Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning"

Transkript

1 Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til Efter kraftige stigninger siden 2008, er stigningstakten aftaget. Heltidsbrug betaler årligt i alt knap 1,6 mia. kr. i bidrag en stigning fra ca. 0,7 mia. kr. i Alene stigningen i bidragssatserne fra 2012 til 2014 koster landbruget over 300 mio. kr. Stigningen fra 2008 skyldes både flere realkreditudlån og højere bidragssatser. Men mens udlånet er steget med 35 pct., er omkostningerne til bidrag steget med 118 pct. 80 pct. af landbrugsvirksomhederne betalte en bidragssats mellem 0,7 og 1,3 pct. Næsten halvdelen betaler en bidragssats mellem 0,9 og 1,2 pct. Godt 10 pct. betaler under 0,7 pct. i bidrag, mens 14 pct. betaler over 1,2 pct. Der er således betydelig variation, og realkreditinstitutterne prisdifferentierer i stigende grad. Bidraget vægter stadig mere i de samlede finansieringsomkostninger. I 2008 udgjorde bidrag ca. 4 pct. af de samlede finansieringsomkostninger. I 2013 var denne andel steget til knap 18 pct. Bidragssatserne skal ideelt set afspejle den finansielle sektors omkostninger og den risiko, der er forbundet med udlånet. Og både omkostninger og risiko er steget, dels som følge af myndighedernes restriktive krav til realkreditinstitutterne og strammere regler for værdiansættelse og nedskrivninger, og dels på grund af kriseårene , der har forringet landbrugsvirksomhedernes økonomi via større gæld og dræn af egenkapital. Men selvom både omkostninger og risiko er steget, har realkreditinstitutternes tab på landbrug i perioden været yderst begrænsede under 1 mia. kr. - på trods af de historisk økonomisk vanskelige år for landbruget. I samme periode har bidragssatserne givet realkreditinstitutterne en indtjening på over 8 mia. alene på heltidsbrug. Den økonomiske og finansielle krise samt myndighedernes krav til den finansielle sektor har således været særdeles dyr for landbruget. Bidragssatserne forekommer at være kommet op på et uforholdsmæssigt højt niveau, men baggrunden for bidragssatsernes stigning er uigennemsigtig, hvilket er uhensigtsmæssigt i en konkurrencemæssig kontekst. Henvendelser vedr. analysen bedes rettet til: Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef T (direkte) M E Arne Oksen Michael Vestergaard NIelsen

2 Baggrund og afgrænsning Realkreditlån er normalt landbrugets væsentligste og billigste finansieringskilde. Sådan vil det formentlig også være i lang tid fremover. Administrationsbidraget på realkreditlån er dog generelt steget siden starten af den økonomiske og finansielle krise i 2007/8. Der er samtidig stor variation i størrelsen af bidragssatserne, hvilket viser, at realkreditinstitutterne i vid udstrækning anvender prisdifferentiering. Realkreditinstitutterne fastsætter bidragssatserne ud fra realkreditinstituttets omkostninger, indtjeningsbehov og en helhedsvurdering af den pågældende virksomheds kreditværdighed. I kreditinstitutternes vurdering indgår såvel kvantitative som kvalitative vurderinger. Denne analyse er en ajourføring af tidligere analyser fra januar og marts 2014 af bidragssatserne i 2012 og 2013 og har til formål at beskrive udviklingen i niveauet og spredningen i bidragssatserne fra 2012 til Når der senere på året foreligger tilstrækkelig mange regnskabsdata for landbrugsvirksomhederne i 2014, belyses hvilke økonomiske faktorer, der influerer på bidragssatserne. Analysen er foretaget på baggrund af ca indberetninger ultimo Der er taget udgangspunkt i bidragssatser fra de to største realkreditinstitutter for landbrugsfinansiering, Nykredit og DLR, og i denne udgave er der tilføjet en opdeling af bidragssatserne på disse realkreditinstitutter. Realkreditinstitutternes bidragssatser over for landbruget Den gennemsnitlige bidragssats for heltidslandbrug lå i 2014 på pct. hos de deltagende realkreditinstitutter. Det er en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012, hvor bidragssatsen var 0,83 pct. Figur 1 viser bidragssatsen for hver enkelt ejendom i undersøgelsen ultimo Figur 1. Bidragssatsernes fordeling på heltidslandbrugsejendomme, ,20% Bidrag pr. ejendom 1,80% 1,40% % 0,60% 0,20%

3 Opgørelsen viser såvel ensartethed som variation i, hvad den enkelte landbrugsvirksomhed betaler. I Figur 2 er bidragssatserne opdelt i intervaller, hvoraf det ses, at: Ca. 80 pct. af landmændene betaler mellem 0,7 og 1,3 pct. Halvdelen betaler en bidragssats mellem 0,9 og 1,2 pct. Godt 10 pct. betaler under 0,7 pct. i bidrag Ca. 14 pct. måtte betale en bidragssats over 1,2 pct. Udover det generelle løft i bidragssatserne viser Figur 2, at der er en tendens til, at realkreditinstitutterne prisdifferentierer i højere grad end tidligere. Figur 2. Bidragssatsernes fordeling for heltidslandbrug, Andel i procent ,2 3,2 2,1 0,2 0,2 0,8 0,1 0,6 Fordeling af bidragssatser 21,3 19,7 18,1 17,6 17,4 17,0 15,4 16,6 16,0 13,9 14,7 11,4 9,1 9,3 8,2 7,7 12,5 11,8 7,8 6,6 4,7 1,2 3,4 2,1 1,3 1,3 1,0 0,3 0,8 0,2 0,5 De nuværende niveauer for bidragssatserne kan sammenholdes med niveauerne før finanskrisen i 2007/2008, hvor den typiske bidragssats lå på godt 0,4 pct. Der er således tale om mere end en fordobling af bidragssatserne fra 2007/8 til ultimo Der er dog en tendens til, at stigningstakten bremser op. Opdelt på driftsgrene er den største og næsten eneste forskel, at minkproducenter betaler lidt mere i bidrag end gennemsnittet jf. Figur 3 nedenfor. Der er sket en lille udligning siden 2012 idet minkproducenternes afstand til gennemsnittet er faldet fra 0,07 til 0,04 pct.point. Den lille forskel i minkproducenternes bidragssatser i forhold til resten af landbruget kan hænge sammen med, at jord udgør en mindre andel af aktiverne. Jord er traditionelt forbundet med en højere grad af sikkerhed for kreditgiver end andre aktiver. Derudover har minkavlerne tidligere i perioder oplevet større udsving i afsætningspriserne. Endelig kan forskellen måske også forklares med, at minkavlere ikke på samme måde som andre driftsgrene har været økonomisk tilskyndet til at praktisere aktiv gældspleje i de seneste år. 3

4 Figur 3. Gns. bidragssatser opdelt på driftsgrene, heltidsbrug, Gns. bidragssats pr. driftsgren heltidsbrug, ,20 Bidragssatser i procent 0,60 0,40 0,20 0,99 0,95 0,90 0,83 0,84 0,87 0,89 0,82 0,77 0,83 0,00 Spredningen i bidragssatserne er stort set ens på tværs af driftsgrenene. Iøjnefaldende er blot de lidt højere satser for minkproducenter. Figur 4. Bidragssatserne opdelt på driftsgrene, heltidsbrug, % Bidragssatsernes fordeling på driftsgrene 20% Andel 15% 10% 5% 0% Opdelt på realkreditinstitutter er der en tendens til, at Nykredits bidragssatser ligger lidt lavere end DLR s. bidragssatser, jf. Figur 5 nedenfor. Den gennemsnitlige bidragssats ligger således på 0,92 pct. i Nykredit og 0,99 hos DLR. Forskellen ses for alle driftsgrene, størst forskel for planteavlere, hvilket kan skyldes de meget differentierede produkter. Bidragssatserne stiger i begge realkreditinstitutter fra 2012 til 2014, jf. Figur 6 og 7 nedenfor. Dog ses en tendens til, at forskellen mellem institutterne indsnævres. Således var forskellen mellem de gennemsnitlige satser på 0,13 pct.point i 2012 men kun 0,07 pct.point i

5 Figur 5. Bidragssatserne opdelt på driftsgrene, heltidsbrug, ,05 0,95 0,90 Gennemsnitlig bidragssats, 2014 Alle, DLR og Nykredit 1,01 1,01 0,99 0,99 0,94 0,94 0,92 0,89 0,75 Alle DLR Nykredit Figur 6. Bidragssatserne opdelt på driftsgrene, heltidsbrug, DLR Gns. bidragssats pr. driftsgren DLR 1,20 0,99 0,99 1,01 1,01 1,01 0,94 0,88 0,88 0,88 0,84 0,88 0,60 0,40 0,20 0,00 Figur 7. Bidragssatserne opdelt på driftsgrene, heltidsbrug, Nykredit Gns. bidragssats pr. driftsgren Nykredit 1,20 0,92 0,86 0,88 0,86 0,75 0,77 0,75 0,71 0,81 0,94 0,86 0,78 0,76 0,60 0,40 0,20 0,00 5

6 Landbrugets samlede omkostninger til bidrag til realkreditinstitutter Heltidslandbrugsvirksomhedernes samlede omkostning til bidrag er steget kraftigt. Fra at udgøre ca. 0,7 mia. kr. i 2008, andrager omkostningerne i 2014 knap 1,6 mia. kr. For hele landbruget er omkostningen til bidrag ca. 1,8 mia. kr. i Stigningen afspejler dels en stigning i realkreditudlånet og dels højere bidragssatser. Mens udlånet er steget med 35 pct., er omkostningerne til bidrag dog steget med 118 pct. Figur 7. Samlede bidragssatser og andel af finansieringsomk. i alt, heltidsbrug, 2014 Procent Bidragssatser 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Andel af finansieringsomk. i alt Bidrag i alt (højre akse) Mia. kr. I perioden dykkede bidragets andel af de samlede finansieringsomkostninger markant. Det skyldes højere renter, større bankgæld og lavere bidragssatser. Siden 2008 steg bidragets andel af de samlede finansieringsomkostninger kraftigt fra ca. 4 pct. til knap 18 pct. Andelen er højest for mink og lavest for planter. Svin og kvæg ligger omkring middel. Principielt set skal bidragssatserne over for landbruget afspejle de omkostninger og den risiko, der er forbundet med udlån til landbruget. Skrappere krav fra myndighederne til realkreditinstitutterne til solvens og likviditet har medført stigende omkostninger og hævet indtjeningskravene. Samtidig har myndighederne strammet reglerne vedrørende værdiansættelse og nedskrivninger, hvilket har forringet sikkerhederne bag realkreditinstitutternes udlån. Endvidere blev gældsserviceringsevnen i landbruget generelt set forringet i kriseårene Der er ekstrem stor spredning i landbrugsvirksomhedernes økonomiske formåen, men generelt set faldt indtjeningen, samtidig med at gælden steg og egenkapitalen faldt. Heroverfor står dog, at på trods af de økonomisk vanskelige år for landbruget, har realkreditinstitutternes tab på landbrug i perioden været yderst begrænsede under 1 mia. kr. I samme periode havde realkreditinstitutterne en indtjening fra bidragssatserne på over 8 mia. kr. på heltidsbrug. Alene stigningen i bidragssatserne fra 2012 til 2014 har kostet landbruget over 300 mio. kr. På denne baggrund forekommer bidragssatserne at være kommet op på et uforholdsmæssigt højt niveau i forhold til risikoen. 6

7 Analyse af bidragssatser og økonomiske variable ud fra 2012-regnskaber Videncentret for Landbrug har tidligere undersøgt sammenhængen mellem bidragssatserne og en række økonomiske variable ud fra regnskaber fra Analysen kan findes på Landbrugsinfo.dk/okonomianalyser. Denne analyse kan først gentages med 2014-tal, når der er indberettet tilstrækkelig mange tal til ØDB, men det formodes, at de tidligere fundne sammenhænge fortsat er valide. Nedenfor gengives hovedpointerne fra den tidligere analyse: I undersøgelsen af 2012-regnskaberne kunne der generelt testes signifikant sammenhæng mellem bidragssatserne og blandt andet følgende faktorer: Gældsprocent - Jo højere gældsprocent, desto højere bidragssats og vice versa. Indtjeningsevne Jo lavere afkast af investeret kapital, desto højere bidragssats og vice versa. Likviditet Jo mindre overskudslikviditet, desto højere bidragssats og vice versa. Afdragsfrihed Jo større andel af lån med afdragsfrihed, desto højere bidragssats og vice versa. Misligholdte lån Hvis bedriften misligholder lån, betales et højere afdrag. Realkreditinstitut - Der er forskel på niveauet for bidragssatserne i de enkelte realkreditinstitutter. Antal lån - Jo flere lån, desto højere bidragssats og vice versa. Restgæld - Jo større restgæld, desto højere bidragssats og vice versa. Egenkapital - Jo lavere egenkapital, desto højere bidragssats og vice versa. Der kan være stor forskel på, hvilke bidragssatser, de enkelte landmænd betaler, og bidragssatsen fastsættes i vid udstrækning individuelt. Der er god sammenhæng mellem landmandens økonomiske formåen og bidragssatsen, dvs. prisen på at opnå kredit. Der kan dog tillige konstateres påvirkning fra en række ikke-økonomiske variable, såsom realkreditinstituttets vurdering af låntageren, miljøforhold, makro-, branche- og driftsgrensspecifikke forhold. Hvis en landmand formår at forbedre sin økonomi, kan det således være en vej til at opnå bedre vilkår hos den finansielle samarbejdspartner. For eksempel kan en forbedret indtjening og/eller lavere gæld sætte en god cirkel i gang med billigere kredit, yderligere forbedringer af indtjeningen/mindre gæld, lavere marginale låneomkostninger, mere rentable investeringer samt friere dispositionsret og lettere adgang til fremmedkapital. En del af bidragssatsernes niveau kan forklares med landmandens økonomiske præstationer, en anden med realkreditinstitutternes behov for at øge indtjeningen. Derudover betaler en større gruppe landmænd en højere bidragssats end andre landmænd med sammenlignelige økonomiske resultater. Det kan skyldes 1) en fejlvurdering af landmanden, 2) at en supplerende kvalitativ vurdering af landmanden berettiger et højere risikotillæg eller 3) at det på grund af markedsmæssige uhensigtsmæssigheder er muligt at pålægge landmanden højere bidragssatser end berettiget, idet konkurrencen mellem realkreditinstitutter delvist er sat ud af kraft, da landmænd ikke frit kan skifte finansiel samarbejdspartner. Siden 2007/2008 er landmændenes konkurrenceevne forringet som følge af finansielle omkostninger med højere bidragssatser, forhøjet kursskæring og øget rentemarginal i banker. 7

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER

INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER INDTJENING OG GÆLDENS INDFLYDELSE PÅ BEDRIFTENS FREMTIDSMULIGHEDER NOTAT NR. 1206 Indtjening på den primære drift har større betydning for bedriftens udviklingsmuligheder end gældens størrelse. Rentabiliteten

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel

Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Misligholdte lån i Danmark Nyt kapitel Den private gælds niveau og størrelsen af gældsopbygningen kan have betydning for den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Betydningen af gælden for den finansielle

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 21. august 2015 J.nr. 122-0030 Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER

ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER ANALYSE AF DRIFTSØKONOMIEN VED HJEMMEBLANDING AF FODER PÅ SLAGTESVINEBEDRIFTER NOTAT NR.1210 Resultat af primær drift var i perioden 2006-2010 i gennemsnit 19 kr. højere pr. slagtesvin på bedrifter der

Læs mere

Kredit og konjunkturer

Kredit og konjunkturer 43 Kredit og konjunkturer Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling, og Andreas Kuchler, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Der er en tæt sammenhæng mellem konjunkturer og bankernes udlån. Efterspørgslen

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 FINANSIEL STABILITET 2007 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009

Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse 2009 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Pensionsbranchens økonomi - regnskabsanalyse Jonathan Kahlke Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41

Læs mere