bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:"

Transkript

1 F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: Version: Oktober 2011

2 1. Forpagtningens omfang Forpagtningen omfatter et jordareal på ha af ovennævnte ejendom. Følgende matr.nr. indgår i forpagtningen: Ejendommen skal drives for forpagterens regning, og den må ikke uden bortforpagters skriftlige tilladelse drives eller bestyres af andre. Intet af, hvad der omfattes af denne kontrakt, må fremlejes eller bortforpagtes. 2. Forpagtningsperioden Forpagtningsperioden begynder d. og vedvarer indtil d., hvor forpagtningen ophører uden varsel. 3. Forpagtningsafgiften Forpagtningsafgifter udgør årligt kr./ha. I alt kr. Beløbet betales med halvdelen hver den og første gang den Eller Forpagtningsafgifter udgør årligt hkg / ha byg/hvede beregnet efter den korrigerede kapitelstakst. Ved beregning af den korrigerede kapiteltakst anvendes -høstårets kapiteltakst for byg for Sjælland og Møn. -udbyttetal på hkg - den for høståret af EU fastsatte støtte for dyrkningsrettigheder og udtagningsrettigheder. - den for høståret gældende udtagningsprocent.

3 Den korrigerede kapiteltakst (afgiftspris) og forpagtningsafgiften i alt pr. år udregnes herefter på basis af ovennævnte aftale på følgende måde: Kapiteltakst = kr./hkg +EU tilskud alm. betalingsrettighed = kr./hkg udbyttetal Korrigeret kapiteltakst (afgiftspris) kr./hkg hkg/ha * ha * korrigeret kapiteltakst = kr. Beløbet betales med halvdelen hver den og den, første gang den A'conto beløbene betales ud fra kapiteltaksten fra året før. Beløbet reguleres når årets kapiteltakst offentliggøres. Forpagtningsafgiften erlægges med/uden moms. Der stilles uigenkaldelig anfordrings-bankgaranti for et års forpagtningsafgift. Ejer betaler ejendomsskat og andre afgifter, der påhviler jorden. Forsikring af afgrøden er ejer uvedkommende. 4. Enkeltbetalingsordningen Som led i nærværende forpagtningsaftale overdrager bortforpagter midlertidigt de betalingsrettigheder, der svarer til det forpagtede areal. Skemaet vil blive udfærdiget efter at aftalen er indgået. Betalingsrettighederne bortforpagtes sammen med det støtteberettiget areal. Betalingsrettighederne bortforpagtes for den i 2 angivne periode, hvorefter de tilbageføres til bortforpagter. I forpagtningen indgår alm. betalingsreattigheder + græsrettigheder. Ingen af de betalingsrettigheder, der er omfattet af denne aftale, må hverken helt eller delvist videreforpagtes til andre. Forpagter er forpligtet til at udnytte de betalingsrettigheder, som indgår i forpagtningsaftalen, således at disse ikke inddrages i den nationale reserve. Bortforpagter forpligter sig til at indsende meddelelse til Direktoratet for FødevareErhverv om midlertidig overdragelse af de af aftalen omfattede betalingsrettigheder ved forpagtningsaftalens indgåelse og senest ved forpagtningsaftalens begyndelse. På skemaet angives den for-

4 pagtningsperiode, der er aftalt i 2. Forpagter og bortforpagter forpligter sig begge til at underskrive overdragelsesskemaet. Det påhviler den part, der har rådighed over jorden på ethvert givent tidspunkt, at sikre opretholdelsen af arealernes støtteberettigelse, idet det er et krav i enkeltbetalingsordningen, at arealerne er støtteberettigede i hele kalenderåret. Manglende overholdelse af denne forpligtelse kan medføre et erstatningsansvar. Bortforpagter oplyser, at de bortforpagtede betalingsrettigheder ikke er omfattet af krav om udnyttelse på grund af tildeling fra den nationale reserve. Betalingsrettighederne giver samlet ret til en årlig udbetaling som fastsættes af EU. Krydsoverensstemmelse I kontraktens sidste år forpligtiger forpagter sig til, uden vederlag, at give ejer eller ny forpagter tilladelse til at foretage jordbeabejdning og tilsåning, efter at forpagter har høstet arealerne. Det er en forudsætning for denne tilladelse at ejer eller ny forpagter kun foretager handlinger på arealerne der er i overensstemmelse med enkelbetalingsordningens regler, herunder reglerne om krydsoverensstemmelse. Såfremt ejer eller ny forpagter overtræder reglerne og dette får økonomiske konsekvenser for gl. forpagter skal gl. forpagter have erstatning herfor. Ved forpagtningsperiodens start forpligtiger ny forpagter sig til at overholde reglerne om krydsoverensstemmelse således at gl. forpagter ikke bliver reduceret i sin støtte på grund af overtrædelse af reglerne om krydsoverensstemmelse. Miljøaftaler: 5 Andre støtteordninger Eksisterende aftaler. Ved indgåelse af denne forpagtningskontrakt oplyser bortforpagter, at der er indgået følgende miljøaftaler om driften af ejendommens jordbrugsarealer, fx aftaler om miljøvenlige foranstaltninger. : Forpagter forpligtiger sig til at overholde disse aftaler og modtager støtten herfor. Parterne sørger i fællesskab for at meddele de rette instanser at der er kommet ny forpagter på arealet. Eller Der er ingen miljøaftaler på arealerne der indgår i denne forpagtning Nye aftaler. Forpagteren kan kun indgå nye miljøaftaler, der ligger ud over de eksisterende miljøaftaler, såfremt bortforpagteren kan godkende dette.

5 6 Landbrugslovens bestemmelser. Forpagter erklærer, at han opfylder landbrugslovens bestemmelser vedrørende tilforpagtning. Bortforpagter erklærer, at han opfylder landbrugslovens bestemmelser vedrørende bortforpagtning. 7. Leveringsrettigheder Forpagter indgår i følgende leverancekontrakter: Sukkerroekontrakt Frøkontrakt Halmkontrakt Kartoffelkontrakt Andet 8 Jagtretten Ejer / Forpagter har jagtretten i forpagtningsperioden. NB: Jagtret: Hvis der er en anden person end forpagter, som skal have jagtret på arealet, skal forpagter gøres opmærksom på de regler, der er omfattet af krydsoverensstemmelsen. Hvis indehaveren af jagtretten overtræder reglerne på de forpagtede arealer, vil forpagter kunne sanktioneres i sin støtte efter Enkeltbetalingsordningen. Skulle dette ske kan forpagter stille krav om godtgørelse af et tab hos bortforpagter. 9. Dyrkning af jorden Jorden kan drives frit, når denne ikke forringes eller udpines og driften sker på forsvarlig måde. Forpagteren er forpligtet til at drive jorden for egen regning. Forpagter må ikke uden bortforpagters tilladelse videreforpagte det af kontrakten omfattede areal, samt de af kontrakten omfattede betalingsrettigheder, ligesom forpagter heller ikke uden bortforpagters tilladelse må lade en anden person eller landbruger indtræde i forpagtningskontrakten. Forpagter er forpligtet til at opretholde god landbrugs- og miljømæssig stand på de forpagtede arealer, ligesom forpagter forpligter sig til at anvende arealet på en måde, der sikrer, at omdriftsarealer ikke bliver registreret som permanent græs eller som naturareal omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Jorden afleveres således af ejer: Jorden afleveres således af forpagter: Bortforpagter overdrager ved forpagtningsperiodens start de nødvendige oplysninger jf. lov om jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække til brug for gødningsregnskab.

6 Forpagter overdrager ved forpagtningens ophør de nødvendige oplysninger jf lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække til brug for gødningsregnskab. I ophørsåret må der ikke tilføres kvælstofgødning efter den 1. august. Ejer erklærer, at der forekommer flyvehavre på arealet. Forpagter er bekendt med eller indhenter selv information om, hvorvidt arealet er omfattet af en kommunal indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Bortforpagter tillader, at forpagter kører gylle på det forpagtede areal, såfremt forpagter kan opnå den fornødne tilladelse. Forpagter må ikke uden bortforpagters godkendelse køre byslam, Novo-gro eller andre spilprodukter fra by eller industri, på det forpagtede areal. Forpagteren erklærer, at han kender ejendommen og dens grænser, bygninger og dræn m.v. samt disses beskaffenhed. M.h.t. servitutter og rettigheder henvises til ejendommens blad i tingbogen. 10. Vedligeholdelse af dræn, hegn mv. Almindelig vedligeholdelse af drænledninger påhviler forpagter. Hvis der i forpagtningsperioden konstateres en væsentlig forringelse af det eksisterende dræn, som ikke kan afhjælpes ved almindelig vedligeholdelse påhviler det bortforpagter enten at udbedre forholdet eller tilbyde et forholdsmæssigt afslag i forpagtningsafgiften. Skyldes forringelsen udefrakommende forhold og ikke en teknisk forringelse af eksisterende dræn optages forhandlinger mellem parterne med henblik på at løse problemet. Vedligeholdelse af tilstødende grøfter, hegn, beplantninger, stier, veje, overkørsler, brinker og vandløb påhviler forpagter. Der må ikke fjernes grus, sten, ler og lignende fra ejendommen, men forpagter må anvende disse råmaterialer på ejendommen efter dennes behov, indenfor de rammer lovgivningen tillader. Forpagter er gjort bekendt med og er indforstået med at respektere de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder, herunder hegns- og vejforpligtelse. 11. Bygninger Driftsbygningerne indgår ikke i forpagtningsforholdet. 12. Opsigelse Hvis forpagteren dør i forpagtningsperioden og efterlader sig ægtefælle, er denne berettiget til at fortsætte forpagtningen forpagtningsperioden ud, såfremt der inden 3 måneder fra dødsfaldet at regne gives skriftligt meddelelse til ejeren. Såfremt forpagtningen ikke ønskes forsat, ophører den ved indeværende forpagtningsåres slutning. Hvis forpagteren sælger sin bedrift, ophører forpagtningen ved indeværende forpagtningsårs afslutning.

7 Såfremt ejendommen eller dele heraf bliver solgt i forpagtningsperioden, kan kontrakten opsiges førstkommende 1/4 til ophør ved forpagtningsårets udløb. Har forpagteren haft omkostninger til etablering af afgrøder, der ikke er høstet ved forpagtningens ophør, godtgøres forpagteren de afholdte omkostninger, herunder omkostninger til jordbehandling, der godtgøres til maskinstationstakst. Bliver ejendommen drevet økologisk skal forpagter holdes skadesløs for evt. tilbagebetalingskrav i medfør af flerårige miljø- eller økologiaftaler. 13. EU s støtteordninger "Såfremt udbetalingen af støtte for betalingsrettighederne omfattet af nærværende aftale ændres med mere end 20 % i forhold til udbetalingen af støtte for betalingsrettighederne i første forpagtningsår, og denne ændring ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse, har hver part ret til at kræve genforhandling af forpagtningsafgiften. Kan enighed ikke opnås fastsættes forpagtningsafgiften af en mediation eller voldgift i henhold til kontraktens 15." "I tilfælde af, at ændringer af EU s støtteordninger eller offentlige indgreb får den effekt, at det økonomiske forhold mellem aftaleparterne forrykkes afgørende, skal aftalens bestemmelser om forpagtningsafgiftens størrelse genforhandles, såfremt en af parterne anmoder derom. Anmodning om genforhandling af afgiften for et forpagtningsår og den resterende forpagtningsperiode skal fremsættes senest samtidig med, at anden rate af forpagtningsafgiften betales. 14. Konkurs og betalingsstandsning Konkurs I tilfælde af forpagterens konkurs finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens 55, stk. 2, aftales dog til 14 dage. Betalingsstandsning I tilfælde af forpagterens betalingsstandsning er den anden part berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse for ydelser i henhold til denne aftale. Stiller den tilsynsførende ikke sikkerheden inden 14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem, er den anden part berettiget til straks at hæve aftalen. 15. Mediation og voldgift Mediation Såfremt der opstår uenighed mellem parterne, disses boer eller arvinger i anledning af det i denne kontrakt omhandlede forpagtningsforhold - fx om kontraktens rette forståelse, om misligholdelse og/eller om hvilke som helst andre spørgsmål, fx offentlige indgreb, som har betydning for forpagtningsaftalen - skal en sådan uenighed i første omgang søges løst ved mediation. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om en mediator, udpeges en uddannet mediator af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Afdelingen for Landboret og udgifterne til mediationen deles ligeligt mellem parterne. Såfremt der ikke efter mediation er opnået enighed mellem parterne afgøres tvisten herefter af en voldgift.

8 Voldgift. Voldgiftsforretninger udføres af en voldgiftsret, som består af 1 formand og 2 voldgiftsmænd, medmindre parterne har aftalt andet. Hver af parterne har ret til at udpege en voldgiftsmand. Når den ene part har udpeget sin voldgiftsmand og givet meddelelse herom til den anden part, og denne ikke inden 14 dage derefter har udpeget sin, er den første part berettiget til at anmode den stedlige civildommer om at udpege den anden. Forinden forretningen påbegyndes, udpeger voldgiftsretten en opmand. Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeges opmanden af den stedlige civildommer. Hver af parterne har kun ret til to gange skriftligt at fremsætte sine bemærkninger og har kun 14 dage hver gang til at udfærdige sådanne, medmindre voldgiftsretten giver tilladelse til flere skriftlige indlæg og/eller en længere frist. Oversiddes fristen, har vedkommende tabt retten til at fremsætte yderligere bemærkninger. Voldgiftsretten bestemmer i øvrigt selv sin forretningsgang, herunder hvilke bevisligheder den yderligere måtte ønske tilvejebragt. Når voldgiftsretten har optaget sagen til kendelse, er den forpligtet til inden fire uger derefter at afsige kendelsen. Sker dette ikke, har hver af parterne ret til at forkaste voldgiften og forlange tvisten afgjort ved domstolene. Voldgiftsretten fastsætter i sin kendelse, hvem der skal udrede de med den pågældende sags behandling forbundne udgifter. I den forbindelse tages der samtidig hensyn til, hvem der taber sagen helt eller delvis. Der kan tages hensyn til, om det har været rimeligt for den tabende at rejse sagen. Den afsagte kendelse afgør sagen endeligt og kan således ikke indbringes for de ordinære domstole. Voldgiftslovens regler finder i øvrigt anvendelse, herunder hvis der opstår tvivl om forståelse eller betydningen af denne paragraf. Bestemmelserne om tvistigheders afgørelse ved voldgift skal foruden for bortforpagter og forpagter gælde for disses boer, også når de behandles som insolvente boer. 16. Misligholdelse Misligholdelse vedrørende betaling Såfremt forpagteren ikke betaler forpagtningsafgiften eller andre pligtige ydelser i forpagtningsforholdet på forfaldsdagen, kan bortforpagter ophæve forpagtningsforholdet, hvis forpagteren ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav er kommet frem til forpagteren. Bortforpagterens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at forpagtningsforholdet ophæves, hvis restancen ikke betales inden fristens udløb. Anden misligholdelse Såfremt der foreligger anden misligholdelse, kan begge parter på samme måde ophæve forpagtningsforholdet, hvis misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden 14 dage efter, at påkrav herom er kommet frem. Hvis modparten ikke kan acceptere ophævelsen, skal han inden de 14 dage er udløbet, gøre sine indsigelser gældende. Gør modparten indsigelser gæl-

9 dende, skal den ophævende part inden 4 uger fra indsigelsen er kommet frem, indbringe sagen for voldgiftsretten, såfremt ophævelsen ønskes fastholdt. Ophører forpagtningen i utide som følge af misligholdelse fra en parts side, er denne eller dennes bo forpligtet til at godtgøre modparten tab, som påføres denne ved forpagtningsforholdets afbrydelse. Modsat er modparten forpligtet til at afstå en eventuel vinding ved forpagtningsforholdets afbrydelse. 17. Tinglysning. Forpagteren er til enhver tid berettiget til, for egen regning, at lade kontrakten tinglyse servitutstiftende på den forpagtede ejendom med respekt af ejendommens påhvilende hæftelser, servitutter og andre byrder, tinglyste som utinglyste, og hvor der for de tinglystes vedkommende henvises til ejendommens blad i tingbogen. Forpagteren er påtaleberettiget. Efter kontraktens udløb kan denne aflyses alene efter begæring af ejeren. Optagelse af lån til omprioritering af eksisterende lån respekteres af forpagteren. 18. Omkostninger ved kontrakt. Bortforpagter betaler omkostninger ved udarbejdelse af nærværende kontrakt samt evt. omkostninger til overdragelse af betalingsrettigheder. 19 Kontraktens godkendelse. Gyldigheden af nærværende kontrakt forudsætter Provstiudvalgets godkendelse. 20 Underskrift d 20 som forpagter som bortforpagter

10 Præstegårdskonsulentens påtegning: Provstiudvalgets påtegning:

Lejekontrakt (jordforpagtning)

Lejekontrakt (jordforpagtning) Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr. 29189471 (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning)

Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Forpagtningskontrakt (Jordforpagtning) Nr.: XXXXX Bortforpagter: Herning Kommune Torvet 7400 Herning CVR.nr: 29189919 Forpagter: navn vejnavn og nr. postnr evt. email evt. Tlf CVR:nr: Mærke om landbrugspligt

Læs mere

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet

Læs mere

Generelle vilkår for TI-2007 Lejeaftale for antenneposition

Generelle vilkår for TI-2007 Lejeaftale for antenneposition Generelle vilkår for TI-2007 Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2007... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt.

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende myndighed]

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT Notark Sagsnr. 04.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler Johan Stadil Petersen 24.7.2014 Mellem undertegnede Hedensted kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted som bortforpagter, og medundertegnede xxx som forpagter,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg

Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Beredskabschef Arne Granly Hansen Teknik - Byggeri og Miljø Beredskabskontoret Nørregade 4 5600 Faaborg Tilbud på finansiel leasing af Tankvogn 21. februar 2011 Som ønsket

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere