Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri... 4

5 4 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , , ,4 Udgifter uden for udgiftsloft ,3 301,4 351,7 Heraf anlægsbudget... 1,6 232,1 230,5 Indtægtsbudget ,4 0,4 Fællesudgifter , Centralstyrelsen ,7 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv , , Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ,8 362, Vikarordninger i jordbruget Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet , , Driftsstøtte i jordbruget ,4 135, Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ,7 88,8 Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ,8 660, Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ,7 614, Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ,3 4, Fiskeriforhold... 38,8 42,0 Markedsordninger , , EU's markedsordninger , ,6 Artsoversigt: Driftsposter ,8 646,1 Interne statslige overførsler ,4 468,0 Øvrige overførsler , ,7 Finansielle poster... 34,9 2,3 Kapitalposter ,8 183,4 Aktivitet i alt , ,5 Forbrug af videreførsel ,2 - Årets resultat ,3 - Nettostyrede aktiviteter ,3-724,3

6 24. 5 Bevilling i alt , ,2 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.) ,5-13. Bidrag til FAO (Lovbunden)... 21,7-79. Reserver og budgetregulering... 29,7 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) 01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.) ,4-02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.)... 48,7 18,1 04. Forskellige tilskud... 2,1 2,1 05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) ,1 250,6 06. Renter... 0,4 0, Vikarordninger i jordbruget 15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.) , Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet 03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) (Reservationsbev.) ,1 820,0 04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) ,0 229,0 05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.) Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.) Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.) Støtte til ophørsordninger i jordbruget Driftsstøtte i jordbruget 05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)... 60,1 16,4 41. Gældssaneringsordninger for jordbruget Refinansieringsordningen for landbruget... 62,7 29,9 51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) ,1-60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)... 4,5 89,2

7 Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren 10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren... 0,1-30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og 163) (Reservationsbev.) ,6 88,8 Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) 01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed) 521,0-09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 4,3 4,3 14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)... 1,5 1,5 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Forskning og udvikling inden for fødevareområdet 02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) ,4 1,0 03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.). 581,9 3, Fiskeriforhold 40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)... 32,0-45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn ,0 50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 6,8 - Markedsordninger EU's markedsordninger 11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 0,5 1,5 12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) 6.636, ,5 13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 54,9 54,9 15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 0,1 0,1 17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 0,5 0,6 Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed. Nr. 31. ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985, lov nr. 416 af 13. juni 1990, lov nr. 397 af 14. juni 1995 og lov

8 24. 7 nr. 338 af 17. maj 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod. Nr. 41. ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen. Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter. Materielle bestemmelser. Nr ad , og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet. Nr ad Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet. Nr ad , , , , og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om

9 8 24. integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter. Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision. Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv. Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen op- kræve et årligt beløb på kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Føde- vareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 555 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyre- værnsloven. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger, som pr. 1. februar 2014 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale. Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love,

10 24. 9 lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger. Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af obligatoriske randzoner, herunder regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud og udbetaling af tilskud. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder betaling af renter. Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Nr ad Uanset 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, modtager Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et beløb på 488,6 mio. kr. i finansåret Nr ad , , , , , og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's markedsordninger, Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. forelægges Finansudvalget. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværk- sætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet af støtteordninger under landdistriktsprogrammet for programperioden i henhold til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og bestemmelserne 3-15 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Stk. 2. Landdistriktslovens 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foran- staltninger omfattet af EU-retsgrundlaget for landdistriktsstøtte for programperioden , når EU-retsgrundlaget er offentliggjort og trådt i kraft. Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI-fondene (rammeforordningen), forordningsgrundlaget vedrørende finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning) samt i overensstemmelse med EU- gennemførelsesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i landdistriktslovens 3-13 for støtteordninger omfattet af stk. 1.

11 Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger omfattet af stk. 1 i kraft, før landdistriktsprogrammet for perioden er godkendt af EU-Kommissionen. Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværk- sætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet af støtteordninger under fiskeriudviklingsprogrammet for programperioden i henhold til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og 3-15 i lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven). Stk. 2. Fiskeriudviklingslovens 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foran- staltninger, der er eller forventes, omfattet af EU-retsgrundlaget for støtte under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for programperioden Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (fiskerifondsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI- fondene (rammeforordningen) samt i overensstemmelse med EU-gennemførelsesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i fiskeriudviklingslovens Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger omfattet af stk. 1 i kraft, før fiskeriudviklingsprogrammet for perioden er godkendt af EU-Kommissionen. Ministeren kan endvidere efter indhentet samtykke fra Finansministeriet iværksætte støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og til teknisk bistand med henblik på infor- mations- og vejledningsaktiviteter i forhold til udvikling af kystfiskeri, før EU-retsgrundlaget for støtteordningerne er vedtaget. Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter.

12 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri... 4 Fællesudgifter Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning Markedsordninger Anmærkninger til tekstanmærkninger

15 4 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for: - et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv - en ansvarlig forvaltning af naturressourcer - fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. Missionen understøttes af fire strategiske pejlemærker, som ministeriet har opstillet for opgavevaretagelsen: "Et erhverv i vækst og udvikling", "Grøn omstilling af fødevareerhvervet", "Tættere på omverdenen" og "En handlekraftig og nytænkende organisation". Ministeriet varetager opgaver inden for: - Policy, administration og ledelse - Kontrol og tilsyn - Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner - Information og rådgivning. Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,2 Udgift , , , , , , ,6 Indtægt , , , , , , ,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,9 167,1 166,2 181,7 169,7 146,1 143, Centralstyrelsen ,9 167,1 166,2 181,7 169,7 146,1 143,6 Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv , , , , , , , Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ,8 691,7 699,1 892,5 768,7 727,0 709, Vikarordninger i jordbruget... 8,6-0, Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugsog forarbejdningsområdet ,3 351,0 391,2 252,9 299,0 291,9 291, Driftsstøtte i jordbruget... 32,7-3,7 19,9 315,8 300,8 292,5 280, Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren... 50,6 71,5 59,9 57,9 57,9 57,9 57,9 Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning , , , , , , , Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ,7 608,9 530,7 523,0 461,8 452,4 441, Forskning og udvikling inden

16 24. 5 for fødevareområdet ,5 870,9 900,3 837,3 830,1 773,8 759, Fiskeriforhold... 1,9 3,3-3,3-3,2-3,2-3,2-3,2 Markedsordninger ,3 127,5 3,9 10,9 10,9 10,9 10, EU's markedsordninger ,3 127,5 3,9 10,9 10,9 10,9 10,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,7 36,2-18,4-50,3-34,5-28,9-22,3 Udgift ,7 201,8 504,7 301,4 273,0 289,7 407,2 Indtægt ,4 165,7 523,1 351,7 307,5 318,6 429,5 Specifikation af nettotal: Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv ,7 36,2-18,4-50,3-34,5-28,9-22, Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ,9-0,1 37,0 1,6 13,5 7,9 5, Driftsstøtte i jordbruget... 37,2 36,3-55,4-51,9-48,0-36,8-28,0 Indtægtsbudget: Nettotal... 0,2 0, Udgift... 0,6 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Indtægt... 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af nettotal: Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.... 0,2 0, Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)... 0,2 0, Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EU's markedsordninger. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte ordninger administreres af Statens Administration. Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, hvortil bevillingen er overflyttet. Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer: - Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet. - Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser. Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugsog fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet. Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv. Styrel-

17 6 24. serne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden. Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven for 2014 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet. Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.) Bidrag til FAO (Lovbunden) Reserver og budgetregulering NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.) Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.) Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.) Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) (Reservationsbev.) Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.) Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.) Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.) Støtte til ophørsordninger i jordbruget Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden) Gældssaneringsordninger for jordbruget Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) Nationale tilskud inden for fiskerisektoren Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og 163) (Reservationsbev.) Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed) Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

18 Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Udgifter uden for udgiftsloft: Indtægtsbudget: Forskellige tilskud Anlægsprogram (Anlægsbev.) Refinansieringsordningen for landbruget Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration) Renter Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,9 Årets resultat ,5 0,7 17,3 17, Forbrug af videreførsel... -8,1 64,1 197,1 102,8 23,5 2,2 - Aktivitet i alt , , , , , , ,9 Udgift , , , , , , ,2 Indtægt , , , , , , ,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,0 Indtægt ,3 681,9 667,4 646,1 634,2 620,6 609,8 Interne statslige overførsler: Udgift ,6 437,3 448,5 372,4 327,5 327,2 327,1 Indtægt ,4 894, ,3 468,0 430,9 429,7 429,6 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,4 Indtægt , , , , , , ,8 Finansielle poster: Udgift... 43,0 42,8 37,5 34,9 32,5 34,1 36,8 Indtægt... 5,7 3,4 2,9 2,3 2,1 1,8 1,6 Kapitalposter: Udgift ,2 162,3 361,5 181,8 173,2 198,4 311,9 Indtægt ,5 54,3 296,0 183,4 238,1 264,7 376,5

19 8 24. Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,2 11. Salg af varer... 73,0 67,7 50,4 47,1 47,1 47,1 47,1 13. Kontrolafgifter og gebyrer ,3 597,6 615,1 597,6 585,8 572,6 561,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 97,6 87,1 89,0 98,4 98,4 98,4 95,8 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,4 19. Fradrag for anlægsløn... -7,8-3,1-5,8-5,1-5,1-5,1-5,1 20. Af- og nedskrivninger ,9 89,3 105,7 99,3 94,7 91,0 91,6 21. Andre driftsindtægter... 20,0 15,3 1,9 1,4 1,3 0,9 1,3 22. Andre ordinære driftsomkostninger ,0 638,8 582,4 581,1 462,0 436,1 429,3 28. Ekstraordinære indtægter... 1,0 1, Ekstraordinære omkostninger... 1, Interne statslige overførsler ,8-457,5-551,8-95,6-103,4-102,5-102,5 33. Interne statslige overførselsindtægter ,4 894, ,3 468,0 430,9 429,7 429,6 43. Interne statslige overførselsudgifter ,6 437,3 448,5 372,4 327,5 327,2 327,1 Øvrige overførsler , , , , , , ,6 30. Skatter og afgifter... 39,0 47,5 44,0 43,0 43,0 43,0 43,0 31. Overførselsindtægter fra EU , , , , , , ,5 34. Øvrige overførselsindtægter... 84,8 10,2 13,7 6,8 6,8 6,8 5,3 35. Forbrug af videreførsel ,6 43,6 23,5 2,2-41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 92,0 31,8 29,9 30,2 30,2 30,2 30,2 44. Tilskud til personer... 3,3 7, Tilskud til erhverv , , , , , , ,0 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,6 831,8 869,6 806,1 800,2 728,1 710,1 49. Reserver og budgetregulering ,9-5,4 167,3 132,9 136,1 Finansielle poster... 37,3 39,4 34,6 32,6 30,4 32,3 35,2 25. Finansielle indtægter... 5,7 3,4 2,9 2,3 2,1 1,8 1,6 26. Finansielle omkostninger... 43,0 42,8 37,5 34,9 32,5 34,1 36,8 Kapitalposter... 85,3 43,2-0,3-78,1-64,9-66,3-64,6 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... 9,7 71,8 269,4 128,4 117,5 57,9 49,1 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform... 58,6 22,2 125,0 64,2 118,7 72,9 65,6 54. Statslige udlån, tilgang... 43,6 36,7 39,1 0,3 0,7 0,3 0,7 55. Statslige udlån, afgang... 16,3 1,7 143,3 91,2 89,6 77,1 76,8 59. Værdipapirer, afgang... 7,5 5,1 5,7 5,7 5,3 5,0 4,8 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,5 0,7 17,3 17, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... -8,1 64,1 48,5 59, Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang... 24,1 25,3 22,0 22,3 24,5 109,7 229,3 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang... 56,0 53,8 53,0 53,1 55,0 140,2 262,1 I alt , , , , , , ,9 Under 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for ud- vikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF), der fra 2014 er ændret til den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Efter udløbet af programmerne er disse foreløbigt forudsat forlænget fra 2014 og følgende år vedrørende den kommende programperiode Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2014. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80

Årsrapport 2014. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 E-mail: mail@naturerhverv.dk Websted: www.naturerhverv.dk Forsidebilledet er fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2013. Finansmin. j.nr.: 12/03519 FINANSLOV for finansåret 2013 Tekst 22 Finansmin. j.nr.: 12/03519 Finanslov for finansåret 2013 kan endvidere ses på Moderniseringsstyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 23 Miljøministeriet 23. Miljøministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 23. Miljøministeriet... 4 4 23. Miljøministeriet A. Oversigter. Realøkonomisk

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Årsrapport 2013. NaturErhvervstyrelsen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri MARTS 2014

Årsrapport 2013. NaturErhvervstyrelsen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri MARTS 2014 Årsrapport 2013 MARTS 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Årsrapport 2013 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 E-mail:

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Resultatkontrakt 2014 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement

Resultatkontrakt 2014 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement Resultatkontrakt 2014 Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Figur Kolofon Resultatkontrakt 2014 Denne resultatkontrakt

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 8 Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 8. Erhvervs- og Vækstministeriet... 4 4 8.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 12 Forsvarsministeriet 12. Forsvarsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 12. Forsvarsministeriet... 4 4 12. Forsvarsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere