser grænser. Langt de 9leste 9lygter indenfor deres hjemlands grænser. Disse er internt fordrevne. Når vi taler om 9lygtninge i Europa og Danmark taler vi kun om de meget få procent af Verdens 9lygtninge, der krydser grænser, og af disse søger kun en lille del til Europa, mens resten bosætter sig i 9lygtningelejre eller hos familie i nærområderne. Sweden Hungary Malta Denmark Germany Luxembourg Belgium Cyprus Netherlands Bulgaria EU- total Italy France Greece Finland United Kingdom Ireland Poland Latvia Slovenia Lithuania Spain Estonia Czech Republic Croatia Romania Slovakia Portugal Kilde: Marlene Wind, EU: Antal asylansøgere pr indbyggere (2014) Totale antal asylansøgere i EU EU Kilde: Marlene Wind, 2015

5 Fakta og analyse II Danmarks asyl- og *lygtningepolitik Som følge af krigen i Syrien har Danmark åbnet op for, at syrer kan få midlertidig opholdstilladelse (1 år ad gangen), selvom de ikke er personligt forfulgte. Denne lov blev i starten af 2015 opfulgt af, at disse først kan søge om familiesammenføring efter 1 år. En stramning der netop er blevet kritiseret af FN s Racediskrimminationskomité (15/5 2015). Således hævdes det igen og igen, at Danmark kun opfylder deres forpligtelser overfor 9lygtninge til et minimum. Omvendt anerkendes Danmark internationalt for vores fokus på god integration. Asylansøgere og opholdstilladelser i Danmark Danske *lygtninges oprindelse i 2014 Syria Eritrea Stateless Somalia Russia Afghanistan Iran Morocco Iraq Other Kilde: Marlene Wind, 2015 Kilde: Ugebrevet A4, Gitte Rider, 2014 Danmark i tal Danmark tager imod 500 kvote9lygtnige om året, som dækker over 9lygtninge Danmark frivilligt forpligter sig til at modtage i samarbejde med UNHCR og på baggrund af Udlændingelovens 8. Antal asylansøgere i 2014: personer. Antal opholdstilladelser i 2014: personer. (Bemærk: Disse to tal ikke kan sammenlignes, eftersom mennesker, der 9ik ophold i 2014 godt kan have søgt asyl i 2013)

6 Anbefaling 1: Danmarks ansvar i den politiske debat Den diskursive tilgang til *lygtningedebatten bør nuanceres Som vi nærmer os et Folketingsvalg med hastige skridt, viser meningsmåling efter meningsmåling at udlændingepolitik ligger blandt danskernes højest prioriterede politiske emner. I overensstemmelse hermed er der både i offentligheden, blandt politikere og i medierne stort fokus på netop dette emne. Retorikken omkring udlændinge er imidlertid blevet både kendt og kritiseret for at være ganske barsk. Bramfrie udtalelser i indvandrer- og 9lygtningedebatten synes at gå hånd i hånd med en alment accepteret forkastelse af politisk korrekthed. Denne negative italesættelse af udlændinge kan regnes for udslagsgivende i forhold til asylpolitikken og den generelle offentlige holdning til området. I tråd hermed skal Dansk Folkepartis forvandling fra udskældt outsider til stuerent parti fremhæves som skelsættende for den måde, hvorpå vi italesætter emnet i Danmark. I dag synes den politiske debat at være præget af en hård tone overfor udlændinge på tværs af hele det politiske spektrum - senest kom dette til udtryk i Socialdemokratiets 2015 kampagne med budskabet Kommer du til Danmark, skal du arbejde. Vi mener imidlertid, at diskurserne og italesættelsen af asylområdet kan udfordres på 9lere punkter. For det første mener vi, at selve vægtningen og problematiseringen af indvandring kan udfordres. Det er gavnligt at spørge sig selv, hvorvidt indvandring gøres til en syndebuk, der 9jerner fokus fra de egentlige strukturelle problemer såsom boligmangel, fordelingspolitik og arbejdsløshed. Vi mener derfor, at både politikere, medier og borgere bør tage ansvar for den måde, hvorpå der tales om 9lygtninge og indvandrere, og hvad det faktiske problem er. Er der tale om arbejdsløshedsproblemer, så handler det om at skabe job og vi behøver ikke at acceptere, at rammen skal være hverken indvandrere tager vores job eller 9lygtninge bør arbejde. På den måde bliver det muligt at forstå og måske afværge den underliggende strukturelle racisme, der ligger i vores måde at italesætte og anskue problemer på. For det andet mener vi, at det er problematisk, at der hersker en begrebsuklarhed i debatten. Således anvendes begrebet indvandrere til at dække over en meget divers gruppe af mennesker, hvis bevæggrunde for at komme til Danmark ligeledes er meget forskellige. Det er vores opfattelse, at det bør huskes, at 9lygtninge er kommet til Danmark på grund af særligt problematiske forhold i deres hjemlande. Det vil således være gavnligt, hvis indvandringsdebatten nuanceres, herunder at 9lygtninge betragtes og italesættes separat fra andre grupper. Heraf følger en række anbefalinger: Anbefalinger: Der bør være fokus på at blive bedre til at skelne og anvende de korrekte begreber i stedet for brugen af indvandring som paraplybegreb. Simultant, brug af 9lygtninge- indvandring kan være problematisk og føre til uheldige generaliseringer. Rammen for debatten skal udfordres. Det bør diskuteres, hvad de egentlige problemer er, så 9lygtninge ikke gøres til syndebukke. Konkret opfordrer vi til at man sætter fokus på oplysnings- arbejdet, igennem kampagner eller curriculum i folkeskolen, hvor man giver plads til at diskutere ords betydning og eventuelle historiske kontekst blandt andet for begreber som ytringsfrihed, ghetto og racisme.

7 Anbefaling 2: Danmarks ansvar som en del af EU: En solidarisk europæisk *lygtningepolitik For at skabe en mere solidarisk, europæisk 9lygtningepolitik, bør man revidere Dublin- forordningen. Denne indebærer, at det første land en asylansøger ankommer til er ansvarlig for at tage imod og behandle asylansøgningen. Ydermere forhindrer Dublin- forordningen, at man som 9lygtning ikke kan søge asyl i mere end ét europæisk land. Idet 9lygtningestrømmene i dag kommer sydfra, er det de Syd- og Øst- europæiske lande, der modtager 9lest 9lygtninge jf. Dublin- forordningen. Det betyder, at især Italien og Grækenlands asyl- systemer oplever store kapacitetsmæssige problemer. Dette fører til, at de ofte undlader at tage 9ingeraftryk og dermed undlader at registrere 9lygtninge i Eurodac- databasen. Det har medført større 9lygtninge- strømme op gennem Europa, hvilket har fået de europæiske lande til at stramme deres asylpolitik for at gøre det mindre attraktivt for 9lygtninge at søge asyl i netop deres land. Flere af de europæiske lande frygter nemlig en stigning i asylansøgere, hvis det er for nemt at opnå asyl i deres land. Det har ført til en såkaldt spill- over - effekt, hvor det ene EU- lands stramning af asylregler, får det næste EU- land til at stramme deres asylregler og så videre. Derfor er Dublin- forordningen lige nu skyld i et såkaldt race to the bottom, hvor EU- landenes asyl- regler bliver strammere og strammere. Dermed er Dublinforordningen ikke i overensstemmelse med de solidariske grundværdier, som EU bygger på. Anbefalinger: For at skabe en mere solidarisk europæisk 9lygtningepolitik følger en række anbefalinger: En fælles solidarisk fordelingsnøgle, hvor der tages udgangs- punkt i en ligelig pr. capita- fordeling af asylansøgere mellem EU- landene, som desuden tager hensyn til faktorer som BNP, arbejdsløshedsprocent, integrationskapacitet, areal og landenes speci9ikke situation. Fælles standard for asylsystemers modtagelse og behandling på tværs af medlemslande. Dette kan gøres igennem et styrket mandat til EASO (Det Europæiske Asylkontor).

8 Anbefaling 3: Danmarks ansvar overfor asylansøgere og anerkendte Alygtninge inden for landets grænser Flygtninge som en ressource og bedre vilkår for integrationsprocessen Afsættet for anbefalingerne til dansk praksis og asylmodtagelse går på ønsket om en bedre integrationsproces. Indledningsvist skal det dog bemærkes, at Danmark er et foregangsland på integrationsområdet. Et middel til at forbedre integrationsprocessen er afskaffelse af længerevarende ophold i asylcentre. Dette fordi asylcentre hurtigt bliver en ventestation før det nye liv begynder. Asylcentre er dog også en positiv overgang fra en ofte traumatiserende og farefuld 9lugt op igennem Europa, da et asylcenter kan give tryghed samt være et mødested for kulturelt ligesindede. På samme måde kan asylcentre være en god overgang til den nye danske kultur, da ansatte i asylcentret kan hjælpe med at forklare de nye kulturer og væremåder. Asylcentre er derfor ikke som udgangspunkt dårlige, men det er vigtigt at pointere, at asylcentre kun er fordelagtige som modtagelsesinstitutioner. Lejligheder er at foretrække efter den første honeymoon periode er forbi, da de giver muligheder for mere humane og individuelle livsformer på længere sigt. Livsformerne betinges i høj grad af bestemmelserne for opholdstilladelse og familiesammenføring. Derfor er et andet middel til at forbedre integrationsprocessen afskaffelsen af midlertidige opholdstilladelser. Alle 9lygtninge fra Syrien, der er ankommet til Danmark indenfor det sidste år, har kun fået midlertidig opholdstilladelse. Midlertidig opholdstilladelse giver først ret til familiesammenføring efter et år, hvis opholdstilladelsen forlænges. Det kan alt andet lige ikke gavne integrationsprocessen, at det enkelte 9lygtede familiemedlem skal sidde langt væk fra borgerkrige og være bekymret for de resterende familiemedlemmer. Endvidere går der ofte mere end fem år, før 9lygtninge får permanent opholdstilladelse, hvilket ikke giver grundlag for en god integrations- proces, da den enkelte 9lygtning ikke ved om han/hun kan få lov at blive i det forjættede land. FN s Racediskriminationskomité har kritiseret Danmark for netop disse bestemmelser samt udtrykt bekymring overfor de strenge og restriktive betingelser for familiesammenføring, som er sket trods gentagne anbefalinger. Et tredje middel til at skabe en bedre integrationsproces er at give 9lygtninge muligheder for hurtigere at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, og herigennem også hurtigere lære sproget. En måde at opnå dette er anerkendelse af uddannelser fra hjemlandet, hvilket i dag er nærmest umuligt uden en meget stor opkvali9icering. Realkompetencevurderinger skal ske på asylcentre og i højere grad anerkende viden og færdigheder opnået i udlandet. Denne tilgang taler også ind i en diskursiv ændring, hvor 9lygtninge bliver set som ressourcer for det danske samfund. For at skabe en en bedre integrationsproces for de 9lygtning der er ankommet til Danmark, følger heraf en række anbefalinger: Anbefalinger: Asylcentre skal kun være modtagelsescentre for asylansøgere. Efterfølgende skal 9lygtninge bo i lejligheder med henblik på at skabe mere individuelle livsformer Midlertidig opholdstilladelse skal afskaffes og reglerne for familiesammenføring skal lempes Udenlandsk uddannelse skal i højere grad anerkendes i det danske uddannelsessystem, så 9lygtninge hurtigere kan komme i arbejde og herigennem starte integrationsprocessen.

9 Afsluttende bemærkning Motivationen for dette forløb var en underen over den hårde 9lygtningedebat og den hårde tolkning af FN s konvention, vi oplever i Danmark. Vi ville forstå baggrunden og berettigelsen af denne tilgang, og dermed spurgte vi: Hvad er Danmarks ansvar? Vores anbefalinger ligger ikke skjul på, at vi mener, at Danmark som sin nabo Sverige bør søge at være en humanitær stormagt. Således har anbefalingerne bygget på inspiration fra vores studietur til Stockholm, hvor svenskernes gæstfrihed, stolthed og værdighed i retorik såvel som praksis imponerede os. Vi håber, at dette stille opråb kan være med til at udrydde misforståelser i befolkningen og blandt politikere, og at det kan bidrage til at nuancere og anstændiggøre retorikken. Sidst men ikke mindst er vores ønske og håb, at det en dag skal være politisk populært at kæmpe for den 9lygtningepolitik, der har den højeste moral, frem for den, der er mest afskrækkende. For os handler det ikke om at begrænse et problem det handler om, hvordan vi indretter et samfund, hvor vi udnytter alles ressourcer. Juni 2015

10 Kontakt vedrørende forløbet om den globale *lygtningekrise Marina Janell (forløbskoordinator): Michelle Adrian (forløbskoordinator): Fanny B. Sørensen (forløbskoordinator): Policyforum Københavns Universitet

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger.

N O T A T. Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. N O T A T Filial eller netbank 24. oktober 2013 Antallet af bankfilialer i Danmark falder i takt med at flere og flere danskere anvender bankernes digitale løsninger. Ved seneste opgørelse i 2012 brugte

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Livskvalitet og krisen i Europa

Livskvalitet og krisen i Europa 14. maj 2014 Livskvalitet og krisen i Europa Af Nicolai Kaarsen Danmark og de fleste andre europæiske lande blev ramt relativt hårdt af den finansielle krise med stigende ledighed og faldende produktion

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Om denne undersøgelse

Om denne undersøgelse Om denne undersøgelse I hele EU er der organisationer, der giver borgere adgang til og undervisning i informationsteknologi og evt. yder andre services til støtte for udsatte grupper. Disse organisationer

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Indvandringens historie

Indvandringens historie Indvandringens historie Den tidlige indvandring I tidens løb har mange forskellige folkeslag slået sig ned i Danmark. Fremmede der gennem historien er blevet modtaget meget forskelligt efter hvor rige

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Indholdsfortegnelse. DFUNK Dansk Flygtningehjælp Ungdom F l p l ^ _ df h c h ' a s A [ h g n _ mc 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til lærervejledningen s. 3 Hæftets opbygning og brug i undervisningen s. 4 Et politikområde i forandring s. 5 DFUNK Outreach

Læs mere

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen

Velkommen til. Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen Velkommen til Spørg-bare-møde den 23. april i Lilletrommen 1 Programmet: Velkommen v/borgmester Morten Slotved Flygtningesituationen fra globalt til lokalt perspektiv Hørsholm Kommunes integrationsansvar

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus

Danmarks økonomi. Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus Danmarks økonomi Martin Paldam Professor (Emeritus) Økonomisk Institut, Århus 1 1. Befolkning stagnerende, levealder op (obs.!) 2. Nationalproduktet: Erhvervsfordeling: store ændringer: Landbrug ned, industri

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure

Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Dansk standard DS/EN ISO 15612 2. udgave 2005-12-22 Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer Kvalificering ved godkendelse af en standardsvejseprocedure Specification

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE

KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE FOTO: KHALIL ASHAWI /SCANPIX KONFERENCE DANMARK OG DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE I samarbejde med rødekors.dk FOTO: 10611 EMRAH /SCANPIX DEN GLOBALE FLYGTNINGEKRISE Verden er vidne til en global flygtningekatastrofe,

Læs mere

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder

Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 20126 2. udgave 2012-04-18 Tandpleje Manuelle tandbørster Generelle krav og prøvningsmetoder Dentistry Manual toothbrushes General requirements and test methods DS/EN ISO 20126

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

BNP undervurderer væksten i dansk velstand

BNP undervurderer væksten i dansk velstand BNP undervurderer væksten i dansk velstand I forhold til udviklingen i vores velstand er der typisk fokus på væksten i priskorrigeret/realt BNP. Bruttonationalindkomsten (BNI) er imidlertid et mere retvisende

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa Den nordiske arbejdslivsmodel - og dens relevans for Europa Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, SAMAK, Stockholm 24.11.2008 Ny italesættelse i Europa siden 1990 Fra Socialisering

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Beskæftigelsesudvalget Skatteudvalget W I L D E R S P L A D S 8 K

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water

Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content in water Dansk standard DS/EN 13577 1. udgave 2007-05-15 Kemisk angreb på beton Bestemmelse af indhold af aggresiv carbondioxid i vand Chemical attack on concrete Determination of aggressive carbon dioxide content

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20.

Dagsorden. 11. Open 12. Dame 13. Mixed 14. Open masters 15. Dame masters 16.PR 17. Fundraising 18. K-udvalg 19. Evt 20. EM-stormøde 27/4-15 Dagsorden 1. Velkomst og introduktion 2. 15-20 minutter pow wow 3. Tilmeldte landshold 4. Finance v. Laurits og Børre 5. Venue 6. Accommodation 7. Food 8. Social Events 9. Staff/Volunteers

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping DS-information DS/CWA 16356-3 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 3: Europæisk CORE-fakturasyntaksmapping Guide

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2014-15 ASYL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Det danske marked i et internationalt perspektiv

Det danske marked i et internationalt perspektiv Det danske marked i et internationalt perspektiv v/ Peter Gill, director, 30 January 2014 1 CV og referencer Peter Gill Director T: +45 3945 3417 M: +45 2043 5563 E: pgl@pwc.dk Uddannelse Photo Arbejdsområder

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Introduktion Henrik Timm Præsentation i tremandsgrupper 3 minutter Hvad kendetegner den kompetente projektleder? Morten Fangel Grupperne prioriterer mellem værdier af / succeskriterier

Læs mere

Referat fra stormøde i BfA 27.2.2014 i Humlebæk, kl. 11-15

Referat fra stormøde i BfA 27.2.2014 i Humlebæk, kl. 11-15 Referat fra stormøde i BfA 27.2.2014 i Humlebæk, kl. 11-15 Værtinde Gerda Herbøl bød alle velkommen. Vi var ca. 60 deltagere. og vi sang den nye sang "Det land der rummer..." af Hans Kragh-Jacobsen Mødeleder

Læs mere

DS-information DS/CEN/TR 81-12

DS-information DS/CEN/TR 81-12 DS-information DS/CEN/TR 81-12 1. udgave 2014-11-13 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer Grundlag og fortolkning Del 12: Anvendelse af EN 81-20 og EN 81-50 på specifikke markeder

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

FLYGTNINGE (OG ANDRE) I DANMARK TVÆRKULTURELLE ASPEKTER

FLYGTNINGE (OG ANDRE) I DANMARK TVÆRKULTURELLE ASPEKTER FLYGTNINGE (OG ANDRE) I DANMARK TVÆRKULTURELLE ASPEKTER GENEVE KONVENTIONEN ASYL ELLER? ÅBENBART GRUNDLØS PROCEDURE. DUBLIN-FORORDNINGEN. ASYL-VURDERING OG CENTEROPHOLD. Asyl En asylansøger er en udlænding,

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali

Dansk Røde Kors Kulturhuset. asylum seekers information group. Photo: Nurali Dansk Røde Kors Kulturhuset asylum seekers information group Photo: Nurali Velkommen til ASIGgruppen Velkommen til ASIG-gruppen ASIG-gruppen er glad for, at du er med i vores team! Vi er sikre på, at du

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM

SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM SKABELON FOR INDSENDELSE AF FORSLAG TIL ALTERNATIVETS POLITISKE FORUM Denne skabelon bruges til indsendelse af forslag til Alternativets politik. Forslagene bliver behandlet i Alternativets politiske Forum.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4

Kristian Thulesen Dahl:</br>Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4 PARTILEDERRUNDE : Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge Af Gitte Redder @GitteRedder Mette Lauth @mettela Fredag den 11. september 2015, 05:00 Del: Uden en effektiv grænsekontrol,

Læs mere

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4

2 3-4 5-21 22-31 32-60 61-71 72-77 78-93 94-96. Udgivet af: VisitDenmark Juni 2012 ISBN: 978-87-87393-87-4 Introduktion Hovedkonklusioner Ferieadfærd i 2011 Danmarks potentiale 2012 Potentialet for målgrupperne 2012 Kendskab til Danmark og andre destinationer Kendskab til byer, områder og attraktioner i DK

Læs mere

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn. Instruktion us4252 ESS R5 20100 Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder

Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1176-11 3. udgave 2014-08-26 Legepladsredskaber og -underlag Del 11: Tredimensionelle klatrenet Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Playground equipment and surfacing

Læs mere

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 9300-014:2013 Dansk standard DS/EN 9300-014 1. udgave 2013-02-07 Flymateriel Aerospace series LOTAR LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data Part 014:

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere

din vej [ navn:... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere din vej [ navn:..................................... ] informationspjece om det danske asylsystem til uledsagede mindreårige asylansøgere DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID 2 KÆRE ASYLANSØGER

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark

SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK. Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark SKIFERGAS EFTERFORSKNING I DANMARK Peter Helmer Steen Nordsøfonden Henrik Nicolaisen Total E&P Denmark Folketing Rollefordeling EPU Skatteudvalg - Finansudvalg Skatteministeriet Klima, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer

Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer DS-information DS/CEN/TS 16555-1 1. udgave 2013-08-06 Innovationsledelse Del 1: Innovationsledelsessystemer Innovation Management Part 1: Innovation Management System DS/CEN/TS 16555-1 København DS projekt:

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere