Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tinglev Sø blev til en afvandet mose med landbrug"

Transkript

1 Ærgerligt nok nåede Tinglev Sø lige præcis at komme med på listen over de sidste statsstøttede afvandingsprojekter, før landvindingsloven blev afskaffet. Havde moseområdet undgået dette forgæves forsøg på kultivering, var mange millioner statskroner sparet og enestående naturværdier bevaret. Men sådan gik det ikke. Tørlægningen blev vedtaget i februar Officielt var der tale om et beskæftigelsesprojekt med støtte fra landvindingsloven, men til trods for tidens fulde beskæftigelse valgte landbrugsministeriet alligevel at sige ja. Set i lyset af datidens store afsætningsvanskeligheder for landbrugets produkter virkede det heller ikke logisk med mere jord af ringe kvalitet, men det så ministeriet - og Statens Landvindingsudvalg - stort på. Projektet gik ud på at forvandle 420 hektar sump og højmose til landbrugsjord for en pris af kr. i Ved regnskabets afslutning i 1969 havde arbejdet kostet kr. (5,6 mio. kr. i 2010-værdi), og så var der endda taget 110 hektar ud af projektet. De var blevet»fredet«undervejs som led i et kompromis med Danmarks Naturfredningsforening. Imidlertid holdt projektet ikke vand. Helt bogstaveligt. Arealerne forsumpede hurtigt igen, så landbrugsdriften blev kun kortvarig, men sænkningen af vandstanden var tilstrækkelig stor til at ødelægge højmosen og sætte gang i en aggressiv tilgroning med buske og træer. Dertil kom en voldsom forurening med kloakvand fra Tinglev by. Ved udgangen af det 20. århundrede var området hverken til nytte for landbruget eller noget særligt som natur, så Tinglev Sø var atter moden til et nyt projekt. I 2003 blot 30 år efter afleveringen af det milliondyre afvandingsprojekt kunne Sønderjyllands amt Tinglev Sø To større lavvandede søer med omgivende højmose på ca. 420 hektar i dødishuller på he desletten. Forsøgt afvandet under Første Verdenskrig, men først gennemført i 1960 erne som et af de allersidste landvindingsprojekter og med betydelig statsstøtte. Forgæves forsøg på naturfredning i Amtskommunalt genopretningsprojekt med hævning af vandstanden i Tinglev Sø er EF-habitatområde, som sammen med Ulvemose længere mod nordvest udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 62. Selve navnet»tinglev Sø«er i dag misvisende, da området helt overvejende har karakter af mose, men det er den officielle betegnelse, som anvendes af Kort- og Matrikelstyrelsen. Kortene er fra 1805, 1878, 1921 og Aabenraa kommune. Koordinater: , færdiggøre det naturgenopretningsprojekt, der skulle genskabe nogle af mosens naturværdier. Gennem fire år var vandstanden gradvis blevet hævet for at sikre levesteder for de tilbageværende sjældne planter og dyr. Dermed var der skabt grundlag for en fremtidig positiv udvikling i området. KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 1

2 Under Første Verdenskrig gravede fanger fra»kriegsgefangenenlager Bajstrup«den brede Almstrup Kanal, der gjorde det muligt med en mere effektiv afvanding af Tinglev Sø. Fangelejren er for længst borte, men i Tinglev ligger der 17 fanger begravet, og der er rejst et mindesmærke på kirkegården for de englændere, franskmænd og russere, der døde i Bajstrup-lejren. Billedet er fra et tysk postkort, der blev solgt under krigen. Foto: Udlånt af Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune. Hul i jorden Tinglev Sø opstod efter sidste istid for ca år siden som et lavvandet søområde med to vandflader på tilsammen ca. 180 hektar. Selve den geologiske oprindelse beskrives som»dødishuller«. Under opbygningen af hedesletten (smeltevandsfladen) efter isens afsmeltning blev der af en eller anden grund efterladt nogle store isklumper, som hurtigt blev begravet i smeltevandssand og -grus. Isklumperne må have ligget dybt, for de smeltede først omkring 1000 år efter istidens ophør. Boreprøver har vist, at dødisklumperne har været dækket af aflejringer på meters tykkelse, og disse lag har sagtens kunnet bære både buske og træer. Da dødisen smeltede, styrtede aflejringerme med både buske og træer ned i det hulrum, som den smeltede iskerne havde efterladt sig. Denne tilblivelse betød, at Tinglev Sø (og Ulvemose) lige fra første dag har haft et ganske betydeligt lag organisk materiale på bunden. Man kan måske næsten sige, at søen blev født som en fremtidig mose. Alligevel skulle der gå 8000 år, før søen praktisk talt var helt fyldt op med døde planter. Analyser af tørv fra boreprøver i søen rummede pollen af både fyr og birk samt masser af hassel og enkelte pollen af el. Dermed kunne tørvelaget placeres i det geologiske skema som værende fra den boreale tid omkring 6000 år f. Kr. Gennem nogle årtusinder er søen så gradvis groet til. Mod vest og i syd er der dannet hængesæk med mosser og græs, der ikke har vokset på fast grund. Sådan menes forholdene at have udviklet sig frem til bronzealderen, hvor søen havde eksisteret i 5000 år. Mellem de øverste tørvelag og søkalken nedenunder (se senere) er der fundet gevirer af kronhjorte, rådyrtakker og andre skeletdele. I 1943 blev der desuden fundet to hornstejler af urokse. Svampet hængesæk Indtil slutningen af 1700-tallet kunne Tinglev Sø naturligt opdeles i flere bassiner, som det fremgår af Videnskabernes Selskabs kort fra På dette tidspunkt har den nordvestlige del af søen allerede karakter af højmose. Tilgroningen har været fremskreden, og man begyndte at undersøge mulighederne for en afvanding, så der kunne graves tørv, høstes hø og græsses med husdyr. Dette fremgår af den første kendte beretning om Tinglev Sø. Den er fra december 1823, hvor en»h.m. Nissen«gengav en række måleresultater og beskrivelser af søens bundforhold. I nordsøen var største dybde 170 centimeter og den gennemsnitlige dybde lå på 95 centimeter, mens sydsøen havde en største dybde på 125 centimeter og et gennemsnit på 93 centimeter. Nissen mente, at»den påtænkte afvanding eller udtørring ville være udført, i det mindste på nær et ganske ubetydeligt stykke i den nordlige sø«, hvis blot man sænkede vandspejlet 150 centimeter. Om forsøget blev gjort, vides ikke, men i givet fald har det ikke været vellykket. I en beretning fra juni 1854 beskrives forholdene som meget besværlige for ejerne af de omgivende enge. På grund af det ringe fald i terrænet er det svært at få drænet vandet væk, og det berøver engene en del af deres frugtbarhed, så de»danner ofte hængesække og består af en så løs og svampet masse, at det er vanskeligt deri at anbringe grøfter«. Sandsynligvis har datidens ejerstruktur med utallige små lodsejere også besværliggjort enhver tanke om et samlet drænprojekt. Konklusionen i 1854-rapporten lød, at der burde graves»inddæmningsgrøfter langs søernes omkreds for at undgå ekspropriationsbesvær«. Med den metode ville der kunne indvindes 74 af de 85 Allerede i 1800-tallet begyndte lokale bønder at grave tørv i de store sønderjyske moser, men det var under de to verdenskrige, at tørveindustrien for alvor fik et opsving. Foto: Udlånt af Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune. 2 DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN

3 hektar i de to søområder tilsammen, som arealerne opgives at have været. Dette projekt blev gennemført, men uden den store succes. Af en indberetning fra oktober 1883, der er skrevet i»flensburg«og underskrevet af»bah ninspektor A.F. Petersen«, fremgår det, at trods en meget langvarig tørkeperiode var kun den sydlige del af søerne udtørret. Omkring en tredjedel af terrænet i den nordlige sø lå stadig under vand. I 1901 blev jernbanen anlagt til Sønderborg, og den blev ført gennem søen. Da den måtte bygges på en dæmning, skar banen søarealet over i to dele. Allerede i 1864 havde tyskerne anlagt banen Flensborg-Vamdrup. Den passerer også forbi Tinglev Sø, men dog i områdets vestlige udkant. Begge baner krydser fortsat mosen i dag. Almstrup Kanal (til venstre) løber parallelt med Bjerndrup Mølleå (til højre) over knap en kilometer, før de to vandløb løber sammen vest for jernbanen ved Bajstrup. Jo længere nedstrøms, man forener to vandløb, desto større fald får man og dermed kraftigere afvanding. Bemærk den tydelige forskel i vandspejlets højde i de to vandløb. Hedeselskabet tilkaldes Så tidligt som 1907 trådte Hedeselskabet ind i billedet på opfordring fra mosens ejer. I foreningens tidsskrift fra dette år står der om Tinglev Mose:»Arealet er besigtiget og et nivellement foretaget«. Året efter startede en stor centrifugalpumpe i søen 1. juli, og efter et par dages pumpning tegnede det endelig til succes. Søen kunne nu tømmes. Men så skete der et dramatisk omslag i vejret, og det kuldkastede alle forhåbninger. Den daværende ejer af Tinglev Sø, godsejer Villars Lunn fra herregården Søgaard ovre ved Hostrup Sø, har selv skildret katastrofen med disse ord:»tørlægningen syntes at skulle lykkes ualmindeligt hurtigt, da der om natten til 11. juli kom et timers forfærdeligt regnskyl, et rent skybrud, som overfyldte Almstrup Å og sendte dens vand ind i søen i et sådant omfang, at pumpningens spor næsten udslettedes«. Derefter opgav Villars Lunn projektet. Hele verden skulle sættes i brand, før der atter kom skub i planerne om at tørlægge mosen. Under Første Verdenskrig gravede fanger fra»kriegsgefangenenlager Bajstrup«den brede Almstrup Kanal, der gjorde det muligt med en mere effektiv afvanding. Umiddelbart var formålet at øge udvindingen af tørv og søkalk, men på længere sigt ønskede man at opdyrke mosearealerne. Almstrup Kanal forbedrede afvandingen, men stadigvæk var der meget vådt ude i søen. Masser af mosemergel I 1925 besvarede Hedeselskabet en henvendelse fra den nye godsejer på Søgaard. Han ville vide, om det kunne betale sig at udvinde søkalken i Tinglev Sø.»Mosemergel«kaldte bønderne kalken. Kulturtekniker J.P. Olesen fra Hedeselskabet nåede frem til denne negative konklusion:»der findes sikkert en hel del kalk der, men dækket af 1 2 meter overjord og det hele i den grad sump, at vi ikke engang kunne færdes derude for at undersøge forholdene. Under disse forhold mener jeg, at fremskaffelsen af kalk fra dette areal vil blive så dyr, at den billigere kan skaffes frem ad anden vej.«det råd valgte godsejeren at se bort fra. Udvindingen af søkalk blev sat i gang. Søkalken er udvasket af grundvandet og efterfølgende bundfældet i søen, hvor den første gang i midten af 1920 erne og igen i 1930 erne blev udgravet og anvendt som mergel på de kalkfattige jorder af egnens bønder. I den sidste periode blev der opgravet kubikmeter, der spredtes på marker indenfor en omkreds af fem kilometer. Det var dog for intet at regne mod den samlede forekomst, som geologerne senere kunne beregne til i alt kubikmeter indenfor 1 3 meter højdekurverne i den sydlige del af mosen. Skønsmæssigt vurderede man, at der måtte være mindst to mio. kubikmeter kalk deponeret i mosen. Takket være fortsat interesse for at udnytte de store forekomster af søkalk og nye muligheder for statstilskud blev der i 1941 foretaget et stort antal boreprøver over hele mosen. De dannede grundlag for vurderingen af den samlede forekomst. Prøverne gjorde det også muligt at konstruere en rimelig præcis tidslinje for søens tilblivelse og udviklingen frem mod nutidens mosekarakter. Ofte blev der boret fra en fladbundet pram, og når boreholdet bevægede sig uden for kanalerne, måtte en af deltagerne af med tøjet og hoppe i for at slæbe prammen gennem mudder og hængesæk. Selvom afvandingsforholdene var blevet forbedret under KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 3

4 Første Verdenskrig, takket være Almstrup Kanal, var der stadig masser af vand i mosen. Også senere i den tørre sommer 1947 lå der et betydeligt område i den nordlige sø, som var ganske ufremkommeligt til fods på grund af hængesæk og dynd. Klart vand stod der dog kun på en lille flade af en halv hektars størrelse, og længst mod nord var der blevet så tørt, at her kunne graves tørv. I den sydlige sø lå der allerede masser af små tørvegrave, fordi jordbunden ikke var særlig fugtig. En del af dette område egnede sig fint til græsning. Projekt til fem mio. Kulturteknisk set ville det ikke være nogen særlig god ide at opdyrke Tinglev Sø med henblik på landbrugsdrift. Især ikke hvis landmændene selv skulle betale. Trods muligheden for store tilskud fra Rigsdagens generøse landvindingslov fra november 1940 var der mange gode grunde til at tøve, især de elendige jordbundsforhold og den høje grundvandstand. Men da det store statsfinansierede landvindingseventyr var ved at klinge ud, valgte lodsejerne alligevel at prøve Denne fine plankesti giver god adgang til mosens mere våde partier. 4 DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN lykken, mens tid var. Pengene nåede de at få del i, men projektet fik ingen happy end. Paradoksalt nok var staten selv den drivende kraft i skikkelse af jordlovsudvalget, der ejede en meget stor del af arealerne i mosen. I foråret 1959 havde ejerne af arealerne i og omkring Tinglev Sø indsendt et andragende til Statens Landvindingsudvalg om tilskud og lån til»uddybning af afløbskanalen [Almstrup Kanal] fra søen til Bjerndrup Å, uddybning af Bjerndrup Å fra banen til sammenløbet med Gejlå samt uddybning, regulering og delvis rørlægning af afvandingskanaler i Tinglev Sø«. Året før havde de lodsejere, der ejede 85 pct. af arealerne, tiltrådt projektet. Størrelsen af det berørte areal, der helt overvejende bestod af tørvejord på sand- eller lerunderlag, blev anslået til at udgøre 455 hektar. Ansøgningen blev journaliseret i marts 1959 som projekt nummer 2172 hos Statens Landvindingsudvalg. Dermed var udtørringen af mosen sat på dagsordenen, ikke som et»hasteprojekt«, men mere som en mulighed. I 1961 accepterede lodsejerne det egentlige projektforslag. Budgettet lød på kr. (5 mio. kr. i 2010-værdi). De første undersøgelser i marken kunne nu gå i gang, og i 1962 udbetalte landbrugsministeriet 5176 kr. ( kr. i 2010-værdi) til Generaldirektoratet for Statsbanerne til dækning af udgifterne ved jordbundsundersøgelser langs jernbanedæmningen gennem søen. I marts 1962 forelå der en endelig arbejdsplan for projektet, men så gik sagen i stå. Finansministeriet havde indført et midlertidigt stop for alle lån og tilskud af sparehensyn, bl.a. fordi det store Skjernåprojekt var under opsejling. Det ville komme til at koste millioner af kroner og dermed tømme kassen med tilskudsmidler til landvinding. Desuden var politikernes velvilje overfor tvivlsomme landvindingsprojekter skrumpet hastigt ind i takt med de gode tiders fremmarch. Velfærdssamfundet var en realitet med både

5 fuld beskæftigelse og overskudsproduktion af landbrugsvarer. Derfor var der ingen mening i at opdyrke mere jord, mente mange, og slet ikke hvis det kostede værdifuld natur. Som et af få steder i Danmark ynglede der fortsat rørdrum i Tinglev Sø, og desuden fandtes der hedehøg, atlingand og mosehornugle samt en hel koloni på par sortterner. Også den dengang sjældne græshoppesanger forekom talrigt med syngende hanner. Tinglev Sø var et sted, som naturinteresserede valfartede til fra hele landet. Allerede i 1959 havde Naturfredningsrådet brevvekslet med Statens Landvindingsudvalg i et forsøg på at redde Tinglev Søs rige natur, da jordlovsudvalget satte sagen i gang. Men forgæves skulle det vise sig at være. Også Danmarks Naturfredningsforening blev underrettet i 1959 om, at Tinglev Sø nu var blevet opført på udvalgets liste over nye sager, men foreningen reagerede ikke på dette faresignal. Det gjorde den til gengæld med stor styrke syv år senere, da det blev alvor. Godkendt i 11. time I løbet af 1965 stod det klart, at den politiske støtte til fortsat landvinding formentlig sang på sidste vers. Landbokommissionen, der havde arbejdet siden 1961, var ved at færdiggøre sin betænkning, og alt tydede på en anbefaling af et stop for den generøse støtteordning. Det blev startsignalet til et kapløb med tiden for at få flest mulige projekter godkendt i landbrugsministeriet, inden pengekassen blev smækket i. Et godt eksempel på denne kassetænkning stammer fra det daværende Tønder amts arkiver. I oktober 1965 udarbejdede amtet en liste med otte»ikke frigivne landvindingsarbejder«, hvoraf man fremhævede Tinglev Sø og Gels Å som de mest»påtrængende«. Desuden talte listen lokaliteter som Sølsted Mose, Ballum Enge og Skast Mose, Terkelsbøl Mose og Bjørnkær Mose. I de centrale kanaler gennem mosen vokser der tætte bestande af den svømmende sumpplante Krebseklo. Planten er tvebo, dvs. med særskilte han- og hunplanter, men i Danmark findes næsten kun hunplanter, og formeringen sker derfor vegetativt. Bladene er cm lange, 5 15 mm brede, stive, sværdformede og stærkt takkede i randen. Listen var blevet til på opfordring fra jordlovsudvalget i Tønder, og den blev straks fremlagt til hastebehandling på det næste møde i det jyske underudvalg af Statens Landvindingsudvalg. I marts 1966 havde folketinget første behandling af forslaget til en ny landvindingslov, og ved den lejlighed blev der demonstreret en udbredt modstand blandt tingets medlemmer mod fortsat økonomisk støtte til landvinding. De konservatives ordfører gjorde det klart fra folketingets talerstol, at landbruget hellere skulle forbedre den jord, der allerede var opdyrket end stræbe efter at indvinde nyt land. Ikke mindst af hensyn til de rekreative behov for befolkningen og beskyttelsen af plante- og dyrelivet, mente partiet. Socialistisk Folkeparti var dog den skarpeste modstander. Man krævede landvindingsloven helt fjernet. Ordføreren, botanik-professor Morten Lange ( ) afleverede følgende mindretalsudtalelse:»loven bygger på en rent landbrugsmæssig-økonomisk vurdering af landvindingen, hvilket synspunkt muligvis kan forsvares ved arbejder, der helt finansieres af ejerne. Når der ifølge lovforslaget er tale om betydelige statstilskud, må der imidlertid efter mindretallets opfattelse være al god grund til at gå ud fra en mere samlet samfundsmæssig opgørelse, og mindretallet finder det helt uantageligt, at samfundet skal finansiere ødelæggelse af naturværdier for en ofte tvivlsom landbrugsmæssig gevinst.«disse udmeldinger satte fuld gang i landvindingsudvalget. Mindre end to uger senere var projektet for Tinglev Sø optaget på landbrugsministeriets såkaldte»beredskabsliste«. Det var en liste over projekter, der ville kunne sættes i gang, så snart arbejdsministeriet sagde ja. Beredskabslisten blev brugt til at regulere ledighedstallet, men en plads på listen var dog ingen garanti for støtte. Til»eventuel godkendelse«stod der, så millionerne til projektet var endnu ikke sikret. Og snart hastede det med at få Tinglev Sø-projektet godkendt. Kongen underskrev den nye landvindingslov 8. juni samme år, og ganske rigtigt var støttesatsen stærkt reduceret. I stedet for 66 pct. kunne bønderne fremover højst gøre sig håb om 25 pct. i statsstøtte, og loven ville få virkning fra 1. august. Men Tinglev Sø-lodsejerne nåede det i 11. time. Blot fem uger før udløbet af den gamle lov var der skaffet igangsætningstilladelse fra arbejds- KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 5

6 Efter naturgenopretningsprojektet i årene er Tinglev Sø atter blevet en rigtig mose. Vandet det brune mosevand står helt oppe i dagen, og det svupper og sjapper overalt, hvor man går uden for stierne, så gummistøvler skal der til. Buske og træer er hastigt på retur, fordi de ikke tåler at stå med rødderne i vandet hele året rundt, og det er netop hensigten med projektet. ministeriet, og landbrugsministeriet havde godkendt projektet. Overslagssummen var i mellemtiden steget til kr. (4,8 mio. kr. i 2010-værdi) for afvanding af 420 hektar over de næste to år. Imidlertid havde landvindingsfolkene gjort regning uden Danmarks Naturfredningsforening. Staten støtter sig selv Siden 1940 havde Statens Landvindingsudvalg igangsat mere end 2000 større landvindingsprojekter over hele landet, og efter 25 års flittig afvanding og opdyrkning havde man fået reduceret landets uberørte naturområder ganske meget. Ikke mindst moserne var der løbet storm på, og for naturfredningsvennerne var situationen nærmest katastrofal. Da det stod klart i sommeren 1966, at landbrugsministeriet ville godkende støtten til afvanding og kultivering af Tinglev Sø, gik Danmarks Na6 turfredningsforening til modangreb. Man benyttede sig af foreningens særlige ret til at rejse fredningssager, når naturen var truet. Påstanden om fredning omfattede væsentlige dele af det godkendte landvindingsprojekt, men sagen havde den særlige krølle, at den største enkeltlodsejer i området faktisk var landbrugsministeriet selv i skikkelse af Statens Jordlovsudvalg. Af de 420 hektar, der ville blive berørt af projektet, ejede staten de 97 hektar. Jordlovsudvalget havde også sin egen repræsentant i Statens Landvindingsudvalg, hvor han havde været med til at indstille projektet til godkendelse i landbrugsministeriet. Som i et kinesisk æskesystem havde den største jordejer ved søen landbrugsministeriet altså ansøgt sig selv landbrugsministeriet om statsstøtte, men ikke nok med det. Samme jordejer havde også været med til at indstille ansøgningen til godkendelse hos landbrugsministe- DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN riet altså hos sig selv. Og der stod store værdier på spil. I en henvendelse fra november 1966 til fredningsnævnet for Tønder amtsrådskreds vurderede jordlovsudvalget, at en fredning kun ville efterlade»uberørt mindre randområder, der herefter næppe vil kunne afvandes på en rationel måde«. Altså alt eller intet, men så længe fredningssagen verserede, kunne man ikke komme nogen vegne med landvindingsagen. Man havde haft projektet liggende i venteposition siden marts 1959, men pludselig hastede det med udtørringen af det store område. Tiderne var ved at skifte til ugunst for landvindingsprojekterne. Forlig i stedet for fredning Selvom projektet var blevet godkendt til statsstøtte i landbrugsministeriet, umiddelbart før landvindingsloven blev ændret i ugunstig retning, følte

7 landvindingsfolkene sig sandsynligvis ikke trygge ved situationen. Fredningssagen kunne stadig vælte hele projektet. I den situation valgte Statens Jordlovsudvalg at spille ud med bombastiske trusler om»betydelige erstatningskrav«, hvis ikke fredningssagen blev taget af bordet. Fire dage efter at fredningsnævnet havde bekendtgjort, at man agtede at behandle naturfredningsforeningens anmodning om en fredning, sendte Statens Jordlovsudvalg en skarp protest direkte til fredningsnævnet. Heri stod der bl.a.:» man må henvise til at den i området projekterede landvindingssag, der har været under forberedelse igennem en årrække, nu efter at de nødvendige bevillinger m.v. foreligger, skal igangsættes inden 14 dage fra dato man må endvidere gøre opmærksom på og tage forbehold om de betydelige erstatningskrav, som vil være en følge af, at landvindingssagen ikke gennemføres på indeværende tidspunkt.«til støtte for protesten gjorde man gældende, at naturfredningsrådet allerede i 1961 havde erklæret, at man ikke ville indvende»noget væsentligt«mod udtørringen af mosen, og at Danmarks Naturfredningsforening gennem de forløbne syv år havde haft»rigelig tid«til at gøre sine synspunkter gældende, men uden at man havde benyttet sig af denne mulighed. Jordlovsudvalget konkluderede sin protest i en henstilling om, at»bekendtgørelsen tilbagekaldes og fredningsanmodningen afvises«. Protesten virkede. Danmarks Naturfredningsforening fik kolde fødder, formentlig skræmt af udsigten til»betydelige erstatningskrav«. Sytten dage senere gav man sig og indgik et forlig med jordlovsudvalget. På et møde 13. december 1966 i Tønder hos fredningsnævnet frafaldt naturfredningsforeningen sin påstand om fredning mod til gengæld at få et løfte om, at»jordlovsudvalget søger at samle det størst mulige moseareal i området vest for vestre randkanal ( ) og forpligter sig til at lade dette areal forblive i sin nuværende tilstand«. Det er dette forlig, der altså mest havde karakter af en hensigtserklæring, som både Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeriet i dag fejlagtigt henviser til som en»fredning«. Reelt var mosens skæbne beseglet, trods forliget. Selv om en større del af arealet (ca. 110 hektar) blev fritaget for direkte kultivering, så forsvandt alle herlighederne, da man anlagde en drænkanal rundt om hele mosen. I praksis kan man ikke afvande og kultivere en del af en højmose, uden at hele arealet påvirkes negativt, når vandstanden sænkes i området. Fejlbudgetteret for millioner Uanfægtet af den verserende fredningssag havde landvindingsudvalget allerede i oktober 1966 afholdt licitation over arbejdet, og den resulterede i en ubehagelig overraskelse. Budgetoverslaget på kr. (4,8 mio. i 2010-kroner), som var den pris, landbrugsministeriet havde godkendt at give støtte til, viste sig at være alt for lav. Projektet var fejlbudgetteret med mindst en fjerdedel. Man bad straks om en forhøjelse på kr. til kr. (6,0 mio. i 2010-kroner), men den anmodning nåede ministeriet ikke at tage stilling til, før prisen i december 1966 fik endnu et nøk i vejret. I alt kr. (6,1 mio. i 2010-kroner) var der brug for. Budgettet var altså øget med kr. eller 27 procent før arbejdet overhovedet gik i gang. Heraf var staten parat til at betale 55 pct. i støtte. Senere blev der ændret en smule ved projektet, fordi Tinglev sogneråd besluttede at kloakere Tinglev by. Man fandt det naturligt at lede kloakvandet ud i mosens kanaler, som snart var voldsomt forurenede. Da regnskabet kunne afsluttes i juli 1969, havde projektet kostet kr. (5,6 mio. i 2010-kroner). Heraf betalte sognerådet kr. for sine»kloakinteresser«. I det følgende tiår mistede Tinglev Sø en stor del af sin natur, og mest bittert var det vel, at arealerne alligevel ikke lod sig dyrke, da det så kom til stykket. Efter nogle få årtier var Tinglev Sø uden interesse for både landmænd og naturvenner. Tilbage til naturen Allerede i 1980 erne var tilgroningen så voldsom, at der blev igangsat de første forsøg med naturpleje ved hjælp Tinglev Sø er et særdeles godt ynglested for guldsmede som Grøn Smaragdlibel (billedet), der forekommer spredt i mosen. I 2009 blev der registreret 32 forskellige arter, heriblandt Stor Kejserguldsmed, der først er indvandret til Danmark i 1990 erne. Foto: Leif Bolding. KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 7

8 Farvel til de sønderjyske moser Gennem flere årtusinder blev der skabt udstrakte moseområder i Sønderjylland. Landsdelens geomorfologi var særdeles velegnet for denne naturtype, fordi der fandtes et utal af lavvandede søer og sænkninger. Gradvis blev de opfyldt med sumpplanter og tørvemosser, men takket være det sure næringsfattige miljø rådnede plantedelene ikke, så gennem årtusinderne efter istiden voksede de udstrakte sønderjyske moser frem. Omkring midten af 1800-tallet dækkede de ca hektar, da udviklingen vendte. Verdenskrig skabte tørveindustrien Gradvis fik bønderne øjnene op for resurserne i moserne, hvor der var tale om nem og billig adgang til tørvebrændsel. Det var dog Første Verdenskrigs mangelsituation, der for alvor satte gang i den industrielle udnyttelse. Efter krigen faldt tørveforbruget drastisk, da stenkulimporten fra især England atter blev genoptaget. Da Anden Verdenskrig brød ud, opstod der igen mangel på brændsel, men denne gang var tørveproducenterne parat. Og nu blev der gravet i bund for at skaffe brændsel til både boliger og erhverv. Efter krigen fortsatte tørvegravningen i moserne, men formålet skiftede fokus. I stigende grad blev moserne afgravet og kultiveret for at skaffe landbrugsjord, til trods for at omkring 70 pct. af landet allerede var opdyrket. De statsstøttede moseaktiviteter fortsatte helt frem til begyndelsen af 1970 erne, hvor stort set samtlige moser med kommercielt værdifulde tørvelag var afgravet. Af de oprindelige hektar var der blot hektar mosearealer tilbage, og næsten alle var mere eller mindre ødelagte som naturlokaliteter. Systematisk kortlægning Gennem hele det 20. århundrede stod Hedeselskabet som den drivende kraft bag udnyttelsen af landets tørvemoser. Et af midlerne til at håndhæve selskabets de facto mosemonopol var den systematiske kortlægning af tørveresurserne i alle danske moser. Allerede i 1904 havde Hedeselskabets botaniker, August Mentz, udarbejdet et forslag til denne kortlægning. August Mentz blev også banemand for Store Vildmose, som han personligt kortlagde for botaniske værdier, før det store afvandings- og kultiveringsprojekt gik i gang i Mentz forlod Hedeselskabets tjeneste i De sønderjyske mosers banemand var Hedeselskabet, men den faglige fødselshjælp kom fra botanikeren August Mentz ( ). Allerede i 1904 fremlagde han sin plan for den kortlægning af moseforekomsterne, der banede vejen for en mere industrialiseret udnyttelse. Paradoksalt nok blev August Mentz senere udpeget til formand for Statens Naturfredningsråd. Foto: Hedeselskabet for at tiltræde som professor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Paradoksalt nok blev han også udnævnt til formand for Statens Naturfredningsråd i 1925, en stilling han beklædte frem til sin død i en alder af 77 år i I hele perioden som formand for samfundets vagthund på naturområdet sad Mentz fortsat i Hedeselskabets repræsentantskab, hvor han loyalt bakkede op om selskabets projekter. Millioner af tons tørv I årene 1931 til 1937 drog Hedeselskabets folk i felten for at kortlægge og kvalitetsvurdere tørvemassen i de sønderjyske moser i de tre daværende amter, Haderslev, Tønder og Aabenraa-Sønderborg, der tilsammen udgjorde landsdelen Sønderjylland. Der var udelukkende tale om en økonomisk baseret vurdering, der hverken tog hensyn til områdernes kulturhistorie eller de interesser som naturfredning, jagt og andet friluftsliv kunne have i at bevare moserne. Blandt de undersøgte lokaliteter indtog Skast og Tinglev Moser en fremtrædende placering. Det var landsdelens to største moser på henholdsvis 415 og 466 hektar. I alt undersøgte Hedeselskabet 147 sønderjyske mosearealer, større end fem hektar. Tilsammen dækkede de hektar eller et areal næsten på størrelse med Samsø. I forhold til de tre amters samlede areal udgjorde de undersøgte moser 2,6 procent. Knap halvdelen var dog af meget ringe beskaffenhed og derfor uden interesse for tørveindustrien. Andre hektar blev klassificeret som tørv af»lokal interesse«, mens hektar eller godt en tredjedel blev fundet velegnet til industriel udnyttelse. Der lå mindst 6,6 mio. tons råtørv og ventede i disse moser. De fik ikke lov at vente længe. Straks efter udbruddet af Anden Verdenskrig opstod der mangel på brændsel både i boliger og erhverv, så tørveindustrien oplevede gyldne tider. For de sønderjyske moser betød det formentlig også et ekstra fokus, at både Naturfredningsrådet og Danmarks Naturfredningsforening i 1940 pegede på de sure lavtliggende områder i Sønderjylland med»økonomisk tarvelig vegetation«som et alternativ til landbrugsministeriets udtørringsplaner for de yndefulde fjorde i Sydsjælland. Mosejord til landbrug Kultiveringen af Skast Mose kom i gang i 1960 erne, selvom der blev protesteret kraftigt. Det havde ikke længere nogen mening at øge landbrugsarealet på bekostning af den rige mosenatur, når der var overproduktion af landbrugsvarer, fremførte kritikerne. Projektet mødte også voldsom modstand lokalt. En husmand, der ikke havde økonomi til at deltage, sendte sine børn ud for at lægge sig i protest foran gravemaskinerne. Tinglev Mose fik sit projekt i 11. time, mens der stadig eksisterende en økonomisk fordelagtig statsstøtteordning fra krigens dage. I 1966 var landvindingsloven blev ændret, så der fremover ikke kunne ydes statsstøtte og lån til kultivering af arealer, der lå hen som uopdyrkede, f.eks. heder og moser. Statens Landvindingsudvalg, der bl.a. talte Hedeselskabets direktør som medlem, havde dog set lovændringen komme, så allerede i februar 1965 havde udvalget opstillet en liste over 32 projekter, som skulle påbegyndes»snarest«, da ingen kunne vide, hvordan den nye lov ville blive. Tinglev Mose var med på denne liste. En fredningssag skulle redde halvdelen af mosen, men da grundvandsstanden i hele 8 DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN

9 området alligevel blev sænket, nyttede fredningen ikke meget. Færre end 10 pct. tilbage I 1971 var der kun få rester tilbage af de 147 moser, som Hedeselskabet havde opført på sin ønskeliste fra 1930 ernes moseundersøgelser. I en landsdækkende beskrivelse af fuglelivet, som blev publiceret i 1971, nævnes der blot 13 moser fra Sønderjylland. Blandt disse var både Tinglev og Skast-Terkelsbøl, selvom de var under delvis oppløjning. I dag er sporene efter de fleste moser for længst slettede. Moserne er forvandlet til endeløse markblokke med majs eller byg som foder til de mange kvæg og svin, der produceres af sønderjyske landmænd. De sidste moser som f.eks. Tinglev og Ulvemose er fortsat truede, mener biologerne, til trods for de omfattende genopretningsprojekter. Det er stadig landbruget, der skaber problemer. Man opremser følgende nødvendige forbedringer for at sikre naturindholdet: mindsket gødskning og gyllespredning, højere vandstand, øget græsning samt begrænsning af jagttrykket undtagen på råvildtet, der er steget voldsomt i antal de seneste år. Hvor disse tre unge feltbiologer vandrer i Skast Mose, er der i dag majs- og hvedemarker. De historiske fotos er taget 30. juni 1971, hvor Søren Højager, Knud Pedersen, Jens Gregersen og Jörn Eskildsen (ikke med på billedet) gennemførte en tolv dage lang optællingstur til de daværende sønderjyske moser. Både i Skast og Tinglev Moser ynglede der dengang flere par hedehøge, og på moseturen besøgte de fire biologer også 16 beboede storkereder, der husede mindst 37 unger. I dag er storken forsvundet fra hele Sønderjylland. Foto: Jörn Eskildsen. af Skotsk Højlandskvæg. Omkring 1990 trådte Danmarks Naturfredningsforening atter ind i fortællingen om Tinglev Sø. Man opfordrede igen til at naturfrede området, men selvom det heller ikke lykkedes denne gang, vendte en god del af naturen alligevel tilbage. Æren tilfalder amtsbiologerne i det daværende Sønderjyllands amt. I gennemførte amtet over flere omgange et af dansk naturs største mosegenopretningsprojekter indtil da. Ved at hæve vandstanden i hele området ændrede man atter mosen. Formålet var at sætte opvæksten af buske og træer i stå for at bevare de plante- og dyresamfund, som var tilknyttet området. Som forudsætning for projektet blev der gennemført en jordfordeling, og i den forbindelse blev der afholdt en udgift til lodsejerne på kr. Derudover blev der udbetalt kompensation til lodsejerne gennem en støtteordning til miljøvenligt landbrug (MVJ-ordning), der løber i 20 år, og som derfor udgør en væsentlig højere udgift for samfundet. Anlægsarbejdet ved projektet kostede ca kr., og heraf var hovedentreprisen på kr. Efterfølgende har der været udgifter til etablering og sikring af det udbyggede stiforløb. Specielt plankestien, der fører ud i selve mosen, har været kostbar. Til gengæld gør den det muligt at komme på ganske nært hold af mosens centrale dele. Genopretningsprojektet blev indviet 21. juni 2001 under stor festivitas ude i mosen, hvor der bl.a. var rejst et permanent udsigtstårn. Omkring 100 gæster var mødt op, og Tinglevs daværende borgmester, gårdejer Thorkild Dahl Nielsen (V), holdt en inspireret tale. Jeg vil gerne foretage et moseoffer, og gennem offeret til moseånden håber jeg, at rigtig mange vil finde gode oplevelser og blive»beruset«af moseånden, udtalte borgmesteren, hvorefter han resolut tog proppen af en flaske Gammel Dansk og hældte den ud i mosevandet. Fem år senere, 16. juni 2006, blev projektet endeligt afsluttet med indvielsen af anden og sidste del af det velfungerende stisystem rundt i mosen. Fra stierne, der på store strækninger er hævet over den fugtige overflade som en plankesti, er der en enestående mulighed for at opleve den særprægede natur i området. Succes på alle felter Er det så lykkedes at ændre udviklingen for naturen i Tinglev Sø? Året før projekteringen af genopretningen gik i gang var der foretaget en grundig undersøgelse af naturforholdene. I 2009 gentog man denne undersøgelse, og i rapporten»planteog dyrelivet i Tinglev Mose 2009«dokumenteres den positive effekt af de forbedrede vandforhold. Vandstandshævningen havde stoppet tilgroningen med pile- og birkekrat de fleste steder i mosen, bortset fra de mest højtliggende arealer. En KJELD HANSEN DET TABTE LAND SYDJYLLAND 9

10 Men udviklingen mod en mere næringsrig mose fortsætter, og det betragtes ikke som godt. For at bremse den er det vigtigt med en stadig høj vandstand, og at den ekstensive drift af engene omkring mosen fortsætter med høslæt og græsning uden brug af kunstgødning. Det er overgødskning fra landbruget, der volder de største problemer. Rapportens forfatter anbefaler ligefrem, at man overvejer at etablere»et randbælte uden landbrugsdrift, som kan optage en del af næringsstofferne fra det afstrømmende overfladevand, inden det når mosen.«kilder Adriansen, Inge: Ivan fra Odessa krigsfanger i Nordslesvig og Danmark Historisk Samfund for Als og Sundeved, Andersen, Alfred: Two Standard Pollen Diagrams from South Jutland. In: Studies in Vegetational History. Festskrift til Knud Jessen. Danmarks Geologiske Undersøgelse. II. Række. Nr. 80. København Anonym: Tinglev Mose. Pjece fra Teknisk forvaltning, Sønderjyllands Amt Boldt, Carsten: Borgmester opfordrede til beruselse. JydskeVestkysten 19. juni Ferdinand, L.: Større danske fuglelokaliteter. 1. del. Dansk Ornithologisk Forening. København Forfatterens besøg på lokaliteten, 14. august 2005 og 11. maj 2011 (fotos). Grøn, Per: Plante- og dyrelivet i Tinglev Mose Sag nr , Orbicon A/S. Udarbejdet for Åbenrå Kommune. Udgivet i marts Hedeselskabets Tidsskrift nr. 4, årg Udsigten fra tårnet i østsiden af mosen giver en god fornemmelse af mosens storhed. Hvad man ikke kan se på billedet, men hvad forfatteren iagttog ved besøget 11. maj 2011, er to traner, der spankulerede roligt rundt derude i den restaurerede højmose. Om de kan finde ro til at yngle på stedet, vil fremtiden vise. del steder var de eksisterende træer også gået ud eller var i færd med det, især birketræerne. Desuden var Nørresø og Søndersø igen blevet til lavvandede søer med åbne vandflader og en mere artsrig vegetation af vandplanter. I områderne med hedemose og højmose samt i de to søer var der kommet langt flere levende tørvemosser, og det samlede areal med tørvemosser var blevet næsten fordoblet. Hvad angår plantelivet, blev der re10 gistreret 318 arter i Det var 40 arter flere end i Også fuglelivet havde udviklet sig med sjældne ynglefugle som atlingand, krikand, turteldue, rørdrum, rørhøg, blåhals, rødrygget tornskade og fyrremejse. Antal ynglepar af vandfugle var steget fra 18 procent i 1998 til 36 procent i Samme positive tendenser gjaldt for padder og krybdyr, pattedyr odderen er indvandret i perioden og insekter. DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN Jespersen, Christian: Tinglev Sø. Specialearbejde i geografi ved Tønder Statsseminarium Kopi hos Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune og i forfatterens arkiv. Statens Landvindingsudvalg, j.nr Rigsarkivet. Sørensen, R.P.: Skoven, der sank. 8. september Flensborg Avis. Thøgersen, Fridlev: Danmarks Moser. Beretning om Hedeselskabets systematiske Eng- og Moseundersøgelser. Carlo Mortensen Bogtryk, Viborg Udskrift af fredningsprotokollen for Tønder amtsrådskreds, reg. nr Vedrører Tinglev Sø og Mose, fredningssag 48/ december 1966.

11 Fuglelivet i dag Med tilladelse fra Dansk Ornitologisk Forening bringes her et uddrag af DOF-basen, der rummer et meget stort antal fugleobservationer fra alle betydningsfulde fuglelokaliteter i landet. Ønskes der en detaljeret og aktuel status for fuglelivet i Tinglev Mose, så brug dette link: Herunder ses en oversigt over de 167 fuglearter (og racer), som er registreret fra Tinglev Mose, pr. 27. april I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Lappedykker (12/19) Vagtel (7/9) Mosehornugle (3/3) Kærsanger (53/190) Skarv (25/121) Fasan (73/146) Mursejler (37/293) Rørsanger (72/264) Rørdrum (69/95) Vandrikse (162/503) Isfugl (8/8) Gulbug (15/18) Fiskehejre (121/445) Plettet Rørvagtel (1/3) Stor Flagspætte (41/65) Gærdesanger (34/70) Hvid Stork (8/8) Engsnarre (5/6) Sanglærke (87/415) Tornsanger (81/447) Knopsvane (208/1010) Pibesvane (2/21) Sangsvane (14/153) Sædgås, Tajgasædgås (1/2) Blisgås (1/55) Grågås (143/2339) Knortegås (1/35) Nilgås (1/2) Gravand (7/12) Grønbenet Rørhøne (43/83) Blishøne (109/483) Trane (121/273) Strandskade (2/3) Lille Præstekrave (3/4) Stor Præstekrave (1/2) Hjejle (3/3) Vibe (111/2104) Dobbeltbekkasin (178/1037) Digesvale (9/26) Landsvale (113/3491) Bysvale (28/426) Skovpiber (40/91) Engpiber (79/497) Gul Vipstjert (3/5) Bjergvipstjert (2/2) Hvid Vipstjert (86/343) Hvid Vipstjert, Almindelig (4/14) Havesanger (47/115) Munk (79/253) Skovsanger (3/5) Gransanger (146/843) Løvsanger (125/1743) Fuglekonge (7/24) Grå Fluesnapper (2/2) Broget Fluesnapper (1/1) Skægmejse (2/4) Pibeand (1/7) Skovsneppe (4/4) Silkehale (1/15) Halemejse (24/85) Knarand (8/37) Storspove (2/8) Vandstær (4/4) Halemejse, Sydlig (4/20) Krikand (32/242) Sortklire (1/4) Gærdesmutte (120/464) Sumpmejse (6/8) Gråand (191/2024) Rødben (2/2) Jernspurv (26/53) Fyrremejse (141/333) Atlingand (11/22) Hvidklire (2/3) Rødhals (90/256) Fyrremejse, Sydlig (8/17) Skeand (4/24) Svaleklire (16/22) Nattergal (92/643) Sortmejse (1/1) Troldand (14/32) Tinksmed (3/5) Sydlig Nattergal (1/1) Blåmejse (87/300) Hvinand (1/2) Mudderklire (3/4) Blåhals (19/27) Musvit (141/608) Stor Skallesluger (1/6) Hættemåge (13/173) Blåhals, Sydlig (10/16) Pungmejse (12/12) Hvepsevåge (12/13) Stormmåge (13/268) Husrødstjert (4/4) Pirol (1/1) Rød Glente (1/1) Havørn (1/1) Rørhøg (159/242) Blå Kærhøg (64/71) Hedehøg (21/44) Duehøg (16/16) Spurvehøg (49/60) Musvåge (213/648) Fjeldvåge (19/20) Fiskeørn (5/7) Tårnfalk (90/146) Dværgfalk (5/5) Lærkefalk (8/8) Vandrefalk (4/5) Urfugl (3/3) Agerhøne (5/21) Sildemåge (17/125) Sildemåge, Britisk (2/3) Sildemåge, Nordsøsildemåge (1/7) Sølvmåge (47/675) Svartbag (1/18) Sortterne (1/8) Klippedue/Tamdue (4/41) Huldue (1/1) Ringdue (150/4379) Tyrkerdue (2/2) Turteldue (1/1) Gøg (87/279) Slørugle (1/1) Stor Hornugle (1/1) Skovhornugle (1/1) Rødstjert (9/14) Bynkefugl (34/90) Sortstrubet Bynkefugl Sortstrubet Bynkefugl, Atlantisk (24/49) (4/5) Stenpikker (9/43) Solsort (182/975) Sjagger (43/4963) Sangdrossel (103/303) Vindrossel (14/483) Misteldrossel (11/17) Græshoppesanger (108/506) Flodsanger (1/1) Savisanger (1/1) Sivsanger (65/198) Rødrygget Tornskade (14/22) Stor Tornskade (17/18) Skovskade (124/388) Husskade (42/136) Allike (80/509) Allike, Almindelig (5/38) Råge (10/238) Sortkrage (104/655) Gråkrage (88/833) Ravn (117/595) Stær (113/ ) Gråspurv (7/43) Skovspurv (20/524) Bogfinke (167/3018) Kvækerfinke (1/2) Fuglelivet i dag KJeld HanSen DET TABTE LAND SYDJYLLAND 11

12 Grønirisk (18/68) Tornirisk (13/40) Dompap (55/249) Rørspurv (180/1411) Stillits (18/125) Stor Gråsisken (4/7) Dompap, Lille (1/7) Bomlærke (4/27) Grønsisken (5/55) Lille Gråsisken (23/56) Gulspurv (157/1511) Herunder ses en oversigt over de 42 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Tinglev Mose, pr. 27. april I parentes ses antallet af observationer og individer i alt. Lille Vandsalamander (2/2) Skrubtudse (3/3) Butsnudet Frø (7/17) Spidssnudet Frø (1/1) Frø sp. (5/42) Spættet Bredpande (1/1) Skråstregbredpande (1/6) Stor Kålsommerfugl (7/61) Lille Kålsommerfugl (4/31) Grønåret Kålsommerfugl (1/10) Grønbroget Kålsommerfugl (1/1) Aurora (7/66) Citronsommerfugl (9/19) Dagpåfugleøje (6/27) Admiral (5/7) Nældens Takvinge (8/31) Storplettet Perlemorsommerfugl (1/1) Græsrandøje (6/50) Engrandøje (4/10) Okkergul Randøje (3/8) Lille Ildfugl (2/3) Almindelig Blåfugl (5/52) Muldvarp (2/3) Vandspidsmus (5/5) Hare (6/7) Brun Rotte (2/2) Mosegris (4/4) Markmus sp. (2/2) Bisamrotte (4/5) Ræv (6/8) Grævling (1/1) Lækat (1/1) Brud (1/1) Dådyr (1/1) Rådyr (43/125) Spidsmus sp. (4/4) Flagermus sp. (1/1) Markfirben (4/9) Almindelig Firben (1/14) Snog (8/8) Hugorm (6/13) Firben sp. (4/12) Plantelivet i Tinglev Sø TBU 52/49: Tinglev Mose Tinglev Mose er et stort moseområde, der består af et kompleks af krat, græsningsenge og relativt højtvoksende rigkærspartier (bl.a. højstaudeenge) og tørvegrave under tilgroning. Mosen gennemskæres af dybe afvandingsgrøfter med temmelig kraftig vandføring. Afvandingen vil formentlig på langt sigt ændre mosens vegetation. De partier, som ikke længere græsses, er under kraftig tilgroning med pil. Af floraen i pilekrattene, rigkærsengene og tørvegravene kan under et nævnes grå, krybende og femhannet pil, bævre-asp, birk, tørst, pors, top- og næbstar, vandpest, angelik, djævelsbid, hedelyng (!), vellugtende gulaks, hjertegræs, kamgræs, alm. og nyse-røllike, fløjlsgræs, kattehale, hyldebladet baldrian, sump-kællingetand, mosebunke, sværtevæld, stor skjaller, kær- og sumpsnerre, rørgræs, kærsvovlrod, engrørhvene, tormentil, vandnavle, vand-skræppe, lodden og kær-dueurt, skov-hanekro, kragefod, mangeblomstret frytle, skarpfinnet mangeløv, dyndpadderok, trævlekrone, engviol, agermynte, blåtop, lyse-, knop-, glanskapslet og den sjældne spidsblomstret siv, alm. brunelle, musevikke, krebseklo, tornløs hornblad, bredbladet dunhammer, smalbladet mærke, bukkeblad, nikkende brøndsel og kærfnokurt. Selv om engene såvidt vides overvejende har rigkærs-karakter, indgår der dog som floralisten viser oligotrofe elementer (hedelyng, tørst, pors m.fl.). Ca. 110 ha i mosens østlige del er fredet. Lokalitetskode: + (++) V-S V I, robust lokalitet (I: 20 arter). Kilder: se Gravesen DET TABTE LAND SYDJYLLAND KJELD HANSEN Plantelivet i Tinglev Sø

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil

Gårdbo Sø jeg en herregård mig bygge vil Han kom fra København, men ville være godsejer i det nordjyske. Det blev han og det med pomp og pragt, da han udtørrede det fattige Nordjyllands største sø, Gårdbo Sø, i årene 1881 83. Den nyslåede godsejer

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning

Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning Gravlev Sø genskabt efter 100 års tørlægning I sommeren 1834 foretog landinspektør Birk en omhyggelig opmåling af den 50 60 hektar store Gravlev Sø, som derefter blev matrikuleret. Søen rundt fik de 21

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Det lave terræn langs åen havde efterhånden sat sig så meget, at de drænede enge dårligt nok var til at køre på.

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens Ejendomsselskabet Annasminde Aps Annasmindevej 26 8700 Horsens Plan og Natur Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 F: www.hedensted.dk D: 7975 5692 M: peder.nygaard@hedensted.dk Sagsnr. 1793327 Doknr.

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Indledning Denne rapport er en sammenfatning af plante- og fuglelister m.m. som 12 deltagere fra Naturhistorisk Forening fra Sydvestjylland

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow Det sydøstlige Tyrkiet 7 maj til 15 maj - 2011 Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli Franck Ishøi & Aase Mielow 1 I maj måned 2011 besøgte vi det sydøstlige Tyrkiet i ca. 1 uges tid. Vi arrangerede først turen

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008.

GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND LESBOS maj 2008. GRÆKENLAND. (LESBOS). 11.05.2008 18.05.2008. Sorthovedet gul vipstjert, West River INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget på en begivenhedsrig

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni Turrapport Ved Elbens bredder Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni 2009 Forsidefoto: Grænseskoven af Jørgen Lindby Deltagere: Foto udlånt af Bodil 2 Forord Elben Foto: Jørgen Lindby Natur-Øst afholdt i pinsedagene

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV E-mail: nkn@nkn.dk Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: trakehnergaarden@gmail.com Anne Marie Bojsen

Læs mere

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder.

Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. Hegn bliver til hække -og fuglenes forrådskammer forsvinder. En ny tendens truer mangfoldigheden i det åbne land, når kilometervis af hegn forvandles til hække. Der er grund til at råbe vagt i gevær når

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Fra tidernes morgen og frem til slutningen af 1500-tallet strakte der sig en fjordarm helt ude fra Als Fjord gennem Mjels Vig og østpå ind i landet

Læs mere

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009

Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Fugle og modelfly i Langstrup Mose 2009 Rekvirent Rådgiver Fredensborg Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Egevangen 3B 4000 Roskilde 2980 Kokkedal Telefon 46 30 03 10 Fax 46 30 03 11 Telefon

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk

Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Høringssvar: Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk Tak for den modtagne Landskabs og plejeplan for Maglemosen ved Vedbæk. Bestyrelsen for Vedbæk grundejer og beboerforenings høringssvar fremgår

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

L E S B O S Maj 2010

L E S B O S Maj 2010 L E S B O S Maj 2010 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Ole Geertz-Hansen og René Rantzau Forord Fra den 09. 16. maj 2010 afholdt DOF Travel atter en tur til den græske ø Lesbos. Turen

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005 AMMARNÄS LAPLAND Juni 2005 En anderledes turrapport Anderledes fordi deltagerne gjorde den til det den blev Jag vill sjunga en liten sång, en liten sång som er stark. Unija unija Morten Møller Hansen &

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 47. ÅRGANG 2013 NR.4 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Første ynglefund af vandrefalk i SJ 4 Stor Hornugles fødevalg 7 Gråsten

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

Kan jordbunden bruges?

Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bruges? Kan jordbunden bære vejen? En motorvej med fire spor vejer cirka 55 tons for hver meter. Hertil kommer trykket fra biler og lastbiler. Så regel nummer ét er: Jordbunden, som vi bygger

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard

Extremadura, Spanien. 11. - 19. april 2011. DOF Travel. Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard Extremadura, Spanien 11. - 19. april 2011 DOF Travel Ledere: Frands Jensen og Jens Ballegaard 1 Turprogram Udrejsedag Flyvning: Kastrup og Billund Madrid over Amsterdam Kørsel Madrid Torrejón el Rubio.

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere