(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)"

Transkript

1 28. maj 2014 FM2014/45 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet. (Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen bestået af: Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut, formand Medlem afinatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut, næstformand Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut Medlem af Inatsisartut Knud Kristiansen, Atassut Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq Udvalget har efter 1. behandlingen d. 10. april 2014 under FM2014 gennemgået forslaget. Forslagets indhold og formål Formålet med forslaget er at pålægge Naalakkersuisut på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet. Midlerne skal anvendes til oprettelsen af en investeringspulje til brug for udvikling af fåreholderhvervet, foruden grønsags- og landbrugsproduktionen generelt. 1. behandling af forslaget i Inatsisartut Forslaget om fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet fandt støtte blandt flere partier, om end ikke alle. Forslaget blev herefter henvist til behandling i udvalget. FM2014/45 J.nr /14FM-LABU

2 28. maj 2014 FM2014/45 Samråd Udvalget har som led i udvalgets behandling af forslaget haft medlemmet af N aalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug i samråd. Kopi af samrådsindkaldelsen og Naalakkersuisoq's talepapir er vedlagt nærværende betænkning som bilag 1. U dvalgets behandling af forslaget Udvalget noterer, at der blandt de politiske partier er et markant ønske om at styrke den grønlandske landbrugssektor, herunder fremme graden af national selvforsyning. Det bliver i den sammenhæng anført, at udviklingen af landbrugsindustrien vil have en positiv effekt ift. beskæftigelsen, foruden bidrage til at reducere importen af udenlandske fødevare. Konsulentvirksomheden Rambøll udgav i marts 2014 en rapport, indeholdende en analyse af den grønlandske landbrugssektor. Det fremgår heraf, at landbruget i 2011 udgjorde hovedbeskæftigelsen for personer, fordelt over 48 bedrifter. Antallet af bedrifter er faldet med 20 pct. i løbet af de seneste 10 år. Den gennemsnitlige størrelse af de enkelte bedrifter var på 22,5 hektar - svarende til omkring en tredjedel af størrelsen af de danske bedrifter. Det grønlandske landbrug er grundlæggende orienteret mod fåreavl, hvorfor grøntsags- og kartoffelproduktion kun udøves som bierhverv. Den samlede omsætning i landbrugssektoren udgjorde i mio. kr. I 2007 (marts) udkom Landbrugspolitisk Redegørelse, som redegjorde for de langsigtede politiske visioner for landbruget: "F orbrugeren skal være sikret en forsyning af grønlandsk producerede fødevarer til rimelige priser og med en god kvalitet. Producenterne indenfor det grønlandske landbrug skal have mulighed for at opnå et rimeligt indtægtsgrundlag samt udviklingsmuligheder som sikrer en stadig produktion af fødevarer i Grønland, produceret på bæredygtig måde." Visionen skulle realiseres gennem skabelsen af vækst inden for landbruget. Landbruget skulle samtidig effektiviseres. Finanslovspolitiske bevillinger til udvikling, uddannelse og innovation ville således fremover blive prioriteret i henhold til, hvorvidt de driftsøkonomiske forhold i landbruget blev anset som rentable. En arbejdsgruppe blev efterfølgende nedsat for at analysere investeringsbehovet i det grønlandske landbrug, herunder skabe grundlag for iværksættelsen af eventuelle politiske tiltag. I april 2008 udsendte arbejdsgruppen sin Økonomiske Analyse af det Grønlandske Landbrug, baseret på en gennemgang af årsregnskaberne for 46 af de daværende 50 fåreholdersteder i 2 FM2014/45 J.m l/14FM-LABU-00045

3 28. maj 2014 FM2014/45 Grønland. Her blev behovet for offentlige investeringer opgjort til 8,32 mio. kr. årligt frem mod Det blev herunder anført, at indtjeningen blandt fåreholdeme varierede kraftigt. Det kunne således konstateres, at de effektive bedrifter tjente mere end fem gange så meget pr. moderfår, som den dårligste gruppe i erhvervet. Arbejdsgruppen opfordrede på den baggrund også Hjemmestyret til at overveje, hvordan fremtidens landbrug skulle struktureres, idet forsat støtte af urentable bedrifter blev anset for at hæmme den strukturelle udvikling, der er nødvendig for at effektivisere landbruget. Arbejdsgruppen anførte i den sammenhæng, at Hjemmestyret gennem udbydelsen af favorable lån medvirkede til at skabe en større efterspørgsel efter lån, hvorfor der reelt ofte blev overinvesteret i den enkelte bedrift. Lånene blev endvidere udstedt uden en forudgående kreditvurdering, hvorfor lånet indebar en risiko for, at Hjemmestyret ville tabe sine penge. Arbejdsgruppen anbefalede på den baggrund en omlægning af støtten, således at al direkte støtte til landbruget fremover ville blive udbetalt i form af indhandlingstilskud, som automatisk ville belønne de mest effektive bedrifter. Arbejdsgruppen noterede, at en ændret sammensætning af de offentlige investeringer ville gøre det vanskeligere for visse landbrug at opnå lån - men at der omvendt ville være flere offentlige midler til rådighed for de rentable bedrifter. Selvom arbejdsgruppen således ikke kunne udelukke en kortsigtet produktionsnedgang, vurderedes produktionen på sigt at kunne opretholdes - endog stige - gennem udvidelsen af de effektive bedrifter, hvilket ville tilskynde til en hurtigere strukturel udvikling af landbrugssektoren, hvor sektoren som helheld ville blive rentabel. Udvalget har taget arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning. Udvalget konstaterer samtidig, at landbruget er et kapitalintensivt erhverv, som indebærer store investeringer i form af anskaffelse og vedligeholdelse af bygninger, maskiner og stabil energiforsyning - foruden løbende omkostninger til bl.a. brændstof, foder og kunstgødning. Landbruget hæmmes desuden af manglen på en veludviklet infrastruktur, som gør det vanskeligt at transportere og videredistribuere fødevareproduktionen til forbrugerene i de større byer. Udvalget noterer, at Naalakkersuisut i Politisk-Økonomisk Beretning 2014 anfører en ambition om, at landbruget i videst muligt omfang selv skal forestå finansieringen af nye initiativer og investeringer, herunder generelt fungere på markedsmæssige vilkår. Offentlige midler skal således i henhold til beretningen ikke anvendes til at opretholde urentable enheder. Udvalget skal hertil bemærke, at det historisk har vist SIg vanskeligt at tiltrække 3 FM2014/45 J.nr l14FM-LABU-00045

4 28. maj 2014 FM2014/45 privatfinansieret kapital til landbruget, hvorfor udbuddet af private midler ofte ikke har harmoneret med efterspørgslen i erhvervet. En af årsagerne synes herunder at være, at private finansieringsinstitutter har været forbeholdene med at stille kapital til rådighed mod pant i f.eks. bygninger og maskiner, som alt andet lige kan være svære at realisere, såfremt låntageren ikke selv er i stand til at indfri lånet. Udvalget noterer, at kun fem (5) af de aktuelle landbrugsbedrifter ifølge bankernes egen vurdering Gf. bilag l) har adgang til det kommercielle lånemarked, hvor låneomkostningerne alt andet lige samtidig vil være dyrere end tilsvarende lån gennem det offentlige. Udvalget finder således, at udviklingen af det grønlandske landbrug - i hvert fald for nuværende - fortsat vil indebære tilstedeværelsen af offentlige midler, hvilket også blev bekræftet af medlemmet af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug under ovennævnte samråd. Udvalget forholder sig derfor også - som udgangspunkt - positivt over for forslaget om at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet, om end udvalget dog anser det reelle finansieringsbehov som markant højere. Udvalget kan således konstatere, at alene udviklings- (hovedkonto ) og finansieringsstøtten til landbrugserhvervet (hovedkonto ) udgør 16,051 mio. kr. i Finansloven for Udvalget skal af samme årsag anbefale, at beløbsstørreisen i nærværende forslag forhøjes, således at der i finansloven for det kommende år afsættes minimum 15 mio. kr. til brug for udvikling af det grønlandske landbrug. Udvalget forventer herunder, at der vha. midlerne vil kunne opnås en positiv effekt ift. beskæftigelsen inden for sektoren, som vil kunne bidrage til at reducere den generelle arbejdsløshed i samfundet. Udvalget skal i den sammenhæng bemærke, at Naalakkersuisut har nedsat en Landbrugskommission, som tiltrådte d. 5. februar Det er udvalgets forståelse, at Kommissionen har afsluttet sit arbejde - og at kommissionsbetænkningen vil blive fremlagt til juni under Fåreholderforeningens (SPS) generalforsamling. Landbrugskommissionen vil anvise vejen for øget selvforsyning af primært lam, rensdyr, kvæg og grøntsager - foruden fremkomme med anbefalinger ift., hvordan indtjeningsevnen inden for landbruget kan forbedres. Udvalget finder, at Landbrugskommissionen bør danne udgangspunkt for forhandlingerne i forbindelse med Finansloven 2015 om den præcise fordeling af bevillingerne til landbruget. Kommissionens betænkning vil således sikre, at forhandlingerne gennemføres på et oplyst grundlag, herunder at fremtidig afsatte samfundsmidler anvendes med størst mulig effekt - og værdi for Grønland som helhed. FM2014/45 J.nr /14FM-LABU

5 28. maj 2014 FM2014/45 Udvalget skal herunder henstille til, at Naalakkersuisut tager initiativ til at sikre, at de kommende finanslovsforhandlinger inddrager samtlige relevante udvalg i Inatsisartut, foruden interessenterne i landbruget. Forslagets økonomiske konsekvenser Det fremgår af 33, stk. 1, i Inatsisartuts forretningsorden, at de økonomiske og administrative konsekvenser ved realiseringen af beslutningsforslag skal beskrives i forslagets begrundelse. Udvalget indstiller, at ændringsforslaget om minimum 15 mio. kr. til brug for landbruget finansieres gennem en omfordeling af midlerne på Finansloven i forbindelse med de kommende finanslovforhandlinger. U dvalgets indstillinger Et enigt udvalg fremsætter følgende ændringsforslag: Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte minimum 15 mio. kr. til støtte og udvikling af det grønlandske landbrug. FM2014/45 1m l14FM-LABU

6 28. maj 2014 FM2014/45 Med disse bemærkninger og med den 1 betænkningen anførte forståelse skal udvalget overgive forslaget til 2. behandling. Nikolaj Jeremiassen, Formand Karl-Kristian Kruse, Næstformand Aqqaluaq B. Egede Ane Hansen Hans Enoksen FM2014/45 J.lIT l/14FM-LABU

7 INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og landbrug Finn Karlsen IHER Dato: 12. maj 2014 J.nr.: Indkaldelse til samråd med Fiskeri-, Fangst- og landbrugsudvalget onsdag d. 14. maj 2014 kl i mødelokale 2 Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget indkalder hermed medlemmet af Naalakkersuisut Finn Karlsen til samråd som led i udvalgets behandling af beslutningsforslag FM2014/45. Udvalget ønsker på samrådet at drøfte følgende: A. Landbrugskommissionen Selvstyret har nedsat en Landbrugskommission, som tiltrådte d.s. februar Landbrugskommissionen ventes, at ville anvise vejen for øget selvforsyning - samt fremkomme med anbefalinger ift., hvordan indljeningsevnen inden for landbruget kan forbedres. Spørgsmål 1 Hvornår forventer Naalakkersuisut at Landbrugskommissionens betænkning vil blive fremlagt? Spørgsmål 2 Det er udvalgets forståelse, at Landbrugskommissionens betænkning oprindeligt skulle være fremlagt i første kvartal af Hvad er årsagen til, at betænkningen endnu ikke er udkommet? Spørgsmål 3 Hvordan forventer Naalakkersuisut at følge op på Landbrugskommissionens betænkning? Påtænker Naalakkersuisut at drøfte betænkningen med interessenterne i Landbruget og de relevante udvalg i Inatsisartut? B. Politisk-Økonomisk Beretning 2014 I henhold til Politisk-Økonomisk Beretning 2014 skal landbruget fungere på markedsmæssige vilkår med færrest mulige samfundspålagte bindinger og mindst mulig subsidering. Spørgsmål 4 Hvilke fordele og ulemper forventer Naalakkersuisut i forbindelse med en overgang til større markedsvilkår inden for landbrugssektgren? INATSISARTUT. PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' 0> ~ Side 1/3

8 Spørgsmål 5 Hvordan forventer Naalakkersuisut at antallet og størrelsen af eksisterende landbrugsbedrifter vil udvikle sig, hvis landbruget fremover s,elv skal forestå finansieringen af nye initiativer og investeringer? SpørgsmålS Vil udbuddet af private finansieringsmidler efter Naalakkersuisut's vurdering være tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen fra landbruget? c. Økonomisk analyse og kreditvurdering I Landbrugspofitisk Redegørelse 2007 fremgår, at centralforvaltningen ikke har foretaget konsekvente økonomiske analyser af landbruget, hvorfor det daværende Landstyre ikke var i besiddelse af et opdateret billede af den økonomiske og driftsmæssige situation i landbrugserhvervet. I Økonomisk Analyse af det Grønlandske Landbrug (2008) fremgår, at der på daværende tidspunkt ikke foregik nogen kreditvurdering af landbrugsbedrifterne i forbindelse med låneansøgningerne. Spørgsmål 7 Hvilke foranstaltninger har Naalakkersuisut truffet for at sikre, at der efter fremlæggelsen af Landbrugspolitisk Redegørelse 2007 gennemføres konsekvente økonomiske analyser af landbruget? SpørgsmålS Kan Naalakkersuisut bekræfte, at låneansøgninger ikke behandles og imødekommes uden en forudgående kreditvurdering? Hvis nej, hvilke argumenter kan så fremlægges til fordel for denne manglende praksis? Spørgsmål 9 Hvor stort er det samlede aktuelle offentlige udlån til landbrugserhvervet - og hvordan fordeler udlånet sig ift. rentebærende og ikke-rentebærende udlån? Spørgsmål 10 Hvor mange landbrugsbedrifter anses som urentable - og hvilke risici indebærer det ift. indfrielsen af de Offentlige lån? D. Støtte til udvikling og beskæftigelse Udvalget finder det vigtigt fortsat at støtte udviklingen i landbruget, herunder bidrage til beskæftigelse i landbrugssektoren med henblik på at bekæmpe den generelle arbejdsløshed i samfundet. Spørgsmål 11 Hvor mange offentlige midler er i 2014 afsat til udvikling og støtte af landbruget - og hvordan har Naalakkersuisut prioriteret fordelingen af midlerne? INATSISARTUT. PARLIAMENT Ol" GREENLAND Postboks Nuuk' (}l ~ Side 2/3

9 Spørgsmål 12 Hvor mange offentlige midler forventer Naalakkersuisut at afsætte til udvikling og støtte af landbruget i Finansloven og hvordan vil midlerne blive prioriteret? Spørgsmål 13 Hvordan vurderer Naalakkersuisut muligheden for, at der inden for rammen af beslutningsforslagene FM2014f20 og FM2014/21 afsættes midler til brug for fremme af beskæftigelsen inden for landbruget? Udvalget påregner at stille opfølgende spørgsmål under samrådet. Udvalget har som målsætning, at et samråd i videst mulige omfang skal tage form af en politisk drøftelse imellem medlemmet af Naalakkersuisut og udvalget - typisk om prioriteringer og målsætninger. Ved den mundtlige drøftelse bør så vidt muligt benyttes frit foredrag. Udvalget ønsker endelig at modtage et notat på grønlandsk og dansk om foranstående spørgsmål i forlængelse af samrådet. Notatet bedes sendt elektronisk til ==c.:..::u==",-, senest umiddelbart efter samrådet. Såfremt notatet medbringes og anvendes under samrådet bedes en kopi givet til udvalgets tolk umiddelbart ved samrådets begyndelse. Med.~nlig hilsen ~~~~:;~assen Udvalgsformand INATSISARTUT PARLIAMENT OF GREENLAND Postboks Nuuk' Q:> ~ Side 3/3

10 Aallsamermut. Pinlamermul Nunalerfnermullu Naalakkersulsoq Medlem af Naalakkersuisut for Rskerf. Fangst og Landbrug GOVERNMENT OF GREENLANO Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget IHer Svar til spørgsmål ifm. samråd d. 14. maj om FM 2014/45 Der henvises til samrådsindkaldelse med j.nr Udvalget ønsker samråd som led i udvalgets behandling af beslutningsforslag FM 2014/45, hvis 2. behandling er udsat til d. 3, juni. Spørgsmålene svares i samme rækkefølge. Indledningsvist skal det meddeles. at Naalakkersuisut endnu ikke har behandlet Landbrugskommissionens betænkning. AdA. Landbrugskommissionen 19..(J Sags nr, Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) E-mali: Ad Spørgsmål 1 Hvornår forventer Naafakkersuisut at Landbrugskommissionens betænkning vil blive fremlagt? Landbrugskommissionens betænkning blev færdig i januar 2014 og har været sendt til Kommissionens medlemmer til kommentering med en frist til d. 24. februar herefter oversættelse og korrekturlæsning. Så snart betænkningen er blevet forelagt Naalakkersuisut er det intensionen dels at præsentere den for relevante udvalg i Inatsisartut samt at aflevere betænkningen i henhold til 35 i Inatsisartuts forretningsudvalg. Desuden vil betænkningen præsenteres i et planlagt seminar i Kommune Kujalleq. Ad Spørgsmål 2 Det er udvalgets forstflelse, at Landbrugskommissionens betænkning oprindeligt skulle være fremlagt i første kvartal af Hvad er årsagen til, at betænkningen endnu ikke er udkommet? Jf. svar til pkt. 1 og som supplement kan jeg meddele, at Kommissionsmedlemmerne har anmodet om forlængelse af fristen for kommentering og oversættelse og korrekturlæsning har taget længere tid end forventet. Ad Spørgsmål 3 Hvordan forventer Naalakkersuisut at følge op på Landbrugskommissionens betænkning? P~tænker Naa/akkersuisut at drøfte betænkningen med interessenterne i Landbruget og de relevante udvalg Ilnatsisartut? 1

11 Jf. svar til 1 også. Naalakkersuisut forventer at formanden for Kommissionen præsenterer betænkningen til fåreholdererhvervet under SPS's generalforsamling i juni Derudover sendes betænkningen til kommentering hos relevante Departementer. Parallelt er Departementet gået i gang med forslag til prioriteringsliste på baggrund af Kommissionens anbefalinger, som skal præsenteres for Landbrugsrådet på dets næste møde i juni 2014, hvorefter en nedsat opfølgningsgruppe vil følge med i implementeringen af opgaverne på baggrund af prioriteringslisten. I opfølgningen er der dels de økonomiske, lovgivningsmæssige samt udviklingsmæssige aspekter fra betænkningen som skal evalueres. Evalueringen vil indeholde de samfundsmæssige økonomiske konsekvenser fra betænkningen. Ad B. Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Ad Spørgsmål 4 Hvilke fordele og ulemper forventer Naafakkersuisut i forbindelse med en overgang tif større markedsvijkår inden for landbrugssektoren? Fordele: På baggrund af resultaterne fra betænkningen, er der mange faktorer der viser, at landbrugserhvervet har store udfordringer. Det er min vurdering at der til Landbrugskommissionens kommissorium er lavet meget høje forventninger i forhold til overgang til større markedsvilkår. Resultaterne af regnskabstallene i betænkningen viser tydeligt de hårde økonomiske vilkår landbrugserhvervet er underlagt. Den største fordel vil være at landbrugserhvervet strukturtilpasser sig, således de økonomisk stærke fåreholdersteder stabiliserer sig endnu bedre. En anden fordel kan være at bevilgede midler så kan fordeles hvor tilskud eller støtte giver størst nytte og behov. Ulemper: Ulempen er de mange usikkerhedsfaktorer, især med henvisning til at der er mange udfordringer for landbrugserhvervet i den kommende tid, ikke bare økonomisk. Ad Spørgsmål 5 Hvordan forventer Naalakkersuisut at antallet og størrelsen af eksisterende landbrugsbedrifter vil udvikle sig, hvis landbruget fremover selv skal forestå finansieringen af nye Initiativer og investeringer? Jeg vil henvise til at udvalget afventer præsentation og læsning af betænkningen. Naalakkersuisut håber dog på at omstruktureringen af landbrugserhvervet kan Igangsættes i led af anbefalinger fra betænkningen. Ad Spørgsmål 6 Vil udbuddet af private finansieringsmidler efter Naalakkersuisut's vurdering være tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen fra landbruget? 2

12 Nej, det mener vi ikke er tilfældet. Der vil fortsat være store behov for offentlig finansiering. Jf. svar fra Bankerne, som også var medlem af Kommissionen og begge har under Kommissionsarbejdet meddelt at de vurderede ud fra regnskabstallene, at erhvervet Ikke er rentabelt uden offentligt tilskud og derfor umuligt at få bankfinansieret på fremtidige lån (til fremtidige investeringer til landbruget). Evnen til at afvikle lån er derfor afhængig af de årlige politiske vedtagelser og en længere tids finansiering fra deres side derfor ikke er mulig. En kommerciel belåning ville kun være mulighed for de 5 landbrug med den bedste indtjening, vurderede bankerne. Bankerne udlåner kun efter markedsvilkår, hvor renten er meget højere end lån fra det offentlige. Ad C. Økonomisk analyse og kreditvurdering Ad Spørgsmål 7 Hvilke foranstaltninger har Naalakkersuisut truffet for at sikre, at der efter fremlæggelsen af Landbrugspolitisk Redegørelse 2007 gennemføres konsekvente økonomiske analyser af landbruget? Udover at følge op med en anden redegørelse i 2008, besluttede daværende Naalakkersuisut at renovering af slagteriet kunne være med til at skubbe udviklingen i den rigtige retning, idet indhandlingsmængderne ikke kunne øges med daværende slagterifaciliteter. Hovedrenoveringen blev færdig i 2013 og skal følges op med mindre justeringer i 2014 og Indhandling af lam har i perioden 1984 og 2012 ligget mellem ~ Målet havde været at komme over pr. år eller mere. Samtidig igangsatte daværende Naalakkersuisut planlægning om dannelse af en kommission i 2012, som blandt andet skulle se på økonomiske aspekter. da det viste sig at de hidtidige redegørelser ikke gav tydelig billede af hvor landbrugserhvervet haltede og hvor der kunne igangsættes initiativer som kunne skubbe i udviklingen og give større bidrag til samfundsøkonomien. Ad Spørgsmål 8 Kan Naa/akkersuisut bekræfte. at I~neansøgninger ikke behandles og imødekommes uden en forudgående krediivurdering? Hvis nej, hvilke argumenter kan så fremlægges til fordel for denne manglende praksis? Praksis for behandling af låneansøgninger i dag er som følger: Fåreholderens ansøgning sendes til bestyrelsen for De Samvirkende Fåreholderforeninger. Fåreavlens administrationskontor udarbejder sammen med konsujentijenesten for landbrug, et budget for ansøgeren samt en indstilling til De Samvirkende Fåreholderforeninger. Efterfølgende bliver ansøgningen sendt til Erhvervsstøtteafdelingen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som på denne baggrund behandler ansøgningen, og efterfølgende meddeler afgørelsen til ansøgeren. I sagsbehandlingen indgår således en vurdering af fåreholderens budgetter. Ad Spørgsmål 9 3

13 Hvor stort er det samlede aktuelle offentlige udlån til landbrugserhvervet - og hvordan fordeler udlånet sig ift. rentebærende og ikke-rentebærende udllln? De samlede udlån til landbrugserhvervet var pr på i alt 62,5 millioner kr. De samlede udlån på 62,5 millioner kr. kan fordeles i 3 kategorier: A) De samlede rentebærende udlån til landbrugserhvervet var pr på i alt 30,7 millioner kr. B) De samlede rente- og afdragsfrie udlån var pr på i alt 24,5 millioner kr. C) Derudover er der udlån på i alt 7,4 millioner kr. som er en kombination af rentebærende og rente- og afdragsfrie lån. Ad Spørgsmål 10 Hvor mange landbrugsbedrifter anses som urentable - og hvilke risici indebærer det ift. indfrielsen af de offentlige Illn? Der er i alt 39 fåreholdersteder. Fåreholdernes samlede restgæld var på , kr. ultimo året Den største restgæld var på ,- kr., hvor restafdragstiden er 23 år. For den der har den mindste restgæld, var gælden pr. ultimo 2012 på , kr., hvor restafdragstiden er på 9 år. For enkelte landbrugere er restafdragstiden 5 år. Gennemsnitlig er restgælden på ca ,- kr. for hver landmand. Kun 5 af fåreholderne havde positivt resultat efter afdrag på gæld samt renter og uden tilskud. Det er klart. at en bedrift uden egentlig indtjening, har svært ved at indfri tilbagebetaling af lån til de offentlige og private, f.eks, banklån. Ad D. Støtte til udvikling og beskæftigelse Ad Spørgsmål 11 Hvor mange offentlige midler er i 2014 afsat til udvikling og støtte af landbruget - og hvordan har Naalakkersuisut prioriteret fordelingen af midlerne? Udover mit svar forneden henvises der til FL 2014, hvor bevillingerne til landbrugserhvervet kan læses. Der er bevilget kr, 23,051 mio. kr. I alt for året 2014 til landbruget, der fordeler sig således: Tabel l' Konto Landbrug -Ær FinansierinasstøUe tillandbruaserhvervet UdviklinQsstøtte. landbruqet Service kontrakt med Neqi AlS 7, FInansieringsstøtten er fordelt på indhandlingstilskud på kr. 6,998 mio, kr., hvor der forventes en uændret indhandling på lam som vurderes til 344 tons og får der vurderes til 37 tons, Indhandlingstitskuddet ydes som et tilskud pr. kg. lam og udbetales af Neqi AIS. Der bevilges 0,102 mro. kr. tilskud til etablering, 0,330 mio. kr. tilskud tir udviklingsprojekter samt 5,598 mio. kr. til andre tilskud. 4

14 Udviklingsstøtten (konto ) på 3,023 mio. kr. til landbruget, er bevilget med henblik på at denne bruges til erhvervsfremme-aktiviteter, til forbedring af rammebetingelserne for landbruget. Herunder driften af konsulenttjenesten, der arbejder ud fra en resultatkontrakt mellem Selvstyret og SPS. Servicekontrakten med Neqi AJS ( ) er på 7 mio. kr. i 2014 og der budgetteres med kr. 6 mio. for Derudover Indgår bevillingen på hovedkonto af det samlede rente- og afdragsfrie lån på 10,804 mio. kr. der er bevilget til hele området for fiskeri fangst og landbrug I året Til landbruget bevllges i alt 4,460 mio. kr., svarende til aktivitetstallet i finansloven. Nærværende bevilling indgår ikke direkte i ovennævnte beregning under tabel 1. Rentetilskuddet ( ) andrager i 2014 kr ,- og udgør 4 % af den samlede restgæld, hvor restgælden ud fra disse tal udgør 6 mio. kr. og låntageren skal således selv afholde 4 % p.a. af restgælden. Så der regnes med at renten på restgælden i alt er på 8 % p.a. Nærværende bevilling indgår ikke direkte i ovennævnte beregning under tabel 1. Ad Spørgsmål 12 Hvor mange offentlige midler forventer Naa/akkersuisut at afsætte til udvikling og støtte af landbruget i Finansloven og hvordan vil midlerne blive prioriteret? Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke udtale mig om afsætning af midler i forhold til Finanslov 2015 og overslagsårene da finanslovsprocessen er i gang. Hvad angår prioritering vil Naalakkersuisut for enhver tid prioritere anvendelsen af offentlige midler til udviklende tiltag for erhvervet, herunder tilomkostnlngsdæmpende tiltag. Ad Spørgsmål 13 Hvordan vurderer Naalakkersuisut muligheden for, at der inden for rammen af beslutningsforslagene FM og FM afsættes midler til brug for fremme af beskæftigelsen inden for landbruget? Jf. mit svar til pkt. 12. Som supplement kan jeg meddele, at ved renoveringen af slagteriet, så er der allerede sket øgning af ansatte personer i slagteriets regi, som forhåbentlig vil give afsmittende virkning langs kysten, når der sker større salg og forsyning af varer fra Neqi AIS. Ved etablering af det nye multislagteri vil man kunne skabe varige arbejdspladser hele året. Det nye slagteri vil også kunne aftage kartofler og grønsager. Naalakkersuisut forventer også at multislagteriet har afsmittende virkning på job hos distributørerne, offentlige spisesteder, restauranter og hoteller med de øgede vare-sortement. I forhold til beskæftigelsen i landbrug, så afhænger det i høj grad af de enkelte fåreholderes behov og såfremt særlig hjælp behøves. hvor lang tid der er behov herfor. Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga s

15 Med venlig hilsen Finn Karlsen ti

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug

Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Økonomisk analyse af det grønlandske landbrug Udarbejdet af arbejdsgruppen vedrørende landbrugets økonomi,

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Landbrugspolitisk. redegørelse

Landbrugspolitisk. redegørelse Landbrugspolitisk redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug Marts 2007 1 FM 2007/38 DFFL J.nr. 68.16 Forord Med nærværende oplæg som er udarbejdet i tæt samarbejde med landbrugserhvervet forelægger

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke?

2) Er der elementer i denne strategiplan, der direkte medvirker til øget konkurrence med private erhvervsdrivende? I så fald, hvilke? Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Inatsisartut IHer Att. (Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen samt Gerhardt Petersen, ATASSUT) Besvarelse

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2.

EM 2013/7-2. Jens B. Frederiksen. Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. Jens B. Frederiksen Forslag til finanslov for 2014 (Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender) (2. behandling) Perioden mellem 1. og 2. behandlingen af dette forslag til Finanslov har desværre

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere