KonjunkturNYT - uge 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 32"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald i antallet af nyregistrerede personbiler i juli Stigning i dankortomsætningen i juli Stigning i antallet af tvangsauktioner i juli Fald i antallet af konkurser i juli Fald i det påbegyndte byggeri i 2. kvartal Lidt flere varslede afskedigelser og færre ledige stillinger Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene Euroområdet: Fald i detailsalget Tyskland: Stigning i industriproduktionen Storbritannien: Stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene Sverige: Stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene Kina: Stigning i industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of Japan fastholder renten Styrkelse af kronen overfor den amerikanske dollar Fald i de ledende aktiekursindeks Fald i olieprisen Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. 12 Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Industriproduktionen steg i 2. kvartal Fra maj til juni faldt industriproduktionen med 1, pct., når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Der er traditionelt store månedlige udsving i industriproduktionen, og til trods for fald i både maj og juni var industriproduktionen,4 pct. højere i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal. Industriens omsætning (løbende priser, ekskl. værfter mv., sk.) på eksportmarkederne har siden midten af 29 klaret sig markant bedre end salget til hjemmemarkedet, jf. figur 1.2. I 2. kvartal i år var det dog omsætningen på hjemmemarkedet, der oplevede den største fremgang med en stigning på 1,1 pct. i forhold til 1. kvartal, mens omsætningen på eksportmarkedet steg med,4 pct. Sammenlignes 1. halvår 213 med 1. halvår 212 er industriproduktionen steget med 3,7 pct. Det var især investeringsgodeindustrien, der havde et bedre 1. halvår i år. Figur 1.1 Industriproduktion Figur 1.2 Industriomsætningen (3 mdr. glidende gns.) Indeks (2=1) Indeks (2=1) Indeks (2=1) Indeks (2=1) mdr. glidende gns. af produktionsindeks Industriens produktionsindeks Eksportmarked Anm. Omsætningen i figur 1.2 er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Hjemmemarked 8 2

3 Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) var uændret i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal, jf. figur 1.3. Sammenlignet med andet halvår 212 lå vareeksporten,9 pct. højere i første halvdel af 213. Importen af varer (samme definition) faldt med 4,6 pct. (m/m) i 2. kvartal, primært på baggrund af mindre import af energivarer. Det afspejler en særlig høj energiimport i 1. kvartal som følge af det kolde vejr. Udviklingen i vareeksporten i 2. kvartal dækker over modsatrettede bevægelser, når der ses på de enkelte varegrupper. Således faldt eksporten af råstoffer (som især udgøres af minkskind) og transportmidler kraftigt, hvilket dog blev opvejet af en stigning i eksporten af energi (brændsels- og smørestoffer) samt kemikalier. Eksporten af tjenester (værdier) faldt 1,7 pct. i 2. kvartal, jf. figur 1.4. Tjenesteeksporten er nu faldet tre kvartaler i træk, og i forhold til andet halvår 212 lå tjenesteeksporten 2,1 pct. lavere i første halvår 213. En del af forklaringen skal formentlig findes i lavere fragtrater i perioden, hvilket har mindsket værdien af den danske eksport af søtransport. Tjenesteimporten steg derimod 1,7 pct. i 2. kvartal. Den samlede eksport (nationalregnskabsdefinition, værdier) ventes i Økonomisk Redegørelse, maj 213, kun at stige langsomt med 1,2 pct. i 213. Figur 1.3 Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur 1.4 Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Kilde: Danmarks Statistik. 3

4 Øget overskud på betalingsbalancen i juni I juni viste den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på 13,3 mia. kr. jf. figur 1.. Overskuddet i juni var dermed 1, mia. kr. større end i maj. Det stigende overskud skyldes primært, at tjenestebalancen steg med 3, mia. kr. til 4,8 mia. kr. Varebalancen faldt med 1,6 mia. kr. til et overskud på 4,7 mia. kr. Løn- og formueindkomsten viste et overskud på 6, mia. kr., mens de løbende overførsler bidrog negativt med et underskud på 2,8 mia. kr. I første halvår var overskuddet på betalingsbalancen 43, mia. kr., hvilket er 3,8 mia. kr. større end i første halvår 212, jf. figur 1.6. Det kan navnlig tilskrives et større overskud fra løn- og formueindkomsten. Overskuddet på betalingsbalancen har ligget på et meget højt niveau de seneste år, hvilket skal ses i lyset af et stort opsparingsoverskud i den private sektor. I Økonomisk Redegørelse, maj 213, skønnes overskuddet på betalingsbalancens løbende poster til 8,2 mia. kr. i 213. Figur 1. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur 1.6 Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer- og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder 4

5 Fald i antallet af nyregistrerede personbiler i juli I juli faldt det samlede antal nyregistrerede personbiler med 6 pct. til 14.62, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.7. Der var et fald i nyregistreringer hos både husholdningerne (3 pct.) og erhvervene (9 pct.). Set over den seneste tre-måneders periode (maj-juli) er det samlede antal af nyregistrerede biler stort set uændret i forhold til de forudgående tre måneder (februar-april). Husholdningernes nyregistreringer steg med 3 pct., og erhvervenes faldt med 6 pct. i perioden maj-juli. Udviklingen i antal nyregistreringer gennem det seneste år er præget af store månedlige udsving for personbiler i erhververne. Udviklingen henover årsskiftet er påvirket af, at det skattemæssigt ikke længere er særligt fordelagtigt at indregistrere firmabiler i december, hvilket øger usikkerheden om sæsonkorrektionen. Overordnet set har salget til erhverv været nogenlunde konstant siden midten af 212. Figur 1.7 Udvikling i nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigeret Personbiler i husholdningerne Personbiler i erhvervene Personbiler i alt Kilde: Danmarks Statistik.

6 Stigning i dankortomsætningen i juli Dankortomsætningen steg med ca.,6 pct. i juli sammenlignet med juni, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Stigningen i juli kommer efter et fald i juni. Som 3 måneders glidende gennemsnit steg dankortomsætningen med ca.,6 pct. i juni, jf. figur 1.8. Sammenlignes de første 7 måneder af i år med den samme periode i 212 er der en stigning i dankortomsætningen knap 3 pct. Når der tages hensyn til prisudviklingen svarer det til en real stigning på knap 2 pct. Den stigende dankortomsætning skal ses i lyset af, at dankort løbende bliver mere udbredt, og stadigt flere transaktioner foretages på dankort. Dankortomsætningen er således steget med gennemsnitligt 1½ pct. mere end det samlede private forbrug i nationalregnskabet i alle årene siden 27, jf. figur 1.9. I modsætning til dankortomsætningen har detailomsætningsindekset (nominelt) været stort set uændret de seneste 4 år. Figur 1.8 Dankort- og detailomsætning (sk), 3-mdrs. glidende gennemsnit Figur 1.9 Årlig nominel stigning i dankortomsætning og privat forbrug i nationalregnskabet Indeks (27M1=1) Indeks (27M1=1) Pct. Pct Dankortomsætning Detailomsætning Nationalregnskabet Dankortomsætningen Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. 6

7 Stigning i antallet af tvangsauktioner i juli let af bekendtgjorte tvangsauktioner steg til 386 i juli, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur 1.1. Det er en stigning på godt 4 pct. i forhold til juni. I forhold til samme måned sidste år er antallet af tvangsauktioner dog 13 pct. lavere. Der er betydelige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner, og målt ved et tremåneders glidende gennemsnit har antallet generelt været faldende siden april sidste år. Historisk set er antallet af tvangsauktioner lavt og markant under niveauet i begyndelsen af 199 erne, hvor antallet var over 1. pr. måned, jf. figur I region Hovedstaden faldt antallet af tvangsauktioner i juli, mens alle andre regioner oplevede en stigning. Den største stigning forekom i region Sjælland. Figur 1.1 Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur 1.11 Bekendtgjorte tvangsauktioner Tvangsauktioner Tvangsauktioner, 3 mdr. gl. gnst Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Fald i antallet af konkurser i juli I juli faldt antallet af erklærede konkurser til 383 virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Det er 4¼ pct. lavere end i juni. Niveauet for maj-juli var knap 3½ pct. lavere end for februar-april, men historisk set er antallet af erklærede konkurser stadig på et højt niveau, jf. figur Omsætningen i de konkursramte virksomheder udgjorde 1½ mia. kr. i juli, hvilket er et fald på godt 22 pct. i forhold til juni. Faldet i omsætningen kommer efter en stigning i de to foregående måneder. Den samlede beskæftigelse i de konkursramte virksomheder var 894 fuldtidsbeskæftigede i juli, hvilket svarer til et fald på knap 34 pct. i forhold til måneden før. Figur 1.12 Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i de konkursramte virksomheder Figur 1.13 Erklærede konkurser, 3 måneders glidende gennemsnit Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse, 3 mdr. gl. gnst. (h. akse) mdr. gl. gnst. (sk.) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 Fald i det påbegyndte byggeri i 2. kvartal I 2. kvartal 213 faldt det samlede påbegyndte byggeri med knap 2½ pct. i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur Påbegyndelsen af beboelsesbyggeri steg med knap ¾ pct. Det skyldes blandt andet en genopretning i starten af 2. kvartal, efter at ekstraordinært koldt vejr lagde en dæmper på byggeriet mod slutningen af 1. kvartal. Fremgangen i beboelsesbyggeri i 2. kvartal var primært drevet af en stigning på knap 42½ pct. i påbegyndelser af etagebyggeri. Påbegyndelsen af erhvervsbyggeri var uændret, jf. figur 1.1. Det samlede fuldførte byggeri faldt med knap 4 pct. i 2. kvartal i forhold til kvartalet før. Udviklingen dækker over et fald i fuldførte erhvervsbygninger, hvorimod fuldførte beboelsesbygninger steg. Opgørelsen af byggeaktiviteten skal tages med forbehold grundet stor usikkerhed om datagrundlaget. Usikkerheden skyldes især forsinkede indberetninger til Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Figur 1.14 Samlet påbegyndt og fuldført byggeri Figur 1.1 Påbegyndt beboelses- og erhvervsbyggeri 1. kvm. 1. kvm kvm. 1. kvm Påbegyndt byggeri Fuldført byggeri Beboelsesbygninger Erhvervsbygninger Anm.: Det påbegyndte byggeri opdeles i statistikken på underkategorierne beboelses-, erhvervs- og øvrige bygninger. I figur 1.1 vises udviklingen i de to første underkategorier. Kilde: Danmarks Statistik. 9

10 Lidt flere varslede afskedigelser og færre ledige stillinger let af varslede afskedigelser var stort set uændret i juli på knap 6 personer opgjort i ikke-sæsonkorrigerede tal, jf. figur Det dækker over forholdsvis få varslinger i den private sektor (ca. 2), mens der var relativt mange varslinger i den offentlige sektor (ca. 37). Man skal tilbage til marts 211 for at finde et tilsvarende højt antal offentlige varslinger. 1 Når der korrigeres for normale sæsonudsving, var der en beskeden stigning i antallet af varslinger i den private sektor i juli på ca. 1 personer. Med knap 7 varslinger i juli ligger antallet i underkanten af det historiske gennemsnit i perioden siden starten af 21, jf. figur let af ledige stillinger på Jobnet faldt med ca. 1.3 i juli til godt 2. stillinger (sæsonkorrigeret), jf. figur I juni var der et fald i samme størrelsesorden. Dermed svarer antallet af ledige stillinger i juli stort set til niveauet i juli 212. let af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men kan afspejle tendenser på arbejdsmarkedet. Figur 1.16 varslede afskedigelser Figur 1.17 stillinger slået op på Jobnet 1. personer 1. personer stillinger 1. stillinger Samlet antal varslinger - faktisk private varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Den sæsonkorrigerede udvikling i det samlede antal varslinger i juli er usikker, dels på grund af problemer med sæsonkorrektionen som følge af sommerferien, dels på grund af det ekstraordinært store antal varslinger i den offentlige sektor. Derfor vises serien ikke i figur Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion. 1 1 Det er ikke muligt at sæsonkorrigere varslingerne i den offentlige sektor, da der i mange af månederne ikke er nogen varslinger. 1

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Erhvervstilliden i serviceerhvervene målt ved ISM-indikatoren steg med 3,8 point til indeks 6 i juli, jf. figur 2.1. Dette er det højeste niveau siden marts 212. Indekset har ligget over det neutrale niveau på siden januar 21 og peger dermed fortsat på fremgang i serviceerhvervene. Figur 2.1 Erhvervstillid (ISM), USA Figur 2.2 Detailsalg, euroområdet Indeks Indeks Indeks (27=1) Indeks (27=1) Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Detailsalget faldt med, pct. fra maj til juni, jf. figur 2.2. Faldet kommer efter en stigning i maj på 1,1 pct. I juni lå detailsalget,8 pct. lavere end samme måned sidste år. Tyskland Industriproduktionen steg med 2,4 pct. fra maj til juni, og er nu på det højeste niveau i 2 år, jf. figur 2.3. Efter en vis svækkelse i andet halvår 212 er industriproduktionen steget med over 4 pct. siden årsskiftet. 11

12 Figur 2.3 Industriproduktion, Tyskland Figur 2.4 Erhvervstillid, Storbritannien Indeks (27M1=1) 11 Indeks (27M1=1) 11 Indeks 7 Indeks PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Storbritannien Erhvervstilliden i serviceerhvervene målt med PMI-indikatoren steg i juli med 3,3 point til indeks 6,2, jf. figur 2.4. Indekset har været stigende siden december 212 og er på det højeste niveau i over år. Indikatoren ligger over grænsen på, hvilket indikerer fremgang i serviceerhvervene. Sverige Erhvervstilliden i serviceerhvervene målt med PMI-indikatoren steg i juli med 11,7 point til indeks 6,6, jf. figur 2.. Det er det højeste niveau siden juni 211. Indikatoren ligger over grænsen på, hvilket indikerer fremgang i serviceerhvervene. Figur 2. Erhvervstillid, Sverige Figur 2.6 Industriproduktion, Kina Indeks Indeks Pct. (å/å) Pct. (å/å) PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Kina Industriproduktionen steg med 9,7 pct. i juli (år/år), jf. figur 2.6. Årsvæksten har ligget i underkanten af 1 pct. siden forår

13 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Bank of Japan valgte onsdag at fastholde den pengepolitiske rente på,1 pct. Den danske krone blev i løbet af ugen styrket over for den amerikanske dollar og den norske krone, mens den blev svækket over for den svenske krone, den japanske yen og det britiske pund, jf. tabel 3.1. Siden sidste fredag er det danske, amerikanske, japanske og engelske aktiekursindeks faldet. Olieprisen (i USD) faldt med 1,9 pct. siden sidste fredag. Tabel 3.1 Renter og valutakurser mv. Da nske re nte r og va luta kurse r mv. Inte rna tiona le re nte r og va luta kurse r mv. Fredag Ændring ift. Fredag 9/8 sidste fredag 9/8 Ændring ift. sidste fredag Re nte r, pc t. p.a.: Le de nde re nte r, pc t. p.a.: 3- md. pengemarkedsrente,, pct.point USA (federal funds rate),2, pct.point Japan (unc. call rate),1, pct.point Stat. 1- årig 1,81,3 pct.point Sverige (repo) 1,, pct.point Re a lkre ditre nte r 1 : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,17 -,7 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån 3,,2 pct.point Danmark (udlånsrenten),2, pct.point Na tiona lba nke ns sa tse r: Re nte på 1 - å rige sta tsobliga tione r, pc t. Diskonto,, pct.point USA 2,9 -,1 pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,76 -,6 pct.point Indskudsbeviser -,1, pct.point Tyskland 1,68 -,1 pct.point Udlån,2, pct.point Storbritannien 2,49,6 pct.point Re nte spænd til Tyskla nd (pc t.- point): V a luta kurse r 2 : Kort (3- md.) -,23,14 pct.point USD/JPY 3 96,72-2,23 pct. Langt (1- årigt),13,3 pct.point GBP/USD 64,36-1,61 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): EUR/USD 133,79,74 pct. OMXC2 (3/7-89 = 1 7,1 -,61 pct. Aktie kurse r (kursinde ks): USD, S&P ,71 pct. V a luta kurse r 2 : Japan, Nikkei ,88 pct. EUR/DKK 74,77,3 pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 7,18 -,7 pct. indeks 28,3 pct. SEK/DKK 8,88 1,3 pct. Storbritannien, FTSE ,78 pct. NOK/DKK 94,31 -,41 pct. GBP/DKK 866,27,83 pct. Olie prise r: JPY/DKK,76 1,9 pct. Brent (USD) 17,71-1,89 USD Effektiv kronekursindeks (198 = 1) 12,73 -,13 point Brent (DKK) 6-2,62 DKK 1) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med 1- og 2-årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. 2) X/Y betyder pris i valuta Y for 1 enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). 3) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank 13

14 Figur 3.1 Pengepolitisk rente Figur 3.2 Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin Pct. 3, 2, 2, 1, 1,,, jul 11 sep nov jan mar maj jul årig, rentespænd (h.a.) 1-årig, dansk sep nov jan mar maj jul 13 3-mdr., rentespænd (h.a.) 3-mdr., dansk Pct.-point 1,,8,6,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3.4 Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point jan 11 sep 11 maj 12 jan 13 Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar jul 11 nov 11 mar 12 jul 12 nov 12 mar 13 jul 13 Euro Dollar (h. akse) Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Indeks (2=1) Indeks (2=1) jul 11 nov 11 mar 12 jul 12 nov 12 mar 13 jul 13 USD/EUR USD/JPY,9 1,8 1,8 9,7 9,7 8,6 8,6 7 jul 11 nov 11 mar 12 jul 12 nov 12 mar 13 jul 13 Eurostoxx OMX C2 Nikkei 22 S&P USD/EUR USD/JPY (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin 14

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 2. september 6. september 213 Danmark Industriproduktionen tilbage på 2-niveauet i juli Stor stigning i antallet af ledige stillinger i 2. kvartal Flere varslede afskedigelser Stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge. november. november Danmark Firmaernes samlede salg faldt i. kvartal Både eksporten af varer og tjenester steg i. kvartal Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i september Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere