Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Landboforeningen Gefion"

Transkript

1 Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8

2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen af LandboSjælland, LandboCentrum og Susålandets Landboforening. Foreningens oprettelse regnes fra d. 1. januar Formål Foreningens formål er gennem faglig rådgivning og erhvervspolitisk virksomhed, at sikre medlemmernes rettigheder samt indtjenings- og udviklingsmuligheder. Landboforeningen ønsker at være en synlig forening med stor gennemslagskraft lokalt og på landsplan, både hvad angår faglig rådgivning, erhvervspolitisk arbejde samt dialog med samfundet generelt. 3. Tilhørsforhold Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer. Medlemmer 4. Medlemskategorier Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der anerkender foreningens formål. Som aktive medlemmer optages personer, der er selvstændige landmænd, enten som ejere, brugere, sådannes ægtefæller eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab eller virksomheder, der driver landbrug samt driftsledere. Andre personer, virksomheder og foreninger med interesse for landboforeningens virksomhed kan optages som interessemedlemmer, dog på betingelse af, at man ikke har landbrugsvirksomhed. Æresmedlemmer kan optages ved en generalforsamlingsbeslutning efter indstilling fra bestyrelsen. 5. Kontingentet Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år inden udgangen af januar måned. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder. 6. Rettigheder Medlemskabet giver ret til på medlemsvilkår, at gøre brug af foreningens faglige rådgivning efter de for foreningen til enhver tid gældende regler, samt at deltage i foreningens møder/arrangementer og modtage Landbrug & Fødevarers medlemsinformation. 7. Indmeldelse Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens administration. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter og bekræfter med sin underskrift medlemskabet. 8. Udmeldelse Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens administration inden den 1. november med virkning fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelsen senere, er medlemmet forpligtet til, at betale medlemskontingent for det kommende år. Side 2 af 8

3 Generalforsamling 9. Stemmeret og valgbarhed Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare. Medlemmerne vælger på den årlige generalforsamling en bestyrelse, som har ansvaret for at foreningens formål efterleves bedst muligt. 10. Beslutninger Generalforsamlingen kan ved absolut flertal træffe gyldige beslutninger i de sager, der er opført på dagsordenen. I sager uden for dagsordenen kan der kun træffes gyldig beslutning, såfremt mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 11. Tidspunkt for ordinær og ekstraordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 50 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes skriftligt overfor foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. Formanden indkalder til både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel gennem bekendtgørelse i de for medlemmerne relevante medier, samt skriftligt til samtlige medlemmer pr. post eller elektronisk. Generalforsamlingen skal afholdes på et sted inden for foreningens område. 12. Ledelse af generalforsamlingen Generalforsamlingen vælger, under formandens ledelse, stemmetællere og en dirigent. Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt varslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen i overensstemmelse med vedtægter og valgregulativ. Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger føres i et referat, der underskrives af dirigenten og formanden. Side 3 af 8

4 13. Dagsorden på generalforsamlingen På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt indsatsområder for indeværende år 3. Debat om bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår 5. Godkendelse af beretning og regnskab fra Finansieringsforeningen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af formand 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af revisionsfirma 10. Øvrige valg 11. Eventuelt. 14. Forslag til dagsorden på generalforsamlingen Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden med mindst 5 medlemmers underskrift senest den 1. februar. 15. Valgprocedure Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten eller mindst 5 medlemmer kræver det, ellers ved håndsoprækning. Ved personvalg forudsætter det, at medlemmet har accepteret sit kandidatur, før vedkommende kan opstilles på generalforsamlingen. Er den pågældende kandidat ikke tilstede skal pågældende skriftligt tilkendegive sit kandidatur. Skal der kun vælges 1 person skal den pågældende person opnå absolut flertal for at blive valgt. Valg af formand Opstilling af kandidater til formandsposten skal ske skriftligt med mindst 5 enslydende forslag. Valg af formand sker ved absolut flertal. Valg til bestyrelse Ved afstemninger, hvor der samtidig skal vælges 2 eller flere personer, stemmes efter prioriteringsmetoden. Et aktivt medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af en stedfortræder. Ingen person kan dog afgive mere end to stemmer. Side 4 af 8

5 Bestyrelsen 16. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 16 personer: formand og 13 bestyrelsesmedlemmer samt 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejderne. Formanden vælges for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling vælges der 13 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode, idet 7 afgår i lige år og 6 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med 1 eller 2 viceformand blandt de 13 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Afgår et bestyrelsesmedlem inden en valgperiodes udløb, foretages nyvalg for resten af vedkommende medlemsperiode på nærmest følgende generalforsamling. De 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret ved konstitueringer. 17. Bestyrelsens ansvar overfor personale Bestyrelsen træffer de overordnede beslutninger vedr. økonomi, strategi og politik i forbindelse med driften af foreningen. Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens adm. direktør. Den adm. direktør har reference til bestyrelsen ved formanden. Foreningens forretningsudvalg og den adm. direktør ansætter og afskediger de af foreningens øvrige chefer, der har direkte reference til den adm. direktør. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinier for arbejds-, løn- og ansættelsesvilkår. Bestyrelsen godkender de for foreningen fornødne kontrakter. Den er tillige bemyndiget til, på foreningens vegne, at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejendom. Når sager vedrørende køb, salg, optagelse af lån eller pantsætning af fast ejendom er godkendt af bestyrelsen med 2/3 flertal i bestyrelsen, tegnes foreningen af formanden, viceformanden/viceformændene og foreningens adm. direktør. I alle øvrige sager tegnes foreningen af dens adm. direktør sammen med formanden eller ved dennes forfald viceformanden/viceformændene. 18. Forretningsorden Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer, under ansvar overfor generalforsamlingen, afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens beslutninger. Forretningsorden og de i 22 nævnte fuldmagter, skal godkendes på det første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Side 5 af 8

6 19. Forretningsudvalg Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, som minimum består af formandskabet til under ansvar over for bestyrelsen, at behandle løbende sager. 20. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst otte dages varsel. 21. Delegerede Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde og til regionslandboforeningens årsmøde. 22. Samarbejdsaftaler Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. Bestyrelsen kan indmelde foreningen som medlem i selskaber eller sammenslutninger, der skønnes at have betydning for dens virksomhed. 23. Fuldmagter Forretningsudvalget kan give enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens likvide konti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger. Ligeledes kan forretningsudvalget give enkeltpersoner fuldmagt til, at tegne foreningen i udlægs- og inkassosager. Rammer for udvalg og områderepræsentanter 24. Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. 25. Områderepræsentanter Områderepræsentanterne er medlemmer, der har en særlig interesse i foreningens politiske forhold og som i særlig grad er foreningens ambassadører og repræsentanter i offentlige sammenhænge. Områderepræsentanter udpeges ud fra deres interesse i foreningens arbejde. Områderepræsentanternes arbejde koordineres og understøttes af foreningens erhvervspolitiske afdeling. 26. Finansieringsforening Inden for foreningens område skal Finansieringsforeningen virke i henhold til de til enhver tid gældende normalvedtægter for Landboforeningernes Indkøbs- og Finansieringsforeninger. Hæftelse 27. Hæftelse Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld. Side 6 af 8

7 Regnskab og revision 28. Regnskab Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen. 29. Revision Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 30. Gaver Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer overens med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang gavens størrelse gør det muligt at tilgodese det angivne formål. Vedtægtsændringer og ophør 31. Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i 14. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne gyldige stemmer. Hvis der på generalforsamlingen er flertal for vedtægtsændringen, men ikke 2/3, kan forslaget gennemføres med absolut flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med dette formål. 32. Ophør Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dette formål og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra 2/3 af de afgivne gyldige stemmer på begge generalforsamlinger. 33. Sammenslutning med anden landøkonomisk forening Sammenslutning med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den forening, der sker tilslutning til, samtidig godkendes. Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres landboforeningens aktiver, passiver og andre forpligtelser til denne. 34. Udlodning Ved foreningens totale ophør kan foreningens aktiver ikke udloddes til medlemmerne, men skal efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling anvendes til gavn for landbruget inden for foreningens område. Side 7 af 8

8 35. Ikrafttræden Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af generalforsamlingen. Overgangsbestemmelser for reduktion til 16 medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer ( 16) På generalforsamlingen i 2013 skal der vælges 6 bestyrelsesmedlemmer ud over formanden. På generalforsamlingen i 2014 skal der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer udover formanden. Disse overgangsbestemmelser bortfalder efter generalforsamlingen i 2014, når bestyrelsen består af 14 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. ~~~ 0 ~~~ Side 8 af 8

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted

Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted Vedtægt for JA Navn, formål og hjemsted 1 Foreningens navn er JA. Hjemstedet er København. 2 JA har til formål: 1. At organisere kandidater, bachelorer og studerende på studieretninger inden for anvendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010

Love for Danmarks Fiskeriforening. april 2010 Love for Danmarks Fiskeriforening april 2010 DA N M A R K S F I S K E R I F O R E N I N G indhold AFSNIT 1 FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED ( 1-2) 3 AFSNIT 2 FORENINGENS MEDLEMMER, RETTIGHEDER, PLIGTER

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15.

Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15. V E D T Æ G T E R Hovedkontor: Vestjyllands Andel A.m.b.a. Vesterkær 16 6950 Ringkøbing Tlf. 9732 1011 Fax 9732 2350 www.vja.dk E-mail: vja@vja.dk CVR-nr. 61 72 96 15 1 1. Foreningens navn er Vestjyllands

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere