(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)"

Transkript

1 28. maj 2014 FM2014/45 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet. (Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut, formand Medlem afinatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut, næstformand Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq Udvalget har efter 1. behandlingen d. 10. april 2014 under FM2014 gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål Formålet med forslaget er at pålægge Naalakkersuisut på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet. Midlerne skal anvendes til oprettelsen af en investeringspulje til brug for udvikling af fåreholderhvervet, foruden grønsags- og landbrugsproduktionen generelt. 1. behandling af forslaget i Inatsisartut Forslaget om fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet fandt støtte blandt flere partier, om end ikke alle. Forslaget blev herefter henvist til behandling i udvalget. FM2014/45 J.nr /14FM-LABU

2 28. maj 2014 FM2014/45 Samråd Udvalget har som led i udvalgets behandling af forslaget haft medlemmet af N aalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug i samråd. Kopi af samrådsindkaldelsen og Naalakkersuisoq's talepapir er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1. U dvalgets behandling af forslaget Udvalget noterer, at der blandt de politiske partier er et markant ønske om at styrke den grønlandske landbrugssektor, herunder fremme graden af national selvforsyning. Det bliver i den sammenhæng anført, at udviklingen af landbrugsindustrien vil have en positiv effekt ift. beskæftigelsen, foruden bidrage til at reducere importen af udenlandske fødevare. Konsulentvirksomheden Rambøll udgav i marts 2014 en rapport, indeholdende en analyse af den grønlandske landbrugssektor. Det fremgår heraf, at landbruget i 2011 udgjorde hovedbeskæftigelsen for personer, fordelt over 48 bedrifter. Antallet af bedrifter er faldet med 20 pct. i løbet af de seneste 10 år. Den gennemsnitlige størrelse af de enkelte bedrifter var på 22,5 hektar - svarende til omkring en tredjedel af størrelsen af de danske bedrifter. Det grønlandske landbrug er grundlæggende orienteret mod fåreavl, hvorfor grøntsags- og kartoffelproduktion kun udøves som bierhverv. Den samlede omsætning i landbrugssektoren udgjorde i mio. kr. I 2007 (marts) udkom Landbrugspolitisk Redegørelse, som redegjorde for de langsigtede politiske visioner for landbruget: "F orbrugeren skal være sikret en forsyning af grønlandsk producerede fødevarer til rimelige priser og med en god kvalitet. Producenterne indenfor det grønlandske landbrug skal have mulighed for at opnå et rimeligt indtægtsgrundlag samt udviklingsmuligheder som sikrer en stadig produktion af fødevarer i Grønland, produceret på bæredygtig måde." Visionen skulle realiseres gennem skabelsen af vækst inden for landbruget. Landbruget skulle samtidig effektiviseres. Finanslovspolitiske bevillinger til udvikling, uddannelse og innovation ville således fremover blive prioriteret i henhold til, hvorvidt de driftsøkonomiske forhold i landbruget blev anset som rentable. En arbejdsgruppe blev efterfølgende nedsat for at analysere investeringsbehovet i det grønlandske landbrug, herunder skabe grundlag for iværksættelsen af eventuelle politiske tiltag. I april 2008 udsendte arbejdsgruppen sin Økonomiske Analyse af det Grønlandske Landbrug, baseret på en gennemgang af årsregnskaberne for 46 af de daværende 50 fåreholdersteder i 2 FM2014/45 J.m l/14FM-LABU-00045

3 28. maj 2014 FM2014/45 Grønland. Her blev behovet for offentlige investeringer opgjort til 8,32 mio. kr. årligt frem mod Det blev herunder anført, at indtjeningen blandt fåreholdeme varierede kraftigt. Det kunne således konstateres, at de effektive bedrifter tjente mere end fem gange så meget pr. moderfår, som den dårligste gruppe i erhvervet. Arbejdsgruppen opfordrede på den baggrund også Hjemmestyret til at overveje, hvordan fremtidens landbrug skulle struktureres, idet forsat støtte af urentable bedrifter blev anset for at hæmme den strukturelle udvikling, der er nødvendig for at effektivisere landbruget. Arbejdsgruppen anførte i den sammenhæng, at Hjemmestyret gennem udbydelsen af favorable lån medvirkede til at skabe en større efterspørgsel efter lån, hvorfor der reelt ofte blev overinvesteret i den enkelte bedrift. Lånene blev endvidere udstedt uden en forudgående kreditvurdering, hvorfor lånet indebar en risiko for, at Hjemmestyret ville tabe sine penge. Arbejdsgruppen anbefalede på den baggrund en omlægning af støtten, således at al direkte støtte til landbruget fremover ville blive udbetalt i form af indhandlingstilskud, som automatisk ville belønne de mest effektive bedrifter. Arbejdsgruppen noterede, at en ændret sammensætning af de offentlige investeringer ville gøre det vanskeligere for visse landbrug at opnå lån - men at der omvendt ville være flere offentlige midler til rådighed for de rentable bedrifter. Selvom arbejdsgruppen således ikke kunne udelukke en kortsigtet produktionsnedgang, vurderedes produktionen på sigt at kunne opretholdes - endog stige - gennem udvidelsen af de effektive bedrifter, hvilket ville tilskynde til en hurtigere strukturel udvikling af landbrugssektoren, hvor sektoren som helheld ville blive rentabel. Udvalget har taget arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning. Udvalget konstaterer samtidig, at landbruget er et kapitalintensivt erhverv, som indebærer store investeringer i form af anskaffelse og vedligeholdelse af bygninger, maskiner og stabil energiforsyning - foruden løbende omkostninger til bl.a. brændstof, foder og kunstgødning. Landbruget hæmmes desuden af manglen på en veludviklet infrastruktur, som gør det vanskeligt at transportere og videredistribuere fødevareproduktionen til forbrugerene i de større byer. Udvalget noterer, at Naalakkersuisut i Politisk-Økonomisk Beretning 2014 anfører en ambition om, at landbruget i videst muligt omfang selv skal forestå finansieringen af nye initiativer og investeringer, herunder generelt fungere på markedsmæssige vilkår. Offentlige midler skal således i henhold til beretningen ikke anvendes til at opretholde urentable enheder. Udvalget skal hertil bemærke, at det historisk har vist SIg vanskeligt at tiltrække 3 FM2014/45 J.nr l14FM-LABU-00045

4 28. maj 2014 FM2014/45 privatfinansieret kapital til landbruget, hvorfor udbuddet af private midler ofte ikke har harmoneret med efterspørgslen i erhvervet. En af årsagerne synes herunder at være, at private finansieringsinstitutter har været forbeholdene med at stille kapital til rådighed mod pant i f.eks. bygninger og maskiner, som alt andet lige kan være svære at realisere, såfremt låntageren ikke selv er i stand til at indfri lånet. Udvalget noterer, at kun fem (5) af de aktuelle landbrugsbedrifter ifølge bankernes egen vurdering Gf. bilag l) har adgang til det kommercielle lånemarked, hvor låneomkostningerne alt andet lige samtidig vil være dyrere end tilsvarende lån gennem det offentlige. Udvalget finder således, at udviklingen af det grønlandske landbrug - i hvert fald for nuværende - fortsat vil indebære tilstedeværelsen af offentlige midler, hvilket også blev bekræftet af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug under ovennævnte samråd. Udvalget forholder sig derfor også - som udgangspunkt - positivt over for forslaget om at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet, om end udvalget dog anser det reelle finansieringsbehov som markant højere. Udvalget kan således konstatere, at alene udviklings- (hovedkonto ) og finansieringsstøtten til landbrugserhvervet (hovedkonto ) udgør 16,051 mio. kr. i Finansloven for Udvalget skal af samme årsag anbefale, at beløbsstørreisen i nærværende forslag forhøjes, således at der i finansloven for det kommende år afsættes minimum 15 mio. kr. til brug for udvikling af det grønlandske landbrug. Udvalget forventer herunder, at der vha. midlerne vil kunne opnås en positiv effekt ift. beskæftigelsen inden for sektoren, som vil kunne bidrage til at reducere den generelle arbejdsløshed i samfundet. Udvalget skal i den sammenhæng bemærke, at Naalakkersuisut har nedsat en Landbrugskommission, som tiltrådte d. 5. februar Det er udvalgets forståelse, at Kommissionen har afsluttet sit arbejde - og at kommissionsbetænkningen vil blive fremlagt til juni under Fåreholderforeningens (SPS) generalforsamling. Landbrugskommissionen vil anvise vejen for øget selvforsyning af primært lam, rensdyr, kvæg og grøntsager - foruden fremkomme med anbefalinger ift., hvordan indtjeningsevnen inden for landbruget kan forbedres. Udvalget finder, at Landbrugskommissionen bør danne udgangspunkt for forhandlingerne i forbindelse med Finansloven 2015 om den præcise fordeling af bevillingerne til landbruget. Kommissionens betænkning vil således sikre, at forhandlingerne gennemføres på et oplyst grundlag, herunder at fremtidig afsatte samfundsmidler anvendes med størst mulig effekt - og værdi for Grønland som helhed. FM2014/45 J.nr /14FM-LABU

5 28. maj 2014 FM2014/45 Udvalget skal herunder henstille til, at Naalakkersuisut tager initiativ til at sikre, at de kommende finanslovsforhandlinger inddrager samtlige relevante udvalg i Inatsisartut, foruden interessenterne i landbruget. Forslagets økonomiske konsekvenser Det fremgår af 33, stk. 1, i Inatsisartuts forretningsorden, at de økonomiske og administrative konsekvenser ved realiseringen af beslutningsforslag skal beskrives i forslagets begrundelse. Udvalget indstiller, at ændringsforslaget om minimum 15 mio. kr. til brug for landbruget finansieres gennem en omfordeling af midlerne på Finansloven i forbindelse med de kommende finanslovforhandlinger. U dvalgets indstillinger Et enigt udvalg fremsætter følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte minimum 15 mio. kr. til støtte og udvikling af det grønlandske landbrug. FM2014/45 1m l14FM-LABU

6 28. maj 2014 FM2014/45 Med disse bemærkninger og med den 1 betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. Nikolaj Jeremiassen, Formand Karl-Kristian Kruse, Næstformand Aqqaluaq B. Egede Ane Hansen Hans Enoksen FM2014/45 J.lIT l/14FM-LABU

7 INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og landbrug Finn Karlsen IHER Dato: 12. maj 2014 J.nr.: Indkaldelse til samråd med Fiskeri-, Fangst- og landbrugsudvalget onsdag d. 14. maj 2014 kl i mødelokale 2 Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget indkalder hermed medlemmet af Naalakkersuisut Finn Karlsen til samråd som led i udvalgets behandling af beslutningsforslag FM2014/45. Udvalget ønsker på samrådet at drøfte følgende: A. Landbrugskommissionen Selvstyret har nedsat en Landbrugskommission, som tiltrådte d.s. februar Landbrugskommissionen ventes, at ville anvise vejen for øget selvforsyning - samt fremkomme med anbefalinger ift., hvordan indljeningsevnen inden for landbruget kan forbedres. Spørgsmål 1 Hvornår forventer Naalakkersuisut at Landbrugskommissionens betænkning vil blive fremlagt? Spørgsmål 2 Det er udvalgets forståelse, at Landbrugskommissionens betænkning oprindeligt skulle være fremlagt i første kvartal af Hvad er årsagen til, at betænkningen endnu ikke er udkommet? Spørgsmål 3 Hvordan forventer Naalakkersuisut at følge op på Landbrugskommissionens betænkning? Påtænker Naalakkersuisut at drøfte betænkningen med interessenterne i Landbruget og de relevante udvalg i Inatsisartut? B. Politisk-Økonomisk Beretning 2014 I henhold til Politisk-Økonomisk Beretning 2014 skal landbruget fungere på markedsmæssige vilkår med færrest mulige samfundspålagte bindinger og mindst mulig subsidering. Spørgsmål 4 Hvilke fordele og ulemper forventer Naalakkersuisut i forbindelse med en overgang til større markedsvilkår inden for landbrugssektgren? INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' 0> ~ Side 1/3

8 Spørgsmål 5 Hvordan forventer Naalakkersuisut at antallet og størrelsen af eksisterende landbrugsbedrifter vil udvikle sig, hvis landbruget fremover s,elv skal forestå finansieringen af nye initiativer og investeringer? SpørgsmålS Vil udbuddet af private finansieringsmidler efter Naalakkersuisut's vurdering være tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen fra landbruget? c. Økonomisk analyse og kreditvurdering I Landbrugspofitisk Redegørelse 2007 fremgår, at centralforvaltningen ikke har foretaget konsekvente økonomiske analyser af landbruget, hvorfor det daværende Landstyre ikke var i besiddelse af et opdateret billede af den økonomiske og driftsmæssige situation i landbrugserhvervet. I Økonomisk Analyse af det Grønlandske Landbrug (2008) fremgår, at der på daværende tidspunkt ikke foregik nogen kreditvurdering af landbrugsbedrifterne i forbindelse med låneansøgningerne. Spørgsmål 7 Hvilke foranstaltninger har Naalakkersuisut truffet for at sikre, at der efter fremlæggelsen af Landbrugspolitisk Redegørelse 2007 gennemføres konsekvente økonomiske analyser af landbruget? SpørgsmålS Kan Naalakkersuisut bekræfte, at låneansøgninger ikke behandles og imødekommes uden en forudgående kreditvurdering? Hvis nej, hvilke argumenter kan så fremlægges til fordel for denne manglende praksis? Spørgsmål 9 Hvor stort er det samlede aktuelle offentlige udlån til landbrugserhvervet - og hvordan fordeler udlånet sig ift. rentebærende og ikke-rentebærende udlån? Spørgsmål 10 Hvor mange landbrugsbedrifter anses som urentable - og hvilke risici indebærer det ift. indfrielsen af de Offentlige lån? D. Støtte til udvikling og beskæftigelse Udvalget finder det vigtigt fortsat at støtte udviklingen i landbruget, herunder bidrage til beskæftigelse i landbrugssektoren med henblik på at bekæmpe den generelle arbejdsløshed i samfundet. Spørgsmål 11 Hvor mange offentlige midler er i 2014 afsat til udvikling og støtte af landbruget - og hvordan har Naalakkersuisut prioriteret fordelingen af midlerne? INATSISARTUT. PARLIAMENT Ol" GREENLAND Postboks Nuuk' (}l ~ Side 2/3

9 Spørgsmål 12 Hvor mange offentlige midler forventer Naalakkersuisut at afsætte til udvikling og støtte af landbruget i Finansloven og hvordan vil midlerne blive prioriteret? Spørgsmål 13 Hvordan vurderer Naalakkersuisut muligheden for, at der inden for rammen af beslutningsforslagene FM2014f20 og FM2014/21 afsættes midler til brug for fremme af beskæftigelsen inden for landbruget? Udvalget påregner at stille opfølgende spørgsmål under samrådet. Udvalget har som målsætning, at et samråd i videst mulige omfang skal tage form af en politisk drøftelse imellem medlemmet af Naalakkersuisut og udvalget - typisk om prioriteringer og målsætninger. Ved den mundtlige drøftelse bør så vidt muligt benyttes frit foredrag. Udvalget ønsker endelig at modtage et notat på grønlandsk og dansk om foranstående spørgsmål i forlængelse af samrådet. Notatet bedes sendt elektronisk til ==c.:..::u==",-, senest umiddelbart efter samrådet. Såfremt notatet medbringes og anvendes under samrådet bedes en kopi givet til udvalgets tolk umiddelbart ved samrådets begyndelse. Med.~nlig hilsen ~~~~:;~assen Udvalgsformand INATSISARTUT PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' Q:> ~ Side 3/3

10 Aallsamermut. Pinlamermul Nunalerfnermullu Naalakkersulsoq Medlem af Naalakkersuisut for Rskerf. Fangst og Landbrug GOVERNMENT OF GREENLANO Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget IHer Svar til spørgsmål ifm. samråd d. 14. maj om FM 2014/45 Der henvises til samrådsindkaldelse med j.nr Udvalget ønsker samråd som led i udvalgets behandling af beslutningsforslag FM 2014/45, hvis 2. behandling er udsat til d. 3, juni. Spørgsmålene svares i samme rækkefølge. Indledningsvist skal det meddeles. at Naalakkersuisut endnu ikke har behandlet Landbrugskommissionens betænkning. AdA. Landbrugskommissionen 19..(J Sags nr, Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) E-mali: Ad Spørgsmål 1 Hvornår forventer Naafakkersuisut at Landbrugskommissionens betænkning vil blive fremlagt? Landbrugskommissionens betænkning blev færdig i januar 2014 og har været sendt til Kommissionens medlemmer til kommentering med en frist til d. 24. februar herefter oversættelse og korrekturlæsning. Så snart betænkningen er blevet forelagt Naalakkersuisut er det intensionen dels at præsentere den for relevante udvalg i Inatsisartut samt at aflevere betænkningen i henhold til 35 i Inatsisartuts forretningsudvalg. Desuden vil betænkningen præsenteres i et planlagt seminar i Kommune Kujalleq. Ad Spørgsmål 2 Det er udvalgets forstflelse, at Landbrugskommissionens betænkning oprindeligt skulle være fremlagt i første kvartal af Hvad er årsagen til, at betænkningen endnu ikke er udkommet? Jf. svar til pkt. 1 og som supplement kan jeg meddele, at Kommissionsmedlemmerne har anmodet om forlængelse af fristen for kommentering og oversættelse og korrekturlæsning har taget længere tid end forventet. Ad Spørgsmål 3 Hvordan forventer Naalakkersuisut at følge op på Landbrugskommissionens betænkning? P~tænker Naa/akkersuisut at drøfte betænkningen med interessenterne i Landbruget og de relevante udvalg Ilnatsisartut? 1

11 Jf. svar til 1 også. Naalakkersuisut forventer at formanden for Kommissionen præsenterer betænkningen til fåreholdererhvervet under SPS's generalforsamling i juni Derudover sendes betænkningen til kommentering hos relevante Departementer. Parallelt er Departementet gået i gang med forslag til prioriteringsliste på baggrund af Kommissionens anbefalinger, som skal præsenteres for Landbrugsrådet på dets næste møde i juni 2014, hvorefter en nedsat opfølgningsgruppe vil følge med i implementeringen af opgaverne på baggrund af prioriteringslisten. I opfølgningen er der dels de økonomiske, lovgivningsmæssige samt udviklingsmæssige aspekter fra betænkningen som skal evalueres. Evalueringen vil indeholde de samfundsmæssige økonomiske konsekvenser fra betænkningen. Ad B. Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Ad Spørgsmål 4 Hvilke fordele og ulemper forventer Naafakkersuisut i forbindelse med en overgang tif større markedsvijkår inden for landbrugssektoren? Fordele: På baggrund af resultaterne fra betænkningen, er der mange faktorer der viser, at landbrugserhvervet har store udfordringer. Det er min vurdering at der til Landbrugskommissionens kommissorium er lavet meget høje forventninger i forhold til overgang til større markedsvilkår. Resultaterne af regnskabstallene i betænkningen viser tydeligt de hårde økonomiske vilkår landbrugserhvervet er underlagt. Den største fordel vil være at landbrugserhvervet strukturtilpasser sig, således de økonomisk stærke fåreholdersteder stabiliserer sig endnu bedre. En anden fordel kan være at bevilgede midler så kan fordeles hvor tilskud eller støtte giver størst nytte og behov. Ulemper: Ulempen er de mange usikkerhedsfaktorer, især med henvisning til at der er mange udfordringer for landbrugserhvervet i den kommende tid, ikke bare økonomisk. Ad Spørgsmål 5 Hvordan forventer Naalakkersuisut at antallet og størrelsen af eksisterende landbrugsbedrifter vil udvikle sig, hvis landbruget fremover selv skal forestå finansieringen af nye Initiativer og investeringer? Jeg vil henvise til at udvalget afventer præsentation og læsning af betænkningen. Naalakkersuisut håber dog på at omstruktureringen af landbrugserhvervet kan Igangsættes i led af anbefalinger fra betænkningen. Ad Spørgsmål 6 Vil udbuddet af private finansieringsmidler efter Naalakkersuisut's vurdering være tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen fra landbruget? 2

12 Nej, det mener vi ikke er tilfældet. Der vil fortsat være store behov for offentlig finansiering. Jf. svar fra Bankerne, som også var medlem af Kommissionen og begge har under Kommissionsarbejdet meddelt at de vurderede ud fra regnskabstallene, at erhvervet Ikke er rentabelt uden offentligt tilskud og derfor umuligt at få bankfinansieret på fremtidige lån (til fremtidige investeringer til landbruget). Evnen til at afvikle lån er derfor afhængig af de årlige politiske vedtagelser og en længere tids finansiering fra deres side derfor ikke er mulig. En kommerciel belåning ville kun være mulighed for de 5 landbrug med den bedste indtjening, vurderede bankerne. Bankerne udlåner kun efter markedsvilkår, hvor renten er meget højere end lån fra det offentlige. Ad C. Økonomisk analyse og kreditvurdering Ad Spørgsmål 7 Hvilke foranstaltninger har Naalakkersuisut truffet for at sikre, at der efter fremlæggelsen af Landbrugspolitisk Redegørelse 2007 gennemføres konsekvente økonomiske analyser af landbruget? Udover at følge op med en anden redegørelse i 2008, besluttede daværende Naalakkersuisut at renovering af slagteriet kunne være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, idet indhandlingsmængderne ikke kunne øges med daværende slagterifaciliteter. Hovedrenoveringen blev færdig i 2013 og skal følges op med mindre justeringer i 2014 og Indhandling af lam har i perioden 1984 og 2012 ligget mellem ~ Målet havde været at komme over pr. år eller mere. Samtidig igangsatte daværende Naalakkersuisut planlægning om dannelse af en kommission i 2012, som blandt andet skulle se på økonomiske aspekter. da det viste sig at de hidtidige redegørelser ikke gav tydelig billede af hvor landbrugserhvervet haltede og hvor der kunne igangsættes initiativer som kunne skubbe i udviklingen og give større bidrag til samfundsøkonomien. Ad Spørgsmål 8 Kan Naa/akkersuisut bekræfte. at I~neansøgninger ikke behandles og imødekommes uden en forudgående krediivurdering? Hvis nej, hvilke argumenter kan så fremlægges til fordel for denne manglende praksis? Praksis for behandling af låneansøgninger i dag er som følger: Fåreholderens ansøgning sendes til bestyrelsen for De Samvirkende Fåreholderforeninger. Fåreavlens administrationskontor udarbejder sammen med konsujentijenesten for landbrug, et budget for ansøgeren samt en indstilling til De Samvirkende Fåreholderforeninger. Efterfølgende bliver ansøgningen sendt til Erhvervsstøtteafdelingen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som på denne baggrund behandler ansøgningen, og efterfølgende meddeler afgørelsen til ansøgeren. I sagsbehandlingen indgår således en vurdering af fåreholderens budgetter. Ad Spørgsmål 9 3

13 Hvor stort er det samlede aktuelle offentlige udlån til landbrugserhvervet - og hvordan fordeler udlånet sig ift. rentebærende og ikke-rentebærende udllln? De samlede udlån til landbrugserhvervet var pr på i alt 62,5 millioner kr. De samlede udlån på 62,5 millioner kr. kan fordeles i 3 kategorier: A) De samlede rentebærende udlån til landbrugserhvervet var pr på i alt 30,7 millioner kr. B) De samlede rente- og afdragsfrie udlån var pr på i alt 24,5 millioner kr. C) Derudover er der udlån på i alt 7,4 millioner kr. som er en kombination af rentebærende og rente- og afdragsfrie lån. Ad Spørgsmål 10 Hvor mange landbrugsbedrifter anses som urentable - og hvilke risici indebærer det ift. indfrielsen af de offentlige Illn? Der er i alt 39 fåreholdersteder. Fåreholdernes samlede restgæld var på , kr. ultimo året Den største restgæld var på ,- kr., hvor restafdragstiden er 23 år. For den der har den mindste restgæld, var gælden pr. ultimo 2012 på , kr., hvor restafdragstiden er på 9 år. For enkelte landbrugere er restafdragstiden 5 år. Gennemsnitlig er restgælden på ca ,- kr. for hver landmand. Kun 5 af fåreholderne havde positivt resultat efter afdrag på gæld samt renter og uden tilskud. Det er klart. at en bedrift uden egentlig indtjening, har svært ved at indfri tilbagebetaling af lån til de offentlige og private, f.eks, banklån. Ad D. Støtte til udvikling og beskæftigelse Ad Spørgsmål 11 Hvor mange offentlige midler er i 2014 afsat til udvikling og støtte af landbruget - og hvordan har Naalakkersuisut prioriteret fordelingen af midlerne? Udover mit svar forneden henvises der til FL 2014, hvor bevillingerne til landbrugserhvervet kan læses. Der er bevilget kr, 23,051 mio. kr. I alt for året 2014 til landbruget, der fordeler sig således: Tabel l' Konto Landbrug -Ær FinansierinasstøUe tillandbruaserhvervet UdviklinQsstøtte. landbruqet Service kontrakt med Neqi AlS 7, FInansieringsstøtten er fordelt på indhandlingstilskud på kr. 6,998 mio, kr., hvor der forventes en uændret indhandling på lam som vurderes til 344 tons og får der vurderes til 37 tons, Indhandlingstitskuddet ydes som et tilskud pr. kg. lam og udbetales af Neqi AIS. Der bevilges 0,102 mro. kr. tilskud til etablering, 0,330 mio. kr. tilskud tir udviklingsprojekter samt 5,598 mio. kr. til andre tilskud. 4

14 Udviklingsstøtten (konto ) på 3,023 mio. kr. til landbruget, er bevilget med henblik på at denne bruges til erhvervsfremme-aktiviteter, til forbedring af rammebetingelserne for landbruget. Herunder driften af konsulenttjenesten, der arbejder ud fra en resultatkontrakt mellem Selvstyret og SPS. Servicekontrakten med Neqi AJS ( ) er på 7 mio. kr. i 2014 og der budgetteres med kr. 6 mio. for Derudover Indgår bevillingen på hovedkonto af det samlede rente- og afdragsfrie lån på 10,804 mio. kr. der er bevilget til hele området for fiskeri fangst og landbrug I året Til landbruget bevllges i alt 4,460 mio. kr., svarende til aktivitetstallet i finansloven. Nærværende bevilling indgår ikke direkte i ovennævnte beregning under tabel 1. Rentetilskuddet ( ) andrager i 2014 kr ,- og udgør 4 % af den samlede restgæld, hvor restgælden ud fra disse tal udgør 6 mio. kr. og låntageren skal således selv afholde 4 % p.a. af restgælden. Så der regnes med at renten på restgælden i alt er på 8 % p.a. Nærværende bevilling indgår ikke direkte i ovennævnte beregning under tabel 1. Ad Spørgsmål 12 Hvor mange offentlige midler forventer Naa/akkersuisut at afsætte til udvikling og støtte af landbruget i Finansloven og hvordan vil midlerne blive prioriteret? Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke udtale mig om afsætning af midler i forhold til Finanslov 2015 og overslagsårene da finanslovsprocessen er i gang. Hvad angår prioritering vil Naalakkersuisut for enhver tid prioritere anvendelsen af offentlige midler til udviklende tiltag for erhvervet, herunder tilomkostnlngsdæmpende tiltag. Ad Spørgsmål 13 Hvordan vurderer Naalakkersuisut muligheden for, at der inden for rammen af beslutningsforslagene FM og FM afsættes midler til brug for fremme af beskæftigelsen inden for landbruget? Jf. mit svar til pkt. 12. Som supplement kan jeg meddele, at ved renoveringen af slagteriet, så er der allerede sket øgning af ansatte personer i slagteriets regi, som forhåbentlig vil give afsmittende virkning langs kysten, når der sker større salg og forsyning af varer fra Neqi AIS. Ved etablering af det nye multislagteri vil man kunne skabe varige arbejdspladser hele året. Det nye slagteri vil også kunne aftage kartofler og grønsager. Naalakkersuisut forventer også at multislagteriet har afsmittende virkning på job hos distributørerne, offentlige spisesteder, restauranter og hoteller med de øgede vare-sortement. I forhold til beskæftigelsen i landbrug, så afhænger det i høj grad af de enkelte fåreholderes behov og såfremt særlig hjælp behøves. hvor lang tid der er behov herfor. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga s

15 Med venlig hilsen Finn Karlsen ti

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

1. Hvordan er de midler, der er afsat på Finanslov 2016 til landbrug prioriteret og fordelt?

1. Hvordan er de midler, der er afsat på Finanslov 2016 til landbrug prioriteret og fordelt? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut, Suka Frederiksen Her/ Svar på 37-spørgsmål nr. 155 om Landbrugserhvervet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen.

Spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden vedr. Fanger- og fiskeruddannelsen. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE GREENLAND HOME RULE Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiutinullu ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Naalakkersuisoq Landsstyreområdet

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug

Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Målrettet støtte til det grønlandske landbrug Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 25. april 2016 Forfattere: Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Kristoffer Jensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 9. november 2017 EM2017/S8 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

20. maj 2015 FM2015/96/107 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 20. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til forslag til Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 ændring af Landstinglov om fiskeri. (Ændringer om udstedelse og opretholdelse

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. maj 2016 FM 2016/31 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkesuisut pålægges at rette henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq med henblik på

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug Udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende landbrugets økonomi,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 28. maj 2014 FM 20141156 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre årlige evalueringer af behandlingsindsatsen

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri.

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER 13. februar 2008 Sags.nr. 01.36.01.29 Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

3. november 2015 EM 2015/33 (FM 2015/33) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til inkorporering af FN s Børnekonvention som inatsisartutlov

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere