UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Oktober 2002 VUT II/L-STK KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN UKLASSIFICERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Oktober 2002 VUT II/L-STK 2002-2003 KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN UKLASSIFICERET"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET Oktober 2002 VUT II/L-STK KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN

2 FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003 KN M. ENGHOLM KN B. B. HANSEN KL S.F. SØRENSEN Oktober 2002 Etiopien, et strategisk områdestudie. På baggrund af en redegørelse for Etiopiens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Etiopiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Områdestudie 2

3 Resumé Etiopien. Landet på Afrikas horn er både et typisk og atypisk afrikansk land. Typisk fordi Etiopien i nyere tid har været præget af intern uro og tillige har haft væbnede konflikter med flere af nabolandene. Typisk fordi Etiopien er endnu et folkerigt afrikansk land præget af hungersnød, arbejdsløshed, fattigdom og HIV/AIDS. Atypisk fordi landet kun i en kort periode har været koloniseret og fordi landet med en forholdsvis lille indsats ville kunne udvikles betydeligt. Forudsætningen for en sådan positiv udvikling er blandt andet en stabil vandforsyning til landbruget, idet langvarige og uregelmæssige tørkeperioder umuliggør rationel landbrugsdrift. Vandindvinding gennem opdæmning af Den Blå Nil er katalysatoren til økonomisk udvikling. En fremtidig succesfuld drift af landbrugssektoren vil medføre et øget pres på Etiopiens infrastruktur, der i dag kun er tilstrækkelig til dækning af persontransport, og som ikke tilgodeser interregional handel. Et fremtidigt økonomisk opsving vil være helt afhængigt af, at vejnet, jernbane og havnefaciliteter har kapacitet til at fragte den forventede voksende varemængder ind, ud og på tværs af landet på en sikker og billig måde. Den hastigt voksende befolkning er i dag en betydelig udfordring for uddannelses- og sundhedssystemet, der ikke evner at håndtere den store befolkningsmængde. Da antallet af sultende vil stige i takt med befolkningstallet, kan man forudse strømme af fattigdomsflygtninge forlade Etiopien for et bedre liv i f.eks. Vesten. Etiopien bør frigøres fra udenlandsk nødhjælp og udvikles mod et selvforsynende samfund. Udenlandske hjælpeorganisationer og investorer med IMF i spidsen har derfor sammen med den etiopiske regering iværksat reformer og projekter til løsning af landets problemområder. Projekterne omfatter blandt andet; udvikling af landbrug, industri og råstofudvinding samt uddannelse af arbejdsstyrken. Samtidig stiller bidragyderne krav om demokratiudvikling og reduktion af forsvarsudgifterne. Etiopiens forsvar er under demobilisering men det vurderes, at selv efter nedskæringer i forsvarsbudgettet, vil Etiopiens forsvar fortsat være dominerende i regionen. Et problem i dag er, at det etiopiske forsvar også bruges som politisk instrument til opretholdelse af lov og orden. Et forhold der yderligere problematiseres ved, at officerskorpset er etnisk yderst snævert sammensat, og er af samme etniske gruppering som regeringen. På den indenrigspolitiske scene benyttes netop forsvaret til at bekæmpe oprørs og løsrivelsestendenser i især de to sydøstlige regioner Oromo og Somali. Derudover har de seneste valg været præget af overgreb på oppositionen. Forhold der af omverdenen leder til krav om forbedringer af menneskerettighedssituationen, der stilles som betingelse for at opretholde den økonomiske støtte til reformprogrammerne. Etiopiens forhold til nabolandene har af forskellige årsager været spændt, men synes i positiv udvikling, især grundet Etiopiens behov for adgang til havne. Sammenfattende er en positiv udvikling i Etiopien afhængig af økonomisk og social vækst med etablering af kunstvanding og forbedret infrastruktur som væsentlige forudsætninger. En reducering af hungersnøden, medinddragelse af oppositionen i beslutningsprocesserne om Etiopiens fremtid og en fredelig udgang af landets grænsekonflikter ses som væsentlige for opnåelse af sikkerhedspolitisk stabilitet. Dette områdestudie peger på et muligt positivt resultat af landets udvikling, der kunne stå som eksempel til efterfølgelse for andre afrikanske lande. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL 1 INDLEDNING Opgave 1.2 Opgavediskussion 1.3 Afgrænsninger og forudsætninger 1.4 Definitioner 1.5 Metode 1.6 Kilder 1.7 Relevans KAPITEL 2 REDEGØRELSE Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed, størrelse og form Grænser, land og luftadgangsveje Nøgleområder Klima og vejr Fremtrædende terrænelementer 2.3 Den kommunikationsmæssige faktor Vejnettet Jernbane Luftfart Havnefaciliteter Telefoni Internet 2.4. Den sociologiske faktor Befolkningsstørrelse og geografisk fordeling Religiøse, etniske og sproglige grupperinger Sundhed og levestandard Oplysning og uddannelse Massemedier Radio og TV Skriftlige medier Skolesystem Videregående uddannelser 4

5 2.5. Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer Energiproduktion og ressourcer Råmaterialer til industrien Industriproduktion Handel Arbejdskraft Økonomisk struktur og finanser Videnskab og teknologi 2.6. Den militære faktor Opgaver og koncept for de væbnede styrker Kommandoforhold og relationer til det politiske niveau Størrelse, organisation og materiel Uddannelse og logistiske forhold 2.7. Den indenrigspolitiske faktor Nationale interesser og målsætninger Holdning og selvopfattelse Regering og administration Forfatning Parlament og valgsystem Præsidenten Regeringens parlamentariske grundlag og dens opposition 2.8. Den udenrigspolitiske faktor Generelle udenrigspolitiske forhold Forholdet til Somalia Forholdet til Sudan Forholdet til Eritrea Forholdet til Djibouti Forholdet til USA KAPITEL 3 ANALYSE Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomiske faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor Sammenfattende konklusion 24 5

6 KAPITEL 4 VURDERING Præmisser Scenario Scenario Konklusion 28 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bibliografi. Kort over Etiopien. 6

7 1. INDLEDNING 1.1. Opgave Nærværende strategiske områdestudie omhandler Etiopien og er udarbejdet ud fra følgende problemformulering der er angivet i Fakultet for Højere Militær Uddannelse Vejledningssamling (FHMUVEJSAM), del 1 afsnit B, pkt. 3. På baggrund af en redegørelse for Etiopiens strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Etiopiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Opgavediskussion Af ovenstående problemformulering kan følgende delopgaver udledes: En redegørelse for Etiopiens strategiske kapacitet. En analyse af Etiopiens aktuelle sikkerhedspolitiske situation. En vurdering af Etiopiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Studiet tager udgangspunkt i, at det brede sikkerhedsbegreb ikke alene kan beskrives ved det militære element, men også omfatter beskrivelse af faktorer som blandt andet økonomi, indenrigs- og udenrigspolitik og sociologi. Det brede sikkerhedsbegreb kan herefter udtrykkes ved nedenstående otte faktorer, der danner grundlag for henholdsvis redegørelse og analyse af den strategiske kapacitet samt den sikkerhedspolitiske situation i Etiopien: Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor Afgrænsning og forudsætninger Der er fra FHMU fastlagt en begrænsning for studiens omfang. Som følge heraf behandles alle faktorer ikke lige uddybende. Der er lagt vægt på netop de faktorer, som af gruppen vurderes at kunne få afgørende betydning for den sikkerhedspolitiske situation i Etiopien. Kildeindhentning er afsluttet Definitioner I henhold til FHMUVEJSAM skal analysen indeholde en vurdering om den enkelte faktor virker stabiliserende eller destabiliserende. I denne studie opfattes begrebet en stabiliserende faktor som en faktor, der vil kunne medvirke til, at landet samles om regeringens bestræbelser på at skabe fred internt som eksternt. Omvendt opfattes en destabiliserende faktor som en faktor, der vil kunne medvirke til intern løsrivelse af regioner eller medvirke til, at grænsestridigheder udvikler sig til åben konflikt. 7

8 I forbindelse med denne opgave er det nødvendigt, for den overordnede forståelse, at definere begreberne stat og region, idet disse begreber har betydning for forståelsen af den etiopiske stats opbygning, herunder indbyggede konfliktpotentialer. En stat er defineret ud fra et internationalt politisk perspektiv som et afgrænset territorium med en befolkning og en regering, demokratisk eller ikke. Staten, underforstået regeringen, er en aktør i internationalt politik, som realiserer nationale interesser. Staten karakteriseres ved, at befolkningen føler et fællesskab indenfor statens territorium og derved også knyttet hertil 1. En region er i Etiopien defineret som en gruppe af mennesker, der på grund af fælles historie og kultur, føler sig som en enhed. Gruppen hører normalt til indenfor et bestemt geografisk område, som sammen med historie og kultur giver gruppen en fælles identitet i forhold til andre grupper Metode Studien er opdelt således: Kapitel 1 indeholder opgave, opgavediskussion, afgrænsning, forudsætninger, metode, kilder og relevans. Kapitel 2 redegør gennem de otte situationsdannende faktorer for Etiopiens sikkerhedspolitiske situation. Kapitel 3 analyserer faktorerne enkeltvis og sammenholder derefter disse for at munde ud i en sammenfattende konklusion med relation til Etiopiens aktuelle sikkerhedspolitiske situation. Kapitel 4 vurderer Etiopiens fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder, idet der opstilles to sikkerhedspolitiske scenarier, som diskuteres med henblik på at identificere den mest sandsynlige udvikling i Etiopien Kilder Der er tilstræbt anvendt danske og internationalt anerkendte faktuelle kilder for samme oplysninger for at kompensere for den faktuelle usikkerhed der knytter sig til regionen Relevans Områdestudiet anses for særdeles relevant, idet Afrikas Horn i de seneste årtier, har været præget af krige, forkonflikter og ustabilitet. Regionen har været ramt af flere naturkatastrofer eksempelvis ekstrem tørke. Danmark har i den forbindelse været og er stadig direkte involveret i området, idet der p.t. er udsendt 4 danske observatører til United Nations Mission to Etiopia and Eritrea (UNMEE). Derudover har USA efter anslagene 11. september 2001 mod World Trade Center og Pentagon udråbt de omkring liggende stater Sudan og Somalia, samt den nærliggende stat Yemen som slyngel stater, der forventes at huse terrorister. Dette vil kunne medføre, at Etiopien inddrages i et forsøg på at nedkæmpe terrorister i de pågældende lande. Set i dette lys er studien særdeles relevant. 1 Poul Ole Schultz: Internationale organisationer Seniorforsker Gorm Rye Olsen, Center for udviklingsforskning. 8

9 2. REDEGØRELSE 2.1. Den historiske faktor 3 Etiopien har en for afrikanske lande unik historie, idet landet ikke, bortset fra en kort periode under 2. Verdenskrig, har været besat af en koloni magt. Den etiopiske historie kan dateres tilbage til 1. årtusinde f.v.t. Kristendommen blev gjort til landets officielle religion af Kong Ezana (325-50). Etiopiens nuværende udstrækning er nået under kejser Menelik II ( ). I perioden lykkedes det for kejseren at erobre landområder mod syd, hvor oromoer, somalier og andre etniske grupper dyrkede kvægavl. Med indlemmelsen af disse folk blev Etiopien multietnisk, og den oprindelige befolkning af amharere og tigreanere blev et mindretal. De sad imidlertid stadig fast på magten i landet. Landet blev i 1935 besat af Italien, der splittede Etiopien op, hvorved Eritrea udskiltes. Disse grænser blev opretholdt efter engelsk befrielse af landet i Med en FNbeslutning blev Etiopien og Eritrea i 1952 genforenet i en union. Etiopien ophævede imidlertid unionen i 1962, og annekterede Eritrea. Dette blev starten på en lang eritreansk frihedskamp. I 1970erne ramtes Etiopien meget hårdt af dels oliekrisen, dels af udbredt hungersnød. Op i mod mennesker over en toårig periode menes omkommet. Kejser Haile Selaisse blev ved et militær kup afsat i Det nye regeringsorgan, Dergen nationaliserede industrivirksomheder og landbrug. I 1977 tilkæmpede Mengistu sig magten. Mengistu iværksatte en omfattende udrensning, den røde terror, der skulle knuse al politisk modstand mod regimet. Det lykkedes imidlertid ikke at holde oprører i Eritrea og Tigre nede. Et somalisk forsøg på at erobre Ogadenprovisen blev tilbagevist med massiv støtte, i form af soldater og militærudrustning, fra Cuba og USSR. Op igennem 80erne ramtes Etiopien af flere år med tørke, med efterfølgende hungersnød til følge. Oprørsbevægelserne EPLF 4 og TPLF 5 oplevede fremgang og etablerede i 1989 EPRDF 6. OLF 7 kæmpede også mod Mengistus styre dog uden at være medlem af EPRDF. I 1991 lykkedes det EPRDF med indtagelsen af Addis Abba at vælte det siddende styre. EPRDF var støttet af USA. Samtidig lykkedes det for EPLF at indtage Eritreas hovedstad Asmara. Eritrea blev, med EPRDFs velsignelse, selvstændig i EPDRF oprettede et midlertidigt parlament, med lederen af EPRDF Meles Zenawi i spidsen for en overgangsregering. Der gennemførtes valg til parlamentet i Disse blev imidlertid boykottet af OLF m. fl. hvorfor EDPRF sejrede overvældende. I den efterfølgende periode steg spændingen mellem regeringen og oppositionen. EPRDFs program var at omdanne Etiopien til en forbundsstat med regioner. Regionerne skulle inddeles efter etniske principper og den enkelte region skulle have ret til at forlade forbundsstaten. Dette forslag blev vedtaget i 1994 og blev trods protester fra oppositionen gennemført i Valget til den nye nationalforsamling samme år blev boykottet af oppositionspartierne på trods af USA's forsøg på at mægle. Meles Zenawi blev valgt som ministerpræsident. I 1998 opstod der på baggrund af politisk verbale grænsestridigheder mellem lokale regionsmyndigheder i Eritrea og Tigre, reel krig mellem Eritrea og Etiopien, og begge lande 3 LIL, WF CIA, EIU CP. 4 EPLF = Det Eritreanske Folks Befrielsesfront. 5 TPLF = Det Tigreanske Folks Befrielsesfront. 6 EPRDF = Det Etiopiske Folks Revolutionære Demokratiske Front. 7 OLF = Oromos Befrielsesfront. 9

10 mobiliserede. 18. juni 2000 blev der indgået våbenhvile efter næsten 2 års hårde kampe. Våbenhvilen cementeredes ved underskrivelsen af en fredstraktat 12. december 2000 i Algier. Ved FN resolution 1320(00) af september 2000 etableredes UNMEE 8 med det formål at etablere og opretholde en 25 km bred demilitariseret zone 9. Samtidigt blev der nedsat i grænsekommission 10 med det formål at fastlægge den omstridte grænse. EEBC afleverede sin rapport i april Begge lande har erklæret, at de vil overholde EEBCs kendelse. Dele af det i EDPRF dominerende parti TPLF med forsvarsminister Siye i spidsen mente imidlertid, at Etiopien havde været for blød overfor Eritrea i krigen. Som følge af kritikken, samt som følge af korruptionsanklager blev Siye afsat og arresteret Den fysisk-geografiske faktor Beliggenhed, størrelse og form 11 Etiopien er beliggende på Afrikas Horn. Landet har ikke adgang til havet. Landet grænser op til Eritrea, Djibuoti, Somalia, Kenya og Sudan jf. bilag 2. For grænsen mod Somalia er der tale om en flydende grænse, hvor nomader krydser ind og ud i søgen efter bl.a. vand. Etiopiens samlede størrelse udgør km 2, hvilket gør landet ca. 25 gange større end Danmark Grænser, land og luftadgangsveje. Landets samlede grænse er km, hvoraf 337 km grænser op til Djibouti, km grænser op til Somalia, 830 km grænser op til Kenya, km grænser op til Sudan og 912 km grænser op til Eritrea 12. Etiopien har 86 lufthavne af forskellig størrelse, 12 med asfalterede landingsbaner og 74 uden asfaltering Nøgleområder 14. Etiopien domineres af det Abessinske højland med en nord-syd gående bjergkæde, som gennemskæres af den østafrikanske gravsænkning, Great Rift Valley. Den højeste del af landet findes omkring Tana søen, hvorfra Den Blå Nil 15 udspringer. I det sydvestlige lavland er der regnskov. Mod syd og sydøst er der store lavlandsområder med stepper og savanner. Mod nordøst findes Danakil-ørkenen, der er et af de varmeste steder på jorden Klima og vejr 16 Klimaet i Etiopien er meget afhængigt af topografien. I højlandet optræder der subtropisk klima indtil 1830m og fra 2430m er klimaet tempereret. I lavlandet (under 1830m) er der tropisk klima. Hovedparten af nedbøren falder fra midten af juni til september. Mængden af nedbør varierer, idet højlandet i reglen får mere end 1000mm regn om året. Mod vest falder der den dobbelte mængde, mens der mod nord over øst til syd er mere tørt (ca. 300mm regn årligt). Der opstår jævnligt tørke i de lavest liggende områder. 8 UNMEE = United Nations Mission in Eritrea and Ethiopia. 9 Zonen benævnes som Temporary Security Zone (TZR) af FN. 10 Grænsekommissionen er af FN benævnt Ethiopia-Eritrea Boundary Commission (EEBC). 11 WF. CIA. 12 Grænsedragningen med Eritrea er jf. pkt omstridt. 13 WF. CIA. 14 LIL pp Den ene af Nilens to kilder. 16 LIL pp. 3, WF. CIA. 10

11 Fremtrædende terrænelementer. Det Abessinske højland er gennemskåret af talrige dybe kløfter. I højlandets nordøstlige hjørne optræder en stejl skrænt, der falder med op til 1220 meter ned til kystsletten, som strækker sig gennem Eritrea og Danakil-ørkenen. Great Rift Valley danner en række søer, der udstrækker sig syd for Addis Abeba ned mod den kenyanske grænse Den kommunikationsmæssige faktor Vejnettet Det etiopiske vejnet stammer hovedsageligt fra tiden omkring den italienske besættelse i trediverne. Det er i dag nedslidt og med utilstrækkelig kapacitet. Den etiopiske regering har derfor sat fokus på udbygningen af vejnettet, bl.a. retablering af hovedlandeveje og tilstødende biveje Jernbane På trods af adgang til midler fra EU og Frankrig til jernbaneprojekter råder Etiopien kun over én jernbane; den 850 km lange strækning fra Addis Abeba via Dire Dawa til Djibouti. Der er ikke påbegyndt arbejder, der kan gøre strækningen mere sikker eller til at forøge kapaciteten Luftfart Bole, Addis Abeba internationale lufthavn, er centrum for lufttrafik mellem Asien, Mellemøsten og Afrika. Bole er i 2002 udvidet til at kunne håndtere den øgede mængde af passagerer (herunder turister) og fragt. Etiopien råder derudover over internationale lufthavne i Dire Dawa og Bahir Dar. Etiopien har igangsat et program til udbygning af de regionale lufthavne, idet luftvejen spiller en stor rolle for personeltransport Havnefaciliteter Etiopien har, på trods af manglende direkte adgang til havet, en national handelsflåde, idet Etiopian Shipping Lines (ESL) opererer fra Djibouti. ESL ekspanderer løbende Telefoni Det etiopiske fastnet telefonsystem er drevet af Etiopian Telecommunications Corporation (ETC). I dag er der 3,6 linier pr indbyggere 21. En kapacitet som det etiopiske privatiseringsagentur (EPA) forsøger at få udvidet ved at indbyde udenlandske investorer til et samarbejde med ETC. 22 Der eksistere allerede i dag et lignende samarbejde på mobiltelefonområdet med svenske Eriksson EIU CP. 18 EIU CP. 19 EIU CP. 20 EIU CP. 21 I Danmark er der ca. 600 abonnenter pr indbyggere. 22 BBC. 23 EIU CP. 11

12 Internet Internettet er svagt udbygget i Etiopien, men udenlandske interessenter forsøger at virke som katalysatorer, for at udbrede brugen Den sociologiske faktor Befolkningens størrelse og geografiske fordeling Indbyggertallet i Etiopien anslås i dag til ca. 63,5 mio. og med en befolkningstilvækst på 2,3 %, betyder det, at befolkningstallet vil være fordoblet omkring år Befolkningsstrukturen var i år 2000: 0-14 år 45,2 % (I Danmark 18,6 %) år 50,1 % (I Danmark 66,6 %) Over 60 år 4,7 % (I Danmark 14,8 %) I alt 100 % 100 % Det er ca. 15 % af befolkningen (ca. 9,5 mio.), der bor i byer. Kun hovedstaden Addis Abeba og Dire Dawa har hver over 1 mio. indbyggere 25. Størstedelen af befolkningen lever på den etiopiske højslette, hvor jorden er frugtbar og klimaet behageligt Religiøse, etniske og sproglige grupperinger Befolkningen er religiøst delt med ca. en halvdel kristne og en halvdel muslimer 27. Der findes 64 anerkendte etniske grupper i Etiopien, hvor oromostammen er den største fulgt af amharerne. Amharerne lever spredt over hele Etiopien. Den største sproggruppe er oromo derefter følger amharisk, tigri, somali, afars og gurages 28. Amharerne var tidligere Etiopiens kriger- og embedsmandsklasse, hvilket i dag betyder, at etiopiens officielle sprog er amharisk og anvendes sammen med engelsk som forvaltningssprog 29. De sproglige/etniske grupperinger har ligget til grund for den geografiske regionsinddeling af Etiopien, der findes i dag Sundhed og levestandard Ud over hungersnød er HIV/AIDS den største trussel mod sundheden i Etiopien. Det svagt udbyggede sundhedssystem betyder ikke kun manglende behandlingsmuligheder for HIV/AIDS-ramte, det indebærer også at familiemedlemmer må træde til med pleje og omsorg, hvilket i sidste ende medfører tab af arbejdsindtægt. På nationalt plan medfører udbredelsen af HIV/AIDS en destabilisering af arbejdsmarkedet, idet større og større dele af arbejdsstyrken vil forsvinde, enten p.g.a. et sygdomsforløb eller død. På denne måde rammes f.eks. uddannelsessektoren hårdt med lærermangel til følge. 24 EIU CP. (LIL anslår befolkningstilvæksten til 3,2%) 25 EIU CP. (I Danmark bor ca. 85% procent af befolkningen i byer) 26 LIL. 27 EIU CP. 28 EIU CP. 29 LIL. 12

13 Middellevealderen er ved fødslen 43 år og spædbørnsdødeligheden er 107 børn pr fødsler. 30 Med disse tal ligger Etiopien i den dårligste ende når man sammenligner med andre afrikanske lande. Levestandarden i Etiopien er lav og arbejdsløsheden er høj. BNP pr. indbygger var i US$ Oplysning og uddannelse Massemedier Radio/tv På trods af den økonomiske liberalisering er radio og tv forblevet under regeringens kontrol, men regeringen opfordrer i forbindelse med den regionale decentralisering til at flere regioner opretter radiostationer, som kan sende på lokale sprog. 32 I Addis Abeba findes en række radiostationer, der sender på engelsk, amharisk og andre etiopiske sprog Skriftlige medier Der eksisterer en række dag- og ugeaviser ejet af såvel regeringen som private. Udbredelsen er dog stærkt begrænset på grund af et svagt distributionssystem og ikke mindst det store antal analfabeter, der eksisterer i Etiopien. Indholdet i de regeringsejede aviser er forudsigeligt og støtter udelukkende regeringens synspunkter, hvorimod de private medier er mere kritiske i deres journalistik. 34 Den kritiske del af pressen har af regeringen været udsat for chikane af forskellig karakter Skolesystem Med ca. 30 mio. mennesker under 16 år, hvoraf hovedparten lever på landet, er det etiopiske skolesystem voldsomt strukturelt og kapacitetsmæssigt udfordret. Etiopien er samtidig et af de lande, der bruger færrest midler på uddannelsesområdet. Skolesystemet er indrettet med en seksårig grundskole, hvor der undervises på amharisk og en seksårig overbygning, hvor der undervises på engelsk. Overbygningen findes kun i byområder. Skolegangen er gratis. 52 % af alle børn påbegynder grundskolen og 12 % af alle børn optages på overbygningen. Afgangen fra skolesystemet er større for piger end for drenge. Andelen af analfabeter er for mænd 56 % og for kvinder 67 % Videregående uddannelser Der findes universiteter i Addis Abeba (med studerende i 1998) og Dire Dawa EIU CP. (I Danmark er middellevealderen ca. 76 og spædbørnsdødeligheden er 5 pr fødsler) 31 Geografistatistik (I Danmark var BNP pr. indbygger US$) 32 EIU CP. 33 BBC CP. 34 EIU CP. 35 LIL og Amnesty. 36 EIU CP. 37 LIL (I 1998 var der i Danmark ca studerende på højere læreanstalter) 13

14 2.5. Den økonomisk-videnskabelige faktor Fødevareproduktion, produktionsmidler og ressourcer. Etiopien er rig på naturlige ressourcer, og har de landskabsmæssige og klimatiske forudsætninger for et produktivt landbrug 38. Landbruget er dog ikke effektivt, pga. ringe udnyttelse af kunstvanding samt oversvømmelser i regntiden. En kraftig skovhugst og afgræsning med kreaturer har i forbindelse med regntiden regionalt medført voldsomme jorderosioner med tab af afgrøder til følge. Fødevareproduktionen er meget følsom over tørke 39. En stor mængde dæmninger bygges for at forbedre kunstvandingsmuligheder, samt for at regulere Nilens løb. Landbruget udgør 50% af Etiopiens BNP og 90% af eksporten Energiproduktion og ressourcer. Etiopiens energiressourcer er dårligt udnyttede. Vandkraften fra Awash og Nilen er således kun i ringe grad udnyttet. Etiopien har modtaget støtte til forskning i udnyttelse af vandkraft, men opdæmningsprojekter møder modstand fra Sudan og Egypten der ligger nedstrøms af Nilen. Derfor må Etiopien importere olie og olieprodukter, ikke mindst til byerne, hvor petroleum anvendes som primær brændselskilde 41. Størstedelen af energibehovet dækkes af træ, hvilket, som tidligere anført, medfører overdrevet skovhugst med jorderosion til følge. Særligt omkring større byer er brændsel en mangelvare med stigende priser som konsekvens Råmaterialer til industrien Etiopien er rig på naturlige ressourcer, særligt ædelmetaller, olie og gas, der dog kun i begrænset omfang udvindes og forarbejdes. Der ses p.t. en øget interesse for direkte investeringer fra udlandet Industriproduktionen. Industriproduktionen er ikke veludviklet i Etiopien, og baserer sig på hjemlige råvarer. Således forarbejdes i vid udstrækning landbrugsprodukter, og i mindre grad kemiske produkter, metalforarbejdning og cementproduktion 43. Langt den overvejende del af produktionen er fødevarer og drikkevareproduktion samt tekstilforarbejdning 44. Produktionsapparatet er underlagt moderniseringer og reformer, der skal øge privatiseringen af de statsejede virksomheder. Således fordeler antallet af virksomheder sig med 155 statsejede og 607 privatejede Handel. Etiopiens handelspartnere er på eksportsiden primært Tyskland (18%), Japan (11%), Djibouti (10%) og Saudi-Arabien (7%) Italien (7%) og USA (5%). Kaffe er vital for landet, og 38 EIU p WF. CIA. 4,6 millioner mennesker modtager nødhjælp. 40 WF. CIA. 41 EIU CP pp JANES Executiv summary, Ethiopia & WF. CIA. 43 WF. CIA. Nøjagtige angivelser i % ikke tilgængelige, ej heller i Geografistatistikken. 44 EIU CP pp Der anføres i kilder ikke om det er BNP bidragende store virksomheder eller små ubetydelige virksomheder der er privatiserede, hvilket må anses for væsentligt for privatiseringens indflydelse på økonomien. 14

15 er en væsentlig eksportartikel. Kaffe udgør % af landets indtjening af fremmed valuta % af befolkningen lever af kaffedyrkning. Udover kaffe eksporteres levende kvæg, huder, skind og guld. Herudover er handlen med det euforiserende stof qat en voksende eksportartikel. Eksporten var i 1999 på $ 460 mill. På importsiden er vigtigste handelspartnere Saudi- Arabien (25%), USA (10%), Italien (7,5%), Indien (6%), Tyskland (4%) og Rusland (3,5%). Importen udgøres primært af fødevarer, kvæg, olie og olieprodukter, kemiprodukter, maskiner og motorkøretøjer. Importen var i 1999 $1,25 mia. 47. I forbindelse med krigen mod Eritrea mistede Etiopien adgang til havnebyen Assab, og dermed adgang til en eksport- og importhavn. Etiopiens import og eksport foregår nu udelukkende gennem Djibouti, der med stigende transitafgifter gør handel dyrere for Etiopien Arbejdskraft. Arbejdsstyrken i Etiopien opgives til 26,3 mill. En statistisk angivelse af arbejdsløshedsandelen er ikke kendt, men årige udgør 42% af arbejdsstyrken 48. Arbejdsløsheden vurderes størst omkring byerne. 80% af arbejdsstyrken er beskæftiget inden for landbruget, 12% i servicefag og 8% indenfor industrien Økonomisk struktur og finanser. På trods af en fuldstændig omstrukturering af den økonomiske politik siden 1991, har Etiopiens økonomi alvorlige strukturelle problemer. Landbruget er næsten 100% afhængig af regn, der anvendes ringe eller ingen gødning og høsten er udsat for sygdomsangreb. Regeringen søger med landbrugsreformer at imødegå disse problemer. Etiopien er det landmed den laveste hektarudnyttelse i Afrika 49. Landbrugets følsomhed over for klima, bevist ved tørken i og senest i 2001 gør Etiopiens økonomi og fødevareproduktion helt afhængig af udenlandsk hjælp. Etiopiens økonomi er endvidere afhængig af verdenspriserne på kaffe, der har været faldende de seneste år. Etiopiens økonomi er derfor følsom, da eksporten baserer sig på ganske få produkter. Krigen mod Eritrea har tilnærmelsesvis standset udenlandske investeringer i landet, og disse er først langsomt ved at komme i gang igen 50. Etiopien modtager p.t. primært økonomisk hjælp fra USA og IMF, samt EU og OPEC 51. Støtte er blandt andet givet til at udbygge infrastrukturen. Danmark yder ikke direkte ulandsbistand til Etiopien 52. Vejnettet i Etiopien er orienteret mod Addis Abeba, og støtter således ikke interregional trafik. Af de økonomiske nøgletal 53 kan udledes, at Etiopien i 1999 havde en markant negativ balance på statsbudgettet, samt det forhold, at udgifter til forsvaret udgjorde omkring 35% mod 10% til uddannelse og sundhedssektoren blot 4%. Etiopiens markedsøkonomi er påvirket af korruption. Arrestationer og etablering af en Etisk og anti-korruptionskommission skal imødegå dette EUI CP. pp WF. CIA. samt EIU CP, hvis statistik er baseret på IMF, Direction og trade statistics. 48 Geostatistikken Tallet er for EUI CP. pp Janes, Executive summary, Ethopia. 51 Janes, Executive summary, Ethopia. 52 Fuldmægtig Linda Jakobsen, udenrigsministeriet. Der gives dog bistand gennem NGO er. 53 EUI CP. pp EUI CP. pp

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2003/2004 KN J. U. B. LISE KN J. V. JAKOBSEN KL L. J. JENSEN OKTOBER 2003 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE MAROKKO På baggrund af en

Læs mere

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien

Strategisk områdestudie Saudi-Arabien FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2002/03 OKT 2002 Strategisk områdestudie Saudi-Arabien Kaptajn Tom Blankensteiner Kaptajn Finn Detlef UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2002/2003

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Forsvarsakademiet Fakultet for Højere Militær Uddannelse VUT II/L-STK 2003/04 Kaptajn C.K. Christiansen Kaptajn G.D. Knudsen Kaptajnløjtnant H. Petræus Oktober 2003 VIETNAM STRATEGISK OMRÅDESTUDIE RESUME

Læs mere

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN

UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2001/2002 OLG H. O. JØRGENSEN KN N. BOHSEN KL M. H. SØRENSEN OKT 2001 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE BRASILIEN UKLASSIFICERET Områdestudiens titel: På baggrund af en redegørelse

Læs mere

Strategisk områdestudie

Strategisk områdestudie UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET OKTOBER 2001 VUT II/L-STK 2001/2002 Strategisk områdestudie Tyrkiet Mustafa Kemal Atatürks Mausoleum i Ankara. På baggrund af en redegørelse for Tyrkiets strategiske kapacitet

Læs mere

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

STRATEGISK OMRÅDESTUDIE FORSVARSAKADEMIET 2000-11-27 VUT-II/L, STK 2000/2001 Kaptajn John Buur Christiansen STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Rumænien Serbien- Montenegro Sortehavet Makedonien Tyrkiet Grækenland UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET

Læs mere

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK

STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK FORSVARSAKADEMIET Fakultet for strategi og militære operationer VUT II/L-STK 2004/2005 OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE AF DEN SYRISKE ARABISKE REPUBLIK På baggrund af en analyse af Syriens strategiske

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK

FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK FORSVARSAKADEMIET NOVEMBER 2000 VUT II/L-STK 2000/2001 Strategisk Områdestudie Kasakhstan KN Jan Johansen RESUMÉ. Den strategiske områdestudie for Kasakhstan indeholder en redegørelse for landets strategiske

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN

FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2000/2001 KN A.A. Bang NOVEMBER 2000 STRATEGISK OMRÅDESTUDIE PAKISTAN Resumé. Denne strategiske områdestudie behandler Pakistan og indeholder en redegørelse for Pakistans

Læs mere

STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2004/2005 Kaptajn M.K. Gaarn Kaptajnløjtnant J.M. Nielsen OKTOBER 2004 STRATEGISK LANDESTUDIE NEGARA BRUNEI DARUSSALAM UKLASSIFICERET

Læs mere

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003.

CENTRALASIEN UKLASSIFICERET. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003. Forsvarsakademiet Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2002/2003 APR 2003 CENTRALASIEN Specialegruppe 8: Oberstleutnant i.g. Dr. F. Akaltin Kaptajnløjtnant L.P.M. Johannessen Kaptajn

Læs mere

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001

UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 Strategisk områdestudie Kina På baggrund af en redegørelse for Kinas

Læs mere

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater

O O --.,----- 1. På vej mod en 'pax americana'? USAsom centrum for verdensordenen. supermagt. stormagter. små stater 1. På vej mod en 'pax americana'? Et af de mest slående kendetegn ved verden i begyndelsen af det 21. århundrede er den enorme magtposition som USA indtager. Næppe nogen enkeltstat har i verdenshistorien

Læs mere

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte

Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte Burkina FASO-danmark partnerskab strategi for udviklingssamarbejdet 2006-2010 Børn henter vand ved en pumpe i Dori-området. Foto: Jørgen Schytte burkina faso-danmark partnerskab STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET

Læs mere

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt -

KINA I AFRIKA. - Ressourcer og politisk magt - FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L 2008/2009 Kaptajn Lasse Sand KINA I AFRIKA - Ressourcer og politisk magt - - Med udgangspunkt i Offensiv Realisme foretages en analyse

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi?

SCENARIE2025. hvordan. global, VERDEN SOM DEN KUNNE SE UD. vision? ser de nye magtstrukturer ud? hvad med. national. Regional, udvikling? teknologi? langsigtet udvikling? Fundraising? hvad med teknologi? pres på globale værdier? global, Regional, national vision? fortalervirksomhed, lokalt...globalt? Humanitære indsatserhvordan? civilsamfund? hvordan

Læs mere

1: INDLEDNING 1 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5

1: INDLEDNING 1 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5 1: INDLEDNING 1 1.1: Emne 1 1.2: Problemfelt 1 1.3: Problemformulering 2 1.4: Metode 2 1.5: Begrænsninger 3 2: BRASILIEN FØR PLANO REAL 5 2.1: Indledning 5 2.2: Brasiliens demografi og vækst 5 2.3: Stat,

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET

SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015. Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/L STK, 2004-2005 April 2005 SPECIALE KINA - TAIWAN - 2015 Kaptajn Søren Grøndal Høst UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET Fakultet for

Læs mere

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014

Forsvarets Efterretningstjeneste. Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 2 3 Forsvarets Efterretningstjeneste Efterretningsmæssig Risikovurdering 2014 4 5 Forord Dette års udgave af Efterretningsmæssig Risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste lægger vægt på Rusland

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB

AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 Forsidefoto: Patrick Robert, Corbis AFGHANISTAN-DANMARK PARTNERSKAB STRATEGI FOR UDVIKLINGSSAMARBEJDET 2005-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

Endvidere til Oberst Lars Møller samt 15 eksemplarer til undertegnede på FAK til videre fordeling.

Endvidere til Oberst Lars Møller samt 15 eksemplarer til undertegnede på FAK til videre fordeling. Kære Børge Jeg vil bede dig sende 5 forfattereksemplarer til nedenstående: Ph.D.-stipendiat Flemming Splidsboel Hansen Københavns Universitet Østeuropainstituttet Snorresgade 17 19; 2 2300 København S

Læs mere

1 Landeanalyser - Vestafrika

1 Landeanalyser - Vestafrika 1 Landeanalyser - Vestafrika Ulandssekretariatets kontor i Lomé Februar 2011 1.1 Vestafrika Vestafrika dækker 15 lande syd for Sahara: Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Cape Verde, Sierra Leone,

Læs mere

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for:

Bistandsbureauet. Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer. Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Unge i udviklingslandene signifikante udfordringer Internt analysepapir udarbejdet i december 2008 for: Bistandsbureauet Annemette Danielsen mobil: +45 2711 8005 www.bistandsbureauet.dk 1 Forord Dansk

Læs mere