Landbruget blev til industri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbruget blev til industri"

Transkript

1 POUL KARLSHØJ Landbruget blev til industri Landmand og organisationsmand. Poul Karlshøj gjorde hele turen med i Thy, da landbruget blev forvandlet. Her fortælles om den store omvæltning, da byen og industrien støvsugede landdistrikterne. Industrialiseringen af landbruget begyndte kort efter afslutningen af Anden Verdenskrig. De amerikanske og engelske traktorer på luftgummiringe begyndte at komme til landet i slutningen af 1940 erne og blev almindelige i løbet af 1950 erne. Så den tekniske udvikling var ret fremskreden i Den slog først igennem i markbruget, senere i staldene, men malkemaskinen havde dog været kendt før krigen og blev hurtigt meget udbredt efter Det har været diskuteret, om det var industrialiseringen af landbrugserhvervet, der var skyld i afgangen af arbejdskraft fra landdistrikterne, eller om det var industriens arbejdspladser, der drænede landbruget for arbejdskraft, så det blev nødvendigt med den hurtige tekniske udvikling i landbruget for at fastholde den store produktion og eksport ja, endda øge den ganske væsentligt. Det kan i denne forbindelse nævnes, at formandsskabet for Danske Landboforeninger (Hans Pinstrup og Poul Karlshøj, min farbror) i 1954 udsendte et særtryk til Landsbladet, hvor det i et»opråb«med store typer blev slået fast:»der kan ikke sælges mere end fem millioner svin. Stop derfor udvidelsen af svineproduktionen!«i 2000 producerede vi 22 millioner svin og afsatte dem. Det viser mere end mange ord, hvor rivende udviklingen har været og hvor svært det er at spå om fremtiden. Jeg er af den overbevisning, at det var byerne og industrien, der støvsugede landdistrikterne for arbejdskraft; der blev lokket med kortere arbejdstid, fri hver weekend, lang sommerferie og dengang højere løn. I dag er lønnen ved landbruget ligeså høj for dem, der vil og kan magte det. Betydelig reduktion Poul Karlshøj ung landmand og ansat hos Jens Kirk på»thousgaard«i Skinnerup.»Der er så dejligt derude på landet...«skrev H. C. Andersen som bekendt i»den 111

2 grimme ælling«for snart 150 år siden; det er der stadig. Landbruget har ikke ødelagt naturen; det samarbejder og udnytter den givtige natur på naturens præmisser. Der er kun sommer en gang om året, og da høster landbruget grundlaget for det daglige brød til tre-fire gange Danmarks indbyggertal. Det er byerne med deres enorme mængder affald og vandforbrug, der griber forstyrrende ind i naturens orden. Det er man opmærksom på, og der er truffet store foranstaltninger i form af f.eks. renseanlæg i byerne og gylletanke ved gårdene. Men forureningen er måske ikke så voldsom som påstået og fremført i»medierne«gennem de sidste 30 år. Miljøhysteriet har imidlertid påført landbruget omfattende restriktioner og kontrolforanstaltninger med tilhørende indberetningsskemaer. Og friheden er dermed gået tabt. Der er krav om»papirnusseri«, indberetningsdatoer, øremærkning i husdyrholdet, udbringningsdatoer og uanmeldte besøg af kontrollører. Det har fået mange til at forlade erhvervet og søge ind til byen. De selvstændige landbrug i 1950 svandt ind til i 1970 og er i 2000 nede på heraf vel deltidsbedrifter. Tallene for Thisted Kommunes bedrifter med husdyrhold viser det samme billede. I 1970 var der 1900 bedrifter i 2000 var der 600. Altså også nede på en tredjedel på 30 år. Om det er lykken for erhvervet, samfundet og den enkelte familie? Ja, det må der jo være nogen, der mener, nemlig de, der sidder og trækker i trådene! Det er dem, der lægger de overordnede rammer eller mangel på samme! Det har nok været lykkeligt for de landmænd, der ikke magtede at følge med i jaget og honorere kravene til specialiserin- Fire jyder på»thousgaard«i Skinnerup. Forkarlen Jens og andenkarlen Erik med to eksemplarer af de jyske heste, der trak det store læs i dansk landbrug, inden traktorerne for alvor rykkede ud på markerne. Billedet er fra Poul Karlshøj var fodermester på gården. 112

3 Ferguson-traktoren fik stor betydning for landbruget og en stor plads i landbodrengenes bevidsthed. Det fremgår tydeligt af dette billede fra begyndelsen af 1960 erne. gen. De, der blev tilbage og som er i stand til at leve op til disse krav, kan glæde sig over at leve i det åbne land i pagt med husdyrene og naturen. Løftestangen, der gjorde landbruget så effektivt, var selvejet, der blev åbnet op for i 1788 med landboreformerne. Men kan det holde i industrialiseringen og stordriften fremover? Næppe; men kun tiden vil vise det. Men også andelsbevægelsen har sin store betydning. Det var i Thisted, den første gang blev ført ud i livet, da provst Sonne oprettede Arbejderforeningen i Det første andelsmejeri blev en realitet i Hjedding 1882 og det første andelsslagteri i Horsens Derefter gik det rask ud over landet. Thisted Andelsmejeri kom i I 1930 erne var der 1400 mejerier»hvert sogn sit mejeri«. Og hver region fik et slagteri. Oftest til både svin og kreaturer. Thisted Andelssvineslagteri blev etableret Thyboerne var tilbageholdende og ville først»se tiden an«. Til gengæld er det»lille«slagteri i Thisted nu sammenlagt med Fjerritslev det eneste af de mange slagterier, der er tilbage som selvstændigt foretagende. Alle øvrige er fusionerede i et landsdækkende slagteri det samme er som bekendt tilfældet med mejerierne. I andelsbevægelsen har alle lige ret, proprietærer, gårdmænd og husmænd: én mand én stemme. Det giver styrke og gjorde landbruget til det mest valutaskabende erhverv i forrige århundrede. 113

4 Poul Karlshøj på dyrskuet i Thisted i begyndelsen af 1970 erne. Han viser med stolthed ornen»abjerg«frem. Og ikke uden grund. Den fik 24 point og blev kåret som»fløjorne«. Bondekultur og»rentedød«når det gjaldt foreningssiden, spillede andelsprincippet også en stor rolle i Thy. Lokale foderstofforeninger blev oprettet ofte i tilknytning til eller i samarbejde med en brugsforening. Det omfattede korn, foderstoffer, frø, gødning og kemikalier. I Thisted var det Vestergades Brugsforening (senere Kvickly) og den nu lukkede Nordthy Brugsforening. De fleste af de lokale foreninger, der formidlede foderstoffer og gødning, er nu samlet i det landsdækkende DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab), der i mange år har haft en afdeling i Thisted og hvis vartegn har kunnet ses over store dele af byen. På forsyningssiden har de private købmænd og kornfirmaer spillet en væsentlig rolle og er fortsat med i konkurrencen. Produktionen vil kunne opretholdes fremover, al jord der må dyrkes, vil blive det af store enheder; store husdyrhold vil omsætte afgrøderne til animalske produkter. Men bondekulturen hvor bliver den af? Og landsbyfællesskabet? Flytter alt dette til parcelhus-kvartererne til campingpladserne? Vil store enheder i 114

5 Dyrskue i Thisted i begyndelsen af 1970 erne. indbyrdes konkurrence føre til en anden landbokultur? Landbrugets omstilling til industrialisering i 1970 erne og 1980 erne stillede store kapitalkrav, og de landmænd, der ville være med i denne udvikling, investerede i maskiner og bygninger. Det var ofte de unge uden stor egenkapital; det var let at låne penge og få kredit i foderstoffirmaer og hos maskinforhandlere. Men renten steg, priserne på landbrugsprodukterne faldt. Det satte mange i en økonomisk klemme de blev truet af»rentedøden«. Det gav anledning til, at der opstod en protestbevægelse»lr 80«; det begyndte på Sjørup-egnen, Haderup-Aulum, og bredte sig til hele landet. Og kom hurtigt til Thy. Denne protestbevægelse var organiseret uden nogen egentlig forening; det var en protest mod de etablerede landbo- og husmandsorganisationer, lokalt som på landsplan. Og mod regeringen på Christiansborg. Budskabet var enkelt og ikke til at misforstå: Bedre forhold for landbruget!»lr 80«-folkene protesterede mod ledelsen af deres egne organisationer på lokale møder og på møder ude i landet. Og der blev organiseret trafiklammende traktor-demonstrationer. Også i Thy. Der blev forsøgt med leveringsstop. Ved Foreningen af Jydske Landboforeningers delegeretmøde i Århus forsøgte bevægelsens landsformand at erobre talerstolen, men blev bortvist, da han stod deroppe. Han var ikke delegeret og havde derfor ingen taleret. Men bevægelsen, der heller ikke havde nogen forhandlingsret, lagde stort pres på organisationerne, der indledte forhandlinger med regeringen om støtteordninger med det formål at redde nogle af de bedste landmænd. Resten måtte afvikle deres bedrifter. 115

6 Poul Karlshøj, Resultatet blev gældssaneringsordningen med omlægning af gæld til mere»rentevenlige«langfristede lån med statsgaranti. I nogle tilfælde direkte afskrivning af gæld. Det fik mange af de mest dynamiske til at overleve også i Thy og da fremgangstiderne med stigende jordpriser kom op gennem 1980 erne og 1990 erne havde de et forspring med et moderne produktionsapparat i forhold til dem, der havde holdt en lav investeringsprofil, men til gengæld betalt enhver sit hele vejen. Og det har givet anledning til megen misundelse. Nye former for fællesskab De»LR 80«-folk, der gik på»talerstolen«og førte an i kritikken, blev siden ofte valgt ind i ledelsen af organisationerne lokalt her i Thy og på landsplan. Og de har måttet erkende, at det er lettere at føre an i kritikken end at få forslag og idéer gennemført, når man selv står med ansvaret. Og jo højere man kommer op i toppen, desto vanskeligere er det at bevare de oprindelige kompromisløse krav. Men det er alt sammen historie nu. I 2002 har vi et effektivt og toptunet landbrug; de sidste 30 års udvikling er langtfra forbi. Nye former for fællesskab inden for landbrugserhvervet er opstået forhåbentlig med mange af værdierne fra den oprindelige bondekultur og landsbyfællesskab i behold. Som selvstændig landmand fra begyndelsen af 1950 erne til midten af erne kan jeg i al fald se tilbage på en aktiv tilværelse i tæt harmoni med dyr og natur. Et meningsfyldt liv i frihed og selvstændighed trods alt. Blå bog Poul Karlshøj, nu pensioneret landmand, drev gården»stenager«i Kjeldstrup med statsanerkendt svineavlscenter Deltog i foreningsarbejdet som gymnastikleder i Brund og Hillerslev gymnastikforeninger i organisationsarbejdet som bestyrelsesmedlem i Hillerslev Mejeri og Thisted Amts Mejeriforening. Indkaldte til og ledede de første forhandlinger om dannelse af Mejeriselskabet Thy. Medlem af Landboforeningen Nordthys bestyrelse i 24 år, , deraf 18 år som formand. Medlem af Foreningen af Jydske Landboforeningers og Danske Landboforeningers bestyrelser. Medlem af Ægeksportudvalget og Jordbrugskommissionen for det gamle Thisted Amt. Formand for Jydske Svineavlere og i bestyrelsen for Danske Svineavlere. Den jyske forening nedlagt i

Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark Andelsbevægelsen i Danmark Inspirationen fra England 1844 Væveriarbejdere og små håndværkere i Rochdale et enkelt mål/arbejdsprogram og med nogle brugbare spilleregler/vedtægter. 1. hvert medlem én stemme

Læs mere

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Arbejdspapir fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Andelsorganisering i det landbrugsindustrielle kompleks en historisk oversigt Jan Holm Ingemann ISSN: 1396:3503 ISBN: 87-90789-83-0

Læs mere

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år

Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Mælkens skole - Mejeriuddannelse gennem 125 år Johnny Wøllekær Den 2. maj 2014 var det 125 år siden, at det første hold mejerister satte sig ved skolebænken på det, der dengang hed Dalum

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Pionererne på Bubbel Mark

Pionererne på Bubbel Mark Pionererne på Bubbel Mark Af Thomas Norskov Kristensen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune Luftfoto over Bubbel Mark, 2009. I de markerede områder ses husmandsbrugene, som i 1927 blev udstykket fra

Læs mere

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14

Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011. Jubilæum JAK 80 år Uffe Madsen Side 14 Tidsskrift for bæredygtig økonomi 81. årgang Nummer 1 Januar 2011 Bladet Nyt fra Folkesparekassenn Se siderne 19-22 JAK 80 ÅRS JUBILÆUM En bevægelse bliver 80 Henrik Fode Side 4 En rentefri samfundsbank

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968. Af Marie Søe Halkær

EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968. Af Marie Søe Halkær EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 2004 (31. årgang ). Siderne 5-14. Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968 Af Marie Søe Halkær I 80 år steg røgen op af skorstenen på andelsmejeriet

Læs mere

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning,

Denne artikel beskæftiger sig med den betydning, 103 TIRSTRUP FLYVEPLADS OG DENS BETYDNING FOR ARBEJDS- MÆNDENE af Rita Stokholm Vinding Konkurrence er sundt. Det benyttede landarbejderne på Kalø Gods sig af til at presse store lønforhøjelser igennem,

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900

Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Historien anskuet som et kapitalmarked Selvorganiseringen i de danske landdistrikter 1800-1900 Gunnar Lind Haase Svendsen Fortid og Nutid marts 2001, s. 23-51. Artiklen er et forsøg på at kaste et nyt

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Man gjorde en bonde fortræd

Man gjorde en bonde fortræd Miljøudvalget 2014-15 L 94 Bilag 9 Offentligt Man gjorde en bonde fortræd - en fortælling om nutiden fortalt fra fremtiden Det var Nytårsdag i 2035. Den gamle landbrugskonsulent sad ved køkkenbordet og

Læs mere

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963 År 1963-2013 1963 1964 1994 1995 2013 jubilæum Luksus alle har råd til Siden 1963 intro 2 3 1963 1964 1994 1995 2013 En tur i tidsmaskinen Når vi i 2013 kigger tilbage på 50 år med Vordingborg Køkkenet,

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950

Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Voksnes vilkår fra ca. 1800 til 1950 Se udstillingen om: Voksnes arbejdsliv, boligforhold, fritidsfornøjelser m.m. D. 6/9 24/9 2004 Galleriet Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220, 1. sal Arrangør:

Læs mere

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Oktober 2007. I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange. Dansk Landbrug. Oktober 2007 BERETNING Danske Deltidslandmænds årsmøde Lørdag den 27. oktober på Munkebjerg i Vejle. Indledning: I år har jeg faktisk været både irriteret og temmelig ærgerlig flere gange.

Læs mere

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel

Tropisk træ i din hverdag. bæredygtig handel Tropisk træ i din hverdag bæredygtig handel Her er et skærebræt. Og? - vil du nok sige. Det er jo bare et skærebræt! Både ja og nej. På den ene side er det et helt almindeligt skærebræt, som vi bruger

Læs mere

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år

Jørgen Thomsen. Patriotisk Selskab i 200 år Jørgen Thomsen Patriotisk Selskab i 200 år Fem fremtrædende fynboer stod bag det opråb, som i 1810 førte til dannelsen af Fyens Stifts patriotiske Selskab. Det nye selskab skulle ophjælpe det hjemlige

Læs mere

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Indhold Da Viborg fik en vognmandsforening.........................................

Læs mere

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg

Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg Landbrugsreform på plads Robotter skal høste græs Solhjulet er landet i Silkeborg LANDBRUGSSTØTTE: Det tog to år for Europa-Parlamentet og EU s Ministerråd at blive enige om en ny landbrugsreform. For

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften.

Vi kan sammen glæde os over et flot fremmøde. Omkring 970 personer deltager her i aften. Bestyrelsens beretning for 2014 på A/S Møns Banks generalforsamling den 25. marts 2015 ----------------------------------------------------------------- Indledning Hjertelig velkommen til Møns Bank s generalforsamling.

Læs mere

Fagforeningerne dannes

Fagforeningerne dannes Fagforeningerne dannes I slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen for alvor i Danmark. De mange nye arbejdspladser trak landbefolkningen til byerne, hvor der var arbejde at få. I takt med

Læs mere

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde:

Efter nøje overvejelser, så kunne jeg koge det ned til én sætning, hvad der er det helt essentielle i mit arbejde: 1 Bestyrelsens beretning, Jysk Landbrug den 17. marts 2015. Bjarne Larsen. For et par uger siden var jeg inviteret over på Grindsted Landbrugsskole for at fortælle, hvad en landboforeningsformand arbejder

Læs mere