Hvordan fastsættes referencetilstand i danske vandløb?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan fastsættes referencetilstand i danske vandløb?"

Transkript

1 Hvordan fastsættes referencetilstand i danske vandløb? Baattrup-Pedersen, A., Kristensen E. A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoffman, C. C. & Wiberg-Larsen, P.

2 Det er helt centralt at beskrive den biologiske referencetilstand da efterfølgende tilstandsvurderinger afhænger af denne definition Uforstyrret tilstand Ingen eller kun ringe afvigelse fra uforstyrret tilstand EQR=1 Høj kvalitet Referencetilstanden er i VRD defineret som en tilstand, der svarer til den uberørte eller kun ubetydeligt påvirkede tilstand Mindre afvigelse fra uforstyrret tilstand Moderat afvigelse fra uforstyrret tilstand EQR = Observeret værdi Reference værdi EQR=0 God kvalitet Moderat kvalitet Ringe kvalitet Dårlig kvalitet De enkelte kvalitetselementer: alger, makrofyter, makroinvertebrater og fisk skal beskrives i et tilpas antal referencevandløb for at få en beskrivelse af den naturlige variation DMU har tidligere anbefalet at ca. 130 vandløb anvendes i denne beskrivelse og at disse vandløb stratificeres i forhold til vandløbstypologi.

3 Anbefalede tilgange til at beskrive referencetilstanden i vandløb Har vi minimalt forstyrrede vandløbsstationer i Danmark der kan bruges til at beskrive den naturlige variation? Tilgængelighed af stationer og data Minimalt forstyrrede stationer tilstede NEJ Minimalt forstyrrede stationer tilstede i udlandet? JA JA Anbefalet tilgang Etablering af referencenetværk Lån af udenlandske data til etablering af referencenetværk NEJ Historiske eller paleoøkologiske data tilgængelige? JA Beskrivelse af referencetilstand (stationsspecifik) NEJ Ingen relevante stationer eller data? JA Beskriv referencetilstanden vha. ekspertvurdeinger Oversat fra: Heiskanen et al. 2004, Water Sci. Technol. 49:

4 Kriterier og grænseværdier: Opland Målebar enhed Level 1 Level 2 CB-GIG Arealanvendelse % intensiv landbrug < 20 % < 50 % < 20 % Arealanvendelse % bebygget areal < 0,4 % < 0,8 % < 0,4 % Dræning % drænet 0 % < 20 % Ikke defineret Grundvands-indvinding Ja/Nej Nej Nej Nej Spildevand Person-ækvivalent (PE) 0 PE km-2 2 PE km-2 0 PE km-2 Spredt bebyggelse Person-ækvivalent (PE) 0,5 PE km-2 2 PE km-2 0,5 PE km-2

5 Kriterier og grænseværdier: Strækning (1-5 km opstrøms lokalitet) Målbar enhed Level 1 Level 2 CB-GIG Arealanvendelse % intensivt landbrug 0 % 10 % 10 % Arealanvendelse % bebygget areal 0 % 10 % 10 % Vandløbsform Felt observation Naturlig Naturlig Naturlig Spildevand Spredt bebyggelse Person-ækvivalent (PE) Person-ækvivalent (PE) 0 PE km-2 1 PE km-2 0 PE km-2 0,2 km-2 0,4 km-2 0 PE km- 2** Nedtrådte brinker Felt observation Ingen Ingen Ingen Grødeskæring Frekvens og metode 0 år-1 1 år-1 Skånsom Opgravning Frekvens 0 år-1 0 år-1 Ikke Ikke define ret define ret

6 Kriterier og grænseværdier: Lokalitet (100 m vandløbsstrækning) Station (100 m) Målbar enhed Level 1 Level 2 CB-GIG Riparisk zone % landbrug 0 % 0 % 0 % Vandløbsform Observation Naturlig Naturlig Naturlig Grødeskæring, Frekvens 0 år -1 1 år -1 Skånsom Opgravning Ja/Nej Nej Nej Nej Nedtrådte brinker Felt observation Ingen Ingen Ingen Spærringer Spærringer opstrøms (n, afstand) Nedstrøms (n, afstand) km 0 (Fisk) 1 km (invertebrater) 1 km (makrofyter) Kunstig sø Tilstede opstrøms Nej Nej Nej BOD5 (μg O 2 /l) Ikke defineret Total-N μg/l Ikke defineret Total-P μg/l Ikke defineret Ortho-P μg/l Nitrat μg/l Ammonium μg/l Total-Fe μg/l Ikke defineret

7 Anvendelse af kriterier og grænseværdier på 128 NOVANA vandløb Semi-stratificeret sampling, herunder 128 a priori referencestrækninger (indsamlet i 2004) Screening resultat af a priori udvalgte reference-strækninger: Total antal vandløb Antal vandløb der indfrier grænseværdier Screening level: 1 Screening level: 2 Screening level: CB-GIG

8 Anvendelse af kriterier og grænseværdier på 128 NOVANA vandløb Semi-stratificeret sampling, herunder 128 a priori referencestrækninger (indsamlet i 2004) Screening resultat af a priori udvalgte reference-strækninger: Screening level: 1 Screening level: 2 Screening level: CB-GIG Total antal vandløb Antal vandløb der indfrier grænseværdier 0 0 (fisk) 3 (makroinvertebrater) 3 (makrofyter) 0

9 Anvendelse af arealanvendelseskriterier på alle vandløb Niveau 1/3, type 1 Niveau 1/3, type 2 I alt er der 131 vandløbssegmenter der indfrier niveau 1/3 kravene til arealanvendelsen I alt er der 238 vandløbssegmenter der indfrier niveau 2 kravene til arealanvendelsen. Det er primært type 1 vandløb (>99 %). Indenfor type 2 indfrier 1 vandløbssegment niveau 1/3 kravene svarende til 3 km vandløb mens der er 4 vandløb der indfrier niveau 2 kravene svarende til 25,4 km vandløb. Der findes ingen type 3 vandløb der indfrier hverken niveau 1/3 eller niveau 2 kravene. Niveau 2, type 1 Niveau 2, type 2

10 Anbefalede tilgange til at beskrive referencetilstanden i vandløb Kan vi anvende data fra det centraleuropæiske område hvor der mindre intensiv landbrugsdrift til at beskrive referencetilstand i danske vandløb? Disse lande er topografisk og klimatisk sammenlignelige med Danmark og tilhører alle tre den Central- Europæiske interkalibreringsgruppe (GIG) Tilgængelighed af stationer og data Minimalt forstyrrede stationer tilstede NEJ Minimalt forstyrrede stationer tilstede i udlandet? NEJ Historiske eller paleoøkologiske data tilgængelige? NEJ Ingen relevante stationer eller data? JA JA JA JA Anbefalet tilgang Etablering af referencenetværk Lån af udenlandske data til etablering af referencenetværk Beskrivelse af referencetilstand (stationsspecifik) Beskriv referencetilstanden vha. ekspertvurdeinger

11 Eksempel 1: Makrofyter Alle vandløb i undersøgelsen er middelstore (GIG interkalibreringstype R-C4) Alle vandløb er sammenlignelige mht. vandløbskarakteristika Vandløb i Litauen blev indsamlet i 2006 Vandløbene er tidligere udpeget som referencer eller least-disturbed nationalt* *Strækninger i Danmark, Tyskland, Letland og Polen blev tidligere i EU projektet EU-STAR (5. ramme-program) klassificeret som reference-strækninger udfra en række kriterier (Hering et al., 2003; Nijboer et al., 2004). Nogle vestvendte danske vandløbsstrækninger er tidligere vurderet som værende blandt de mindst forstyrrede danske vandløb (Pedersen, Baattrup-Pedersen & Madsen, 2005)

12 Makrofytsamfund i de mindst påvirkede danske vandløb ligner mest dem vi ser i Polen, Litauen og Letland men ligner de nok til at vandløbene kan bruges som referencer for danske vandløb? Middelværdi (±SD) af Bray-Curtis similaritet indenfor og mellem makrofytsamfund i forskellige lande. D= Danmark, G=Tyskland, P=Polen, La=Letland, Li=Litauen, S=Sverige

13 Historiske optegnelser bringer os nærmere svaret Contemporary stream sites Historic stream sites km

14 Makrofytsamfund i de mindst påvirkede danske vandløb ligner mest dem vi ser i Polen, Litauen og Letland men ligner de nok til at vandløbene kan bruges som referencer for danske vandløb?

15 Eksempel 2: Makroinvertebrater Status i den danske rødliste Antal lokaliteter i de 14 litauiske vandløb Døgnfluer, slørvinger, guldsmede og vårfluer registreret fra 12 mellemstore og store vandløb i Litauen i maj Ex=uddød?, E=akut truet, V=sårbar, R=sjælden Døgnfluer Alainites muticus Ex 4 Baetis buceratus E 1 Nigrobaetis digitatus Ex 4 Ephemerella notata E 6 Slørvinger Brachyptera braueri E 1 Perlodes dispar Ex 3 Isoptena serricornis V 1 Guldsmede Platycnemis pennipes V 1 Gomphus vulgatissimus V 4 Onychogomphus forcipatus Ex 5 Ophiogomphus cecilia R 7 Vårfluer Hydroptila cornuta R 1 Ithytrichia lamellaris R 7 Cheumatopsyche lepida R 6 Psychomyia pusilla R 2 Micrasema setiferum Ex 8 Lasiocephala basalis R 3 Ironoquia dubida R 1 Oecetis testacea R 4

16 Der er dog nogle forskelle mellem makroinvertebrat-samfundene i danske og litauiske vandløb der skal tages højde for Arter med en mere centraleuropæisk udbredelse, og som derfor ikke kendes fra Danmark. Antallet af vandløb med fund er angivet sammen med andelen af den samlede fauna fra de 12 litauiske vandløb. Art Døgnfluer Antal litauiske vandløb i 2006 Habrophlebia lauta 6 0,66 Eurylophella karelica 2 0,01 Neoephemera maxima 1 0,01 Potamanthus luteus 3 0,04 Ephemera lineata 2 0,02 Slørvinger Rhabdiopteryx acuminata 1 0,01 Amphinemura borealis 6 0,36 Protonemura intricata 1 0,00 Biller Andel af den samlede fauna (%) Hydraena excisa 2 0,01 Elmis maugetii 3 0,00 Pomatinus substriatus 1 0,00 Vårfluer Leptocerus interruptus 4 0,47

17 Konklusion Der kan identificeres 3 referencevandløb blandt de a priori udpegede referencevandløb. Der kan identificeres flere type 1 og 2 vandløb ved anvendelse af arealanvendelseskriterier på oplandsniveau. Disse vandløb bør undersøges nærmere Der vil ikke kunne identificeres et tilstrækkelig antal type 2 vandløb og ingen type 3 vandløb til at beskrive den naturlige variation Vandløb fra det central-europæiske område vil kunne anvendes som referencer for middelstore og store danske vandløb Anvendelse af referencevandløb fra andre lande kan kombineres med anvendelse af biologiske kriterier. Disse biologiske kriterier skal bygge på viden om sammensætning og hyppighed af de enkelte kvalitetselementer i den uforstyrrede tilstand. Der tages udgangspunkt i historiske beskrivelser, ekspertviden samt viden om nutidige samfund i mindre påvirkede lavlandsvandløb i lande beliggende i det centraleuropæiske område.

18 Litteratur hvor der vil kunne læses mere om reference-tilstand i danske vandløb samt anvendelse af begrebet Stoddard, J. L., Larsen, D. P., Hawkins, C. P., Johnson, R. K. & Norris, R. H. (2006): Setting expectations for the ecological condition of streams: the concept of reference condition. Ecological Applications, 16, Kristensen, E. A., Baatrup-Pedersen, A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C., Wiberg-Larsen, P. (i udkast). Identifikation af referencevandløb til implementering af vandrammedirektivet i Danmark. Faglig rapport fra DMU nr.xxx. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Baatrup-Pedersen, A., Friberg, N., Pedersen, M.L., Skriver, J., Kronvang, B. & Larsen, S.E. (2004): Anvendelse af Vandrammedirektivet i danske vandløb. Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU Jørgensen J. & Nielsen E. (2007) Vandløbsoplande og vandløbskvalitet. Specialerapport i Landskabsforvaltning ved Skov og Landskab. Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Baattrup-Pedersen, A., Springe, G., Riis, T., Larsen, S. E., Sand-Jensen, K. & Larsen, L. M. K. (2008) The search for reference conditions for stream vegetation in northern Europe. Freshwater Biology, in press. Baattrup-Pedersen, A., Kristensen E. A., Skriver, J., Jørgensen, J., Kronvang, B., Andersen, H. E., Hoffman, C. C. & Wiberg-Larsen, P. Referencestatus i danske vandløb. Indsendt til Vand og Jord. Baattrup-Pedersen, A., Kristensen E. A., Jørgensen, J., Skriver, J., Kronvang, B., Andersen, H. E.& Hoffman, C. C. (in prep.) Pressure screening of Danish streams to identify reference sites.

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013

VANDLØB 2012 NOVANA AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 2013 VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 75 213 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VANDLØB 212 NOVANA Videnskabelig

Læs mere

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV)

DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) DANSK FISKEINDEKS FOR VANDLØB (DFFV) Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 95 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] DANSK FISKEINDEKS

Læs mere

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER

SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER SAMMENHÆNGE MELLEM NÆRINGSSTOFINDHOLD OG BIOLOGISKE KVALITETSELEMENTER I DANSKE SØER Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 136 215 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.7 Århus Bugt Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder Belastningsopgørelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vandløb 3. Søer 4. Kystvande 5. Grundvand

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering

Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering Kombinering af oplandsmodellering og habitathydraulisk modellering - et case-studie af grundvandsindvindingens påvirkning på den fysiske habitatkvalitet i Ledreborg Å Integreret speciale af Martin Olsen

Læs mere

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND

SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER I DANMARK, SLESVIG-HOLSTEN, HOLLAND OG IRLAND Faglig rapport fra DMU nr. 790 2010 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] SAMMENLIGNING AF OVERVÅGNINGSPROGRAMMER

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst)

Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Bilag 3 Teknisk baggrundsnotat til Vandplan 1.2 Limfjorden (Del 1 tekst) Vandløb Søer Kystvande Grundvand Punktkilder sopgørelse Høring, oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Vandløb...3

Læs mere

Vandløbssmådyr har meget forskellig følsomhed over for insektgifte

Vandløbssmådyr har meget forskellig følsomhed over for insektgifte Vandløbssmådyr har meget forskellig følsomhed over for insektgifte Peter Wiberg-Larsen 1, Nikolai Friberg 1, Esben Astrup Kristensen 1, Jes J. Rasmussen 1 & Poul Bjerregaard 2 1 Institut for Bioscience,

Læs mere

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn

Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Vandplan 2009-2015 Ringkøbing Fjord Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt Jylland og Fyn Kolofon Titel: Vandplan 2009-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn Emneord: Vandrammedirektivet,

Læs mere

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 74 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering

Læs mere

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater

Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Interviewundersøgelse gennemført i 2012 vedrørende implementeringen af vandplaner i tre tyske delstater Arbejdspapir Deloitte Business Consulting A/S 2014 Indhold 1. Introduktion 2. Den reguleringsmæssige

Læs mere

Ferskvandssymposiet 2010

Ferskvandssymposiet 2010 FERSKVANDSBIOLOGISK LABORATORIUM BIOLOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Foto: Peter Sunde Ferskvandssymposiet 2010 Program og abstracts Ferskvandssymposiet 2010 Forord Organisationskomiteen for Ferskvandssymposiet

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

DANMARKS BIODIVERSITET 2010

DANMARKS BIODIVERSITET 2010 DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og trusler Faglig rapport fra DMU nr. 815 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] DANMARKS BIODIVERSITET 2010 Status, udvikling og

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater

Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Drænvandsundersøgelsen 2012/13 Resultater Juli 2013 Konsulent Kristoffer Piil Chefkonsulent Leif Knudsen vfl.dk Forord Denne rapport er en afrapportering af resultaterne fra den drænvandsundersøgelse,

Læs mere

Natur- og Miljøforskningskonference

Natur- og Miljøforskningskonference Natur- og Miljøforskningskonference H.C. Ørsted Institutet 22. - 23. august 2002 Resumé af foredrag og posters Natur 2002 Miljø Natur- og Miljøforskningskonference Resumé af foredrag og posters H.C. Ørsted

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse.

b. Opbevare original kontrakter, areal adkomster, tilladelser, eller relaterede offentlige dokumenter om areal udnyttelse. AUDIT MANUAL - ASC Ferskvandsørred Standard Udviklet af Ferskvandsørreder Akvakultur dialog Version 1.0, Februar 2014 Målarter: Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss ) eller alle andre laksefisk opdrættet

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013

Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Offentlig høring, juni 2013 Forslag til vandplan Hovedvandopland 1.2 Limfjorden Offentlig høring, juni 2013 Vandplan Hovedvandopland Limfjorden. Kolofon Titel: Vandplan 2010 2015. Limfjorden. Hovedvandopland 1.2 Vanddistrikt: Jylland

Læs mere

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET 1367 21.1

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience

AARHUS AU UNIVERSITET. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. maj 2012. Peter Henriksen. Institut for Bioscience Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og

Læs mere