KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE"

Transkript

1 KATALOG OVER EU s LANDDISTRIKTSSTØTTEORDNINGER I UDVALGTE EU-LANDE Udarbejdet af Landboforeningerne og Landbrugsraadet Axelborg, marts 2002 KDS\0761lbj

2 - 2 - Indhold Forord EU s landdistriktsstøtteprogram i udvalgte lande EU s landdistriktsforordning nr. 1257/ Tilskud til investeringer på jordbrugsbedrifter forbedringsstøtteordningen... 7 Tilskud til yngre jordbrugere etableringsstøtte... 8 Tilskud til efteruddannelse... 8 Tilskud til ophør med landbrugsvirksomhed førtidspensionering... 8 Tilskud til jordbrug i ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner... 8 Tilskud til miljøvenligt landbrug... 9 Tilskud til forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter projektstøtteordningen.. 9 Tilskud til skovbrugsforanstaltninger Tilskud til tilpasning og udvikling i landdistrikterne artikel 33-ordningerne Ordningerne er valgfri for landmanden Finansiering EU s medfinansiering Kravet om national medfinansiering Mulighed for supplerende midler til landdistriktspolitikken Multifunktionelt landbrug Sammenligning af støtten i de udvalgte lande Landdistriktsprogrammer for England, Frankrig, Holland, Irland, Niedersachen (Tyskland), Sverige, Østrig og Danmark England Prioriterede tiltag A. Skabe en produktiv og bæredygtig økonomi i landdistrikterne B. Bevare og forbedre miljø i landområderne Det engelske program for miljøvenligt jordbrug The Countryside Stewardship scheme Ordningens formål Ordningens indhold Hvem kan søge tilskud Betingelser for at få tilskud Andre krav Udbetaling af tilskud The Environmentally Sensitive Areas scheme Ordningens formål Ordningens indhold Hvem kan søge tilskud Foranstaltninger og tilskudssatser Kommentarer til det engelske program for miljøvenligt landbrug... 19

3 Frankrig Hovedmål prioritet: Udvikling af et bæredygtigt og multifunktionelt landbrug prioritet: Udvikling af skovressourcer prioritet: Udvikling af merværdi og kvalitetsprodukter indenfor land- og skovbrug prioritet: Afbalancering af områdernes beskæftigelsessituation og en reduktion i økonomisk ulighed ved hjælp af jobskabelse prioritet: Beskyttelse og bedre udnyttelse af naturkendetegn Miljøelementer i det franske program Kommentarer til det franske program for miljøvenligt landbrug Holland prioritet: Udvikle et bæredygtigt landbrug prioritet: Forbedre naturen og landskabet prioritet: Bæredygtig forvaltning af vandressourcerne prioritet: Økonomisk diversificering prioritet: Fremme af turisme og rekreation prioritet: Forbedre livskvaliteten i landdistrikterne Irland Prioritering af indsats Foranstaltning 1: Førtidspensionering Foranstaltning 2: Tilskud til ugunstigt stillede områder Foranstaltning 3: Miljøvenligt landbrug Foranstaltning 4: Skovrejsning Det irske program for miljøvenligt landbrug Ordningens titel Ordningens formål Ordningens indhold Hvem kan søge tilskud Betingelser for at få tilskud Tillægsforanstaltninger Støttesatser i euro og Dkr Øvrige foranstaltninger Tilskud til øvrige foranstaltninger Kommentarer til det irske program for miljøvenligt landbrug Niedersachsen, Tyskland Prioritering af indsats Forbedring af produktion og afsætning Udvikling af landdistrikter Miljøvenligt jordbrug, miljøbeskyttelse, landskabsbevarelse og dyreværn Sverige Sveriges program for Miljøvenligt Landbrug Ordningens titel Ordningens formål Ordningens indhold Ad. 1: Bevarelse af græsmarker og høenge Ad. 2: Projekter til restaurering af græsmarker og høenge... 31

4 - 4 - Ad. 3: Bevarelse af værdifulde natur- og kulturmiljøer i dyrkningslandskabet (kulturlandskabet) Ad. 4: Bevarelse af udryddelsestruede husdyr Ad. 5: Åbent og varierer dyrkningslandskab (kulturlandskab) Ad. 6: Økologiske produktionsformer Ad. 7: Foranstaltninger til reduceret kvælstofudvaskning Ad. 8: Projekter til etablering af våde enge og vandhuller Ad. 9: Beskyttelse af våde enge og vandhuller Ad. 10: Beskyttelseszoner langs vandløb, søer m.v Ad. 11: Miljøvenlig dyrkning af brune bønner på Öland og sukkerroer på Gotland Hvem kan søge tilskud Betingelser, der skal være opfyldt Støttesatser Administration og finansiering Kommentarer til det svenske program for miljøvenligt landbrug Østrig Indsatsområder Investeringsstøtte Uddannelse Ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner Miljøvenlige foranstaltninger Forarbejdning og afsætning Skovbrug Landdistriktsudvikling Det østrigske program for miljøvenligt landbrug Formål Ordningens indhold Fælles betingelser for de forskellige støtteordninger under ÖPUL Basisstøtte Ordningens indhold Betingelser Støttesatser Reduktion af udbytteforøgende driftsmidler på agerjord Støttesats Ökopunkte miljøpoint Formål Ordningens indhold Betingelser Støttesatser Kommentarer til det østrigske program for miljøvenligt landbrug Danmark Det danske program for miljøvenligt landbrug Ordningens titel Ordningens formål Hvad kan der gives støtte til? Støtteordninger, der gælder for hele landet: Støtteordninger, der er målrettede et geografisk område: Væsentlige betingelser... 44

5 - 5 - Tilskuddets størrelse Indgåede MVJ-aftaler Udbetalte MVJ-tilskud Kommentarer til det danske program for miljøvenligt landbrug Bilag 1 Det engelske landdistriktprogram De miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Støttesatser Landbrugsjord i omdrift (Arable Farmland) Vedvarende græs på kridt- og kalkholdig jord (Chalk and limestone grassland) Kystnære områder (Costal areas) Landskabsgrænser hegn,diger, skel m.v. (Field boundaries) Historiske træk (Historic features) Lavlands heder (Lowland heath) Gamle enge og græsgange (Old meadows and pastures) Gamle frugthaver / plantager (Old orchards) Områder nær søer, floder og vandløb (Waterside land) Offentlig adgang til det åbne land (New access) Foranstaltninger, der er tilgængelige i alle områder Bilag 2 Det danske landdistriktsprogram De miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Bilag 3: Indberettede udgifter til EAGGF garantisektion: Budgetår Bilag 4: Oversigt over foranstaltninger i Østrigske ÖPUL-program... 52

6 - 6 - Forord På landboforeningernes bestyrelsesmøde den 7-8 januar blev det besluttet, at Landboforeningerne i samarbejde med Landbrugsraadet skulle udforme et katalog over landdistriktsstøtteordninger i udvalgte EU-lande. Formålet med undersøgelsen er at give inspiration til en forbedring af dansk landbrugs muligheder for at opnå støtte under EU s landdistriktsforordning (søjle II) til miljø- og naturvenlig landbrugsdrift i forventning om, at EU s tilskudsordninger på sigt vil fokusere mere på denne driftsform. Nedennævnte har deltaget i rapportens udarbejdelse: Kirsten Pedersen, Landbrugsraadet Lidde Bagge Jensen, Landboforeningerne Karen Post, Landboforeningerne Anne Marie Zink, Landboforeningerne Kurt Dalsgaard Sørensen, Landboforeningerne

7 1. EU s landdistriktsstøtteprogram i udvalgte lande I kataloget bringes oplysninger om: EU s landdistriktsforordning, finansieringen heraf, multifunktionelt landbrug samt en overordnet kortlægning af landdistriktstøttens fordeling på støttekategorier i England, Frankrig, Holland, Irland, Niedersachsen (Tyskland), Sverige, Østrig og Danmark. Disse lande/områder er valgt ud fra en formodning om, at de på en række forhold med hensyn til klima og dyrkningsforhold i øvrigt bedst kan sammenlignes med danske forhold Denne kortlægning er efterfølgende fulgt op af mere tilbundsgående beskrivelser af miljøvenlige jordbrugsordninger på enkeltlande EU s landdistriktsforordning nr. 1257/1999 Forordningen betegnes i dag populært som søjle II i den fælles landbrugspolitik. Landdistriktsforordningen giver mulighed for at gennemføre følgende ni tilskudsordninger: Tilskud til investeringer på jordbrugsbedrifter forbedringsstøtteordningen Tilskud til yngre jordbrugere etableringsstøtte Tilskud til efteruddannelse Tilskud til ophør med landbrugsvirksomhed førtidspensionering Tilskud til jordbrug i ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner Ø-støtte Tilskud til miljøvenligt landbrug MVJ Tilskud til forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter projektstøtteordningen Tilskud til skovbrugsforanstaltninger Tilskud til tilpasning og udvikling i landdistrikterne Artikel 33 De omtalte tilskudsordninger er nærmere beskrevet på de følgende sider. Tilskud til investeringer på jordbrugsbedrifter forbedringsstøtteordningen Overordnet skal investeringstilskuddet bidrage til at øge indkomsten samt forbedre leve-, arbejds- og produktionsvilkårene på jordbrugsbedrifter. Med henblik herpå skal investeringerne sigte på ét eller flere af følgende fem mål: Reduktion af omkostningerne, forbedring og omstilling af produktionen, forbedring af kvaliteten, bevarelse og forbedring af det naturlige miljø, hygiejneforholdene og dyrevelfærdsstandarderne samt fremme diversificeringen af aktiviteterne inden for landbruget. Ifølge forordningen kan der kun ydes tilskud til økonomiske levedygtige bedrifter, som opfylder mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd. Derudover skal landbrugeren have tilstrækkelige faglige kvalifikationer. Det er op til de enkelte medlemslande nærmere at fastlægge bestemmelserne for opfyldelse af disse EU-krav. Som udgangspunkt skal kravene være opfyldte på ansøgningstidspunktet. De fælles EU-regler giver dog medlemslandene mulighed for at yde tilskud til investeringer, der foretages med henblik på at opfylde nyligt indførte mindstekrav. I landdistriktsforordningen er der ikke fastsat et konkret loft for tilskuddets størrelse. Det er således de enkelte medlemslande, som fastlægger loftet for de samlede investeringer, der kan ydes tilskud til. Dog må tilskuddet højst udgøre 40 pct. og i ugunstigt stillede områder højst 50 pct. af de støtteberettigede investeringer. For yngre jordbrugere er satserne hhv. 45 pct. og 55 pct. I Danmark ydes et samlet tilskud på 25 pct. af en maksimal investering på 1,3 mio. kr. Der er ingen differentiering i tilskudssatserne mellem yngre og ældre jordbrugere.

8 - 8 - Tilskud til yngre jordbrugere etableringsstøtte For at lette etableringen på en jordbrugsbedrift kan der ydes et etableringstilskud til landbrugere under 40 år, som etablerer sig for første gang, og som har tilstrækkelige faglige kvalifikationer. I lighed med forbedringsstøtteordningen ydes etableringsstøtten på betingelse af, at bedriften opfylder mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd, samt at bedriften skal være økonomisk levedygtig. Der er i EU-reglerne dog givet mulighed for, at medlemslandet kan give de yngre jordbrugere en frist på 3 år fra etableringen til at opfylde kravene. Ifølge forordningen kan der ydes to former for støtte, nemlig en engangspræmie på højst euro og et rentetilskud i forbindelse med optagne lån, hvor den kapitaliserede værdi også er begrænset til euro. Den maksimale støtte kan dermed udgøre euro svarende til kr. Ved en YJ-rente på 6 pct. p.a. og en alternativ rente på 10 pct. p.a. udgør kapitalværdien af det maksimale tilskud i Danmark kr., mens værdien af statsgarantien på det statsgaranterede YJ-lån udgør kr. Sidstnævnte beløb skal ikke medregnes under loftet på euro. Tilskud til efteruddannelse Tilskuddet til efteruddannelse kan ydes både til landbrugere samt andre personer, som er involveret i landbrugs- og skovbrugsvirksomhed. Tilskuddet skal især sigte på at give landbrugerne forudsætningerne for at foretage en kvalitativ omlægning af produktionen, at anvende produktionsmetoder, der er forenelige med kravene om landskabsbevarelse og forbedring, miljøbeskyttelse samt hygiejne og dyrevelfærdsstandarderne. Sidst nævnes målsætningen om at give landmændene tilstrækkelige kvalifikationer til at drive en økonomisk bedrift. Udover at nævne formålet med tilskuddet til efteruddannelse er der på fællesskabsniveau ikke fastsat kriterier for tilskuddet. I forordningen er der ej heller nævnt et loft for tilskuddets størrelse. Tilskud til ophør med landbrugsvirksomhed førtidspensionering Landdistriktsforordningen giver mulighed for at yde tilskud til førtidspensionering af landmænd over 55 år og under den normale pensionsalder. I forordningen er der knyttet en række betingelser til tilskuddet både for den pensionerede landbruger samt overtageren af bedriften. Betingelserne vil ikke blive beskrevet nærmere, da ordningen ikke er videre relevant i Danmark og ikke er gennemført. Det skal dog nævnes, at en førtidspensioneret landbruger maksimalt kan modtage euro pr. år (ca kr. pr. år) og maksimalt i alt euro (ca kr.). Tilskud til jordbrug i ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner Nogle landdistrikter er klassificeret som ugunstigt stillede, fordi betingelserne for at drive landbrug er vanskeligere som følge af naturbetingede ulemper, som øger produktionsomkostningerne og mindsker udbytterne. Dermed er der på længere sigt en fare for opretholdelse af landbrugsaktiviteterne samt vedligeholdelse af landskabet. Det er baggrunden for, at der ifølge landdistriktsforordningen gives mulighed for, at landbrugere i disse områder kan modtage en udligningsgodtgørelse fastsat pr. hektar. I Danmark er ordningen kendt som ø- støtteordningen, idet ordningen geografisk er begrænset til en række øer uden broforbindelse. Det pointeres i forordningen, at landmanden som led i normal landbrugspraksis skal anvende driftsmetoder, der er forenelige med miljøbeskyttelse og naturbevarelse.

9 - 9 - Indenfor en hhv. øvre grænse på 200 euro/ha (ca kr./ha) og nedre grænse på 25 euro/ha (ca. 188 kr./ha) kan medlemslandet fastsætte godtgørelsens størrelse til et beløb, der er tilstrækkeligt til effektivt at bidrage til at kompensere for eksisterende ulemper, men som ikke må indebære en overkompensation. I Danmark udgør tilskuddet 430 kr. pr. ha jordbrugsmæssigt drevet areal (58 euro /ha). Der ydes maksimalt tilskud til 100 ha pr. bedrift. En ny tilskudsmulighed, som kom med i forbindelse med Agenda 2000, vedrører områder med miljørestriktioner. Med henblik på at sikre opfyldelse af miljøkrav og sikre driften er der således givet mulighed for at yde tilskud til landbrugere til dækning af omkostninger og indkomsttab, der opstår i områder med miljørestriktioner, hvor landbrugsaktiviteterne begrænses som følge af EU s miljøbestemmelser. Tilskuddet kan højst udgøre 200 euro/ha (ca kr./ha). Denne del af tilskudsordningen er på nuværende tidspunkt ikke gennemført i Danmark. Tilskud til miljøvenligt landbrug Ifølge forordningen skal tilskud til miljøvenligt landbrug bidrag til at realisere målene for Fællesskabets politik på landbrugs- og miljøområdet. Dette skal ske ved at fremme: En udnyttelse af landbrugsjorden, som er forenelig med beskyttelse og forbedring af miljøet, landskabet, naturressourcer, jordbunden og den genetiske diversitet. En miljøvenligt ekstensivering af landbruget og fortsat anvendelse af ekstensive græsningssystemer. Bevarelse af truede miljømæssigt værdifulde landbrugsområder. Landskabspleje og vedligeholdelse af historiske værdier på landbrugsjord. Anvendelse af miljøplanlægning på landbrugsbedrifter. Det er med hjemmel i denne tilskudsordning, at der ydes tilskud til økologi og de såkaldte miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-ordninger). I forordningen understreges, at forpligtelsen til at drive miljøvenligt landbrug skal indebære mere end normal god landbrugspraksis. Tilskuddet ydes til landbrugere, som forpligter sig til i mindst fem år at drive miljøvenligt landbrug. Det er dog muligt at fastsætte en længere periode ud fra hensynet til miljøeffekten. Tilskud til miljøvenligt landbrug er den eneste ud af forordningens i alt ni mulige tilskudsordninger, som er obligatorisk for medlemslandene at gennemføre. Det er dog frivilligt for landbrugerne, om de ønsker at indgå en aftale om miljøvenligt landbrug. Tilskuddet udbetales én gang om året og skal beregnes på grundlag af indkomsttabet, ekstraomkostninger som følge af forpligtelsen samt behovet for at give et økonomisk incitament for at indgå forpligtelsen. Incitamentet kan dog højst svare til 20 pct. af indkomsttabet og ekstraomkostningerne. De årlige tilskudsbeløb kan maksimalt udgøre 600 euro/ha (ca kr./ha) for enårige afgrøder, 900 euro/ha (6.750 kr./ha) for flerårige specialafgrøder samt 450 euro/ha (3.375 kr./ha) for anden jordudnyttelse. EU medfinansierer 50 pct. af MVJ-tilskuddet. Tilskud til forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter projektstøtteordningen Under landdistriktspolitikken kan der ydes tilskud til at forbedre og rationalisere forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter for derved at bidrage til at gøre produkterne mere konkurrencedygtige og øge produkternes merværdi. Tilskuddet skal således sigte på ét eller flere af følgende syv mål:

10 Styring af produktionen efter den forventede markedsudvikling eller fremme af nye afsætningsmuligheder. Forbedring eller rationalisering af afsætningsledene eller forarbejdningsprocesserne. Forbedring af produkternes præsentation og emballering eller bedre anvendelse eller bortskaffelse af biprodukter eller affald. Anvendelse af ny teknologi. Fremme af innovative investeringer. Forbedring og kontrol af kvalitet. Forbedring og kontrol af sundhedsvilkår. Miljøbeskyttelse. I lighed med investeringsstøtteordningen rettet mod landmændene kan der også her kun ydes tilskud til økonomisk levedygtige virksomheder, som opfylder mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd. I landdistriktsforordningen er der ikke fastsat et konkret loft for tilskuddets størrelse. Det er således de enkelte medlemslande, som fastlægger loftet for de samlede investeringer, der kan ydes tilskud til. Dog må tilskuddet højst udgøre 40 pct. af de støtteberettigede investeringer. I Danmark vil det samlede tilskud fra EU og staten normalt udgøre 17 pct. af den tilskudsberettigede investering. Hvis projektet i ekstraordinær høj grad er inden for de prioriterede indsatsområder kan tilskuddet udgøre 25 pct. Medfinansieringen fra EU udgør 50 pct. af det samlede tilskud, dvs. 8,5 12,5 pct. af de tilskudsberettigede investeringer. Tilskud til skovbrugsforanstaltninger Tilskuddet til skovbruget har overordnet til formål at fremme en bæredygtig skovforvaltning og udvikling af skovbruget, pleje og forbedring af skovressourcerne samt udvidelse af skovarealerne. I forordningen nævnes en række områder, hvortil der kan ydes tilskud. Med henblik på at øge skovarealet kan der f.eks. ydes et tilskud til skovrejsning på landbrugsjord, hvor tilskuddet kan omfatte udgifterne til tilplantningen, pleje i fem år samt dække indkomsttabet som følge af skovrejsningen i op til tyve år. Det årlige tilskud til dækning af indkomsttabet kan højst udgøre 725 euro/ha (ca kr./ha) for landbrugere. For tilskud til privat skovrejsning udgør støttebeløbene her i landet mellem og kr./ha + tilæg for hegn og pesticidfri anlæg og pleje. Dertil kommer indkomstkompensation i op til 20 år på kr./ha pr. år. Tilskud til tilpasning og udvikling i landdistrikterne artikel 33-ordningerne Ordningen om tilskud til tilpasning og udvikling af landdistrikterne giver mulighed for en lidt bredere tilgang til udvikling af landdistrikterne. Det er da også denne tilskudsordning, som ikke-landbrugsmæssige interesseorganisationer i Danmark er mest optaget af. Listen over, hvad der kan gives tilskud til, er lang, men gengives nedenfor, da det giver et billede af den brede målsætning med tilskudsordningen. Tilskuddet skal sigte på: 1. Grundforbedring. 2. Jordfordeling. 3. Oprettelse af vikar- og driftskonsulentordninger. 4. Afsætning af kvalitetsprodukter fra landbruget.

11 Basale servicefaciliteter for erhvervslivet og befolkningen i landdistrikterne 6. Renovering og udvikling af landsbyer samt beskyttelse og bevarelse af kulturværdier. 7. Diversificering af aktiviteterne på landbrugsområdet og områder med nær tilknytning hertil med henblik på at skabe flere eller alternative beskæftigelses- og indkomstmuligheder. 8. Forvaltning af landbrugets vandressourcer. 9. Udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er forbundet med udvikling af landbruget. 10. Fremme af aktiviteter inden for turisme og håndværk. 11. Miljøbeskyttelse i forbindelse med landbrug, skovbrug og landskabspleje samt forbedring af dyrevelfærd. 12. Genopbygning af landbrugsproduktionspotentiale, som er blevet beskadiget ved naturkatastrofer, og indførelse af relevante forebyggende foranstaltninger. 13. Finansieringsteknik. Udover at nævne de tilskudsberettigede formål er der på fællesskabsniveau ikke fastsat kriterier for tilskuddet eller loft for tilskuddets størrelse. Danmark har implementeret foranstaltninger vedrørende pind 4, 5, 6, 7, 9 og 10. Tilskuddet udgør 25 pct. af de støtteberettigede udgifter for private og 50 pct. for offentlige myndigheder. Til projekter, der er jordbrugsrelaterede, dvs. pind 4 og 7, finansierer EU 50 pct. og Fødevareministeriet 50 pct. Til projekter som ikke er jordbrugsrelaterede, finansierer EU med 50 pct. forudsat der er anden offentlig finansiering på 50 pct. Ordningerne er valgfri for landmanden Det er frivilligt for medlemslandene, om de vil anvende forordningens tilskudsmuligheder. Medlemslandene er dog forpligtede til at gennemføre tilskudsordningen til miljøvenligt landbrug. Det obligatoriske element i landdistriktspolitikken gælder kun medlemslandene. Det er fortsat frivilligt for landbrugerne, om de ønsker at indgå i én eller flere af de tilskudsordninger, som implementeres i regionen/landet. I rammeforordningen er fastlagt formålet med de enkelte ordninger samt nogle overordnede betingelser herunder loftet for tilskudsbeløbet. Fastlæggelsen af de detaljerede bestemmelser for de enkelte ordninger er således overladt til medlemslandene i forbindelse med implementeringen af de prioriterede ordninger. Generelt er hensynet til miljø, hygiejne og dyrevelfærd samt fokus på kvalitetsprodukter tillagt stor vægt i forordningen. Økologi er ikke nævnt specifikt i landdistriktsforordningen, men medlemslandene har selvfølgelig i forbindelse med deres respektive landdistriktsprogrammer mulighed for at prioritere økologien Finansiering EU s medfinansiering Rammerne for EU-budgettet det såkaldte finansielle overslag blev for budgetperioden fastlagt i Agenda 2000 i maj I det finansielle overslag for er der i FEOGA s garantisektion gennemsnitligt årligt afsat 4,3 mia. euro (1999 priser) svarende til 32 mia. kr. til medfinansiering af landdistriktspolitikken. De afsatte midler udgør ca. 10 pct. af den samlede ramme for landbrugsbudgettet. EU-Kommissionen har på baggrund af en række objektive kriterier såsom antallet af landbrugsbedrifter, landbrugsareal og beskæftigelsen i landbruget samt landbobefolkningen og

12 under hensyntagen til særlige behov såsom miljø, beskæftigelse og landskabspleje fastlagt en vejledende fordeling af EU-midlerne mellem medlemslandene til finansiering af programmerne for udvikling af landdistrikter for perioden Tabel 1.1. Vejledende fordeling af garantisektionens midler til udvikling af landdistrikterne i EU. Gennemsnitlige årlige bevillinger i mio. euro. (1999-priser) B DK D GR E F IRL I L NL A P FIN S UK I alt Årsgennemsnit Pct. 1,2 1,1 16,1 3,0 10,6 17,5 7,3 13,7 0,3 1,3 9,7 4,6 6,7 3,4 3,5 100,0 Som det fremgår af tabel 1.1, er der i gennemsnit årligt afsat 46 mio. euro (343 mio. kr.) til Danmark svarende til 1,1 pct. af det samlede beløb. Kravet om national medfinansiering Markedsordningerne under EU s fælles landbrugspolitik har altid været 100 pct. finansieret via EU-budgettet. Derimod har der altid været et krav om national medfinansiering af udgifterne til tilskudsordningerne under EU s strukturpolitik. Dette væsentlige princip er blevet fastholdt for landdistriktspolitikken for perioden De samlede bevillinger til tilskudsordningerne omfatter således både EU-midler og nationale midler. Den generelle regel for EU s medfinansiering er, at EU højst kan medfinansiere 50 pct. af de samlede støtteberettigede udgifter, og som minimum skal EU medfinansiere 25 pct. af de støtteberettigede udgifter. Kravet om national medfinansiering betyder i praksis, at der både skal være politisk villighed og økonomiske ressourcer i medlemslandet for, at landmændene og forarbejdningsvirksomhederne kan drage nytte af EU s landdistriktspolitik. I det danske landdistriktsprogram er EU-medfinansieringssatsen fastsat til 25 pct. for forbedringsstøtten, støtte til uddannelse samt støtte til ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner. Medfinansieringssatsen er for de øvrige tilskudsordninger 50 pct. For hver krone, der tildeles Danmark fra den samlede EU-pulje, skal der således på den danske finanslov afsættes hhv. 1 krone og 3 kroner alt efter hvilken tilskudsordning, der gennemføres. Mulighed for supplerende midler til landdistriktspolitikken Med Agenda 2000 er indført muligheden for at anvende cross-compliance og modulering. Cross-compliance giver på frivillig basis medlemslandene mulighed for at sammenkæde EU-støtte og miljøkrav. Det betyder, at landmændene kan miste hektarstøtte og dyrepræmier, hvis de ikke overholder nationale lovgivningskrav og landbrugsloven. I Danmark er crosscompliance afskaffet fra og med Modulering er en frivillig mulighed for medlemslandene til at beskære den direkte støtte ud fra bestemte kriterier. Frankrig og England har som de eneste lande i EU indført modulering. I 2002 træder modulering i kraft i Portugal, mens Tyskland indfører det i Disse instrumenter giver de enkelte medlemslande mulighed for at supplere med flere EUmidler til det pågældende lands eget landdistriktsprogram. De midler, som evt. ikke måtte blive udbetalt til landbrugerne som følge af anvendelsen af cross-compliance og/eller modulering, kan overføres til finansiering af indsatsen i landdistrikterne dog kan midler kun anvendes til supplerende finansiering af følgende fire tilskudsordninger under landdistriktspolitik-

13 ken: Ophørsordningen, ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner, miljøvenligt landbrug samt skovrejsning. Det skal bemærkes, at medlemslandet også her skal bidrage med nationale midler for, at EUmidlerne må udnyttes til udvikling af landdistrikterne. Bidrages der ikke med nationale midler tilbageføres de frigivne midler til EU-budgettet Multifunktionelt landbrug Den europæiske landbrugsmodel multifunktionelt landbrug handler om, at landbruget er andet og mere end producenter af fødevarer. Landbruget spiller også en rolle for udviklingen af landdistrikterne, natur- og miljøbeskyttelse, fødevaresikkerhed, landskabsudvikling og dyrevelfærd. Det multifunktionelle landbrug anses for en bæredygtig vej til at nå fælles mål for landbruget og samfundet. Forbrugerne forsynes med sikre og stabile mængder af fødevarer og samtidig udvikles landbrugets konkurrenceevne baseret på bæredygtige produktionsmetoder. EU har anmeldt det multifunktionelle landbrug som et tema ved WTO-forhandlingerne Sammenligning af støtten i de udvalgte lande Blandt de udvalgte lande vægter den produkttilknyttede støtte i 2000 mest i Irland og England med 17 pct. af produktionsværdien, jf. figur 1. Det skyldes at dyrepræmierne vægter tungt i disse lande. Tyskland, Frankrig og Sverige ligger nogenlunde på EU gennemsnittet på 11 pct. I Danmark og Østrig udgør den produkttilknyttede støtte 7-8 pct. I Danmark udgør den ikkestøttede svineproduktion ca. en ¼ af produktionsværdien, mens indtægter fra ikke-støttet bondegårdsferie i Østrig udgør ca. 8 pct. af produktionsværdien. Holland ligger helt i bund med 1 pct. Det skyldes at gartnerisektoren, som ikke er støttet, udgør ca. 1/3 af den samlede produktionsværdi i Holland. Med hensyn til anden støtte ligger Østrig i top i 2000 med en støtte svarende 20 pct. af produktionsværdien efterfulgt af Sverige og Irland med 9-10 pct. I bund ligger Holland med 1 pct. efterfulgt af Danmark med 2 pct. og England og Frankrig med 3 pct. Figur 1. Landbrugsstøtte i pct. af produktionsværdien i Produkttilknyttet støtte Anden støtte 0 Danmark Tyskland Frankrig Irland Holland Østrig Sverige England EU-15 Beregningerne er foretaget på grundlag af Eurostat s sektorregnskaber. Til den produkttilknyttede støtte henregnes bl.a. hektarstøtte og dyrepræmier. I anden støtte indgår bl.a. braklægningsstøtte og landdistriktsstøtte under søjle II. Indirekte støtte til eksempelvis mælk og sukker i form af højere priser i EU end på verdensarkedet er ikke medregnet som støtte i denne

14 opgørelse. Produktionens fordeling på støttede og ustøttede produktioner i de enkelte lande får derfor betydning for søjlernes højde. Anvendelsen af de enkelte støtteordninger under søjle II i landdistriktsprogrammet varierer betydeligt blandt de udvalgte EU lande, jf. tabellen på næste side. Frankrig anvender samtlige ordninger. Dog anvendes efteruddannelse, førtidspensionering og skovbrugsforanstaltninger kun i begrænset omfang. Med undtagelse af førtidspensionering anvendes også samtlige ordninger her i landet. En sammenligning på tværs i tabellen viser, at investeringer i landbrugsbedrifter har højeste prioritet i Niedersachsen. Etableringsstøtte til unge landmænd anvendes relativt mest i Frankrig efterfulgt af Danmark. Tilskud til efteruddannelse anvendes relativt mest i Sverige og Danmark. Irland er det eneste land, som i væsentligt omfang gør brug af førtidspensionering. Knap 30 pct. af midlerne i Østrig går til støtte af ugunstigt stillede områder efterfulgt af Irland, England og Sverige med ca. ¼ af midlerne til dette formål. Danmark og Holland gør mindst brug af denne støtteform. Miljøvenligt landbrug inkl. økologi mv. har højeste prioritet i Sverige, hvor næsten 60 pct. af støtten går til MVJ-ordninger, tæt fulgt af Østrig med 55 pct. og Danmark, Irland og England med næsten 50 pct. Forbedring af forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter anvendes relativt mest i Frankrig med 1/5 af støttemidlerne til dette formål. Støtte til diverse skovbrugsforanstaltninger anvendes forholdsvist lidt i de enkelte medlemslande. Støtte til egentlig landdistriktudvikling har absolut højeste prioritet i Holland, hvor ¾ af midlerne går til dette formål. Dernæst følger Niedersachsen, hvor halvdelen af støtten går til landdistriktsudvikling. Tabel 1.2. Udvalgte EU-programmer om støtte til udvikling af landdistrikterne i perioden Procent: Danmark Frankrig 1 Irland Holland Østrig Sverige 2 England 3 Niedersachsen Investeringsstøtte Etablering Uddannelse Førtidspensionering Ugunstigt stillede områder Miljøvenligt landbrug inkl. økologi Forarbejdning Skovbrug Artikel I alt nye foranstaltninger under Agenda 2000 Nye foranstaltninger under Agenda 2000, mio. euro Afløb på gamle foranstaltninger, mio. euro Udviklingsplaner i alt Heraf EU-medfinansiering Do i pct ) Ekskl. mål 2 områder og midler fra modulering på 300 mio. euro. 2) Ekskl. mål 1-områder 3) Inkl. midler fra modulering på 757,3 mio. euro, heraf 714,7 til MVJ og 42,5 mio. euro til skovtilplantning.

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013.

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 27. juni 2013, J.nr. 3601- Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2010

Økonomi og Miljø $ 2010 Økonomi og Miljø $ 2010 Economy and Environment $ 2010 $ English Summary Landbrug Rekreative værdier i by og land Energiforbrug og drivhusgasudledning International klimapolitik Økonomi og Miljø 2010 Signaturforklaring:

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Landbrugspolitisk. redegørelse

Landbrugspolitisk. redegørelse Landbrugspolitisk redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug Marts 2007 1 FM 2007/38 DFFL J.nr. 68.16 Forord Med nærværende oplæg som er udarbejdet i tæt samarbejde med landbrugserhvervet forelægger

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition

Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 29.marts 2006 /ebst Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark - Danmarks strategiske dokument Disposition 0. Forord EU's samhørighedspolitik og det strategiske dokument 1. Strategisk fokus I

Læs mere

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND

KAPITEL II REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND KAPITEL II Økonomi og Miljø 2010 Diskussionsoplæg REKREATIVE VÆRDIER I BY OG LAND II.1 Indledning [Vi] har vort landskab, som vi holder af. Næsten altid har vi udsigt til fjord eller hav; overalt er der

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 213 Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Jørgen Dejgård Jensen, Lizzie Melby Jespersen, Niels Tvedegaard

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen

De vigtigste resultater fra. Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen De vigtigste resultater fra Aquarius Landmanden som vandforvalter i Nordsøregionen Partnerne i Aquarius I projektet er der 15 partnere fra seks lande og syv pilotprojekter i området omkring Nordsøen. Side

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere