Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst

3

4 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri... 4

5 4 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter , , ,4 Udgifter uden for udgiftsloft ,3 301,4 351,7 Heraf anlægsbudget... 1,6 232,1 230,5 Indtægtsbudget ,4 0,4 Fællesudgifter , Centralstyrelsen ,7 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv , , Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ,8 362, Vikarordninger i jordbruget Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet , , Driftsstøtte i jordbruget ,4 135, Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren ,7 88,8 Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ,8 660, Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ,7 614, Forskning og udvikling inden for fødevareområdet ,3 4, Fiskeriforhold... 38,8 42,0 Markedsordninger , , EU's markedsordninger , ,6 Artsoversigt: Driftsposter ,8 646,1 Interne statslige overførsler ,4 468,0 Øvrige overførsler , ,7 Finansielle poster... 34,9 2,3 Kapitalposter ,8 183,4 Aktivitet i alt , ,5 Forbrug af videreførsel ,2 - Årets resultat ,3 - Nettostyrede aktiviteter ,3-724,3

6 24. 5 Bevilling i alt , ,2 B. Bevillinger. Fællesudgifter Udgift Indtægt Mio. kr Centralstyrelsen 01. Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.) ,5-13. Bidrag til FAO (Lovbunden)... 21,7-79. Reserver og budgetregulering... 29,7 - Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) 01. NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.) ,4-02. Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.)... 48,7 18,1 04. Forskellige tilskud... 2,1 2,1 05. Anlægsprogram (Anlægsbev.) ,1 250,6 06. Renter... 0,4 0, Vikarordninger i jordbruget 15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.) , Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet 03. Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) (Reservationsbev.) ,1 820,0 04. Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) ,0 229,0 05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.) Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.) Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.) Støtte til ophørsordninger i jordbruget Driftsstøtte i jordbruget 05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden)... 60,1 16,4 41. Gældssaneringsordninger for jordbruget Refinansieringsordningen for landbruget... 62,7 29,9 51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) ,1-60. Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration)... 4,5 89,2

7 Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren 10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren... 0,1-30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og 163) (Reservationsbev.) ,6 88,8 Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) 01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed) 521,0-09. Forskellige tilskud (Reservationsbev.)... 4,3 4,3 14. Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden)... 1,5 1,5 79. Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.) Forskning og udvikling inden for fødevareområdet 02. Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) ,4 1,0 03. Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.). 581,9 3, Fiskeriforhold 40. Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.)... 32,0-45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn ,0 50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) 6,8 - Markedsordninger EU's markedsordninger 11. Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 0,5 1,5 12. Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) 6.636, ,5 13. Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 54,9 54,9 15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 0,1 0,1 17. Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden)... 0,5 0,6 Dispositionsrammer mv. C. Tekstanmærkninger. Nr. 1. ad og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at kunne indgå forpligtelser med virkning for fremtidige finansår vedrørende afholdelse af konferencer, kongresser, seminarer mv., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for den enkelte institutions virksomhed. Nr. 31. ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en ramme på 1,0 mio. kr. at yde lån til yngre jordbrugere, der har modtaget lån med statsgaranti og ydelsestilskud efter lov nr. 150 af 17. april 1985, lov nr. 416 af 13. juni 1990, lov nr. 397 af 14. juni 1995 og lov

8 24. 7 nr. 338 af 17. maj 2000, og over for hvem der er krævet tilbagebetaling til staten af de modtagne ydelsestilskud som følge af manglende opfyldelse af udbetalingsbetingelserne. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for ydelse af lånet og lånets afvikling herunder løbetid og rentefod. Nr. 41. ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til inden for en nettoramme på kr. at indestå over for voldgiftsnævnene for de af parterne pålagte sagsomkostninger ved voldgiftssager om erstatning for forgiftning af bier, jf. bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008, i det omfang omkostningerne ikke bliver betalt af parterne, eller det ikke er muligt at påvise skadevolderen. Stk. 2. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor en voldgiftskendelse indbringes for de ordinære domstole, og sagsomkostningerne som følge heraf ikke umiddelbart kan afkræves sagens parter. Materielle bestemmelser. Nr ad , og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler for bistand, der på anmodning fra en virksomhed ydes af Fødevareministeriet til løsning af problemerne i forbindelse med eksport. Betaling for bistanden kan fastsættes som en fast tidsbaseret sats til hel eller delvis dækning af de faktiske omkostninger. Afholdte udlæg i forbindelse med bistandsydelsen kan kræves refunderet. Nr ad Under kontoen kan der etableres en pensionsordning for medfølgende ægtefæller/samlevere til udsendte medarbejdere, der er varigt ansat i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Pensionsbidragets størrelse godkendes af Finansministeriet. Nr ad , , , , og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde de med EUs markedsordninger mv. forbundne udgifter samt oppebære de hermed forbundne indtægter. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i forbindelse med indførelse af et gebyr til dækning af omkostningerne ved notering af pant i de betalingsrettigheder, som landbrugerne tildeles under enkeltbetalingsordningen, herunder regler om, at betaling af gebyret er en betingelse for noteringen og dermed opnåelsen af retsvirkningen ved notering. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til avlere af arter eller racer af bier, der er bevaringsværdige, og til foreninger, der bidrager til bevaringen af sådanne bier. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at modtage tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud og indgåelse af kontrakter om projekter vedrørende fokuseret rådgivning om

9 8 24. integreret plantebeskyttelse i landbrug, gartneri og frugtavl samt oprettelse og drift af demonstrationslandbrug om integreret plantebeskyttelse. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, samt om administration af tilskudsordningen. Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og om tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder betaling af renter. Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet og ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne institutions afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til og fastsætte regler for den selvejende institution ved navn Madkulturen. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at udpege bestyrelsen og fastsætte nærmere regler om Madkulturens organisation og virksomhed, herunder fastsætte vedtægter samt regler om regnskab og revision. Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud, anden finansiering, udbetaling af tilskud, kontrol, tilbagebetaling af tilskud, betaling af renter mv. Stk. 4. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at yde tilskud til foreninger, der arbejder for dyrevelfærden i Danmark. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betingelser for at opnå tilskud, regler om ansøgning mv. samt om administration af ordningen. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om kontrol, udbetaling og tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud, herunder om betaling af renter. Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgang til at klage over denne myndigheds afgørelser. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen op- kræve et årligt beløb på kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Føde- vareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller flere besætninger, hvoraf mindst en har en besætningsstørrelse på over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr. Ministeren bemyndiges ligeledes til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 555 kr. hos ejere af dyrehold, bortset fra akvakulturbrug, som i Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister pr. 1. februar 2014 er registreret som ejer af en eller flere besætninger med en besætningsstørrelse på mindst 10, men ikke over 40 dyr, for fjerkræ dog dyr, og som ikke er omfattet af første punktum. Provenuet skal dække omkostningerne ved ordinær kontrol i besætninger i henhold til lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, lov om udendørs hold af svin, lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, lov om hold af slagtekalkuner, lov om hold af slagtekyllinger og dyre- værnsloven. Stk. 2. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et årligt beløb på 873 kr. fra praktiserende dyrlæger, som har indgået sundhedsrådgivningsaftaler med ejere mv. af besætninger af kvæg, svin, får, geder eller mink til dækning af omkostningerne ved kontrollen med dyrlægernes efterlevelse af forpligtelser i forbindelse med egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger. Beløbet opkræves fra dyrlæger, som pr. 1. februar 2014 er registreret med mindst én sundhedsrådgivningsaftale. Stk. 3. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om betaling af omkostningerne ved ekstrakontrol, som udføres efter, at der er påvist manglende overholdelse af de i stk. 1 nævnte love,

10 24. 9 lov om hold af heste, lov om dyrlæger samt regler, der er fastsat i henhold til de nævnte love eller Den Europæiske Unions forordninger. Stk. 4. Ministeren bemyndiges til at lade Fødevarestyrelsen opkræve et beløb på 822 kr. fra producenter, der leverer slagtekyllinger til slagterier her i landet, for hver levering og pr. hus, hvorfra kyllingerne leveres, til dækning af udgifterne i forbindelse med tilsynet på slagterierne efter 9 i lov om hold af slagtekyllinger. Stk. 5. Ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at beløb, der er fastsat i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en årlig rente svarende til den rente, der er fastsat i henhold til rentelovens 5, fra forfaldsdagen at regne, at den tillagte rente udgør mindst 50 kr. og at der for erindringsskrivelser ved for sen betaling betales et beløb på 100 kr. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ydelse af tilskud til en national støtteordning med kompensation for etablering af obligatoriske randzoner, herunder regler om de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud og udbetaling af tilskud. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om kontrol og tilbagebetaling af uberettiget modtaget støtte, herunder betaling af renter. Stk. 3. Henlægger ministeren sine beføjelser efter tekstanmærkningen til en myndighed under ministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgang til klage over myndighedens afgørelser, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Nr ad Uanset 6, stk. 2, 1. pkt. i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, modtager Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri et beløb på 488,6 mio. kr. i finansåret Nr ad , , , , , og Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at afholde udgifter til finansielle korrektioner (underkendelser) pålagt af Europa-Kommissionen i forbindelse med EU's markedsordninger, Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet. Stk. 2. Finansielle korrektioner på mere end 10 mio. kr. forelægges Finansudvalget. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværk- sætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet af støtteordninger under landdistriktsprogrammet for programperioden i henhold til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og bestemmelserne 3-15 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Stk. 2. Landdistriktslovens 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foran- staltninger omfattet af EU-retsgrundlaget for landdistriktsstøtte for programperioden , når EU-retsgrundlaget er offentliggjort og trådt i kraft. Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI-fondene (rammeforordningen), forordningsgrundlaget vedrørende finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (den horisontale forordning) samt i overensstemmelse med EU- gennemførelsesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i landdistriktslovens 3-13 for støtteordninger omfattet af stk. 1.

11 Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger omfattet af stk. 1 i kraft, før landdistriktsprogrammet for perioden er godkendt af EU-Kommissionen. Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter. Nr ad Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte de regler og iværk- sætte de foranstaltninger, der er nødvendige for forberedelse, etablering og anvendelse her i landet af støtteordninger under fiskeriudviklingsprogrammet for programperioden i henhold til denne bestemmelse, jf. stk. 2-4 og 3-15 i lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven). Stk. 2. Fiskeriudviklingslovens 1 og 2, finder ikke anvendelse på støtteordninger omfattet af stk. 1. For støtteordninger omfattet af stk. 1 bemyndiges ministeren til at give støtte til foran- staltninger, der er eller forventes, omfattet af EU-retsgrundlaget for støtte under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for programperioden Stk. 3. I den udstrækning det er nødvendigt for at etablere og administrere støtteordninger i overensstemmelse med det nye forordningsgrundlag om støtte under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (fiskerifondsforordningen), forordningsgrundlaget om fælles bestemmelser for ESI- fondene (rammeforordningen) samt i overensstemmelse med EU-gennemførelsesbestemmelser hertil, kan ministeren fravige bestemmelserne i fiskeriudviklingslovens Stk. 4. Ministeren kan efter indhentet samtykke fra Finansministeriet sætte støtteordninger omfattet af stk. 1 i kraft, før fiskeriudviklingsprogrammet for perioden er godkendt af EU-Kommissionen. Ministeren kan endvidere efter indhentet samtykke fra Finansministeriet iværksætte støtte til dataindsamling, fiskerikontrol og til teknisk bistand med henblik på infor- mations- og vejledningsaktiviteter i forhold til udvikling af kystfiskeri, før EU-retsgrundlaget for støtteordningerne er vedtaget. Stk. 5. Beføjelserne i stk. 1-4 udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår spørgsmål, som henhører under ressortområdet for ministeren for by, bolig og landdistrikter.

12 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Anmærkninger

13

14 3 Indholdsfortegnelse 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri... 4 Fællesudgifter Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning Markedsordninger Anmærkninger til tekstanmærkninger

15 4 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for: - et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv - en ansvarlig forvaltning af naturressourcer - fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner. Missionen understøttes af fire strategiske pejlemærker, som ministeriet har opstillet for opgavevaretagelsen: "Et erhverv i vækst og udvikling", "Grøn omstilling af fødevareerhvervet", "Tættere på omverdenen" og "En handlekraftig og nytænkende organisation". Ministeriet varetager opgaver inden for: - Policy, administration og ledelse - Kontrol og tilsyn - Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner - Information og rådgivning. Fødevareministeriets virksomhed er fastlagt i national lovgivning og i EU-retsakter. For specifikke bestemmelser henvises til anmærkningerne til de enkelte hovedkonti. Flerårsbudget: Mio. kr F Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal , , , , , , ,2 Udgift , , , , , , ,6 Indtægt , , , , , , ,4 Specifikation af nettotal: Fællesudgifter ,9 167,1 166,2 181,7 169,7 146,1 143, Centralstyrelsen ,9 167,1 166,2 181,7 169,7 146,1 143,6 Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv , , , , , , , Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ,8 691,7 699,1 892,5 768,7 727,0 709, Vikarordninger i jordbruget... 8,6-0, Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugsog forarbejdningsområdet ,3 351,0 391,2 252,9 299,0 291,9 291, Driftsstøtte i jordbruget... 32,7-3,7 19,9 315,8 300,8 292,5 280, Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren... 50,6 71,5 59,9 57,9 57,9 57,9 57,9 Fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning , , , , , , , Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1) ,7 608,9 530,7 523,0 461,8 452,4 441, Forskning og udvikling inden

16 24. 5 for fødevareområdet ,5 870,9 900,3 837,3 830,1 773,8 759, Fiskeriforhold... 1,9 3,3-3,3-3,2-3,2-3,2-3,2 Markedsordninger ,3 127,5 3,9 10,9 10,9 10,9 10, EU's markedsordninger ,3 127,5 3,9 10,9 10,9 10,9 10,9 Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal ,7 36,2-18,4-50,3-34,5-28,9-22,3 Udgift ,7 201,8 504,7 301,4 273,0 289,7 407,2 Indtægt ,4 165,7 523,1 351,7 307,5 318,6 429,5 Specifikation af nettotal: Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv ,7 36,2-18,4-50,3-34,5-28,9-22, Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1) ,9-0,1 37,0 1,6 13,5 7,9 5, Driftsstøtte i jordbruget... 37,2 36,3-55,4-51,9-48,0-36,8-28,0 Indtægtsbudget: Nettotal... 0,2 0, Udgift... 0,6 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Indtægt... 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Specifikation af nettotal: Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold mv.... 0,2 0, Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet mv. (tekstanm. 1)... 0,2 0, Fødevareministeriet er opdelt i følgende faglige delområder: Departementet, generelle jordbrugs- og fiskeriforhold, fødevarekontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning samt EU's markedsordninger. Områderne hører under NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Enkelte ordninger administreres af Statens Administration. Der ydes endvidere tilskud til forskning og udvikling, herunder Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Der indgås aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet/Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), samt institutterne Aqua, Food og Vet under Danmarks Tekniske Universitet. Desuden varetages opgaver vedrørende forskningsbaseret myndighedsbetjening af Københavns Universitet/Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, hvortil bevillingen er overflyttet. Arbejdsdelingen og samarbejdet mellem departement og institutionerne er tilrettelagt således, at ministeriet fungerer i en koncernstruktur. Ministeriet er opdelt i to opgaveniveauer: - Det politiske niveau, som omfatter ministeren og departementet. - Myndigheds- og forvaltningsniveauet, som udgøres af ministeriets to styrelser. Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugsog fiskeriområdet og forestår udførelsen af denne politik gennem fastsættelse af overordnede rammer for ministeriets opgavevaretagelse. Departementet varetager internationale forhandlinger forbundet hermed. Departementet varetager tillige den overordnede styring og koordination på ministerområdet. Styrelserne varetager den løbende administration og kontrol inden for hver deres område, forbereder udkast til lovforslag, udsteder bekendtgørelser og udarbejder vejledninger mv. Styrel-

17 6 24. serne varetager den primære kontakt med borgerne samt rådgivnings- og informationsvirksomhed over for departementet, myndigheder og offentligheden. Departementet vil indgå resultatkontrakter med de to styrelser, når finansloven for 2014 er vedtaget. I departementet er indgået interne kontrakter mellem ledelsen og de enkelte kontorer. Der vil tillige blive indgået aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet, mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet og mellem Fødevareministeriet og Danmarks Tekniske Universitet. Yderligere oplysninger om Fødevareministeriet kan findes på Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft: Udgifter under delloft for driftsudgifter: Departementet (tekstanm. 125 og 130) (Driftsbev.) Bidrag til FAO (Lovbunden) Reserver og budgetregulering NaturErhvervstyrelsen (tekstanm. 41, 125, 135 og 136) (Driftsbev.) Forskellige tilskud (tekstanm. 148, 151 og 157) (Reservationsbev.) Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Reservationsbev.) Støtte til udvikling af landdistrikterne (tekstanm. 159, 161 og 162) (Reservationsbev.) Miljøstøtte (artikel 68) (Reservationsbev.) Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv. (Reservationsbev.) Grøn omstilling og beskæftigelse (Reservationsbev.) Regional udviklings- og omstruktureringsordning (Reservationsbev.) Støtte til ophørsordninger i jordbruget Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31) (Lovbunden) Gældssaneringsordninger for jordbruget Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren (tekstanm. 160) (Reservationsbev.) Nationale tilskud inden for fiskerisektoren Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 161 og 163) (Reservationsbev.) Fødevarestyrelsen (tekstanm. 125 og 158) (Statsvirksomhed) Forskellige tilskud (Reservationsbev.) Erstatninger ved nedslagning af dyr og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger m.m. (Lovbunden) Reserver og budgetregulering (Reservationsbev.)

18 Tilskud til udvikling og demonstration (tekstanm. 154) (Reservationsbev.) Forskningsbaseret myndighedsbetjening (Reservationsbev.) Fiskepleje, herunder udsætninger (Reservationsbev.) Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren (Reservationsbev.) Eksportstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Direkte landbrugsstøtte (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Produktionstilskud og -afgifter (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Lagerudgifter og -indtægter m.m. ved intervention (tekstanm. 135 og 161) (Lovbunden) Udgifter uden for udgiftsloft: Indtægtsbudget: Forskellige tilskud Anlægsprogram (Anlægsbev.) Refinansieringsordningen for landbruget Afdrag og afskrivninger på lån (administreret af Statens Administration) Renter Artsoversigt: Mio. kr F Bevilling i alt , , , , , , ,9 Årets resultat ,5 0,7 17,3 17, Forbrug af videreførsel... -8,1 64,1 197,1 102,8 23,5 2,2 - Aktivitet i alt , , , , , , ,9 Udgift , , , , , , ,2 Indtægt , , , , , , ,3 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift , , , , , , ,0 Indtægt ,3 681,9 667,4 646,1 634,2 620,6 609,8 Interne statslige overførsler: Udgift ,6 437,3 448,5 372,4 327,5 327,2 327,1 Indtægt ,4 894, ,3 468,0 430,9 429,7 429,6 Øvrige overførsler: Udgift , , , , , , ,4 Indtægt , , , , , , ,8 Finansielle poster: Udgift... 43,0 42,8 37,5 34,9 32,5 34,1 36,8 Indtægt... 5,7 3,4 2,9 2,3 2,1 1,8 1,6 Kapitalposter: Udgift ,2 162,3 361,5 181,8 173,2 198,4 311,9 Indtægt ,5 54,3 296,0 183,4 238,1 264,7 376,5

19 8 24. Standardkontooversigt: Mio. kr F Driftsposter , , , , , , ,2 11. Salg af varer... 73,0 67,7 50,4 47,1 47,1 47,1 47,1 13. Kontrolafgifter og gebyrer ,3 597,6 615,1 597,6 585,8 572,6 561,4 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 97,6 87,1 89,0 98,4 98,4 98,4 95,8 18. Lønninger / personaleomkostninger , , , , , , ,4 19. Fradrag for anlægsløn... -7,8-3,1-5,8-5,1-5,1-5,1-5,1 20. Af- og nedskrivninger ,9 89,3 105,7 99,3 94,7 91,0 91,6 21. Andre driftsindtægter... 20,0 15,3 1,9 1,4 1,3 0,9 1,3 22. Andre ordinære driftsomkostninger ,0 638,8 582,4 581,1 462,0 436,1 429,3 28. Ekstraordinære indtægter... 1,0 1, Ekstraordinære omkostninger... 1, Interne statslige overførsler ,8-457,5-551,8-95,6-103,4-102,5-102,5 33. Interne statslige overførselsindtægter ,4 894, ,3 468,0 430,9 429,7 429,6 43. Interne statslige overførselsudgifter ,6 437,3 448,5 372,4 327,5 327,2 327,1 Øvrige overførsler , , , , , , ,6 30. Skatter og afgifter... 39,0 47,5 44,0 43,0 43,0 43,0 43,0 31. Overførselsindtægter fra EU , , , , , , ,5 34. Øvrige overførselsindtægter... 84,8 10,2 13,7 6,8 6,8 6,8 5,3 35. Forbrug af videreførsel ,6 43,6 23,5 2,2-41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 92,0 31,8 29,9 30,2 30,2 30,2 30,2 44. Tilskud til personer... 3,3 7, Tilskud til erhverv , , , , , , ,0 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud ,6 831,8 869,6 806,1 800,2 728,1 710,1 49. Reserver og budgetregulering ,9-5,4 167,3 132,9 136,1 Finansielle poster... 37,3 39,4 34,6 32,6 30,4 32,3 35,2 25. Finansielle indtægter... 5,7 3,4 2,9 2,3 2,1 1,8 1,6 26. Finansielle omkostninger... 43,0 42,8 37,5 34,9 32,5 34,1 36,8 Kapitalposter... 85,3 43,2-0,3-78,1-64,9-66,3-64,6 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... 9,7 71,8 269,4 128,4 117,5 57,9 49,1 52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform... 58,6 22,2 125,0 64,2 118,7 72,9 65,6 54. Statslige udlån, tilgang... 43,6 36,7 39,1 0,3 0,7 0,3 0,7 55. Statslige udlån, afgang... 16,3 1,7 143,3 91,2 89,6 77,1 76,8 59. Værdipapirer, afgang... 7,5 5,1 5,7 5,7 5,3 5,0 4,8 74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) ,5 0,7 17,3 17, Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)... -8,1 64,1 48,5 59, Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang... 24,1 25,3 22,0 22,3 24,5 109,7 229,3 85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang... 56,0 53,8 53,0 53,1 55,0 140,2 262,1 I alt , , , , , , ,9 Under 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU-indtægter vedrørende programperioden fra Garantifonden (EGFL), fra Landbrugsfonden for ud- vikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra Den Europæiske Fiskerifond (EFF), der fra 2014 er ændret til den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Efter udløbet af programmerne er disse foreløbigt forudsat forlænget fra 2014 og følgende år vedrørende den kommende programperiode Nedenfor er vist indtægternes fordeling på disse fonde/programmer.

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 24. Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tekst 3 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 5 Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 5. Statsministeriet... 4 4 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 5. Statsministeriet 5. Statsministeriet Tekst 3 5. Statsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 8. Erhvervs- og Vækstministeriet 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Tekst 3 8. Erhvervs- og Vækstministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 3. Folketinget Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 3. Folketinget 3. Folketinget Tekst 3 3. Folketinget Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter uden

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst og Anmærkninger 24. november 2008 Finansmin. j.nr.: 09-203 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 15. Velfærdsministeriet...

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 L 135 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jura/LBSA/LAK/CME/UHE Sagsnr.: 30467 Dok.nr.: 814383 Den

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto)

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 42. Afdrag på statsgælden (netto) 42. Afdrag på statsgælden (netto) Tekst 3 42. Afdrag på statsgælden (netto) Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 22 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Tekst 3 Indholdsfortegnelse 22. Ministeriet for Ligestilling

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 9 Skatteministeriet 9. Skatteministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 9. Skatteministeriet... 4 4 9. Skatteministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 511 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 184 Offentligt NOTAT Bilag: 2 FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2014 (bilag

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

AFTALE INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MELLEM

AFTALE INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI MELLEM AFTALE MELLEM INSTITUT FOR FØDEVARE- OG RESSOURCEØKONOMI/SCIENCE/KU OG MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI OM FORSKNINGSBASERET MYNDIGHEDSBETJENING 2015-2018 2015. december 2014 2 1. Indledning

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Tekst 3 10. Økonomi- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2010. Finansmin. j.nr.: 09/04174 FINANSLOV for finansåret 2010 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09/04174 Finanslov for finansåret 2010 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 14. Udlændinge- Transport-, og Bygnings- Integrationsministeriet og Boligministeriet 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet Tekst

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere